รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนัชชา  บุญชูมณี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายพิสิษฐ์  ยิ่งนัยศิริกุล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงวิชญาพร  จงถนอมวิวัฒน์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชุดาพร  สามสี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงภัทรวดี  มรกฎ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนัฏฐิกา  แซ่ชิน โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายอัยยรัช  กีรติอารีย์กุล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายพงศธร  บุญธรักษา โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายภูเบศ  ชัยชนะประภา โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปรารถนา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โล่กิตติกุล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายจีรัชญ์พัฒน์  กำศิริพิมาน โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงแพรวา  เพชรกาฬ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัญจน์ภสรณ์  กำศิริพิมาน โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ขจรกุลวณิชย์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายสิรวิชญ์  สาทรสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายเพชรแท้  เพ็ชรมุณี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายเฌอแตม  เธียรพิทยามาศ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงศิริประภา  จงรักษ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายภาสกร  เหลี่ยมเพชร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายภาคภูมิ  ชื่นเจริญ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงเตชินี  รักเผือก โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายณภัทร  ณพิชญ์กุล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงลภัสรดา  จารุเศรษฐี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนูรุลฟิรเดาส์  สะแลแม โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงสิริสวรรค์  แซ่เฉีย โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายกฤษณ  ทองสุวรรณ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายบาซีร  หมัดรวม โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายธนกฤต  ผลอารี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายวายุพัฒน์  แกร้วทนง โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายธีรดนย์  โสภี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายณัฏทพล  หว่องพฤฒิพงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐณิชา  พุทธานุกูล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงซีตีซะห์เราะห์  มะมิงบาซอ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายธนกฤต  หนูแทน โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายเดชาวัต  แซ่จิ้ว โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงยศยง  ช่วยทอง โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายกฤษพน  สีสอาด โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายนพถิรสิทธิ์  มากจังหวัด โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายศิวกร  ช่วงวงศ์ไพศาล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายณัฏฐากรณ์  พิมลรัตน์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายกันตินันท์  หอมนาน โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงสลิลทิพย์  คูนิอาจ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  วันแก้ว โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงชนิภรณ์  ฤทธิเกษม โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงภิญญามาศ   แก้วเทพ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วไฝ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงวิชญาดา  กีรติธราธร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกชพร  แซ่จ้อง โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงธนิษฐ์นันท์  สินจิ้น โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงธิดารัตน์  รมนัตต์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงปาณิศา  อะหลี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงเจษฎ์ศุภางค์  จุละวรรณโณ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายศิรศิษฏ์  หิมวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงมัสลิน  เหมสนิท โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายนพณัฐ  ทองมาก โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงปกฉัตร  มัทธวกาญจน์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงทิฆัมพร  เหล็มแล๊ะ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายศักดิ์เดชา  พรปัญญานุกูล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงนูรฮายาตี  ดอเลาะ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงรัตนากร  พัฒนพงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปวันรัตน์  วิไลรัตน์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงสุพิชญา  ถาวรพันธ์ทิพย์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงรุจาภา  ชินอัครพงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกัญชสรณ์  หยู โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายฟีนิกซ์  ปาลาเร่ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงภีญาภร  อินทเส โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายอรรถพล  แซ่หลี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงพรปวีณ์  ไพศาล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  ทองใหญ่ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงรวีวรรณ  แก้วกูล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพัชรนันท์  เสาะสุวรรณ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายญาณากร  หะยีลาเต๊ะ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงฟิรดาวส์  บิลโต๊ะหมาด โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายนวมาน  อร่ามวงศ์วิทย์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงไอยรินทร์  เหล็มโส๊ะ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงจิรัชยา  พัฒนพิสุทธิ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายวีรวิชญ์  เที่ยงสุทธิสกุล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงภีรญา  อินทเส โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณัฏฐนิช  เดชสิงห์โสภา โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงศุภวา  วงษา โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงภัทรนันท์  แซ่ยับ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสรินน่า  อ๋อง โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกมลขวัญ  แซ่ซิน โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงขวัญกมล  แซ่ชิน โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงธิดารัตน์  เดชะรัฐ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายธีวรา  พิสุทธิ์วิมล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายณัฐนันท์  ชูสุวรรณ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงวริศรา  แซ่จง โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายสิรวิชญ์  โชติชัยนิรันดร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แซ่ฟั่น โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอี้ถิง  กัง โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงณิชโชติกา  พิมลรัตน์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงสลิล  วชิรพิศุทย์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงสริตา  วชิรพิศุทย์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงศุภหทัย  อยู่อริยะ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายอภิสัณห์  โชติรุ่งโรจน์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายศุภกิตติ์  ปุยริพันธ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายธนวัฒน์  ง่วนอ่อน โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายพสิษฐ์  ชีวเพชรมงคล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงเจนจิรา  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายฤทธี  รุ่งรัตนศิลป์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชญาดา  ปัญญธรณ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงมณฑิรา  อาริสาจักรธร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงชนิกานต์  ประสิทธิ์เจริญพร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสิราวรรณ  มูลจันทร์ตา โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงวรนุช  กรมเมือง โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกฤษฎา  จุ๋ยมณี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงปารวี  อะหลี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายพศวีร์  ลาภอรุณวิทย์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายวิฑิต  วัชระนิมิต โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงศิรดา  เพชรเจริญ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปณิดา  ช่างชุม โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายธนพัฒน์  เจนศิริเจริญวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอนันตญา  สังวรณ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนริศษา  สุขบัวแก้ว โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายศุทธวิทย์  จารุพิสุทธิ์วงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายเจษฎากร  บรรจง โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงนอร์จาฮายา  บินตี้ ฮารุน โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายพีรภัทร  สุทธิสะโร โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายชวัลวิชญ์  จุฑานฤนาท โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายปัณณวรรธน์  ช่างพูด โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงลักษิกา  เหรียญรุ่งโรจน์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายเหนือชาย  จงรักษ์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายวงศ์วิทย์  ติวงค์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายคฑายุทธ  สองไทย โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปิ่นหยก  หมัดง๊ะ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงธนิษฐา  สันติปิยกุล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชดี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายกฤษดากร  น้อยผา โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  เวชชาชีวี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายปิยมิตร  วิสะมิตนันต์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายพชรดนัย  ดำน้อย โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงปาริฉัตร  ยู โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงวิมลณัฐ  ซุ้นสุวรรณ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธนพล  ไชยสิทธิปัญญา โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงอรอุมา  ตันทสุทธานนท์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายกษิติธร  สีขาว โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงวรรษมน  สรรค์พฤกษ์สิน โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงปรางทิพย์  นวลนาค โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณภาภัช  อนันทสุข โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงนันทิชา  อังเรขพาณิชย์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกษิดิศ  ศรีทอง โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายคเชนทร์  ชูชื่น โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัชชา  วรกุลชัยวัฒน์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายเฮ้า เทียน  ลี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ปัดบุญทัน โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงจิดาภา  โคกชู โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงรุ่งทิวา  วิมลอรุณเดช โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงธนพร  สัญลีผล โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายอันบรู๊ค  สุวรรณวงค์ โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายโชคชัย  พรหมเป็นสุข โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงอินทิรา  แซ่ย่อง โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายอุกฤษฏ์  สุวรรณพานิช โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แสงแดง โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงภัครสิริ  ศรีสุข โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายวชิรวิชญ์  ดาอี โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงแอนนา  อุย โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายนิรุชานนท์  ดือราแม็ง โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงภริตา  เบ็ญหยีหมาน โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงวดีลดา  ลูกสะเดา โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงอัญญาวี  หนูเกลี้ยง โรงเรียนเสนพงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงบุญสิตา  คงบุญ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายรักษ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงเกศกนก  กวางตุ้ง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงณิชารีย์  แก้วศรี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงสิริกาย  พรหมทอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงกฤตพร  ศรีขวัญ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายอับดุลรอห์มาน  มัสอูดสาเล็ม โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงธัญกานต์  ถนอมศักดิ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายณัฐพรรษ  เลนุกูล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายธนวิชญ์  เรืองแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงรัตนากร  พรหมทอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงณัฏฐมน  จิตมณี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ทองไฝ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายริฟฮาน  วงค์อิดริสกุล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายบัซลีย์  หลำยี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายพงศ์ปณต  ดำมนี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงสุภาวดี  บัวศรี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงเพทาย  เตีะหนิม๊ะ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงธมลวรรณ  จิตต์เที่ยง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงรัฏฤดี  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงพิชญ์นาท  วิศพันธ์ุ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงตวงทอง  จันทรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายศุภกฤต  ชาญเชิงพานิช โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายนนทกร  ชูสกุลชาติ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองขะโชค โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายเลิศธนา  แก้วน้อย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายฐิติพงศ์  ยอดสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงณญาดา  จิตมณี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงธัญชนก  เมฆะมานัง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายศิวัช  สิริศาสตร์กุล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายพรหมพิริยะ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงพัทธีรา  เศวตมณี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายปฐมพร  มรกต โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงบุษยามาศ  คงเขียว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงนูรฮาลีซา  เหย็มเส็น โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายมุรซิลอับบาส  ปล้องใหม่ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงณิชมน  ตีบทอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงลสิตา  คงแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงเขมจิรา  ชุมศรี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงบานู  หมัดเด็น โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงณภัทร  กุลประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงชญาภา  คงทอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายกันตภณ  เพชรประกอบ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงมนิชนัญญ์  อันตรเสน โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงศุจินันท์  บุญประดับ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายยศพล  ตั่นหุ้ย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายรชานนท์  ขุนเจริญ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายธันชนน  วิศพันธุ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงคุนัญญา  บุญหนิ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วพรหมดำ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงนฤดี  อาจวิชัย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงอัญชลีพร  อ่อนกัน โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายจิรพงษ์  กาญจนสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงรัชนี  ชูมณี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงพิมพ์เพทาย  กระจ่างพัฒน์วงษ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงสรัญญา  พ่อนุ้ย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงสวรรยา  จิตตะปาโล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงภัทราวดี  แก้วขวัญ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงภัทรมล  แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายธรา  วรานุเศรษฐ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายพัฒนากร  สุขกระโณ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายอภิรักษ์  ศรีทันต์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายเขม  ทองเย็นใจ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงตรีมธุรส  กะพงศ์พันธ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธีรภัทร  เเก้วดำ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงโสรยา  ยีสะอุ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายณัฐชนน  ขวัญทอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายสุวพัชร  เเก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายพงศธร  ง่วนเส็ง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกันตยา  พร้อมมูล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงศิวารยา  เสมมณีย์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธีรเมธ  เเก้วมณี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงจิรฐา  พ่อนุ้ย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงรักษิตา  ณ สงขลา โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายธนศักดิ์  ชนม์เรืองฉาย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายธงไทย  แก้วคงอิน โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงเทวี  พรหมอินทร์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายศุภณัฐ  ชูขาว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายภูมิรพี  มากละม้าย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปักษาสวรรค์  มังกรสวรรค์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงศศิวรรณ  จงพินิจจิตเที่ยง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงธนพร  วัฒนา โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงศศิวิมล  ชูศรี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงปัญจพร  โพธิวัฒ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงไอศิยา  มุสิกพงษ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงประภัสสวี  หวานนุ่น โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสุธินันท์  อินทรสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายธีรภัทร  เลขานุกิจ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายนิติพงษ์  ร่มแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงสโรชินี  ร่มแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงแพรวา  แก้วเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายนิรัติศัย  พรหมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายฉัตรนัย  แก้วกลิ่น โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายกรีฑา  ปานจันทร์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพิยดา  วรรณจิตร โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายเอกชัย  พรมทอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายชยางกูร  สุขสบาย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายศุภวัทน์  ดำแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงกัญญรัตน์  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงปวรา  จันทร์ขุนพัฒน์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสิริฉัตร  ผดุงเดช โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงอาทิตยา  รักบุญเมือง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอังคณา  จันหุณี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายวทัญญู  ยิ้มแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสลิลทิพย์  รอดผล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงพรนิภา  ไชยชนะ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงจินตภา  คงฉิม โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายจักราวุธ  ไตรสกุล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายปัณณทัต  ระบุญถิ่น โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสุชาวดี  กีสะบุตร โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณัตรนรี  คงฉิม โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายธีรเดช  จันโท โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายณัฐกิตติ์  อินแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายปพน  ชาญเชิงพานิช โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงจารุมาศ  ด้วงครุฑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็ชร์สิงห์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายณัฐวัฒน์  เสือแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธนยศ  แสนราช โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนันทิชา  ปานมาศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายอัครวิชญ์  พิมพ์ประโคน โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงเบญญาทิพย์  เส็นเหล็ม โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายวุฒิพร  ทองเพ็ง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปลอดเเก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายเเพทริค  ช่วยหนู โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายเวสารัช  ชุมสังข์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายสันติราษฏร์  อุบลจินดา โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายอติวิศญ์  จันทร์เเสง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงเกวลิน  บุญเชิญ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  จุณรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายณัชพล  บุญชุม โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธนภัทร  คันธลิกา โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงปัญจะมาศ  รองราม โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  สุขสมาน โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงภัทรพร  ตรีผ่อง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงวรํญญา  คงราช โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงไรยานา  หวังดำ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ตันทชุณห์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงน้ำริน  เพ็งจุล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายปฏิภาณ  ศรีมณี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายกรณ์ดนัย  เเก้วมโน โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายสิปปนนท์  ปานบัว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสอาดาอ์  เหมเหาะ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงนภสร  ไมตรีจิต โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงพริริสา  เพ็ชร์นิล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงชมพูนุช  ยินดี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทร์น้อย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายพัชรพล  วิชาพูล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงชนาภา  ช่อเรืองศักดิ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงอานิส  เหล๊าะเร๊ะ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายสหรัฐ  คงเย็น โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายธรรพ์ณธร  ฤทธิ์มาก โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายกฤษฎา  อินทะสุข โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงวาสนา  ทองเพ็งสว่างศรี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงสิริวาริน  บุญอำนวย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงปริชาติ  อินทอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายปณทนนท์  บุรณนานนท์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงหทัญพรณ์  รัสสะวรรณโณ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงนราธิป  นพวงค์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงมรรษกร  จันทโกศล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงสิริมา  ทองเอียด โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงมลนิกานต์  หนูประดิษฐ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายรณชัย  ทองไฝ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณัญญพัชร  คงศรี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสุนิสา  จินดาเพ็ชร โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายธีรภัทร  หัดสู โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายชนินทร์  ขูขํา โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายวสิษฐ์พล  โอแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายพัชรพล  มุขแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ส้มแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกณิกนันต์  รัตนทวีเขต โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงณัชชา  แก้วขาว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกุลิสรา  เอียดไฝ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายบัลลังก์  สุวรรณภูมิ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงชณิสรา  ชุมเทพ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ด้วงเรือง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายพธธกร  เพชรไชย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทองศรี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายสุทธิพงษ์  ทองขะโชค โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายอภิสร  บัวขาว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  หลัดทอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงกวินธิดา  เอียดยอด โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงสุรัตน์วดี  ชุมแดง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พิเคราะห์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงรัฐปัตย์  เอียดแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เอียดยอด โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงปนัสยา  ตนยะแหละ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายรพิภัทร  เพ็ชรขวัญ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงนฤตยา  คำแดง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายศุภวิชญ์  นิคมรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายกิติศักดิ์  สิริวิลัยกุล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายนนทกร  ศรีขวัญ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายนนทพัฒน์  สาขาศิลป์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายก้องภพ  ประสมจะบก โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงปัณฑิตา  เกื้อมณี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงภัทราวดี  ยอดประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายศักรินทร์  อุปมล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายธีระภัทร์  ศรีนุ้ย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายมงคล  อุทัยหอม โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายส่งสกุล  จันทร์ฉาย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายถานันดร  เพ็ชรทอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายเจษฎา  เเก้วขวัญ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายวงศกร  จันทร์เจริญกุล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงชลนิภา  ธรรมดา โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงอัญชนา  ยอดแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงปิ่นมุก  เกื้อชู โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงสุปรียา  จอแล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายธนชาติ  ชนม์เรืองฉาย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายธันวา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงมัสนา  หลงขาว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปาลิตา  ฆังคัดสะโร โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงปวริศา  ดำอำภัย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงใบหยก  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  หมวดเพชร โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงวรรณกร  ทับถม โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงวรัชยา  แสงมณี โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงจิรัชยา  เรืองช่วย โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายธิปก  ตั้งฐิตกิตติ์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายคณาธิป  แซ่ลิ่ม โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายสิรภัทร  ต่างใจ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงนพสร  เลนุกูล โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงร่มเกศ  ชุมแดง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงรดามณี  พักตรพันธานนท์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงภัททิยา  เพ็งคั่ง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงทักษพร  แก้วหนู โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสุภัสสรา  นิลรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายวรวุฒิ  เถี้ยมเเก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงจีราวดี  ชูทอง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงนิภาวรรณ  บุญพานิชย์ โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงชนิภา  เเก้วสองเมือง โรงเรียนบ้านนาทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาอีฟ  ยามา โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงณฺิชกานต์  สานใจวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.4 คณิตประถม
396 เด็กชายจิระพงศ์  อินทรแก้วศรี โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายคามิน  พิทักษ์ณรงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงณัฐณิชา  เตชะกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงชญาณิษฐ์  ลิ้มเฉลิมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายฟาฮัด  หละสัน โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายนิติธร  แก้วย่อย โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงวิมลสิริ  มากแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงเทียนสา  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงธิดารัตน์  วิทยาดิลก โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงปวีณสมร  แก้วขาว โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงสิริยากรณ์  ไพโรจน์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงพรสวรรค์  บัวทอง โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายซัลนูน  หมันเบ็ญหมัด โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายขจรวิทย์  เพ็ชร์เล็ก โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงจิรนัน  พรมรินทร์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายชิตพงษ์  มานะการ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายสหรัฐ  แก่นสาร โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายอรรถพล  จิตรังษี โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายภาณุรักษ์  ยกถาวร โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  มะเดื่อ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงลัลนา  อุทัยเกษม โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงธีริศรา  เฒ่าทอง โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงสุภาวดี  บุญสุวรรณ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายธนากร  รัตนมณี โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายยศกร  บุญมูนัส โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงปวริศา  แซ่ลี้ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงดาวปลูก  ไชยสุวรรณ์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงวีรภัทรา  สุวรรณมณี โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงปัณณพร  โชคธรรมะ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายวุฒิพงศ์  ชุมแก้ว โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กชายจักรเทพ  พรหมเอียด โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริศิลป์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายสรวิศ  กาศหาญ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายเจษฎา  แหละตี โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงจิตญาดา  อรุณทอง โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงอรฤดี  สมมี โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงนันทิยา  คงแก้ว โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายนันทิช  สาแม โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงจุฑารัตน์  อุปมล โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่ลิ่ว โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายพรรษวรรษ  สุขกระ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายภราดร  ความเพียร โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายเศรษฐฐา  อินโท โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายสุรชาติ  อุตะสุข โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงอารยา  รัตนพันธ์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงพุทธิชา  จังสนั่นไพศาล โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงตรีดาว  พัฒนพรพิริยะ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงณัฐชา  ไชยสุวรรณ์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงวรรณวิษา  แซ่ลี่ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงอัสรีนา  สายสลำ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงณิชาภัทร  อิ่มเซ่ง โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายอัศวิน  บินโต๊ะหีม โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายฐิติศักดิ์  ปิ่นสกุลณี โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายสรวิชญ์  รัตนพันธ์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เกศแก้ว โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงสุภาวดี  อุปถัมภ์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงเกื้อวรดา  เกษมณี โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงเมยาวี  นวลดำ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงภูษณิศา  วังจินดา โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงปราณชนก  วัฒนธีรประสงค์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงอัสมีรา  ดือราแม โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงวาสนา  วารินสะอาด โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายเชาว์วัฒน์  อ่อนทอง โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงธิติพร  นันทรัตน์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงรอมาดียะห์  พิทักษ์คุมพล โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงอารีรัตน์  ขวัญหนู โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงวาเนซ่า  เส็นยีหีม โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงภัทราวดี  แสงใสแก้ว โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายนราธร  กาญจนะ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงปานจรี  ปรุงแก้ว โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงนูรุลอาอิน  พุทธระ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธนกฤต  ล้านพลแสน โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายปฐมพร  พารามนต์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายไท้ฟุ  ตัน โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงศิรวิทย์  หริรักษ์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงศิริพร  แซ่จาง โรงเรียนกฤษณาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงศยามล  วรรณนุ้ย โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงฮันนาน  นิยมเดชา โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงวิลดา  กาโหนะ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายคณนาถ  รัตนมณี โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงนารีมาน  หะหนัง โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงมนัสนัน  เพชรมาก โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงเสาวภา  หนูเกิด โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงนิสตาร์  โสะแสะ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงพัชราภา  ผกาเพชร์ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงอภิชญา  อ่อนทอง โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงอุมมุลฮาซาไนน์  จงกลลาบาบาน โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงนารีมาน  อุณาตระการ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงรัยฮาน  อุมาสะ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงกนกนภา  คงประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงเกศจิรา  ยางทอง โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงสมิตานัน  นวลเจริญ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงสุพรรษา  ไชยมั่น โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงอัซฟา  บูหวัง โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงอริสรา  เภอเกลี้ยง โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกชกร  คล้ายแก้ว โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายซูไฮมี  ทองดี โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงนัจญมา  หล๊ะตำ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงกมลชนก  แก้วยอดทอง โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  มะโนเรศ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงมิลณรา  โกะหีม โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงจิรัชยา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ราชแก้ว โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายคุณากร  อะวะภาค โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงมาริษา  มิหีม โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงณิชาภัทร  ยืนชนม์ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงมณฑิตา  สุหัสโช โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายณัฐพล  ฆ้องงาม โรงเรียนบ้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงซารีน่า  บัวขาว โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายนัซรอน  กองบก โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงรสกมล  จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายจิรวัฒน์  ชูหนู โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายสุภัทร  สมจิตร โรงเรียนบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงเดียนา  บ่าวเต๊ะ โรงเรียนบ้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงลัยลาฮ์  เหล็มโส๊ะ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กชายนัฐวุฒิ  อังฉกรรจ์ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงสุกัญญา  จินดาเพ็ชร โรงเรียนบ้านแค 1 ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงอุไรดา  หมัดโร๊ะ โรงเรียนบ้านแค 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงฮานาน  หวังเก็ม โรงเรียนบ้านแค 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายมูฮัมหมัดฟุร์กอน  เจะสมัน โรงเรียนบ้านแค 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงมารีย๊ะฮ์  เหมโบ๊ะ โรงเรียนบ้านแค 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงมาลิณี  เต๊ะหม่อม โรงเรียนบ้านแค 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงมายญวี  หลีขาหรี โรงเรียนบ้านแค 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงรูกัยนี  เอียดหวัง โรงเรียนบ้านแค 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงชนิดาภา  หิรัญฉาย โรงเรียนบ้านแค 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงมาริษา  หมัดโร๊ะ โรงเรียนบ้านแค 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงสุไรมี  ด่อเล๊าะหมะ โรงเรียนบ้านแค 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงใหมสุรี  ล่าเม๊าะ โรงเรียนบ้านแค 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงสุไหรญ่า  เหล็มสา โรงเรียนบ้านแค 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงนิสลีน  หมินหลี โรงเรียนบ้านแค 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงสุไรมี  เอียดหวัง โรงเรียนบ้านแค 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงอาดีล๊ะ  โส๊ะหวัง โรงเรียนบ้านแค 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายชินวัตน์  หมัดหลี โรงเรียนบ้านแค 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงนูรีต้า  อะนวล โรงเรียนบ้านแค 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพิชนารถ  เซ็นมุลิ โรงเรียนบ้านแค 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงวานีต้า  เหมหลำ โรงเรียนบ้านแค 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โชติช่วง โรงเรียนวงศ์วิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายก้องภพ  ชูคลี่ โรงเรียนวงศ์วิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงชนิภรณ์  ชีวรุ่งโรจน์ โรงเรียนวงศ์วิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายปรวัฒน์  ดีสกุล โรงเรียนวงศ์วิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายอภิวัช  รักเพชร โรงเรียนวงศ์วิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายกิตติธัช  กลับส่ง โรงเรียนวงศ์วิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงอัญมณี  ขันธะบัลลัง โรงเรียนวงศ์วิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงนิศารัตน์  ณรงค์กูล โรงเรียนวงศ์วิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงสุธาทิพย์  แก้วทอง โรงเรียนวงศ์วิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายปทิต  ฉายทุย โรงเรียนวงศ์วิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงมนัสวี  สมัคร โรงเรียนวงศ์วิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงเปมิกา  สงวนบุญ โรงเรียนวงศ์วิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายศุภกิจ  หนูเอก โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เสนารัตน์ โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงนูรไอนี  สามาแห โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงซุไรดา  เม้งซู โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงตัสนีม  เจะสนิ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงฟูรอยดา  หมะประสิทธิ์ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงอมิตา  โตะ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงอาฟีเกาะฮ์  มามะ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงอนุสรา  ดาโอะ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงปรียามุข  ชายเต็ม โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงปุณยนุช  ย้อยเสริฐสุด โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงชนันภรณ์  หนูสังข์ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงฉัตรวิไล  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงจิราวดี  มิ่งมิตร โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 1 ป.4 วิทย์ประถม