รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงวราภรณ์  เรืองมาก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณิชากร  กอบจิตต์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงวรรณษา  จุลมณีโชติ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายปัญญา  เหมจำ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงปรารถนา  ชูทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายสรยุทธ  ทองละมุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายศิรภัทร  พัทมาศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฐนนท์  กูรีกัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายสิดิษฐ์  นางา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกฤษฎา  รัตนสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายธนานนท์  แย้มสุข โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายอังกฤษ  แสงโชติ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายธนกร  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายสิทธินล  ไทรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายวรเมธ  บุปผา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธันว์ชนก  คงเปีย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายอรรถชัย  คงศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายลิขิต  ปานท่าดี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายสิรวัฒน์  รสหอม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชลธิชา  ชุลี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงสุพรรษา  หยันยามีน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงภูกัณร์  องสารา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายธีรภัทร  เรืองมาก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฐกิตติ์  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายธนวัฒน์  สมพร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายรอมซี  เถาวัลย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนิราวัลย์  กสิคุณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายมนัสติพงศ์  แสงโพลง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายธนภัทร  ธรรมโชติ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายดุลฟาริส  กูลหลัง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงหยกเงิน  พยัควัลย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายภานุวัฒน์  บุญธรรม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพรรณิกา  คงเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงโซเฟีย  ทองคำ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายชข็อปเปอร์  ภู่สาย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายสุรเชษฐ์  ปรากฎรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายรุ่งเรือง  ไทยเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายไผ่ตรง  มากจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสุชาวดี  คำไหมจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอัสมา  แก้วตาทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงจิดาภา  แซ่เก้า โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ยะระ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนาตาลี  ใบปัญญา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงฐานิกา  สามเสาร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกัตติกา  บัวพรม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงพันชิตา  สารมานิตย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงดรัลพร  แลต๋อง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายกฤตเมธ  จางวาง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงเจนจิรา  หล้าเก็ม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงภราดา  จิตรแป้น โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงอภิชญา  วารีคาม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงวัทนพร  สุพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงณันตฌา  ชูเวช โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงอันนา  ปะลาวัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงปนัดดา  นิยมเดชา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงศิริรัตน์  มณีวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงธนวรรณ  มะโนรส โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอริสรา  สูหวาหลำ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงวราภรณ์  ธนูสาย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงอธิติยา  นุ้ยไฉน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกมลชนก  ชูพุ่มพัว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายรอมฎอน  เถาวัลย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงสิริยากร  นวนศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงอาติกานต์  โลหะตันติวรกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงนัฐติญา  กมลเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปารอด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงบัลกีส  เส็นสมมาตร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงศศิภา  คันที โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกัญญารัตน์  หมานสัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงปิยนุช  อุไรวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายสรยุทธ  สุมาลี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายศักย์พล  นุ้ยแหลม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจันทิมา  คงอ่อน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายนันทวุฒิ  ยุกระพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกชกร  นวลแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงจารุมญช์  หาสา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายพลสฤษดิ์  ชาลี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงนิราวัลย์  คงเปีย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงรัฐฎาพร  เกตุเขียว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายนัฏกร  บุญเกิด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายภูวนาท  สารานพคุณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายนิรวิทย์  เสมียนสอาด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงภูษิตา  เทศทั่ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอาทิตย์การณ์  องศารา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายชยุต  แซ่หวั่ง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงภานุ  ตันติหาชัย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายอภิพัฒน์  พึ่งแพง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปัญญาพร  สุขทวี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงสิริกร  คุนะมะเส โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงสุธาริน  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงสุภาพร  ฮ่องสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอรปรียา  สว่างเพชร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายณัฐพงษ์  มะลิ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายอะลีฝีน  ปาละหมีน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงภัณฑิรา  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายธนกร  ดิษฐ์สร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายชาคริต  ยีละงู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงปนัดดา  ทิพวารี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายเกรียงไกร  คงสังข์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายอาณัติ  ตันติภาธร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายจักรพงษ์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงนราภัทร  จันทร์เฉิด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายอนันต์ศักดิ์  ศรีพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงธีรนาถ  วรานุธินนท์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงนภัสสร  นิละ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงอนัญญา  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงบุญญลักษณ์  พิษแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงบัณฑิตา  คำอิ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายอรรถนนท์  จันอุบล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงฮุซนี  อาดำ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  จันทร์สว่าง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายสุชาครีย์  สวัสดิพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายอาหมัด  หมัดเหย็บ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายกัมพล  บัวเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายอภิสิทธิ์  ประทีปพิชัย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงญาณภัทร์  บินตำมะหงง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายเดชณรงค์  บิลังโหลด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายทวีชัย  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงเสาวริน  สีลาภเกื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายศุภวิชญ์  มะดำ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงธัญพิชชา  นกเกษม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงปวริศา  นาคจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงเอมี่กา  เอียดสุข โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงปริชญา  ชุมประยูร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงณัชญาภรณ์  บัวนวน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายภูวเดช  เชนรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงสิรินดา  โกยปุเลา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงวรัญญา  เจริญ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงจันทกานต์  หนูหีด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงโสริญา  กิมเท่ง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายฌัชชพล  สุขสำราญ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงกชพรรณ  โต๊ะมง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงมาลินี  ศรียะพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงภรภัทร  เอียดแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญจำเนียร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายนวมินทร์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงณัฐธิดา  พลแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงกรนันท์  สุนทรนันท์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงมนัสวรรณ  ลารีนู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงลีนิต้า  หมัดอะดั้ม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายพิทวัส  เหล็มเป่ง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายธีรยุทธิ์  แดงช่วย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุระกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายญาณภัทร์  โต๊ะเกบ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายพัฒนศิลป์  ชนะมาร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายโกสินทร์  แก้วงาม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายจักรทอง  พวงสะอาด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายปฏิพล  ช่วยชม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงธิดารัตน์  เผ่าจินดา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงโมนา  วงศ์พรสิริ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงชมพูนุช  พะวร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงพิมญาดา  รัตนา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายอันวาร์  ตะวัน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงจิราธิป  รามจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายพาโชค  เขจรรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงธัญมน  นาคะอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงดลพร  คนกล้า โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกาญจนา  นิกาเส็ม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสุรีรัตน์  เดวาหมัด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายอำนาจ  ยาพระจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงรัชนีกร  ฮัมมูซอ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายยุทธพงศ์  พูลเกตุ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายดนุนันท์  มาลียัน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงสุพรรณษา  ปลอดสกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ปล้องไหม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปิ่นปีนัทธ์  มีแสง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพัชรี  ปีไสย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอลิษา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงอานิสซะฮ์รอ  ชายทุ่ย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายพีรดนย์  กล้าวถนอม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงจิรนันท์  หนูแป้น โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงจิรวรรณ  คงหนู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายวนพัฒน์  บัวแสง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธนิก  กิติวัฒนาภร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนภัสกร  คงนฤนาท โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพรไพลิน  วงศ์อนันต์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงอิราวดี  หับหยู่โส๊ะ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายปัญญพนต์  นามวัชระโสพิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงชาลิสา  เซ่งบุญตั๋น โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงอัครนาฎ  สารานพคุณ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนันตกา  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปุญญตา  อ้วนข้อง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายธยากร  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายวิชยุตม์  ทองศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายอภิสิทธิ์  เจริญมอญ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายจิรพล  หาดเนิน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายรพีภัทร  หมัดหลงจิ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายคเณศชนมน  มงคลศิริเจริญ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายรอมฎอน  อุดดารา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายทัตเทพ  คงสุข โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายดาวุ๊ด  นาวาเดช โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงธัญชนก  หลงจิ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายณัฐพล  ละเมาะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายสิงหา  แล๊ะดำ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงสุกัญญา  สารพรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงอัญยาณี  วีระชาติ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายอนุสรณ์  อาลีมัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงอลิชา  หลงจิ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงนัสรีน  ยาหวัง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงออมสิน  อบทอง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงมุกดา  หมาดวัง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงกมลเนตร  จันทร์อักษร โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายอิลยาส  สตามัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายรุ่งอรุณ  พวงสะอาด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงณัฐนิชา  สะตามัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายธนวัฒน์  จันทำ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายสิทธิกร  หวันเหล็ม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายธนารักษ์  เฉลิม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายธนภัทร  ยาดำ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายภูวนารถ  ราโชกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายธนากร  สักดูโน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงปรางทิพย์  หมีนสัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงลักษณาวดี  ราชนวม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงอิสราภรณ์  เดชภูมิ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองแกมแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายกีรติ  เกียรติอารยะกุล โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายนันทวุฒิ  ด้วนมี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายสถาพร  ซุ่นจิต โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายนันทกร  เส็นติระ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายสุธิพงศ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายธนาดิษ  ยาซัม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงธนาพร  เหมาะแหล่ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายภาสกร  ล่องชุม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงอาริสา  ศรีนิ่ม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงญารินดา  หาดเนิน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพิมพ์อัปศร  แก้วศรีสังข์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายอาวีนัส  ลิเก โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายจรูญโรจน์  ยาง๊ะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายปฏิวัติ  ประทุมรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสุชาดา  วงค์นิรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุภาพร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงคาริมา  โคตรชัยยา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกมลชนก  สาตัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายสิรวิชญ์  นฤภัย โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายธนกฤต  ชูเชิด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธงไชย  ไกรเทพ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายสมศักดิ์  บินโต๊ะบาง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายสุทธิกานต์  ยูฮันเงาะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอภิชญ์จิรา  สนูบุตร โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงบุญธิตา  วีระชาติ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงลลิตา  สุขใหม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอัญชลี  สาตัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกัลยา  ทองทับ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงมัสรีน่า  ไปรฮูยัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงโชติรส  มะหมัด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงจรรยพร  ศรีสว่าง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงนฤสรณ์  เรืองไชย โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สตามัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสุนันทรา  ลิมานิ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงมลธกานต์  สาตัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงจัสมิน  หลงสาม๊ะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายกิตติโชติ  รัตนเหม โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายกีฟารี  หลังปาปัน โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงกัศมา  อิตกี โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายชวกร  คลิ้งขาว โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายธนพล  ช้างแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงปิยะวัน  เที่ยงกระโทก โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายวีรภัทร  สาแล่หมัน โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงสิริธรน์  เบ็ญหา โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงอัสรัณญา  หมันดี โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงกชกร  เส้งตี้ โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงธักษดา  เส็นยาหมัด โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงพฤกษา  แก้วล่องลอย โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายทิวากร  วงศ์สัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายภัครวัฒน์  ฤทธิ์สาคร โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายณัฐพงศ์  ปะรด โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายนพกานต์  บุตรดำรงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายวชิรพล  เชาเหม โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงจันทกานต์  โต๊ะสัน โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายปฏิวัติ  สาแล่หมัน โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายปิยังกูร  ฮับยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงชมพูนุช  หมานแพทย์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงนุสบา  อิสมาแอล โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แวววรรณจิตร โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงจิรภัทร  พร้อมมูล โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  สายน้อย โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายกฤตยชญ์  ติ้นสั้น โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายอิมรอน  แวมามะ โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายปอซาน  ยังปากน้ำ โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายเทพบุตร  หมีนหา โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงรัสนี  ลาลีวัน โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงดารารัตน์  ไพโรจน์บวร โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายภัทราวุธ  ชูชื่น โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงณัฐฐิฌา  นารีเปน โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอัสมี่  หมัดเหย็บ โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายอภิเทพ  ช่วยหนู โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอามินดา  แกสมาน โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงศิรินญา  ไกลมงคล โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงดลนิชา  กินตาสัน โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายกองทัพ  แก้วดี โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงเกวนิกา  บิลายโซะ โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอัจจิมา  จันทรกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงโซเฟีย  จอหวัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงศศิภัทร  คงอาสา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงมาริษา  ขุนเพชร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงฐิติวรดา  เสมาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงพรระวี  เล่ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงแพรววนิต  เหมือนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงฮัซซูน่า  เศษระนำ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงฟาติน  หยาหลี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงสุรัยญา  ลิมานิ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงเมทินี  มะหมีน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายภูริพัฒน์  ทิ้งนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  เขียนงาม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายอนุสรณ์  สอนชัด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายจิรกิตติ  ลิ่มวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายณัฐพล  ใจรัก โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายธนกฤต  หลงหัน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงศิริวรรณรัตน์  รอดทองเติม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงอนัญญา  มาลัยสนั่น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงประกายวรรณ  สองเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงจัสมีน่า  หมาดรา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงณัฐสา  วงศ์พลาย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงธาราวดี  บุญวัน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายพัทรพล  สุกขาว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงอัซวานี  พันหวัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายหรรษธร  สัจกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงธนัญญา  เตียววิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงนวพร  แซ่ห้าว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงนิรชา  เลิศอริยพงษ์กุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงสุพิชญา  มุสิกพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงสุชานรี  ชมเชย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงเปรมสินี  เปาตะเด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายซาบิต  วารีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงมัลลิกา  อุมาจิ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขาวแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงวชิราภรณ์  พงษ์พิสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายอัครวินท์  คทายุทธ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงกชพรรณ  เหมจิ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายณัฐภัทร์  หนูเส้ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงนูรไรมี  หลังเกตุ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงชนัฐกานต์  นวลพรม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายนวพล  เปรมใจ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงอารีนนท์  อนันตพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงชฏากาญจน์  อาดำ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายณัฐกิตติ์  หัสนันท์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายธนธัส  อุมาจิ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายอินทัช  นัททีเขต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายอภิวุฒิ  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงสุกัญญา  โฉมทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงสุรารักษ์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายเชฏฐา  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กชายอัครพล  องสารา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงชัยฟิตา  องศารา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงจีรนาดา  ม่วงปลอด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงรวิสรา  เจนใจ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงปัญญิศา  คงคากุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงศิรภัสสร  อำมาตย์นิติกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงรักษิณา  เจนใจ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายกันตพิชญ์  อั้งสุพ่วง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงนูจัลวาร์  นุ่งอาหลี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายยามิน  ยาแบโด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายพงษ์ดนัย  ชีนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายปิยะพัฒน์  นิลโกสีย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายภูริพัฒน์  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายอะฟันดีย์  รูบามา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงสวภัทร  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายฟาริส  นารีเปน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองคำชู โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงบุลพร  บุญนวล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงอชิรญา  ทองขวัญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายมงคลรัตน์  เย็นอุรา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายนพดล  หลังปูเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงมุทิตา  บัวเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงกรรณชนก  แซ่เหรียญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายธนภัทร  เยี่ยมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายสพลดนัย  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายธาดาพงศ์  ศิริวรรณดี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายอัมมาร์  รักสัตย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  บุญทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายณัฐกมล  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายวีรภัทร  อดิศักดิ์ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงมนัสวรรณ  ว่องจิรกิตติ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงจุฑามณี  กองทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงรุจิรา  จิตรเพชร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายนรวิชญ์  กันตวิชญ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายกรินทร์  สิกขฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายอดิศร  โตะสะเหร็ม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงกมลชนก  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงกฤษกนก  พรหมเรือง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงศศิวิมล  ชมเชย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงรัตตมณี  เชาว์โกวิทกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงนฤพร  เอียดสงคราม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงนวพรรษ  ติ๋วตระกูล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงณภัทร  ภัทรมงคลเขตต์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงพัทธนันท์  พรหมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงพัชชา  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงบุษกล  พิณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายปฏิภาณ  รามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายยศวรรธน์  ปล้องใหม่ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
394 เด็กหญิงกฤษวรรณ  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงเปรมปวีร์  เกตุนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
396 เด็กชายเนติธร  แหละหมัน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายชัรฟาอ์  เจ๊ะเล็ม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กชายธนกฤต  หนูสงวน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายปภาวิชญ์  คงยะฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงปัทมพร  เกลี้ยงคง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายพัชรพล  พวงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงวาสนา  ยิ้มห้วน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงซีมียา  มนูญดาหวี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงสลิลลา  เกปัน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายณภัทร  อิสรเสรีธรรม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายจอมทัพ  จีนลิบ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงจิณณพัต  ชูสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงกมลรัตน์  วงศ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงณัฐชุตา  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงญาณินท์  ผลมาก โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายอิสฟาฮาน  สัญญา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงปวริศา  พูนพานิช โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงเปมิกา  ชุ่มจำรัส โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงเจนนาฮ์  ใบบิเด็น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงปุญญิศา  รูปโฉม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงสุวิมล  โต๊ะลาวัล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายกันตภณ  ทองคำชู โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายณัฐพัฒน์  อาสน์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายพัชชนม์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายสุริยา  จันทร์มา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายสรวิศ  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงนัทธ์ฤทัย  ด่อล๊ะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงอัลยา  หมันใจดี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายธนวัฒน์  ชะนะมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายนาวาวี  ปันจอร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายธนาธิป  คงนวล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สอาดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงนิกข์ปวีณ์  ทองบาง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณิชารีย์  จิตประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายภูมิพัฒน์  ืแออุดม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายพงศ์ปณต  ชื่นกิจรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพริริสา  พินโท โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงวิลาสินี  เพชรประวัติ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกันฒ์กวี  แก่นทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงวชิรญาณ์ดา  ศุภสารสาทร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์นาค โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายอชิตพล  ดอนรุน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายอชิรวัฒน์  คลายนา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพรกนก  คงพรหม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายติ๊บลิ๊ฆ  ตาหมาด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายสิทธินนท์  ผลมูล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายกีรติ  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายพฤกษ์  วั่นซ้วน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายวีรยุทธ  รุ่งกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายพงศธร  แสงบำรุง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายรวิกร  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายเอกรัตน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงสิริกร  ละอองสกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงฆอดีย๊ะ  พันกาแด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงติญานา  เตาวะโต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงเอวรินทร์  ประกอบชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงณัฐนันท์  อรุณพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายดุรรอนี  เภาดนเด็ม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายณัฐวัตร  กาสาและ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายภีมพัฒน์  ปาณะศรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงฐิติพร  แรกจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงกิติมณต์  คงสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงอสิตา  แกสมาน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงสุวิชญาน์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณลินญา  แซ่เอี่ยว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายคณพศ  พัฒพ่วง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงธัญญาพร  ทองบัว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปล้องใหม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงกชพร  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายกฤติณัน  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงวริศรา  บุปผามาศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงปณิฏฐา  บุปผาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายนิตินันท์  พิพิธภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงเกล้าแก้ว  ธีรกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายชารีฟ  ศรียาน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายปุณณกัณฐ์  หนูน้อย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงรนันท์ญา  แหล่ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วทองมา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงชุมพูนุท  ขุนชม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงอมรรัตน์  ไหมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายธนกร  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายปัญญพัฒน์  อังสุภานิช โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงมุกอันดา  เจริญขวัญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายณัฐพงษ์  นุ่นมี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงเมธาพร  ทองเจิม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายอัซกัส  กุลโรจนสิริ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายอินซาน  ไพรพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงบัซลา  เกปัน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงรสิตา  ทองเนื้อแข็ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงจิรัชญา  สีจันทร์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายขจรพล  นวลขาว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงสิริสุดา  เพชรกาฬ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายพชร  สว่างเพชร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายฐิติวัสส์  ชุ่มจำรัส โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงกนกพร  เทวฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงญาณิศา  เมืองศรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายภูรินทร์  เหมสนิท โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายจีรศักดิ์  เตาวะโต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายกฤติน  ตันติพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายภูริช  ยัสสระ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สมัยรัฐ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายอาริฟีน  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงศศิธร  จอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงอัญจิมา  นางา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายพงศกร  มณีพรหม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงวิภาภรณ์  รักงาม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงกชกร  ดวงจินดา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายพีรณัฐ  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงอาริสา  ดอนรุน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงชเนตตี  สมันตรัฐ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายรัฐพล  โกประวัติ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายวุฒิกำชัย  เยี่ยมสิริวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายวัชรินทร์  ทองคม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายธีรภัทร์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายภูเบศวร์  ชูนวล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายอฎิล  แซะอามา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายมินธาดา  วิลาสินี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายฐาปณวัชร์  จันทกูล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายรัชชานนท์  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายภูคิน  คุ่มเคี่ยม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายบุญประสูติ  สารานพกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายกิตตินันท์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงฟิรดาว  แกสมาน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงพัชรพร  สุธีรนฤปการ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงฐิติวรดา  บุญขวัญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงสุดารัตน์  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงชญานิศ  นุ่นมี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พูนประกอบ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงเขมจิรา  นวลละออง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงดารินทร์  บุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงปิยากร  รัตนมูสิก โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงศุภมาส  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงญาซีลา  มะสมัน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงอภิรตา  จันทรมิต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงดิยานา  มาลินี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงนัจญมา  ด่านเท่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงกัลยรัตน์  หมานแพทย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงนัจมีย์  มุตตเสวี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงเอริสา  สืบเหม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงณฐภัค  ศิรินอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงมณฑิตา  พงษ์อภัย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สิตะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงรัตนาวดี  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงปาณิสรา  รามภักดี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงกมลรัตน์  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงณัฐพีรดา  อนันต์ถาวร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงธันย์ชนก  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายปานระพี  ปานดำ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายธีระเดช  อ่อนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายฟีรเดล  หล้าดี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายกณวรรธน์   ศรีสุขใส โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายเฉลิมชัย  สุวรรคีรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายนิติภูมิ  มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายเตชิด  จงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายกันต์  หมีดหรน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายพีรพัฒน์  ชูคง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงสุกัญญา  สว่างเพชร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงโบว์ชมพู  เต็มชัย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายปราเมธ  งะเจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายณัฐชนน  มาศภูมิ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายธีรเมธ  อรุณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายอัดดานัน  มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายคณบดี  ศรีนคร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายซิดดิก  ตาหมาด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายญาณธร  นิลหัสรังษี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายคุณัชญ์  ศุขมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายประภวิษณุ์  อิศโร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายฮาดี้ย์  ทิพย์ดนตรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายซัลมาน  รงศ์สมัคร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายศิวัฒม์ชัย  แก้วเหมือน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงพัทธนันท์  อรุณพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงกชพร  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงอาคีนา  แนบเนียด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงบุญญิสา  แก้วเนื้ออ่อน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงหัทยา  พริกเบ็ญจะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงนูรีน  บือนา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงจัยดาฮ์  ใบบิเด็น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงสิรีธร  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงณิชกานต์  นิลหัสรังษี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงปัณฑิตา  สว่างแจ้ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงนดา  โย๊ะหมาด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เผือกสม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงซินนีรา  หมีดเส็น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงฮาลิซ่า  เกปัน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงชนิกานต์  แหละยูหีม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงนาราภัทร  หมีนสัน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงบัณฑิตา  มีเสน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงณิชาพัชร์  จิตต์หลัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงโยษิตา  สวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงเขมจิรา  เอี่ยวเล็ก โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงไรฮานา  บารามาศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงศศิธร  ขุนเต่า โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงวิมลสิริ  ชูเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงกัญจนาพร  หอมหวาน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงอัครภรณ์  ก๋งเส้ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายชาญวิทย์  ไชยมะโณ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงบิสนี  หาโสะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงกรรณิการ์  จงไกรจักร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงฟานูส  หยังหลัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงชนิตา  ลอยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงธัญธร  คงนวล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงสุประวีณ์  แซ่จู้ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายนพเดช  น้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายธีร์ธวัช  ชูดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายวีรภัทร  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายสกรรจ์  บัวเพชร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายณัชกิตต์  จันทร์เมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายภาคภูมิ  บัวดวง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายสิทธินนท์  หนูชูสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายนราวุฒิ  หลีอาซิม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายธีธัช  ศรีชุมแสง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายณัฐพงศ์  สิริพันธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงอัสนา  สาเก โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงสุวภัทร  ปล้องใหม่ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงอัสรา  สาเก โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายอิสฟาฮาน  ปะดูกา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายจิรันธนิน  เบญจไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายศิรภัทร  ปล้องใหม่ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายวุฒินันท์  แก้วไพศาลเจริญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงอรวรินทร์  อรชร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายธนกฤต  เพชรสงค์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายธนกร  แสงระวี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงฝารีดา  หลังยาหน่าย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายพีระพล  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงศศิกานต์  ทองหวั่น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายนิธิภัทร  ม่าหมูด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงจินดามณ๊ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  รอดอ่อน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายศิวกร  ละใบกาเด็น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงศิร์กานต์  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงญาณิศา  ติ้นสกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มากคำ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายสิทธิโชค  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายพีรพัฒน์  จุทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงญัสมิน  แซะอาหลี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงจุฑามาส  หมานแพทย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงกฤษณา  มากมี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายสิรวิชญ์  วรรณวิไล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายอาริฟีน  หลีหนุด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายธีรเมธ  เอียดสงคราม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายธฤษณุ  ลองพิชัย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงสิรินภา  นัทธี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายสุทธิเกียรติ  เพ็ชรสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงภัณฑิรา  ไชยตรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายยุคลเดช  เรืองสังข์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงณภัทร  ฮ่อสกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กชายป.อิงครัต  ชัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงเจด้าอ์  ทิพย์ดนตรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หัสนันท์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงสามินี  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงญาณิศา  อังศุธรรม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อ่อนขวัญเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงธัญพิชชา  เกิดมี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงณัฐชนิกา  ประจวบสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงปาณนาถ  เพชรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงปาริชาติ  นุ่งอาหลี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงโรสดียาน่า  หมาดมานัง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงอารเวียร์  และเจริญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงพิชชาภา  กำจร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงอภิสรา  วรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงรัญชนา  แดงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงณิชารีย์  ตู้เซ่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงณิชนันทน์  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายอรรถกมล  นาคสง่า โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กชายอัสมาฮาน  สัญญา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายเกริกชัย  สุวรรคีรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กชายอดิศักดิ์  ผลบุญ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์เทพ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กชายปองรัก  รักขะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายธนเดช  จันทร์มงคล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายพงษ์ภัค  ไชยภัค โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายกฤตยชญ์  จินดาเพชร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายฮาฟิซ  สาริปา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายฆฤณ  จันทะโชติ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายพอเพียง  ไพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายอัลบัร  ตาวาโต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายธนธาดา  พุมมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายภูริพัฒน์  โต๊ะเหล็ม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายณัฐชนน  ติ้งถิ่น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กชายฮาริส  ใจสมุทร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงราวีนา  มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กชายบาซิล  กรมเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงอัสรินดา  สูเด็น โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายพาทิศ  อัครบวร โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงพรสุดา  เบ็ญหมีน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กชายสุวิจักขณ์  ยอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงปัณฑิตา  กฤติยาสกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายวลาดีเนีย  อับดุลเลาะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายนพธิปัฐวิ์  ธีร์รัตนนุกูล โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนวิภา โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กชายนาดิร  แดงนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงเปรมยุดา  รัตนบุรี โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กชายเก่งกล้า  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายมุทธากร  หวันสู โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กชายรวิภาส  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายณภัทร  เจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงสิริพิชญา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงมุมีน๊ะ  หาโส๊ะ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงอนัญญา  เมืองปาน โรงเรียนอนุบาลสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงพิชชาภา  ช่วยเส้ง โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงญาสิณี  ราชภักดี โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นวลพรม โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงโสภาวรรณ  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายอานนท์  ปังหลีเส็น โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายกิตติชัย  แย้มรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงปาลิตา  ชินนพคุณ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงจันจิรา  กริ้วกลาย โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงรสณี  มรรคาเขต โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงสุชลธิชา  บุญธรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงกัญนิดา  รัตนบูรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายกูอาซาน  กูมูดา โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงณัฐวดี  สายทองแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงละอองเดือน  พึ่งนา โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายณิภัทรพงศ์  เด่นศรีเสรีกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
714 เด็กหญิงอารีน่า  ปาทาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
715 เด็กชายแทนบุญ  สมันตรัฐ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
716 เด็กชายเมวาที  สุวรรณสาลี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
717 เด็กหญิงกัญญานัฐ  จิตรานนท์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
718 เด็กหญิงกรจิรา  จิตรหลัง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
719 เด็กหญิงณิชนันทน์  โสภา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
720 เด็กหญิงพิชญารัตน์  ชูเพชร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
721 เด็กชายนิติธร  โตกราน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
722 เด็กหญิงกมลชนก  หนูละออง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงชัญญาณัฐ  ทิพย์รองพล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
724 เด็กชายสุรัชชานนท์  หมินเต๊ะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
725 เด็กชายณัชดิศรณ์  ทิคามี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
726 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชูทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
727 เด็กหญิงพริมรตา  พีพะระพรรณ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
728 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ขุนเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
729 เด็กชายศุภกฤต  หน่วยแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
730 เด็กหญิงวิไลรัตน์  แบ้สกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
731 เด็กชายอดิสรณ์  ดำกระบี่ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
732 เด็กชายนันท์ทิวัส  เหมนะห์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
733 เด็กหญิงพลอยชมพู  หงษ์ทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
734 เด็กหญิงบุญญาพร  สุวาหลำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงพิชญธิดา  แซ่ตั้น โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
736 เด็กหญิงสโรชา  ทองละมุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
737 เด็กชายฮาริส  นุ่งอาหลี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
738 เด็กหญิงณัฐณิชา  นุ้ยลิบ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
739 เด็กชายสุกันตวิชญ์  หนูมนต์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
740 เด็กหญิงต่วนฟิรฮาน่า  อุเซง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
741 เด็กหญิงสุพัตรา  เหมพันธ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
742 เด็กหญิงสุชานันท์  แจ้งสว่าง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
743 เด็กหญิงจตุรพร  เชื้อวงศ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
744 เด็กชายอะฟันดี้  มะแอเคียน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
745 เด็กชายนพนัช  แก้วห่อทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
746 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สว่างเพชร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
747 เด็กชายภัทรพงศ์  ช่วยเทศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
748 เด็กชายทวีทรัพย์สิน  คงสม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
749 เด็กหญิงพนิดา  มัคโช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
750 เด็กชายอนัญลักษณ์  สุขเสนา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
751 เด็กหญิงดวงใจ  ไชยสัจ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงสุตาภัทร  ดำแป้น โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
753 เด็กหญิงปวีณนุช  แก้วทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
754 เด็กหญิงเปรมธีรา  ภาเสโร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
755 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ละอิ่ม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
756 เด็กชายทวีรัฐ  สุวรรณทวี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงบุลพร  คงเรือง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
758 เด็กชายอานิวัฒน์  สังขไพฑูรย์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กชายผดุงเดช  เศรษฐสุข โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
760 เด็กชายกามิน  หมัดหลีเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายอานัต  อาดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กชายนครินทร์  ศรีอินทรสุทธิ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงกุลนัดดาวรรณ  พุ่มพฤกษา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายภูวนาท  ตรีพลอักษร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
765 เด็กหญิงปภัสรา  เอียดนุช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
766 เด็กชายอัยยณัฐ  ยืนยาว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
767 เด็กหญิงปัญทิตา  ปราณี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
768 เด็กชายศุภกฤต  บัวแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
769 เด็กหญิงปภาวรินท์  บายศรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
770 เด็กหญิงศกุนตลา  สมศิริชาติ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
771 เด็กชายธารา  อิสอีด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
772 เด็กชายธนกฤต  สุจริตธุรการ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
773 เด็กชายมิมบัรอาลี  สตอหลง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
774 เด็กชายอัมรินทร์  หมัดตานี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
775 เด็กชายอวิรุทธ์  ปุนยัง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
776 เด็กชายเพชรภูมิ  ตู้ดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
777 เด็กหญิงศิรภัสสร  มีทองขาว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
778 เด็กชายอรรถกานต์  ดาจิ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
779 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปรีชาหาญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
780 เด็กชายนเรณทร  สงอักษร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
781 เด็กชายแทนคุณ  อยู่ฉ่ำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
782 เด็กชายประกฤษฎิ์  จินดาย้อย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงวาเลนเซียร์  เตบสัน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
784 เด็กชายธีร์ธวัช  อ่อนรอด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วผลึก โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงธัญเรศ  ละมัยสอาด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กชายณัฏฐชัย  แจ่มขุนทด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงอโรชา  อาดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายรตพล  อังสุภานิช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงพิราภรณ์  ศิริคำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายณัฐณโชติ  อู่ไพบูลย์สิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงเนื้อนาบุญ  อออิปก โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายนฐกร  จำเดิม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงพิมพิชา  ผลโสดา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงจัสมิน  โนรัตน์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงนัสรีน  สุนทรรัตน์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงนทมน  ข้องจิตร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายอิงภู  พงศาปาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กชายบุญยกร  ผิวสำอางค์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงกัญญาภัทร  แซ่ซี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายธัญพิสิษฐ  เนาวประดิษฐ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายอิมรอน  หลงสาม๊ะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงภินันดา  คุรุปราการกิจ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงพิชชานันท์  แก้วแกมทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายพิชญะ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายอาดิว  โอมณี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงอัสมา  มาลินี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงบุญรักษา  บุญธรรม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายสิรวิชญ์  สุทธิพงศ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงมัสษิยา  คำแหง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายเดโชชัย  รัตนเนนย์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายฟ้าไทย  เฉลิมวงศ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายกันตพงศ์  เตพิริยะกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงนิสรีน  หนุนอนันต์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงกมลวรรณ  พิณวงศ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงสิตานัน  อังโชติพันธ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายซาฮิล  มรรคาเขต โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงณิชาภัทร  ก่อเกียรติศิริกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กชายเกียรติคุณ  ปานเล่ห์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงปวริศา  ตาเดอิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงอภิวิชญ์ญา  ชูนวล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กชายธฤตวัน  ธัญธาดาพันธ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงรวินท์นิภา  อุ่นนวนจิรสิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นวลแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงรัศศิลักษณ์  น้อยพรหม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงชลดา  พรหมเมศร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงปาณิศา  ยัญญะจันทร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กชายฟัตซุล  มะแอเคียน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายโสภณวิชญ์  ทองนุ่น โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กชายซันมาล  เปรมใจ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กชายอาลิฟ  มินยุนุ้ย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงวรลักษณ์  มาลัยเรือง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กชายเมธวุฒิ  สีขาว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กชายสุวิจักษณ์  บุญเลิศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงภัทรธิดา  หาดหาย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กชายรุซดี  หมาดสกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กชายอนันตชัย  ครองสวัสดิ์กุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงสุจิรากมล  เพียรดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงเกวลิน  เล่ทองคำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงเพ็ญลดา  กิ่งวิชิต โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กชายสิรวิชญ์  นวนไหม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กชายสุทธิภัทร  หนูคง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กชายนัทธวัฒน์  ทองสง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงศุจินันท์  หนูหีด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กชายธีรเมธ  ทองสง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงภิชญตะวัน  หอยสังฆ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงอามาลีนา  หวันบิหลาย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กชายเตชิษฐ์  สง่าบ้านโคก โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงวริศรา  นวนไหม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กชายอานัส  พลด้วง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กชายธนกฤต  หลีกั้ง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กชายนพคุณ  มากขำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กชายปารวัฒิ  หลงจิ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กชายภูธฤทธิ์  ก่ออารี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กชายยศกร  อินทสระ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กชายณววีย์  ยุนุ้ย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายบิสกีส  มาราสา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กชายน๊อตฟาซิน  ศิริภาพ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายอัสนาวี  เหมมุน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงศศิพิชญ์  สุรฤทธิพงศ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงอันนา  ยะฝา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงภาณุมาส  รัตนพันธ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายกุรซี่ย์  สกุลา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงเปรมธิดา  ภาเสโร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงภครมัย  คำเนตร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงทิฆัมพร  คงพรหม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงชลิตา  เก็มเบ็นหมาด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงเมธาวี  หล๊ะเลย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กชายอนันต์ทวีป  ครองสวัสดิ์กุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายธเนศ  ชุมละออง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กชายสิทธินนท์  ณะนวล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กชายวาซิล  หมัดสะแหละ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กชายพันธกาน  ลาดิง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงจันทมณี  ปะดุกา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงศศิธร  หวันชิตนาย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงอุมมีซะฮ์รอ  สตอหลง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงวีรภัทรา  ทองนุ่น โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กชายสิรภัทร  บุญจันทร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กชายชยุตพงศ์  พรหมวิจิต โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กชายมูฮัมหมัดอับบาส  แก้วสลำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงวรรณภา  เอียดเกิด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กชายพงศธร  สุพกิจ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงธนัฎฐา  มะโน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงนภัสนันท์  เพ็งจำรัส โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงปาริชาติ  น้อยฤทธิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กชายชิษณุพงษ์  หลุมทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายจิรศักดิ์  น้อยฤทธิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายโภควินท์  ยังเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กชายรักษกร  ก๋งเซ่ง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กชายพชร  ศรีนิ่ม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงกมลชนก  พรมอุไร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กชายวชิราวุธ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงชนกสุดา  เจริญศิลป์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงปนัดดา  พรหมอักษร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กชายอริญชัย  พิกุลจร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงฟีรดา  นนทรีย์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงพัชรี  ปะลาวัน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงศจี  สุรฤทธิพงศ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายณัฎฐกร  รอดแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงนาดียา  อาดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงชนิสรา  ยอดสวัสดิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายเจษฎา  มาระตา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายภาณุวิชญ์  อาจสัน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงกัณฐิกา  ทศานนท์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงจิรภัทร์  ชายกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายภูริทัศน์  มาลินี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เพชรมี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มุสิกพันธ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงกมลชนก  เรืองแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงอัสมา  รังสิโยกฤษฎ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงพิยดา  ภูธรารักษ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงอริสรา  โดยพิลา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงชัญญานุช  บำรุง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงมนัสรีญา  เหมสลาหมาด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายอินทัช  เจริญลาภ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงสุนันทา  วงศ์เลิศศักดิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายณัฐวัตร  สะอาดแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายภูเบศ  ประทุมวัลย์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายชัยชนะ  ชุมชาติ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายธนภัทร  บัวเชย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงกนกอร  เทพเกลี้ยง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงศิริยาพร  เพชรศรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงสุภชา  สร้อยเสน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายธนิก  จินดาวงศ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายโชติวัฒน์  ลัสมาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงจิรฌา  เชื้อมงคล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายฟาอิส  หนูชูสุข โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายสิรวิชญ์  เอียดแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายกฤตตริน  ชาตรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายมินทาดา  หลีเยาว์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายมณฑล  ดิสวัสดิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อัจกลับ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายรอมฎอน  มรรคาเขต โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายคณาศ์ธิปฐ์  คงชู โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายอติพงศ์  นะมะโน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายมุมีนีน  มัททนะโชติ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงอุษณกร  ชื่นจิต โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายศุภวิชญ์  แบ้สกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงอังคนางค์  ไข่สีทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงกัลยารัตน์  มะลิวรรณ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายปริญญา  อบอุ่น โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายตรีภูมิ  พรหมขจร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายธนกฤต  เนาวประดิษฐ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายชนินทร์  อินทรคีรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สิงห์หอม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายพงศพัศ  พิทักษ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายสถาปัตย์  หมาดหมีน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายธีรวัฒน์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายธนวัฒน์  เพ็ชรณรงค์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายดนัย  บัวพันธ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายธนรัฐ  คงแสง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงธนชนก  มีสุวรรณ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  สิงหนูดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายปวิศ  อาดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายวรวุฒิ  ดำชู โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายอภิรัตน์  แสนกษัตริย์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงอรวินทินี  สรุงอธิสา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายวิโณเทพ  บูกุ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายเมธัส  อินทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
960 เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  สิทธิภาจิรสกุล โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
961 เด็กชายภูวินท์  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
962 เด็กชายสุรศิษฏ์  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
963 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
964 เด็กหญิงณัชชา  แก้วดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
965 เด็กชายปรมัตถ์  มณีพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
966 เด็กหญิงญาตาวี  หาหลัง โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
967 เด็กชายพชร  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
968 เด็กชายธนดล  ลักษมีอาภากุล โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
969 เด็กชายอชิระ  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายอภิมงคล  มะหับผลา โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงธัญชนก  สมบูรณ์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงลัดดาวัณย์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงมุฑิตา  สุทธิโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงภัทรพร  ภัทรกิจบวรกุล โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายพันตรี  ชุมพล โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายภัคพล  รัตนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายมังกร  ธีรชัยพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายอลังการ  ชูบัว โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงณัฐวดี  นาคเล็ก โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงกีรติ  สมบูรณ์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงนดา  กองบก โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงชนัญชิดา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงธัญชนก  สุกใส โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงหฤทัย  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงณัฐสินี  เรืองศิริ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  ภูมิสุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงเปมิกา  วัฒยากร โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงกัญญาภัค  คลังข้อง โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายภัทรพล  แท่นประมูล โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กชายกิติภูมิ  รักแดง โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กชายตระกูล  ชุมพล โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กชายการิณ  ฉายนิ่ม โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กชายธีรเทพ  สกุลเจริญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กชายกษิดิศ  ชูเจริญ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงกมลชนก  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงบุญธิชานาฏ  พรหมบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กชายจุลจักร  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กชายวีระชัย  เอียดเหตุ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายนพราช  ยากะจิ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายกิตติธัช  ปรางจันทร์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายอภิราชย์  มะหับผลา โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายอัดนาน  โดงกูล โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงกถากฤตา  ศรีอ่อน โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงอัญญาณี  หมัดศิริ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงธนพร  เพชรหนูเสด โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงปาณิสรา  สารศรี โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงรชกร  ศรีอําภรณ์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายสุกนต์ธี  จันทสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายพงศกร  ชุมประยูร โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายจิรัฎฐ์  ทองหยอด โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายชามิล  มณีหยัน โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายเขมชาติ  กาฬวงค์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายณัฐวุฒิ  คงหวัง โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายภักตพงศ์  คำแหง โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายสิรวุฒิ  สอดส่อง โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายคณิสร  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายภัทรกร  สำลี โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงพรชนิตว์  ลีวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงชาลิสา  อยู่มั่นธรรมา โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงปัญจมา  ชัยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงเจนิตตา  ติ้นสกุล โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงณัฐชยา  เหล็มปาน โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายพชรพล  เหมือนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงวิชชุลดา  หนูชูสุก โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 คณิตประถม
1027 เด็กชายชูชนะ  ชูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 คณิตประถม
1028 เด็กชายรุจินพ  ปักครึก โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงกัซซาเราะห์  สันนก โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองศรีนุ่น โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงฮุสนา  ลายู โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กชายภาณุพงษ์  ชูหนู โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงพรนัชชา  เพพชรมีแก้ว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กชายพชรพล  เพชรมีแก้ว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงรุสนานี  หลีเยาว์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงกชกร  ใจสมุทร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงคาริสา  โต๊ะประดู่ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงณัฐกานต์  โต๊ะประดู่ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 คณิตประถม
1040 เด็กชายณัฐสิทธิ์  คงพรหม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 คณิตประถม
1041 เด็กชายธีรภาพ  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 คณิตประถม
1042 เด็กชายอามิน  มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 คณิตประถม
1043 เด็กชายมูฮัมมัดนบีล  อาดำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงวรวลัญช์  ง๊ะสมัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กชายชาคริต  บินอิสมาแอล โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายรสรันดร์  ตอหิรัญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายภูริภัทร  เหมโก โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายพีรวัส  กาญจนศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายพีรภัทร  ยะดี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายร็อยฮาน  เกปัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายพีรวิชญ์  เอียดดี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายฉัตร์บรม  เขาทอง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายสุทิวัส  สุวรรณสะอาด โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงอนงค์รตี  เส็นติระ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงปณิตา  จิตตระกูล โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงวิชิตรา  ตาเดอิน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงรภัสสรณ์  บุหมัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงพลอยไพลิน  พิชิตธนากร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงชัญญานุช  เจือบุญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงศิริมล  เหมสนิท โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงนูร์รัยมีย์  แกสมาน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายชาญจิโรจน์  มโนนุกูล โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายทวีชัย  ลิมปมาศ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายณัฐฐานพัฒน์  คงอาสา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายศิรสิทธิ์  เล๊ะสัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  โภขณาหาร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายอรรถพร  คลังข้อง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงสิโรชินี  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายปุญญพัฒน์  หมัดสาลี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายธีรภัทร  ตั้งเอียด โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายพชรพล  เพ็งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายอัลฮาบีบ  หลังปูเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงธํญญาลักษณ์  ศิริวัง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงชนิตา  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงอรวรรณ  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงปทิตตา  หงษ์มี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงจิราพัชร  สีแก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายธิติวุฒิ  วั่นซ้วน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายจิรพงศ์  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายพีรวิชญ์  ยิ่งยง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงพิชญา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงจุฑามณี  เดชณรงค์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายกานต์กวิน  กายรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายชนวีร์  ณ สงขลา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายณัฐพล  สันแอ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายณัฐภูมิ  คงทอง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายธนโชติ  ชุมแสน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายนวัตกรณ์  อาดำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายพีรกาน  ลูกหวาย โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายฟาดิล  รอเกตุ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายภูริศ  เพียรดี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายภัทรดนัย  สุขมาก โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงสุชานาฎ  เซ่งขิม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงญฎาณา  เภาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงรอฮีม๊ะ  ตำบัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงปฐมวรรณ  เพ็งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายอุดมพร  เทศอาเส็น โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายกรวิชญ์  ดวงตา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายญาณวัฒน์  ศรีธวัช ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายเดชาธร  ประสิทธิ์ชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายพงษ์ชนก  จิตเที่ยง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายศักดิ์พงศ์  สุระกำแหง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายสุทธิภัทร  มณีเจริญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายอริญชัย  นกเกษม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายอัศม์เดช  รังษีสว่าง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายณัฐภัทร  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายพฤกษ์  สะหาบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายนัสรุดดีน  หมัดสกุล โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงชาณิชญา  ดำท่าคลอง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงฐิติพร  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไปรฮูยัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงวรัทยา  ดุลยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงสาวิณี  เรื่องยิ่ง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ดุลยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงอธิชา  ภาณุวัฒน์ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงอัจฉรา  หมันเร๊ะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงบุสริน  เวชสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงนันทิญา  พลนุ้ย โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายสถิตคุณ  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายนัทธพงศ์  ทุมพร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงนูรมุซิลลา  หลีเส็น โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงสุปวีร์  สุวรรณมโน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายปัณณทัต  บุญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงปาลิน  เส็มสัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงรวิสรา  สุจริต โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายอภิรักษ์  ยาดำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงอริสา  จิเบ็ญจะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงอัสมี  หยาหลี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงซัลวา  กาดีโลน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงพลอยชมพู  ปูหยัง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงพรนัชชา  อับดุลลาเตะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายฟาดิ้ล  เก็มเต็ง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายณัฐชพล  บรรจงใจ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงนดา  เพชรไชย โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงศิวตา  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงศุภพิชญา  ลำสา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  แกสมาน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงสิรินทร์ยา  พงหลง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงมูลิตาร์  ปะดูกา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงศศิกานต์  เส็นประโกบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงไปรดา  เอียดดี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงปณิตา  สาวะดี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายวริทธิ์นันท์  ประสิทธิ์ชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายรสชดี้  ตอหิรัญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายมหดิษฐ์  ยังสมัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายวีรกร  เพ็ชรจำรัส โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายวรศักดิ์  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายเบญจพล  ทิพยุทธ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายพิริยะ  เสถียรวงศ์นุษา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายบาเก็ร  ตาเดอิน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายกิตติผาสุข  ชูสง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายกรวัฒน์  ดวงตา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายกอฟฟารี่  หมาดทิ้ง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายชนาธิป  สุวรรณสังข์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายธนกฤต  คงขำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายณัฐวุฒิ  คงพรหม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายเฟาซาล  หมื่นสมาน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายฟูรอซ  ยากะจิ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายกูศรัณย์  หลงกูนัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายนฤเบส  จันนอก โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายอิทธิรัตน์  แซะอามา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายชญานนท์  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายกรวิทย์  กอหลัง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายธาดา  บินตำมะหงง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายออมสิน  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายธีรัตม์ธิษณ์  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายตฤณ  วงษ์แย้ม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายธนัท  สอลาหมาด โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายธีรศิลป์  สาดีน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงสุพิชญา  เจือบุญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงรุ้งนภา  ระสุโส๊ะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  สุขการัก โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงวริศรา  หงษ์มี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงอรอารีย์  ยาชำนาญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงชาลิสา  กตํญญู โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงดามิยาอ์  อุศมา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงฮัซซูน่า  งะสยัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กชายบุญญฤทธิ์  บัวสม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงนัซนีน  นุ้ยไฉน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1182 เด็กชายณัฐวุฒิ  สงคง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงมาตา  งะสมัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1184 เด็กชายปิยะ  ปิอาตู โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงจัยดาอ์  หมันหย่อง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงนภเกตน์  สวาหลัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายชามิล  ยังปากน้ำ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงจัสมิน  อิสแม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงนัจญมา  เกษา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงกานติยา  เด่นกาญจนศักดิ์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายณัฎวี  ชำนาญเพาะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงอามาลีนา  อุสมา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงวณัฐศิยา  ปกติง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายเกริกศักดิ์  เรืองแก้ว โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กชายณัฐพงค์  มังคะเล โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กชายกฤษฎา  กำไรรักษา โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.4 คณิตประถม
1197 เด็กชายภูริภัทร  ทองเกื้อ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.4 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายนรากร  เย็นทั่ว โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายธนวัฒน์  มากมูล โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงโชติกา  แสงเพชร โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายถิรวัฒน์  ชูเกลี้ยง โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายพีรพัฒน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายปิยะวัฒน์  พืชพันธ์ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงทอง โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงอริษา  ทองหนูเอียด โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงเสาวนีย์  มหารงค์ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงอภิสรา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงวิภาดา  ศรีหิรัญ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงอรนิภา  นิลละออ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงปราณี  สุพร โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายอภิสิทธิ์  เอียดมาก โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงณิชมน  ทองหนูเอียด โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายณัฐพล  สีหาบุตร โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงเสาวภา  ลิ่มเซ่ง โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงอิงธิรา  ชูน้อย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงพัชราภา  ชมเชย โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 1 ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงฟิรดาวซ์  สุวาหลำ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กชายชานนท์  คลังทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงนัสรีญา  ยังสมัน โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
1220 เด็กชายอารีฟีน  เจ๊ะเฮ็ง โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงวิรดา  นิโกบ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงอัยมี่  รอโซยล๊ะ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงอนิสา  ดือราแม โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กชายอาริฟีน  ตาเดอินทร์ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงรุสนี  ลาโยด โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงรัตติยา  แวหามะ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
1227 เด็กชายนาซีรุดดีน  แกสมาน โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
1228 เด็กชายอัสฮาร์  สบูมาศ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.5 คณิตประถม
1229 เด็กชายนาบีล  อมฤตบุตร โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กชายอันวา  เบาะน๊ะ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงจินตา  หาดดี โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงอลินนา  หลีดินซุด โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงนัฐญดา  หลงจิ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กชายจีรภัทร  ผะผะนะ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงฟาฏอน๊ะ  บูเก็ม โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงวันวิสา  ดาแลหมัน โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงนิอัยนา  เสมอภพ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.4 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงรัยฮานา  จางวาง โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงปรินดา  ปังแลมานุม โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายอนุวัฒน์  เหะหมัด โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงซอฟาร์ลีน  สุวาหลำ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 นางสาวฟารีดา  เกษมสัน โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายภูวดล  ยาดำ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 นางสาวเฟาซีย๊ะ  เจะหมีน โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายอีรีฟาน  เจ๊ะเฮ็ง โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายฟาเดอร์ลี  ทองสีสัน โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ปังหลีเส็น โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงนาดา  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงญูวาน่า  ปะดุกา โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงซุไมว์ยะฮ์  ตุกังหัน โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.5 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงสุทนิตา  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กชายนัฐพล  กอลาบันหลง โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.4 คณิตประถม
1253 เด็กชายฮาลาน  เริงสมุทร โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.4 คณิตประถม
1254 เด็กชายมูฮัมหมัด  เกหลี โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.4 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงแก้วตา  หิรัญ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.6 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงมัสนา  เหมนะ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.6 คณิตประถม
1257 เด็กชายอัตดนาน  นิลพงษ์ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.6 คณิตประถม
1258 เด็กชายอัฟฟาน  สันโด โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.6 คณิตประถม
1259 เด็กหญิงมุซิรา  ดำกระบี่ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงอาอีซ๊ะฮ์  ดำมากอ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญดาหา โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงซานร์จาณา  เหมนะ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงนาซีเร๊าะ  เส็นสามารถ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายฟารดีร์  เส็นสามารถ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงนูรีตา  ดานเด็น โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายชยางกูร  สุวิชญางกูร โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา 1 ป.4 คณิตประถม
1267 เด็กชายนัสรันดร์  บารา โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงรินรดา  โตใหญ่ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงสุวรรณลี  สารินทร์ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายไชยวัตน์  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงเกตศินี  อัลมาตร โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงกรรณิการ์  เรืองสว่าง โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงปาลิตา  ข้อค้า โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงอลิษา  ทองดี โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงปาลิตา  ปุอุ่น โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายกฤษฎา  ทองด้วง โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายศิริวัฒน์  วงค์แสงสอน โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงอัญชนา  บาโห้ย โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงอัสนา  โต๊ะหลง โรงเรียนบ้านตูแตหรำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงตัสนีม  รักขุนส่อง โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ 1 ป.5 คณิตประถม
1281 เด็กหญิงอัจลาลีย์  เหมสลาหมาด โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ 1 ป.5 คณิตประถม
1282 เด็กหญิงมาราตี  หมาดงะ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ 1 ป.4 คณิตประถม
1283 เด็กชายสถาพร  อ้นเจริญ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ 1 ป.5 คณิตประถม
1284 เด็กชายศราวุฒิ  บุญสิทธิ์ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ 1 ป.4 คณิตประถม
1285 เด็กหญิงซัลมา  หลีมานัน โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงมินตา  หมาดงะ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงรัญชนา  วรรณบุรี โรงเรียนบ้านสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
1288 เด็กหญิงสุดารัตน์  ตุกังหัน โรงเรียนบ้านสาคร 1 ป.6 คณิตประถม