รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธรรมนูญ  เทียนมล โรงเรียนคลองหลุมลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงวรัทยา  มณฑาทิพย์ โรงเรียนคลองหลุมลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงณัฏฐนิช  จิตชื้น โรงเรียนคลองหลุมลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงปาลิตา  เจริญศุข โรงเรียนคลองหลุมลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ปานท่าไข่ โรงเรียนคลองหลุมลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กชายวรเมธ  แก้วคำแสน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายศิรพัชร  หงษ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสุภชา  วิชาชัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายคมกริช  มีด้วง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายธนาวุฒิน์  ชมมะลิ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายภูริภัสร์  สาริภา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายสุทธิฤทธิ์  ไหมศรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายกษิฎิ์เดช  พลหนองหลวง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายคฑาวุธ  ประยุธเต โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายนภัส  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายอภิวัฒน์  บางอีเกรง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายรพีภัทร  คำหุ่น โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายยศนันต์  อ้อนวอน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายพงศพัฒน์  เหล่าดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายธินกร  เจริญรุ่งทวีกิจ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนิลาวัลย์  เพชรใสดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชิโณรสธ์  วีรธรรมจำรัส โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐธิดา  นาสวน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงเกษชญา  สาระทิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สาระนิตย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  รัตนาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  นาวไพร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงจิตรลดา  สุวรรณทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงจีรณา  กรึ่งไกร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงวรัทยา  เมธวัจน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงเเพรพรรณ  สีดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณฤดี  เอกเจริญเวสน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายไรวินทร์  กลิ่นพวง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  กลิ่นพวง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงนรีกานต์  คำรังษี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงอชิตา  เสือสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงณัฐกุล  คำยาน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หมายสม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงศิริภัทร  แจ่มจำรัส โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายชัยสิริ  เถาหอม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายไทสุมน  ภาษี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงภาวินี  ปิดตังระพา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กลัดทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงณัฐนิษา  เกตสุขำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกฤษฎาภา  เมืองชอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงจิราพัชร  โมบขุนทด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงจุฑามณี  เจนไพร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกชกร  กาญจน์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกันติมา  ชุมพุด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายศิริภัส  วรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายภานุรุจ  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงชลธิชา  เครือแก้ว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีกระทุม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงวลีรดา  อินเป็ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายพสิษฐ์  นิภัทร์วรกานต์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายเอกกร  จิตต์ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงรามาวดี  สุพร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงหทัยรัตน์  แผลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงศศิกานต์  วันทองทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงภัคสริตา  วิชชุตารัช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงภัทรธิรา  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงวรรลยา  ปานอยู่ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายพชร  ไพศรีสกุล โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงภัทรนันท์  แสงสารวัตร โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายสรยุทธิ์  จันทะสี โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายประพันธ์  จันทร์ยาม โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทิพย์บรรพต โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงวิชญ์ชยา  จันท์พูนสิริ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงวัลย์ลดา  สุมะณีย์ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงยลรดา  สุขดี โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณัฐชยา  สัตย์ซื่อ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงพิชชากร  จองสันเทียะ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงธัญสุดา  มีสุข โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงอุษณีย์  จิตเจริญ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายวงศธร  ศรีคำขลิบ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธนเดช  ไชยสงคราม โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงฟ้าใส  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงวันวิสาข์  พูนผล โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายบริบูรณ์  ยิ้มละมัย โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายรังสิมันตุ์  ประฐมสุข โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงธนวรรณ  สุดเสนาะ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงวารินทิพย์  ธนาปิยะมั่นคง โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงยุวรรณดา  จันตา โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงลลนา  แคนหนอง โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายศริภัทร  รองงาม โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปิยธิดา  สวัสดิผล โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงธนพร  ดำงาม โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงบวรลักษณ์  แก้วสีคร้าม โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงอรพิน  พิพัฒน์ชัยสิทธิ์ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงนันณภัทร  กระจ่างจันทร์ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงพัชรี  ขุนทอง โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายธนพล  แซ่เบ๊ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายศุภวัฒน์  แสงจินดา โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงธันยารัตน์  พิมูลขันธ์ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายสันติภาพ  สมคูณ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญนาค โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกชกร  พึ่งบุญ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงริณรฎา  ถาวรวีรสกุล โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายมานพ  มั่นเสมอ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายนิธิศ  เรืองมณีนพ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธีร์จุฑา  เวชชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายทินกร  เพ็งสุวรรณ์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พูลมา โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงชุตินันท์  บริบูรณ์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายปฐวี  ไมตรีนุกูล โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพิไลวรรณ  นิลทัย โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงญาตา  คุ้มศิริ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงมนัสขวัญ  ป้องขวาเลา โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีแก้ว โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายอรรถพร  ฟองมัน โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายกิตติชัย  ภู่ทอง โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายสุรวีร์  ตุ้มจอหอ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงธารวิมล  คำป้อ โรงเรียนเกวลินวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงวชิรฌาณยา  จิระสุวรรณภักดี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงปณิดา  เมืองแสน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายวรรัส  โขนงน้อย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงสิริวิมล  สิตะเสน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงน้ำเพชร  วัฒนิศร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงสรัลกร  วงษ์กำปั่น โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงกัลยกร  คำคล้อย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงชัชชญา  วิเศษสุจริต โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงอนงค์นาถ  หอมหวล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงปณิตา  โพสาราช โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายธีรภัทร  ศิวพรอนันต์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายกิตติธัช  วงษ์สุวรรรัตน์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายชนกันต์  พรมดี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงศิริโสภา  เล็กอ่อน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงจันทรัสม์  จันบาง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงวาสินี  ชุตินันทกุล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายพีรวิชญ์  เพ็ชรพัฒนพงศ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายชาญยุทธ  พั้วพวง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงอังคณา  ตรีพิศาล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายชินกฤต  กลัดมี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายธราเทพ  แย้มฎีกา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายปัญญา  - โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงมัชฌิมา  ณ นคร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงภูษณิศา  อินสละ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายคุณานนท์  ประทุมชัย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงกนกอร  เพรงมา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงปานชีวา  ศรีจันทร์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงศิรดา  พลอยทรัพย์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงปิยะณัฐ  มีศรี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายชาคริต  อินแดง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงพรรณพัชร  จุทอง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงกุลวานิช โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายเอกรินทร์  วรนิลชัยวงศ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายพีรพัฒน์  อยู่ดี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายกมลภพ  บัวแก้ว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายวรพรต  เกตุจอย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายณัฐภัทร  เกตุจอย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายณัฐดนัย  จำปาม่วง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายธนกร  พุ่มจันทร์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
155 นางสาวกนกวรรณ  เชยอักษร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงธันย์ชนก  เสมอชน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 นายอริยะวัตร  มีศรี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวลลิตา  สังข์ชัย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายลัทธพล  ลาไป โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวกนกวรรณ  อยู่พลี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวธิดาวัลย์  แก้วเชียงหวาง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงภัทรสุดา  ขวานอก โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงเมทารัตณ์  แผ้วปราบเสี้ยน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายจักรภพ  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงปิยกาญจน์  แทนหา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายพงปณต  ปวนแก้วหาญ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงสิริกร  อีมระปาล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนันทวรรณ  พุ่มพวง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปริณดา  วิบูรณ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงอภิชญา  พลายแดง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงบัณฑิตา  คิดตลอด โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายสรณวร  เวชสุภัควรกุล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพรพรหม  พรมเมา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงภคพร  เมืองนาม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชนินาถ  ทันแก้ว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายณรัญญู  มาลี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธีรพล  ลีลา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายนัฐเศรษฐ์  ศรีวงษา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงรัตนพร  คำกรม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงภาวินี  เอี่ยมมีศรี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฐทิตา  โพธิ์ภู โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวรรณารักษ์  รักภูมิ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายธนวันต์  ท้าวอำมาตย์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงสุชัญญา  งามเผือก โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงไอลดา  ชัว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงวรรณกร  สุขยวง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายพงศ์ปณต  ทวีวัฒน์วุฒิกุล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงชลกาญจน์  บุญยืน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงภัทรสุดา  ทานกระโทก โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายนพวิชญ์  ไชยวิเศษ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงวริศรา  ธรรมวาจา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอรณิชา  คำสวัสดิ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงอัจฉราวดี  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายชยพล  เกตุจอย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงโชติกา  ตั้งมั่นภูวดล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายพงศธร  ลายทองกูล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายโชติวัต  ศิลารักษ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายพงศภัค  พงษ์เหล็ง โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีเสถียร โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายธัชชัย  สุขประเสริฐ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายพงศธร  เชนยะวนิช โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายกฤตชนสรณ์  เกื้อสุข โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายธนัชชา  นาคง โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายนราปกร  ตมเจริญ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายภัทรพล  ภัทรกุลทวี โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงศศิกมล  บุญไตรย์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายสาริศา  เลาะเหาะจินดา โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงญาติกา  เกตุอัมพร โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงสาธิตา  สายสุวรรณ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงสุประวีร์  อัครจิตตานนท์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงณิชากานต์  เรียนไธสง โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงอิสรีย์  ทินกรศรีสุภาพ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงวีรวัฒนา  ศรีอินทรสุทธิ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงพิณรดา  สดด้วง โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงศิริลักษณ์  คงหาดงาม โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงชนพัฒน์  บุษบรรณ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงอักษราภัค  สมบัติวงศ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงธณัฐนันท์  เหมือนจันทร์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงอังค์วรา  ทุมดี โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงฐิติพัชร  ตั้งธนพาณิชย์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงขวัญมณี  บุญขวัญ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงกุลบุตร  เนียมอุ๊น โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงพาขวัญ  สุวรรณบุตร โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายทินภัทร  พลอยงาม โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงญาตาวี  เพียรงาม โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายนาราวินทร์  บงบุตร โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายธีเดช  ศรีประเสริฐ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายธรรมทัช  ตระกูลเศรษฐสิริ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงสุภัชญา  หาญฐาปนาวงศ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายถิรวัฒน์  พุ่มชาวสวน โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงอัซมาวีย์  กาพลอย โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายภูมิรพี  สังเกตใจ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายธีรภัทร  สังวิบุตร โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายธนาดูล  ดวงพุทธา โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายณัฐสิทธฺ์  ไข่แก้ว โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงการย์รังรอง  เมืองเรือง โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายธนบัตร  วิปุละ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายธนกฤต  แสงพันธ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายวรปรัชญ์  ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายกนนท์  พวงทอง โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายธนาธิป  เพียรล้ำเลิศ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงอรุณลักษณ์  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงนัชรีพร  สุนทรประเวศ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายภวัต  อุดมคณารักษ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายชุติพนธ์  แสงภักดี โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายอภิสิทธิ์  ชูบรรจง โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายกรวิชญ์  อินทะชัย โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายนนทะพัทธ์  ม่วงสุข โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายวชิรวิทย์  สุขจินดาเสถียร โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงอภิสรา  บวรศรีมุกดา โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายพุฒินันทน์  อำนวยสิทธิ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายวิศลย์  ทินกรศรีสุภาพ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายภัทรพล  ครุฑสิงค์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายปราการ  ธัญญารักษ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงริญญาภัทร์  ภูรีเลิศรัตนสุข โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงธนพร  ม่วงศรี โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงอัยยาวีร์  อินทนา โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงศรุตา  อาวศิริมงคล โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงดวงหทัย  สุวรรณภูมิ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงสุพรรณษา  ภาระไฟ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงบุณยเณจน์  แสนสุข โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงเจนจิรา  ประพันธมิตร โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายทักษ์ดนัย  ศรีเชียง โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายภัฏชาญศักดิ์  ศรีกรการ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายกรรชัย  โคตรมุงคุณ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายนรากรณ์  เทศกูล โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายตยาคี  ประสาร โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายสหรัฐ  รุ่งเรือง โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายพิชชาพงศ์  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายจิรายุส  ปามุทา โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงอภิชญา  ใจฉลาด โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงปวิตรา  ผาสิงห์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงวิมลพรรณ  อัฐสุวรรณ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงพัชริดา  ขะยูง โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงภัคจิรา  ชูศิลปกิจเจริญ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงอรยา  บุญกล่อม โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงกันติกา  ศานต์วีระศักดิ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 นายนุกูลกิจ  ผาตี โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายวรพงษ์  ศรีสอาด โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายภาวินพงษ์  ตั้งญาณพัฒน์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงชัญญาพร  สุขประเสริฐ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นางสาวอรณิชา  ทองธัญญะ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นางสาวนวิยา  แซ่เหีย โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงจีระนันท์  วงค์จักร โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศักดินนธยาน์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงนัญวา  กาพลอย โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงปิยะธิดา  ประสานธรรมคุณ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 นางสาวกาญจนา  มาพร โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายจุมพล  ปานทอง โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายเจษฎาพร  แสงสุข โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายกีรดิต  ราชโส โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายนิพิฐพนธ์  วุฒิทรัพย์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายจิรา  ท้วมอุปถัมภ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายปุณณวิช  ใจสุข โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายพัฒนพล  เวียสุวรรณ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายสิทธินันท์  ศศิทอง โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงอินทีวร  เพชรรุ่งศักดิ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายณัฐภัทร  กนกโชติกุล โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายวรเชษฏฐ์  ศรีมานิธิธนาพร โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายภาสกร  ดาวสุขศรี โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายรัชชานนท์  ทอดแสน โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายปัณณวรรธ  พะวัดทะ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายวีรพงษ์  ศรีสอาด โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงอรวีรา  สมบัติวงศ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงศิริภา  พากเพียร โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงนาราภัทร  ตระกูลเศรษฐสิริ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงชุติมา  ศศิทอง โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกัญญณัช  โชคเหมาะ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายเมธพนธ์  พัฒนสุธาพงศ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายลาภิศ  พวงทอง โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายสิรธีร์  โตประดิษฐ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกีรติกร  แซ่จง โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายศักดิพงศ์  พรรัตนโชค โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงวิรัญญา  เนตรวงษ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงยิ่งรัก  โพธิ์สุข โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายธีรวัฒน์  ภาสพงษ์ไพศาล โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายอินทัช  บุญสม โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายธนภัทร  ม่วงนาค โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงวรนิษฐา  ศรีแก้ว โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงชนนาถ  แจ่มใส โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงเอ็นดู  เรืองสา โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงสุภัสสรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงชัญญานุช  หมื่นนุช โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายปีติภัทร  ปัญญาแสง โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายณกรณ์  ปิยะทัสสี โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพัชราภา  กันหา โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพิณภา  มีมาก โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสุธีรา  ราโชกาญจน์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงขนิษฐา  หมื่นหาวงศ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายสิริวิชญ์  จั่นเผือก โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายภูวนัตต์  ใจมีสุขทุกเพลา โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายชยพล  วรนุช โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายภาคิน  ตระกลจิราวุฒิกุล โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายบัณทัต  ศักดิ์เจริญ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงสุภมาศ  เหลาคม โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ตันติวัฒน์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธนกฤต  ภูมิวงศ์พิทักษ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายนันทสิทธิ์  ทรัพย์พวงทอง โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายธีรภัทร  โตประดิษฐ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายปัณณวัฒน์  อนุวัยยา โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายเอกวิสศ์  ไทยสมบูรณ์สุข โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ภาดาโชติ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงนิชาภัทร  สุตะวงษ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงนวพร  อยู่เถาว์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงมนต์นภา  วงษ์มณี โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายพันธวัฒน์  จวบสวัสดิ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงธัญทิพย์  นาคนิคาม โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงเพียงขวัญ  อิ่มศรี โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงปภาวริณ  สุวรรณพุ่ม โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายธนวิทย์  พานไธสง โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายนภาเดช  แก้วนอก โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายปุญญพัฒน์  เรืองนก โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงนภัสสร  ภู่ซ้อน โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงปนัสยา  แนวทัศน์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงนิชาภา  ตั้งโกศล โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  งามประเสริฐ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงธนันดา  อินเจริญ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายปกาสิต  ศรทรงเดช โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงศิรรินทร์  เชิดฉาย โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงปพิชญา  เพชราภินันท์ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายจักริน  ไผ่สุวัฒน์ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายวรพล  ศรีวิเศษ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายปัญญ์  วงศ์วรชาติกาล โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงจิดาภา  วิสารทกุล โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายปราชญ์  วงศ์วรชาติกาล โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายภูริต  เชื้อสาวะถี โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายภพธรรม  ไม่ซาผล โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงธนธรณ์  วิศรียา โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พิสิฐพิทยา โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายรธีภัทร์  จงรุ่งเรืองสิน โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายธเนศพล  พูลพันธ์ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายศิรชัช  เลิศวิริยะพูนผล โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายอัฑฒ์พิชญ์  แซ่หวั่น โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายธรรมาธิปต์  วิจิตรสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายรัชกฤต  ชุลหเสวี โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงอามานายา  มันตะวัตร โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงภัทรนิศวร์  วรกิตติ์คูณศักดา โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงวราพัณณ์  บันลือวุฒิไชย โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายภทรพล  ไตรสิกขาธรรม โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงวิมลสิริ  คำลือ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงธัญย์สิตา  วรกิตติ์คูณศักดา โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงดลพร  พุ่มพวง โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายกฤต  ยิ้มเยื้อน โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายฤทธิ์ตะวัน  เชยจันทร์ผลิ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงญาดา  อินทรโอภาส โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายรชตพล  อินทรโอภาส โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงนันท์นพรรษ  จิตรรังสรรค์ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายศิริศาสตร์  ชำนาญ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายธีธัช  เมธิยนนท์ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายณภัทร์  ฐาปนาสุขกุล โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงมนสิชา  สิทธิ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายจิรัฎฐ์  สุจริต โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายอนันตสิทธิ์  พึ่งสุยะ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายสิรวิชญ์  ตีระพิพัฒนกุล โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายสิริภัทร  สนเท่ห์ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายกิตติ  อิทธิวัฒนะ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณัฐภา  กาลาศรี โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพิชฎา  ประสาทงามเลิศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพุธิตา  ถิ่นพุดซา โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายพันอินทร์  เอี่ยมชื่น โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายพัสกร  ทรงศิริ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  เอี่ยมเวช โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายธนกฤต  มหัทธนานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายกันตภณ  แตงใหญ่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายชญานิน  รัตนานันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงชุติมดี  สกุลคต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงสุพิชญนันทน์  ยิ่งชัชวาลชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายศศิศ  เมฆาอัมพุท โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายณัฐอานิตญ์  แสงจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ก๋อนสัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงปริยาภัทร  เทพเสนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงปวีร์ธิตา  จินดาสิริอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายณภัทร  พัฒนพีชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงณฐมน  อำไพสุทธิพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายปัญญวัฒน์  ธนเศรษฐ์วัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงรินรดา  นางาโนะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงขนิษฐดา  ศรีภา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายสิรภพ  โพธิ์วัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายญาณวุฒิ  มะลิแย้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายอรรถวินท์  หมีกุละ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายธนพรหม  บุญเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายสรวีย์  นุตะไตรพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายทัชชกร  เรืองสิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายนาวา  ตระกูลมหชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายศิริ  แสนสม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายชยุต  กองอุดม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงญัชฌา  เมฆฉาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงปํณฑาลีน  วิสนานุศิษย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
430 เด็กหญิงสิริยากรณ์  เต็มวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
431 เด็กชายพิพัฒน์พล  สิริโพธิกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงฉัตราพร  เจริญพุทธิพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายธนดล  เพ็ชรบุญมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายวรากร  ปานแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายพัทธพล  ม่วงถึก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงรันตาวดี  สุดทัศน์สิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงธนพร  พิธานธนกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงชรธร  ตั้งธราธร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงอัญชลี  สารสาส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงปวันพัสตร์  สุขศรีชวลิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงนภัทร  ยุกตะทัต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงกีรัตยา  เดชสันเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงสมัชญา  เคยเห็น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงกชภมณ  รวิธนาวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงปพิชญา  ประกายเลิศลักษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงชนัญญา  วงศ์แก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงหยกสกุล  ศรีสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายจอมพงศ์  เสกตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายกฤติเดช  เตชะสำราญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงจิตร์วีร์  อัศวาภิรมย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายธรรณ์ณภัทร  เกษบุญชู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงวริษฐา  ตั้งสกุลเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงเขมิสรา  บัวบก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงรุจิกาญจน์  เขียวหวาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายสุขธัช  ขูขุนทด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงกรรวรัย  ตั้งธราธร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงจิรัชญา  พวงทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กหญิงอิงกมล  ศรีนุ่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงอมลรชา  คีรีสถาวร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายสุภัคพงศ์  อุดมสินธุ์สาคร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายภาสกร  อังศกุลชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  หงษ์ษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายชนาธิป  นามพลแสน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายปุณยกร  ศรีพุม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายกิตติพัฒน์  ผึ้งทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงถภัสสร  แสงยนต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงรตนมน  สกุลธนยง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงฟาติม่า  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงวิภาดา  เบาวะนนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ฟูแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงปพิชญา  ทองเกตุ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงพัชราภา  จิตจักร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงจิรวรรธ  พายัพวัฒนวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงภารดี  พิมลเอกอักษร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายอัครวินท์  เพ็ญศิริสมบัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายฐิติเทพ  สุ่มสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายกิติภูมิ  เมนทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายปียวิชญ์  วงศ์งาม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายธนนันท์  เพ็ชรรื่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงวราณภัจฐ์  เตชธรรมเศรษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงธันยพร  จำนงค์จิตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายอริยะ  พฤกษชาติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงนวพร  ศรีสมุทรนาค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายคามิน  เหล่าสุทธิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กชายปุณณภพ  บุ้งทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงพรรษนันท์  สืบพงศ์พัฒนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายสรวิชญ์  ชูศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงธชา  เทนญา บุณยนิตย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายพสิษฐ์  ธาดาชวสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชินศิริโชคชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงภูษณิศา  เผือกบางนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงพริมา  ท้วมเอี่ยม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สถิตสิริพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กชายอธิบดี  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายรัฐนันท์  บุญโต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงพลอย  เผือกบางนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ฉิมทับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงมนัสนันท์  พจนปัญญารุจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงจินดาภา  วีระวนิชกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายอชิตพล  วนาสินชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แสนเทศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายกฤติน  ใจมุ่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงวิมลทิพย์  ขาวทองบริสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงเบญญาภา  ผาบุญมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงจุฑามาศ  นิลวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงโฉมสิริรัฐ  เลียวเสวก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายพฤทธพงศ์  ธรฤทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายอภิรักษ์  อินทนิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงวรัชยา  เล้าปราณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายปภังกร  เรืองสิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายชวัล  แซ่ย่าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงสุวิชญา  เกียรติสมบัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายกฤษฏิ์  อยู่เป็นสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงศิครินทร์  อ๋องมณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายณฐกร  สีรยาภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายวรพงศ์  กันแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์รอด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายปิยวัฒน์  มนูรัตนศิลป์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เลิศนามเชิดสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายปรัชญา  เขียวจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงชนัญชิตา  ทองจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงอิสรีย์  ตัณฑ์ธนานุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงปานเพชร  เหล่าสุทธิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายณัฐวิชช์  พิพัฒน์จิรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายศิวัช  เพิ่มพูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงณัฐชาร์  สินธุ์สุวรรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงบงกชนันทน์  แท่งทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายนนทพัทธ์  ลัดกระทุ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายพงศ์ณภัทร  สร้อยจิตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายธนภัทร  มหาจินดามนตรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงกัญญาภัค  ขนาดนิด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงกฤตินี  สมบูรณ์มณีโชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรทวีทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายวรีภัทร  ชาติเม้น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงลภัสรดา  เมนทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงณิชาภัทร  ลภนโชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงเขมิกา  วรรณภิญโญชีพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เจนภูมิใจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายณภัทร  หุ่นแสน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายอชิรวิชญ์  วนาสินชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายปฏิพัทธิ์  ฉ่ำชื่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายธีธัช  ธำรงลักษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงรัฐนันท์  นิตย์โชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงณัฐวลัย  แซ่เฮ้ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงศิญารัตน์  ตันติพิริยะพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงจิดาภา  เผือกบางนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงอาภากร  นิตย์โชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงกัญญ์วรา  บุญเกิด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นางสาววันนุสรณ์  เอี่ยมอนุพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงสิรินภรณ์  รินเลิศไชย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงนันทิชา  มรรคจินดา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวพัชรมัย  จิตจักร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงสิรินดา  วงศ์บางโพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงมัณฑกานต์  ไทยตระกูลพาณิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงณัฐชนันท์  โชคบูรพสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงสรัลพร  คุณะวิภากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงนันยภรณ์  ทองมอญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงภัทรานันท์  อนุวงศ์พินิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงภัสวัลย์  เอี่ยมจรัส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายภูธน  ประกอบกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายฮิเดะโตะ  อิโต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กชายธีร์ธวัช  ธำรงลักษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงพฤศา  สังฆโร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงณิศรา  จินดาสิริอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายศุภณัฐ  ทวีสกุลชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงชลธีรา  อ่อนโพรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงธัญสุดา  ทับแจ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงกิตติรสาข์  ตั้งอุทัยเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงธนภรณ์  อยู่นุช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงศิริประภา  ทองคำยาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กชายภวัต  จันทนาประยูร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายภัคณัฏฐ์  บูธิกานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายชยุต  เจนบรรจง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เสียงอ่อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงญาณินฑ์  นวมกระจ่าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายเกียรติ์วณิก  สินธวาชีวะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพลอยปภัส  ธีรกุลธัญโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กชายชวกร  เมืองแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงชญาดา  ปัญญาชัยรักษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายจิรภัทร  ละอองทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  อริยสุขโฆษิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงมณิสร  มูสิกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เที่ยงธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงณภัทร  เตชวริศกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กชายอิทธิกร  สวยสะอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงนาดีน  ไวด์มันน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีจงใจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายจิร  ชวนะปัญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงนวินดา  เบ้าเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงญาณิสา  เอี่ยมดีเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กชายมีนซอง  คิม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงนลพรรณ  เสมอเชื้อ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงอภิสรา  หงษ์เหิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายจิรพัฒน์  วงศ์ศรีตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงชานน  สมหวัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายอชิร  โพธิ์บุญปลูก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงศิริพร  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายพลกฤต  บัวประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ถนอมศักดิ์กุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงโยษิตา  ทรัพย์ทวีพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงอังสุมาลิน  มนูรัตนศิลป์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงณัชชา  สกุลณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายชยางกูร  จันทร์ติ๊บ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายชวโรจน์  เชาว์เชี่ยวชาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงนวัตมน  กลั่นนุรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงวรัทยา  รัชทรงศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายเดช  เจริญเกตุทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงณิศวรา  สุทธิประภา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  วิศวเรศตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงปรินดา  เล่าเปี่ยม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายณฐพงศ์  ทรงเผ่า โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายกตัญญู  โรจนวิสูตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายวีรภัทร  นวมกระจ่าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงพรอุมา  สุทธิอาจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงรมย์รวินท์  กุลโรจน์เดโช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงสุนิสา  นาวาอนุรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายนรภัทร  แก่งศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงปานวาด  สุกิจจาคามิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายธนาวรรธน์  ธัญภา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายฐิติกร  ธงธไนศวรรย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายอัศวิน  ลำทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  คำแปง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงพัสณิศา  ภูวเดชทิพย์สกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายอินทัช  เยี่ยงศุภพานนทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงบุณยานุช  แช่มช้าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงภาวินันท์  ปติพรพิสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงนาตาชา  นิธิโรจน์ธารากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงชัชชญา  ฉลองนันทชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงชญาณัฐ  ฉลองนันทชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายภูผา  ศิวะกฤษณ์กุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงสิรินดา  ฉายายนต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วมณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงอสมาภร  สิทธิผลศรีรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงพิชชานันท์  สุพลาวุฒิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายธนกฤต  ยามาโมโท โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายณฐกร  จงกลาง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงกรอาภา  นิตย์โชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงชนาภา  หมวดไธสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงมธุรดา  สุขสำราญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงรุธิรา  ล่ำดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงฐานิกา  พวงบุปผา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายปัญญ  ไตรรัตน์วรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงกานต์รวี  ชัยศิริพันธ์ุ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายคณาธิป  นิลขลัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายธมกร  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายกิตติ์มนัส  สุขะปารมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายเบ็น  คาร์ไลเอิล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายธนาวุฒิ  ดำรงค์สุทธิพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงวริศรา  คะเดแย้ม โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงวนัสนันท์  สุขดี โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงอาทิตยาพร  ซันหวัง โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายปวริศ  พัฒนกนก โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 นางสาววาฟีดะฮ์  สุขวิเศษ โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 นางสาวชนิสรา  มะซอ โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 นางสาวซารีนา  มูฮำหมัด โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 นายกฤษดา  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 นางสาวธัญรัตน์  ฤทธิ์เดช โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงภูชิษา  ชมดอกไม้ โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงพัชรา  ซันปิกุล โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายกฤษดา  มัสเยาะ โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายเทพบุตร  สมานมิตร โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายณัฐพนธ์  มะซอ โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงมินธาดา  แก้วยงกฏ โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายศิริพัธ์  ทัดเทียม โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายณัฐวุฒิ  จุ่นแก้ว โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายอดิสรณ์  หมัดหวัง โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายกิติพงษ์  บรฮีม โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายภาณุเมศวร์  ชนชนะภัยอนันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
670 เด็กชายชโนทัย  ตรีชัยชญาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
671 เด็กชายกษิเดช  เดชทวิสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
672 เด็กชายพงพชร  จันทะวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
673 เด็กหญิงวชิรญาณ์  หลีน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
674 เด็กหญิงกชพร  ทองมลีวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
675 เด็กหญิงพชรกมล  ไชยกิตติวุฒิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
676 เด็กหญิงธัญธิตา  คันทวี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
677 เด็กหญิงกรรณิกา  ยงยืน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
678 เด็กหญิงณัฐจภรณ์  วิจิตรพลเกณฑ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงกานต์สินี  ก่อเลิศรัศมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ 1 ป.4 วิทย์ประถม