รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายทินภัทร  ปันติ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงญดา  สาย โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจัตุพร  วงค์สีนวน โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจิรภัทร  ปันติ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายสุริยา  อุสาห์ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายสุรัตน์  บรรยง โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายสมชาย  เสาวไน โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กชายอรุณศักดิ์  วัฒนศิริ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายณปวร  วงษ์กาด โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  เย็นอุดม โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงวัชรภรณ์  เกตุพงษ์ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงกิตยา  วรสาร โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงทิพากร  กุมภาพันธ์ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงจารุมน  ฟักอร่อย โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงจิระนันท์  แตงงามรัมย์ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงอรัญญา  นาควิเศษ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายพงษ์พัฒน์  บุญศรี โรงเรียนบ้านรัตนะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงวรลักษณ์  กันตา โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสุธิดา  อยู่เย็น โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชณัฐดา  ภูนาผา โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายปริฉัตร  เงินยัง โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กชายชัชวาล  ยางนอก โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงสุนิสา  ลายคราม โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงวริษา  ใจหาญ โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายวีรภาพ  คืนดี โรงเรียนวัดหนองติม 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกมลชนก  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดหนองติม 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงเนตรชนก  แนนเกลี้ยง โรงเรียนวัดหนองติม 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปัณฑิกา  เสนาวัง โรงเรียนวัดหนองติม 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปรียานุช  วรรณวิจิตร โรงเรียนวัดหนองติม 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงนวพร  หอมเทียม โรงเรียนวัดหนองติม 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายสวรินทร์  สารภี โรงเรียนวัดหนองติม 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงวิจิตรา  ธีรวัฒน์ โรงเรียนวัดหนองติม 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงอุษา  วงค์ทำเนียบ โรงเรียนวัดหนองติม 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กชายเจมศักดิ์  นิลมณี โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายพีรพงษ์  บุญจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงเพชรรัตน์  พิจารณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  งามละม่อม โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวชนัฐฎา  เงินชื่น โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวดวงฤทัย  สดกระโทก โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวเมทินี  ไชยวรรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงยิ่งรัก  บุญไธสง โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฐนารี  หัดสระน้อย โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐธิดา  แข็งขัน โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงตรีรัตน์  สมกิ่ง โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายบูรพา  ประภา โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายอิทธิพล  ทองอาจ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงสาวะรินทร์  อินทร์พันธ์ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงดวงกมล  เชยสมบัติ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงวชิราภรณ์  จุลตะขบ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงสุดาพร  ทองสำโรง โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงมณีวรรณ  ประพฤติธรรม โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงภัทราพร  พันธ์แตง โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงศุภิสรา  ฤทธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงนภัสร  วสนาท โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกรกมล  ดาทา โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงอภิชญา  มนสีมา โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงอาภัสสรา  สิริเมฆ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงอารยา  เกศสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงจีรณา  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงธัญชนก  เทียนมี โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงกวินทิพย์  น้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงวรัชยา  โตเจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงทิฆัมพร  โสดาราม โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงชนัญชิดา  สาระการ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงสโรชา  จิตรจันทึก โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายมงคล  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงนันทิชา  ภัทรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงธนภรณ์  ถมปัด โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกมลวรรณ  สอนชี โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงอธิชา  ยะถาคาร โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณิชกานต์  แซ่เซียว โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายเนติพงษ์  เหมาะสมาน โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เชื้อชำนาญ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงมณีรัตน์  ฉิมมาฉุย โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  คำหวล โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณภัทร  สามล โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงนุชรี  พาทอง โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงศศิธร  สว่างโคก โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงอภัสรา  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายณัฐวุฒิ  เพิ่มผล โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปวันรัตน์  มอบกระโทก โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายอภิชาต  เงินกระไร โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงเมษา  จันย่อยศ โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงวาสนา  สงวนพล โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงภัทรวดี  แท่งทอง โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงศราศิณี  สมบูรณ์สุข โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอัญมณี  พุฒเส็ง โรงเรียนบ้านคลองหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงเบญจวรรณ  หาญมะโน โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงสุภัสสรา  นันติแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงอัญชลี  ทวีสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงกมลชนก  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายธนพล  บุตรแสง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายอิทธิพล  สุปะมา โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงสุรัสวดี  สีสวัสดิ์บริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายสิริศักดิ์  เที่ยงเลา โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงนัทธมล  แก้วสมบัติ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงธนภรณ์  เผ่าพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงอภิสรา  พาทอง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  หมื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงวรางคนา  ปาสาจะ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายดนุพล  อินทร์มานะ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายจิระภัทร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายพฤตินันท์  เฮงฉั่ว โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายฉัตรเฉลิมวุฒิ  ศรอินธนู โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงจิราทิพย์  เกาะเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงมาลิสา  คอน โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงทองรัตน์  เชือน โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงศุภกานต์  ทำหนองพอก โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพิชยาพร  มงคลศรี โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงสุวดี  สมบูรณ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงบัณฑิตา  หลอดกระโทก โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทาจุ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายธนวัฒน์  บุญสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายวุติชัย  ลากุลเพีย โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายชาญรยุทธ  เชื้อชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกรวิกา  แปลงกาย โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงคนึงนิตย์  จูกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงอริสรา  ผาสุข โรงเรียนเมืองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงจรีนา  หนักแน่น โรงเรียนเมืองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงวราภรณ์  วิเชียร โรงเรียนเมืองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงสุชานันท์  ปันส่วน โรงเรียนเมืองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงปริศนา  แปลนกอง โรงเรียนเมืองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายสุรัตน์  หารมนตรี โรงเรียนเมืองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายเก่งกล้า  เกษสุริยงค์ โรงเรียนเมืองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายสมบัติ  มิก โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายทวี  นุชรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงพิยดา  กันชม โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงวันวิสา  แซ่อึ้ง โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงสุรีรัตน์  นางาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายอดุลย์กิตติ์  นพฤทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงณัฐรดา  หนูจิตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายเกียรติ์ธนา  กิจพานิช โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงวิภาดา  บูชาพันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงอาริษา  แสนวันนาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงจรรยพร  คลาดกระโทก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายพุทธิธัญ  อนันตเดชศักดิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายชวกร  สันประเทียบ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงยุวดี  ศรีชมภู โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงณัฐชยา  เชื้อคำสี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงปิยวรรณ  นาคจั่น โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงบุรัสกร  แววจะบก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงนันธิชา  ยิ่งถาวร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายนวพล  นวลปาน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายภูมิภัทร  สุทิน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงขวัญชนก  พนจะโป๊ะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงมุฑิตา  มูลจัด โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทร์ผอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงสุภาภัค  ดีดสี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีษะเกษ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายธีรภัทร์  ทองดีเจริญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงพัขราภรณ์  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายสุรี  เจีย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงนภัสรา  โฉมยงค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สังข์ศิริ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  ศิลาอ่อน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายณรงค์ชัย  จันทร์ผอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายกิตติวินท์  ผลดอน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงเบญจพร  หยิบกาง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายกิตติกร  เนียมน้อย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงรินรินี  อันสมบูรณ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงกานต์สินี  งามงด โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงสุภัคษา  กงแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงศิรประภา  นาเมือง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เหลืองตระกูล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงจิระภา  บุญนาค โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายธีรภัทร์  เหนือเกาะหวาย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายประกาศิต  สดสูง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงจิตตานันท์  เลี่ยวสมบูรณ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงสุวิชญาณ์  สินโพธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงมุฐิตา  ชนะกาญจน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายกฤษกร  จุลกลับ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงศิริรัตน์  กันนิยม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายบารมี  สุดแสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายไชยวัฒน์  พินดอน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายจตุพร  ธรรมธร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายเดโชชัย  พรหมเมตตา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงปณาลี  วรเศรษฐสุขศิริ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงปาฏลี  วรเศรษฐสุขศิริ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงมิ่งกมล  บริรักษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงอาริศรา  สมานมิตต์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงพรชนก  สังจังวาง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงอนัญญา  กุผาลัง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงทุยจาง  มายไถ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายกฤตเมธ  ถาวรบุญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายสหัสชัย  ปลั่งประมูล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายชนะชัย  นาควิจิตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงนภาพร  สิทธิพล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงต้นกล้า  บัวสาย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงพลอยพรรษา  โอภาสไพบูลย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงแอมเบอร์  ซอลโลเวย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายภาณุ  พรมตา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงนัยนา  มงคลศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงสิริรดา  ครเกษม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แสวงทรัพย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงสิรินภา  สุคนที โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายนรวิชญ์  สายเพ็ชร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คุดดอน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายภุมรินทร์  ยิ่งยืน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายสรชัช  แสวงผล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงกัลยาพร  ชุ่มพรมราช โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงกรกมล  สมกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีโสภา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายภูริทัต  การไธสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงกนิษฐ์นันท์  เคนหล้า โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงมาลินี  ฉิมมาแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงปัณฑิตา  เชียงสกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายพีรภัทร  ศรีตระเวณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงนิธิวดี  บัวผัน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงณฐกุล  ชำนาญสูงเนิน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงจุฑามาศ  สื่อสกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงมนัสวี  บัวปั้น โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายธีรพัฒน์  คุณมาศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายพลภัทร  สุวรรณโคตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายณัฐวุฒิ  กันหนองฮะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายทวิชาติ  ศรีตระเวร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พูลผล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายวรเดช  ท้าวสารี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงศุกร์ดาวรรณ  บุตรสระน้อย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงจิราพร  ธนพัฒน์พลังกร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงรวิสรา  คงพันทระ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงณัฐชยา  ปัตซา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายปัณณวรรธ  คำน้อย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงภัทภิชา  กิตติบดีสกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงสุภิรัตนาชา  โมคกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงสัณห์สิรี  พันธ์กว้าง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงธนพร  เผ่ากัณหา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงปุญณิศา  ฤกษ์มงคล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงแพรวา  ฉ่ำช่วง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายรุ่งอรุณ  ฟองเกิด โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงเยาวพา  เจริญศิริ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงปลายลดา  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงพลอยลันตา  จันทรวดี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายทักษิณ  ตอนศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงศศิวิมล  สีหราช โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงเนยะนัยต์  แซ่เหลา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงอชิรญา  เทียกันที โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงภูษิตา  ธนะสิทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายนพัตธร  ตรียัง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงสุภาวดี  สิทธิพล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายธนวัฒน์  ทองดี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงภัทรนันท์  กันดิษฐ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายรพีภัทร  ปาบุตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงจารุวรรณ  กวีวิทย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงรพิพรรณ  บุญวิลัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงอติกานต์  แจ้งไธสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายสหรัฐ  กิตติชัยฤทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงชนิภา  โสดา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงชรินพัชร  เพ็ชรจิตร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายวรานนท์  นาสวรรค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายรุจิภาส  รุประมาณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงศศิกานต์  ฟองเกิด โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายนราวิชญ์  คำทองสุข โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงนวพร  เจาะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายชิติพัทธ์  พานิช โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงสวรินทร์  อินทร์ทรัพย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงอภิชยา  หันทยุง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายณรัญลภัส  ปรารมณ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงสาวิตรี  พลหนองหลวง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายพิเชฐพงศ์  เวียงย่างกุ้ง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
262 นางสาวณัฏฐธิดา  พรไทย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวอพัชชา  ศรีพระคุณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงปพิชญา  พงษ์พรหม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงวันวิสา  งามสวัสดิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงรังสิมา  เกื้อกูล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงมณีกานต์  ดำสงวน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงจิราธิป  บุญมูล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายพิริยกร  ชอบชื่นชม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่โง้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 นางสาวโสรยา  มารุ่งเรือง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงสุภาพรรณ  จันทร์ผอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 นายลัญจกร  เลิศสีดา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงมุนิลตา  ลำบาล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายนัฐพงษ์  ศิลประภารักษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงชนม์นิภา  ทาจำรัส โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงจิรภิญญา  ทัพขวา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงเด่นธิดา  ถาวรกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงนภาพร  หงษ์เจริญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 นายอภิวิชญ์  คำสอน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เพ็ชรสมบัติ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงสุธิดา  ภักดี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงเกศแก้ว  เต็งสูงเนิน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงสุพิชญา  โพธิขำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายญาณกร  เชยประเสริฐ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 นางสาวปิยะธิดา  ศรีอนุตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นางสาวชุติมา  รุ่งแพน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายนครินทร์  ยิ้มเจริญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงนิชาภา  พักเง้า โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงกมลวรรณ  ปรุณพัฒน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายมณฑล  ออกแมน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงศศิกัญญา  จันละบุตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงหทัยภัทร  พรมพงศ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 นายธีรภัทร์  พูลชาติ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงสุภกานต์  ลพพื้น โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายกฤษฎา  สีพรม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงนุษบา  คล่องแคล่ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 นายวุฒิชัย  พวกไธสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงอโนชา  พงษ์สมร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 นายธนพล  โสมประยูร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงหทัยกานต์  สิงหพันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ลิขิตปัญญา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองชัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายภีระพัฒน์  เปี่ยมจิตต์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงกมลชนก  เมยขันหมาก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงกรชนก  กุ่มเทียน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 นายสาคเรศ  กริบกระโทก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายธันยกร  นาคสกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 นายวิทยนนท์  ปานอุดม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 นางสาวจริตา  เฮง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 นางสาวสุภาวดี  หัสดี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นายภาสกร  สิทธิพล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายพลกฤต  คำป้อง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายอาเขต  ทำกิจการ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายสุทธิพงษ์  กว้างขวาง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายปัญญา  พิระชัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายณัฐดนัย  หงษนัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงกาญจนา  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงเอวิตรา  หอมเกตุ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กรเสนาะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายเมธี  สากจอหอ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายรัฐนชัย  บุญมาเครือ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงสุชาวดี  รู้ข่าว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายอัทถวิภพ  เพ็ชรพะเนาว์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายสุรสิทธิ์  จิตร์ประสงค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายกิตติธัช  งามยิ้ม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายกรวิชญ์  อ่อนน้อม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายพงศ์ธร  บุญมาเครือ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายชวศิลป์  รติพรเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายเตชิน  เวรุวาปี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายกณวรรธน์  สารบรรณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงปรารถนา  ดุกดี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายศักรินทร์  แก้วพิมพา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีอนุตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงธัญชนก  พูพิลึก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงประภาศิริ  มลกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงนลพรรณ  เนียรสิทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงสุวิญชา  ปลิ้นโชคชัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกาญ่า  ชีอานี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงอัญมณีนุช  พรหมศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงศาลิณี  แสงสกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉุนกระโทก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงณัฐนิชา  เด่นดาวเรือง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายรพีภัทร  ลาดพันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายพัฒน์ทัตพงษ์  นาคบรรพ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายบุญญาณ์ฤทธิ์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายกลทีป์  จันทรา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายพงศกร  คลองบ่อ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงสุชานาถ  บางประเสริฐ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงภูษณิศา  ทองอยู่ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธนกฤต  พลอยมาลี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงชลธิชา  บุษดา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายชนากร  ชมเทียม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงนันธิดา  กันหา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงกวิดา  สังข์อ่อน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงฐิติสุดา  สำเรือ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงศุภิสรา  พุทธจิต์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงธนัญญา  อ้ายปั้น โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายศุภกานต์  จินดาโชติอมร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายภัสวัฒน์  สิงห์สิทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงรุ้งพราย  เงินนาค โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงปารมีน  เปรมธีรวัฒน์ชัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงอภิชนา  ยิ่งหาญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงญาณิศา  เป็นตามวา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงศิรินาถ  จิตร์พล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงชุติกานต์  ถาวรจิตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงวิภาศิริ  หวันทา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงฐิติมา  เจริญสูข โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงทับทิมทอง  เจริญผล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงชนัญธิดา  กุนอก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงปพิชญา  ประยงค์เพชร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงอัจฉริยา  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงณิชชา  เจียมรักษา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายดลชัย  ไล่กระโทก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายจุลกร  โจดโจน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงพิมพิศา  เพ็ชรศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายมีนดึก  เหงียน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายนันทวัฒน์  ไข่กระโทก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงนัฎฐิชา  ชัยสิงห์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เที่ยงศิริ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายเมธัส  สุดสาคร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงภิฌานันท์  มลิแย้ม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงจุฑามาศ  พึ่งพินิจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงชรินรัตน์  บุญอ่ำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงธรรมิกา  สำราญกิจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงรุ่งธนา  ธนพันธ์พรกมล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงวชิรประภา  เยือง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงวิรนันท์  ทัดศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงกนกวรรณ์  สอนดี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงอักษราภัค  ดวงแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงพรสินี  เขียนโพธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงรสิตา  ขามอรุณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงอัฐภิญญา  เรนทร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงชบา  เสือขำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงวิลาวัณย์  อุททาเบ้า โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุตรสิงห์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพิรญาณ์  พระตะคุ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงจุฑามาศ  ฉิมมาแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงลักษมา  จิตพริ้ง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงอารีรัตน์  พวงลำใย โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงพัชริดา  มารุ่งเรือง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สารกาญจน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธีระยุทธ  กองกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายสิทธา  ผดุงญาณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายเจษฎา  ฤทธิเดช โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายศุภกิตติ์  กรรเชียงแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายธันวา  ตราชู โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายธีรศักดิ์  ชอบรส โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายชัยพร  อยู่จงดี โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงรักษิณา  เหลาสุด โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงชนนิกานต์  หงษ์ทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงฐาปนี  เกตมอม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงธัญญานุช  โสดาราม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อินทรโชติ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงชนิกานต์  ศาลางาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายทิตติพงษ์  จงเสริมกลาง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณริสสา  สลับตาล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงดวงทิพย์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายเบญจรงค์  แสนมิ่ง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงวริศรา  แซ่ซื้อ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายพุฒิชัย  พันธะสา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายรพีภัทร์  จันทร์พันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงจณิสตา  ธรรมสาร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงญาณิกา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงศรัณย์ภร  เวียงย่างกุ้ง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายภูริณัฐ  ทองอยู่ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงลักษิกา  กองนึก โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายจิรัฏฐ์  จากกิ่งเรืองโรจน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงจิรัชยา  แจ้งไธสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงบัณฑิตา  ป้อมกฤษณ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงศราสินี  คำพันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณัฐชา  ลือขจร โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงกาญจนา  บุญยะดาษ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายจีรวัฒน์  สว่างกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายพิพัฒน์  สุคำภา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายธนภัทร  ตะวัน โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายณัฐดนัย  ลาดเหลา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุริวงษา โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงภิญญดา  ประยูรชาญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงสุชาดา  แดงโชติ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายสิรภพ  ชาติอลงกรณ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายวิชญะ  นะธิศรี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายป๋อฮก  ไฮ้ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายสุริยา  ไชยภาษี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายเขมณัฐ  ลือพืช โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายณัชพิสิษฐ์  เขียนโพธิ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายณรงค์ทรรศน์  กอนแสง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายกฤษเชษฐา  เชิงพนม โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงประกายกาญจน์  ธนะสุทธิพันธ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงภัคนันท์  ญาติกระโทก โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายจีรพัฒน์  ช่อชบา โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายติณณภพ  บุญเกื้อ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงภัคสุภางค์  รุ่งเรือง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงกิฟฟารีน  พุ่มมรินทร์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงอารียา  สอาดเอี่ยม โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงวนัสนันท์  เพชรสมบัติ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงทัชชภร  สุทธิรัตน์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงสุขลิตา  ฮารวนนท์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายณัฐกมล  กมลอมรบุตร โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายพีรพงษ์  ใบนางแย้ม โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายวีรภัทร  ชูประเสริฐ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายน้อมนำ  เกิดในหล้า โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงสุพิชญา  เนาว์โพธิ์ทอง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงเบญจพร  เชื้อวิดุลย์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงจิตรลดา  หอมจันทร์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงพิมนภา  มานะกิจ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายรัชชานนท์  พงษ์สมร โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายทิวากร  ก้อนทอง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายนิปุณ  สุขสบาย โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงรุ่งทิวาวรรณ  ฮาดทักษ์วงศ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงอภิชญา  สมบูรณ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงวริศรา  บุญพสิษฐ์โศธิน โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงนาราสิริ  ตรีกูล โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายปภังกร  ว่องไว โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงเพลินจันทร์  เสาวคนธ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงชินารัตน์  เปรมปราณีรัชต์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายสุกฤษฏิ์  สุทธิประภา โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงญาศมินทร์  วาโช โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายมนัสนันท์  รอดศรี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายโสภณ  เขียวมั่ง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายศิรภัสชัย  ศรีสุข โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงธนภรณ์  ชูประเสริฐ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กชายพนากร  พี ลี้อุดม โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงปวีณทัศน์  บุญโท โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงภาวิณีย์  วิไลลักษณ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงศวิตตา  พื้นบาท โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายอัครพล  กุลมงคล โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายธนทัต  ผลศิริ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงเกศราภรณ์  ดาราศร โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงเบญญาดา  ดาวไธสง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงวิชญาดา  ฆะราช โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงปาณิศา  ภิญโญพิทักษ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงชัญญานุช  ขำดี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงนิรชา  ฆ้องเกิด โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กหญิงบุศรินทร์  ศรีทอง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงอชิรญา  จักรสิงห์โต โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงเปมิกา  นีสกุล โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงอรวรินทร์  ผู้นำชัย โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิศวงค์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงโสภิตนภา  พวงแก้ว โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงสมสุดา  เดชผิว โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กชายสรรปพน  ชาตะสิงห โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงฉันกนิษฐ์  ชมพูบริสุทธิ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
504 เด็กหญิงพลอยพรรณ  เงินไหลมา โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงชลธิชา  ขนบบวรกุล โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ไกลกลาง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อำพันธ์เสน โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงนัฏฐริกา  รัตติรังสรรค์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
509 เด็กหญิงณัฏธิดา  สอนหล้า โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
510 เด็กหญิงคณพร  วังหนอง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
511 เด็กชายกฤษยศ  เดชะ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายสิทธานต์  ชาติอลงกรณ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  จำปานนท์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงธนนันท์  ออมอด โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงรชตะ  มีแก้ว โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงพัชรพร  ดาราศร โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงสุกัลยา  เหนือเกาะหวาย โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงปฤณกนก  ประจักษ์จิตร โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยันอินทร์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงเวธกา  บุญสุยา โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงปฏิญญา  กรจับ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงชนกนันท์  เกตุงาม โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงอารยา  สมัยใหม่ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงณัชชา  บัวผดุง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงณภัทรา  แกมนิล โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิตุธร โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงจารุวรรณ  ไชยภาษี โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงธนัชญา  กงแก้ว โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงเนติมา  วีระจิตต์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงดวงกมล  หลายสมสุข โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงถิรดา  อุ่นอบ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงปรมี  ตุใยรัมย์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายแทนคุณ  จันทรวดี โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายวราพงษ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงชญาดา  แขกวงษ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงปัณณพร  พินดอน โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงศิรินยา  สรดิลก โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายกฤตฎา  อินธิฤทธิ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายกฤษณพล  เชียรสระน้อย โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายพงศ์เทพ  คูณสวัสดิ์ธงชัย โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายศุภาวุฒิ  ไขดอน โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายอิทธิกร  ปัจจัยคา โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายอภิชัย  ประกอบธรรม โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายสิปปภาส  พิมอ่อน โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายธีรยุทธ  โสดายิ่ง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันทเขต โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายพิรชัช  กลิ่นทอง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายธีรภัทร์  ภู่เขียว โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงนิรัชชา  อนุฤทธิ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายเปศล  สุขสบาย โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงนิศารัตน์  รัตติรังสรรค์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงชวิศา  คงเมือง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงปวรวรรณ  เจริญสุข โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงณิชาพัชร์  สุขพงษ์ไทย โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงณัชชา  มะลิแย้ม โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงพิชชาภา  ทรัพย์ประสาท โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงเมธาพร  นะธิศรี โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงชาลิษา  วัณทยา โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงกัลยพร  ฤทธิ์เจริญ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงรมิดา  บุญญศรีขวัญ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงณัฐวดี  แก่นจันทร์ใบ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงวัลลิภา  สุทธิกุล โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงสิริกร  มีกง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ไม้จันทร์ดี โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงรดาดาว  ปิยภัทร์กิติ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงญาสุมิน  แสวงหาทรัพย์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายธรรมธัช  วงศ์พนม โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายปุญญานุภาพ  บรรณทอง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายธนภัทร  กฤษณะสุวรรณ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงรัตติยากร  ตุ่นทอง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงณภัทร  บูรณะพลานามัย โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายคณิตศร  สามวิลา โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงศิริกร  กลิ่นบุหงา โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงพิชญา  เดชกุ้ง โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ระวิโรจน์ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงกมลชนก  อยู่ถาวร โรงเรียนพวงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงพรทิพย์  คะกะเนปะ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงปรางทิพย์  พุ่มเกตุ โรงเรียนพวงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายเศรษฐภักค์  อัครเรียงหล่อ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงยุพเรศ  เพ็งรอด โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงสุภาภรณ์  เชื้อสอน โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พีระเนติพงศ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายปฐมพร  แย้มยิ่ง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงณัฐธิขานันท์  เชียรสระน้อย โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงวรัชยา  แสงแก โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงจิราวรรณ  พงษ์สมร โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงลิลลดา  เกียรติดำรงวงศ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงกฤติยาณี  รุ้งเรืองเดช โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงจิตรธิดา  ศรีโนนซี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายจตุภพ  เรืองวุฒิชนะพืช โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงนพมาศสิริ  ดวงดี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงธัญชนก  นามบุตร โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงอัจฉรา  คูเจริญ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายจอมพจน์  ภัทรโยธินอมร โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายพีรพล  ท่าเสม็ด โรงเรียนพวงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เจตนะวิบูลย์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงกุลิสรา  สภามิตร โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายศิวกร  ยันทนา โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายสิทธินนท์  เนียรศิริ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายเมธาเพียร  สุวิทยพันธุ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายเพชรสิริ  แสงรุ่ง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงปุณณดา  สุขะกาศี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงซารีน่า  ทรงกรด โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงจรรยมณทร์  ศรีพนมธนากร โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงลาภิศร์  เจือจันทึก โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงฐานิตา  อยู่เพ็ชร โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงปิยนันท์  สังฆบุตร โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำดี โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงชลธิชา  ลาภไธสง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงนิรดา  รัตนแก้ว โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายสุทธิเกียรติ  รติพรเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงสิริยากร  จิตพริ้ง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงพัณณิน  บัวบุญ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายภัทรดนัย  แซ่ตั้ง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงพศิกา  พิมพา โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตรีพยัคฆา โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เกียรติดำรงวงศ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงปณิดา  ชิงนวรรณ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีบุบผา โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงญาณิศา  จิตจง โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงณัชชานันท์  รัตนแก้ว โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายณเดโช  เกตุพงษ์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายโชติภิภัทร์  จึงจริยานนท์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายธีรพัฒน์  สเกอร์ฟิวส์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายภูริวัจน์  มาตุลกุล โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายณัฐภัทร  คำดำ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงปวริศา  ซื่อสัตย์คมสัน โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงญาณิศา  เครืออนันต์ โรงเรียนพวงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม