รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรฤต  ถือแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายทองพิทักษ์  ศรีสดใสสกุล โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกันตพร  สวัสดิรักษา โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพรรณทิพย์  ทองเจือ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงภัทรวรรณ  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนิลยา  มิ่งสัมพรางค์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงทัศนรรท์  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงขวัญชนก  นิ่มทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงวันวิสา  อุทัย โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนาถฤดี  ดลหมาน โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเพชราภรณ์  บัวเนี้ยว โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงวัลยดา  อ่อนชูลี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงศรัญญา  เดชะทรัพย์ไพศาล โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพัตรพิมล  หมัดแสละ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเมธาพร  ตุกวุ้น โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงเมธาวี  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปัณณพร  ทองแกมแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธมนวรรณ  พึงลำภู โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฐธิชา  นวลมังสอ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บัวแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจามรี  ฟองมณี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฐวดี  ชัยสงคราม โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายวรภัทร  ราชเมืองฝาง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายจักริน  อินทจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายอัสนี  หวังดี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายปริวัตร์  สัคคุณี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชรินทิพย์  ชาตรีทัพ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายปคุณ  สัคคุณี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายชัยณรงค์  อิ่มบุญสุ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงมุกงาม  แห่งเสรี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายนพณัฐ  อภิสิทธิวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงณัฐวรา  เหมือนพิมพ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงศศิประภา  จาริสุข โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายภัทรพงศ์  เขาไข่แก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงรมณีย์  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายกิตติภพ  เส้งอั้น โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายธนกร  ศรีปัญญา โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เสนาทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายสุวโรจน์  กิตติไพศาล โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายปุญญพัฒน์  กาลสังข์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายศุภกิตติ์  หนูเกิด โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายตะวัน  คงมี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายภควัต  สุขทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายรชต  ผุดผ่อง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงสุวิมล  พันธุ์ชนะ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รักนุ่น โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงธมลวรรณ  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงศิรดา  คล้ายกุ้ง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงปาริฉัตร  บุศราคำ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงหัสซูน่า  บุญรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงวรุณญา  นวลศรี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงสิริวัลย์  แอบกระโทก โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงพิมลรัตน์  วิริยะสุข โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงพรทิพย์  ต๊ะใจ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงชนัญชิดา  พลธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงวราภรณ์  บัวทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงฐิติวรดา  เรืองโฉม โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงจิราภรณ์  คงพร โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายธันวา  เข็มขาว โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายกีรวิทย์  โต๊ะหมัด โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายจตุรงค์  มุสิกะ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายอชิรวัฒน์  รุ่งเรืองไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายธนพล  เขตรำพรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายสิทธิกรณ์  พรมสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงชนากานต์  เหมือนพิมพ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงศศวรรณ์  หิรัญญะ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กชายมริวัตร  ปัญญาไว โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายณัฐกิตติ์  วงแหวน โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงธันยพร  จันทร โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  บัวงาม โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายพัฒน์ทกิจ  สุริยา โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายก้องภพ  เหมทานนท์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายธนภัทร  หนูตีบ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายสรวิชญ์  เกื้อทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายวีรพงษ์  อุไรวงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายธเนศ  ช่วยจวน โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายธนภัทร  อินเมฆ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายกัปตัน  บุญโยม โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงรสิตา  อยู่เปี่ยม โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงภัทรกุล  ช่วยทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงเกล้ากมล  วงษา โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกานดา  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอาทิตยา  สายเนตรงาม โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงวรรณษา  ใจคง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนันทิศา  เพ็ชรชโน โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงฐานิสา  ราชจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงจิรัตติกาล  ชุมชาติ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงภรัณยา  หวังนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงสุวณิต  จารุสุวรรณวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงพิณทิพย์  ไชยชาญยุทธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงณัฐชา  ทองอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพิมพ์รดา  สมบัติยานุชิต โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงศศิ  ยาดอว์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงผกามาศ  อินทรคง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนภาลัย  อินทรคง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพัทธนันท์  วุ่นหนู โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงรัติยา  ทองคำ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายณรงค์ชัย  หมัดพวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงอริยา  ขุนจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงโสรยา  ยามาเจริญ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณิชนันทน์  มีหมื่นพล โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงภัทรธิดา  ห้องโสภา โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายอานัส  เขตเทพา โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสิริรัตน์  คงปาน โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพัทธวรรณ  สงสม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายกนกพล  จิตศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เมืองนอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงเบญจาพร  สีตะพงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วกระจ่าง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงญานิสา  ทองประทีป โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงมนัสนันท์  นันทา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ป.6 คณิตประถม
113 นายฟ้าภิรมย์  สุวรรณขำ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นายศุภณัฐ  วิจิตรจินดา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายจิรสิทธิ์  บุปผะโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวณฐพร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวขวัญพร  วิชัยดิษฐ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ภักดีสังข์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายณัฐวัฒน์  เสริฐประสม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายปรเมศร์  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายศิรชาติ  ตรีรัตนภรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทะโร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายฉัตรมงคล  ทองจันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายจิรายุทธ  จันทร์บำรุง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงกัญญภา  แม้นน้อย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงวัทนพร  ประยูรวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงจันจิรา  จันทร์สาร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงเนตรดาว  อิศโร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงชนิตสิรี  รัตนมณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายตะวัน  จันอิ่ม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงกุลฑีรา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงสัจจามาศ  ภู่ทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายวศิน  เมืองหนู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงมัทวัน  ประชุมทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงอริษา  วัฒนพรหม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงพรยมล  ทองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงนุชนาฎ  อะเนกรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงนิศารัตน์  พรหมดำ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายธนวัฒน์  พาณิชย์ดำรงกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายกฤษดากรณ์  ประไพ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายสู้  นวลละออง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงพันธิตา  สงเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงแอนนิต้า  หมุดแหละ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงพรรภษา  ร่มแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงพรรณพัชร  ใหม่แย้ม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายสิริวัฒน์  กิจปาโล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายบารมี  บุญสร้าง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายบุคลากร  สุขรา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงสายพิณ  มณีสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงจิราพชร  พิมศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงจิราพัชร  พิมศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายนราวิชญ์  ธรรมโชติ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายสรวัชร  นุชนิ่ม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงวริศนา  แจ่มจันทา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงศิปรางค์  นิลวรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงสิริกิติยา  เทวรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญขวัญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงนวรัตน์  พรมอ่อน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เพ็ชรกรด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงอาภารัตน์  เดชพัชรกำแหง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญยัง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงกุลิสรา  ทวีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงณัฐกาล  เฉลิมฉัตร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงชิยาวีร์  ศรีพรหม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงสุธานิณี  แก่นธรรม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายเมฆินทร์  สุวรรณละออง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงอรวรรณ  ทิพรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงอภิรดี  สุขแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงคนึงนิจ  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงอสมา  สำเภาสงฆ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงวรินทรา  สังข์อุ่น โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงพสธร  กล่ำมาศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงธนพร  มณีส โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงภาวิณี  หัสเขียว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงภัสสร  ทองบริบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงอรุณี  แก้วยศกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงรุจิตา  สุดศรีรุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงกวินนา  ขันธ์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงวราลี  ชุมเอียด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงน้ำฝน  นุชงอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายชินวุฒิ  ซื่อสัตย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงเพียงใจ  สุดเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงรัตน์ติพร  สงสม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงกรกชนก  อินทเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงเพชรลดา  แก่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงพิยดา  บุญกอบแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวปิยฉัตร  ทัศโร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นางสาวนันทกานต์  เยงมะอู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงมัลลิกา  สิริสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายเขมณัฐ  โพธิ์ถาวร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นายพีรพัฒน์  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวธัญชนก  คงรอด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงกานต์รวี  หวังจิ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงอัลไอซ์นี  นิมัด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายศรัณย์  แก้วช่วย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายสิรวิชญ์  ละอองศิริวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวปิยธิดา  เผ่าพืชพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นายวรพล  สุวรรณพรหม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นายสถาปกร  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวเรณุมาศ  พุทธวี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงบุศิตา  ช่วยทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวอนัญญา  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นางสาวพิชญ์สินี  เรืองศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นายนครินทร์  อัตมาต โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงธารินี  บัวแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงภาวิณี  รู้ฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวกัญญารัตน์  หวันปรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงวรพรรณ  ประทุมมณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายจารุวิทย์  เมฆาเมศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวปนัดดา  ประสงค์จันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายจิรธร  สาม่าน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายตนุภัทร  แซ่เอี๋ยว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงกนกวรรณ  เกิดสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายอภิรักษ์  พันธุ์นวล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายธีรภัทร  หมีนทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายธนกฤต  จันทร์คง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงรุ่งทิวา  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายธนดล  นิลปักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงปิยวรรณ  เริ่มสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงศิวัชญา  เชิงทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงชุติมา  รัตนโอภาส โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงเทียนหอม  คงสะอาด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายกิตติเดช  จูวัตร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายคเชนทร์  เพชรประดับ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายเด่นภูมิ  สุขพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายธีรธร  ปานกำเนิด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายพาณเพชร  ขุนไชย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายภัทรดนัย  อิ่มทั่ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายศุภวิชญ์  ลิ่มวัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายสุทธิพงษ์  ทองขาว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายเสฎฐนันท์  ศรีรุจี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงกัณฑ์ธนาศิล  ภู่เมธากุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงกันตพร  เสนพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงกิติยา  แสนเสนาะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงฉัฐสินี  หิรัญสาลี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงชฎาพร  ศุภสาร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงณัฎฐนิฌา  มุตตะหารัช โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงนพมาศ  หนูสุด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงปาณิสรา  เพชรมีค่า โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงพุทธลักษณ์  เชื้อโทน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงภณิดา  พวงงาม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงวัศยา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงวิลาสินี  สาครินทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงศราวดี  เขียดสง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงสุวิมล  ใจมุ่ง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงภัทรวดี  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงนพมาศ  โตประโคน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงจิราภร  คุ้มสุข โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญราศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายจักรกฤษณ์  ประดับ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวเบญจวรรณ  แสงเจริญกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงกรวิภา  มณีสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายธเนศ  ผลบุญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายมาวิน  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายธีรพล  จันทมัตตุการ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายพรหมพิริยะ  ชูประพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กาญจนาภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงณัฐณิชา  แคคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายพฤกษ์  เภสัชเวชการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงสวิตตา  แก้วกระเศรษฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายฟัยซอล  นุ่งอาหลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายกรวิชญ์  กาญจโน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายสุรพงษ์  บุญสม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายกันต์ธีภพ  คงพรหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายสิรวิชญ์  เพชรโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงชวิศา  สังข์สุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายภูว์รินทร์  คงตุก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงนันทิชา  สหกโร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายพงศภัค  จิตณรงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงธนภรณ์  กุลประโยชน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงรวิษรา  คงช่วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายกิติภูมิ  ใหม่แก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายกฤดา  กปิลกาญจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายศิวัช  แก้วกระเศรษฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายอัฟดอลท์  สมานเดชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงอันนา  แสงแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คงอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายณฐกร  หอมไชยแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงไปรยา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายรุจิรพงษ์  คงช่วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงฐณัฐชา  แสงแวว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายภูมิพัฒน์  ณ สงขลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงศศิรดา  รัตนกาญจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงปณาลี  ยินดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงศุภจิรา  พรหมเพรา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายกิตติธัช  มาชู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงณิชา  สายอ๋อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงณัฐวดี  บัวทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายดรัณภพ  วัชรปิยานันทน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงพิชชา  หวังแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงวรัญญ์  ดรุมาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายสิรวิชญ์  ชะนะถาวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายพิริยกร  เหลาะเหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงไอรินลดา  ขุนชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายวิชญะ  รัตนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงแพรทอง  เภสัชเวชการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงปัญนิชา  สิงห์คง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายภูตินันท์  คงนวล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสุทัตตา  อุนทรีจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายรณิศ  นาวารัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายคมชาญ  มณีวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายชโย  โมลิโต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายจิรวัฒณ์  ราชพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงนลิน  ชาญณรงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายทัตเทพ  สุวรรณขำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายเทพณรงค์  อินทร์สุวรรณโณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายกชพล  ชูประพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงณัชชา  ยอดรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงณิชากร  จันทวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงปิณฑิรา  สายชนะพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงสวัญญา  มรรคถาวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายนวพัชร  วาจาสุจริต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงธมล  บุญทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงชีน่า  แมคคาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงธนัชพร  วงศ์พลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงวรรณวริน  จุลิวรรณลีย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายนวัต  กิ้มเฉี้ยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงชลพรรษ  ศิริสาธิตกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายปิยวัฒน์  เมืองจันทบุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายสุรมิศ  บุญสม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงอชิรญาณ์  รัตนโอภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายชนวีร์  สายกี้เส้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงชัญญา  ขุนแผ้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายชุติพัฒน์  ศิลป์สาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงปภาวรินท์  สังข์แก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายภัคพล  จันทร์อ้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายภูมิพัฒน์  ตันติชำนาญกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายภูริช  สุวรรณมานพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงปมณฑ์  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายสรุจ  จันทวัฒนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายสุทธนพ  ชะนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงณิชชา  สวัสดิกานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายกัลป์  เพียรเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายกิตติธัช  สุทธมุสิก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกิรติกา  สุวรรณฉัตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายคิรากร  ทองสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงจ้าวรวี  ทองช่วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงณัฐพิชชา  นวลละออง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายณัฐภูมิ  มารพันธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงวริสรา  คลิ้งไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายวสวัตติ์  เหมือนขาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงณฐกมล  บุญณรงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายวรัชยา  เดชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายสิทธิชัย  มณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายพีร์วาทิน  ทองดำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายกฤตยศ  จิตบรรจง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงติณณา  สกูลหรัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงทิพยรัตน์  สุนทรเสนาะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธฤต  นาวารัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงนภัสสร  คลิ้งไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวริศรา  หาญอักษรณรงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายพงศ์ภัค  รัตนวรรณชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายสิรภพ  กุลประโยชน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงสุชาวดี  ดวงภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงอริสรา  วุฒิสันติกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายกันติทัต  รุจิแสงอนันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายจิณากร  จิตณรงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายกฤติธี  บุญเพ็ชร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงณัฐฌิตา  ชุมแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายบูรพัฒน์  คงมุณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายพงศ์เทพ  แสงพลสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายวริทธิ์  แก้วจินดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงศลยา  ตราโชติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายอธิษฐ์  สุวรรณขำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณัฐชยา  สรรพสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายภาณุพงศ์  เทพรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายภาณุพงศ์  สิริเกียรติกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายณัฐวงศ์  จุทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายอาเดวล์  หมะเห โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายศิวัช  กวมทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายบริรักษ์  ไชยเทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปั้นหยา  ทองนิลภักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงธฤษวรรณ  แซ่อึง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายเมธาพันธ์  ขันแก้ว โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายสุภวัฒน์  เกิดบัวเพ็ชร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงพิชญา  คล่องทองคำ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงนภัสสร  บุญสร้าง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายพฤกษ์  เอื้ออิสระวิมล โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงพีรยา  สาและ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายจักรพงษ์  หวันปะรัตน์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายณัฏบกิตติ์  มีนุ่น โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายวีรวิชญ์  วัชรพงศ์นาวิน โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  มีนุ่น โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  นุ่นเหว่า โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายธราเทพ  สงโพยม โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายทรงวิทย์  จิตรานนท์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายภานุมาศ  นวลละออง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ชัยมีบุญ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงศตพร  เมธศาสตร์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายพีรรัฐ  ขุนฤทธิ์รงค์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงชาคริยา  สนิทมัจโร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงอารีรัตน์  กาญจนคีรีธำรง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายกิตติ  วงษ์คำ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงพิชชาภา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงชยภร  รัตนกูล โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายกันตภณ  สุทธิโพธิ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายอนุพงค์  คำเนตร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายปุริม  เดชทอง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายทองนวธีรฐ์  ปิ่นทองน้อย โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงทิพากร  ชอบแต่ง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายธราศรัย  ใหม่ศิริ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงภวิษย์พร  ไชยชาญยุทธ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายอธิมาตร  จูหม๊ะ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายปัณณวิชญ์  มีนุ่น โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายณัฐวรัชญ์  บุญศรี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายกฤติน  เวชมงคล โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงจุฑามณี  ใสสอาด โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงชุติินันท์  ยินดี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงธัญพิชชา  เต็มศรี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงยุพารัตน์  ภูรินทร์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ก้องศักดิ์ศรี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สานุกูล โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายศุภกานต์  กุลสุวรรณ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายวรวิทย์  บุญวงค์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงบุญยานุช  วรรณโร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงบุณยาพร  บุญแก้วสุข โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงพัชรนันท์  คงแก้ว โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงเบญจพร  จันทมา โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงนนทิชา  โพธิยก โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงภควดี  เซ่งยิ่น โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงไอลดา  อุ่นนวล โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงอรปภา  เจริญวารีกุล โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงพนิดา  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วสม โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงนิยารินทร์  หมูกาว โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงอรัญญา  รัตนบรรเลง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ไชยศรี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงสิรินดา  พุ่มทอง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงศตพร  จามิตร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงพัศสร  รอดสำเภา โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายจิรัศยา  ประไพวงศ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายอัฐษฎา  ดินเด็ม โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายเมธาสิทธิ์  มีเสน โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงวิภาพัฒน์  ช่วยวงศ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงวิจิตรกานต์  อุเทนพันธ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายลักษมณี  เพชรมณี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายณัฐพล  จินดาจิรโชติ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกรพินธุ์  แก้วสุข โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายชิตวร  นาคเป้า โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายกฤษณ์ชัย  วิเศษสินธุ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายธิเบศร์  หาญพยัคฆ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายศรัณย์ภัทร์  วินทะไชย โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงชาลิสา  ชาญเสนะ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายพัฒนสกรณ์  แก้วสม โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงธัชพรรณ  เพ็ชรบูรณ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงคณิศรา  อุไรรัตน์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงอัญชิสา  จันทร์ประดิษฐ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายชนากานต์  สีนิ่ม โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายธนากร  บุญวงษ์ศรี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายสันติ  ตั้นชีวะวงศ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงจุฑามณี  หานุกุล โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายชานน  อนันตพันธุ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงวรรณวิษา  วัชรพงศ์ธนากร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงสิรินยา  พรหมประทีป โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  รัตนมณี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงษิณภา  หัสสะโร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงศิริขวัญ  ปัญญาปิยวิทย์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายวัชรชัย  ณ นคร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงภูตะวัน  ชำนาญธุระกิจ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายวันเฉลิม  สีตะพงค์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงศุภลักษ์  มัชฌิมาภิโร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายนิชิตพล  พึ่งบุญ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงสุวิชาดา  สังข์สร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายปิยนันท์  บุญทรัพย์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงรชธร  ศรีสุนทร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงปริชญา  แก้วกิริยา โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายปุณณพัฒน์  พิมุตติพงศ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายปัญญดา  ไหรเจริญ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายฮัยซัม  เหมสนิท โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงแพรวา  พงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงบัวบูชา  ทองเต็ม โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงมนัสพร  วิบูลเขต โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายฮากีม  เศรษฐพัชรปรีด์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงปุณยนุช  เรืองศรี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงรินรดา  ณ ระนอง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายกฤตภาส  จันวัฒนะ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงบุษนันท์  มงคลประดิษฐ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงมนัสวีร์  สวัสดิรักษา โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายพรภวิษย์  ทารัฐสิน โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายแดนไตร  ดิษดี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงอริสรา  ไพรบูรณ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงศศิธร  แรกพินิจ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงวิลาสินี  สวยงาม โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายภูริภัทร  เปรุนาวิน โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงบัวชมพู  พุมาพาณิชย์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายอภิวิชญ์  ณ พัทลุง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายเศรษฐวัฒน์  เจริญพินิจภักดี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกัญญาภัค  อุทัยมณี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายปรมิศวร์  เสริมสุข โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงอภิชญา  ยอดราช โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงวิชิดา  ไชยมณี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงเพลิน  พรหมสาลี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงบุญญิสา  นิลเพ็ชร์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงทิฆัมพร  แซ่อึง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายรณกร  สอนกชกร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายพชร  พรรณราย โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายภูมิพัฒน์  มานะจิตต์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายเด่นภูมิ  ฤกษ์วิเศษ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายศุภัช  คำพิระ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงเอมมี่  กันตูร์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายศิววงศ์  นวลเล่ห์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายอรรถวัฒน์  เรืองรองกิติ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายชุติพนธ์  เจริญสกุลวงศ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายภูรินาท  คงชีพ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  มีชู โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงณพิชา  แก้วมณี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายทวีศักดิ์  เย่าเฉื้อง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่เตีย โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงนรพรรณมณฑ์  แก้วประดับ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  พุ่มโพธิ์คัง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายพนธกร  บุญนะ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายนฤภูมิ  ปะตะเน โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงพิชชานันท์  มากช่วย โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงธิดารัตน์  แกนคง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายชนม์ชนันทร์  เจริญสกุลวงศ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงอริสา  บุญเส้ง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงธัญญามายด์  เสริมจิตต์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายสิปปวิชญ์  นกเขียว โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายสุเกียรติ์  ไชยภักดี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายเมธาวิน  ศรีระดา โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายพุฒิพงศ์  ทองด้วง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผาอินทร์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายปภังกร  อนุราธา โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงภัณฑิรา  ผลบุญ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงชลชนก  รุ้งฟ้า โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายวิริทธ์พล  เอกมณี โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพัชญ์ปณดา  ทองอ่อนยศนิธิ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
533 เด็กชายนวันธร  คำสุวรรณโณ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
534 เด็กชายรฐนนท์  เหมือนวุ่น โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงปานตะวัน  ทิพย์ศรีนิมิต โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กชายคัมภีร์รัตน์  บุญเลิศ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายภูอาดี้  เหมสนิท โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
538 เด็กหญิงกชพร  ทวีรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงสุทินา  สาระพิทยาธร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
540 เด็กชายชยพล  พินศิริกุล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  แก้วพิบูลย์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงสุนิสา  เพ็ชรสังข์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
543 เด็กชายณัฐพล  งาหอม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
544 เด็กหญิงไปรยา  เสือสว่าง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
545 เด็กหญิงวนัสนันท์  รักษ์ทอง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
546 เด็กหญิงพุทธรักษา  กาลานุสนธิ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
547 เด็กหญิงธันยา  ธานะวัน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
548 เด็กหญิงฐิติวรดา  ทาจินา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
549 เด็กชายกานต์  ธีรภาพพงศ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
550 เด็กชายติณณภพ  พรหมสิน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงธนัชชา  ชูช่วย โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงจรัญญา  ใจอยู่ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายธนภัทร  มุสิกพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงอักษราภัค  ขุนชำนาญ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายกิตติพันธ์  ตุกชูแสง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายณัฐดนัย  รัตนาชัยโรจน์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วมาก โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงแพรพลอย  ทองหวั่น โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายทศพล  พรหมเรืองโชติ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงณัฐนรี  ซู่สุวรรณ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  สุขะปณะ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงชนันท์ภรณ์  แก้วดำ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายก่อพงศ์  เวชชศาสตร์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงวรัทยา  พรมโอภาษ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายอนันถวัฒน์  มะสัน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายธนภัทร  แก้ววงค์ศรี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายเมฆา  มาศปัน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงวิลาสินี  ยีหวังเจริญ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายยศภัทร์  ยินดีโมทย์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายพัสกร  ทองทรัพย์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายภูเบศ  ทรัพย์เพิ่ม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายชยพัทธ์  อวะภาค โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงกฤตธีรา  มูลบุญ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงพุทธรักษา  ฮ่องสาย โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายภูมินันท์  เพ็ชรรัตน์มุณี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงชนัญชิดา  ดำมาก โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กชายปราชญ์  วงศ์แก้ว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายพลกฤต  จงไกรจักร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงอติญา  แดงสุวรรณ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายภูมิรพี  ปุณยวาทะงาม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายฐปณวัชร์  จารุวาระกุล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายณฐปวัชร์  จารุวาระกุล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายอภิชาต  นวลแก้ว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงรพินท์นิภา  พวงทอง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงสุธิมนต์  ไชยรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กชายปราบดา  สอิ้งทอง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กชายศิว้ฒม์  ทองเพชร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายศิวกร  สามไหม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทองนิล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายวทัญญู  ไชยกิจ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงพัทธนันต์  ดำชุม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กชายศิกทัต  พลพิทักษ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงจิรธิดา  กาญจนพันธุ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายสานสิน  สันหลี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงรัฐปัทม์  สุขมี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายรฐนนท์  เกตุรา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงโรสลียา  เหมรัญ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงมัณฑิตา  รักษ์อิสระ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงวรินลดา  ยอสินธุ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงอาภาภัทร  จันคง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายรพีวิชญ์  ยืนหยัดชัย โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์หอม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายติณห์  แก้วสด โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงจิดาภา  หนูเพชร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงธัญพิชชา  แก้วเป็นทอง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงธิดารัตน์  สาหีม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายฐิติวัฒน์  นวลศักดิ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว  จงไกรจักร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงพิมลพรรณ  พักเกาะ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงพิราอร  เหมือนยอด โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายสิรวิชญ์  พุมสุวรรณโน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายอินทัช  พงศ์เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงชมพูนุท  รองสวัสดิ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงธันยมัย  พรหมสมบัติ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงนรากร  โกกิจ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงศุภกานต์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายกรวิชญ์  เส้งโสด โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงโชติกา  ศรีรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงณิชารีย์  ตองอ่อน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงพิชญภัค  พันรังสี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงภัทรทิชา  เนียมพุ่ม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายนันทวัฒน์  เพิ่ม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คชไกร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายรัชกฤช  ศรีวะโร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายดนุภัทร  ชุมประมาณ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายเอื้ออังกูร  คงบุญ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงลลนา  วงษ์นิกร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงสุธีธิดา  เปรุนาวิน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายธกฤต  อรรถจินดา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงกัลญา  แสงโพลง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงธนวรรณ  มณีรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายชยางกูล  ไชยวาริน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายณฐกร  วุฒิพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายณัฐพนธ์  พันธ์มโน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงณัฏฐนิศ  มั่นคง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายธนภัทร  คณะแนม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงปวรวรรณ  จันทะศูนย์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ชื่นชม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงจิดาภา  แก้วขาว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายวีระพงษ์  ระวัง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงมนสิชา  หม่อมปลัด โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงบุณยานุช  บัวทอง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายธีรภัทร์  ธรรมโร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงกรัญญา  เทพหล้า โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงสุภัสสร  อินทร์ขาว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงสุภัสสรา  อมรอนุพงศ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุชาติ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงพรรณิชญา  เก้าเอี้ยน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงปฑิตตา  หน่อสกูล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แสงสว่าง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายสิริวิชญ์  เฝือคง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายภัทรวรรธน์  เลิศเมธานนท์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายสรวิชญ์  ศรทอง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงพรพรรณ  แก้วประไพ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายศิวเวท  แสงจันทร์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายธีรดนย์  งามพร้อม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายธนกฤต  ฉัตรจินดา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปานเส้ง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายวรวิช  วรจินต์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงแพรวาวฏี  อินทสระ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงปณิษฐา  แก้วมณีโชติ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายก้องภพ  ปานเพ็ชร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  หลงสาม๊ะ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายพิทักษ์พงษ์  สุวลักษณ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายพินไท  ณ พัทลุง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงกนกพร  วุฒิพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงชาลิสา  สมเพชร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายภูริภัทร์  ดุกหลิ่ม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงฑิตฐิยา  ย้อยด้วง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงฐิฑิตยา  ย้อยด้วง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายชนาธิป  มาระเสนา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายไชยวัฒน์  พุ่มมา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายธนกฤต  พุ่มเล่ง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายภูรินท์  จันทวงศ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายชนันธร  สังข์แก้ว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายอาราวี  ห่อแป้น โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายวรวิทย์  ธรรมโชติ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายศรัณย์  ผอมนะ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายรุ่งวิทย์  อนันต์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงสุพิชญา  ขุนแก้ว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายศุภเสกย์  ปานงาม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงฐิตาพร  จิตต์หลัง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงปาณิสรา  รักหนู โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงอริสรา  เล่งกูล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงเอมวดี  กาญจนะ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงธัญลักษณ์  จิตนวล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงชนิตรา  มณีวงษ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงนิชนันท์  รักไทย โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายณชดล  สิทธิแก้วไกร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงหาสนี  สแลแม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงสรัสนันท์  ศรีกงพาน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายพีรณัฐ  จัตุพล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายเนย์ธาดา  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงวรนิษฐา  ทองพรม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงณฐปัฐม์  มั่นคง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญขวัญ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงวาเลนไทน์  ช่อเชิดชูวงศ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงโชติกา  ไชยมโณ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายภัทรภน  กรีพันธุ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงปาณิสรา  จันคง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายปัญญากร  ฤทธิเดช โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายสุวิจักษณ์  เทพทวี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายธีรนาถ  นพถาวร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงธมนวรรณ  สิทธิสถิตย์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายนัทธพงศ์  เทพสุวรรณ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงพราวน้ำเพชร  จิดาพชรพงศ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงอทิตยา  หลงมีหนา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงกัญญ์ศิริ  ทวีเศรษฐ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายภูวนัตถ์  อิสระ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายศุภกิตต์  คงหนู โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายภูริพัฒน์  อินทรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายสรทรรศน์  จิตตะระ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายปรมินทร์  บำรุงศรี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายปิยรัตน์  เขียวสุวรรณ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เหาตะวานิช โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงพัชรา  จราจร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายอรรถพร  ขวัญหมัด โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงทิพยรัตน์  นิ่มดวง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายเบญจคุณ  ขำขจร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายวงศธร  วีระวรรณโณ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายธเนศ  หนูเจริญ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายวรเดช  เดชพัชรกำแหง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายพิชชากร  รอดชู โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงปณิญชญาณ์  พรหมเจริญ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงวรณัน  แก้วมณีย์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงปรียาภรณ์  บุญสร้าง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงเพ็ญธิตา  เพ็ชร์ขาว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงกวินธิดา  สุขลิ่ม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายธนชัย  ประวัติ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายวรรณพรต  บุญศรีสม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายศราวิน  ปานพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทองสิทธิพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงฟาฏิมา  หรับจันทร์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงสวรินทร์  ชูแสง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงณัฐธิดา  ยอดแก้ว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายเขมทัต  บุญส่ง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงมาศจุฑา  แก้วทองประคำ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายวิษรุจน์  สรีริยะ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงกองกาญจน์  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองประเสริฐ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายบุญฤทธิ์  ขะตะเจริญ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายพรภัทร  ตาแก้ว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงกรพชร  ทวีรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สอนแดง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยชนะ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงสุวิตา  จินดามุณี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายณัฐนันท์  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงนรมน  ไชยมณี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงราชาวดี  วิรัชวรกร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงเจ้าจอม  ทองเกตุ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายกัญจน์  สุชาติ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายปัณณวิชญ์  ป่านลาย โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายเอกอนันต์  กำเหนิดผล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ยอสินธุ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงณัฐชา  มุสิด โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายภูติณัฐ  ประกอบ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงณัฐธิรา  จำรัส โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงภูฟ้า  ทุมาสิงห์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายกฤษตฤณ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กชายปณัทพงศ์  ทองทวี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายนาราชา  หมัดอะดัม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายกชกร  ขุนทองปาน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กชายพัชรพล  ทองคง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กชายสิงหา  เอกกระจาย โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายคมสัน  ป้อมกระสันต์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงญาณิสา  ทองดี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายศุภกิตติ์  เมืองทอง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงอิงกมล  เงินถาวร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายธรรพ์ณธร  หลัดจันทร โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายเขมสรณ์  บุญสุข โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงกฤตพร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายณภัทร  แก้วมณี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายปวเรศ  หลำเส้ง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายณัฐชนน  พรหมจรรย์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายธนกร  ศิริแก้ว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงอัญญาณี  พรมนิล โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองเที่ยง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงเขมมิกา  ไชยเส้ง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายภัทรพล  วิจิตรโสภา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายกชกร  สงสังข์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายธนัตถ์  มณีรัตนโชติ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงชนิตรา  สุวรรณมณี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายศุภกร  มณีรักษ์ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงทิพรัตน์  ฆังคะสุวรรณ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายวิชาพร  เกื้อก่อยอด โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงสุวิชา  หลัดเกลี้ยง โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายสิวายุ  ไชยทองศรี โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงสมิตานัน  เอียดหนู โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายเทพทัต  สุขขาว โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงปพิชญา  ธรรมธินโน โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กชายเพชราวุธ  พรหมบังเกิด โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงธนัญญา  นามอาษา โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงขวัญพิชชา  จันทะนะ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายศุภเนศ  ทองโอ่ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงอรวรรณ  ใหมพรม โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงอรอมร  แย้มปู่ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงปัญญิศา  หีมมะ โรงเรียนจุลสมัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บัวดำ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
799 เด็กชายวิทยนันท์  หมัดเลียด โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
800 เด็กชายบารมี  แก้วมหากาฬ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
801 เด็กหญิงกชพรรณ  ริยา โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
802 เด็กหญิงอาทิตยา  ถีราวุฒิ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
803 เด็กหญิงปรัชญาวดี  ปรีชา โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
804 เด็กหญิงชญาศุภา  กันภัย โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
805 เด็กชายคนึง  ปรีชา โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
806 เด็กชายชยุตม์  เพชรมณี โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
807 เด็กหญิงกรณิศ  เมี้ยงหอม โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
808 เด็กหญิงณัฐธยาน์  รองพล โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
809 เด็กชายเอกวัชร  กิจธิคุณ โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
810 เด็กชายธนวิชญ์  สุวรรณสะอาด โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
811 เด็กหญิงณัฐวดี  เผือกสม โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
812 เด็กชายเมธัส  ศรีสงคราม โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายอภิวัฒน์  ขาวเรือง โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
814 เด็กชายกฤตภาส  ชาวห้วยหมาก โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
815 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ณ สงขลา โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
816 เด็กชายธีร์ธวัช  นิลพงศ์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
817 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หนูวงษ์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
818 เด็กหญิงน่านน้ำ  หนูอ่อน โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
819 เด็กหญิงเจนิเฟอร์ เจนจิรา  โจนส์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
820 เด็กชายปิยภัทร  แสงสุวรรณ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
821 เด็กหญิงชนากานต์  โรจนหัสดินทร์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
822 เด็กหญิงพุธิตา  เสียงดัง โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 คณิตประถม
823 เด็กหญิงนาตาช่า  มาร์ชาวล์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
824 เด็กชายณัฐกิตต์  โชติช่วง โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 คณิตประถม
825 เด็กหญิงทัชฎาภา  ธนะพิทักษ์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กหญิงบุญสิตา  วุฒิผล โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงรสริน  แสงทอง โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงชวัลรัตน์  รัตนพิบูลย์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงภาณินี  ชมเชย โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายราชภัทร  คงแก้ว โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายณัชพล  เสล็มเบิก โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายพุฒิเมธ  เสียงดัง โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงทิพวรรณ  พันธุรัตน์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปันทรัตน์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายจตุรวิชญ์  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงเกศกนก  แสงอรุณ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงธนัชชา  เสริมสุทธิ์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงนนทวัน  หนูชัยแก้ว โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงณฐวรรณ  พีระประสมพงศ์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชรยิ่ง โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายกฤษดา  ราชเมืองฝาง โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงนีรภัทร  พุทธวาศรี โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุขเอียด โรงเรียนหวังดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายรุ่ง  แสงทอง โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงพัณณิตา  ขุนชิตร โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายนรธีร์  อักโขสุวรรณ โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงศุภิสรา  ทองจินดา โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ส่องสง โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายสรณ์สิริ  แจ่มจำรัส โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงวิสุดา  พลศักดิ์ขวา โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  อาจชนะ โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กชายภูธน  บุญเพ็ชร โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงนันท์นภัส  หิรัญวดี โรงเรียนหวังดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สืบภา โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงภัทรกันย์  ชูแก้ว โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงปิ่นเพชร  เพชรศรี โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงนิรชา  เอียดรื่น โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงเขมทัต  รัตนพิบูลย์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงพิชชาอร  นิลโมทย์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงปาณิศา  เฟื่องนวกิจ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กชายพฤทธ์  ยันตรกิจ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงพณิชา  ชูมี โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายธันยวัต  สุขเอียด โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงณฐพร  มีใส โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงอุมาพร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงสวรส  ดุลยธรรมภักดี โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กชายภูมิรพี  มีเผาะ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กชายคธาศักดิ์  แสงจันทร์ โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงสายธาร  นคโร โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ดุลยกุล โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กชายรัตนวัฒน์  พันธ์ทอง โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงกฤชญาพร  เทพญา โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงปริชญา  ปันระศรี โรงเรียนหวังดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงสุนิษา  บิลสัน โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
875 เด็กหญิงวรัญญา  อินหมัน โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
876 เด็กชายนาอีฟ  จิงา โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
877 เด็กหญิงพลอยพรรณ์  บินบอสอ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
878 เด็กหญิงมาเรีย ฮัสนา  ฝันฝา โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
879 เด็กหญิงฮันวานี  บินดุเหล็ม โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
880 เด็กหญิงแอนนิต้า  หมัดอัด โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
881 เด็กหญิงนัสริน  ฮาแว โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
882 เด็กหญิงสกุลณีย์  สระดน โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
883 เด็กชายชารีฟ  หวังอารี โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
884 เด็กชายซอลีฮีน  หมาดอี โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
885 เด็กชายวีรยุทธ์  มินแหละ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
886 เด็กชายฮัสนูน  หมู่เก็ม โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
887 เด็กชายสิทธิชัย  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
888 เด็กชายชาฮีดัน  อิสายะ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
889 เด็กหญิงนาฏยา  สะระดล โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงณัฐญาดา  สายสะอิด โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงชรินรัตน์   รุยปริง โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงญูวีต้า  สาเม๊าะ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงทิฆัฌพร  บินดุเหล็ม โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงกิติยา  สายสะอิด โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงนูรลีนา  บินสัน โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงฟูรัยดา  สายสอิด โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงอัรฟานี  ยีหมัดเส็น โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายอับบัส  แหละปานแก้ว โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงศินิตทรา  หลับจันทร์ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงนาซูฮา  เจะเหล็บ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายอับดุลการีม  สายสอิด โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงวิอาม  อุปมา โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายนาบีล  นาปาเลน โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายบาซิล  จงกุลบาล โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายอัซมี  เบ็ญร่าหีม โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายฟุรกร   หมันวาหาบ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายชาฮาบี  หลีสันมะหมัด โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายนัสรุน  หมันเจริญ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงวารุณี  หลับจันทร์ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงนัจญดา  บินเตล็บ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงนูราฮัน  บินร่อหีม โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงสวรรยา  เชื้อชอบ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงกันยกร  แก้วปัญญา โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงรสิตา  สุจริตธุระการ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงฮานาอ์  ฤทธิ์โต โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงฮัซวานี  บินเตล็บ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงซานียา  นิยมเดชา โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายอัสซูรีย์  หมัดดีน โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงเขมนิจ  ขุนดุหรีม โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงอิสเราะอ์  มือเลาะหะแม โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงนัสริน  สาและ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายอานัส  หัสหมัด โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงชนัญญา  พันธุ์สะและหมัน โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายกัณตะวีย์  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายฮากิม  หมันวาหาบ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงตัสนีม  บินสัน โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายวุฒิภัทร  อ่อนดำ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
928 เด็กชายพีรวิชญ์  วีระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
929 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จิ้วตระกูล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
930 เด็กชายสายฟ้า  นิรันดรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
931 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  จิตตกุลเสนา โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
932 เด็กชายนันทเมธ  ศรีงาม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
933 เด็กชายอัศม์เดช  ชุมเกตุ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
934 เด็กชายพาสกุลวงศ์  สุภาพร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
935 เด็กหญิงญาณิศา  เวชสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
936 เด็กชายรัชพล  ซุ้นซิ่ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
937 เด็กหญิงธนัญญา  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
938 เด็กหญิงเขมิสรา  จูห้อง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
939 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปาลเมือง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
940 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลาศิลป์มงคล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
941 เด็กชายสุวีร์ภัทร  สุวรรณชาตรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
942 เด็กชายจตุรภัทร  บัวเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
943 เด็กหญิงบุญสิตา  สักกุณา โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
944 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ฝักแก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
945 เด็กหญิงรติมา  แก้ววิจิตร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
946 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ชูโชติ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
947 เด็กหญิงอภิปรียา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
948 เด็กชายศุภกิจ  เครือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
949 เด็กชายธีรเดช  จันทร์เลื่อน โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
950 เด็กหญิงณัฐพัชร์  บัวปาน โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
951 เด็กหญิงเกสรา  ภูมิสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
952 เด็กชายเพชรปิยะ  ภักดี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
953 เด็กหญิงอธิชา  คงชู โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
954 เด็กชายภูมิภักดี  ทวิปริญญาสกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
955 เด็กหญิงฐิญาดา  บุญกูล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
956 เด็กหญิงสุทธสินี  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
957 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
958 เด็กหญิงโสภิดา  โกญจนาท โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
959 เด็กหญิงวิมลสิริ  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
960 เด็กหญิงพิชชา  ธานะวัน โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
961 เด็กชายปฐมพงศ์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
962 เด็กหญิงปิยะธิดา  ทันตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
963 เด็กหญิงเตชินี  อนังคพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
964 เด็กชายวชิรวิทย์  วีระสกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
965 เด็กชายพฤทธพล  ผดุง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
966 เด็กหญิงกรภัทร์  ทองน้ำเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
967 เด็กชายหาญพล  พรหมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
968 เด็กชายทาธฤษ  วรวรรณเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
969 เด็กชายคมชาญ  ทองตาล่วง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
970 เด็กหญิงมัญชุพรรษ  ภักดี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
971 เด็กชายกฤษติโชติ  โชติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
972 เด็กชายสัณหณัฐ  กาญจนเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
973 เด็กหญิงณัฐวรา  มิตรช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
974 เด็กหญิงชนม์นิภา  นุชพุ่ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
975 เด็กหญิงวรัทยา  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
976 เด็กชายพุทธคุณ  หนูขาว โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
977 เด็กชายภวัต  พิทักอักษร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
978 เด็กชายพันธุ์พิศิษฐ์  อ่อนคล้าย โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
979 เด็กหญิงชยาภรณ์  เหาตะวานิช โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
980 เด็กหญิงชวิศา  กาฬจันโท โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
981 เด็กหญิงสุวิชญา  ละอองมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
982 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  รักขา โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
983 เด็กชายโสภณัฐ  ลอยแก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
984 เด็กหญิงกชมน  เกื้อเดช โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
985 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชรินทราวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
986 เด็กหญิงลลิตา  จันทร์สุริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
987 เด็กหญิงดุษฎี  จอมจางวาง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
988 เด็กชายวิศิษฎ์กุล  แซ่เฮ่า โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
989 เด็กชายฆรวัณณ์  แก้วบุญทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
990 เด็กหญิงพนิตา  ทุ่งสะโร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
991 เด็กชายฐาปณวิชย์  พงษ์รอด โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
992 เด็กหญิงกันตพร  รัตนนิมิตร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
993 เด็กชายกฤตเมธ  ประกอบสิม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
994 เด็กชายวิททสุ  ทองนิ่ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
995 เด็กหญิงศุภกานต์  ขวัญล้อม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
996 เด็กหญิงวิศรุตา  ชูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
997 เด็กหญิงอิสร์วษา  ประชากิตติกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 คณิตประถม
998 เด็กชายธนากร  เพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
999 เด็กหญิงสมัชญา  แก้วชูเชิด โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงปิยฉัตร  แก้วเล็ก โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงณัฐชยา  มณีอ่อน โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไชยฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กชายอัฑฒกร  จันทรมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กชายณัชชนน  ชูน้อย โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงอภิสรา  สายอ๋อง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงพรรณพัชร  จอมทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงณิชาภัทร์  นิลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงติรณา  อำไพมังกร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงณัฐกมล  วงศ์ผาสุกโชติ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กชายก้องภพ  ชนะพล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
1011 เด็กชายปุณณวิช  คุณพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงกุศลิน  หนูในน้ำ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงจิณห์วรา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กชายปัณณทัต  หมานมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
1015 เด็กชายศุภณัฐ  นิตยนันทการ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กชายกันต์ธวรรท  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กชายกานต์นภัส  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กชายปาณัสม์  หอมบุตร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงนิชา  ลำธารทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงอังศิกานต์  แก้วสมทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงสุชานาฎ  ศรีไชย โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงฟ้าสร้าง  ธีรธรรมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ชูประสูตร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กชายรัชพล  คำทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กชายกฤษฎิ์คณภรณ์  อำไพมังกร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กชายวชิรเดช  รักษาแก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กชายธีรเดช  ลีลาพรอุดม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงนภสร  สระขาว โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กชายเจษฑนกรณ์  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงสุพิชชา  อทินโณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงภคพร  ยอดจัตตุการ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงภัทนีย์  จิตละเอียด โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงวิชญาพา  แตงประดิษฐ์สิริ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กชายบุญทกิจ  อุบลไพศาล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1036 เด็กชายฐาปกรณ์  ไชยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงสุชานันท์  ดารารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงไอลดา  มะดิง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงเขมจิรา  ภักดี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงสิริวดี  เบญจาทิกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1041 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชูแสง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงปาณิสรา  เรืองอร่าม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1043 เด็กชายธุวานนท์  สงธนู โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงปารมิตา  คำหงษา โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงชยาภรณ์  กองคูณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงพัณณิตา  พลกาย โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงธัญพิชชา  อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงสุธัญญา  เบ้าสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงทิพานัน  ห้วยห้อง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงจันทน์กมล  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กชายสุรบดี  จอกน้อย โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงวริศรา  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กชายยศสรัล  บินหลี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กชายนิธิศักดิ์  พันธ์มี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กชายธนเดช  หนูชัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงฐิติวรรณ  แก้วกล้า โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงธัญชนก  สระโร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงกมลธิษณ์  อุทัยเชฏฐ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงณัฐชยา  บัวกิ่ง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กชายณัฐพงษ์  เวชสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กชายชัชนันท์  โชติช่วง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กชายกันตพัฒน์  แพทย์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงภัควัลญชญ์  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงฐิติชญา  เนาว์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กชายปรัชชดล  ผลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
1066 เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กชายวรกร  บุญดำ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงธนพร  หนูสง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายปกป้อง  สท้านวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงนิติกาญจน์  สุคนธมาศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายกันติทัต  ปาณะศรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงสิรินดา  ลายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงนันท์นลิน  วงศ์พระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภู่เมธากุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงธนัชชา  มานะชำนิ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงสุภัทรรัชต์  นพสิริอนันต์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายทรงวุฒิ  สรงวารี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายภคพล  ลัดดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายภูวิชญ์  ชุ่มสนิท โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงธนัญญา  บุญโสดากร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงณัฐณิชา  เปียฉิม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงปัญชรัศมิ์  ไตรเวทย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายวชิรญา  จริยานุกูล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงนวพร  ราญฎร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงสัตตวิมล  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงพัตรพิมล  พูลรส โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงวริษา  ชุมภูทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงมณีนัส  รอดริน โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายเนติภูมิ  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงชนาภา  สระศรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายธนกฤต  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายภัทรพล  ชูใจ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงจุฬาบดี  ชอบกิจ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงเดียน่า  บาเหะ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายภควิทย์  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายณัฐภัทร  เดชสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงภัทราพร  แสงเงิน โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงพิชชาอร  มุสิกโร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายศักดิ์นที  อ่อนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนมุณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงปารวีย์  ยีหวังเจริญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายภูริต  บุณยะศิวะ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูมาก โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงกาญดา  ปันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายศุภากร  อุบลจินดา โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงกรฤษฏ์  มานะชำนิ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงสลิลพร  แสงวิศิษฎภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงสิริวิมล  เสียงดัง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงสายธาร  พูลภักดี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงปภาวี  คงยก โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงอรุณลักษณ์  จุทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงกุลธาดา  ตลับทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายพัทธนันท์  คุ้มวิริยะ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายกฤตภาส  ชายะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายณัฐชนน  ตลับทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายสรวิชญ์  น้อยสำลี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  ตลับทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงชฎาพร  สีมา โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีคะนอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงภัทราภา  ทองทวี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงณฐกร  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงวนิสา  แซ่ตั้น โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงสันต์หทัย  รัตนคุณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงจิรสุตา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงณิชกานต์  ณรงค์เดชา โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงชญานิศ  ทองส่งโสม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงกรกฎ  ดวงใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายพิชญุตม์  พิพัฒน์วรสกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  เทพจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงณตา  เอกอุรุ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงพริสร  ธีรภาพพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงณัฎฐ์ณิศา  สันจร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงศรุตา  ศรีขวัญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงรินรดา  ละวรรณแก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงรวิภา  อุกฤษฏ์อัสดร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายพิชชาธร  ทองสองสี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงกัญชลิกา  นวลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงธนิสรา  เลิศผล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงสาริศา  อ่อนเจริญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงนัดดามาศ  อภินารถนรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงอารยา  สิงสาโร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงปุญญตา  สมเนตร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายกิตติศักดิ์  วุ่นดี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายอธิวรรธก์  พงศ์ธนานิกร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงณัฐธิดา  คงประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงศุภดา  ขุนหนู โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงสุรดา  ธเจริญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายชิษณุชา  อิ้วลันตา โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายธนกฤติ  ณะมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงสุนิษฐิดา  สะอาดใส โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายกศิดิศ  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงมุทิตา  ซุ้นซิ่ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงรินทิพย์  หนูเส็น โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงณัฐนิชา  ธรรมาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายพัลลภ  ไชยะเวช โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายกฤษกร  วงศ์แย้ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายวรพรต  บัวกิ่ง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายกษิเดช  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายทองธรรม  สุขการณ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายจิรภัทร  ทะสะระ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชำนาญกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายศุภกร  พรหมบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายสรุจ  พุทธนุกูล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงวิสุเนตร  ไชยชาญยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายนาวิน  เสนาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายรักษ์ธรรมชาติ  แป้นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายภูเมศ  ภูมิสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายโภควินท์  รอดเสน โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงมนัสวีย์  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงธีรนุช  ช่อลำเจียก โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายธรณินทร์  จันทชาติ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงจินต์จุฑา  นนทะสร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงนนธิชา  ศรีสงค์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงกัลยากร  กะณะศิริ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงจิดาภา  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายทรธร  ทวีปัญญาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายตฤณ  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงธิชาดา  จอกลอย โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายจารุกิตติ์  ผลวัฒนานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงวรัญญา  เพชรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงญาดา  เชิดชูศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงบุษยมาศ  ขาวคง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายบารมี  สุวรรณคีรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงชุติมา  แก้วนวล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงพาขวัญ  ปานทองคำ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงเอนิกา  ไทยกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงโชติกา  แก้วพิชัย โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงนิชกานต์  อินทรสูต โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงรดา  รักเกียรติสกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงสิรภัทร  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงศรัญญดา  สุภาพร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงธนพร  แก้วพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงรวิสรา  คงพรหม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายอะชิตะ  พรเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายธนภัทร  ตันติประดับ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงพรรัมภา  พันธพงค์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงมณฑนา  หนูขาว โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงญาดา  เดชสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงฐิติมา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงชญานิศา  ทิพยมนตรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ขุนนักการ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงณัฐฐิดา  สระมุณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงเกศรา  ทับชัย โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายญาณวุฒิ  สอนถาวร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายนนท์ปวิธ  มิตรชัย โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงณัฐชยา  เตชะวิทย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงชญานิษฐ์  กิตติประภานันท์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายศิวกร  อภิวันท์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงจิรัชญา  เจริญเนตรกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายธตรฐ  รอดคล้าย โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายภูรินท์  รักเกียรติสกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงปิยอร  รวดเร็ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงนัฏฐานันท์  วงษ์เอียด โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงปิยาภัสร  ภิรมยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงพณสิพร  คงไข่ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงวรรณิกา  รักษภักดี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงกรณิช  สุจริตธุระการ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงญานิศา  ชลาลัย โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายณัฐดนย์  คงอาษา โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายนวพรรษ  รัตนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงพัทธรวดี  บุญเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สิงขรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงอนัญญา  หวัดเพชร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงปภาณิน  ชุ่มเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายสิรภพ  โอวาท โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายธนภัทร  หอมไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงชนกนันท์  เสพมงคลเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายณัฐภูมิ  มุสิเกิด โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงดารินี  สุวรรณละออง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงภัณฑิลา  จอกน้อย โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงญาณิศา  เจริญเนตรกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายกิตติพจน์  บุปผะโก โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงสิรภัทร  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงปณสิตา  คงไข่ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายภาวัต  คันธฬิกา โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายภีมเดช  ปานเพชร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงนงนภัส  ด้วงคต โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงปิย์วรา  องอาจ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายณัฐนันท์  เจตนา โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงเกรซ  วงศ์เทศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงปลายฟ้า  ทั่งไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายณฐนกร  รุ่งอำไพ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แก้วสลำ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงกัญญานี  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงทันติญา  ทวีปัญญาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายปุญญพัฒน์  พุ่มมา โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงภิญ์ญพัชฌ์  เพ็ชรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงศุภากร  มุสิกวงส์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายวิชชากร  นาคพุ่ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายพีรวิชญ์  พรหมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายคณพศ  สนิทมัจโร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายพาพงศ์  ประสิทธิ์สถาพร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายศุภกฤต  ศรีศุภโชค โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายธันชนน  สุริยา โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายธีรดนย์  บูญเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายกรวัฒน์  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงดากานดา  มุณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงนฤมล  ศรีไชย โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงสุพิชญา  ลายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายนันทกร  คลิ้งไชย โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายธีรเดช  นุ่นสง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายชวัลวิทย์  พาศิริ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงจารุวรรณ  อ่อนเกตุพล โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงอภิชญา  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงปิยาอร  องอาจ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงกชวกร  ขวัญเซ่ง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงพัทธมน  โชติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วีระเดชสุนทรชัย โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายฉัตรดนัย  ผลกล้า โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายพัทรบรรณ  ทิพย์เดช โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงธารารัตน์  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายพงศ์ณภัทร  บำรุงกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญชู โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ขุนหนู โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชุมเจริญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงเปรมพัชร  ศรีโนนโคตร โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงข้าวหอม  วิชชุรังศรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงณัฐณิชา  เนื่องเนาว์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงศตพร  จันทสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายบวรทัต  หาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงรุชดา  มาลินี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายโสรัจจ์  จันทร์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายวรัทภพ  ชูใจ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงมนัสวีร์  มะดิง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงกัลยาณิน  ศรีเกตุ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายณัฐภัทร  หมันหมาด โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงกีรติ  ต่วนยี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายเสฏวุฒิ  คงมาก โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายภูมินัฐ  พูนภักดี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงชญานิศ  ทิพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายพงศภัค  คงพรหม โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายศักดิ์ขรินทร์  อ่อนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงญาณิศา  สังวรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายภูตะวัน  หวันหลี โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงณาฏา  มุตตะหารัช โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงกมลชนก  ถิระวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายกิตติธัช  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงนภัสกร  กระจ่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายธเนศพล  สังข์น้อย โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายปวริศร์  เกียรติถาวรนันท์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงเปรมธิดา  รัตนพรหมเมศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงอชิรญา  สังเกตุ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1309 เด็กชายปฎิพัทธ์  แก้วลอย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1310 เด็กหญิงอัญชนา  แก้วมณี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1311 เด็กชายขจอนเดชภ์  มีเสน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1312 เด็กหญิงรุจิอร  ศรีนวลขาว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1313 เด็กชายชลันธร  โอทาริก โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1314 เด็กชายจักรดุลย์  ทองคำ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1315 เด็กหญิงนงนภัส  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1316 เด็กชายกิตติภูมิ  ชูเกลี้ยง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1317 เด็กหญิงสุพรรษา  ขาวแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1318 เด็กหญิงภณิดา  ขวัญย่อง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1319 เด็กหญิงณัฐวรา  แสงพงศ์ชวาล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  กูเดร์กาเด็ง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1321 เด็กชายกิตติพศ  มากสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1322 เด็กหญิงกุลสินี  สรรพวรพงษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1323 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ดวงวิสุทธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1324 เด็กหญิงปภาพินท์  พีรฉัตรปกรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1325 เด็กหญิงชัญญานุช  ปันทะรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1326 เด็กหญิงกรณิศ  ยิ้มยิ่ง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1327 เด็กชายชชนน  รายนุกูล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1328 เด็กหญิงนัทธรมัย  ตันสกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1329 เด็กหญิงสุธาสินี  ปุรัษกาญจน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงพิริสา  รอดเกลี้ยง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1331 เด็กชายศิรชัช  นิลเพชร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1332 เด็กชายจารุวิทย์  พันธุ์ไพโรจน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1333 เด็กหญิงภัชราภรณ์  ฟองประพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1334 เด็กชายชลสิทธิ์  แก้วอรุณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1335 เด็กชายกอฟฟารี่  เหมมาน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1336 เด็กชายภูรี  กันภัย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1337 เด็กชายธราธาร  ปะสัน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1338 เด็กชายนราธิป  คุมโสระ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1339 เด็กหญิงฐิติกานต์  ฤทธิเดช โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงศรัญญา  จี้ติ๊บ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1341 เด็กหญิงวีรภัทรา  ขุนเดช โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1342 เด็กชายนนทพัทธ์  ชูเมือง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1343 เด็กชายธนพล  กล่อมขจิต โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1344 เด็กหญิงโชติกา  ดิสระพงค์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1345 เด็กชายสิรวิชญ์  จันทศิริ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1346 เด็กชายอรรฆพล  พละไชย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1347 เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วหมุน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1348 เด็กชายติณณภพ  แก้วสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1349 เด็กหญิงชญานี  สาสระ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1350 เด็กหญิงแสงเดือน  กิจันดา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1351 เด็กหญิงบัวบูชา  ฤทธิ์คำรพ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1352 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พัฒนาวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1353 เด็กหญิงณัฐชา  ปลอดทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1354 เด็กหญิงปัญญ์สินี  เนาว์สุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1355 เด็กหญิงปัญญ์ศิรา  เนาว์สุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1356 เด็กชายจีราวัฒน์  พงศ์ธนาเอก โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1357 เด็กชายธนชัย  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1358 เด็กหญิงณฤดี  ล้วนสละ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1359 เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุวิสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1360 เด็กหญิงณัฏฐฌา  สังข์คัมภิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1361 เด็กหญิงณทยา  บุญจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1362 เด็กหญิงปุณยาพร  มีสันทัด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1363 เด็กหญิงกิตติญาดา  ถ้ำเสือ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1364 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขุนจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1365 เด็กหญิงสาณิศา  ดิษโส โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1366 เด็กหญิงสุมานิศา  ฉิ้มสังข์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1367 เด็กหญิงณัฐสุดา  คงรอด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงผาณิตนิภา  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงชวิศา  วิมลศรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1370 เด็กหญิงสรีรัญ  อันทระบุตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1371 เด็กหญิงปิ่นมนัส  ทิพกองลาด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1372 เด็กหญิงณัฐชยา  รัตนมณี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1373 เด็กชายธีธัช  สุขธรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1374 เด็กชายนพกร  ทองศรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1375 เด็กชายอชิระ  แสงจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1376 เด็กชายคุณานันต์  แก้วสด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1377 เด็กชายชัชชนน  บุญรอดรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1378 เด็กชายเมธี  ทองเพ็ง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1379 เด็กชายพีรพัฒน์  สุวรรณ์พลอย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1380 เด็กชายภคธร  บุญเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1381 เด็กชายวรรณธนพร  สุวรรณมณี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1382 เด็กชายศิรภัทร  ศิริคติธรรม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1383 เด็กชายทรงวุฒิ  รามสูต โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1384 เด็กชายณัฐภูมิ  ประกอบชาติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1385 เด็กชายมนัสวิน  คงสง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1386 เด็กชายทัสวี  จองนุ้ย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1387 เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์  บัวศรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงอักษราภัค  พงค์อินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงฐิตาพร  โกศัย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1390 เด็กหญิงสุพิชชา  หิรัญวิริยะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1391 เด็กหญิงฐิตารีย์  สายสิงห์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงกกัญญ์วรา  ลักษณุกิจ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงอินทิรา  ธารารักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1394 เด็กหญิงรัญชิดา  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1395 เด็กหญิงธมนวรรณ  เชื่อมาก โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1396 เด็กหญิงบัวบูชา  ศรีใหม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1397 เด็กหญิงนวนันท์  ทองสีคลี่ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1398 เด็กชายสุปรีชาพล  ศิลา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1399 เด็กชายพัทธดนย์  กาชัย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1400 เด็กชายธนกร  บุญณรงค์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1401 เด็กชายภัทรกร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1402 เด็กชายนรเศรษฐ์  ผาแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1403 เด็กชายตฤณ  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1404 เด็กชายสถิรวัช  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1405 เด็กชายปรนิม  บุญรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1406 เด็กชายฐปนวัฒน์  โรจนรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1407 เด็กหญิงจันทกานต์  เจริญวิริยะภาพ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงฉันทิสา  ยะถาวร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงพิมพ์พีรดา  มะลี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1410 เด็กหญิงอภิษฎา  สงแสง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1411 เด็กหญิงณณิชา  วิสุลีวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1412 เด็กชายปกป้อง  จารุพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1413 เด็กชายปรเมศวร์  บุญเจริญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1414 เด็กชายรัชภูมิ  ขวัญปิยะรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1415 เด็กชายปุณณวิช  ชูวัน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1416 เด็กชายยศกร  ไพโรจน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1417 เด็กหญิงธีรดา  คีรีโชติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงปุญญิศา  ชศิริ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1419 เด็กหญิงปุณฑริกา  จิตตะเสโณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1420 เด็กหญิงภัทรวดี  เรืองหนู โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงอารีรัตน์  ชูช่วย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงกันติชา  มหาโคตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1423 เด็กหญิงเวทิตา  สุนทรากร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1424 เด็กหญิงโยษิตา  อนันตพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1425 เด็กหญิงธนพรพรรณ  สังข์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงนวพร  จิตศิริ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงธัญรดา  อินตรา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1428 เด็กหญิงณัฐพัชร์  เอื้ออิสระวิมล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1429 เด็กหญิงชนมน  วงศ์พรเพ็ญภาพ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1430 เด็กชายณัฎฐพล  แก้วเนียม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1431 เด็กชายธนวัตร  สิริพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1432 เด็กชายชนกันต์  ทองใหญ่ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1433 เด็กชายพีรยุทธ  บุญแอ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1434 เด็กชายอธิวัฒน์  เพ็ญฌะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1435 เด็กชายกริษฐา  เพ็ชรคง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1436 เด็กชายภาณวิชญ์  นวลละออง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1437 เด็กหญิงศศิวรรณ  ชูประดิษฐ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงภัณทิรา  ด้ามทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1439 เด็กหญิงภัคญาดา  ไชยมะโน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1440 เด็กชายชนะโชติ  พาศิริ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1441 เด็กชายธีรชัย  นครามนตรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1442 เด็กชายสุธินันท์  สุขมี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1443 เด็กชายธนกฤต  สินสังข์เลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1444 เด็กชายพรชนัน  แก่นทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1445 เด็กชายภูมิพิทักษ์  ทองสันติติ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1446 เด็กชายธรเทพ  หนูโยม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1447 เด็กชายวรเมธ  เรืองแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1448 เด็กชายณัฐพนธ  แก้วประดับ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1449 เด็กชายมนูเชษฐ์  จันทร์เอียด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1450 เด็กชายแบรนด์ดอน  เจมส์ แฮรี่สัน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1451 เด็กชายอนาวิล  อินทมโน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1452 เด็กหญิงกุลธิดา  มาเฉลิม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1453 เด็กหญิงเสาวภา  ถาวรวีย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1454 เด็กหญิงวรัฏฐา  อินขาว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1455 เด็กหญิงจันทิมันต์  นิลพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1456 เด็กหญิงมัณยาภา  มณเฑียรทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1457 เด็กหญิงกัลยาณี  ปลอดทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1458 เด็กหญิงธนัชพร  ศรีไชย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1459 เด็กหญิงณัฐนันท์  พระธาตุ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1460 เด็กชายปุนยธร  หน่ายคอน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1461 เด็กชายณัชพล  ช่วยอินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1462 เด็กหญิงณัฐชนัน  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1463 เด็กหญิงสิรภัทร  โอมอภิญญาน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1464 เด็กหญิงอันน์อากร  จริยานุรักษ์กุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1465 เด็กหญิงกันติศา  สอนดอนไพร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1466 เด็กชายธนกร  รายนุกูล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1467 เด็กหญิงวิรัลยุพา  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1468 เด็กหญิงอันนิษา  โรยานี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงณัฐชานน  สุขนุกูล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงนัชชนันท์  ชัยศิริ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1471 เด็กชายพงศ์พิภัช  มูสิกชาติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1472 เด็กชายจักรพรรดิ  คำสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  นัยนารัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1474 เด็กชายริกค์ รัชชานนท์  ชมิท โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1475 เด็กชายชุมรักษ์  ชุมรักษา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1476 เด็กชายจิตตภู  จิตคง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1477 เด็กชายสายฟ้า  ระวีวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1478 เด็กชายติณณภพ  ทองไพจิตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1479 เด็กชายกจกร  จัทร์เมือง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1480 เด็กชายพุทธินันท์  เกียรติภูวธานนท์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1481 เด็กชายพรหมธาดา  คูนิอาจ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1482 เด็กชายภัทรพล  สายมณี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1483 เด็กหญิงณฐมณ  จิตนะมงคล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1484 เด็กหญิงณัฐนรี  สุวรรณมณี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงปาณิสรา  หนูสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงศุภิสรา  ทวีวงษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงกษมาภรณ์  ดิสระ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 คณิตประถม
1488 เด็กหญิงปรีดิ์ธินันท์  ทองรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงภคพร  แสงสุข โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงพันธ์ุวดี  พรหมรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงสุธิดา  เพ็ญสว่าง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1492 เด็กชายธนนรินทร์  วิทยาสมบูรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1493 เด็กชายวัชรพงศ์  เสนเพ็ชร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1494 เด็กชายอิทธิกร  เสนาวัลย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วมาก โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1496 เด็กชายกิตติเชษฐ์  ดอกเพชร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1497 เด็กชายธันว์  สว่างศรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1498 เด็กชายตฤณ  สวัสดี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1499 เด็กชายกษิดิศ  นาควินดา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1500 เด็กชายศุภพล  เทพกูล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1501 เด็กชายชยพล  อังษานาม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1502 เด็กหญิงกุลจิรา  พรหมสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงศรุตยา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงภัสรวี  หยูจีน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงจิรัชญา  นวลเจริญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงจิดาภา  แก้วมณี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงศรุตา  คงอาษา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จันทร์ช่วย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงสุภิสรา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงวรพิชชา  ศิลปวุฒิกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1511 เด็กชายปัณณวิชญ์  รอดประจง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1512 เด็กชายภีมวิชช์  สวัสดี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1513 เด็กชายโสภณวิชญ์  ปานแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1514 เด็กชายภีรเดช  ชัยโชติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1515 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงจรัส โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงธนภรณ์  หอมจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1517 เด็กหญิงกัลยกร  แซ่ตั่น โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1518 เด็กหญิงฉัฏธิดา  ไมตรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1519 เด็กชายอติกันต์  แซ่โง้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1520 เด็กหญิงปัณฑิตาภรณ์  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1521 เด็กหญิงดาริณีย์  อนุเปโต โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1522 เด็กหญิงสร้อยกมล  ศรีจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1523 เด็กชายอาณัฐ  พะสุโร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1524 เด็กชายกัญจนรักก์  สุขประเสริฐ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองเกิด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1526 เด็กหญิงทักษิณา  พลอาชา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1527 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ประภัสสร์ธรากุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงเมษยา  ชัยเวทย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงจิตาภา  สันเจริญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงร่มพิชา  ปลอดทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงวิมลณัฐ  บุญรังษี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงจิรัชญา  กู้วรกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1533 เด็กชายธราภณ  นิลทลักษณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงธนิสรา  ทองช่วย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงภัควิรา  แก้วศรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1536 เด็กชายศุภกฤต  ดิสระพงค์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1537 เด็กชายนันทิพัฒน์  เกตนะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1538 เด็กชายอคิราภ์  สุชาติพงษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1539 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอกกระจาย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงภูริชญา  สอนดอนไพร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงจิณตภา  แรกจำนงค์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1542 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  โลวตระกูล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1543 เด็กหญิงณิชากรณ์  นิลวิสุทธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1544 เด็กชายกฤตภาส  คงศิลป์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1545 เด็กชายพงศภัค  ได้รูป โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1546 เด็กชายยสินทร  มองมาไพรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 คณิตประถม
1547 เด็กหญิงพิชชาภา  ภูมิวิทยา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1548 เด็กหญิงจุทาทิพ  กิมเหล็ง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1549 เด็กชายศิลป์สุภา  ยมมาก โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1550 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทิพย์รัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1551 เด็กชายจิรวัฒน์  เทวพฤกษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1552 เด็กหญิงภัทรศยา  ชอบสุข โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1553 เด็กหญิงมนัญชยา  สุขธรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 คณิตประถม
1554 เด็กชายธีรศักดิ์  ดิสระ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายสิรภพ  สิงคิวิบูลย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงกัญจน์ธัญ  จริยานุรักษ์กุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงปินบังอร  นิลวิสุทธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ถ้ำเสือ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงกัญชพร  นวลรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงปวริศา  ทองใหญ่ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายปารเมศ  บรรจงเมือง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงณัฐติยากร  กุนทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงวัลยา  เมืองแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กชายนราวิชญ์  ชัยประดิษฐ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงสัตตบงกช  ธนนิมิตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายก้องพิภพ  โชติกาล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงณชาดา  ทวีเส้ง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงภัศรา  สุขมี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายโพธิยา  โพธิ์มี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงสุวภัทร  ขวัญอ่อน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงก้องนภา  คงรอด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายนิพิฐพนธ์  เสียงดัง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายศุภณัฐ  ไทยวัฒนกิจ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายศรัณย์  คงทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงจิราพัชร  แสนสุข โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงศรสวรรค์  จันทสุวรรณโณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงไปรยา  จิรรัตนโสภา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรณะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายจิระพงศ์  กูลเกื้อ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กชายปฏิภาณ  บุญรัตนัง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงระวิวรรณ  นวลละออง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงศุภิสรา  กรีฑาภิรมย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงมณีรินทร์  เรืองสุข โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  คูนิอาจ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงศศิธร  เสนเนียม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายศุภกร  สุคนธะตามร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงมนรดา  ศรีนาค โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงภาพิมล  ศุภวัตรชินพงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงเกสรา  ทองดี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงฉัตรญาลักษณ์  กาญจนมิตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงญาณิศา  เหมทานนท์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงนนลดา  วิชานนท์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงมนชิตา  พุทธสุภะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายอนันดา  หมัดสุริยะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงจันทร์เจ้าขา  จันทรวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายกันตภณ  ยอดรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายจิรันธนิน  ปิตายัง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายพลลภัตม์  สังขะบุญญาวสุ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายภูริพัฒน์  พูลสวิสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กชายจิรวัฒน์  ผุดผ่อง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายพสิษฐ์  บุญรอด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายณัฐพล  นันชนะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายธีรนนท์  คงสี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายกรภัทร์  ฟองละมุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กชายพงศพัศ  ทองช่วย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดิษโส โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงดวงฤทัย  ฤทธิ์ภักดี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชูแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงปิยนุช  มณีโชติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงวรรณพร  จันทร์ศรีบุตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงกมลชนก  สานุกูล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงมัสลิน  ทองเสน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงณัชชา  มหากัลยาณกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงสุขใจ  วรพงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงภธิรา  ธนกรเดชารัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงปาณิสรา  สุจริตธนารักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงชลพร  ภัทรอธิคม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงนิชนันท์  สุขอนันต์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงธนาวดี  จารุพันธุ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงกรนันท์  สุขพรสวรรค์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงชนกนันท์  มาศจำรัศ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงสิริกร  ทริทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงศิรดา  นุ่มน้อย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงณิชาภัทร  ธรรมชาติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กชายธีร์รัฐ  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1626 เด็กชายธีรดลย์  สมทรง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงกุลภรณ์  ธรรมอิสระ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงภัณฑิรา  ยานะวิมุติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1629 เด็กชายศิริวัฒน์  พูลเกิด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1630 เด็กชายปัญญ์สิลัญฉ์  เนาว์สุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงชนมน  พัฒนะไกวัล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1632 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  สะระหมาด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายณัฎฐปัญญ์  บุญญามณี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงรัตนาวดี  โอภาโส โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงภณิตา  จินดานิมิตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงรัติยา  คำดี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงภิรัญญา  สังข์วรรณโณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1638 เด็กชายเจษฎา  รัษฎาเพ็ชร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1639 เด็กชายกรกช  ปลอดจวน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงชาริสา  บุตรสามบ่อ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายณฐปวร  ฉุ้นประดับ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงกชกร  ยอดสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1643 เด็กชายภูวดล  คำทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1644 เด็กชายวีระวัฒน์  ไวยภักดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1645 เด็กชายศรัณย์  สังขรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1646 เด็กชายจารุกิตต์  วรรณสูตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงกันติชา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1648 เด็กชายนราวิชญ์  แสงมณีประดับ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1649 เด็กชายอรรถกร  ดำส่งแสง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กชายธีรภัทร  สังฆโต โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงศิรดา  จันทร์ปรีดา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงสุธาสินี  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1653 เด็กชายธนวิชญ์  ศรีวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงสิมิลัน  โชติยานันท์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงธันย์ชนก  สุขะปานะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1656 เด็กชายปิยภพ  นพรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1657 เด็กชายเมธาวุฒิ  อุเทนพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายธนเทพ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กชายกานต์  สารารัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1660 เด็กชายรัชชานนท์  โมสิกะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงสิริยากร  ปุยเจริญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงธมลวรรณ  ปาลรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงชลกร  วัฒนาดิลกชาติกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงอัญชิสา  ขาวทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เพ็ญจำรัส โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1666 เด็กชายกรวิทย์  บุญศิริ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กชายชีหวัง  ชุง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงญาตาวี  ณ นคร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กชายญาณพัฒน์  ขุนจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายสุกฤษฏ์  ปลื้มสงค์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงวรัญญา  โหรารัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงชาลิสา  คงกระจ่าง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงตรีชฎา  ชูพิทักษ์ธรรม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1674 เด็กชายสิรวิชญ์  คงมณี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงภิริษา  นวลหอม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงปาริฉัตร  ดวงมณี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1677 เด็กชายณณณ  เจริญมาศ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงสิริมาดา  คล้ายคลึง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงสหฤทัย  สุขช่วย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงสุจิรา  แก้วเรือง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายสุกฤษฎ์  เรืองแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงนธภร  ธรรมรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงพัชราภา  มานะจิตต์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงรัชนียา  สัันเพ็ชร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1685 เด็กชายปกรณ์  ลายคุ้ม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1686 เด็กชายกฤตบุญ  บุญแอ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1687 เด็กชายณัฐนันท์  เพ็งเขียว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1688 เด็กชายธราเทพ  จิตกุศล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1689 เด็กชายเป็นหนึ่ง  ลัดดาวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1690 เด็กชายณัฐธนน  ดาวลอย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1691 เด็กชายนิชภัทร  สลีสองสม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายภานุวัฒ  โสศรีสุข โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1693 เด็กชายศาสตรพล  ชะเอม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายปุญญพัฒน์  แก้วสองสี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงอัณณ์จันทน์  ทองนวลจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงอชิรญา  ชิรงค์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1697 เด็กหญิงธิวาภรณ์  จันทเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงปุณฑริกา  บุูรณะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงวรวีร์  แก้วใจจง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงพอเพียง  ฆังคะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงพัชร์ณัฏฐ์  ทองช่วย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงอินทิรา  โชติช่วง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองจินดา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงฐิติชญา  ยิ้มแย้ม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงปพิชญา  แก้วแก่นเพชร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงปภาวี  โทมณี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงสุทัตตา  รัตนะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงนรกมล  นวลละออง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงศศิชา  นวลละออง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงกนกอร  บุญเรือง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงณัฐณิชา  อามิตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงกัญจนักนก  จิรนิล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงกฤตขวัญ  จันทวรรณโณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงวารีรัตน์  ช่วยสุรินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายศิรชัช  ธรรมชาติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1716 เด็กชายญาณชนินทร์  ล่องเซ่ง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงจิรชยา  จันทร์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1718 เด็กชายกิตติพัฒน์  รอดแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงวิตรานันท์  สุกระ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1720 เด็กชายวัชรพงศ์  เนาวสินธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1721 เด็กชายจีรายุทธ  ศรีสุข โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1722 เด็กชายณฐนนท์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1723 เด็กชายนนวิชญ์  จันทรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์คล้าย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1725 เด็กชายณัฐภัทร  ปัตตะโก โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงอภิญญา  พันธ์บุญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วรกิจวัฒนกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1728 เด็กชายสายน้ำ  ดวงจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงฐิติพร  จันทรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงปัณฑิตา  เขมากรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงเพลงพิณ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงลักษมี  นาคเวช โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงทิพย์ฑามาศ  สิงห์ศรีสันติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1734 เด็กชายอรรถภูมิ  เกศโร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ชินาวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เสียงอ่อน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงกษิรา  พัฒนา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงสิรยากร  จันทฤทธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงบุษยมาส  ตั้นสกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงชนิดาภา  โกศัยกานนท์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงพรปวีณ์  ชิตพิทักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงมนสิชา  เลิศตระกูล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1744 เด็กชายพัสกร  แก้วมณี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เหมรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงศุภิสรา  ปานเมือง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงศศิญาลักษณ์  บุญเพ็ชร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1748 เด็กชายดุลยวัต  จันทร์คง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงวรรณวลี  ฉิมเงิน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงเกตน์นิภา  จันตะมา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงบุณยานุช  คงพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงเพชรบุศรา  สุขจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1753 เด็กชายจักริน  มโนสงค์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1754 เด็กชายนัสรี  การะเกตุ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1755 เด็กชายเฉลิมวงศ์  หนูกลัดนุ้ย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1756 เด็กชายบุสริน  บาเหะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1757 เด็กชายสิมิลัน  ณ นคร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1758 เด็กชายจิตติพัฒน์  ทองสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1759 เด็กชายณฐพงศ์  หวังจิ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1760 เด็กชายประตินันท์  ชูชื่น โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1761 เด็กชายนิติศักดิ์  กาบูลย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1762 เด็กชายทิพธนัช  แสงสว่าง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1763 เด็กชายรชต  จินตประทีปโกวิท โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1764 เด็กชายบดินทร์  เรืองศรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1765 เด็กชายศุภณัฐ  วงษ์ใหญ่ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1766 เด็กชายวิบูลย์  ผุดผ่อง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1767 เด็กชายอาชวิน  หนูเจริญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1768 เด็กชายกันตพัฒน์  ประชุมจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1769 เด็กชายภาสกร  คงมา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1770 เด็กชายนพดล  ทองนวล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1771 เด็กชายธนวัฒน์  ชูแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1772 เด็กชายกวินท์  ขุนราช โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1773 เด็กชายชาคริต  เรืองเจริญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1774 เด็กชายวงศ์วรัณ  วิชาเกวียน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1775 เด็กหญิงโยษิตา  พิบูลย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สงยัง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงดากานดา  หนูนุ่น โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงณัฐนิชา  รักพรม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1779 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  มณีอินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงธัญพร  เดชายนต์บัญชา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงธัญวรัตม์  จันทสุวรรณโณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1782 เด็กหญิงปัญญดา  ปิติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมสมบัติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงธัญชนก  แซ่หลี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงปาลวรรณ  อินทร์ตรา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1786 เด็กหญิงเตชินี  เตชะวรรโต โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงเบนญา  บัวเนียม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1788 เด็กหญิงกานดิศา  มานีมาน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงปณิชญาณ์  ศรีทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1790 เด็กหญิงชาลิสา  ยิ้มแย้ม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงวรัมพร  สัตถาวร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1792 เด็กหญิงภิริษา  เหลาะเหม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงมนรดา  ศรีภักดี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงภริษา  เหลาะเหม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงภูริชญา  ทองฉีด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงพิมพ์รพี  บุญกาญจน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงศศิวดี  เกิดทิพย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1798 เด็กหญิงเกลียวฟาง  ใจโต โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงกมลลดา  นามเสน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1800 เด็กหญิงอริญชยา  ชูชื่น โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1801 เด็กหญิงธัญญรัตน์  โกวิทหัตถกิจ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงฝั่งฝัน  สุวรรณฤกษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงนวพร  บุญศรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงณัฐวดี  ลีภัทรกิจ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงธนัญญ์ฎา  รัศธนันกิจจ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1806 เด็กหญิงภัทราพร  นิดหน่อย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงพลอยพรรณราย  พละไชย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงธฤษวรรณ  หงษ์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงมาติกา  ดำริหมัด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงปวรวรรณ  ไชยวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงภัทราพร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงเจนจิรา  ศักดิ์สงค์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงโสภณัฐ  ราชพงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1814 เด็กชายชยาพล  ฟองประพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1815 เด็กหญิงพิชชาพร  พรหมมา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1816 เด็กชายพสิษฐ์  ไทยพิทักษ์วงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1817 เด็กชายภูสิทธิ์  จันทรังษี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1818 เด็กชายกวิน  จันทรปาโต โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1819 เด็กชายกนกพล  แก้วใสสี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1820 เด็กชายสรวิชญ์  สารานพคุณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1821 เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วบุปผา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1822 เด็กชายณัฐภัทร  รัตนวงศ์แข โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1823 เด็กชายอิทธิกร  บุญศิริ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1824 เด็กชายฌาณากุล  ศรีเพ็ชร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1825 เด็กชายสรวิศ  จิตณรงค์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1826 เด็กชายวิชชา  ไชยภักดี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1827 เด็กชายธรรม์  บุญมณี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1828 เด็กหญิงสวรส  คำแหง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1829 เด็กหญิงอศัลยา  สาสนัย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1830 เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทร์สม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงยุคลแก้ว  เครือสุข โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงปาลิตา  หมิกใจดี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงพิชญาภา  ยอดพรมทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1834 เด็กหญิงอาร์มานี่  เหล็มเจริญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1835 เด็กหญิงพิชญาภา  ลำธารหิรัญกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1836 เด็กชายปัณณทัต  แกล้วทนงค์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงเปมนีย์  รุกขสุคนธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1838 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  อินทสโร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1839 เด็กชายภูริณัฐ  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1840 เด็กหญิงนูรนาเดีย  กูเดร์ดาเก็ง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1841 เด็กชายสิริภพ  โสเจยยะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1842 เด็กชายอภิภาส  ชูทองคำ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1843 เด็กชายปุณวิชญ์  เชาว์บวร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1844 เด็กชายชิณณพรรธน์  อินทคง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1845 เด็กหญิงธิษณามดี  สุวรรณโมสิ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1846 เด็กชายธงทอง  บุญมา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1847 เด็กชายณภัทร  วิไลมงคลดี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1848 เด็กหญิงภคจุฑา  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1849 เด็กหญิงอิงนภา  คชกาญจน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1850 เด็กหญิงกมลชนก  พรหมเดชะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1851 เด็กชายชินาธิป  แก้วศรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1852 เด็กชายกานต์ธีรา  ปิยะรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1853 เด็กหญิงธิรดา  พัฒน์ช่วย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1854 เด็กชายกันตภณ  เกิดปานทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1855 เด็กหญิงทิพปภา  รัตนะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1856 เด็กชายศาสตราวุธ  นานวัง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1857 เด็กหญิงณัฐณิชา  เมธีไพศาล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1858 เด็กหญิงอัญชิษฐา  สัญญาโน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงเนตรนภา  จันจะนะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1860 เด็กชายปุณวัตร  ชอบแต่ง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงภัคจิรา  จันทรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงจิณภัค  รัตนสมบัติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงอภิษฎา  ใบเด้น โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1864 เด็กหญิงสายตะวัน  วัชรดิลก โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1865 เด็กชายประกาศิต  สุขวรรณโณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1866 เด็กหญิงพิชชาภา  วิสมิตนันทน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1867 เด็กชายมนัสวิน  เกิดกล่อม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1868 เด็กชายนฤปนาถ  สินสังข์เลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1869 เด็กชายนราวิญช์  เลี่ยมทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1870 เด็กชายจีรพัส  แจ่มใส โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1871 เด็กชายกิตติศักดิ์  โภชน์สาลี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1872 เด็กชายชนวีร์  วิศรี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1873 เด็กชายภูริณัฐ  บุญชูช่วย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1874 เด็กชายพัชรพล  แก้วมณี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1875 เด็กชายชัยชาญ  ชมชื่น โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1876 เด็กหญิงอิสริญาภรณ์  ชลายนนาวิน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงธนพร  อินทร์สุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1878 เด็กหญิงจิณัฐตา  คำสั่ง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงเขมจิรา  แสงยิ้ม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงนันท์มนัส  จริยา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงจิรัชญา  ไทชนบท โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1882 เด็กชายสืบศิลป์  ทองฤกษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1883 เด็กชายศรวัสย์  ซ้ายขวัญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1884 เด็กหญิงศิลป์อักษร  สุริยะพิชิตกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1885 เด็กหญิงปุณยาพร  จันทร์ศรีบุตร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงณ รฎา  ถาวโรจน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงโชติญา  ช่างสาร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงชุติมา  ทองชนะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1889 เด็กหญิงภคมน  มหารงค์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1890 เด็กหญิงสุชญา  สิงหนาจ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงเกวลิน  สาลิกา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1892 เด็กหญิงภคพร  ไชยดวง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1893 เด็กหญิงอักษราภัค  ขวัญอ่อน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1894 เด็กหญิงวิชญาพร  กลิ่นขจร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1895 เด็กชายวรภูมิ  วรนารถ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงเจียระไน  นันทโร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1897 เด็กชายอลันชากีร  เหมมาน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1898 เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วคำ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1899 เด็กชายกิตติภพ  สุริแสง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1900 เด็กชายศิวัช  สืบเซ่ง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1901 เด็กชายรัฐ  จุลิรัชนีกร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1902 เด็กชายสุธิรักษ์  สุวรรณรัศมี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1903 เด็กชายปวริศ  แท่นสุวรรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1904 เด็กชายพรหมพิริยะ  ฆังฆะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1905 เด็กชายปาณบุดี  นัคเร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1906 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ซ้ายขวัญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1907 เด็กชายกิติณัจว์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1908 เด็กชายสิริเชษฐ์  วรรัชต์จงสิริ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1909 เด็กชายศรัณย์กร  ณะไชยลักษณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1910 เด็กชายอธิชล  เรืองหิรัญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1911 เด็กหญิงศิรภัสสร  วณิชยาพณิชย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1912 เด็กหญิงธัญชนก  เจริญสกุลวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1913 เด็กหญิงนิชภา  บังหมัด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1914 เด็กหญิงธิตวรรณ  โผผิน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1915 เด็กหญิงภูริชญา  หวัดเพ็ชร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1916 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  วริศเมธีธนนท์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1917 เด็กหญิงพิชญา  เชวงกิจวรกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1918 เด็กหญิงรัฐกฤตา  กาญจนแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1919 เด็กชายสรัสวดี  มณีไชย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1920 เด็กหญิงธนัญชนก  ศิริรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1921 เด็กหญิงทิชาฎา  ทิชินพงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1922 เด็กหญิงทยิดา  นุชทรวง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1923 เด็กชายธนภัทร  เอียดเหลือ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1924 เด็กชายกิตติวพล  นุ่นทองหยู โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1925 เด็กหญิงวิไลรัตน์  เลี่ยมทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1926 เด็กชายอริยมรรค์  แก่นกระจ่าง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1927 เด็กหญิงณภัทรจิรา  สนิทมัจโร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1928 เด็กชายปิติภักดิ์  จันทร์ฉาย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1929 เด็กชายนนทวัฒน์  คงแท่น โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1930 เด็กชายธนายุทธ  จอมสุริยะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1931 เด็กชายกฤตนัย  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงอร  สุวรรณโน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1933 เด็กหญิงพัณณิตา  วีระวิทย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1934 เด็กหญิงภฺูริชญา  หนูสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1935 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  บุญเสน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1936 เด็กชายธนดล  จันทร์มา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1937 เด็กหญิงอุมาภรณ์  สุวรรณมณี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1938 เด็กหญิงเขมจิรา  เหมจั่นเพ็ชร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1939 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูน้อย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1940 เด็กหญิงทิกากร  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1941 เด็กหญิงภทรพร  เวชสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1942 เด็กชายพิชญุตม์  เกตุแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1943 เด็กหญิงกุลฐิตา  คูนิอาจ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1944 เด็กชายศิวกร  เจริญวิริยะภาพ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1945 เด็กหญิงวรินทร  ศรีมงคลประเสริฐ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1946 เด็กหญิงภัทรวดี  เทอดวงศ์วรกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1947 เด็กหญิงสสิตา  สุขไพโรจน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1948 เด็กชายวีรภัทร  โคตอาสา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1949 เด็กชายธาดา  อำนวยกิจ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1950 เด็กชายสุรพงศ์  จัทรจิตต์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1951 เด็กหญิงณัฐณิชา  สงแสง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1952 เด็กชายธีภพ  วุฒิพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1953 เด็กชายวีรภัฏ  แก้วใจจง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1954 เด็กชายภูเบศ  กรรัศมีโชติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1955 เด็กชายปรวีร์  สายสระสรง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1956 เด็กหญิงธวัลยา  จงกลมณี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1957 เด็กหญิงสราลี  สังข์ศิริ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1958 เด็กหญิงพิชญาภา  บูรพัฒ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงนงลักษณ์  ลอยแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1960 เด็กหญิงปิ่นมนัส  แก้วสุกกระ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1961 เด็กหญิงซัลมา  เจะดะ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1962 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผิวทอง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1963 เด็กหญิงพรภัทร์สรณ์  หนูพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1964 เด็กหญิงอชิรญา  ทองอ่อน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1965 เด็กชายภูวิศ  แก้วเพชร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1966 เด็กชายณัฐสันต์  เกสโร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1967 เด็กชายกฤติน  ทัศนศิริ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1968 เด็กชายวิศรุต  พรหมอินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1969 เด็กชายธนดล  ศิริรักษา โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1970 เด็กชายโสณะ  ผาสุขผล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1971 เด็กชายสิปปกร  กุลตัน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1972 เด็กชายปรมินทร์  กาเลี่ยง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1973 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทิพย์วารี โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1974 เด็กชายฟารุส  ดือเระ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1975 เด็กชายธิติพัฒน์  สุขยัง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1976 เด็กชายปวริศ  ปานุกูล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1977 เด็กชายวงศกร  ศิริคนินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1978 เด็กชายเมธาวุฒิ  อารามรมย์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1979 เด็กชายธนิก  พูลเอียด โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1980 เด็กชายอัครวินท์  รัตนวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1981 เด็กชายเอกวัฒน์  สันตะโร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1982 เด็กชายยศกกร  อินทร์สุวรรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1983 เด็กชายปัณณธร  ทองเจือเพชร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1984 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีพันธุ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1985 เด็กหญิงสุชญา  ปาลรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1986 เด็กหญิงฑิชากานต์  เหล็มเจริญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1987 เด็กชายชุติภาส  วัยวัฒน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1988 เด็กหญิงภัทรวดี  ชอบสุข โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1989 เด็กหญิงธัญสินี  บริรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1990 เด็กหญิงภทรพร  เส้งอิ่ม โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1991 เด็กชายธนาพัธน์  ลาดิ๊ฟซอเดห์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1992 เด็กหญิงอริสา  หวัดธรรมพัฒน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1993 เด็กหญิงอนัญญา  เรือนแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1994 เด็กชายกาญจนพงศ์  เพ็ชรสีเงิน โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1995 เด็กชายวีรภัทร  ปิยะวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1996 เด็กชายกฤธตระการ  ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1997 เด็กหญิงกานต์ชนก  สุวรรณโณ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงธมลวรรณ  หาญธนชาติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1999 เด็กหญิงฉันทพิชญา  ศรียาภัย โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2000 เด็กหญิงธนาภา  จิระโร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2001 เด็กหญิงปณณปก  ปัญญาวุธวรกุล โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2002 เด็กชายถิรชนม์  บุญชำนาญ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2003 เด็กหญิงรสกร  เดชบำรุง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2004 เด็กหญิงภคพร  น้อยนาเวช โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2005 เด็กหญิงภวริศา  พิธาวราธร โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2006 เด็กหญิงเบญญาภา  เดชรุ่งเรือง โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2007 เด็กหญิงซาบีญ่าร์  ขวัญแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2008 เด็กหญิงกวิตพร  วรรณชาติ โรงเรียนวิเชียรชม 1 ป.6 วิทย์ประถม
2009 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  ไชยานุกิจ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 1 ป.4 คณิตประถม
2010 เด็กหญิงชญานิษฐ์  พืชมงคล โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 1 ป.4 คณิตประถม
2011 เด็กหญิงธันยธรณ์  อินศรีไกร โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 1 ป.4 คณิตประถม
2012 เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ทองช่วย โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 1 ป.5 คณิตประถม
2013 เด็กชายชญานนท์  ไชยานุกิจ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กหญิงฉันทิศา  ปรีชานุกิจ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กหญิงฉัตรยาลักษณ์  บุญเผือก โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.6 คณิตประถม
2016 เด็กหญิงเพชรน้ำบุษ  แจ่มเพ็ชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.6 คณิตประถม
2017 เด็กหญิงวีรยา  คำศรี โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.6 คณิตประถม
2018 เด็กหญิงชนิดา  ชุมภูฆัง โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.6 คณิตประถม
2019 เด็กชายตะวัน  บุญดี โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.6 คณิตประถม
2020 เด็กชายพัชรพล  สุขกิจ โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.6 คณิตประถม
2021 เด็กชายนฤเบศ  สระมุณี โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.6 คณิตประถม
2022 เด็กชายสิทธิพร  สุขแจ่ม โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.6 คณิตประถม
2023 เด็กหญิงกลิ่นแป้ง  เดชประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.6 คณิตประถม
2024 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.6 คณิตประถม
2025 เด็กหญิงสุชาดา  มหาพรหม โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.6 คณิตประถม
2026 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ณ สงขลา โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.5 คณิตประถม
2027 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีคาม โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.5 คณิตประถม
2028 เด็กชายกวิน  สรรสารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.4 คณิตประถม
2029 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำมี โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.4 คณิตประถม
2030 เด็กชายเอกรัตน์  พัลพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.4 คณิตประถม
2031 เด็กชายภูมินทร์  ไหมสุข โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.4 คณิตประถม
2032 เด็กชายรณกร  ประสีทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.4 คณิตประถม
2033 เด็กชายยศกร  อนันตพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.4 คณิตประถม
2034 เด็กชายกันตภณ  อุตมะมุณีย์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.6 คณิตประถม
2035 เด็กชายกฤษกร  วิจิตรโสภา โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2036 เด็กชายณัฏฐพล  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2037 เด็กชายกิตติพจน์  บุญส่ง โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2038 เด็กชายธนภัทร  แสงเทียน โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2039 เด็กหญิงสุชินี  จันทรวิบูลย์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2040 เด็กหญิงสิราวรรณ  สิขิวัตร โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2041 เด็กหญิงแพรวไพลิน  พงษ์พานิชย์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2042 เด็กหญิงนันทนียา  ปทุมรังษี โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
2043 เด็กชายกฤษนัย  เพ็งศรีโคตร โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2044 เด็กหญิงชมชนก  สุวรรณโณ โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
2045 เด็กชายไตรเทพ  จันทร์จะนะ โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
2046 เด็กหญิงวิลาสินี  จันทร์จะนะ โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
2047 เด็กหญิงทักษพร  สุขกระจ่างค์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
2048 เด็กชายนพดล  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
2049 เด็กชายปพนธีร์  ฆังคมณี โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
2050 เด็กชายวงศ์ไกรวิชญ์  ศรีพิเชียร โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
2051 เด็กชายอานนท์  จันทรทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
2052 เด็กชายภาสกร  หอมจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
2053 เด็กชายกฤษณะ  ทองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
2054 เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
2055 เด็กหญิงสพิชชา  ปิติ โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
2056 เด็กชายปฏิภาณ  ชาญด้วยกิจ โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
2057 เด็กหญิงนิชาภา  แก่นทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
2058 เด็กหญิงธาริกา  วิเชียรประพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
2059 เด็กชายอัษฎาวุธ  เขียวขำ โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
2060 เด็กชายสุชานนท์  นิ่มชู โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
2061 เด็กหญิงภัทรศยา  ศรีแก้วแฝก โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
2062 เด็กหญิงลลิตภัทร  มณีกุล โรงเรียนวัดทรายชาว 1 ป.5 คณิตประถม
2063 เด็กชายพิทวัส  รัตนภูมิ โรงเรียนวัดทรายชาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
2064 เด็กชายอภิรักษ์  รสิตานนท์ โรงเรียนวัดทรายชาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
2065 เด็กชายอภิสิทธิ์  รสิตานนท์ โรงเรียนวัดทรายชาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
2066 เด็กหญิงสกุณณา  บิลละหีม โรงเรียนวัดทรายชาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
2067 เด็กชายสิทธิเนช  ทองจินดา โรงเรียนวัดทรายชาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
2068 เด็กหญิงสุทธิภา  ยอดสุดเอื้อม โรงเรียนวัดทรายชาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
2069 เด็กชายอนันต์ยศ  ขวัญปาน โรงเรียนวัดหนองหอย 1 ป.6 คณิตประถม
2070 นางสาวปาริฉัตร  ปานประชาติ โรงเรียนวัดหนองหอย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2071 เด็กชายณัฐพงศ์  จู่เซ่งเจริญ โรงเรียนวัดหนองหอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
2072 เด็กหญิงวริศรา  แสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านมาบบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2073 เด็กหญิงจิดาภา  เส้งอ้น โรงเรียนบ้านมาบบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
2074 เด็กหญิงทิพย์เกสร  ชื่นชอบ โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 1 ป.6 คณิตประถม
2075 เด็กชายธนกฤต  สุขวิน โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2076 เด็กหญิงศิริลักษณ์  คงเดช โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 1 ป.6 วิทย์ประถม