รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงเบญญาภา  แสนสง่า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์  กิจจาพูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายจิรวิชญ์  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชุติมา  หมูมาทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชิดชนก  ต้นประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงธัญชนก  ปานดำ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงฐิตารีย์  คงวัดใหม่ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงเมธาวี  กำเนิดสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุญเข็มทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงอัญชิษฐา  จันทรสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปาลิตา  นะมา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัลตญานิษฐ  นิลเพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญญะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายพิสิฎฐ์  คำมี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายกวินภพ  ภาวะกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายกฤตตฤณ  พลอยประดับ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายปภาวิน  ธิติชุณหกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายเจษฎา  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกนกวรรณ  เลาหบรรจง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอชิรญาณ์  คีรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงอรณัฎฐ์  ชูชุมวัฒน์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนพวรรณ  วิกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปริยกร  โทบาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ใจเฉื่อย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงรุจิราพร  ชูทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพุทธรักษา  พูลผล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายชวัลวิทย์  การชะวี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ฐานาพิชัยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายนนท์ปวิช  หัสดง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฐนันท์  โภคา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายวงศธร  เหล็กดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปูชิดา  รางแดง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงทิพย์แพรวา  ภภาชลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายธนภัทร  นราธิกรณ์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายชญานนท์  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์วิชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายภีรดล  อินกริ่น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายธีรวัฒน์  กิมพิระ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายศรัณยพงศ์  นิยะสม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายณัฎฐชัย  ดีลาภเจริญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายวสวัตติ์  จีนบัว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายภัทรพงษ์  พงษ์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายธนิก  วงษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  จันทร์ดอน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายสุชานนท์  แสนสง่า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายธนภูมิ  แก้วสุขผ่อง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายชานนท์  อินทรประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายณัฐภูมิ  ภูมมี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายอินทัช  แทนเกษม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงมัชฌิมา  พรมเจียม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงศศิธิกานต์  ระพีพัฒนชลธาร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงลชินา  วชิรศักดิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ธรณสุนทร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงภูริภัทร  สมบรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงรัญชิดา  ธนพัฒน์พิศาล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพนัชกร  แสงวิลัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปนัสยา  มีแป้น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงวิมลสิริ  ปานมา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงฆรวัณณ์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงสรัสวดี  โสดานิล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปาลรดา  คำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงศศิชา  พรแสน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายอานนท์ณัฎฐ์  ผดุงจันทน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ดวงศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงวรินทร  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปรวีร์  นิสะโสกะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงศิริวรรณ  คงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปัณณธร  ปั่นโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายอธิศ  กัณหา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงวิชญาพร  ถาดทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงวันวิสา  ศิริงาม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายกัณพงศ์  รวยระรื่น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายธนภัทร์  สุดเส้นผม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายกิตติศักดิ์  ชัยชนะกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทิพย์ศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนัฐธญา  เดชพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายธนกฤต  สุวรรณรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายคชพงษ์  ไทรรารอด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายปรินทร์  อินทรชิต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายณัฐชนน  จะวะนะชุมภู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายจีรัฐติกุล  ศิริมงคลสันต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงเบญญาภา  กิ่งแก้วก้านทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงอุษณีษ์  เป็กทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงศิศิรา  สกุลไทย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปณิตา  หนูห่วง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงเบญจภรณ์  เรืองศรีโชติช่วง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  อินทร์บ้าน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายธีรพล  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายกฤตพจน์  พิไลยเกียรติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายณัฐภัทร  ภูวสันติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายกฤษนล  วัชระสุขโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายนัธทวัฒน์  คงสมแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายสุชัจจ์ภวุฒิ  ยานสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายปัณณธร  เสนีย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายปฏิญยาธรณ์  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายวสวัตติ์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายพงค์นรินทร์  สินธุพรหม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายวีรยศ  ไชยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ช่วยมี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงชญานิศ  แก้วประทานพร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงอติกานต์  สำแดงเดช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงชนิตา  สีดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพิชามญช์  ประดับศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงณัฐชยากร  ศรีหะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงเต็มศิริ  บุญญาลัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณภัทร  กุลวิมล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงศรธรกรฉัตร  ปิยะคุณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงณัฐชา  ประเสริฐชัยกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อรรถจินดา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายณฐกร  บัวเงิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายปภาวิน  กรอบจินดา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายบรรณสรณ์  ศรีแก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายจุติวัฒน์  ชัยรัตน์อาภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายวัฒนชัย  บุญเหนือ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงตวงตรัย  บุญญาลัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงปัทมพร  มั่งจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายสารัช  สุชาติสุนทร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงศาตนันทน์  วงษ์มานะสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงสุพัณณา  สุนทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงธฤษวรรณ  แก่นเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงลภัสรดา  สุขะการผดุง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายนัธทวัฒน์  พุกสี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงนฤมล  จำรัสกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายกษิดิส  ปัตใจ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายพัทธ์  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงภัทรลภา  งามภูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายณัฏฐ์  ภูสุดสูง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายภูชญา  ร้อยทา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายกฤตภาส  กฤษณะเดชา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงศิรวีร์  พงศ์พิริยะไมตรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงเมษิตา  กลมอ่อน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงศุภิสรา  เหมจันทึก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายสุวพัชร  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายธีทัต  กฤษณะการะเกตุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายฉันทัช  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายปัณณวัฒน์  กิตติชัยพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายชุติภัทร  ภัทรโยธิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เอี่ยมประภาส โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงธัญชนก  ตันหรรษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายศิวพงษ์  เปรมปรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายพัสกร  กองสกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายพัทธดนย์  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายธนภูมิ  กุหลาบไกรวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงณิชชา  สมอิ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ศรีมาลา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงศุภิสรา  แสงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายคณิศร  คำมาพล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายบุญญฤทธิ์  สะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายกษิเดช  บุญด้วยลาน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงนันท์นภัส  เตชะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงวิชิตา  กรกิ่งมาลา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฟองเพชร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงวิชุดา  เจริญเร็ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงแพรวา  ศิริพล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายภัทรเศรษฐ์  ศรีบุญเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายกฤตณพ  มีแป้น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงฐิรกานต์  สวัสดิ์ธนาคูณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงเปมิกา  วงษ์บุตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายต้นน้ำ  พรหมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายวิชชาภัทร  จินดานาถ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายภาวัต  งามภูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงพิชชาภา  มั่นครุฑ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงรัตนภรณ์  แตงจวง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกชพรรณ  ประดับมุขทองคำ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงซากีนะ  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพรพรรณ  เหมรา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงภัณฑิรา  สมพร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายกาญจนฑิต  รุ่งเรืองชัยบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนิศารัตน์  ขุนทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงแพรประภัสสร  ชุนงาม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายพรนภัส  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายวิศวัสน์  อัมพรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายดนุสรณ์  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายตรีเพชร  เรืองบุญญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธนภัทร  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายภูธเนศ  โอสถ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายศุภโชค  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธนภัทร  พรมจรูญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายภีศเดช  ร่างวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายไวษณพ  มาตรคำมี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายสรรพวิชญ์  แดงโสภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายโชคอนันต์  ล้วนกลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายภูริณัฐ  นิมิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนิศารัตน์  พัดน้อย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงฐิติภัทร  คำแดง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงนฤกันยา  รักขาว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงสุพิชญา  บุบผากุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณัฏฐชา  จินดา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงชลธร  แดนทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงชนัญชิตา  บัวอุย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงครองสิริ  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายพชรพล  ขุนสอาด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงอัจฉราพร  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงญาณิศา  ผูววิทยา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงธนาวดี  ไชยกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงศุภัชญา  สังข์กมล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายดิถดนัย  แสงเรือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายณัฐดนัย  อิทธิเหตุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายภาม  คงกลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธนัทภัทร  ทั่งทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายนวมินทร์  สมิงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายปุณณัชฌาย์  รัตน์ตยานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายณภัทรพงศ์  มัชฌิกะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายนันทิพัฒน์  แก่นเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายกษิดิ์เดช  เกตุหอม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายปภังกร  แสงมาก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายปภังกร  กัลยาณธีร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายวริทธิ์  จันทร์ลาย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายศุภกร  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายณภัทร  อุ่นวงแหวน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แจ้งศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายภัคณัฏฐ์  ตรีรัสสพานิช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายภูรินท์  มีแสง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงอนัตตา  นันทไตรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงอนันตญา  แสนเย็น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงเบญญาภา  รัตนะจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงเบญญาภา  มาละวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพรชนิตว์  รัตนวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนิจจีรา  โพธิ์สิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ภมร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสาธิตา  นราเทียม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงปวันรัตน์  สอวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงเบญญาภา  ยิ่งยงสกุลไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงวงศ์ชนก  เข็มเฉลิม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณัชภรณ์  หมายต่อกลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกชพรรณ  ดีประหลาด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณัฐชยา  จงโรจน์สกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงเอริศา  คมศร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณัฐกฤตา  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงฐิติพร  ติยะพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ล้อสุนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสุทธินันท์  เปียสันเที้ยะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สวัสดิผล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณภัทร  ด้วงวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณิชากร  พรหมประโคน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายนริช  ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายติณภัทร  ทิพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงจุฑามาศ  ประเสริฐผล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงณัฐมน  ด้วงวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายชนากร  เอี่ยมประโคน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงนิชาภัทร  คัตพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอัญชิสา  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงชวิศา  กรกิ่งมาลา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพรรัตน์  ปรีชายุทธ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงปัณณพร  พ่วงแตง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายณัฐภัทร  พิศเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงวิสสุตา  เม่งพัด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายกฤตภาส  มากหลาย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชัยมงคลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายเมธาสิทธิ์  อังสุวรรณเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายณัฏฐ์ภูดิส  บุญมหามงคล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงวริศรา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงนภสร  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายชลกร  อนาคณะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายสุกนต์ธี  สุรเจริญใจ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงอัจฉริยา  ศรีมาลา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธีรภัทร  นวเจริญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงจิรภัค  คงบู่ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนภสร  รัตนวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงลักษิกา  กลั่นจินดาดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงอมรรัตน์  สุริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงธนารีย์  เฟื่องหัตถกิจ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงจิดาภา  ดอนปิ่นไพร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทองชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายแทนคุณ  ลอยพูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายปวรปรัชญ์  รวยทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงวีรอร  อาจคงหาญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายชวิศ  วงษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงศุภิสรา  กองจำปี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายวิศรุต  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงญาดาวดี  คำพะวัง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงณัฐณิชา  พงษ์เขียว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกันย์กนิษฐ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายพศิน  พูนศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายวิภู  วรรธนเศรณี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายทัศน์พล  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงชนม์นิภา  พรรักษมณี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หงษ์อุดร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายกันตภณ  กฤษณะการะเกตุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายนนทชา  นาคสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายดุลยุตม์  วงษ์ธนสุภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงมธุรดา  อ่างงาม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงวรจิต  ณ บางช้าง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงมณีรัตน์  เรืองรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงบัณฑิตา  อธิคมสัญญา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงหยาดทิพย์  อยู่เย็นพาณิช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายพัลลภ  เรืองแจ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายพนธกร  งามสุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายพงศกร  กองสกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายชัชณัชชา  ชูบัวแก้ววสุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธนาธิป  คูณตาแสง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายภูริณัฐ  กองเงินนอก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายศิวกรณ์  สกลกิติวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายกิตติคุณ  อำนาคะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกชพร  คำแกม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงจิรสุตา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงธีรดา  สิทธิประชาราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงจิรประภา  คัมภิรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฟักเกตุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงภัณฑิรา  ภิรมย์ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงสุนันทา  อุบลบาล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงญาดา  ขุมทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงนิลทราย  แป้นพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกวิสรา  คงเพชร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสุพิชญา  เหล็กดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงฌริลญา  ง้วนจินดา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายเบญจมินทร์  ไทยอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายภูวนัตถ์  สุรชัยสติกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อิทธิเวชช์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายปัณฑ์ธร  ช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนลินลดา  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงธนัชพร  อรรถชัยพานิช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายศุภณัฐ  กฤตรัชตนันท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายธนญ  ปานสูง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายถาวร  หาญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  สีท้าว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงณัฐนันท์  พัฒนเวศน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีมณี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงนราวรรณ  เสรีภาพ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกวิสรา  สดสมศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงธนัชพร  จตุปาริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกันต์หทัย  พงษ์ศรัทธาสิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงลวัณรัตน์  สาทิพจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงชนม์นิภา  คงสมทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายฉัตรชเวช  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายวิริทธิ์พล  เลามงคลธนสาร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนภสร  โมทะจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายจิรภัทร  แอนดาริส โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกานต์สินี  ชีรนรวนิชย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  วิวัฒน์ผลบุญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อ่อนจริง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายกันตภูมิ  แก้วหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายทักษ์ดนัย  พลสาร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายสุทธิภัทร  กองประสาท โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายจารุวัฒน์  ไกยะราช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายเจษฎา  มาตะยา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายนราวิชญ์  สุขในศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายปริวัฒน์  ปึงชวลิตโสภี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายอโณทัย  พิมพ์แสง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายทิศตะวัน  ป่านแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายธีระพัฒน์  ร่างวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายพงศธร  ปึงเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายวชณาณณ  อินทรสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายสุวิจักษณ์  ใบพลูทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายอรุณชัย  พุฒนิล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายฐนกร  ไววรกิจ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายปรัตถกร  โนมูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายรชต  วงษ์สง่า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายธนัญวัชร์  ชัยธีราศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายก้องภพ  กุหลาบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงจิราวรรณ  จุฬา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงสิราภรณ์  ภูไพรัชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงพรรณชนก  คัมภิรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงธาริดา  อร่ามเรือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ศรีชาย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงจีรนันท์  รัตนสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริพาณิชนนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงภูริชญา  วงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงปิยภัทร  พรมบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พิมพ์หนู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงปุญญิศา  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีจินดา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงศศินิกา  สนสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงระพีพรรณ  สุขพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงอักษร  ลัทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงภูริชญา  วงษ์แสง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงศิริพร  ฤทธิพิณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายวรวุฒิ  จันทศร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงมณีวรรณ  เรืองรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายภัทฑกร  รัตนนุรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงแองเจิ้ล  เกรซ แอทมัน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายสิปปภาส  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงกิตติธรา  ตั้งจิตธรรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ศรียานนท์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงณัฐณิชา  เบ็ญจา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงศิริรัตน์  คงยวง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
383 เด็กชายชนม์นิธิศ  สุโข โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงวรนิชชา  รักษาราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงธิษณา  วันทายนต์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายศิริวัฒน์  บุสสี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงจิดาภา  เผ่าพงษ์บุรีพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายชินาธิป  กุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงมุฑิตา  แสวงจิตร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วงษ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงอภิชญา  ทะแกล้วทหาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงชนิดาภา  ชิตตันสกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายพัทธดนย์  พรรณสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงพรปวีณ์  สุทธนากร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงสปัน  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงศุภานิช  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงพัฒชลิตา  เขื่อนคำ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงกัญญาภัค  กีบุญมี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายอัครพัชร์  บุญสาน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงวรรษิกา  ชอบธรรม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายณัฐดนัย  ชมบุญตา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงกัญญามาศ  เจริญจิตต์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายธนกฤต  สุธีราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภาโสม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงอภิชญา  ผึ่งสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงปาณิสรา  บัวสุข โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงจุฑามณี  เศวตศิลป์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายชยากร  จิตรอุดมกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายสรยุทธ  อ่อนเขียว โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงธฤตมน  บุญมา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายตฤณภัท  สุขโยธิน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงอนัญญา  คัตพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายภูมิตะวัน  โกศลปัญญาภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายรชต  นามวงค์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงปิยธิดา  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายจิรชยุตม์  สาสะเน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงวิชชุตา  บุญเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงไปรยา  เปรมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงธิติรัตน์  ธรรมเดชา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงกานต์พิชชา  คำสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงพิชชาภา  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายปัณณวิชญ์  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  อัมพรวิโรจน์กิจ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงรัญชิดา  ผู่พานิช โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายศดิศ  วงษ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายกันตินันท์  พงษ์มงคลเลิศ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายธันยาบูรณ์พิภพ  วงษ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงปุณยาพร  ได้เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงชัญญานุช  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายชัยวัฒน์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงพิมลภัทร์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงพชรธิดา  มารำพึง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายณัฐรัตน์  สมเชื้อเวียง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นวลศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงธารธารา  ดนตรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงอตินุช  จิรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายประตินันทน์  ทองนิมิตร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิจิตรแสงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายนราธิป  บำเพ็ญวัฒนา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุยะ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงปุณยนุช  เหมรัตนากร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายปรินทร  ทับแทน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงสุชานันท์  พรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงกฤษณา  หีบจันตรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายณัฐชนน  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงชะนัญสญา  กิจจาพูล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงชะนัญสรา  กิจจาพูล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงปุณฑริก  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงธัญญ์นลิน  เดชาชัยหิรัณย์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายพีรพัฒน์  ประทุมศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงสิริกร  นักผูก โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงจุฑาศิกานต์  เอื้ออิฐผล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงกนกณัฐ  เถื่อนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงจิดาภา  ทิพย์สูตร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงบุญญาภา  อุดมสิน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายกุลธวัช  ยุววิทยา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงสิรภัทร  เพ็งภาค โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงพรชนิตว์  ตัตตะวะศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงสุพิชชา  ภู่มณี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงพนิดา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณิชชาพัชร  ชูชาติหาญสันเที๊ยะ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงธนภรณ์  เนียมทัด โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายสหพัฒน์  กองใจ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายนาคินทร์  เพ็งจุ้ย โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงธัญพิชชา  เหล็กนุช โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อิ่มศิริ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงอริศรา  ธีรสุทธ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายรพีภัทร  สีสา โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายภูษิต  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงสุมิทตา  สามสีทอง โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงดลพร  ลักษณไทย โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงจาริญา  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงนวรักษ์  ถนอมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายสุรพศ  ขันตี โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงจิดาภา  สุขภิญโญ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายอธิชาติ  นาไชยสทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงณัฐธิกา  ญาติ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายอิทสราพงษ์  ดีบาง โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายกนกศักดิ์  วงษ์สอน โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงสรัลรัตน์  มุกดา โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงศุภัชญา  มุกดา โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงโยษิตา  สุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงธนัชพร  พลแสน โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงรวินท์นิภา  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงธพัชร์สรณ์  เราวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงเจนจิรา  เนตรนิยม โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายเจษฎากร  คำน้อย โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงปาณิสรา  เมฆดำ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงจิราภา  ทองมั่ง โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงจิราดา  ทองมั่ง โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงจินตนา  เพลินบุญ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงทิตยา  บุญล้อม โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงพรประทาน  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงสุชาวดี  บญมี โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงนันทิตา  ทิพย์โสตร โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายนล  ศรีนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงจริยา  คำนูเอนก โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงนันท์นพิน  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงนันท์นลิน  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงสมิตา  เตโช โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กลขุนทด โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายรชต  แสงภักดี โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงชิษณุชา  อินปัญญา โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงรพีพรรณ  วงษ์นิล โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงธีราธร  ไทยศิริ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงอุษณีย์  บรรพเชิด โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงปัญญาวี  ธูปดี โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงธีรยา  หมัดอ่าดัม โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงญาณิศา  ประทุมไชย โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงณิชาวีร์  แก้วเล็ก โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายกิตติ  ปัญญามงคล โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงมนสิชา  บางโม้ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงธาริณี  นครรัตนชัย โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายธนดล  สาระกุล โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายอุกฤษฏ์  อิ่มเอม โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายทวิกาญ  ศรีพลอย โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงกัลยา  ทุมแถว โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณัฐชา  ทองพูน โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงระพีพรรณ  กัณหะกาญจนะ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายพงษ์ศกร  ศรีธัญญา โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงพชรพรรณ  เหล่าอัจฉริยะพร โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงกิติยาภา  ตุงคะเสรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงเมธาพร  แสงภักดี โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงวีรดา  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงดารณี  สาลีแสง โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงชนาภา  ทองปั้น โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายณัฐกานต์  วรรณจงคำ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายอานัณย์  โอฐน้อย โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายบุณยภู  หว่างอุ่น โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงทักษพร  คำคง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงปรียาภรณ์  กุหลาบ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงณัฐณิชา  น้อยนาม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายวัชรพงศ์  อุ่นจิต โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงชวนันภรณ์  พิณโกศล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงภัทรวดี  วงษ์ทองคำ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงอาทิตยา  ศิริสลุง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงนฤมล  คำคง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายณัฐปคัลภ์  หนองหาญ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงธัสสยา  จันที โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงชลากร  ไวยฤทธิ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงวรรณวนัช  ตันยี่หงวน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายธนวัฒน์  ขจรนาม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
543 เด็กชายจักรรินทร์  ศิริโสภณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายธีรศักดิ์  นิยะสม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายศุภโชติ  นาใจดี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายรัฐภูมิ  แสงชัยรัตนะ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงณภัสสรณ์  เกตุมอญ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพัชชา  ศรีระพันธ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงนัทชา  รื่นญาติ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายชลสิทธิ์  ธิบูรณ์บุญ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายปัญญภัทร  ด้วงพุก โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายนพดล  เม่นน้อย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงข้าวขวัญ  แสนสุข โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงสิริยากร  ผกามาลย์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงเบญจามิน  สุตจิตจูล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงปรางทิพย์  ดวงศิริ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงปัทฐากรณ์  โหลสกุล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายสิทธิพงษ์  วังกิ่ง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงมัลลิกา  มาทา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายปรัติถกร  เย็นฤดี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายโชคอนันต์  ไทยเฉลิมชาติ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายชัยวัฒน์  จันเกิด โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายธนกร  ศรีสุข โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายไตรทศ  เยื้องทับ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ปานทอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายสรอรรถ  ปะโมนะตา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทานันท์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยนาม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงกรวิภา  สิงหา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงศิริวรรณ  ลุณาวรรณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายชญานนท์  ประเทศา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายชนาธิป  พิมพา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สามลฑา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายจิรพัฒน์  ไลออน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายกฤษณะ  จุลจงกล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงปทิดา  พยัคฆซ้อน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายณัฐสรณ์  จันทร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพรธิภา  งามยิ่งยวด โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายคณาธิป  กิ้งการจร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายฐิติศักดิ์  ศิริลักษณ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงชลธร  สาคเรศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงรรรษมล  รักสกุล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายสิริวุทธิ์  วงษ์พันธ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายธนพล  ล่าบ้านหลวง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายจารุวัฒน์  ศรีมาเกิด โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายนนทกานต์  นวลประเสริฐ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายณัฐพล  คำสอน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายภาสกร  บำรุงรักษ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงปทุมมา  บุญใส โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายสารัช  ตันติธนวัฒน์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงณิชา  ตันติธนวัฒน์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงญาธิป  ยั่งยุบล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สารีคง โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงอภิษฎา  อสัมภินนพงษ์ โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายธนาวุฒิ  บึ้งสลุง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
596 เด็กหญิงธีร์วรา  กุลชนะทวีคูณ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กชายพรรษปัณฑ์เขม  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายนนทกร  แสงสุข โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กชายสหรัฐ  ชำนาญกิจ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กชายธนินท์ธร  ขุนจร โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายสนธยา  จันทร์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงญาณภัทร  จินดารักษ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงเขมจิรา  จูมจา โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายธนาพัฒน์  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายปิยังกูร  ปิลอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงสิริยากร  วินเตอร์ส โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายปภังกร  หนูประชุม โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงช่อเพชร  ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงฐิตาพร  แสนบุญครอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายเมธัส  ชาติวิเศษ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายวุฒิพร  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  ปานรัตน์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายศักรินทร์  พองชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงกชพร  อินทะกูล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กชายณภัทร  ประดับทอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงนงนภัส  เลียรี่ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กชายธนากิจ  เรืองแจ่ม โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
619 เด็กหญิงวรกาญจน์  คชสีห์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายณพิชญ์  โชติศิริ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายนฤมิตร  ฤกษ์โสธร โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงธนิศรา  สอาดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงพิมลวรรณ  แพร่งสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายกฤษฏ์  ศตพรวรากุล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงพัฒนียา  อินทะกูล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายชัยสิทธิ์  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายศิวชกร  หมีทอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายธนกร  หอมวัฒนา โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายภาคิน  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายฦๅสิทธ์  รัตนาชาตรี โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงศรัญย์รัชติ์  ลักษณะละม้าย โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายวิภาวัส  กิจบำรุง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายภัทรดนัย  อัคราช โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายนฤสรณ์  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงสาวิกา  สุภาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายเจมส์มี่  กัลยาณพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงสุชาสัณห์  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายภูวดล  รัตนทองดี โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงวิภาวี  พูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจริญเมตตา โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายอนันดา  ปอน้อย โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงนรมน  แก้วสาย โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุวรรณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงธนภรณ์  จอนสำโรง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีชัย โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์  พรมศรีชา โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายพัสกร  คำภา โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายกมลวรรธ  ลักษณะละม้าย โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายอติกานต์  ยศไกร โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายกฤษฎา  อินทรบุญมา โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายตรีเพชร  ม่วงน้อย โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงณัฐนันท์  จิราพลพัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายพงษกร  แก้วสาย โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ป้องทา โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายธนกฤต  อุทยานสิงห์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงอาสินี  แก้วพวง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงกษิรา  เชื้อสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายหาญณรงค์พล  หมื่นอินทร์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายธนวัฒน์  พงษ์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายธีรภัทร์  ทุมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายจตุพร  เนียมเที่ยง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายนันทภัทร  กระจง โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายธนาพร  จันทร์พระงาม โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงสายสุนีย์  นาวาชีพ โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงจิราวรรณ  ระธะวงษ์ โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงณัฐชยา  พันธ์รัตน์ โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงพุทธิดา  ศิริกุล โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายนฤพล  หอมขจร โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายภัทรพงษ์  ประสพเนตร โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กชายพิสิษฐ์  ไชยารัตน์ โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงวาสนา  พรมมา โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงชนัญสราภ์  ด้วงพุก โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายนพพล  โกธรรม โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายจุลานนท์  สุไวศยวรรณ โรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายธนภูมิ  ป่าถ่อน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายทวีทรัพย์  รุ่งโรจน์สมบัติ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงธนัญญา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 นายจิรายุ  โสวะรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  นามเงิน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายวชิรวิทย์  เหลืองตรงกิจ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายรชานนท์  วันหลัง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
682 เด็กหญิงสาธกา  ไพศาลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
683 เด็กหญิงนันทิชา  ช้อยวิเชียร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
684 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  จำนงค์บุตร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายกฤตภาส  ครองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
686 เด็กหญิงศิรอร  ช้างจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายราเชน  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
688 เด็กหญิงวทันยา  ฟังสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงรุจิราพร  อาจอุดม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยยงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
691 เด็กหญิงการะเกด  สีท้าว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
692 เด็กชายนันทพัทธ์  อาสน์ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายจักรัตน์  อินศิริ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายเตชินฑ์  ตนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงอารียา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
696 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีมาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  มลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กหญิงศุรณา  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงณัชชา  วันดี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงณัฐกานต์  จันทรพิลา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กหญิงพรรษณพรรณ  แจ่มปัญญา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงอุไรรัตน์  เจริญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงเขมจิรา  วิสัยหมั่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
704 เด็กหญิงอชิรญา  บุญฉุน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
705 เด็กชายจตุรพร  วงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
706 เด็กชายชนัญญู  ขันธวิธี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
707 เด็กชายทัศนัย  ปานสมสวย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
708 เด็กชายศุภวัตร  จะเร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
709 เด็กชายไชยพล  ศิริมาศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
710 เด็กหญิงอนันทิตา  รัมมะบุตร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
711 เด็กหญิงอริสรา  เลี่ยงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายเอกอมร  รุจิระอัมพร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงนวพร  แก้วนวล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงนันทยา  ก้อนพร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  น้อยประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงปิยภัทร  คงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงลักขิกา  มังสา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงศิรัญญา  เฮียงโฮม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  คำมี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงสร้อยทิพย์  ทับสาร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงณักญ์คนา  พฤกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงสุพิชญา  โพธิกสิกร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงณัฐกานต์  แก่งกระโทก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงเพชรแพรวพราว  กองคำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายณัฐนันท์  ศิริมัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กชายธงชัย  มังคะดานะรา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงคณัสนันท์  เผ่าสีดา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงนภัสนันท์  อินทรอนันต์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงสโลศิณี  อินถา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงธัญชนก  ชูปัญญาเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงนพนภัส  สมุยน้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงพัชริญญ์  มีสำลี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกษมคุณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงธิดาเนตร  อาสาคติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงกุลสินี  รักวงศ์สกุล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงสริษา  เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายภัทธ์ศนันท์  สูญโย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายพชรพล  อัมราใบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงแพรพลอย  เพ็งสิน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงศิริประภา  สุทธิยา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงสุทธิดา  วรรณประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงสุพัตรา  โสภาน้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคคงคำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงนันทภัค  ยอดเมือง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงเมย์รญา  ชัยหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงรินทร์ลดา  เม้าอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงจิตตรี  งามวิลัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงชิดชนก  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงฐิดารัตน์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงเมวิกา  กล้วยทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงธัญพิชชา  เข็มวิชัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงบงกชกร  เวียงดอนก่อ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เพ็งสิน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายนวมินทร์  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายฐิติภูมิ  ศรีเดช โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายภูริพงศ์  คงรื่นเริง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วนวล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงฐิติมา  ทองดี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงธันยพร  สิบพันทา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงปิยะธิดา  จารึกธรรม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงไอลดา  รัสดีดวง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายนัฐชนน  คำวิลัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายชณาธิป  นงคมณีกุล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงกมลชนก  เกษลา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงศุภวรรณ  สุทธิ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ราษี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงยาโยอิ  เมนกุล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายนิติภูมิ  เจริญวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงศิริปัญญา  คุ้มเสถียร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายศุภวัฒน์  จันมะโฮง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายชลธิชาติ  ตรีเมฆ โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายธนากร  ชัยยะ โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.4 คณิตประถม
774 เด็กชายปุณณพัฒน์  จันทร์ต๊ะวงศ์ โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.4 คณิตประถม
775 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  พุทธจักร โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.4 คณิตประถม
776 เด็กหญิงกนกอร  สุนทรศรี โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.4 คณิตประถม
777 เด็กหญิงนิชา  มากล้น โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.4 คณิตประถม
778 เด็กหญิงอภิญญา  ภูมิรัตน์ โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.4 คณิตประถม
779 เด็กชายภัทรพงษ์  กุหลาบ โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงอัสมา  ศรีชูเปี่ยม โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.5 คณิตประถม
781 เด็กชายอภิสิทธิ์  กาวขุนทด โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.5 คณิตประถม
782 เด็กหญิงมณีรัตน์  ทิพย์สม โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
783 เด็กชายวุฒิชัย  ผาสุขดี โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
784 เด็กชายพรวิทย์  ผ่องจิตร โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.5 คณิตประถม
785 เด็กชายประกาศิต  สีชมภู โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
786 เด็กชายจักรพันธ์  ก้อนทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พิบุญมา โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กชายนราเทพ  เข็มเพชร โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายพงศกร  ศรีสมรัตน์ โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กชายรัชภูมิ  ตอนผา โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เพ็งแพง โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  ศรีจำปา โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ละครศรี โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงธนัชพร  จำปานิน โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงธยาน์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงทินัดดา  เวียนไธสง โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงอังคณา  จันทร์สงวน โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงวรัญญา  มหาวัง โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงสุธาสินี  กองยอด โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายวรายุทธ  เริ่มปลูก โรงเรียนเทศบาล8 วัดเจดีย์งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงศิริพร  หมายมั่น โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 คณิตประถม
802 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เทแก้ว โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายนิเวศน์  ธานี โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 คณิตประถม
804 เด็กชายรชานนท์  รักชื่อ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 คณิตประถม
805 เด็กชายอัจฉริยพล  แคว้นคอนฉิม โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงอักษราภัค  ผลผักแว่น โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 คณิตประถม
807 เด็กหญิงวาสนา  ใจเที่ยง โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงณัฐชา  อยู่เจริญ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงธัญชุกรณ์  ศรีบุรัมย์ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปานเพ็ชร์ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงนันทิยาภรณ์  คำเจริญ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงรัติกาล  แดงศรี โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงพัชรินทร์  อินจู โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายอภิวัฒน์  พหลยุทธ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายอนุชา  ซักไทร์ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายกิตติศักดิ์  อุตะโม โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.4 คณิตประถม
817 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มิ่งภูษา โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.4 คณิตประถม
818 เด็กหญิงเมษา  ไชยสอน โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.4 คณิตประถม
819 เด็กหญิงศสิวิภา  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.5 คณิตประถม
820 เด็กชายภูวเนศ  วันทา โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 คณิตประถม
821 เด็กหญิงสิริยากร  พันธ์ุกุมภา โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 คณิตประถม
822 เด็กหญิงกนกพจน์  มาเกิด โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 คณิตประถม
823 เด็กหญิงเบญญาภา  ภักดีจอหอ โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงธีรดา  พันธ์ุสะวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.4 คณิตประถม
825 เด็กหญิงเจนจิฬา  อนุภาพ โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงสกาวรัตน์  งามดี โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.5 คณิตประถม
827 เด็กชายไกรภพ  สาระชีพ โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงปริชญา  เปรมประโยชน์ โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กชายคฑาวุธ  ทับสาร โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายทิวา  คำมินเสน โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายธาดา  อินทร์หอม โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายธีรภัทร  กลั่นตระกูล โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายพงศภัศ  ขันตรี โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายศิริมงคล  หวังมงคลกิจ โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงดวงกมล  ขันแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงธนกาญจน์  ยะสีดา โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงภทรษร  มงคล โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงพัชนิล  ทองทา โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายอนุชา  อุ่นใจ โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงสุพัตตรา  ไชยอาษา โรงเรียนเทศบาล ๕ 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  ยุกิจภูติ โรงเรียนวัดมะขามเรียง 1 ป.5 คณิตประถม
842 เด็กหญิงมุกธิตา  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดมะขามเรียง 1 ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กระจ่างศรี โรงเรียนวัดมะขามเรียง 1 ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำมี โรงเรียนวัดมะขามเรียง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงกฤษณา  ผลอินทร์ โรงเรียนวัดมะขามเรียง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
846 นายอนุชา  สะสมทรัพย์ โรงเรียนวัดมะขามเรียง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 นางสาวนิดารัตน์  เฉลิมกรรณ์ โรงเรียนวัดมะขามเรียง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อาจหาญ โรงเรียนวัดมะขามเรียง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงธัญสรณ์  เม่นน้อย โรงเรียนวัดมะขามเรียง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดมะขามเรียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงรุ่งนภา  แตงไทย โรงเรียนวัดมะขามเรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงพิชารัตน์  ราชสีห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงไพลิน  เพ็งทิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงขวัญแก้ว  เพียรการนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายปีย์ลัญจ์  เอื้อจิระพงษ์พันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงชนัญชิดา  เบี่ยงกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายกิตติพัฒน์  พานวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายธนกร  ใยบัณฑิตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายชาญณรงค์  ชมพรมราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงธิชา  เพ็ญสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงรวิวรรณ  มงคลชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงมนรดา  มนตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงเยนริสา  เผ่าพันธุ์แสงสุริยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น