รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐพงศ์  หอพัฒนาวุฒิวงศ์ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายฮาซาล  และตี โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัฐธิดา  มาตมิตร โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายสุทธิภัทร  จันทรบูลย์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายธนภัทร  อุนทรีจันทร์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงพีรกานต์  พรหมอักษร โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฎฐภัทร  เจริญ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอารีเซีย  กะหละหมัด โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายศุภวิชญ์  อุไรัตน์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายปภังกร  พรหมคง โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายอนาวิน  สุวรรณ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายเกื้อบุญ  แก้วสนิท โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายธนวัฒน์  แดงนวล โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายศรัณยพงศ์  พุ่มนก โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายณัฐปคัลภ์  เหล็มปาน โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายรัฐพล  กุลประสิทธิ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายวงศกร  ธนาก้องยศ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงเพชรบูรพา  วรรณวงค์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายธนากร  สันตกิจ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงเบญญาภา  ภัทรไชยสิน โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงอภิสรา  ชูแก้ว โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วบุตร โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายปุณวัติ  หนูปุ้ย โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงธนัญชนก  ฉั่วรัตน์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงธวัลรัตน์  มงมาต โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กชายธนชล  สัมพันธชิต โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กชายนันทน์  ตัง โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กชายอาชานน  สาสุนีย์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงปรียนิตย์  พฤกษาธนานนท์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงวริศรา  นิยมไทย โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงเนตรชนก  จารุวรรณกุล โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงณัชดา  คลี่บำรุง โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายคุณากร  ผ่่องผุด โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงกนกวรรณ  สวัสดิ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงเรณุกา  อินทรพัฒน์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงณัฐชา  รักษ์วงศ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงวิมลรัตน์  จันทร์แก้ว โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายธนดล  สีสุข โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงซัยนี  เลาะเหม โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายสืบพงษ์  มณีรักษ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายศรราม  ถนอมชู โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพิมชนก  บัวสกัด โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนันทภัส  แววดี โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณฐพร  เมฆมานัง โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงแพรพิไล  เพ็ชรสามสี โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายเอ็มคาลิฟาร์  บินสอาด โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายชลันธร  บุญรัตนัง โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงทิพาวดี  ศรีปัญญารัตน์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วสว่าง โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณิชาพัชช์  แซ่ตั๊ง โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปาณิสรา  บุรีศรี โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ทองเพิ่ม โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงปรัชญนันต์  ศรีชาย โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงสุชาดา  ผดุ้งกูล โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงธัญลักษณ์  หนูพันธ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกชกร  ชูดำ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายวีรพัฒน์  อักษรชู โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายสหรัฐ  ลี โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายกรวิชญ์  พลเดช โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงปิ่นธาดา  บุญทัศน์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายรฐชาติ  ขาวเรือง โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงโสภิตา  สว่างจันทร์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงฐานดา  เบ็ญโส๊ะ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงพรไพลิน  วักจันทร์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงศุภรัตน์  สีรุ่งเรือง โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายกิตติวรา  ทองทวี โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายธีรศักดิ์  รักเงิน โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายกฤษณพงศ์  สังชุม โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงถลัชนันท์  ทองคำ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  บุญศรี โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงอชิรญาณ์  คงสีพันธ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพิชชาพา  ทองเลิศ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองเพิ่ม โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทองเพิ่ม โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายภูริวัจน์  อนุชาญ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงรุจิรา  จันดาโส โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายรอยเดชา  บริดก์สตอค โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงเอลียา  บุญศัพย์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงจิดาภา  วิยะรัตนกุล โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกริษฐา  ฤทธินภากร โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงรุ้งไพริน  ผดุ้งกูล โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสิริลักษณ์  เขตสุนทร โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายชนสรณ์  นกแก้ว โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายดลภูมิ  บุญเรือง โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงทัชชกร  หินเทาว์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายฐานัส  วงศ์หิรัญเดชา โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายชนพัทธ์  รัตนประภาต โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงสิริกร  กิจรติประสาน โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายยศวริศ  เกตุพุก โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายทินกฤต  เทียมเทศ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายทิษณุ  สุพิทักษ์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงณิชา  ลาภสมบูรณ์ยิ่ง โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายณัฏฐ์  ชยาภิวัฒน์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปภาดา  พลรัตน์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงวราพร  ติ๋วตระกูล โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสุชญา  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายณัชพล  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงอัยย์  อัยรักษ์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงดามิญา  เบ็ญสนิ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงภัทรนันต์  สุขชู โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายยสินทร  จุลานนท์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายพชร  บัวหนู โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายวริศ  สวนแก้ว โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายกันต์  เพชรสกุล โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงนิชนันท์  จิตวิมาศ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงกนิษฐา  ปานแก้ว โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายปิยวัฒน์  ไชยธรรม โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงเฌอกาญจน  ยอดแก้ว โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงปิษฎา  ชัยสุวเศรษฐ์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงนลินี  มิ่งยอด โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายปกรณ์  คงแก้ว โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงญาณิน  ไชยมิตร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเลิศ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงศิริภากาญจน์  จันทรชิต โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มณีนวล โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงสิริวรา  ส่งวิสุทธิ์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงปาลิตา  แก้วสนิท โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงฐิติชญา  สัมพัชนี โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ไชยรัตน์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงจาบิร  อับดุลหละ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงแพรวา  กัญจนชุมาบุรพ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายศมน  ประเสริฐทรัพย์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายหฤษฏ์  สอดส่อง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงดียาน่า  เหมหีม โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองอินทราช โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพุทธิชาต  ทองจันทร์แก้ว โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  สกูลหรัง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชมพูนุช  ณ ปานแก้ว โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายนราวิชญ์  พรหมศิริ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงวรารัตน์  สุนทรัช โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัฐชญดา  พลจร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงนพมาศ  ชูพงศ์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงภัสร์วรา  วราเยาวนานนท์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงสุพิชญา  เพ็ชรพิศาล โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงยัสมีน  หวังอีน โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายวงศกร  พันธ์ทอง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงชีวาพร  คชรัตน์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายวิลดาน  สุนทร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงหทัยภัทร  คงสัง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงศุภานัน  แซ่จาง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายธรรมปพน  จงเชี่ยวชำนาญ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัฐนิชา  มารศรี โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธิภัชกร  จันทภาโส โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงสุภัสสร  สาระวิโรจน์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนราวดี  บัวศรี โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายต่วนอีลฟาน  จอหลง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงนรมน  พฤกษ์ภัทรานนต์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงอธิชา  มุสิกพงศ์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปานแก้วตา  ย้ายตั้ง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงวรพรรษ์  จันทมะโน โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงภานุชญา  ปัตตะพัฒน์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงวริศรา  แซ่ก้วย โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงสุภัสสรา  ปิยนันท์จรัสศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงนลมล  มหาศรานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงศิวนาถ  ชูติพัฒนะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงพิชญาภา  จำเริญสมบัติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงศุปัญญดา  พุทธรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงเบญญาภา  แซ่อึ่ง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสุธาวี  จันทร์เศรษฐี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงณัชชา  เค้าเปี่ยมจิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ชีวรุ่งเรืองสกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงณัชชา  ว่องเกษตรสิน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงธนพร  ลีธนกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงกัลยกร  ยงคมณี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงปรีชญา  นราประเสริฐกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงฉัฐธยาน์  ทิพัฒน์นารานัน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงกันตินันท์  เมธาชยานันท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงกานต์ชนก  เดชพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงณิชา  ศรีพิริยะวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงณ กานต์ธีรา  พลเดช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงปาณิสรา  กาญจนโชติกมล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงสุภาวิตา  ตันติเวโรจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงไอย์ริษา  มะโนโปธาร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงมณินทร  พิทยาธรรม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงมนัสนันท์  มูลสังข์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงธนารีย์  ชีวศุภกร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงเขมิกา  นวลละออง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงนฤสรณ์  จันทรประทิน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงอิสรีย์  สังขพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงณัฐณิชา  เซียห้วน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงวริศรา  มนัสวานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงบุญสิตา  พร้อมพุทธางกูร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงนนทรมย์  ทวีรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงนภสร  พิสุทธิ์พิทยากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงณัฐพัชร์  พรพลธีรกูล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงปานไพลิน  ปรีชา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงภคมน  เสรีกำธร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงอริสรา  รุ่งเรือง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงปารวัณ  แซ่ลี้ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงเอธยา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงพิชชาภา  กาญจนมุกดา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงอารดา  สุขมี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงมัลลิกา  วงศ์สัมพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงรินลดา  โรจนาภากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงปุณณาภา  ช่อผกา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงกัญญาพัชร  หยู่หนูสิงห์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงบัวชมพู  เกียรติธนวัฒนา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงอรจิรา  ลักษณศิลป์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงปวริศา  มั่นคงพิทักษ์กุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงณิชวดี  กาญจนโฆษิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงธัญยธรณ์  คหวิริยะโกศล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงติณณา  ตฤษณวสุนธรา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กิตติพล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงณภัทร  ก้อนเครือ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงณัฐพัชร์  อนันต์อัญญะกร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงพิมพ์ศา  พรหมสุทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงภัทรญา  ปิ่นทองคำ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงพลอยภทรพรรณ  เจนจารุพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงณิชาภา  ภรภัทร์ธนะดุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงปัณณพร  สุทธิพงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  สุตันตยาวลี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุวรรณรัศมี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงชัชฎา  หงส์อมตะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงญาณิศา  คหวิริยะโกศล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงสุชานันท์  ใสบริสุทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงฐาปนี  วงศ์สัมพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงจิตภัสสร  ยิ่งนัยศิริกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงอำไพ  กานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงธนภรณ์  ธีรวงศธร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงกานพิชชา  แซ่ตั้ง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงธนภรณ์  พงศ์ปิยะนนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงสิริกร  ธนพันธุ์พาณิชย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงมนัสนันท์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงเพ็ญสิริ  จันทพงษ์พิวัฒน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงณิชกานต์  บุญจันทร์ศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงทิพากร  โสภา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงเบญญาภา  ยงเกียรติไพบูลย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงศิรดา  เจริญศิลป์พานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิจักขณ์เศรณี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงปริณดา  พงษานุกูลเวช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงนนทิชา  วรานันตกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พืชมงคล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงนฎา  อึ่งสร้อยทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงสิริยากร  ลือเดชวุฒิไกร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงศิรัชญา  กปิลกาญจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงณพร  พิวัฒน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงอภิชญา  นารถพจนานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงนิชกานต์  กาญจนคีรีธำรง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงกันตา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงกนก  ศิริลัภยานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงกวิสรา  รุจิประภากร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงณิชารีย์  ชโนทาหรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงนภัสนันท์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงชลิษา  บัวทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงปริม  อมรศุภผล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงสิรีญณาฐ  โก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงลักษิกา  หงส์ฟ่องฟ้า โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงกชพรรณ  หิรัณยรัศมีวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงอิงฟ้า  งามวิวัฒน์ธรรม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงชาลิสา  เจตะวัฒนะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงเสลาลักษณ์  รักษ์วงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงนันท์นภัส  ผาณิตพจมาน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงครองขวัญ  ชีวรุ่งนภากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงเจนีวา  จิรวิชญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงภัทรมน  เธียรมนตรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงฟารตี  ปฐบริรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงนวลกมล  สุขนวล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงณัฐวดี  เหล่าเทพพิทักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงอมลวรรณ  นราศิโรรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงธัญธร  เธียรมนตรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงกัญจน์  กิจรุ่งโรจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงศศิกานต์  วงศ์อรุณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงเปี่ยมรัก  ปราบพาล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงนวลณภัทร  สุขนวล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงพัชรธิดา  ประยืนยง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณโณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงภัทรณิชา  ดาวสดใส โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงศศิตา  วงศ์หิรัญเดชา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฐิตโสมกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงชนิสรา  ทรัพย์สิรินาวิน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงณัฏฐาพร  สะเหรียม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์ไพบูลย์พร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงจิณห์นิภา  เขียวเล็ก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พงษ์ธรรมรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงณัฐนรี  นิติเรืองจรัส โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงชญตา  ไข่มุกด์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงสุจินันท์  ลี้ไพโรจน์กุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงพลอยภัสสร  ถิรจิตโต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2 (อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงศิรดา  ตั๋นเจริญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงเชิญตะวัน  บุญยตา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงศิรดา  จงวัฒนไพบูลย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงเฌอฟ้า  วัฒนยนต์กิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงสิรินทรา  รุ่งเรือง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอภิญญา  ชีววัฒนาพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงปวริศา  แสงแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสิรีธร  ไชยรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงจีรนันท์  บุญช่วย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงปฏิญาภรณ์  ใสบริสุทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงณภัทร  ปล้องแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงรมิดา  ปัญญาดวงเลิศ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงรมิดา  ชาติจิรกาล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนวินดา  ชาติจิรกาล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงภวิษฏา  เพ็งศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงนภัส  รุ้งเรืองระยับ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงณฐมน  แซ่หลี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงภัทรียา  สินกิจเจริญชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปวริศา  จีนลิบ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงขวัญจิรา  มาลาศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงธัญญ์วรัตน์  นิลเศรษฐี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงชญาดา  สุนทรานุรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพิชญาภา  ประเสริฐวชิรากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพรปวีณ์  แสงดี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงแพรไพลิน  กระมุทพิจิตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงธัญญารัตน์  กลับรอด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงธัญพิชชา  ปิตานุพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพลอย  กอเจริญเกียรติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงสุเมธินี  เดือนจำรูญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงนภสร  ทองใบใหญ่ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณิชาภัทร  นาขวัญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ภูรยานนทชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสิริกร  อภิวันทนากร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงธันยพร  ชวกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงชวัลญา  เหล่าเทพพิทักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงอุรธีร์  แสงทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงจอมศิริ  ชัยสงคราม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงน้ำ  อินทมะโน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงอรุชิดา  รินไธสง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงมาก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงอดิภา  เสนาชัยสิทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพิชชาอร  ตฤษณวสุนธรา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปาณิสรา  แสงแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  ปราชญาเปรื่อง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปริชญา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงชญานิน  แก้วขำ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงสาริศา  ฤกษ์รัตน์สิริ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกัญญาภัค  โสตถิพันธุ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงรัศมิ์ลภัส  ขวัญนิมิตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ปิลกะพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงธัญสิณี  โล่ห์พัฒนะกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกิรณา  สถิตย์วรกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงธัญรดา  มโนสันติภาพ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกัญญ์วรา  โรจน์รุ่งสัตย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกวินนาฏ  โสตถิยาภัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ทางรัตนสุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพิมพ์สิมา  หงส์อมตะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงพิชชาพร  ชูศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกุลรวิภา  รัตนพงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปุณณภา  คงดำเนิน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงชนิตา  ยงเกียรติไพบูลย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  จันทพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกชมน  เรืองเกียรติกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงธนพร  เศรษฐเสรีกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงอภิสรา  ขุนจันทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงภณิตา  ชวศิริ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปุณณิศา  ลีลาวรเศรษฐ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงณิชาพร  เยาวพงษ์อารีย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงปุณิกา  เบญจกาญจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงจณิสตา  ลิ้มเพียรจัด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ทองสุก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  งามสันติชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงเฌอปรางค์  วัฒนยนต์กิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงโชติชนิต  บุญช่วย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงสนิฎา  กลั่นฤทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงณิชา  ฮาสุวรรณกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพิชชาภา  โอทองคำ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงพิชญา  พิชญังกูร โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงกุลพัขร  กองสวัสดิ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงวริศรา  ยอดขวัญ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กหญิงภูริชญา  เจริญคงไพบูลย์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายกฤตนัย  บุญน้อย โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายชญานนท์  พันธ์โชค โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายณัฐกร  ปาธะรัตน์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายธนศร  ปาธะรัตน์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงอรวรรยา  ผดุงศักดิ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงชญานิศวร์  บุญชูดวง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงนฤภร  ไหมรักษ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายธนดล  เนียมอ่อน โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายยุตพงศ์  ศรีโพนทอง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงวีรดา  ยัฆพันธ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายพรรณธนากร  คงทรัพย์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายวงศพัทธ์  อภิวัฒน์กิจธนา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายธนบดี  ศรีนวลดี โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงณิชารัตน์  สังทองกูล โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงปริยากร  ธาราเวลา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงคุณัญญา  เพ็งนุ่น โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายภูติณัฐ  เจียะจิระวิบูลย์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายราชพฤกษ์  ศิริรักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงรุ่งฤทัย  เพชรพรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงพรรณวษา  ซิ่งห้วน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายศุภพล  ยิ้มสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงทัณฑิมา  ชาตรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงขนิฐินี  เพชรสลับแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงรสสุคนธ์  จิตบรรจง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายนราวิชญ์  ลิ้ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายก้องภพ  ตุกชูแสง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงญาดา  มะเอียด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงอรรฆญา  ไข่รอด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายสิทธินนท์  ดอแม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายภาษกร  กันจันทร์วงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายจิรวรุส  อุปถัมภ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงบุสริน  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายชานนท์  เหมนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายสิทธิกร  ปานถนอม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงจิรารัตน์  พรหมจรรย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงจิตติมา  รัตนอุไร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายมนต์มนัส  ลิ้มสิริสกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงอชิรญา  อ่อนเกตุพล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายพศวีร์  มั่งมี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายนัควัต  นิยมเดชา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายวรสรณ์  ปานเขียว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายธีรภัทร  ช่วยฉิม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงปภาดา  เลี่ยมเพชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงเขมิกา  แก้วภิบาล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงฐิตาภา  บุญพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงปภากรณ์  แก้วบุตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงธัญวรัตม์  กุมมาร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายองครักษ์  หมวดเพชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายเรืองศักดิ์  มีชู โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายพีรธัช  ทับยัง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงชนิษฐา  ฉอบุญเหี้ยง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายนนทวัฒน์  เกื้อเส้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงปพิชญา  เจริญสุข โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายปรเมศร์  วิมิตตะนันทกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายพงศธร  นพรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายธนกร  เสือทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงประกายดาว  พิทักษ์นิระพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงชิดชนก  โดบีมอ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงนิติธร  ทองมั่นคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายรัชต์กวี  ลิ่วเฉลิมวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงพัชสนันท์  กอบจิตต์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายชาญวุฒิ  พรหมบุญแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงธนกร  ศรีเจริญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายนราทร  โต๊ะลาวัลย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงศลิษา  นวลพลับ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายนนทรี  เกื้อเส้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยฤทธิกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายสิทธิโชค  อินทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายธันวา  ตระกูลพงศ์ไพศาล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงปาณิสรา  ทรัพย์ถนอม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงฐิติวรดา  เตชะศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงพราวรวี  จันทร์สุขธนัส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงกมลชนก  ยางทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงกนกพร  พรมสุวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงคเณชา  ผูกจิตต์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายเรืองวิทย์  ภู่มณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงภาวิดา  บุญสนอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายพุฒิพงศ์  หยดย้อย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงตัสนีม  คงคาลิหมีน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงวริศรา  สอนทา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงกวินนาฏ  เครือทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายธีรศักดิ์  มณีรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กชายวิศวยศ  ธรรมจ้อม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายจักรกริช  ชิตมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงพัทธวรรณ  บุญช่วย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายศุภกฤต  แสงใบ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายชนพัฒน์  วุ่นซิ้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงวรัทยา  หนูอุไร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงพรพิมล  ประทุมชาตภักดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงญาณิศา  นวลแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงฐิติชญา  ประทุมชาติภักดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายฑนวัฒน์  เพ็ชรสุวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายอองรี  เบ็ญหยีหมาน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงนารดา  เจียมสัมพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงชฏาพร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายธัชพล  ดำมาก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายปุณณวิธ  ฟูตระกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายศิรวุธ  รามแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายธนินท์รัฐ  สิงห์ทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายวรกันต์  บุญรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายกษิดิ์เดช  หีมมะหมัด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงพิชญา  อัปยัง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงกุลธิดา  บัวแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายวรันธร  เพ็งระวะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายอรรถพร  บุญเลิศ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายนนทพัทธ์  ทองสกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงสุชาวลี  พ้นภัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงสาวิตรี  มะเลโลหิต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ชูวณิชชวนนท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงนภัสกรณ์  ฆังคมโณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญทัศโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายนันทพัฒน์  ปิ่นคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายสิริชัย  แก้วมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายอัษฎาวุธ  ทองเพชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายสิงหา  หวันสะแหละ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายก้องภพ  บัวอ่อน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงจิรัชญา  นิลพรหม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงนิตา  จงไกรจักร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปานมงคล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงศศิกานต์  คำแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วเอียด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จำนงจิต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงณัฐกุล  แสงจง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงเขมิกา  ไชยทิพย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงชญากานต์  จินดาวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงตัสนีม  นิยมเดชา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงปัญจรีย์  ถาดทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงพจณิชา  สุวรรณกิจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงณัฐวรา  พรหมจรรย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายวรปรัชญ์  สุจินโณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กชายธนิก  เจริญกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายจิรภัทร  ศรีร่วมสอน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กชายอซีดาน  สาริปา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายพัชรพล  เครือเตียว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายอภิเดช  อภิบูลสุวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายสรธร  มีสุขศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
499 เด็กชายฟิกรี  ทองมาก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จันทโชติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายกรวิชญ์  หมัดอะด้ำ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายรวิพจญ์  เพียรทองสงฆ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงศิริญากร  มะหะหมัด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายกวินพันธุ์  เชิญทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วลาน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงนาฎศิลป์  ธรรมโชติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กหญิงณัฐพัชร์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงแพรวา  กิมิเส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
509 เด็กหญิงพรณภา  คำเหล็ก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายชวภูมิ  ผลโสดา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กชายวิศรุต  แซ่ลิ่ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กชายธิติพงศ์  คุรุปัญญา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงกรกัญญา  เกื้อเส้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วปาน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงณัฐวะรา  รัตนพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ทิพย์สง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงญาดา  วัชรจินดา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงเอมิกา  พิพัฒน์รัตนกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายภูวฤทธิ์  พงศาการ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงณิชวดี  นันทพุฒ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายพงศธร  เพ็งครุฑ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทวุฒิ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
523 เด็กชายสุธินันท์  แววภักดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงธัญจิรา  เจี้ยงเต็ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงดรุณี  นพสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กชายพสธร  จินดาวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายธนวิชญ์  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กชายภูวเนศ  สาทิพย์จันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญนุ่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงสริตา  สงแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายอรรถพล  เบ็ญนุ้ย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายกันตภณ  โลหภูมิ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายภัทรพล  ป้อฝั้น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายภูบดินทร์  พงศาวดาร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายอรรถพร  เสรมราษฏร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายกิตติพิชญ์  อัญชลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายอภิรักษ์  แย้มกระจ่าง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายปฎิวัติ  หนูหมั่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายอนุพงศ์  เกื้อมา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายคณิตพงษ์  จันทรพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายภูมินทร์  ไชยศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายจักรภัทร  เม่งช่วย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงเปมิกา  สุพิศุทธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงวรรณวิศา  วงศาสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงนภัสร์พร  แก้วทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงรัญชิตา  แสงอรุณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายพีรเพชร  สองนาม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายธนัช  เกิดทิพย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายนาราภัทร  ดำแสงสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายศิวกร  หมัดอะหิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายภูวดล  แซ่โหล่ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงสิริยากร  ชาลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายบูรณศักดิ์  สอนสงวนวงษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงคีตภัทร  ดำแป้น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงนภาพร  ฉิมสกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  พิชิตลภัสนันท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงภัสส์ชนก  ทองเพิ่ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายนราธร  บุบผา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงมลฤดี  สังพาลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงธวัลรัตน์  นวลน้อย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายธรรศ  โชติช่วงกมล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงธนพร  สุวรรณชวลิต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กชายธีรโชติ  อินทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายกวิน  สงผัด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กชายธีรภัทร  ธรรมโชเต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงน่านฟ้า  หลีศิริ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงกุลกัลยา  นกแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายนนทิภูมิ  สมด์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ผ่อง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงอรฬวีร์  ชูศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายจิรภัทร์  ทองเสน่ห์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงขวัญข้าว  มากกำเหนิด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพิชญาภา  ฉันท์รัตนโชติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สำราญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงกลอยตา  สุขพงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงอัจฉริยา  จิตมั่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงกุลกันยา  ทิดละ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงเกวลิน  ไชยรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงมนัสวรรณ  คงเมฆ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงกัญญา่  รัตนมโนรมย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงพลอยชมพู  สุวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายวริศ  ชูดำ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงฮาน่า  คงคาลิหมีน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงพัชราภา  คงเพ็ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงกมลชนก  แซ่โค้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายรัชพล  ทองหนู โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงโยษิตา  หยูหงิม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงนาตาชา  หมัดอะด้ำ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงณัฐวดี  พัฒนกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงอภิญญา  เกตุตรง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายภูวเนศวร์  รามจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายฐิติภัทร  รัตนชานน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายอติวิชญ์  ชิตพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายวรัญญู  บุญช่วย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายเอกปวีณ์  สิงห์เกลี้ยง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงธนาธร  ทองบัว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงอลิษา  ชะตาแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายอภิรักษ์  วงศ์รส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงอาซีซัน  เล่งหลัก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายปัณณพัฒน์  ตรีแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงอัสมา  แก้วคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายวรปรัชญ์  สวัสดิ์สกุลพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงอิสราวดี  ฉายารจิตพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงณัฐทิชา  โลพะกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายชลันธร  วิไลรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายภควัต  คชรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายปริวัฒน์  ศรีวะปะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงณชามล  โภชะเรือง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขุนแสง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงพรลาภิณ  พงศ์เวช โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงธัญญธร  โอวาท โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงปาลิตานันท์  พุทธโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงอชิรดา  เนียมคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงอัญชนาฎ  สุทธิชล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงมาริสา  ภูนุชอภัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงพิมพกานต์  ทองคำ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงณัฐธิดา  หวานเส้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงศศิวิมล  จันทะมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงชารีน่า  สมบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงฐิติญา  โยลัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายภูริทัศน์  มะลิวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงธนาพร  แย้มอิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงปิยธิดา  พรหมจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงพชรพร  สาวิโรจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงขิมทอง  นุ่นชูคัน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงธัญชนก  สำราญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงจันรึกษาร์  สุวรรณสาม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงจันทรา  จันทร์ส่องภพ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงอนุชสรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายฐยงเดช  ละอองมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายศุภกร  ศรีวิชา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลิ่มโซ่ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงณัฐวิภา  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายพนธกร  โภชนกิจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วปาน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงลลิตพรรณ  ญาณวโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงธณพร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายภาณุมาส  พรหมศิลา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายธันวา  ลมุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายทรงภพ  พลรักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายชยันต์  ทับสระ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงภัทรพรรณ  หละหรูน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายวชิรวิชญ์  วิเชียรโชติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงญาณิศา  จันทรักษา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงณัฐธิชา  มรรคผล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงจริยา  ศักดิ์แสง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงภัทรธิดา  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายนครินทร์  อิสโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงธันยธรณ์  ปราชญาเปรื่อง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายอชิรวิชญ์  คำหอมกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงวรัชญา  รัตนภูมี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงกีรัตยา  อนุโต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายเนติธร  สังข์สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายกิตติพิชญ์  บุญมาก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายปุรัสกร  แสงเพชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงสิรภัทร  มานะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงเกศิณี  คำบ้านเนิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายกัญจน์  กิจพิพิธ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายนราธิป  ขาวทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายณัฐพนธ์  สุภาพาส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คชสิทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศิริบุญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงนัทธมน  ดวงสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงจินห์นิภา  เอียดเส้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงนภสวรรณ  จันทร์มุ้ย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายอัชฌา  โชติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงพัชรธิดา  จุ่ยสุ้ย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงอัยย์สวรรค์  ไพ่มณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์เดช โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงวรวรรณ  แก้วหวังสกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายอภิรักษ์  เขาทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงเจียราภัทร  บุระชัด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงชนิตร์นันท์  คงบัว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศิริรักภักดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายชยพล  เจี้ยงเต็ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กชายทีฆายุ  จิรวุฒิวรนาถ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายภาคิไนย  นวลศรีทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงปารวี  เพชรมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายพิจักษณ์  มณีโชติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงวรัทยา  จุลมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายคณิศร  ซ้ายขวัญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายพงศ์ปณต  โภชนกิจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายศรายุทธ  คงทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงธนารีย์  ราชปักษิณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงภัทราวดี  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายนที  บัวผุด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงบุณฑริกา  บุญญกาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายบรรณรต  เวชสิทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายชยนัฐ  วิเศษธรรมปพน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กชายจิราเมธ  ซังขาว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายวัชรพล  คงรวง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายณภัทร  ธรรมรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายมิ่งคุณ  ลิ้มปารมี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กชายนันทิพัฒน์  ทิพย์เพ็ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กชายทัตพงศ์  แซ่โคว้ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กชายฐปนพร  เกตุแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายศุภกิจ  มีศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายกัณฑ์เอนก  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสงคาร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายวุฒชัย  ชนะวรรโณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายซานโตรินี่  เดอรามันห์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กชายอรรถพล  นันทะผ่อง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายวสันต์  หมัดอะดั้ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กชายชินาธิป  บุญมา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กชายศิวัฒน์  พรหมมา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายคฑาวุธ  เงินจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองจืด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงธีริศรา  หวานแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงหงส์ทอง  มีทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จำปา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงกรกมล  อาษาชำนาญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงภัคจิรา  เทพเดชา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุวรรณโณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงชนัญธิชา  เหมือนทองเกื้อ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงชนาธิป  คงแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงธนพร  รัตนกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงณัฎฐา  สิทธิพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กชายดิสฮัม  หลำจะนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กชายกฤตัชญ์  แซ่โคว้ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กชายธนดล  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายจิรัชธรณ์  สิงหพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โลหภูมิ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กชายณัฐนันท์  สวัสดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กชายนูรซามัน  ฮาลิม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงธีร์วรากานต์  จันทะคาร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงวรฤทัย  ศิริตระกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงนพนภา  ลือกำลัง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงนงนภัส  มณีโชติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงชนิดาภา  คงเจริญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แป้นเอียด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงฐิติภัทรา  พุทธะวิโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงภวิภา  อ่องพัฒนกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงมิ่งกมล  สงผัด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงสิริยากร  บัวชุม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงชลพรรษ  สาสุธรรม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงธนวรรณ  มุขดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงฐานพัฒน์  ลิมปโนภาส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงนภาภัทร  บุญพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงสุภาวดี  ชุลีรักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สอนสงวนพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงณัฏฐิดา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กชายณัฐชนน  ฉัตรวิริยะโยธิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายณัฐกฤต  ชัยพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายชนะชัย  เพชรบริสุทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายอัครพล  รัตนประทีป โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายนภัสรพี  แก้วเพ็ชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายสิทธินนท์  เอียดวาโย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายปัณณธร  เอี่ยวเจริญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายพีรณัฐ  สุววัชรานนท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายปัชฌย์รัฐ  บุญสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงฑิตยา  เกตตะพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงลลิตภัทร  ทองชุม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงปริญญา  คงมัยลิก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วดำ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงมุกดารัตน์  ทองหลอม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงนันทฉัตร  โชติช่วง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงสวิชญา  โสะเบ็ญอาหลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  บัวสม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงอภิญญา  ทองคำ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงกานตรัตน์  ปานแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงปวงศ์ณัฏฐ์ชนก  เล่งวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงเจนิศตา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงสุรัสวดี  สังข์แก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงธันยมัย  พรหมณะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงขวัญพัฒน์  ศรีวะปะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงบุณยานุช  พงศ์ชะนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงณัฐนิชา  สวนขวัญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงพิรุฬห์พร  หนูเอก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงอิศริยา  เบ็ญละ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายจิรภัทร  หวัดแท่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงชนิดาภา  ขาวทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงสุริยาณี  เหลาะเหม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงกนกพร  ธรรมรักษา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงเยาวพร  ทิวทองหลาง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงอรฏา  ขาวแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงฉันทพิชญา  มาลาวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายปรวิช  ยอดหวิด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงศศิกร  ไทวันต์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ไชยเวทย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ณัฐสุข โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงนัทธมน  อ่อนเกตุพล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงโรสรินดา  ยีอ่า โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงปานฤทัย  หิ้นทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายภูริปัญญา  ธนะเพิ่มพูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงอเล็กซิสมากาเร็ต  คอร์ลมินัล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กชายณัฐพล  แก่นดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กชายณัฐวรรธน์  รุ่งเรือง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงพิชาภา  ทองเพ็งจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงนิรมล  เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรียะรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองสมสี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงสิริยาภา  แก้วสารพัดนึก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงณิชาดา  ปลื้มใจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กชายนพชัย  ลือกำลัง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กชายพัสวัต  เพชรรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายศุภกร  โกไศยกานนท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายณัฐภัทร  คชรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงณรินี  ยกล่อง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงนัยน์กานต์  เกตุชู โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงนาตาชา  เพชรรักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงพรรณกร  เตโชชะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงพิชญา  ยอดพรมทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงอธิตญา  วะลัยใจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงปาณิสรา  อำพันประสิทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายณภนต์  รัศมี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กชายธนภัทร  รัตนมนตรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายณัชธฤต  พูลยิ้ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายฐานิสสร  แก้วเพ็ชร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณมาลา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายมนัสวิน  ช่วยชูวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายฟัรดีนคาน  มันยารา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กชายวีรภัทร์  เจริญกาญจนพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แสงงาม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงนริศรา  บุญมูนัส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงจิรนันท์  อนุสาร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงปรัชญาวี  แก้วมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงชนิษฐา  ทองไฝ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงปนัดดา  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงรุจิษยา  รัตนมโนรมย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงนริศรา  นิมะละ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงนอินสิริ  แก้วสองเมือง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์แป้น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงจีราภรณ์  แก้วสุข โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงพุทชาดา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงนิยาพร  นวลแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงเขมณัฐ  นิธิธรรมจริยา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงธันยชนก  จุลรอด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงพิมพิศา  มานะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แหนมเชย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  นพวงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงอาภัสร  ชูชื่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงปริชญา  เอี่ยมเพ็ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงดวงหทัย  แซ่จิว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงปิยธิดา  หลีโส๊ะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วปาน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงแอนนิสา  หีมเห็ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงปริณดา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงรุ่งรัตน์  ทองศรีนวล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงบุณย์ศศิร์  แย้มกสิกร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงชื่นชนก  มุณีสว่าง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงธิตยา  วงศ์ชนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงฟ้ากมล  หงษ์ทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงญาราภรณ์  ปานดำ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงนาตาลี  บุญมาเลิศ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงณัฏณิชา  ขวัญเกลี้ยง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มุณีรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กชายปัณณพัฒน์  ถาพรสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายราม  จินดามณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายปวเรศ  ฉันท์รัตนโชติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายภูวิศร์  วงศ์ช่วย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายชัยณเรศ  ใจรักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายชลธาร  เพ็ชรมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กชายภูริชา  แสงอรุณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงพาขวัญ  สืบสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงนาบีลา  อดลสมาน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เพ็ชรมีค่า โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงเปรมวดี  สุวรรณกาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงสิรินดา  สมัครพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงบิสมี  หีมโตะเตะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายวรโชติ  ทองกำเหนิด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงอาริสา  หนูนุ่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายจตุญพัส  พัสสระ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายชีวธันยกร  นิธิฐานุพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กชายสิทธิศักดิ์  กมลศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายวัชรพงษ์  เกษตรสมบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงพัทธนันท์  ธงทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงณัฐชา  เนียมสอน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กชายสุวิจักขณ์  สินสโมสร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงนัสญามี  เบ็ญหยีหมาน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายอภิพัฒน์  บุญสนิท โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กชายกชกร  จันทร์เขียว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงณภัทร  ชินอัครพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงธนกร  แก้วมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงยุวรัตน์  จุลพันธุ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กชายภัคพล  นาคมุสิก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เกรียงไกรฉัตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงญดาพร  สมเกื้อ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงปริยฉัตร  เรืองมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงกานต์ทิตา  รองสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กชายปังเทพ  สุระคำแหง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงรัชฌา  สังข์สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายนนทนัตถ์  จันทร์สุข โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายกุม  เบ็ญจคาร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กชายดัสกร  ป้องโพนทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กชายรัฐนันท์  ใบบาว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงวรรณษา  พรหมจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงนันทรัตน์  พูนพิมะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายวัชรพล  สอนมา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายพงศพัส  เลิศรัฐพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงณหทัย  เพชรบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุวรรณเทียบ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงวิภาวดี  อินช่วย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายคณากร  ทีปรักษพันธุ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายพชร  สุวรรณเลื่อน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงจิรภัทร์  วุ่นหนู โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงศิลารัตน์  อารมณ์ฤทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายนนทวัฒน์  ทิพยมงคล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงกชกร  เลื่องตระกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายสิทธิมงคล  คงอ่อน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายธนกร  พรหมทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายศิวนาถ  ช่วยแท่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายฟาอิซส์  อัครามีน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กชายพัชชากร  เส็มหมาด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กชายสาริศ  แซ่เซีย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายชวินธร  แสงเพชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงฐิติมา  พรหมศิริ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงศวิตา  โกไศยกานนท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงเสลา  สุวรรณสุโข โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงปารวีร์  บัวอินทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงพัฑฒิดา  เผื่อคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงชนิตร์นันท์  เผื่อคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงณัฏฐ์ปรียา  เทพฉิม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงจรรยพร  เจือบุญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงณิชากร  คชรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงอณัณญาสร  ลิ่วเฉลิมวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงปิ่นมณี  สุขเฉลิม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงสู่ขวัญ  ลาภอนันต์ตระกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงพีรญา  จันทรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงนัฏฐกมล  รัตนวิบูลย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงวรพิชชา  อดทน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงเกวลี  พรหมจรรย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงชูหญิง  กีรติกา ชัว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงประริชญา  ประสิทธิ์พรม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงอัศวรัตน์  ฆังคะมะโน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงธีรนาฎ  มิ่งรัตนา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงเลอวรา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงอิศศยาพรรณ  ลิ้มม่วงนิล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงนิสรีน  หมัดผอม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงกนกรัตน์  ไชยวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงข้าวทิพย์  ประดิษฐ์อำนวย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงตรัยธนัญ  เบญจวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงฐานิตชญา  สิทธิโยธา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงธารทอง  แก้วกระจ่าง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงกานติมา  ขระเขื่อน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงปาณิสรา  ชุมพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กชายพีรวิชญ์  นะวาโย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายธนัตถ์  เพชรมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายธนพัฒน์  เย็นตัง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายชนวีร์  เจียรนัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายจิรวิทย์  ชนะวรรโณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายศักรินทร์  อินทร์ช่วย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายนวมินทร์  เมธายศวรรธน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  นครจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายภัทรนันท์  ภมรกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายธีระพัฒน์  มนทา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายชัยวัฒน์  เสนละเอียด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายฐิติศักดิ์  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายธนธรณ์  สุตันติราษฎร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายอมรเทพ  บุญศักดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายจิรายุส  รักษ์ทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายชนาธาร  เหมือนทองเกื้อ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายปัณณธร  ชูหะรัญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายธนสิทธิ์  ทองหวั่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายนันทิพัฒน์  จังอินทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายสมิทธิ์  สวยแท้ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายธนภัทร  ชุมทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายจิรภัทร  แก้วชูใส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายสิรภพ  ไทยเจริญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายทินพันธุ์  แก้วดำ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงวันวิสาข์  เรืองเจริญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงภัสวี  อินพรม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงคริมา  จรรยาศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงดวงกมล  บุญเลิศ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  มีทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายชาคริต  สุขขุม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ธรรมเพชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายฮัยซัม  เหย็มโหน้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงอรินรดา  เขียวฤทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงกรกมล  แก้วตาทิพย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงปนัดดา  ธันยาจักรธร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายพัชรพล  จิรพงศกร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายศักดิ์พงศ์  หนูอุไร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายกฤษณะ  สักพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายธันวราช  จันทศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายภานุ  เส็นธนู โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายประกฤษฏิ์  วันทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงรดาดาว  จันทสุรัส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงทัตพิชา  สังข์ทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงพีรญา  สำเภาทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงณฐมน  ยกล่อง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงพรรวสา  ชูดวง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงชนกกร  อ่อนยัง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงณัฐวรรณ  วงศ์ชนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงเทียนพรรษา  จันทรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงณัฐพร  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงบุณยาพร  อิสรโชติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ข้อสิ้นควัด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงมุฑุตา  อนุสรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงนฤสรณ์  ถาดทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงบุญสิตา  วาดวงพัตร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงญาณิศา  มาลาวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงมัทนีญา  ธารปราบ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงณิษารัฐ  สุขล้อม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงสุธาสินีพร  แหละตี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงวิมลสิริ  สายันต์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงจิรประภา  จันทวงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายอชิรวิชญ์  บุตรเลี่ยม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายณัฐชนน  ปิติวรวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายสรวิชญ์  สมชัยชนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายธาวิน  อยู่พูนทรัพย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายชวภณ  ทองสั้น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายธนบดี  สอนไกรสิทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายจักรรพี  นิลพรหม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายพิชญ์  ห่อเพ็ชร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายชยกร  บุญจบ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายพิทยะ  คงชาลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายนิธิ  มะโนสนีย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายอภินนท์  บุหลาด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายภูริณัฐ  ปราบณรงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายนรวิชญ์  ลิ้ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายกิตติวิทย์  สุขใส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายปกเขตต์  วงศ์สว่างศิริ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงธัญญภรณ์  เดชาภิบาล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงพิชญา  เพชรคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงรักษ์มาลี  อักษรสว่าง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงปานชนก  นิคมรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงภัณฑิลา  เทียมจรัส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงพรชนก  พิเศษสิทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงสุมินทร์ญา  ปาละสัน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงปิยาภัทร  ละอองเทพ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงอัจฉริยา  ธรรมชูโต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงวันนภา  แก้วคงสุข โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงพีรญา  สิญรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงพีรดา  ตั้งสกุลเจริญพิพัฒน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงอัลลิเซียห์  ฤทธิพลเดช โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงกรกนก  กำไลแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงพรรณทองทิพย์  ทองแดง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงอภิชญา  บิลอะหลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงภัสพร  หนูชู โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายวรณัฏฐ์  บุญพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงอภิสรา  ดำเสน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงพรพวรรณ  สีนาเคน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงอนุสสรา  นวลศรีทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงวนัชพร  ไวยรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงจิดาภา  วงศ์ลีลากรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงนิธิยาธร  ดนยานฤทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายพิษณุ  หมวดเพชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายรัฐกร  ล้อวรลักษณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงภัทรวดี  โฮ่ลิ่ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายปธานิน  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงณัฐธิดา  ล้อวรลักษณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงโชติกา  แสงอรุณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงฎาริณีย์  ทิมผกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายฟูฮาดี  มัจฉาวานิช โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายสิทธินนท์  ธรรมโชเต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายสุริยาวุธ  เภาทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงอังคณา  หมาดอี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายกฤติณ  แก้วมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายอภิสิทธิ์  ยอดแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายภัทรภณ  เรืองสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายกิตติพงศ์  บุญรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายพลกฤต  พนลาวัณย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายกศิดิศ  ทรงแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายธนอนันท์  เฉลิมพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายยศกฤต  ไร่สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายวรชิต  อุสมัน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายธนภัทร  กองวงค์จันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายธนพงษ์  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายนาธาน  หนุนอนันต์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายจักรธร  ทองสุวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายธีรภัทร  เทพทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายพงศภัค  อินทสะโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายธีรพล  จิรัฐิติวิวรรธน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พิสุทธิพันธุ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายอับดุลฟูดัยลี  หมัดอะดั้ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายธนภัทร  อรุณรุ่งเรือง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายวิทวัส  แสงไทย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงนภัสสร  เทพฉิม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงณิชาพัชร์  แก้วน้อย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงนันทภัส  กายละออง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงภัทรวดี  มณีโชติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงอุดมพร  แก้วงาม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงทิชานันท์  เกิดเอียด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงณญาดา  สุวรรณโณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงวิสุรีย์  ทองมาก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงอรอินทุ์  คุณนาม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงชลทิพย์  บุญสะอาด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงกมลพรรณ  มณีรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงอัศรา  หวันอาหลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงปาลิตา  เอียดอ้น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงภัททิยา  ทองเสมอ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงจุฑารัตน์  อิสโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงนาตาชา  พูลสง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงศยามล  ทองสม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทวีชัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงธิดารัตน์  นกแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงกมลทิพย์  จันทคาร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายศุภพงศ์  สถาพรศุภพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงอารยา  คงหนู โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มโนปลื้ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงทักษพร  สายแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายรัชพล  เพ็ชร์ทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงญาสุมิน  เซ็งยี โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
1099 เด็กชายธนพงษ์  คิริคติธรรม โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กชายภูริ  จิตชาญวิชัย โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงฐิตา  รัตนพิมล โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงธัญกมล  โพธิ์มน โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงสาริศา  แดงสุวรรณ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์หอม โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1105 เด็กชายภูสิทธิ  มณีช่วง โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
1106 เด็กชายสรสิช  รักษ์วงศ์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายปาณัช  อดทน โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงอัญชลิดา นีน่า  วอลส์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายวรพล  ภูมิลังพร โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายกสิญธร  พรหมยาน โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงสุทธา  กุญช์วรรณ์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายภูมิรพี  เยาวพันธุ์กุล โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงชลพิชา  แท่นประมูล โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงสรัญชนา  หนูเอียด โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงธัญญ่า  เมืองศรี โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงเกสรา  คงมี โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงรักชนก  มรรคา โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายเจษฎา  เพขรวงศ์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายนรวิชญ์ นนน  สมิตสุวรรณ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายภัทรพล  โจหิงค์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงมนพัทธ์  มนูญวิริยะกุล โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงพัชรากร  วงค์ไชย โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงฐิติวรดา  ชุมอินทร์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายกิตติคุณ  ไหมอ่อน โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายอังควัตร  แซ่หว่อง โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีวรรณ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายปรินทร  ดังเด่น โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายทศพล  แป๊ะโคกสูง โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  จินตะสะวิน โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงสิรินทร์  เฉลิมยานนท์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายปุณร์วสุ  พรหมเดช โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงศตพร  เพ็ชรสลับศรี โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงธนิษฐา  สองเมือง โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงกุลจิรา  แก้วจักรหวัด โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงอันดา  ไชยภักดี โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงฐิตาภา  เรืองกูล โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงกีรติ  คงบัว โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงปวริศา  ชดช้อย โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายอัครพงษ์  สุขแก้ว โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายนราวิชญ์  บุญพรม โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงภูชิตา  มณีช่วง โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายพิสุทธิ์  มาศนิยม โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายณัฐนนท์  เอียดทอง โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายยศกร  เทพวรรณ์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายสธรรดร  ขุนทอง โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายสรวิชญ์  ชัยชิต โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ลิ้มวาณิชชัยกิจ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายวงศธร  เทอดสุวรรณ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายสิงหา  จุลจันทร์ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงกุมภา  จุลจันทร์ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กายเพ็ชร์ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กชายวรันธร  พงศ์พิราม โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงสุทธิชา  พวงสุวรรณ์ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงกัญญนัช  เส้งทั่น โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กชายอัครชา  ยานะใจ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงณัฐนรี  รอดบางพง โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงนลินทิพย์  กิ่งพฤกษาชัยกุล โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงจิรชยา  เทพรินทร์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงปิยะฉัตร  เนินทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1161 เด็กชายฤทธิชัย  แก้วนุกูล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1162 เด็กชายศักรินทร์  แก้วมนตรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงปาณิศา  ปาโต โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1164 เด็กชายปัณณทัต  ณ พัทลุง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงสิริกร  วงศ์พายัพไพบูลย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วยศกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงณัฐนันท์  วรรละออ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงศิวนาถ  ขวัญโภคา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1169 เด็กชายปรัชวิญณ์  แก้วมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1170 เด็กชายธนาภัทร  เมฆสุวรรณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงณัฏฐ์วรินท์  ช่วยเกื้อ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงพาขวัญ  จันทร์งาม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1173 เด็กชายฐปณัฐ  จินดาผ่อง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงปารียา  เศษอาหลัง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1175 เด็กชายปิติพล  แซ่ลิ้ม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1176 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองนิ่ม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1177 เด็กชายอิศรา  อนนต์ตรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงนวิยา  ไชยทวีวงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงนัสชนันท์  เพ็ชรมาลัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จิตราภิรมย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงเพชรลดา  ขุนนันทเจียม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงปพิชญา  นวลบุญ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1183 เด็กชายกฤติน  คงเสน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กชายธรรมวัฒน์  คงศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพชรกาญจน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1186 เด็กชายฉัตรเมธา  ฉันทวิบูลย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงปิลันธน์  จันแดง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงภัทราวรรณ  วงศ์ชนากูล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1189 เด็กชายทิวากรณ์  สุวรรณศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงนิสรีน  หมัดอะดั้ม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กชายพิศิษฐ์  ลิ่มสกุลวิวัฒน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงพัชรพร  ชูมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงสุวพัชร  ชื่นจิตรพิทักษ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงศศิวิมล  รัฐวิเศษ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงสุพิชฌาย์นันท์  สว่างศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กชายนิติวัฒน์  ทองหนู โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงกชพร  ศิลปี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงศศิประภา  รัตนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงศศิพิมล  เคล้าดี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กชายวุฒินันท์  พิศุทธานุวัฒน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงณัฎฐา  ชุติจิรนาท โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงญาณิศา  เฟื่องไพบูลย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงพิชชาพร  ดำรักษ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กชายปัณณวิชญ์  หนูเรือง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กชายณฐกร  จันทรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กชายเจอร์รี่  ทองบุตดี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงธัญรมย์  รักษ์วงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงหทัยพัชร  พรหมพิทักษ์กุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1209 เด็กชายอัยการ  เรืองเดช โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงฐิติญากรณ์  ชัยวรรณวุฒิ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กชายเขมทัต  บริสุทธิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงศุภวรรณ  เหลืองหิรัญวุฒิ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงปิ่นวรดา  กาญจนประภาส โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงศรุตา  อุไรรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1215 เด็กชายวงค์ฤทธิ์  ฤทธิวงค์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ทองส่ง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1217 เด็กชายอานัส  นวลแย้ม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงวรันธร  ดำบัว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงพิชชาพร  ยกศิริ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1220 เด็กชายทักษ์ดนัย  เถาถวิล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1221 เด็กชายสรณัฐ  วิไลรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1222 เด็กชายปวีณ์นุช  แสงเกตุ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1223 เด็กชายคณิน  ชูเหล็ก โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กชายวิธิสรรค์  ผสมพงษ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงอันนา  ดีพร้อม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงสิริมาส  ธิบดีมี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงอัครภา  กาญจนมาลา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงณัฏฐภัทร  กอมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กชายธีร์ธวัช  แก้วมุณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงชญาภา  เลาหะตานนท์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงปิยภัทร  เมฆสุวรรรณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1232 เด็กชายธนกฤต  ชูทองคำ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงพิชญธิดา  โปทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงปีวรา  ทองนวลเลิศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1235 เด็กชายณฐกร  หอมพันนา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองงาม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กชายจักรภัทร  อรุณทัต โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงสุภัควรรณ  สุดใจ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงธมลวรรณ  สิกะพงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงธนพร  แซ่เจียง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1241 เด็กชายฐพัชร์  ไชยรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงลดามณี  ศิปิพงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงปัณฑิตาช์  ผลึกเพชร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงเจนิตา  นวลวิไลลักษณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงปาณิศา  สังข์มาลา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แซ่เจียง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1247 เด็กชายภูสิทธิ์  ดำตีบ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กชายจารุกิตติ์  หิรัญยรัศมีวงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กชายธนพัฒน์  คุปต์ธรรมสาร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กชายเปรม  ฟองสุวรรณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงคณิศร  จินตุลา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายจักรพนธ์  จันทร์ประทักษ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงชนิศา  คงเพชร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงกัญญภัทธ์  เหล่าเท้ง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงนงนภัส  ศรีสุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ยอดสวัสดิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงคุณัญญา  เกื้อสกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คูนิอาจ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงภูริชา  ไทยยานันท์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงวรชพร  หีตชะนา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงธัญชนก  ปาณะบุตร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงณิชชา  พลังสันติกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยืนยัน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงกัญจารภา  สุขนุ้ย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงนวรัตน์  อนันต์วิลาส โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายเกริกเกียรติ  จิตรนิรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงจุฑามาส  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงชญานิษฐ์  มุณีแนม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงวิภาวี  เอกไพรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายกรวิชญ์  อินทรัศมี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หวังวโรดม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงปราณปริยา  เพชรสงคราม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายปรินทร  เปรมใจ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงสิริเมตตา  เรืองศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงญาณิศา  ประกอบบุญ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงปุณณดา  สง่ากุลพงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงนพรดา  ชูเหล็ก โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงปรียาภรณ์  แก้วทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงสุภัสสรา  ชูมาลี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงศิรินภา  รักงาม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายคามิน  อัตตาสิริ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงชฎาณิศ  ช่วยชุมชาติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เสรีวัฒนาชัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงวริศรา  ดิษฐ์สร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงศุภิสรา  มณีสว่าง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงพฤนทร์  เส้งซิ้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงณัฐนันท์  อรุณพันธ์ุ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายสิรวิชญ์  ปิ่นทองพันธุ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงกรรญกร  ลิขิตพาณิชย์กุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายณัฐกิตติ์  พรมชะนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายธรณ์เทพ  แสงเกตุ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายวรัญญู  สุวรรณโชติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายปัณณวิชญ์  ผาติวิทยาภรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชรสิงห์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงลักษณารีย์  แซ่จิว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงกาญจน์มุกดา  อินทรมาศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายณัฐนนท์  งามขำ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายไววิชญ์  บุญขวัญ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงศิริลักษณ์  นิ่มเจริญ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงชฎาวีร์  บุญเรือง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายคุณัญญู  โกยสกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายรัชพล  พฤกษ์ธนากุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงพัชรพร  คงวัดใหม่ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงภัณฑิรา  ปลัดอิ่ม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายปวเรศ  ธารายศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายชยากร  สุวรรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายติณณภพ  คงศาลา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงวรกานต์  เก้าวิชากร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายภรวีร์  บุญพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายกฤตเมธ  เจริญไว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงญาณิศา  บิลมะหมัด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงลลิตา  พุทธิปาน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงวรัชญา  พิเชฎฐ์แพทย์ศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  โกศล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงณัฐธิดา  พันประสงค์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายรัชกฤช  ล้อมลิ้ม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงพิชชา  จอมสว่าง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงโยษิตา  อุทัยรังษี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายปัณณพัฒน์  หน่วยแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงชมพูนุท  ซิ่วห้วน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายพสิษฐ์  พัวสันติกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงปรานปรียา  จารุแพทย์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1323 เด็กชายภูผา  พันธุรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายวรวัฒน์  บุญเรือง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายภัสพงศ์  สกุลเอี่ยม โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายดุลยวิทย์  แก้วรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายทัตพงศ์  นุ่นแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงนวลปราง  เย็นสวัสดิ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงวชิราพร  เส้งนวลนิ่ม โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์อ่อน โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายสิรคม  มีสุวรรณ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เทพชุม โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงณิชารัศม์  รุจิธีระพัฒน์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุขธรสวัสดิ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงชัญญานุช  บัวขวัญ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงวิชญาพร  ยศขุน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1337 เด็กหญิงณัฐณิชา  ถีราวุฒิ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1338 เด็กชายภาณุพัฒน์  บุญมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1339 เด็กชายปัฐวี  คำคง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1340 เด็กชายปริชญ์  แวสาเมาะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1341 เด็กหญิงปวริศา  สุวรรณรักษา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1342 เด็กหญิงอันธิกา  ศรีปลอด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1343 เด็กหญิงสุชานันท์  อ่อนแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1344 เด็กหญิงกุลปรียา  ธรรมรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1345 เด็กชายธนกฤต  หนูเพชร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1346 เด็กชายอติโรจน์  นนท์สุวรรณ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1347 เด็กหญิงขวัญหทัย  แก้วบุบผา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1348 เด็กชายกันตภณ  ธรรมรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1349 เด็กหญิงมนัสนันท์  โสดาบรรลุ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1350 เด็กหญิงณัฐฐาพร  หนูสังข์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1351 เด็กชายภาณุพงศ์  มานะกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1352 เด็กหญิงนูรุลฮูด้า  วิเศษศาสน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1353 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ไชยหาญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1354 เด็กหญิงปิยาพัชร  เพ็ชรสง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1355 เด็กชายบาซิล  โต๊ะเจ๊ะเหงาะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1356 เด็กชายชนกนันทน์  แซ่เฮง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1357 เด็กชายกริชณรงค์  ผ่องมหึง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1358 เด็กชายธนกฤต  จันทร์เส้ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1359 เด็กชายณัฐพงษ์  อึงรัตนากร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1360 เด็กชายภัครพล  ยูงทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1361 เด็กชายคมกฤช  โพธิ์นิ่มแดง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1362 เด็กหญิงชนัญชิดา  ถีราวุฒิ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1363 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ศิริบูรณ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1364 เด็กหญิงอภิสรา  ยศขุน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1365 เด็กหญิงเพชรโศภา  บุญแพทย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1366 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดิสวัสดิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1367 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  เพ็ชรมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงชนัดดา  พรหมอารักษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงบัณฑิตา  คงชำนาญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1370 เด็กชายถิรคุณ  บุญนิตย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1371 เด็กชายศวัต  รูปเตี้ย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1372 เด็กชายปิติพร  เกษจันทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1373 เด็กชายเตรัตน์  ชูรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1374 เด็กชายวรัญญู  คงแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1375 เด็กชายศิรวัฒน์  วุ่นดี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1376 เด็กชายบุริศร์  มูสิกะเจียม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1377 เด็กหญิงญาณภัทร  กันทะวงศ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1378 เด็กหญิงยุภาพร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1379 เด็กหญิงสกลรัตน์  สัตบรรย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงพรนภา  เพชรสุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1381 เด็กชายวีระพงศ์  พรหมจรรย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1382 เด็กหญิงนันทิมา  สระมุณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1383 เด็กหญิงสิรวัชญ์ธยาน์  ดวงจันทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1384 เด็กหญิงกชพร  ศรีไพบูลย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1385 เด็กชายกฤตเมธ  ถิ่นเขาต่อ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1386 เด็กหญิงภัครมัย  ยูงทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1387 เด็กชายณัฐวัฒน์  สุขแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงกัญญาลักษ์  วั่นดี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงรุจิภา  มูลคำ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1390 เด็กชายทัชฮาล  เหล็มนุ้ย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1391 เด็กชายกรวิชญ์  เทพธรรมรักษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงณัฐนิชา  นวดไธสง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1393 เด็กชายธิติพัทธ์  เรืองฤทธฺ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1394 เด็กชายธีรวัฒน์  ใหม่ทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1395 เด็กชายธนภรณ์  สุขวรรณะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1396 เด็กชายนรวิชญ์  กมลศรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1397 เด็กชายฐปนัท  จุลพรหม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงกิตติกานต์  สอนแป้น โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1399 เด็กหญิงโซเฟียร์  เส็มหมาน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1400 เด็กชายศุภณัฐ  พุ่มทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1401 เด็กหญิงชัญญานุช  อินทมโณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1402 เด็กหญิงชฎาเทพ  ละอองเทพ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1403 เด็กชายวิชญพงศ์  นุ่นโย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1404 เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1405 เด็กชายพลกฤต  ทองแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1406 เด็กหญิงเบญญาภา  แสงทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1407 เด็กชายณัฐธัญ  พิจิตร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1408 เด็กชายกฤตชานนท์  วกกุม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1409 เด็กชายอัตกร  โชติ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายเกียรติภูมิ  อินทร์จันทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายธนธรณ์  ลักษเล่ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายภาณุวัฒน์  บุญล้วน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายฐิติณัฐ  ตรีรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงศลาศิณี  ชูละมัย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงเสาวญา  แท่นทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วพะวงศ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงนีรภา  ธรรมรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงเบญจวรรณ  เทพชนะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงศศินิภา  แววศรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายรพีภัทร  ทองชูช่วย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายภูธเนศ  ภูวิจิตร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายคิมหัณต์  สิงห์สวัสดิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายรัชชานนท์  สุวรรณะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายณัฐณิชา  นกแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายกิติพิชญ์  เพ็ชรสุทธิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายศักดินนท์  สีแก้วเขียว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายกฤษฏา  กงล้อม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายนราวิชญ์  แสงมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายปรีภัทร  แก้วมุณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงนุสรา  คชเสนี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงลักษิกา  สุนสระบุตร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทภาโส โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงพรพิชชา  สีมาวงศ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงสุชานัน  เส้งนุ้ย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงจรรยวรรธน์  เพชรพัฒนาไกร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงปาณิสรา  ทนงาน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายภีวิทย์  เนสะแหละ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กชายศุภณัฐ  ไหมคง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายอัฏฐผล  ด้วงมี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายชญานินทร์  ทองคำ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายบริบูรณ์  ทองแก้วยวน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายศักดิ์ดา  พรหมชาติ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายณัชพล  บุญชะนะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงพิชชาภา  จันทรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงญาณิศา  เล็กสุทธิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงปาณิสรา  ทองสำลี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แย้มศิริ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงเธียรชมภู  คล้ายจันทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงญาณิศา  เชื้อพราหมณ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงทิพรดา  คชกูล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงอัมริน  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายฐปณวัชร์  ขาวกริบ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายนัฐพล  บุญธรรมโม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงนภัสสร  รักนุ่น โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงกมลทิพย์  ดาวประดับ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงญาดา  สพเจริญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงสิรินภา  คงประพันธ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทองนิมิตร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  แก้วศรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงกัญจนรัตน์  แซ่จู โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงกัลป์ยกร  บุญรนันท์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงกุลณัฐ  โหดหมาน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงชุติมนฑน์  แก้วอนุรักษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายพชรพล  เขาน้อย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายฤทธิ์ชัย  เซ่งเข็ม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายกษิดิ์เดช  วันทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงปาริตา  เสียงชิต โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จุลรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงสุธาวัลย์  เสาร์เพ็ชร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงอนิลมาศ  แซ่เช่า โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงจิรัชยา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงรินลดา  เก็บเบ็ญหมาด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงมธุรพจน์  อนุภัทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงพาขวัญ  จิรวัฒน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงสิริทรัพย์  ตรีรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงกานต์ธิดา  กรงนิตย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงมัญชุสา  ใยอิ้ม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงพรรษชล  ปรางแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จุลรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยประเทศ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กชายธีรดนย์  ไชยประภา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายณฐพฤทธิ์  ทองแกมแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงอรัญญา  ไชยภูมิ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายภูธเนศ  ชูพันธ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กชายธารทอง  รัตนอุไร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายกฤติน  โรจน์ปกรณ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงจิรารัตน์  พรมจรรย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงไอริน  สะอาดวารี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงพีรดา  พรมไทยสงค์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงรินรดา  จุลมุสิก โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วกาษร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงกมลพร  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงนัฐชาวดี  แก้วเรืองศรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายพีรภัทร  แก้วรัตนะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงอภิษฎา  พันธ์ทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงอัจฉรา  จันทร์ปาน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1497 เด็กชายณัฐกิตติ  พิทักษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงพีรดา  รักษาพล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงอาทิตยาพร  จุลรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1500 เด็กชายพีรพัฒน์  สุวรรณโณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงจริยา  เส็มหย้ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงกันติชา  รัตนกาญจน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กชายพัชรพล  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ไชยนิมิตร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1505 เด็กชายทรงยศ  แก้วดี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายรัตภูมิ  ถิระผะลิกะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายภูธเรศ  สุวรรณมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1508 เด็กชายวันเฉลิม  ขุนภิบาล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงโสรญา  พินสุวรรณ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กชายอดิศวร  แก้วมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กันเมือง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงวริศรา  หมวดเอียด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงอรัญญา  อนุสาร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กชายจักรภัทร  มุสิกชาติ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  หนูเพชร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีจันทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กชายรณกฤต  สุขราษฎร์กนก โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ไชยมุณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายพิชญุตม์  สุวรรณวิภากร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงกุลวินันท์  กุลชัยพัฒนานนท์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1521 เด็กหญิงรัชฎากร  เต็มพร้อม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1522 เด็กชายสิรภพ  สิริชยะกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1523 เด็กหญิงมัลลิกา  บุญมาก โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1524 เด็กชายชนสรณ์  ฆังคะสะเร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1525 เด็กชายศิวกร  พงศ์ประยูร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1526 เด็กชายหนึ่งเดียว  ม่วงประเสริฐ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1527 เด็กชายภูวเดช  อินทะสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1528 เด็กชายวชิรวิทย์  เพชรชนะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1529 เด็กชายฮันนาน  หลีสหัด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กชายภูริ  เหมือนแท่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1531 เด็กชายธนพัฒน์  จันทร์หลี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1532 เด็กชายศตวรรษ  เจะพงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1533 เด็กชายธีรเดช  มาชู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1534 เด็กชายติณณ์  ซ้ายหนู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงน่าดีญา  หวันชิตนาย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงกชวรรณ  แก้วสีดำ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1537 เด็กหญิงเสาวนีย์  รองสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1538 เด็กหญิงคุณัญญา  พันหวัง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1539 เด็กหญิงสุวีรยา  ประวัติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โพรงกลาง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงอุมารินทร์  อนุชาญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1542 เด็กชายพรอนันต์  แซ่ว่อง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1543 เด็กหญิงกัลโสม  เตบสัน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1544 เด็กหญิงสลาลีย์  อุ่นวงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1545 เด็กหญิงยวิษฐา  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1546 เด็กหญิงอภิชญา  มณีโชติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1547 เด็กชายฟีรอซ  มูเก็ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1548 เด็กหญิงณิชาวีร์  ทองนพคุณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1549 เด็กหญิงวชิตา  จันทรางกูล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1550 เด็กหญิงภรณภัทร  ฮังกะสี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1551 เด็กชายณัฏฐพัจน์  บุญรัศมี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1552 เด็กหญิงวิชิตา  ชัยชนะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1553 เด็กชายธันวิทย์  นันทวงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1554 เด็กหญิงบุณณิศา  กันสุมาโส โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1555 เด็กชายนวพล  กันใจศักดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1556 เด็กชายพชรดนัย  พวงมาลัย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1557 เด็กหญิงวรรณพร  อินทร์คำ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1558 เด็กหญิงจินห์จุฑา  ปราบสงคราม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1559 เด็กหญิงฟิฏตารียะฮ์  สมุทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1560 เด็กหญิงมนัสนันท์  อุระดา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1561 เด็กหญิงณัฐนันท์  เตชะวัชรานนท์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1562 เด็กชายอนุชา  หลำเบ็ลส๊ะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1563 เด็กชายณัธพงศ์  ปาทะรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1564 เด็กหญิงวรฎา  จินดารัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1565 เด็กหญิงพีรดา  ชูรุ่ง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1566 เด็กชายสุรเชษฐ์  สุภมาตร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1567 เด็กชายชัชวาล  วรรณกี้ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1568 เด็กหญิงนาสนีน  รุ่งโรจน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1569 เด็กหญิงวิภากร  ทูกัง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1570 เด็กชายสิงหนาท  แก้วชนะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1571 เด็กชายพันกร  ขุนหลัด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1572 เด็กหญิงชณิตา  หนูพุ่ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงฐิดาพร  ฤทธิ์โรจน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1574 เด็กชายธนภาค  ธรรมนรภัทร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1575 เด็กชายอรรถนนท์  สุขแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1576 เด็กชายเจษฎา  อ่อนทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1577 เด็กหญิงนงลักษณ์  คนหมั่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1578 เด็กชายพิชญะ  หวดด้าหละ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1579 เด็กหญิงสโรชา  จันทคาร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1580 เด็กชายวาริส  หวันอาหลี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1581 เด็กชายปรเมศ  หมัดอาดัม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1582 เด็กชายอนวัช  สร้างอำไพ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1583 เด็กชายจีระวัฒน์  นาสมบูรณ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กชายธนกฤต  ทรงกิตติวุฒิ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงนนทิชา  สุขแสง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วมี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงฟ้าอาภรณ์  ราชรองวัง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงเรวดี  ดาวเรือง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชุมแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กหญิงพฤติพร  ฮังกะสี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงสุชาดา  ผอมมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กชายสิริศักดิ์  ถาวรมาศ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายนัทธพงศ์  นาคะวิโรจน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายอานัส  หวันตะหา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงธีริศรา  โลหะรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงบุณยนุช  ซึ้งสกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายกิตติธัช  รองสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายทักดนัย  หัดขะเจ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายภานุวัฒน์  พวงทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1600 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เพชรเพ็ง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายปราโมช  สชนะพันธุ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงอณุปริศญา  เถาทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายธนชาติ  กาญจนศิริ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายปุณยวีร์  อ้นเจริญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กชายอีฟฟาน  แหละหมัน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายภูมินทร์  จันทร์ชื่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กชายอดิเทพ  กมลเปรม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายเตชวิทย์  แก้วอินทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายออมทรัพย์  สายมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายนราชา  สุขแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายณัฐพัชร์  สระทองจันทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายมฺูฮัมหมัด  บิลหมัด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กชายพงศกร  ไชยศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายอานัส  เพชรเพ็ง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายสุรเกียรติ  ทองปาน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กชายณัฐกานต์  สุขโณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1617 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปาลรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1618 เด็กชายธนพล  อั๋งสกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กชายพงศพัศ  สุวรรณบุญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กชายณัฐพงศ์  วิจิตรจินดา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงพัชราภา  คงสม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กชายฮาริส  ละยู่สะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายดนุสรณ์  อนุสาร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายเมธัส  วิมุกตายน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กชายธีร์ธวัช  เพชรมีค่า โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1626 เด็กชายวงศพัทธ์  อิสสะโร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงสุชาดา  หาญณรงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กชายพีรพัฒน์  ดวงจันทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1629 เด็กชายธนดล  สวนเวียง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1630 เด็กชายสรวิชญ์  สุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กชายภูบดินทร์  หนูดวง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงริต้า  เพชรรอด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายอะรอฟาต  แลแงแน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1634 เด็กชายธนิสร  คงขาว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูเขาทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายอนาวิล  หมัดแสละ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กชายอัศรี  เรืองดารุณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงกันติชา  สมุทรสาร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงศรุตา  หีมมิหน๊ะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงนัฐวดี  ศรีสมานุวัตร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงสิริมา  หมุกแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงสุชานาฏ  ศุกยะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงชญานิศ  แก้วมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงสุฌาดา  แก้วเมือง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงอามาลีนา  หมัดสะหริ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงพัชริดา  ปล้องพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงบุญฤทัย  ดำแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงพิชญาภา  รุ่งเรือง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงมุกมณี  วัชรชัยวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงนาเดียร์  หมัดอะดัม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงเพชรดาว  เหมมัน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงปัณฑิตา  กุลนิล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงจรรยพร  แก้วเกตุ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงอภิษฐา  พรหมสาลี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงธมนวรรณ  แซ่หลี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงนรพร  จุลสุวรรณ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1657 เด็กหญิงจารุวรรณ  ฤทธิ์ทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงมนัสวรรณ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงปิยะธิดา  ดาวมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงพัชราภา  รองสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงอารยา  เต็มหมาน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงปนัดดา  แซ่เช่า โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงธัญญพร  กุลอ่อน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงกานต์ธิดา  มณีโชติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงวริศรา  ไชยแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงสิรภัทร  รองสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงธิดารัตน์  สร้อยณรงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงภัคษิมา  รุ่งปัจฉิม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงชนิสรา  แก้วบุตร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงภัทราภรณ์  หวานบุญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงพิชชานุช  หมันเบ็นหมัด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงอัสมานี  ยูนุ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงรรินทิพย์  วรรณมาโส โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงจัสมิน  หมุดอะด้ำ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงมัรหยำ  เตบสัน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงพรหมวดี  พงศ์ประเสริฐ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงณัฐธิชา  ช่วยดร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงณิชกมล  เพชรนุ่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงภัทรนันท์  ทะนวนรัมย์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงพัชริดา  แสงอำไพ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงรินรดา  ราชแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงนัยน์ภัค  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงอิงกมล  รอดแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เมืองมูล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กชายธนวัต  พิณทะมะโณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงรัศมี  แท่นมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงวรรอุษา  โชติธรรม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงปิยมาภรณ์  แก้วมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงมณทิรา  จันทขวัญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงธนัชพร  ทองเฟื่อง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงสุวรรณณี  เสมอพิทักษ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงพรสุภัค  ด้วนมี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงสุไรยา  หวังอาหลี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงอรอนงค์  ไข่ทองแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงวิริยาภรณ์  สองภักดี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงกรกช  รองสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1697 เด็กหญิงชุติมา  สองเมือง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงธนัณญา  ยีมะหมัด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงธนัชชา  ยีมะหมัด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงณิชกานต์  เจือกโว้น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงภัทร์ชลี  ูชูโชติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงมุธิตา  บินเตล็บ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงโซเฟียร์  ทองตั้ง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงอารยา  บุญวงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงนันต์นภัส  อินบุญคุม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1706 เด็กชายธนภัทร  สุวรรณโน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1707 เด็กชายอาฟันดี  มุเก็ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กชายคฑาเพชร  เพชรเพ็ง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงเปมิกา  เหมือนเนียม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงนุชนาฏ  รัตนวงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กชายกรกช  นฤมาณนลินี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กชายธัญมาส  บุญวงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กชายจิรภัทร  หลงสวาท โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงอภิญญา  เพชรประวัติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงญฎาภัทร  แก้วศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงจิรภัทร  วงศ์ธิสอน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงนูรัยฮาน  หวันชิตนาย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงสุไรดา  ชำนาญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงจิราพัชร  พนมวัลย์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงอัยนิด้าย์  หลำเบ็นสะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คำมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงณัฐริกา  สันหลัง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงฮานิตาร์  สันสบู่ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงชญานิศ  เอียดเปรียว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงสวรส  สาระวัตรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงมินตรา  มูเก็ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงอติกานต์  ขวัญทองเย็น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงสุกัลยา  ยูงทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงปุณญนุช  แก้วประพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงลียานา  พร้อมมูล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงสุนิษฐา  วิสูตร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงสุชานาถ  ณ สวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงธมลวรรณ  สิงห์วงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงชาลิสา  ขวัญซ้าย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงวาสนา  ชูแดง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงศิรดา  สมิทธิ์เยาวกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงกฤตยา  โลหะรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงอินทิรา  อนุสาร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงณัฐพร  ศรีสมานุวัตร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายธัชชานนท์  อนุสาร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายธีรภัทร  ไชยแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายประกาศิทย์  สาสนัย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1744 เด็กชายวิณัฐพงศ์  สว่างจันทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1745 เด็กชายณัฐพงศ์  หนูแบ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1746 เด็กชายพิรชัช  จันทะน้อย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายฤทธิเดช  ปราบฤทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1748 เด็กชายโกสิต  ช่วยสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1749 เด็กชายศุภกร  เม่งช่วย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1750 เด็กชายจิรายุ  อนุสาร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1751 เด็กชายรพีภัทร  กันภัยเพื่อน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1752 เด็กชายธีร์ธวัช  คะชะวะโร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1753 เด็กชายอรรถวิทย์  ชัยเฉลิม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1754 เด็กชายอันวา  มะโรหบุตร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1755 เด็กชายชยพล  โชคผ่อง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1756 เด็กชายศิริวัฒน์  อุปพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1757 เด็กชายชัยรัตร์  อารมณ์ฤทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1758 เด็กชายจีฮาน  เจ๊ะพงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1759 เด็กชายอนุชา  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1760 เด็กชายปฏิพัทธ์  การดาสุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1761 เด็กชายพชรพล  เหมะรักษ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1762 เด็กชายอัมรินทร์  ขนิษฐารัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1763 เด็กชายจิรเมธ  พนมวัลย์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงณัฏฐยา  ชูชาติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงอารยา  วงหาเทพ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงนลปรียา  กาหยี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองสองยอด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงภัทรธิดา  พนังแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1769 เด็กหญิงกัญญารัฐ  แก้วบุตร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1770 เด็กหญิงฐานัดดา  หวานชะเอม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1771 เด็กหญิงลัทธวรรณ  ผลจันทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงกุสุมาภรณ์  ขาวแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มู่หัมหมัด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1774 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หมิดชู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1775 เด็กหญิงฐานวีร์  สีดี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงชาลิสา  อนุสาร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงชนัฐดา  ชูแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงวรรณรส  ชากรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1779 เด็กหญิงโสภิดา  ไชยดี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงขวัญฤทัย  อึ้งรังษี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงนาถมณี  หนูเอียด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1782 เด็กหญิงณัฐนรี  ลิ้มกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงปลายฟ้า  หริรักษาพิทักษ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงธิปญาฎา  ทองงาม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงอัสมา  แก้วสุริยา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1786 เด็กหญิงกุสุมา  ด้วงดำ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พันธุรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1788 เด็กหญิงทรายแก้ว  เพ็งชุม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงฐิติวรดา  ขุนทิพย์มาก โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1790 เด็กหญิงกรกนก  วิจะสิกะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงปิ่นหทัย  พิสวรรค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1792 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชุมสะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงกชกร  ไวยานนท์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  สุขสบาย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงภคพร  สุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงจิราภรณ์  ชูแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงภัทราวดี  แก้วหลิน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1798 เด็กหญิงจิรัชญา  แจ่มจำรัส โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1799 เด็กชายฐิติพันธ์  ทิพย์มณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1800 เด็กชายคาร์มินทร์  อ่อนแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1801 เด็กหญิงเข็มทอง  แซ่ว่อง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงกานต์สินี  ภักดีพิน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1803 เด็กหญิงเมธาพร  ใหม่แก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1804 เด็กชายชยุตพงศ์  วิธธีระ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1805 เด็กหญิงรสิตา  หมันหลี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1806 เด็กชายนะโม  มีแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1807 เด็กชายก้องฟ้า  เสน่หา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1808 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เงาฉาย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1809 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ซิมธวัธชัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1810 เด็กหญิงกวิณตรา  ตันทโอภาส โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1811 เด็กหญิงภัทร์วรัญญา  จิรังวรพจน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1812 เด็กหญิงชนัญชิดา  หนูฤทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1813 เด็กชายวรวิชช์  แสงศิริ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1814 เด็กชายกฤษฏิ์พงษ์  ตรังคานนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1815 เด็กชายพงศ์ธร  ทิพย์บุญทรัพย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1816 เด็กหญิงอภิชญาน์  กาญจนรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1817 เด็กหญิงภัคธิมา  โรจน์กิจจานุรักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1818 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  สมัครัฐกิจ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1819 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  อ่อนแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1820 เด็กหญิงพลอยณภัทร  ใหม่น้อย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1821 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองใส โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1822 เด็กหญิงศิรประภา  นาทวีกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1823 เด็กหญิงพีรยา  ศรีสุขทักษิณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1824 เด็กหญิงภัณฑิรา  ด้วงหมุน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1825 เด็กชายพชรพล  วุธรา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1826 เด็กชายกฤตภาส  สันติชัยศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1827 เด็กหญิงปัณฑารีย์  จันทอุไร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1828 เด็กชายศิวะเทพ  หอมแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1829 เด็กหญิงจัยดาอ์  หมัดสมาน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1830 เด็กชายธีร์ธวัช  พิมพา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1831 เด็กชายธนิก  ภัทรเศรษฐวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1832 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สาลีเกษตร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1833 เด็กชายธัชกร  พินิจวรชน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1834 เด็กหญิงจิรประภา  นาทวีกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1835 เด็กชายนนทิวรรธน์  เดชประสิทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1836 เด็กชายคชา  วัชรินทร์ธาดา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1837 เด็กชายฐิติศักดิ์  ฉัตรเรืองเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1838 เด็กหญิงฐานิกา  หวังศุภดิลก โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1839 เด็กหญิงฐิมาภรณ์  ศิริรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1840 เด็กชายธนากร  ชูสอน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1841 เด็กหญิงสุวิชาดา  แก้วอิทฤทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1842 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ทุ่งปรือ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1843 เด็กหญิงวรดา  โยกทรัพย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1844 เด็กหญิงอริษา  เอกพิทักษ์ดำรง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1845 เด็กหญิงพิมพ์สุภา  ชำนาญแทน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1846 เด็กหญิงปัณฑิกา  มุนินทรวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1847 เด็กหญิงพิชญาฎา  ปฐมาภรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1848 เด็กชายพีรสุทธิ์  แซ่จง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1849 เด็กหญิงสมิตานันท์  ธรณสุนทร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1850 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ยูระวงค์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1851 เด็กชายธณชนม์  มณีรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1852 เด็กหญิงกฤตติกา  รังสฤษฎ์พิพัฒน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1853 เด็กชายศิลาดล  วิชัยพฤกษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1854 เด็กชายอชิระ  บัวแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1855 เด็กชายศุภวิชญ์  ถือแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1856 เด็กชายกันตพล  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1857 เด็กชายชลันทร  นวนสินธุ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1858 เด็กหญิงพิชญาวี  ฉัตรเรืองเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1859 เด็กหญิงจิดาภา  รัตโนดม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1860 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ถิระผะลิกะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1861 เด็กหญิงโชค  เมฆพิรุณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1862 เด็กชายชาญ  เมฆพิรุณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1863 เด็กชายพศวัต  ด้วงเขียว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1864 เด็กชายอัสรี  มูหาหมัด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1865 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดำมณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1866 เด็กหญิงจิรัชญา  ธีระวัฒนศักดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1867 เด็กหญิงณิชาภา  พิชญังกูร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1868 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หอมแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1869 เด็กหญิงพิสุทธิดา  จารุจินดา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1870 เด็กหญิงศิริประภา  แท่นมาก โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1871 เด็กหญิงณิชาภา  ลออวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1872 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เกียรติโสภณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1873 เด็กชายวีรภัทร  กาวไธสง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1874 เด็กชายพีรดนย์  ศรีสัมพุทธ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1875 เด็กชายตนุภัทร  ภูริวัฒนกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1876 เด็กหญิงจีรณา  กัลยา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1877 เด็กหญิงวิรากาญจน์  สุขคำ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1878 เด็กหญิงออมทอง  เจนจารุพงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1879 เด็กชายพัฒศรัณย์  แซ่อุ้ย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1880 เด็กหญิงงามตา  นววิธากาญจน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1881 เด็กชายนนทภัทร  รุลปักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1882 เด็กหญิงภูริชญา  แซ่ลุ้ย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1883 เด็กชายจิรัสย์ภาส  บุญประดิษฐ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1884 เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์คำ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1885 เด็กหญิงภูริชญา  จันทน์วัฒนาผล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1886 เด็กหญิงไอศิกา  วุธรา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1887 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  โชโต โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1888 เด็กชายมนัสวิน  ขุนนันท์เจียม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1889 เด็กหญิงกานต์ชุดา  อึ้งโอภาฐกฤต โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1890 เด็กหญิงกาญจนสุดา  มีแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1891 เด็กชายชยพล  รวยรื่น โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1892 เด็กหญิงเบญจพร  แซ่หลี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1893 เด็กชายธราดล  จิตซื่อ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 2 (อนุมัติ) ป.4 คณิตประถม
1894 เด็กชายธนกฤต  วชิรอนันต์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1895 เด็กหญิงเทียนกมล  ทองคง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
1896 เด็กหญิงอิสรีย์  ลีลาสินเจริญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1897 เด็กชายปุณณวิทย์  สุวรรณนิตย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงณญาตา  ปิ่นทองพัน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1899 เด็กหญิงเนตรดาว  อนุสาร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1900 เด็กหญิงพัชชราภรณ์  แหวนเพชร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1901 เด็กหญิงเฟมีดา  กัลยา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1902 เด็กหญิงณัฐวรา  จันทวดี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1903 เด็กหญิงพิชญ์นันท์  จันวดี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1904 เด็กหญิงพรลภัส  แซ่ซั่ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1905 เด็กชายพิชญุตม์  จตุรานนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1906 เด็กชายณัฐนันท์  สุขเกษม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1907 เด็กชายภูมิพัฒน์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1908 เด็กหญิงภูริชญา  พรหมอินทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1909 เด็กชายภูธนะ  หงษ์มณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1910 เด็กชายณัชพล  พานิช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1911 เด็กหญิงอาทิตยา  ดิษโสภา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1912 เด็กหญิงชนัญชิดา  วุธรา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1913 เด็กชายณัฐดนัย  ทิพย์แก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1914 เด็กหญิงเบญญาภา  รอดสาย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1915 เด็กหญิงกุลรภัส  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1916 เด็กหญิงปนิตา  ชูลี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1917 เด็กหญิงเจมิญตา  หวังเกียรติขจร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1918 เด็กหญิงกุลธา  แท่นธรรมโรจน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1919 เด็กหญิงปริชญา  ประภาประดิษฐ์โชติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1920 เด็กหญิงชนกานต์  คังคะโร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1921 เด็กหญิงสุขุมาล  ศรีใหม่ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1922 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ธารารักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1923 เด็กหญิงเปมิกา  ณ ระนอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1924 เด็กหญิงรมิดา  เวชสิทธิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1925 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เศรษฐการเจริญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1926 เด็กหญิงวรรณรดา  จันทร์เต็ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1927 เด็กหญิงจันทัปปภา  เล่าตระกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1928 เด็กหญิงวรวลัญช์  มูสิกะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1929 เด็กหญิงจิดาภา  มั่นศรีจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1930 เด็กชายสหัสา  ธรังสฤษติกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1931 เด็กหญิงภควดี  ระกำทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงธัญพร  กอบเกื้อ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1933 เด็กชายธนชาต  เอกรัตนสรรศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1934 เด็กชายอันน์  อรชุน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1935 เด็กหญิงลลิตภัทร  กษิติประดิษฐ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1936 เด็กหญิงชนกนารถ  อินทโน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1937 เด็กหญิงแพรวรุ้ง  แก้วสนิท โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1938 เด็กหญิงสุรวิภา  อุดมผล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1939 เด็กชายประพันธ์  แก้วบุตร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1940 เด็กหญิงสุธิมา  เพ็งหนู โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1941 เด็กหญิงศิรภัสสร  ลาภาโรจน์กิจ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1942 เด็กหญิงศุภานันท์  ศรีสุขใส โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1943 เด็กหญิงนันท์ลภัส  โป๊เล็ก โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1944 เด็กชายกันตพงศ์  เกิดทิพย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1945 เด็กชายศุภวิชญ์  พิชญานุรักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1946 เด็กชายธรรมรัตน์  ระเบียบพล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1947 เด็กหญิงณัฐภัสสร  องค์น้ำทิพย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1948 เด็กหญิงณัฐพร  ปฏิญญาพิสิฐ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1949 เด็กชายคุณัชญ์  นพรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1950 เด็กชายชญานนท์  ไชยกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1951 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลีลาสวัสดิ์มงคล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1952 เด็กหญิงณภัสนันท์  บุณยสิทธิ์เศวต โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1953 เด็กหญิงธมนวรรณ  หวันเก โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1954 เด็กหญิงปัณณ์ศีดา  ทองชูช่วย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1955 เด็กหญิงธัญชนก  วุฒิเจริญกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1956 เด็กหญิงอภิสรา  เหมียนคิด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1957 เด็กชายนนทพัทธ์  เศรษฐทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1958 เด็กชายรัชพล  อุดมทรัพย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงสิริญาดา  พรหมเกิด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1960 เด็กหญิงปรวีร์  ดำบัว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1961 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เจษฎาภิวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1962 เด็กหญิงคริสทีน่า  ทองวโรทัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1963 เด็กชายกานพิพัฒน์  เกตุศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1964 เด็กหญิงณิชากร  ธิรางกูรรัตต์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงนารถลดา  ตะระเวลา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงสราสินี  เย็นใจ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1967 เด็กหญิงชนากานต์  ชาครานนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1968 เด็กชายนพกร  พินิจสกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1969 เด็กหญิงเจนจิรา  อรรฆย์วิวัฒน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1970 เด็กชายปภาวิน  สุภากาญจน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1971 เด็กหญิงกนกรัตน์  ศรีวิรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1972 เด็กหญิงปวริศา  โฆสกิตติกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1973 เด็กหญิงจีรนันท์  วงศ์กีรติเมธาวี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1974 เด็กหญิงฐิตวันท์  จิตสกุลชัยเดช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1975 เด็กหญิงศศิกาญจณ์  บุญช่วย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1976 เด็กหญิงภูษิตา  จันทร์แป้น โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1977 เด็กหญิงศิรภัสสร  วังธนากร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1978 เด็กหญิงวิชยา  ช่วยมาก โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1979 เด็กชายริชวรรณ  ตอหิรัญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1980 เด็กหญิงกิรดา  จิตนุรักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1981 เด็กหญิงราเนีย  ณธัญญ์ธานันท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1982 เด็กหญิงณัฐธิดา  จงธรรมมั่ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1983 เด็กชายชัยนฤทธิ์  ปรางอ่อน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1984 เด็กชายพิชญ  เรืองคลิ้ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1985 เด็กชายนิรัติศัย  มณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1986 เด็กชายอัณ  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1987 เด็กชายแทนกานต์  แก้วแสงอ่อน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1988 เด็กชายกานต์  แสงศุภวานิช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1989 เด็กชายศวัสกร  โรจนวานิชกิจ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1990 เด็กหญิงณิชาปวีณ์  เจริญสิริปัญญา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1991 เด็กหญิงพัชรพร  ไวยโร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1992 เด็กหญิงจักรดาว  สุรินยา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1993 เด็กหญิงศิริกาญจน์  ศรีปฎิยุทธ์วงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1994 เด็กหญิงณัฐฐิรา  นวลจริง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1995 เด็กหญิงธิดารัตน์  ฉลองวรากุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1996 เด็กหญิงอัสมา  ยีเส็นเบ็ญละ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1997 เด็กหญิงบุญสิตา  แซ่เหลี่ยม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ได้รูป โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1999 เด็กหญิงชนนิกานต์  วิริยพงษ์สุกิจ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2000 เด็กหญิงวิภาดา  เย็นใจ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2001 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ธัมมาเบญจนุกิจ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2002 เด็กชายฐปกร  จินดากุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2003 เด็กหญิงณัฐณิชา  โชคชัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2004 เด็กหญิงพรปวีณ์  ลาภพงศ์ธร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2005 เด็กหญิงณัฐวดี  ตันติวรานุกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2006 เด็กหญิงนัสรีน  หนูจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2007 เด็กหญิงพรปวีณ์  พรเศรษฐคุณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2008 เด็กชายวัชรวิศว์  เทพวิลัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2009 เด็กชายพิริยากร  พันธ์ทองเพชร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2010 เด็กหญิงนวภัต  แสงประดับ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2011 เด็กชายศะตายุ  มณีโชติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2012 เด็กหญิงโชติกา  ดำนะกาฬ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2013 เด็กหญิงเกศเพชร  ลัภกิตโร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2014 เด็กชายปัญญพนต์  สุดธาราภิรมณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2015 เด็กหญิงธารนลิน  จิตซื่อ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2016 เด็กชายราวิน  พิทยาธรรม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2017 เด็กชายศรัณญ์  กาญจนทัด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2018 เด็กหญิงขวัญเกล้า  วิชานนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2019 เด็กชายนนท์ปวิธ  บุญยังดำรง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2020 เด็กหญิงณัชชา  อินชะนะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2021 เด็กหญิงดมิสา  คลังแสง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2022 เด็กหญิงชนกนันท์  พัฒนา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2023 เด็กหญิงภิญญ์พลอย  รัตนกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2024 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองมาก โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2025 เด็กชายกิตติพัฒน์  กลับกลาย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2026 เด็กชายอธิป  จันทนา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2027 เด็กหญิงลลิตา  ตั่นไพโรจน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2028 เด็กชายเตชินท์  นับถือบุญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2029 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  อรัญดร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2030 เด็กหญิงญาดา  รอดทองอ่อน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2031 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แซ่จุง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2032 เด็กชายธนากฤษ  โง้วพิพัฒน์มงคล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2033 เด็กหญิงบุษยรังสี  เจริญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2034 เด็กชายนพรุจ  โรจนประศาสน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2035 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ธีวราวรกฤต โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2036 เด็กชายณฐกฤต  รัตนพันธ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2037 เด็กหญิงธนินี  นววงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2038 เด็กหญิงภาษิตา  สุขสันต์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2039 เด็กหญิงชนมน  ชายแก้วนพรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2040 เด็กหญิงภาณี  บัณฑิตวิศาล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2041 เด็กชายจิรายุ  รติเลิศกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2042 เด็กหญิงปิ่นมุข  ตันปิติกร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2043 เด็กชายชวิน  กนกวิรุฬห์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2044 เด็กหญิงกัญญาภัค  ไชยแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2045 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เจริญมาก โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2046 เด็กหญิงฐานิดา  แก้วสองสี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2047 เด็กหญิงวริศรา  แซ่ตั้ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2048 เด็กชายพิชญุตม์  เพ็ชรมาลัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2049 เด็กหญิงชนิดา  เชื้อพราหมณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2050 เด็กหญิงอณิสา  ปุณสิริณัน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2051 เด็กหญิงธนาภา  กาญจนกุลดำรง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2052 เด็กชายณฐกร  หนูเจริญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2053 เด็กหญิงณัฐกัญญา  พุทธกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2054 เด็กหญิงอนาซตาเซีย  หมัดหมาน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2055 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เพชรจำนง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2056 เด็กชายพีรทัตต์  ลาภณรงค์ชัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
2057 เด็กชายภูธฤต  พรหมอินทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
2058 เด็กหญิงอรกัญญา  หงษ์มณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
2059 เด็กชายพันธ์ยศ  เมฆไพศาลศิลป์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2060 เด็กชายปวินท์วิทย์  ลี้ไพโรจน์กุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2061 เด็กชายปภาวิชญ์  เนตินาถสุนทร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2062 เด็กชายธรรมรงค์  เพชรนิล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2063 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์พานิชย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2064 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ณ สงขลา โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2065 เด็กชายณธรรศ  ธิบดี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2066 เด็กชายนัธทวัฒน์  พุทธิมา โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2067 เด็กชายมารวย  แซ่ตั้ง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2068 เด็กชายศุภณัฐ  สินชู โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2069 เด็กชายณัชพัฒน์  ลี้ไพโรจน์กุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2070 เด็กชายพิพิชชญะ  ศรีดำ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2071 เด็กชายภูมิภัทร  ภัทรวิตตากร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2072 เด็กชายศิววงศ์  พงวิจิตรจินดา โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2073 เด็กชายลีโอนาถ  คาเนตี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2074 เด็กชายธีรธัชช์  เนตรสุพรรณ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2075 เด็กชายธนกร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2076 เด็กชายปณชาล  วจนะถาวรชัย โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2077 เด็กชายกฤษกร  ศรีวิภากุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2078 เด็กชายธนกฤต  เก้าเอี้ยน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2079 เด็กชายกฤติธี  ชูช่วย โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2080 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ปัญญามัง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2081 เด็กชายภากร  ปราการนพคุณ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2082 เด็กชายธาวิน  รัตนะ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2083 เด็กชายไกรวิน  เพชรคง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2084 เด็กชายธนัตถ์  สุรเกียรติชัย โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2085 เด็กชายฐกฤต  จริงจิติต์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2086 เด็กชายณัชพงศ์  นคราวงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2087 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชีวชัชวาล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2088 เด็กชายพิชยพรรดิ์  แซ่อึ้ง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2089 เด็กชายธงไชย  เลปนะสุวรรณ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2090 เด็กชายสถาปัต  จิตผิวงาม โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2091 เด็กชายสุรยุทธ  สุขละเอียด โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2092 เด็กชายวีรภัทร  พฤกษาอนันตกาล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2093 เด็กชายฮาซานัยน์  สนเจริญ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2094 เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วอุทัย โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2095 เด็กชายภูภัส  ธนาภูมิภักดี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2096 เด็กชายอิทธิวัฒน์  เกื้อสุข โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2097 เด็กชายจิรทีปต์  พฤกษ์ภัทรพงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2098 เด็กชายปัณณวิชญ์  วาณิชย์สุวรรณ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2099 เด็กชายณัฏฐพัฒน์  มนัสวานิช โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2100 เด็กชายรัชพล  นันทกาญจน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2101 เด็กชายวริทธิ์  ส่งศรี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2102 เด็กชายสิรวิชญ์  รุ่งแสง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2103 เด็กชายวินทร์  ทวีวงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2104 เด็กชายฌาน  วัฒนยนต์กิจ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2105 เด็กชายณฐกร  จารง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2106 เด็กชายภคิน  นวตระการ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2107 เด็กชายวรภพ  เฟื่องทอง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2108 เด็กชายวรภาส  เฟื่องทอง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2109 เด็กชายธนัตถ์  ศรีจรัสกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2110 เด็กชายณัฐนนท์  รัตนมโนรมย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2111 เด็กชายกันตพงศ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2112 เด็กชายณฐกร  ว่องวีระ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2113 เด็กชายธัชพล  แก้วตาทิพย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2114 เด็กชายสุภกฤต  บำรุงชาติ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2115 เด็กชายภาคิน  ก่อกิตติพงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2116 เด็กชายพุทธภูมิ  เขียวแกร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2117 เด็กชายพลพรรค  หิรัณยรัศมีวงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2118 เด็กชายพศิน  สมพงษ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2119 เด็กชายณัฐนนท์  วังประเสริฐ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2120 เด็กชายฐิติวิช  เอกกะยอ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2121 เด็กชายหฤษฎ  เจี้ยงเต็ม โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2122 เด็กชายธนกฤต  ร่มพฤกษ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2123 เด็กชายภูวศิษฐ์  พันธ์ภูวธนนท์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2124 เด็กชายต้นปี  รุ่งคุณากิจ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2125 เด็กชายศิวกร  ปภาพันธุ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2126 เด็กชายปิติพัฒน์  วิจักขณ์เศรณี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2127 เด็กชายณรัก  ศักดิ์ศรีบวร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2128 เด็กชายศิวกร  ชินสกุลเจริญ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2129 เด็กชายปรเมศวร์  แสงแก้วสุข โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2130 เด็กชายชิดชนน์  เอี้ยวสกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2131 เด็กชายทีปกร  ดวงสุวรรณ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2132 เด็กชายภูมิรพี  ถาวรสุข โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2133 เด็กชายนาราวินท์  โชติวิท โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2134 เด็กชายปวรวิช  บุญวรรณโณ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2135 เด็กชายเป็นไท  สุทธิพงษ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2136 เด็กชายนิปุณ  สมบัติกุลธนะ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2137 เด็กชายภัทรชัย  ศาสตรานุรักษ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2138 เด็กชายโชติธนภัทร์  จันทรเกษมพร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2139 เด็กชายกฤตภาส  สิมศิริ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2140 เด็กชายชนนน  ว่องสารกิจ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2141 เด็กชายธนภณ  กำศิริพิมาน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2142 เด็กชายจิรศักดิ์  จันทร์คงหอม โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2143 เด็กชายวิสุทธิชน  เวชศาสตร์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2144 เด็กชายคริษฐ์  อัครบวร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2145 เด็กชายชนกันต์  ปานดำรง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2146 เด็กชายกฤตภาส  รอดภัย โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2147 เด็กชายพงศกร  ศิลปทองคำ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2148 เด็กชายวิชญ์  ปรีดาวรานนท์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2149 เด็กชายติณห์  หมายเหนี่ยวกลาง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2150 เด็กชายพิชญุตม์  แซ่อุ่ย โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2151 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ถาพรสวัสดิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2152 เด็กชายธีราทัต  เลิกดี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2153 เด็กชายภูดิศ  ลิ้มวรการ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2154 เด็กชายตะลันต์  หวังเกียรติขจร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2155 เด็กชายวีริศ  แซ่ลิ่ว โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2156 เด็กชายธนภัทร  ภูอรัณย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2157 เด็กชายนวกร  มังคละ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2158 เด็กชายพันธวัสส์  จิระเกียรติกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2159 เด็กชายปานนท์  สุนทรวงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2160 เด็กชายทรรศ  หอประยูร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2161 เด็กชายก่อพงศ์  แก้วชู โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2162 เด็กชายพลวัฒน์  แท่นทอง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2163 เด็กชายณฐนนท์  ทัศนีย์ทิพากร โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2164 เด็กชายสิปปกร  เพชรศิราสัณห์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2165 เด็กชายวริทธิ์นันท์  เพ็งธนังค์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2166 เด็กชายชนวีร์  ปานนิล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2167 เด็กชายจิรภัทร  จันทร์โสภา โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2168 เด็กชายทรงทรัพย์  แก้วพรหม โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2169 เด็กชายพรหมสกุล  เดชบุญญาภิชาติ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2170 เด็กชายพณพจน์  หงส์อัครพันธุ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2171 เด็กชายต้นตะวัน  มูสิกรังศรี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2172 เด็กชายพสิษฐ์  เหล่าเท้ง โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2173 เด็กชายภีมพัฒน์  มงคลพิทักษ์สุข โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2174 เด็กชายจิรกิตติ์  เอกกะยอ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2175 เด็กชายศรัณยู  วีรการณ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2176 เด็กชายภูธิป  ธรรมปัญญาสกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2177 เด็กชายธนกร  ถิระผลิกะ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2178 เด็กชายพัฒนนท์  รัตนะ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2179 เด็กชายชนสรณ์  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2180 เด็กชายอาคิรา  ชี้ทางดี โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2181 เด็กชายชยุต  แสงสงวน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2182 เด็กชายอภิชา  ว่องเจริญไพสาน โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2183 เด็กชายณัฐชนน  สนองคุณวรกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2184 เด็กชายภีมตนัยย์  อุไรรัตน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2185 เด็กชายปวริศ  ศิริคุรุรัตน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2186 เด็กชายกิตติ์โภคิน  โฆษิตกุลพร โรงเรียนแสงทองวิทยา 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
2187 เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วเพ็ง โรงเรียนแสงทองวิทยา 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
2188 เด็กชายเกริกเกียรติ  ลีรพงศ์นันต์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
2189 เด็กชายปาณัสม์  ศรีอนันต์ โรงเรียนแสงทองวิทยา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
2190 เด็กชายณัฐนันท์  กิตติเจริญสกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
2191 เด็กชายพ