รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปีติภัทร  เต็งสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายธนัช  อินธิราช โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายปฏิภาณ  ปรีการ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงสุพรรษา  ชอบตั้งจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงฑิฐิกาญจณ์  รีพลี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายพจน์  มหาวีระตระกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวริศรา  โพธิวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธารน้ำ  ป่วนกระโทก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เบาวะนนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเฟื่องลดา  คำพูล โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงอภิญญา  หลักแหลม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงเทพี  รุณอร่าม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายธิติวุฒิ  สุขเกษม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัชชา  ศรีประยูร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงวรานันท์  สิริทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพิชชาพร  วงษ์ทองคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายธนดิษฐ  พงค์เชียงเงิน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีพลกรัง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสุภาวดี  พุฒซ้อน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายฐิตินันท์  พันธรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงภัทรภรณ์  แก้วเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายอนุพันธ์  วรมงคลพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายรชต  วงศ์คำชาญ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงวิญาดา  จันพางาม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสุจิณณา  โพธิ์สีทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายวรเทพ  วิมาโน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อุตรพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงสาริศา  สมิงแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปัญพัช  แก้วคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายธิติกร  คชสาร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์โน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงสุธีธิดา  สุขศิลา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวริศรา  สรรเสริญพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
34 นายจรัณยวัฒน์  ฉลวยศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวพิยดา  เหมือนประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นายภูชิต  วิสาสะ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นายธิติ  จันทร์เขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นายเกียรติศักดิ์  สูงดี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวสิรินทรา  ผิวกลม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายการิน  วรชิราภรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายกรวิชญ์  คำพิรานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายพงศธร  มิลัง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 นายจตุรวิชญ์  รวบทองศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ชิดชม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงศิรินภา  ภายไธสง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงกฤตพร  เลี่ยมสอาด โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายชนกันต์  คำอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายวาคิม  ทศดร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 นางสาววิภาวรรณ  คชดี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงอิรวดี  อุ่นชะหลี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงธมลวรรณ  ต๊ะมา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงสิริยากร  คัมภีระพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญเรือน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงศศิวิมล  สังขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงสุพรรษา  สายดิ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงอิจจิมา  ดอกตะไกล้ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงพรนภัส  พาปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงสิริกัญญา  แดงแล้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอาทิตยา  ฐีติปริวัติ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงชณานันท์  เป็นไทย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงบุศสิกาญจน์  ทองคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงลลนา  ด่านประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงพลอยชมพู  สนสำโรง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงเนตรชนก  สิงห์ลอ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชมสมุทร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายศุภกร  ราษฎร์ศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงธิตาพร  หงษา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงฑิพราวรรณ  จันทร์หอม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายปภังกร  สืบพันทา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสุปรียา  คุ้มชนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำเขื่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงธันยธรณ์  กลิ่มจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงภัทรภร  แป้นตระกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพรนภา  อุ่นจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกฤตพร  ศรีสอาด โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพัชรินทร์  รักญาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายณัฐวรรธน์  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริเทพ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงอชิรกานต์  นิลแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงเอมมิการ์  สุริเตอร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายภูมินันท์  กสิกิจนำชัย โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายปรัตถกร  ปรีชานุกูล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงดวงกมล  สมพลกรัง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงชญานันท์  มูลสาร โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพรนภา  บำรุงวัด โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายอภิสิทธิ์  หาสงคราม โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายเจษฎา  ในสันเทียะ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงสุภัสสร  เดสันเทียะ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดาทอง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงวิภาภรณ์  ปลอดสันเทียะ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงสุกัญญา  สายยศ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ฝ่ายสิงห์ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายยศนันท์  สมพลกรัง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงสลิลยา  มุ่งยุทธกลาง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงธนวรรณ  จาบจันทึก โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงฐิติมา  แล่นเชย โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงหยดน้ำ  ครูห้วย โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงปวันรัตน์  เชื้อโต โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงวรัชยา  ปานทอง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงธนวรรณ  แพงแสงวุข โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายรชต  ทองเงิน โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายณพัชฆ์สนัย  แสนคำอ้าย โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศิริปี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายธนกฤต  เจ้งวัฒนพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายภานุพงศ์  ประมูลศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายคุณากร  ชุมพล โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายธนวัฒน์  อยู่พิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายนันทวัฒน์  ชัญถาวร โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายถิรากร  สิทธิ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงลีโอ  ป้องสุริยัน โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงกิตติมา  ศุขเฉลิมศรี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงจารุวรรณ  งามขำ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงนันท์ชพร  ลายตลับ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงสุธิดา  บัวอุบล โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงอัญวีณ์  พัฒน์ไตรเมธี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงปวีณาพรรณ  วงษ์ศรีทา โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีลาพัด โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงอธิชา  ศรีลาพัด โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงศิรภัสสร  ธนบัตร โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงปวีณ์นุช  โฉมเฉลา โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  โตคล้าย โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงณัฐฐินี  กองลำเจียก โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงธีร์มาพร  ธวัชชัยวิรุฒษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงธนัชพร  ตุ้มอยู่ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงกชกร  คมอาวุธ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายมหาราบ  จันทร์แดง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงเบญญาภา  พันหาบ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงธัญชนก  บุปผาพวง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงสุภัคจิรา  บุญธรรมช่วย โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงณัฐณิชา  กองลำเจียก โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงวันวิสา  อนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงอริษา  ทองพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงวิจิตรา  พุทธา โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชำนาญกิจ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  พลสันต์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงรัตนประภา  ชาหอม โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงพัชนิดา  บัวคล้าย โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงเทพธิดา  คล้ายแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงสุพิชชา  คุ้มภัย โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิ์มี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกัลยารัตน์  วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกุลปรียา  งามขำ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายภัคพล  คงสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงอณิมา  ชาญจำลอง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกวิสรา  อนิวัฒนานนท์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายชัยชนะ  ศักด โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายกนกพันธ์  บุญยเนตร โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายปัณณวิชย์  ตันติวัชรศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายศุภกิตติ์  คงสมจรูญ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายอรรถสิทธิ์  คำสอน โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงฉัตรทริกา  ตะเคียนทอง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงชมพูนุท  เอี่ยมเนตร์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฐนรี  ถนอมพวก โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฐวิภา  ไชยชนะ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พลราษฎร์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอรณิชา  พรรทึก โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปีย์รดา  สมสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงอนุสรา  อารดา โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ธรรมสุรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงเบญจรัตน์  แตงเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงฉันชนก  คณะดิลก โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ป้องชาลี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงอัมพรรัตน์  คงสมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงเบญญทิพย์  คำมงคล โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงธิดารัตน์  สมยา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายณัฐพล  ทำทวี โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายจักรพรรดิ  นาสินสร้อย โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายปฏิภาน  ยุระเกตุ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงรุ่งรัศมี  ผิวผา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายพีรพัฒน์  สิทธิ์ทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายวิษณุสรรค์  นะพินโน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงบงกช  มารอด โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายวัฒนชัย  บุราณรักษ์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายพงศธร  พารัตนะ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุญมาก โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงนภัสรา  คูวาจารย์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงประภาพร  ขาวผ่อง โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงอัมภาพร  ขอเลื่อนกลาง โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายชัยธวัช  ชมภูเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายภูพสินณ์  ภากรตระกูล โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงณัฐวสา  คงวุฒิ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
182 นายนฤสรณ์  สกุลทวีไพศาล โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงชาลิสา  วิทยบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เสือสมิง โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายพัสกร  เพชรหาญ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญมาก โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงฐิติมา  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงสิริจำนงค์  มณีนพรัตน์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงไอญดา  แผลงศร โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายสหรัฐ  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองเฉลิม โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสาริศา  สิริเขตต์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายภควัต  สีพุด โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายธีรธัส  คำตัน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงศศิวิมล  กระต่ายเล็ก โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงธนภรณ  เกตุอ่อน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสิริวรรณ  นามบุญลือ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายธนวัฒน์  หิมพานต์ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายธนบดี  ตีอัด โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงนลวรรณ  พรมที โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงจันทร์แก้ว  พวนดี โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงปัทมา  หัสกุล โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงวันวิสาข์  อุตมะแสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงณัฐวดี  เอี่ยมสอาด โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงวรารัตน์  จันตดิษฐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 นายพิทักษ์  มั่นเข็มทอง โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวอาภาภัทร  บุญยะเพ็ญ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวนงค์ลักษณ์  หอมสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงวรรณพร  แสงเงิน โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสุภาพร  สุราพล โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงจารุนันท์  อ่อนละมูล โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอารัญญา  วงค์มะลัย โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพัชชา  โสภา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายวุฒิชัย  พลจันทึก โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงโอภารินทร์  คันทา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงบุษกร  อุ่นพรหม โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงกัลญา  ศรีนิล โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายธนัญชัย  ดวงขัน โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์มะหิงค์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงอภิญญา  เขียวนุช โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงสุณัฐชา  นามสุวรรณ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงสุกัลยา  แป้นสุขา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงจุฬารัตน์  มาลา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงอนุสรา  มั่นใจ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงวรรณวิษา  ดาลัย โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงจรรยาพร  มาลัย โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงพรรวษา  วงษ์แพทย์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงเธน  สุพล โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงเบญจมาศ  จันทะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายชาญยุทธ  เชษฐา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวรรณภา  นันทะพันธ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายจีรพัฒน์  คำจันดี โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วดอน โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายเจตริน  งามประเสริฐ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เค้าพิมาย โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญเผือก โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงชฎาพร  ไชยวงษ์ โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงรัศมา  ร้อยแก้ว โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวทอง โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงศิริเพ็ญ  บัวแก้ว โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงกุลณิช  เบญจางค์วิษณุ โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายกฤติมุข  ทัศนา โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ดีสุคนธ์ โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายศุภกิตติ์  ไตรเดชา โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายสหรัฐ  อย่างเยื้อง โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายชัชชัย  สิงห์เพ็ง โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพิชญะ  หอมเนียน โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธนโชติ  ผาสูงเนิน โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุตรกุล โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์เนตร โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงศุภนา  มีคำเพราะ โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงเมษา  พุทธิชน โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  พูนพิพัฒน์ โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปรัญานุช  พินดวง โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพัชราภา  รักขาว โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงพรชนก  ขุนทองเหล็ก โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงชลธร  เปลี่ยนประเสริฐ โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงเกวลิน  ทิพย์วารินทร์ โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงสุภาเพชร  พูลเมือง โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายณัฏฐ์นนท์  ไตรเดชา โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงตรีทิพยธิดา  ทองสุข โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายพินิต  สิทธิปัญญา โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม