รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายสิรภพ  ภูมนัส โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายธนกฤต  ก้อมอ่อน โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายศุภวิชญ์  อาจวิชัย โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายวรภัทร  บุญอินทร์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกฤทนาพร  ทิพย์มณีมงคล โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แท่งทอง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายพชรดนัย  เฟื่องขจร โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรศรี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพิชชาภา  ประดิษฐเพชร โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงวิลาสินี  สิงห์หรณ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายพัชร  สุทินเผือก โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงสุภัทรชา  งามเลิศ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายปวริศ  มีพึ่ง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เปลี่ยนเชื้อ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธนัญญา  นาคจู โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญเรียน โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายศุภกร  จุ้ยจิตร โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายนทีเทพ  ศรีรุ่ง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายณรงค์ทรรศน์  มีศิริ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายอติชา  บุญกุศล โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  ทองสม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงลักษิกา  พานแก้ว โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายกษิคินาถ  พิสมัย โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธิดารัตน์  แท่งทอง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  นิลแสง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงสุลักขณา  สิมมา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสุวรรณา  เริองชัย โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายวรัญญู  หอมระรื่น โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอรชพร  ดีดอกไม้ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายนนทรี  เขียวเพชร โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายณัฏนที  แผนพุทธา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพัชรพร  โม่งปราณีต โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชนม์นิภา  ศรีปัจฉิม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพศิกา  เสวิสิทธิ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงลีลาวดี  อินคล้าย โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายอนุชัย  ปานดวง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงรุ่งทิวา  กมลวัฒน์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณิชา  ทิมโต โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายชวิชญ์  ส่องเมืองสุข โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายเอกชัย  แพรทอง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงเฌนิกา  อาจหาญ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายรัตนชาติ  กรสวัสดิ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนรกมล   อยู่เปลา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงปภาวดี  กรดรัมย์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงบุษกร  พรหมเสน โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงพิชญ์พิชา  แสงทอง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงอริสรา  เอี่ยมแสง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงณพชร  ภาคพานิช โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงนิลทิพย์  วิชัย โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงพัชราภา  สะอาด โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงอภิญญา  ทองโพธิ์แก้ว โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงจิราวรรณ  เกษศรีรัตน์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายศตวรรษ  ขวัญเนียม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนไมตรีเกียรติ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงพัฐชญาธรณ์  ทัศน์วรณ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงอณัตตา  บุญสม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงทักษพร  จิตรมา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายณัฐพงษ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงพรทิพา  อนุชิตเดชา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายเสฎฐจักร์  คำวงษ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงภัทรศรี  สุขสมกรณ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงโยธากรณ์  ปรโรจน์รัตน์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายธนกร  หีบเงิน โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงสุภัทรา  อัศวเสมาชัย โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ห้อยไธสง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณัฐชนนท์  ปัญญารักษ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงชุติอัญ  เต็มหลวง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงรุ้งทิพย์  เก่งกาจ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  ธูปแช่ม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายรติ  แก้วคำ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  อุดมสุข โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงผกามารินทร์  คาวีโชติ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายกิตติธัช  นาคทิม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกนกพรรณ  งอกงาม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงศิริภัสสร  วรธรรมาทิพย์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงจินต์ภาณี  จันทร์อินทร์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงเมนาท  เตชะสำราญ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายปพน  สุดมิ่งมงคล โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายเมธา  แซ่โอ้ว โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงศุภิสรา  จูเบ๊า โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายธนพล  สุดสงวน โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงวรรณชนก  วรรณศรี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงอนุโนทัย  แสวงผล โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอัญญาดา  เพิ่มจิตร โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายพชร  วรวงศานุกูล โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายณัฐชนน  โหมดเขียว โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชนัญธิดา  อยู่ดี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายจิรายุ  จุ้ยจิตร โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงมริสา  พุฒพันธ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายธนบูรณ์  อนุชิตเดชา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงโชติกา  สิงหราช โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายวัฒนชัย  ดั่งหั่งซิ้น โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายกีรติ  ชูหนู โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงวรัทยา  ช่างสมบูรณ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงรุ่งนภา  พิมพ์ดิษฐ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสุพัตรา  ชมภู โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนันทิยา  พรมทอง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายภานุพงษ์  นิ่มศึกษา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพิชชาพร  สุสุข โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปรารถนา  กฤษเดช โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงเปรมิกา  จิรสุวรรณการ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณิชกมล  วสยางกูร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เอี่ยมสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายณัฏฐ์  แก้วสีม่วง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงญาณิศา  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงวิมลศิริ  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายชนินทร์  บุญอยู่ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพรปวีณ์  เพิ่มพูนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายธนพัฒน์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายณฐธีร์  ธงชัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงชญาฎา  วิเชียรกุล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงวทันยา  ถานกุมมา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงพรธิมา  บ่อรุณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายอิทธิพล  เนินพล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายวรัท  ภู่แดง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายจิรเวช  สอนซื่อ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงฌาริษา  แช่มปรีดา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายสรรพวุฒิ  แจ่มวิมล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงทัศนีย์พร  เขื่อนจักร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงศิวพร  บุญอาภา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายธนิเทพ  ประนัดโต โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงรุจิรา  อิ้งเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายวัชรพล  ส่งเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายอดุลรัชต์  มุมานะจิตต์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงพิมลรัตน์  บำรุงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายกิตติกวิน  ธิดา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปภาวดี  จันทร์สอน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงวัชรี  จรสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงธิดา  คะลา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงกุลกนก  อู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงอรทัย  ศรีฉายา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงพรพิมล  สุจริต โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายชนินทร์  ชูศิริวัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายภูวิภิชญ์  เม็งชาวนา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงพรศิริ  อนุกุล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงวราภรณ์  สอนศรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงนงนภัส  วงศ์ธนกฤต โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เพรชพิรุณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงอนันตญา  สายวงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายชวรัตน์  วิลัยธัญญา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงนุชนารถ  จุัยซื่อ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายจักรกฤษณ์  ภูมิขันธํ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายปิยะพงษ์  พงษ์เรื่อง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายธนัชชัย  ขันทองชัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงชัชฎาพร  บิกสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงขวัญรัตน์  อยู่สมบัติ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงอัฐกร  อำไพศรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงญดา  สุพันธ์อ่ำ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายชลวิชญ์  ศรีศักดา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงชวิศา  ลัทธิ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงแพรวา  มุ่งดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายสมประสงค์  จักดิ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายนํ้าอุ่น  เดชพล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายคชภัค  เอี่มสอาด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายพงศกร  เปี๊ยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายพีรพัฒน์  ภัทรวิริยะกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายรณกฤต  นิธิศสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายปัณณพงศ์  กุลานุสนศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายปฏิภาณ  ถาวร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงโชติกา  อธิพรภักดีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงช่อผกา  สินธุเศก โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายพศวีร์  ดอนทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงปาริชาติ  สุขคำปา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายจิโรจ  ลิ้มเลิศประภากร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงวิไลวรรณ  เทพพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายฉัตรพัฒน์  สุขพันธ์อ่ำ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายสุกัลย์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงญดา  เสรีพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงนันทิภัคค์  เปรมสุขไพศาล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงพรณัฐฐา  เพชรผล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายกฤติเดช  นพไทย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายฐิติกร  เงางาม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายเจษฎา  พูลเพชร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงธันวาพร  พันภู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงณัฐญาดา  จิรสุวรรณการ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงชนมน  ทับยาง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงภิญญดา  จริยมา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปนัสยา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงจิรัชยา  แดงเย็น โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายชยกร  ครุฑธจร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายวาคิม  ทับมีชัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปรียนิตย์  สำลีอ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธนวัฒน์  เงางาม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายปรเมตท์  จุลโยธิน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายกิตติคม  ตอนศรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายอาคิรา  ผลไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายสิทธิพงศ์  แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายอรุณชัย  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายปริญญา  พรมมา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธนวิชญ์  พิมพะนิตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายเอกวีณ์  จันทร์ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงสิริยากร  โนนศรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัชชา  เปลี่ยนบางช้าง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายสิทธิโชค  เผ่าจันทึก โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงภาณุมาศ  แก้วพระฝ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกิตติพงศ์  บุญมาทัศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณภัทร  เทวฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงเมษนันท์  บุญเผือก โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายชินภัทร  สนคู่ในไพร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายณัฐพล  ศรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงปนิตา  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายวชิรวิทย์  เจริญพรเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงจิดาภา  บุปผา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนิชานันท์  ถ้าทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพีรดา  ม่วงบ่าย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวิมลศิริ  ชมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงชญาณ์นินท์  ดาระ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสุพิชชา  หลี้ฮกเส็ง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัชญา  ชัยสงคราม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงสุภัสสรา  ภควัตมงคล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายณัฐพงษ์  สุกสุต โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพรรวินท์  วรากรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายนันทนัช  รังสีบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายใจรัก  ใจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงเบญญาภา  โยหาเคน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณัฏฐดา  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงรวิพร  อมรชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายวัชรพล  เปรมมาก โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสิริภัทร  ลัดหลวง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญวัน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายพงษ์ณภัทร  ชื่นพลี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายภวัต  ทองเต็มถุง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปิยะถัทร  พิทักเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพรกมล  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพลอย  ติปยานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายจิราวัฒน์  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณัชชา  แก้วเกตุ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายนฤพน  พิมพิมล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงฉัตรชยา  ชัยนเรศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงปริชาติ  คำดวง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชลกานต์  ลิ้นนาคแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกฤษณา  สามิหลัง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  นาธิเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปูริดา  กำจรกลาง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงวิภาดา  ลิ้มเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายปาฏิหาริย์  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงฐิตารีย์  รุจิโรจน์ธนดล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปณิตา  ศรีธรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงวราภา  พุ่มฉัตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพิชชาภา  เดชน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกชพร  สินประโคน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  การีเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพรนภัส  ชันพลี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายศุภวิชญ์  ขำน้ำคู้ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายณฐพล  พานิช โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายพิชชากร  เลอเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธีรภัทร  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ท้วมแสง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงศิริกาญจน์  สรชัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายชินกฤต  โลหิตพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายพชร  สำราญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายณัทกร  พรมแจ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทรงอาจ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงธาราทิพย์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายณัฐวุฒิ  วิเศษพงษ์พันธื โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายณัฐนันท์  จำปาเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงทัดดาว  น้ำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงอรจิรา  กิ่งทอง โรงเรียนวัดบางโปรง 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายวีรเทพ  เลิศเจริญกุล โรงเรียนวัดบางโปรง 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงกัลยาณี  ประมวลรัมย์ โรงเรียนวัดบางโปรง 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ไวยโสภี โรงเรียนวัดบางโปรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายอภิรักษ์  ไชยสาร โรงเรียนวัดบางโปรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสุภาพร  มังคลากุล โรงเรียนวัดบางโปรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงจิราพัชร  สีวิชา โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายเทวฤทธิ์  อินาวัง โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงธยานี  นาคเสนสิน โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายพรชนิตว์  ธิราชเกื้อกูล โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายอัมรินทร์  พันนาคำ โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายมนัญธชัย  พลเสนา โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายศักดิ์เทพ  สุวรรณเกิด โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงนิภารัตน์  เทนสิทธิ์ โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายสรวิศ  ศรีชนะ โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงอัจฉรียา  อาจหาญ โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนันทวัน  ขันทองดี โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงหทัยวรรณ  อัศวสมสิริ โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงนัทพร  ชมทอง โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงณภัชสรา  อยู่ม่วง โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงโมณิกา  ก้อนจันทร์ โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายนวนนท์  ทุมรินทร์ โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายกฤติเดช  เลิศทองคำ โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกรรณรญา  คชเกต โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายภูริพัฒน์  เทพบุรี โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายมนูญ  กลางพงษ์ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงกัญญาภัค  สุวรรณรังสี โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงวรินทร  พรมดรกอย โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายตะวัน  สุพรรณ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงวนิดา  เตรียมทนะ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงชนม์วิชยา  คำเอก โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองดี โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงภัทรวดี  จันทิมา โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงณิชาภา  เพ็งอินทร์ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงปริณยากร  กองเกตุใหญ่ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงชลธิชา  สมอบ้าน โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงอารีญา  สมออร โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงอัญชลี  นิยมไทย โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงอมรรัตน์  แสงแก้ว โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายดำรงฤทธิ์  กบสกุล โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายดิเรกฤทธิ์  กบสกุล โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวรางคณา  เงินเจือ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงเบญจมาศ  วนาภรณ์ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงสิริวิมล  แก้วยงกฏ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงชนนิภา  สะมิน โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายอภิวิชญ์  บุญเสริม โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายภควัต  แก้วลัดดากร โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงสุกัญญา  บุราคม โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงภาวิณี  สุดสวาส โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงนิศารัตน์  กลิ่นหอม โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงวรรณาริน  ใจตรง โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงจิราพร  วิชัยสร โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายคเชนทร์  ทองมาก โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ลีลาวัฒนานันท์ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงสุภาพร  ไชยภักดี โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญเกิด โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายธนกฤต  ธรรมโคตร โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงปริณธร  อนันต์วรนาถ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงญาณิศา  เสือประเสริฐ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงนรินทร  ลิ่มจีน โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายสาธิต  ปีติวิริยะวงศ์ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงรัชฎา  แพรทองสุข โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายทรัพย์สิน  ชุมยวง โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงนวพร  ฝอยทอง โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงภัทรลดา  สิงห์สา โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายพันศักดิ์  อภินรเศรษฐ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงอรปรียา  บุรานนท์ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีสมวงศ์ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายอัตพล  สุบิน โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายสุทัศน์  ฉายัษฐิต โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายกันต์ธัช  โคตรพัฒน์ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายศักดิ์ชัย  เปลี่ยนสาท โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายปิยะพงษ์  เพ็ชรพ่วงพันธ์ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงสุพรรณี  หอมหวน โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายมินทร์ธาดา  การินตา โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงวิสินี  บำรุงนา โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงอารยา  วิชัยวงษ์ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงภานุนาถ  สามะเถื่อน โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงมนัสวี  พลพงษ์ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงพรรณรัตน์  ภู่บางบอน โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพัชรพร  ก๋าวงค์ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สนสุพรรณ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกนกอร  โกสะรุทธะ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงอภิญญา  พรหมเกษ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงศิวพร  รักเขตวิทย์ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงวรรษชล  สิงห์บุตร โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์เทศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงอรจิรา  ปุเต๊ะ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เปรื่องไร่ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายญาณธร  เอมะรุจิ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายภูดิส  น้อยคำ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงอชิรญาณ์  อยู่ประเสริฐ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงสุภาวิณี  คงคาหลวง โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เกิดมาก โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงกิติมาภร  พลเยี่ยม โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายภานุภัทร  อาทิตย์ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงวรางคณา  เรียบร้อย โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายธีรภัทร  บรรณวิเชียร โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายณัฐวัตร  ท่าทาง โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงกฤษฎาพร  ศรีกะชา โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงอุมาภร  สีพุทธา โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายธนกฤต  ปฏิทัศน์ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายธนกฤต  รุ่งเรือง โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายรัฐกิจ  อะโรคา โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงเกศรา  ชัยชื่อ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงเดือนนภา  ดอกไม้แก้ว โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงรจิษยา  อรณฉาย โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายธีรภัทร์  หลงศรี โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายชัยธวัช  ตั้งสกุลธนาวัฒน์ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายณภัทร  อังคุระนาวิน โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายปุณณัตถ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายสิทธิพร  คุณเถื่อน โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงสุพรรษา  เทศกิ่ม โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงศศิพัชญ์  รักเกียรติเผ่า โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนวงศ์ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณัฐวิภา  เพชรตาด โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงชื่นกมล  เชื้อหงษ์ทอง โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายปัญญาพล  ม่วงคลา โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายอภิเชษฐ์  คนรู้ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงสุชานุช  ช้างพันธุ์ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายธนกฤต  ปลัดวงศ์ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายธนพล  พันธ์ส้ม โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายภัทรพล  น้อยแรม โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงฟ้าใหม่  น้อยภู่ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ภูนาเงิน โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงชนม์ชนก  ช่างปรุง โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปริชญา  เอี่ยมสอด โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงชรินรัตน์  ทรัพย์ล้อม โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสุชานันท์  จันดาแดง โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงภัทร  ชอบการกิจ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงบุญธิดา  วอนน้ำเพ็ชร โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กิมิฬาร์ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงนลินนิภา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายสราวุฒิ  หงษ์จร โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายสิทธิชัย  รักษา โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงอริสา  สุ่นจันทร์ โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงรัชนีพร  น้อมพุดชา โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงนัยนา  แก้วมณี โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงอิสรีย์  เจียรศักดาพงศ์ โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงฑิตาธร  ทองสว่าง โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงลดาวัลย์  วรรณประภา โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงพรธิดา  สุจริต โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงวรรณภา  ชัยหมอก โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายมนต์ชัย  แก้วเก้าดวง โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายสุริยา  หัสดา โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายทรงพล  พ่อพิลา โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงมีนา  พินิจกิจ โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณัฐชลัช  ทับทิมทอง โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสิริกร  แสนมี โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงกรรณนิกา  คำภูนา โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ละครศรี โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงกฤตืพร  โชติชัย โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงธีรญา  หอมแพงไว้ โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายปวริศร์  วัดเกตุ โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายธนกร  เนตรโสภา โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายชินวัตร  คงบุญช่วย โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงฉมาพร  แดงทรงเจริญ โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสระขวัญ  รักสวน โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงสุปรียา  นาระ โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายโภควินท์  อากาศสุภา โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายธนวัฒน์  ภู่ประสงค์ โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงสุนันทมาศ  พระเมืองคง โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพรชนก  พรหมพงษ์ โรงเรียนวัดสวนส้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายบูรพา  สายปรีชา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายกฤติพงศ์  ประทีปเรืองเดช โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายพุฒินาท  ขั้วกลาง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงดลยวรรณ  แย้มทิพย์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงชลนิชา  จู๋หมื่นไวย โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายธนากร  นาห่อม โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงโสภิตนภา  พุกเจริญ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
431 เด็กชายศุภนัท  บุญชู โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงไอรดา  มิตรมาตร โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายเมธา  นามวงศ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายไกรวิชญ์  ลุงหม่อง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายธีรวัจน์  ทองนวล โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทะยานรัมย์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงนันทิชา  เข็มคุณ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายปราณปรียา  บุญแต้ม โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายวงศธร  สุพัฒน์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงธนารัตน์  เทวฤทธิ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายจิรภัทร์  ขำเกิด โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายวิศิษฎ์  ต้นศิริ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวิชญา  รุ่งเรือง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงธนาภรณ์  จันทร์ทอง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ช่างถม โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพรพิมล  ชาวประไม โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงปริณดา  สำราญสุข โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงผกามาศ  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงชญานุช  อินทร์ตา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงบดินเดชา  จันดารักษ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงทัชดาว  ทัพพะจายะ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงญาณิศา  พุทธรักษา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงอภิชญา  ใบศรี โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงยุราวัลย์  เมืองขวา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงชาลิสา  เปลี่ยนกระสันต์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงปุณยวีร์  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายเมธินทร์  ราชสมบัติ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายทฤษฎี  ม่วงเพชร โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงกนิษฐา  สุขเกตุ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงสุดารัตน์  น้อยหมอ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงพัชรี  จันทิมพ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงศิริกานดา  ปลื้มจิตร โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงธนัชญา  กุลมัย โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงธนาภรณ์  กุลมัย โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธีรฤทธิ์  เบอร์ขุนทด โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงนันทิชา  โกวิทยาพันธ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงภูริดา  สมพันธ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายณัฐพัฒน์  สีฝั้น โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายวรวุธ  ชื่นพิมาย โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายปณะศักดิ์  ทาระเวท โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงแจ่มจันทร์  หาญมนตรี โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายณัฐสิทธิ์  นับแสน โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพลอยมณี  สิทธิ์นะศรี โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงสุทธิดา  บุญกลัด โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงรัตติกาล  แช่มสวัสดิ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงสุภัสสรา  ฉิมแฉ่ง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพรชิตา  ไชยรัตน์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงนิศารัตน์  สุภรัตน์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงปิยนุช  มณีเนตร โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายชัยชนะ  ปาดศรี โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงฐิติมา  สีระยศ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายจีรเดช  ไกรสินธุ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายพัทรดนย์  แสงทองแดง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงพรนัชชา  หงษ์ประทานพร โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายไกรวุฒิ  โพธิ์วัฒน์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงศิริกานต์  แสงช้าง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงนภัสสร  ฉิมแก้ว โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงจิณณพัต  จรเจริญ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงสุวรรณา  จูฑะสมพากร โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงพิชชาภา  หาญอรุณสมบรูณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงศุภิสรา  เจริญมงคลวาณิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงศศิธร  ภาจิตต์ใจมั่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงจิรา  พวงวาสนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงปานสิริ  ปุณญประสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงภัทริยา  หม่องพรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงพิชญา  ทองมณี โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายลิปปกร  สงวนรัษฎ์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายศิวกร  ศรีแก้วนวล โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายฉัฐพจน  เจริญรัตน์ประทุม โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายณัฐพัชร  เจริญรัตน์ประทุม โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายธรรมปพน  จันทรุคานนท์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายวรภพ  วรพสิษฐ์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายพงศธร  ทองอุดม โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายชญานันท์  พู่สิทธิ์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงศตวรรณ  อนันตะเศรษฐกูล โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงณิชารีย์  บุปผาดา โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ดำรงค์ศักดิ์กุล โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงณัฐธิดา  สงวนงาม โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายสัณหวัช  ชาติพจน์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายณัฐพงษ์  เพ็ชรฟู โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงไปรยา  สีทอนสุด โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงพิญาดา  กำจัด โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงวันวิสาข์  ทิพยานนท์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงสุรัสวดี  บุญจันทร์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายณัฐชนน  ชาญทวีคุณ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายอนันธวัฒน์  สำรี โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายฟ้ากระจ่าง  งามสุวรรณ์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายบูรพา  คอนศรี โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีพุทธางกูร โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายวีรวิชญ์  เอกวิริยะสุนทร โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายปัญญาภัทร์  ขันติยู โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงปัณณธร  หลอดภักดี โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กหญิงศรินรัตน์  ศศิเมธาพัฒน์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กชายวทัญญู  แย้มพราย โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงนคพร  ผาอินดี โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายชัยยะ  คานพรหม โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายสุภกร  พุทธพรหม โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กชายเมธาวินท์  โชติช่วง โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงธนาภรณ์  กะตะศิลา โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงภคพร  ปราณี โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายสิรภพ  นวลละออง โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.4 คณิตประถม
532 เด็กหญิงศศิภา  โนนโพธิ์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายบรรณสรณ์  ทองก้อน โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงอุมาพร  บวรพงษ์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายปภังกร  โรจนถาวร โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงณัฐณิชา  น้ำใจนาวี โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายณภัทร  คุ้มครอง โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายภูมิรพี  อุปจันทร์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายกันตพงศ์  ชูโชคชัย โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงภัทราพร  อร่ามฐิติไพศาล โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กหญิงชุติมันต์  เต็มศรี โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายกวีวัฒน์  สานนท์กุลวัฒน์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายสิริโชค  ระหุ่ง โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงรัญชิดา  เนตรจรัสแสง โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงหยาดเพชร  อลงกรณ์ทักษิณ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กชายณฐนนท์  วงศ์สงคราม โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงพิยดา  สุ่นจันทร์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สักการะ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายจิรากร  ศักดิ์ดี โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงพิมพ์รภัช  คงเครือพันธุ์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กชายศุภกฤต  เอกสิริปฏิพัทธ์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงอันนา  ผาสุข โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  คำมา โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายทศพล  เวลาดี โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายสิปปภาส  แซ่ลิ้ม โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.4 คณิตประถม
556 เด็กหญิงพิชญา  โนนโพธิ์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.4 คณิตประถม
557 เด็กชายกิตติพัฒน์  คำตา โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.4 คณิตประถม
558 เด็กชายธาตรีรัตน์  ฤกษ์อร่าม โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.4 คณิตประถม
559 เด็กชายประเมธ  มโนรส โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายนิธิศ  วรรณประเสริฐ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายปัณฑ์ธร  ปานช่วย โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายธนัทนันต์  แพรดำ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายดลวัฒน์  พิริยวรกิจ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงฝั่งฝัน  พิรยะไพบูลย์วิทย์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงทักษพร  ตาอ้ายเทือก โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายภัทรนันท์  คำเชียงตา โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายภาคิน  สุวรรณมณี โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงชัชชญา  นิ่มพัฒนาวงศ์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายอิงครัต  แก้วมูล โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายภควัต  หอมหวล โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายณปธนธร  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายภคพล  คล้ายเนียม โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายภูมิรพี  สมทรัพย์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายสิรวิชญ์  คุณะวิภากร โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายเดชวัต  โชคดีพงศ์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายยศวริศ  จันทร์สังข์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายนารถนที  สุขเทศ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีแสง โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงวิภาดา  ศรีจงวัฒนา โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงจิตจุฑา  คล้ายหนู โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงนันทวัน  แอบสุรางค์คีรี โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายเรืองกิตติ์  ศรีสันติสุข โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงสิรินดา  อ่องเอี่ยม โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายรักษิต  วงศ์สุริย์ฉาย โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุพิทักษ์วงศ์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายธเนศ  ปสันตา โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 นางสาวสกุลรัก  มาสมจิตต์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 นางสาวสุธิดา  โมริงากิ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายกฤษณะ  ปิยะอภินันท์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกียรติถนอมกุล โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นางสาวภัทรภรณ์  เหมือนเดช โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายศศลักษณ์  ศิวิลัย โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 นางสาวธิติกาญจน์  สิริปริยศักดิ์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายภาดล  อยู่สบาย โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายณภัทร  เอี่ยมนิ่มนวล โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงพนิตพร  แซ่ตั้ง โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงรักษิณา  อินทรประชา โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงชญานิศ  จั่นจริยากุล โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายศุภัช  กาญจนพันธุ์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายวชิรวัชร์  วรกุลสวัสดิ์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายอภิวิชญ์  ดาวงษา โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงบุญฐิสา  ชุ่มสุนทร โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงบุษบาบัณ  สระแก้วน้อย โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงณัฎฐาชชล์  ชัตไพบูลย์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงมิ่งมาฎา  แก้วพินิจ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายสรชัช  แก้วสุรินทร์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายปุณยวัจน์  ทามา โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายธนาพันธ์  ธีรธาตรี โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงธัญพร  จันทร์ขจร โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงญาณิศา  ชูแก้ว โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทวีทรัพย์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงศุภาพัชญ์  ลักษณา โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายกันตินันท์  เพ็ชร์ทอง โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายฐานพัฒน์  กฤตยานำสิน โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายณัฐฐาดล  พงศ์เจริญตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กชายทยากร  สุวานิช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายภัทรกร  หม่องพรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กชายปภัช  สมุทรพุทธา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายสรชัช  ภูมิดาธนาพร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
620 เด็กชายวรินทร  อรรฆยากร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
621 เด็กชายวัสนกนก  นรนาถตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
622 เด็กชายธนพล  วงศ์สิทธินนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
623 เด็กชายกุลชาต  ตั้งวงษ์ไชย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายธนาสิริ  แสงอุทัย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายธัญเทพ  คีตะนิธินันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายนรวิชญ์  เมฆรุ่งโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายภุชิสสะ  ธนาธรรมนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงญาณกร  สมใจเพ็ง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กชายธีร์ธวัช  วิรุฬหะรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
630 เด็กชายภูมินทร์  เจริญมงคลวาณิช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
631 เด็กชายวรากร  เดชาวรานุภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายเธียรวิชญ์  สุขแสงจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายสรวิศ  จงเทิดทูนสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายรัชชานนท์  แซ่ซี้ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายธนดน  ตติยพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายรชต  ศิริวัลลภ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายกิตติภพ  เอื้อวงศ์ตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายจิรพงศ์  วิภาบุษบากร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายธนิตศักดิ์  สกุลรัศมีหิรัญ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายชวิน  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายวิโชค  อภิชนสุข โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายปารณัท  เกษศิระ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายริชชี่  จาง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายศุภวิชญ์  จิติธรรมชัย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายสิรวิชญ์  พงศ์นคินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 นายชยณัฏฒ์  กมลเดชเดชา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายณรงค์เดช  ดาตา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายเซอิจิ  ทาฮาระ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 นายภัทรชัย  ใยสูง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายพีรกานต์  หล้าสุด โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 นายธนัชย์  นิจจันพันธ์ศรี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 นายเฉลิมพัน  ทองดี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 นายธนกฤต  มีแหล่งทอง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 นายกฤชณัท  ศุภกิจพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 นายชลันธร  ดีดวงเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 นายภูริต  สรารัตนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายวีรภัทร  รัตนาภรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายณัฐชนน  ชิว โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 นายปวริศ  จันทร์เปรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายชนวัฒน์  วรวิจิตรชัยกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายพุฒิพงศ์  รุจิศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายณัฏฐากร  ศรีสังข์ทอง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 นายปวิณวัช  ธนัชญ์เศรษฐ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 นายกล้าธรรม  ไตรบวรรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 นายกรวิชญ์  ฤทธิเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายพงศธร  กิตติภูมิวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 นายพงศพล  พงศาวกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายประวิทย์  เฉลิมวัฒนไตร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 นายณัฐดนัย  เชาว์ชะตา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 นายก้องเกียรติ  คุณพาณิชย์โชติ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 นายณัฐชัย  เรืองสุขสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 นายธารา  ธนกิจวรวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายธนบดี  ธูปวิจิตร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายรัฐธนินท์  จิตรใคร่ครวญ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 นายธณัท  วัตรจิตติ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 นายรัชต์กรณ์  โถแก้วนพรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายนรเศรษฐ์  ทัพรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 นายธนธรณ์  พรหมสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายเอกพันธ์  ธรรมเจริญลาภ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 นายจักรี  นิลแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายกิรติกร  เมียมขุนทด โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 นายมณฑ์ปราชญ์  เด่นสินเกษม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายปัณณธร  นุชทองม่วง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 นายสารัช  เอี่ยมวิรัชชัย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายณัฐพล  ภู่ทอง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายอัมรินทร์  วิริยกิจจา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายเตชสิทธิ์  โตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 นายเดชาธร  หฤหรรษ์ชโนดม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 นายวรภพ  เกียรติคงแสง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายภูริณัฐ  ศานติศุภมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 นายณัชพล  เจิ้ง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายวรัทภพ  กิจธนะภพรุ่ง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 นายสิรภพ  บุญกิจกุลธัช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายหฤษฏ์  ตั้งใจกรุณา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายคณาธิป  ล่ามแขก โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายธัชพล  ฉัตรธเนศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายสุรวิช  พัฒนวีรมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายศุภกร  ประทุมศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายอชิรวิทย์  ล้อกาญจนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายณัฐพงศ์  อนันต์สมสิน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายรชนน  เอกประชาสิน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายพีรวีร์  วานิชโชว์กิจ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายกฤษฎ์  เจริญธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายอานุภาพ  แสงจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายอริย์ธัช  กรวิชญ์สิริชัย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายภูริศ  โสภณยศวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายวรพล  เลิศสุขประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายจิรัฏฐ์  โชคชวัลพันทวี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายจิรทีปต์  พิเภก โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายวีรพงษ์  เกื้อกูลวงศ์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายวิชญ์พล  อนันต์สมสิน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายนนทัฏ  กาญจนาเวส โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายนนทิพัทธ์  พัฒนาสุทธินนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายอนุกูล  ณ นคร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายสรวิชญ์  คำฝอย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายฮาณุ  ติวารี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายสรสิช  คารพานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงพิมพิกา  ลิ้มเจริญวาณิชย์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ปิยจรรยา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายสิรทัศณ์  เพชรดี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายกันตพัฒน์  กรวิชญ์สิริชัย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายวีรดนย์  ฮา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายจิตรภาณุ  อรุโณทัย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายณัฐนนท์  พงศ์บุญชู โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายพิสิษฐ์บวรนันท์  ธารชัย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายพัฐกิตติ์  ฉินพลิกานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายชวิน  มีมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายภานุพงศ์  เลิศพิรุณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายชวิศ  ลิมป์ศุภวาณิช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายสุรชัช  วิภาสดำรงกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายวพณ  ภัทรธิรนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายชยพล  ชื่นชาวนา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายชญาดา  อุุชุปาละนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สมใจเพ็ง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายอัครนันท์  เอื้อมหเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงธันยธรณ์  เตวัฒตานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงน้ำมนตร์  เชาวะวณิช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงภูริมาศ  ศรีทองกูล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายภัทรพล  วงศ์พันธ์เสือ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กชายเทพไท  เจือวานิช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายฐกลกร  สุขวิลัย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายกมลวิช  ปลายเนิน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายนันทพงศ์  ประจักษ์วงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายฐปนนท์  ยอดดี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายกันตภณ  วรรณรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายธัญพัฒน์  สินบวรเศรษฐ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายอธิภัทร  จงบุญนะธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายโยรภัทร์  วรรณะภูมิ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายศุภกิต  กิจเกษตรไพศาล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายพงษ์บุริศร์  ว่องไชยกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายกันต์  ศรีศุภร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงชาลิสา  เจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
753 เด็กหญิงปุณณดา  มาศสุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
754 เด็กหญิงณัฐณิชา  เลิศวิริยะไพศาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
755 เด็กหญิงชนานันท์  บุญหล้า โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
756 เด็กหญิงณัฐรุจา  สุทธิชาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
757 เด็กหญิงปิณิดา  ฮวาแซน ฮอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
758 เด็กหญิงฐานิกา  ชูจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
759 เด็กหญิงศุภิสรา  วณิกกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
760 เด็กหญิงน้ำทิพย์  จะนันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
761 เด็กหญิงณัฐกมล  รดด้วง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
762 เด็กหญิงนฤภร  พึ่งกุศล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
763 เด็กหญิงธัญวรัตน์  โชคกุญชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
764 เด็กหญิงศรารัตน์  ใจดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
765 เด็กหญิงปาริฉัศมิ์  เพชรไกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
766 เด็กหญิงวรพรรณ  เครือกนก โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
767 เด็กหญิงพรรณปพร  บุญประภาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
768 เด็กหญิงกมลทิพย์  พันธ์ผาสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
769 เด็กหญิงภัทรนันท์  นาคโคตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
770 เด็กหญิงลัลน์ลลิน  มาระเนตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
771 เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ลี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
772 เด็กหญิงอุษาคเนย์  พรหมราช โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
773 เด็กหญิงอนรรฆวี  เวียรศิลป์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
774 เด็กหญิงชลันดา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทิพวรรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
776 เด็กหญิงกัญญาญัฐ  ภูสุจริต โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงนัชชานันท์  เกษรุ่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงวรันธร  เจียมสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงกันติชา  แซ่ชี่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงณัฏฐกฤตารัญชน์  จันทดิษฐ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
781 เด็กหญิงพิชญาภา  แซ่ตั้ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
782 เด็กหญิงชนม์นิภา  แย้มสำรวย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
783 เด็กหญิงออมบุญ  ตนาวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
784 เด็กหญิงสุภานันท์  จันทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
785 เด็กหญิงกมลวรรณ  กมลนาวิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
786 เด็กหญิงพศิกา  เหมานุรักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงฐานิดา  อัครบุปผา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
788 เด็กหญิงอชิรญา  โฆสิตวันสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
789 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  อินทรคุปต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
790 เด็กหญิงธนภัทร  ธงไชย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงณัฐิดา  ยิ่งสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
792 เด็กหญิงชนิตรา  เจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กหญิงปาริชาติ  ประดิษฐ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงชญานิสฐ์  แพรงาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงชนม์นิภา  เลิศวิริยะไพศาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กหญิงสวรส  แจ่มแจ้ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงกาญดา  บังกาวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงภคภัทร  พุทธสิงห์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงพชรกาญจน์  ใบงาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงพิชชาพร  เชียรวงศ์รัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
801 เด็กหญิงภาสินี  แซ่ซู โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
802 เด็กหญิงพัทรินทร์  สุทธิผลไพศาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
803 เด็กหญิงชาลิสา  บุญประคม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
804 เด็กหญิงอัญชิสา  ภุมรินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
805 เด็กหญิงนันนภัส  เล้าวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงปราณปริยา  โฉมเฉลา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
807 เด็กหญิงสาริศา  ทองพรหม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
808 เด็กหญิงญาณินท์  เร่บ้านเกาะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
809 เด็กหญิงอภิสรา  สกุลธนยง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
810 เด็กหญิงเบญญาพร  เต๋จ๊ะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
811 เด็กหญิงปุญญาภา  อ่อนน้อม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงมุฑิตา  ธัญญชีวี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงสุชานันท์  จิตต์เอื้ออารีย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงนุสรา  สิทธิสรรค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงศืลาภา  พาณิชหิรัณย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงภัทรชนก  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 นางสาวอรญา  พนาสันติภาพ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงเกวลิน  ไพศาลทองคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 นางสาวอารียา  สุทัศโชติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 นางสาววราลี  ดำรงค์สุทธิพงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 นางสาวกัลยรักษ์  เหลืองอ่อน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงธันยวีร์  ทองดีพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 นางสาวปิติพร  กาญจนปาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงอัญชสา  นุกูลอึ้งอารี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงองค์อร  แก้วงาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงพฤกษฌา  ทองอ่วมใหญ่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงวรวลัญช์  วัลลภพรละภักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงกัญญา  บวรสกุลชาต โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงสุชานรี  หยังหลัง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงกชนุช  นุตสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงพีรดา  เทียนอารีรักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงธิญาดา  แสงคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงวิธาดา  ใจอารีย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงคริษฐา  สุภาพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงชญานินทร์  นกจั่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงนราชล  ศิริผันแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงศุทธดา  เตรณานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงชลธิฌา  นาคดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงสิริษร  มั่งคั่งสง่า โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แซ่ตั้ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงชวันรัตน์  ศรุตสินอนันต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงธัญดา  ภัทรดาธนนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงณปภา  นราภิรมย์สุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงลดา  วัฒนาดิลกกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงธิติมาพร  สมเพราะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงจิดาภา  ศิลุจัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพนิตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงญาณิกา  สมุทรวานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงทอไหมทอง  ศรีนพรัตน์วัฒน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงณัฏฐจิรา  เกษโกมล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงมัญชุภา  ทิมศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงภูริชญา  อนรรฆเดช โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงกุลจิรา  วีรชาติวัฒนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงณัฐพัชร์  เจริญงามเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงอรจิรา  นรนาถตระกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงวิลาสินี  สกุลแกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงสาวิตรี  วิฬาสถิตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงพรทิพย์  มีอัฐมั่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงกัลยกร  นฤมิตอัตถจริยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงนันชนก  อจลบุญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงณัฐมน  เต็มสุทธิลาภ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงจิตรานุช  มีมุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงแพรพรรณ  ไพนิตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงกฤษติกานต์  มะหาพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงฐิตารีย์  พรวรวิวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงนัฐกานต์  สองบุญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงณัฏฐ์พัชร์  ขจรปรีชาชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงกันต์ฐิตา  ฮาตระวัง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงปพิชญา  แก้วสวนจิก โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงฟ้าใส  จินทรานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงชนัญชิดา  ปัทมโสภา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงภภัสสร  เจียรกิตติมศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงธันย์ชนก  อเนกสิทธิสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงพีรวัณศ์  จารัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงณัฐนันท์  หิรัญพิพัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงกฤตยา  บุญรอด โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงแก้วอชิรญาณ์  คงเพ็ชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงนภัสนันท์  ลิรุจประภากร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงปวริศา  เรืองนุ่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงรัตนศิริ  มอมไทรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงลลิตา  แสงทองคำสุก โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงบุญนิสา  อุดมบุญถาวร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองนวล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เรืองวุฒิวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงผนิชดา  คล้ายสุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศิริจินดาพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงพัชชาวรรณ์  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงยิ่งทิพย์  พัฒน์ทวีสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงยิ่งศิกานต์  พัฒน์ทวีสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงชไมพร  นาเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงเบญญาภา  นาคเฉลียว โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงพรลภัส  อัครบุปผา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงพัชมน  ตั๋งบุญชู โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงนัทธมน  กิจสมัคคี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงนภันต์ปพร  นนตะศรีพลทวี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงปาณิสรา  สุรินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงสุพิชญา  ช้างน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ดำริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงพิมพกานต์  ศรีพอ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงนภันต์ศธร  นนตะศรีพลทวี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  รอดเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงมัณฑนา  ยิ้มตะคุ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ภูมลี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงปาณิสรา  สินพันธุ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงสิรีนิตย์  เทพภูษาวัฒนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงจอมขวัญ  ประทีปรัมย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงชนกเนตร  ทศพรพงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงบุญญลักษณ์  ชาญจักรวาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงเกณณิกา  คำแพง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงนาฏลัดดา  ศรีโมรา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงธนัญชนก  อ่อนหวาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงสุชญา  ฐิดายุสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงขวัญจิรา  สะอู โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงภัทรธิดา  ทวีโชคทรัพย์สิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงสุดารัตน์  เกตุคง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงภัคจิรา  พัฒนวีรมงคล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงกิรฐา  คำแพง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงภัชราพร  แต้มชัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แย้มสุดใจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงพลอยชมพู  วงศ์ภูเย็น โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงณิชชาภัทร  เกาะสิงห์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีกลิ่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงดากานดา  โสภณอุดมสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงกชพร  ใจกันทะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงนภษร  ภัทรปุณวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงธันยรัตน์  สามคุ้มพิมพ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงอชิรญา  วัฒนการุณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงณัฐทิชา  แซ่ล้อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงหรัญญาพร  มุขสิกาเวก โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงสิรดา  ยูงหนู โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงปณาลี  ปิ่นอยู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงนฤมล  จุ้ยทองคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงฑิตฐิตา  อินตะนัพ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงปวันภัทร  เย็นใจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงภรภัทร  ปิดตาลาคะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงสุพรรณพร  นิลดำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธูปเทียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงปิติฉัตร  กาญจนปาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงณิชาภา  ศุภกิจพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพ็งประโคน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงพฆวฏิญา  สมใจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงปลัฏฏา  ลักษณะวิลาส โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงภานิชา  ยุกติรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงชนัญธิดา  เตชะกฤตวีรธำรง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงจันทกานต์  ใยบัว โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงชัญญาภา  เนียมรักษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงบัณพร  พุ่มแย้ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงกฤติญา  จิตต์สอาด โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงปานวาด  ประทุมสาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงธนวรรณ  ยุทธนากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงพรปวีณ์  นาคนิลพงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงณัฐณิชา  สนองฝัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงลภัสรดา  เชี่ยวตระการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงขวัญข้าว  สนใจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  กัณฑวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงวรัชญา  แก้ววงศา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงณัฐณิชา  สร้อยมะโน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงชนาภัทร  สมบูรณ์กิตติชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงธนภรณ์  เกียรติมนูทรัพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มากศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กชายเตวิช  บุญเริ่ม โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 1 ป.4 คณิตประถม
964 เด็กหญิงชญานิศ  ชนะการีย์ โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 1 ป.5 คณิตประถม
965 เด็กชายนภัสรพี  กิจเจริญ โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 1 ป.6 คณิตประถม
966 เด็กหญิงภาสินี  ทรายหาด โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กีร์ตะเมคินทร์ โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 นายธิปก  สิรสุนทร โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
969 นายประทีป  ฉิมพรัตน์ โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
970 นายคทาธร  นฤมิตรจิตสกุล โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงมัณฑิตา  ธงหาร โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 1 ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กชายกิตติวรา  โสสุทธิ์ โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงภัทราวดี  ยุพานิชย์ โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 1 ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กชายณัฐพนธ์  ผาสุข โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายกีรติ  สำเริง โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชาดง โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายชินวัฒน์  ชัยมังคโล โรงเรียนปราณีเนาวบุตร 1 ป.6 คณิตประถม
978 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกษมธีระสมบูรณ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
979 เด็กหญิงณฐวร  อุทัยเลิศ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
980 เด็กหญิงภูชนก  เกิดทิพย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
981 เด็กหญิงอารียา  ประมูลสาร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
982 เด็กหญิงปานเนตร  โกสิงห์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
983 เด็กหญิงพิชญา  ฉัตรเฉลิมชัย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
984 เด็กหญิงวิภาวี  ไผทฉันท์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
985 เด็กชายณฐวัฒน์  ดอกสร้อย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
986 เด็กชายติณณภพ  เทียนแม้น โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
987 เด็กหญิงธนัชชา  ดอกไม้ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
988 เด็กหญิงคะนึงนิจ  ทั่งสุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
989 เด็กหญิงมนัสนันท์  ภัสสรเรืองรอง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
990 เด็กหญิงสุประวีณ์  สามารถ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
991 เด็กชายโสภณวิชญ์  วรรัตน์ญานนท์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
992 เด็กชายศุภกฤต  แซ่หลิน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
993 เด็กชายปิยวัฒน์  เดชวิไลศรี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
994 เด็กชายศุภวิชญ์  อดทน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
995 เด็กหญิงพิชชาพร  ชคัตตรัยกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงศรัณย์ภัค  ขันธนันต์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงชญาน์นันท์  แฝงฤทธิ์หลง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงธนวรรณ  คงวงศ์สิริพร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงญาณิศา  ล้อมเมตตา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงธนัญญา  ขติฌานัง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงวรรณิษา  รัตน์เถลิงศักดิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายปิยะวัฒน์  ศรีสุธาภัทร์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทร์พระเนตร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายชนสรณ์  วิเศษสถาพร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงสุภาวดี  สมบูรณ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจียะวงศ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงอริชา  นาคทิม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงโอริสา  นาคทิม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงวริยดา  มหารำรึก โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายบุญวริทธิ์  บุญแสงสว่าง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงพีรดา  วณิชศุ์ศุภกร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงนันท์นภัส  จิวิริยะว้ฒน์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงพราว  เตียวประเสริฐศรี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงปรนันท์  จิตต์รุ่งเรืองสุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงสรัลนุชส์  เกษมธีระสมบูรณ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงวรัชยา  ลีกูลวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงภัทรจิณห์  นิสากรสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงอรปรียา  เข็มทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กชายธีรทัศน์  เลิศธนศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงภิมม์  ประยูรเกียรติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1021 เด็กชายพินิจกร  งามสม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงชฎารัตน์  วิชชาริยนุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงธนารีย์  สรเชษฐ์วรากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กชายวรธน  ตรีเพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กชายชยพัทธ์  วรกุลพิพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กชายธีวศุตม์  ธาราชีวิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กชายณัฏฐิกร  บุญเสนอ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงสิริรัช  บัวยอม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1029 เด็กชายสิทธิพัฒน์  นิธิบุญญาพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กชายอรรถกร  มหาสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1031 เด็กชายรัชต์พงษ์  วงศ์แสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงพิชญ์สินี  อิ่มปิติวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1033 เด็กชายบวรนันท์  เก่งการช่าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1034 เด็กชายณชนก  ธาราชีวิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงชนาพร  กาศยปนันทน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 นายพสิษฐ์  ผจงจิตสม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงธนพร  โชคชัยชวลิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายณัฐวุฒิ  หลิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายทนุธรรม  กิ่งแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายณัฐพงศ์  แสงอรุณวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายพลวัฒน์  พรเบญจภักดิ์กุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายยศพัทธ์  ชนาพรพจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เจียมศิริเลืศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายพฤทธ  วรทล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงกรกช  วัฒนสมบัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 นายนนทพัทธ์  แซ่จัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายทิวากร  พันธุ์นาค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายพีรพงศ์  พงษ์พรเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงเบญญาภา  เขมนันทกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายสุทธิพงศ์  สะสม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงชลิตา  ลอยประสงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายเกษมรัญ  เทวสิริโชคชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงกรณัฏฐ์  ศิรืรักษ์โสภณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงนภัสจุฑา  คงสนทนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงปวริศา  วงษ์ขวัญเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงภคกานต์  กลิ่นไกล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายรพีพงศ์  พงษ์พรเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงฐิตาภา  บำรุงนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงวานิสา  เจียมศิริวัฒนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายนิปุณรัญชน์  เบญจกุลรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงเอมสิณี  ดำรงจริยาสีห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงวริศรา  ศิริพิริยะกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญเสนอ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงอนัญญา  พรรณพูนศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงชัญญา  เนียมสอน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงภิญญดา  สุขปราโมทย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายเจตนิพัทธ์  หอมสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงจันทร์จรัส  หอมสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงปรวรรณ  อาภาสกุลเดช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายอาคีระ  เกรียงอารีกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงอินทร์ชุอร  กองสุวรรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงอณิสรา นิโคล  กรชาลกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายณภัทร  ณ ลำพูน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายจิรเมธ  ปั้นศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงอลีนา  สุวรรณดิษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายพรภวิษย์  สามเรืองศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ผดุงเดช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายธีรเมธ  ตั้งใจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงนิชา  ปราบพรหม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงสุธณัฐรดา  เศรษฐ์กุลพาณิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กชายชินดนัย  กรวิภาสเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
1082 เด็กชายวสวัตติ์  เนตร์พันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงอรรชนา  พลอยสอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงกัญญรัตน์  พุดสี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กชายดวิษ  วิจิตรลักษณา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงทักษพร  ทรงทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปานขลิบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงอนัญญา  อนันตภูมิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงสุพิชญา  คงคาน้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
1090 เด็กชายอายุวัต  ชาวชอบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 นายอินทิรา  จันทร์วิเศษ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงอัญธัญตรี  ถิรจงวิวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงรภัสศา  ทองไทย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายธนวัฒน์  นาวาเอกรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายอินทัศน์  ส่องสว่าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงณิชากร  พรหมเรืองฤทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายพงษ์พัฒน์  อภิรดีเสถียร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายธนาธิป  อาษาสร้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงปรียาภรณ์  จันสำรวม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายสิรภพ  แก้วคง โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1101 เด็กชายนาวาภัทร  อุสาหพันธ์ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงพิขญาดา  กิมิฬา โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1103 เด็กชายธีรพงษ์  ช่อสกุล โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายแทนขวัญ  ช่างสกุลทอง โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงพรรษชล  เทวินพงษ์เวท โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม