รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชยพล  แก้วชัยเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพนิตา  ขาวสอาด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงดลยา  ศรีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายปรมัตถ์  เบ็ญจธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายพัชรพล  สิทธิรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงรมิดา  ไทรย้อย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงลักษิกาน์  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายอัชรายุ  ตัญกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอุมาริน  มณีกอบกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายพงศภัค  พุ่มฉัยยา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายภูมิภัทร  งามเผือก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายปริญญา  สุขไสย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงรินรดา  โหงวสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจิรารัฏฐ์  สิทธิจิราสิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายอภิวิชญ์  ซ้ายเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายสิรวิชญ์  อยู่ศิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายพุฒิสรรค์  ติยะพิบูลย์ไชยา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงอริษรา  เทียนศิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายรัชชยุต  อุดมศิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนทมน  แจ้งแสดง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐเจษฎ์  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายคุณากร  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายปริยวิศว์  หวังสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายภัฏ  ศักดิ์ศิริเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายณภัทรภณ  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายพลภัทร  โพธิ์ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายภัทรพล  เกียรติชูเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายธนพล  อยู่ร่วม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายภูดิศ  อนันต์สุขบรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสุวรินทร์  คุ้มครองเลิศสิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  กลัดสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธารารัตน์  มหิทธิมงคล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงแพรไหม  ปรียานนท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสุพิชญา  ฃมละม้าย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงมัลลิกา  แย้มเย็น โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชมพูนุท  วงค์สาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสุวพิชชา  เหลืองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนันทัชภัคช์  ลีศิริไพศาล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายวิธวินท์  เจียรนัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายภูมิภัคร  ทิชากรเวทย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกนกพรรณ  ขาวสอาด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายนรเศรษฐ์  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนพวรรณ  จิตต์สมุทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกรวรรณ  นิยมเวช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายกษิดิศ  อธิกะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายพีรวัส  สมุทรธรรมชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายธนัช  สำเภาทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปุณยวีร์  รัตน์ธนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณัฐณิชา  เชื่อวิทยาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงธนวรรณ  คงยนตร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงชัญญานุช  พลกำพนธ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงนิษฐกานต์  อินทรเวศน์วิไล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงพัณญาเนศ  เดชกำเหนิด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงอนัญญา  ยอแสงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายเมธัส  กอนสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงชลรัตน์  สงวนไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงณิชา  เสริมชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  คลองโคน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงสุพิชญา  ปลื้มสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายนรบดี  พิมพ์อนงค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงพรนภัส  ชื่นจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงชลธิชา  โกมลชาติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายภูรินท์  แก้วกันจร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกันตภัทร์  วัดศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กอสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กิตติศักดิ์นาวิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายสิรภพ  พรอำนวยผล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายชยันต์พล  เหลืองธรรม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงเบญจวรรณ  พฤทธิพัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงปาลิดา  ดีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายธนกฤต  มหิทธิมงคล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายสุริโย  รอดกำเนิด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายธนณัฐชัย  คุ้มครองเลิศสิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงมิรัณฏี  ผลพูล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกุมภาพันธ์  สันติอารีย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายเกรียงไกร  ภักดีอภินันท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงพรประภา  แซ่โง้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายปยสินธร  โปษนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพีรดา  วัชโรทัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงภาวิตา  ดุษฎี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงฐานิต  แสงพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายเอกภพ  อมาตยกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงชนม์นิภา  สิทธิขำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายนวรัตน์  ตันสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมุทรชูประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ศรีสำราญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงไปรยา  นาวิกานนท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายชวัลชา  ทองคำเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายวรเทพ  ฐิติธนากุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนันท์นิชา  ตะกรุดทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงอธิชา  สมพามา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอันนา  ผิวนวล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงบุญญาพร  จตุรนต์รัศมี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงชนกวนัน  รอดพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธวัฒชัย  กอศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายกิตติคม  สุขบัว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปวริศา  พรหมธีระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพรภัสสร  ลิ้มสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงนงนภัส  กาญจนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปัณฑารีย์  มัคคธิติมา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายวุฒินันท์  เชื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายธีร์  สุมาลัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงภัสจิรา  ช่างนิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายปาณัสม์  อนุปัญญาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายชยพล  ปิติวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงนภัสสร  ผึ้งภุมริน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงภัทรวดี  วงศกรพัฒนา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปัณณ์วิปัศย์ศรณ์  พูลละม้าย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงนัทธมน  โพธิ์นิ่มไทย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายศักดิภัทร  จังหวัด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายณัฐกิตติ์  น้อยประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายภูมิทัศน์  ลิ้มภิญญาโรจน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยื้อเผ่าพันธ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงณภัทรภรณ์  จิวากานนท์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงวริศรา  หลงสวาสดิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงวิภาดา  มิ่งขวัญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงฌฎาพร  สะอุบล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงกณิศา  ธงสุวรรณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงณัฎฐา  กาญจนสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงเมธาวี  ศรีจันทร์ยงค์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงวรรณวิษา  จือเหลียง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงธัญรดา  พันธุ์บ้านแหลม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงเบญจา  ปานจินดาสกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงนพรัตน์  จำเนียรกาล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงลัญฉกร  แสงพันธ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงปัทมา  ฉิมแพ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงพชรพร  เวชกิจ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงสุวิมล  พรมวงศ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ทายทอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายภัทรพล  ปานเพ็ชร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายศุภกรณ์  สาครขำ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายวัชรพล  แม้นจริง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายกิตกวิน  พัฒนประเทศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายรณกร  แสนพล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงมนัสนันท์  หอมหวล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายธนากร  เอกมณีโรจน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงสาริศา  สุวรรณโชติ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงจันทร์ปภัสร์  แหวนเพชร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงศุพรดา  จันคุณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงปภพพร  ยอแสง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงดวงตะวัน  บูรณสิงห์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสงแจ่ม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงณัทธิมา  ไทยานนท์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงแพรวา  สุระพันธ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  เที่ยงตรง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงธัญญ์ชนก  อาชีพโกสน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปากแดง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงค์ดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงอธิศา  ศรีเครือ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีแก้ว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ทองนิมิตร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายอธิศักดิ์  นาคสวาสดิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เจริญยัง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายทิวากร  สวนสำราญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายเจษฎา  หนาแน่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงอภิญญา  วงค์แป้น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงจิดาภา  เสือช้อย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงจิราพัชร  ปรีสุขเกษม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสุพรรษา  ขันธ์สกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงวิภาวี  ลิมปนิลชาติ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงธัญรดา  ชวนชื่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายณชวิศ  สุวรรณโชติ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายสพิวัชร์  จินชัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายพชรภัทร  ทองเทียม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงศิริพร  คะรารักษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายศิวฌาณม์  โตเหมือน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายธาราทอง  ชูสุทธิสกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายกฤตพล  สุวรรณมณี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายกฤษฎา  นิลเลี่ยม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายณรินธร  ประสิทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชุตินธโร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงพีรดา  พลับพลา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงกัญชพร  รอดระวังภัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงอภิสรา  จิรสัจจานุกูล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงปาณิศา  เหมือนทองแท้ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงพัชราภา  พละเนียม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สวัสดิ์รักษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงรวีพลอย  ธรรมธนสิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงแพรวา  วัฒนศรี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีเพ็งแก้ว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงอารีรัตน์  องค์ปรีชา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงตีรณา  ศานติก โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงนัญญา  พุกพิบูลย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงกนกวรรณ  สมประสงค์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงโศรญา  เต็มพร้อม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายพชร  เปรุณาวิน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธันยชัย  ดำรงค์ประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายกิตติภณ  มีประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายกิตติภณ  วรรณศิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายฐวิทธร  สิทธิมังค์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายณฐพงศ์  ระวินหรรษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีพุ่ม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายฐากูร  เล็กชลยุทธ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายรัตติภูมิ  สีทอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายเนติ  เสียงเสนาะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายทิวา  จรูญรุ่ง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสุนันธา  เหมือนประสาตร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณัฐนิชา  อินเดอร์เซ็นต์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงแพรวา แอนนา  หัตถาพันธ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงภิญญดา  ดวงศิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงภัทรจารี  ศานติก โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงจิรภัทร์  ศรีเมือง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงฉัฐกนก  วงค์ดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงธัญญาศิริ  พวงสุข โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพิมพ์ฐิชา  โฆษิตพาณิชย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงมัตติกา  พาเจริญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงนีรชา  มะลิวัลย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงณัฐสุดา  รุ่งวันดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกัญจน์ณิชา  อารักษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงดาราวีร์  ไทยหินโจน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงทฤตมน  แสงบรรจง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายพีรณัฐ  ภู่ขาว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวศกมล  สิริสมุทรสาร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงบราลี  ไตรสรณะพงษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพรทิพย์  พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายจิรวัฒน์  คำกิจ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายณัฐสิทธิ์  พุ่มทับทิม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพลอยพัชร  ส้มอยู่เย็น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงธัญรดา  ทองเสงี่ยม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายต้นตระการ  จันทวงศ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายสันสกฤต  เหมือนเพ็ชร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายสรายุทธ  จามจุรี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายกฤษณชัย  รักษากิจ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายฐิตพัฒน์  ทองสุข โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายณัฐกิตต์  วงศ์เรือน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายเอกพันธ์  ศรีอ่อน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายแทนคุณ  จันทร์อัมพร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายศักดิ์รัญ  ช่องเจริญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงจิรนันท์  วรรณะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงกัลยรัตน์  นิลรัตนสุวรรณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายชาคริต  สุขเกษม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายกนกชัย  ผิวขำ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงทัศนีย์  จีระพงศ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงฟ้าพิมล  แสงแจ่ม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงอภิญญารัตน์  ตั้งดำเนินสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงฐิติภรณ์  โรจน์ชนะกฤษฎ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงศิรฎา  อินทรพินิจ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงมณีรัตน์  จันต๊ะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอารี  รอดวิลัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปริญญดา  มีษา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอภิญญา  มั่นคง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงชนกานต์  จุ้ยจิตต์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสิตานัน  สุรภักดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายปิยนันท์  บุญจันทร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายก้องเกียรติ  จันทร์จินดา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ทองชุ่ม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายวัฒนศิลป์  สังข์อนันต์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงศศิธร  ปัญสิงห์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพัชรนันท์  พรชัยธนไพศาล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปัทมวรรณ  บานเย็น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงบุณยานุช  ภูตระกูล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายรัฐธานนท์  ฐิติเดชภูวพัฒน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายชูศักดิ์  ศรีเสวตร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายภาณุพงค์  เปล่งสกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายศุภฤกษ์  เฟื่องปัญญา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายพงศ์พิศาล  ชิวสกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายอลงกต  ศิธรกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายสุวภัทร  อนุกิตติรัตน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธีรพล  จตุรภัทรศิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายปวริศญ์  สำเรียง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยชาติ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงธิดารัตน์  ไตรญาณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายวิชญ์ภาส  สอนส่งกลิ่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงปพิชญา  กาลปักษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายธนพงศ์  เติมธนะศักดิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงวณิชชา  ชูช่วย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงโศจิรัตน์  พูลโรจน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายทัตพงศ์  ทองยวง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงลักขณา  ศรีเมือง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายวีรภัทร  แขกวัด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงปารณีย์  จันโททอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายพสิษฐ์  ทองนิ่ม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงนภัสวรรณ  โทธนะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายปุณณรัตน์  ศรีรักษา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายปุญญพัฒน์  สุขจันทร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธเนศ  ศิริวิลาศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายนฤเบศ  อรุณนัฎ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายกันตพงศ์  เดชะบุญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายณัฐกิจ  จ่างเจริญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายโกมินทร์  สวนเหยี่ยว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงศลินรัตน์  มีทิพย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงญาศิณี  บุญเหลี่ยม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงลดาวัลย์  หัสวนิช โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงชุติมา  พยัพพฤกษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายนรินชัย  จันทร์ขำ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงลักษณพร  เจือไทย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอัจฉรารัตน์  ทองคำ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงปวีณา  มีโพนงาม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงธวัลลักษณ์  เหลืองวรชาติกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงโยทกา  ไพรสณฑ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกมลทิพย์  ขุนไกร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนันทิวา  แพทย์ราช โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสโรชา  เพ็รชพุ่ม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงอภิชญา  พุ่มอินทร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงภัคพินันท์  อรุณนัฎ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปารดา  เงินวิลัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพิยดา  มิ่งขวัญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปราณัสมา  จุลเจิมศักดิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงอภิรดี  แสงจันทร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทิพรม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวีรยา  อำพันทอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงนันทิดา  บุญโญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีทองอินทร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงแพรพลอย  แจ้งกระจ่าง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงกชมน  แสนสุดสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงกิรณา  นฤมลสิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงยุวธิดา  เหลียง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงภาวินี  สีมงคลรัตน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงธนัชชา  แสงกล้า โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงนัสวรรณ  รุ่งฤทธิเดช โรงเรียนล้อมรักแม่กลอง 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายรัตนพัฒ  เกตุแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายอนาวิล  เหล่าวนิชวิศิษฏ์ โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายนันทวัฒน์  เมืองอินทร์ โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายศุภณัฐ  อุ่นยะวงค์ โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงสุจิรา  วาชัยศรี โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงเจณิกา  ศรีสุข โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงนรินทิรา  อยู่ศิริ โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงวรารัศมิ์  ตันติภัณฑรักษ์ โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงพรไพลิน  อารมย์ดี โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายฐากร  อินทศร โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายวงศ์ระพี  จั่นเพ็ชร โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงภัทรภร  สีบัว โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกชพรรณ  สาริมาน โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงณัชชา  ชื่นใจ โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงแสงระวี  บุญเอี่ยม โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงปาริฉัตร  ช่อทับทิม โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงจิดาภา  บุษบก โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสุภาวศรี  ตันติภัณฑรักษ์ โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงปภาดา  ประจักษ์จิตต์ โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงมัทรี  วัฒนศิริกุล โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนงนุช  ชิ่งแชว โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายพรรษิษฐ์  เอี่ยมวิไล โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงทิฐินันท์  อ่อนเฉย โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายปฐมธรณ์  อมรสมานกุล โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงณัฐธิดา  บำรุงกลาง โรงเรียนล้อมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายณัฐภูมิ  เสนาธรรม โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงปิยะนุช  สร้อยทอง โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายวันชัย  สุขสาคร โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงศิริวรรณ  ม่วงศรี โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  กุหลาบ โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายปัญจะ  เจริญสุข โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายกันย์  กองแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สอดศรี โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายภูมิภัทร  อุดมศรี โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงธิญาดา  จันสุดา โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงชนินันท์  นิ่มสกุล โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงสุธาทิพย์  วีรคติธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงพรนภา  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงนาตยา  สีสด โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงภาวิณี  จันทร์เมฆ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงมรกต  โถแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงนันทพร  เลี้ยงโชคชัย โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงสุทัสสา  เสี้ยมศร โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงพัชราภรณ์  วัสสมุทร โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงปฐมรัตน์  เลืองนรเสตถ์ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายณัฐวัตน์  แอสมจิตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
358 นายศราวุฒิ  นวมศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 นางสาวสุพรรณษา  กลิ่นจิ๋ว โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 นายเอกระ  วรศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นายกาลจักร  เลื่องลือ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 นายพงศกร  ศรสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 นางสาวดวงหทัย  ประสพผล โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวประภาสิริ  ทรัพย์เจริญปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นางสาวชนากานต์  จ้างอีจาง โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวอาทิตยา  พันธ์นิล โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นางสาวพัชริดา  ชุ่มชู โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 นายนนทกร  โลหะธาตุ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นางสาววนัสนันท์  สีสด โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น