รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายนิธิวิทย์  ปาลิเฉลิมวงศ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายพีรเศรษฐ์  สุริยันต์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายคชาทัช  กนกพรพัทธ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงรุจีรัตน์  เฉลิมธนโรจน์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงญาณิศา  สนกรุด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงรัฐติยาพร  บุญเบ้า โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายจิรวัฒน์  แกล้วณรงค์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายสุกัญญา  ต้นสำโรง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายณภัทร  สังขวิลัย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสุทธิกาญจ์  สมประสงค์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนิศาชล  จันทร์นิเวศน์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พันธ์สุข โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงเอมิกา  จึงสวัสดิ์ชัยกุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายภูวดล  เชื้อจีน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอมราพร  สาระคนธ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายธนดล  บุญเนาว์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสรนรินทร์  มีศักดิ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณิชากร  ดิษฐเกตุ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายวชิรวิทย์  ขาวงาม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายศิรภัทร  ถนัดค้า โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกิตติกา  เมฆเลื่อม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตั้งภัณฑรักษ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฏฐา  รุ่งแจ้ง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายธีรภัทร  นุชมั่น โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชนิกานต์  พินิจกุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายภาคภูมิ  ช้างพันธ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนฤภร  ขาวแก้ว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงภารดา  บุญช่วย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพาเงิน  ตันเพ็ญนภา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงคุณภัทร  อุบลธารา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงวรรัก  กล่อมเดช โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายธนกฤต  โรจน์ประสงค์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงศุภดี  ปลีดอก โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงขวัญชนก  งามสอาด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายอนันต์  นพแก้ว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายวรินทร  สันติวงษ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายชลากร  หุ่นศรี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายดนุภพ  สร้อยทรัพย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายวิพัธวินท์  กนกพาณิชย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายธีรภาพ  คงสุขประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายจิรภัทร  จันทร์มล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกนกกร  เงินวิลัย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงสุชาวลี  รองทรัพย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงจตุพัฒน์  จิตแก้ว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายจิรพัฒน์  ณ รังษี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายรัฐภูมิ  ฉ่ำบุญรอด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายปฐวี  เพ็งเจริญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายศุภกิตติ์  ฆ้องประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายณัฐพล  รัตนภักดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปรมาภรณ์  มักมะยม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงธิปนรา  ครุฑชา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายพุฒิพงศ์  จ้อยวงษ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายปรเมษฐ์  ชูกร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายพรหมวัตร  วรรณมณี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงศิริขวัญ  เผ่าวงษ์พันธ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายกลวัชร  พร้อมบุญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายมาบัณฑิต  ผ่องใส โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  นกสว่าง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงวรินดา  ธาราไพศาล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงจิราพร  ดารารักษ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงธันยภัทร์  วรรณวงค์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายศุภวิชญ์  กิคอม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงศศิวิมล  เงินสมบัติ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงลัลน์ลลิตก์  สุวรรณศรีสาคร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธนัชพร  ถาวรเจริญทรัพย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงเจนจิรา  ทึกขุนทด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพรชนก  จิตมุ่งมโนธรรม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายพัชรพล  เพ็ชร์ฉาย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงชลิตา  มงคลตรีลักษณ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เชาว์ศิริกุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายวรวุฒิ  มาวงค์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายปุญญพัฒน์  สายกัน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายพิพัฒน์  ประสิทธิไกร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายสุรพัศ  พ่วงเจริญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันจุ้ย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขย่อง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายชยพล  ฉิมเฉิด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายสุกนต์ธี  ใจดีเจริญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงรินรดา  ท้วมสากล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายพุฒิพงศ์  ดีที โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายพศวีย์  รชตไกรวิน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายนวพรรษ  เกาะสมุทร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงกนกภัทร  ทองจำนงค์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายกิตติศักดิ์  พัฒนผลพานิช โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงวิริยา  เทพบางจาก โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายอิสระ  อำภา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แก้วจุนันท์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายธนภัทร  เสริมผล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายธัญญรัตน์  สานศาศวัต โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงฟ้าใส  คุณน้อย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายหฤษฎ์  ธาวนพงษ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงชาลิสา  สุพรมอินทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประบุตร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณพิชญา  เพาะชาลี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงวีรินทร์  แสงสว่าง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงกัญญาวัชร  นิมิตรชัย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ตังคาฯิชย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงสุทธิดา  อ่อนแก้ว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงณิชาภัทร์  รัตนวาณิชกุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ทองสมุทร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายภัทรพล  เชื้อเมือง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงกนกพร  แจ่มจันทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงภัทรมน  เจริญสิทธิ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงจิราภรณ์  ถาวร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงอุทุมพร  ศรีทวี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงปทิตตา  กรุดอินทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงบุญญาพร  ทิพเส้ง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายพุฒิพงศ์  บุตรรัตน์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพรกมล  ต้นโต โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายสรยุทธ  ไม้สน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงอารียา  คะมาปะเต โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงสุพาลักษณ์  นาคทัต โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายเลิศลักษณ์  ทรัพย์พัฒนา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายพีรภัทร  เพชรดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายชัชพล  วรศรี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงวรัญญา  ปรีชา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายธนัทภัทร  ศรีเจริญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายวรฤทธ์  ศิริลักษณ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  รุ่งแจ้ง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงสิริวิมล  อินทร์ดวง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายชัยวัฒน์  นิลจันทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปนัดดา  รุ่งจันเหนือ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงภัทราพร  กลั่นกำเนิด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายนภัสรพี  กลับบ้านเกาะ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายปารินทร์  นางงาม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายจิรเวช  วิทธิเวช โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงมินตรา  บูรณะไพบูลย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญสุข โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายธันยพงศ์  พุฒิธีระโชติ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกุลธิดา  สิงจานุสงค์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงวรันธร  คล้ำวิลัย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงสุจิรา  ดวงแก้วนภาลัย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงสุจารี  ดวงแก้วนภาลัย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายภูมิรพี  เจริญศักดิ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายอรรถวุฒิ  คำฉิม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฐพัชร์  อื้ออลงกรณ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายอนวัช  สุวรรณพจน์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอรุณี  สมบูรณ์ดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงภัทรชาพร  กลั่นกำเนิด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงสุปรียา  พุ่มแจ้ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสุภาพร  จงทอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายฐาปนะ  ไทรเกต โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายปณิภัทร  แก้วบุญเรือน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกิตติพันธ์  คิมรัมย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายคมสัน  หมอปาน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายพศวัต  เผ่าทอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธีร์ปพน  ก้อนเมฆ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายอชิตะ  ไกรวัตนุสสรณ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายฐิรพล  รัศมี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฐริกรานต์  แก้วขาว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงจันทรรัตน์  บัวน้อย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงฐิตาภา  บุญเทียม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงญาณิศา  โชติต้าน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงไอลดา  ศาลากิจ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายวงศ์พัทธ์  พิมพิรัตน์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายยศนันทน์  สุขเจริญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสุธินี  คำใบ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกวิสรา  ชุนสิทธิ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขุนทอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายเด่นเดช  อินธิสาร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงฐิตาภา  รุจิกุลพงศ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายปัญจพล  น้อยจันทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธมนวรรณ  อาภาวุฒิภาคย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวิรยา  มากสิน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปิติพร  ศรีคุณ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปาณิสรา  อารักษ์วาณิช โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายปุญญพัฒน์  อินทร์กลับ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงรตนพร  จงรัก โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายฐิติพันธ์  เชาว์ดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงไอลดา  แซ่อึ้ง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกัลยารัตน์  โรจน์ประสงค์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงอชิตา  วิเศษเจริญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพัณณิตา  คงนอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณัฐริกา  ปะติเก โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงจุฑามาศ  หมวกสังข์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชญานิศ  นุชสมบูรณ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงจันทกานต์  เลือดกระโทก โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงบุณยาพร  จตุพล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปธานพร  แช่มสาคร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายวรกานต์  จันทร์เรือง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรศรี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายนันทิวัฒน์  เจริญกุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายชวิน  แฟ้มคลองขอม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายพีรพัฒน์  กลับบ้านเกาะ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายวรเมธ  เลิศทิวาพร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกรรณิกา  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายศุภสิน  เกตุสง่า โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงมานิตา  อิงคะวะระ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายณัฐพัชร์  ว่องอมรนิธิ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงอาทิตญาภา  นัยนิตย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณัฐนภา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงศิรดา  ตุ้ยดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายกันตภณ  โชติสุภาพ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงศุภมาส  มัณยานนท์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงญาณินท์  สุขเกษม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายณภัทร  เล้าประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายศิริวุฒิ  ทองวันดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสาวนี  วรดูลย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงสาวินี  วรดูลย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธนพนธ์  ครุฑจ้อน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปณิชา  จำปาพรหม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกาญจนรัตน์  ชัยวัฒนา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงอริชญา  จันทร์หงษ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกุลรดา  พันธ์หอม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงศิริรัตน์  ตะภา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธารทิพย์  ถินแพ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพัชรพร  วาทะสาร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงนันทิพร  แป้นน้อย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงธัญชนิต  แสนหล้า โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงรพีพร  คชรัตน์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายหนึ่งเดียว  เสือพิทักษ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายรัตชวินทร์  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงธิริสา  เฮงศิริไพศาล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำเวียง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงมนสิชา  สำราญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธนภัทร  พันกา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธนโชติ  อุยขำ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายกฤษณพงค์  พลเมือง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายณัฐพจน์  ศรีนิเวศน์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายวีรสิทธิ์  แสงจันทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงรัญชิดา  คุณประโยชน์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายณัฐชนพัฒน์  สิทธินาม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายภาณุพงศ์  มิตรมงคลยศ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายจิรายุ  วิเศษเจริญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เชี่ยวชูกุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณิชนันท์  ชะริทอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงเบญญทิพย์  สามงามแก้ว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงชวัลนุช  แก้วจ้อน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงชัญญานุช  รอดคลองตัน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงญาดา  ตราทิพย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงศศิกานต์  ปรีสาลี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงเพชรลดา  ลานไพร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกรชนก  ชื่นใจ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสุคนธา  โพธิ์ทอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงสริลรัคร  วิชิต โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายปรจักร  คำลือ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงเจนจิรา  นาขุนทด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพิชชา  ฮะวังจู โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงสุพาขวัญ  กระแสทรัพย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ไม้เกตุ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอรวรรณ  อุนทุโร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายธนวัฒน์  ธนะมั่น โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงภัทรลดา  กิจกร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอภิญญา  แย้มพรายภิรมย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธนาดล  หอมพะวงษ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณภัทร  แซ่เฮง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงรัตนาวลี  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายกัมปนาท  นุชสมบูรณ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงมณณัชชา  สำราญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายธีรวัฒน์  เจ็กพุ่ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสาธกา  แจ่มจันทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงภิชาภัช  กิตกกรธำรงกุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทวาล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงวิกาญดา  ทองสุข โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายเขตภากร  วิเศษสุวรรณ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายวสุธันย์  หลงละลวด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงภัทธิดา  ทองแสงอรุณ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงศรัณยา  วรศรี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายอโณทัย  กิมเล่งจิว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายกิตติพัฒน์  ยิ้มดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายณัฏฐชัย  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงฐิตารีญ์  นาคทัต โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงเขมจิรา  โยเหลา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมวินิจฉัย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงปาริชาติ  องอาจ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดอกมะลิ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายณภัทร  โถสกุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายนนธวัช  เงินชั่ง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายกิตติกร  ศรีสำราญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงขวัญทิพย์  สร้อยศิริ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงสุนิศา  โลมากูล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพิชญนันท์  ปั้นสกุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงเมฑกา  จำเนียรทรัพย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงชลดา  สุขรี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปวีร์ลดา  อริยรัฐธนาโชค โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอนันตญา  ทองศุข โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอริสสา  ลาภทวี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงชิษณุชา  ใจกำแหง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายอุดมศักดิ์  รัตนาวากุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกนกวรรณ  ผาสุข โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายภานุวัฒน์  รัศมี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงศุภกานต์  นวดประโคน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายธีรนัย  เทียมศิริ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายคุณากร  มีใหญ่ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายชโยดม  ทรัพย์บางยาง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธนภณ  ภัคคิวรรณธาร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกัญญาภัค  กิจกร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายติณวุฒิ  วันมา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายนรภัทร  สุ่มประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายเมธวัจน์  มาประชุม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายอดิศัย  หลักเงินชัย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายชุติพนธ์  ชะอุ่ม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายวรรธนัย  แก้วโอฬารวสุ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงวิภาวรรณ  ผุดผ่อง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงภัทรจิรา  นางงาม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงวิภาดา  แก้วเกิด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงรุจีรัตน์  ทับไกร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายจักรพันธ์  สุขสันติบรรยง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายกฤษณะ  ไม้ชุน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงจิราภา  สายพานทอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายธีรภัทร  ภู่พวง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงอันธิกา  ชาวสมุทร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงอารยา  จิตจำนงค์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงศิริขวัญ  คำย่อง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายภูวิชช์  ชาวน้ำวน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงภัชภิชา  โรจนธนธร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงประภาศิริ  เอกมหาชัย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายสิริศักดิ์  ศรีใส โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายวิชิตชัย  รอดจากทุกข์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงนัฐกาญจน์  อังกูรเจริญพร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงไปรยา  พงษ์อร่าม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีสำราญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงรดามณี  เดือนสวัสดิ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายอภินันท์  นิลสุข โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงธารารัตน์  ทวีพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายกวินวีร์  อมรเธียรพง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายกานตพงศ์  พ่วงบุญมาก โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงชรินดา  แสงอรุณ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายนพดล  แก่นแดง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงมณีรัตน์  อัจฉริยะสาคร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงศิรดา  พ่วงโพธิ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายอภิชาติ  นวมชม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายพงศธรณ์  เริ่มยินดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายภูรีพัทธ์  ทองสุข โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงภณิดา  เอกมหาชัย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายวรปรเมศว์  ชูสง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงอิสรีย์  เกตุรวม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงนภัสสร  เปียวนิช โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงอรวรรณ  โพธิ์ทอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพงศกร  ทองแดง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองละมูล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงสรนันท์  จันทร์ทอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงมัณฑนา  หุ่นภู่ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ศิลาสามสี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงสุรสีห์  ดวงดารา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายชัยวัฒน์  โพธิ์ฉัตร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธนศักดิฺ  ลี่แตง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายสมิทธิ์  รัฐสยาม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายอภิชา  ม่วงพรวน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงนันทิชา  ด้วงปั้น โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงธิติสุดา  ช่วนเส็ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายชิตฐาณุพงศ์  โหมดพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายนิพนธ์  จันตรา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายณัทพงศ์  กุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายศิวกร  เชี่ยวชูกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายรัฐศาสตร์  เกตุศิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายจักรพงษ์  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กชายวริษฐ์  สุรเมธีเวศน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายภูวิศ  สายพานทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงสุกัญญา  พะโยธร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายสาธิน  สินทะเกิด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายเพชรทองแท้  วารีชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงพัทธนันท์  ลีเหมือน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายป.กิตติ  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงชลลดา  จันทร์ทองสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายกชพล  มะขามหอม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงพรรณทิพา  ช่อทองดี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงกีรติ  แนวคำพา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายนราธิป  เพ็ชร์อยู่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงธนิษฐา  จูเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายเพราพงศ์พล  สหมิตรมงคล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงชนิสากร  กิตติสุบรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายธีร์วสิษฐ์  ม่วงพรวน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงกรองแก้ว  เกิดเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายธนพร  สายน้ำผึ้ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายน้ำนิ่ง  สังขกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงพิมพ์นารา  กลิ่นเนียม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์นครินทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงกิรณา  สุขเสดาะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงนัฐนนท์  เอาทารย์สกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงชาคริยา  อมรมงคล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงบัณฑิตา  บัณฑิตนุกูล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายสุวิจักขณ์  โพธิ์พรมศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงญาณิศา  ตันติศิริเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงชนิตา  ใบสมุทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงณัฐมน  เทียนเพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงกัญจ์หทัย  โตพานิชสุรีย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เตียนะวันชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายรพีพัฒน์  ทวีผล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงวรวลัญช์  ทิพยนิธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงณฐา  บุญประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายกิตติพงศ์  งามโภชนมงคล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงสิริพักตร์  จีรชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายชัยภัทร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายวรพล  หวังสิทธิเดช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงสิริพร  จีรชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงธนภรณ์  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงทิพกฤษตา  สุวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทร์เนตร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายศรัณย์ภัทร  สัจจะวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงนัชชา  ทองจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายปาลทัต  ปิ่นสุภา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายภูรี  ศรีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายศิวกร  แสงวิรุณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายกิตติธัช  พินทุ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายนทีภัทร  ชาญเวชพณิช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงอภิสุตา  จันทร์ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายภาณุพงศ์  ยิ้มละมัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายณัฐภูมิ  ปราโมทย์สิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
401 นายซาราฟีน่า  สิงห์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงพราวกร  สัปจาตุระ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายชนัฎฐ์พล  พวงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายธีรเสฏฐ์  สุริยฉัตรกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กชายศุภณัฐ  สนคะมิ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายนพรุจ  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายปัทมากร  ลิ้มฮู้จั๊ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงอภิสรา  เมืองมา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงเมริสตา  รูสลิม บางแสงอ่อน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายวรปรัชญ์  สระทองพร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายภาสวิชญ์  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายคริษฐ์  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายคุณานนต์  เกตมาตย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงอธิชา  อรุณชัยพร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายกิตติกร  ศรีผา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายเรืองวิทย์  บุญกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงกฤษติกานต์  วงศ์จอม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายกฤติพงษ์  อู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายอรรถพร  สายแสง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายธัญ  บุญสุริยาธรรม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายธีรพัฒน์  อุ่นคำเรือน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายศิวกร  พัฒนครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายอภิชาติ  ขำศิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพนัชกร  ศฤงคาร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงจิรนันท์  จับบาง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เกิดทับ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงอภิรดี  แสงสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงภัคจิรา  ดวงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพชญ  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณัชชา  สุวรรณนิกรกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงรัตนพัฒน์  โชคทองดี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงเพ็ญศิณี  ทรัพย์คง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงณัฐท์นภัสวรรณ  แก้วเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายชัชรินทณ์  ขำสมัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทรัพย์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสุธีราพร  สุโชคชัยกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงเรืองศิริ  นันทวิตร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงชนากานต์  อยู่ประจำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงนวิยา  อินทร์รอด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงบุตรี  ขึ้นขัน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงกุลนันท์  ช่อไม้ทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงฐิตาพร  คงชาตรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงปวริชา  อินเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงสุธีมาพร  สุโชคชัยกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงจิตนิภา  เอื้อจงมานี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงกชนันท์  เทียมทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายอดิศร  สิงหนพ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงสิตานุช  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงจิรัชญา  ชาวบ้านเกาะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายจีราวิชช์  เพียรประสพ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงธัญญธร  โสรัจจะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายบวรศักดิ์  ศิริโชติธิติกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายปุญญพัฒน์  เสียมทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายภาณุวิชญ์  พุกโฉมงาม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงวันใส  อนันต์สุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงชนิตา  คูหาแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายศุภวิชญ์  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขนิตย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงพรรณภัทรสา  กันตศีลาธิยุต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงศิรภัสสร  ตาทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงภัทรดา  กันตศีลาธิยุต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายบรรณกฤศ  อร่ามเมือง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายณฐภัทร  วิจิตรฐากูร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงศศิกานต์  บุตรทะวัง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงนันท์นภัส  น้อยคำสิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายเมธวิน  จันทร์สัชนาลัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงพัทธนันท์  สัตย์สมนึก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายเอกภพ  ชาวไชยศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงศิรินทิพย์  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงนภสร  ชัยชวลิต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงภูริชญา  ธรรมปัญญา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีดา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงพัณณิน  พลายเล็ก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงกนกวรรณ  เอมแหยม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุรชาญชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงนัชชนันท์  อนันตบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายจิรวัฒน์  พวงเพชร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายภัทรเดช  เตชะรุจิรา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงศันสนีย์  อ่อนน้อมดี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายชยพัทร์  ชาวบ้านไร่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายชัยพัชร์  อารยาสุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงบุญชรัสมิ์  ศิริโพธิ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายก้องภพ  ไก่ฟ้า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงพิชนาถ  บุญกล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายภณณัฐ  ธรรมาลัยวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เจียสำราญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงปทิตญา  ภูกิจคุณาเดชากร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายพงศ์พณิชย์  ศิริโพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงอรอมล  คงชม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงปกิตตา  บ้านเกาะใต้ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงผกามาศ  ช่วงไชยยะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายอภิธร  ศักดาธรรมนาถ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายนนทวัชร์  ดีแสง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงกชนิภา  พลเคน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายธนกร  สุเมธพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงชนิกานต์  ชินะกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงกนกวรรณ  อวยศิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงปิยธิดา  เลิกบางพลัด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงฐิติยา  นาคสวาท โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงณิชกานต์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายพุฒิพงศ์  นวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายธนกร  รอดสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงชนาภัทร์  ชาวสมุทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายณัฐพัฒน์  เหลาศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายศรัณย์วิทย์  ฮะสุน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงสุธิดา  มอญใต้ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงสุวรรณวารี  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงสุชานันท์  มะลิทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายธนกร  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายชญานิน  สุวรรณนิกรกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงสุนิสา  นารานิทัศน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงพิมพ์นรี  ตระกูลบางคล้า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงศวิตา  วาดวารี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงสุวพัชร  บุญตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงชนัฏดา  ศรีสุนทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงปุณยนุช  ฟักทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณัฐชยา  ดีเด่น โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงสิดาพร  ขนุนทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สุริยันต์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายตุณพัฒน์  สุภอิสริยะกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กชายปัณณวิชญ์  จตุภูมิเดชา โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ป.5 คณิตประถม
523 เด็กชายชินกฤต  อัศวนิเวศน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กชายเปนเอก  วิสุทธิกุลพาณิชย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายสุทธิภัทร  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายสุทธินัย  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายกนกจรรย์  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงคณัชอร  ไชยมหาพฤกษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงภัทรา  สีจันอิน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ช่วยกระจ่าง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
531 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปนดี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
532 เด็กหญิงปิ่นวดี  เทพศรี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงภัณฑิลา  สิริวรไพบูลย์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงอธิฐานพร  ไกรพนม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายนนทวัฒน์  พึ่งสนิท โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงเจนจิรา  พงค์ภา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงมนัสนันท์  พลเยี่ยม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงรัตติยา  รักษาภักดี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงพรรณชนิดา  เชื้อทอง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงชนกนันท์  โชยรัมย์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กหญิงอรนุช  สุขบรรเทิง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงวิรากานต์  บรรลุสุข โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กหญิงภัคจิรา  สิริวรไพบูลย์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วิสีปัตน์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงฐานิกา  กำลังเดช โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายวันชนะ  แก้วแหวน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
547 เด็กหญิงณิชกานต์  ไชยวรรณ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
548 เด็กหญิงวาสิตา  สุวรรณศิริ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
549 เด็กหญิงวรญา  โฉมกระโทก โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  ประสงค์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงรุจิรา  จันทะวงค์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงธนาภรณ์  พิทักษา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงวรภรณ์  หลักบึง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงมัลลิกา  ทาประโคน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงนฤมล  สีสันงาม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
556 เด็กชายนภดล  คำกลัด โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
557 เด็กชายศุภกฤต  จันดอนแดง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
558 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชอบดี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
559 เด็กชายพรภวิษย์  ฤทธิศาสตร์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงเขมิกา  ติวารี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายพลภัทร  บุญบำเรอ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงภัสวริญชญ์  ทองศรีสุพรรณ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
563 เด็กชายธันวา  เครือนิล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
564 เด็กชายธนากร  พันทองหล่อ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
565 เด็กชายฤทธิชัย  มุ่งหมาย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กชายนวกิจ  วันดาว โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงนันทกร  แสนศรี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายพิสิษฐ์  พุ่มผล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายกฤษดา  ภานุศรี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายกรวิชญ์  ผลผาเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายอนุวัฒน์  วันยะโต โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงสุภาวิตา  ภู่เณร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายนริศ  ภาชนะ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงนภาภัทร  ไตรประเสริฐกุล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงวรนาฎ  แสงทอง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายไชยา  นาอัง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงวันวิสาข์  สุทธิ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงนันทิกานต์  มหาคำ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงนันทกานต์  วงษ์พยัคฆ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายวรวุฒิ  บิลทะศรี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพภัสสรณ์  ดิษฐ์ชัยเนตร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงมีนา  ลุทะภาค โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายธราดล  ทองชัยไพโรจน์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายธัญนพ  ไวอาสา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บุญกลัด โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงพราวพร้อมรัศมิ์  ภาษิต โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงวิไลวรรณ  นวลละออง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงสารินี  มักมะยม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงกัญญา  ปะทังวา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงกมลชนก  สุดชนะ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายฐนิตสินธุ์  กิตติศุภรัฐ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายศุภกร  บัวงาม โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายสิรวิชญ์  ดีชม โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงสิริญ์ยา  เอกวัชรเจริญชัย โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงชลิตา  พวงพี่ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงชมภูเทียนทิพย์  บุรีวชิระ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงพลอยลดา  ยอดชัย โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายกิตติคุณ  มาตรา โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายสิทธิกร  นาดี โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงสุภาพร  อรัญ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงศศิกาญจน์  เภกะสุต โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายพิทักษ์  ปทุมวัน โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงพิชญ์สินี  วงษ์ไล โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายจิรวัฒน์  เชาว์แหลม โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงสุธีมนต์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงภควดี  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายศุภกร  ลูกอินทร์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงธารารัตน์  จรรยากรณ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายคุณานนท์  อินทศิริ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงณัฐณิชา  สินทะเกิด โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายพิทยา  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายธีร์ธวัช  เหมวัฒน์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงสุปรียา  น่วมขยัน โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายปรินทร  คงสกุลถาวร โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายธนเสฎฐ์  อัมพรประเสริฐ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กชายนพกร  ศรีวิศวพาณิชย์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายกุณฑี  สมบูรณ์วิวัฒน์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงสุวภา  อินทรศิริ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
619 เด็กหญิงพิมขณิฏฐ์  ชื่นนันทชัย โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายปฐพี  ชำนาญกิจ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายชาคร  ฟูดุลยวัจนานนท์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายธณิศร  คำเอี่ยม โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายปองภพ  ชื่นนันทชัย โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายจีรภัทร  อมตาริยกุล โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายณัฐชนน  ธีระงามไพศาล โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายอสิวิช  ชัฏอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายศุภกฤต  วิวิธพร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
628 เด็กชายกันตพัฒน์  ห้วยอำพันธ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
629 เด็กหญิงภัทธ์พิฌาย์  เจริญศักดิ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงณัชชา  ณ พัทลุง โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
631 เด็กชายอภิศฎา  ธัญญเจริญ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายวงศพัทธ์  ตู้จินดา โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงณัฐญา  จิระธนาไพบูลย์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงณัญสิณี  ศรีบุตรา โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กชายพีรพัฒน์  ปากวิเศษ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงรมิดา  สร้อยศรีขำ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายกฤตธัช  เทียนเพิ่มพูล โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายภานพ  วงศ์วาฤทธิ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงรมิตา  บริสุทธิ์นฤดม โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายพตศนัย  ศรีบุตรา โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงญาดาวดี  ธีระมงคลสวัสดิ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กชายเจริญชัย  เพียรพาณิชย์พร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขวันชัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายภคิน  สุคนธมาน โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กชายปุรพงศ์  ดำเล็ก โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กชายอมเรศ  บุญเทพประทาน โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายเจิ้งเว่ย  หลี่ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงสุภัสสรา  ประทีปถิ่นทอง โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เถลิงศักดาเดช โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงชนม์ณกานต์  กิตติวัชรานนท์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงอนัญญา  เกียรติบำรุง โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงนพศร  ถินทิพย์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงสาริศา  ห้วยอำพันธ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานจันทร์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงพีระภา  ร้อยอำแพง โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงสุพัชฌาย์  เจนกิตติวัฒนา โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายรัชชานนท์  เอี่ยมสมบูรณ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายอดิศร  วัฒนาพร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายเกริกเกียรติ  วัฒนาพร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายจักรินทร์  เพชรรักษ์ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงเนตรนภา  มะลิทอง โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงวิชิตา  เสือช้อย โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายณัฐวัฒน์  พึ่งบาง โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1 ป.6 วิทย์ประถม