รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐนันท์  มงคลงาม โรงเรียนบ้านคำภูทอง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนภาภรณ์  ทุมวัน โรงเรียนบ้านคำภูทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงบัวแก้ว  เทียนปัญจะ โรงเรียนบ้านคำภูทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงนฤนาท  รินไธสง โรงเรียนบ้านคำภูทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงพศิกา  นามวงษา โรงเรียนบ้านคำภูทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงอพัสศร  พรมสุริย์ โรงเรียนบ้านคำภูทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายทรงยศ  ชมพูพื้น โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงรัตติยา  คำคนซื่อ โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายถิรเดช  พานพงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงชีพชนก  คำเมือง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงระริน  แสงฉายา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายจักรนรินทร์  โสมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายจักรินทร์  สุนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอภิชญา  พิลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายวิทูรภัคดี  เต็งวัฒนโชติ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายกฤษกร  เหง้าพรมนิล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสุพรรษา  สันติรักษ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายศุภโชค  จารีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายกรชนก  รัตนกร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายสรวิชย์  ฤทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงปรียานุช  ศรีสร้อย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธิญาดา  ห้วยทราย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงสุพัทตา  โม้ละโส โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายพงศ์พล  สุพิมล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายอภิสิทธิ์  อุ่นมะดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายพีรพัฒน์  พิรุณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายชิติพัทธ์  พุทธา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงวริสรา  แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอรชนกรณ์  ประทุมวัน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงวริยา  สิทธิเนตร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงอัจฉราพร  ผ่านชมภู โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายศุภฤกษ์  พรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายธนกฤต  สีพั่ว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายวรปรัชญ์  โพนทอง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสุธิมา  อุดม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายอชิรวัตติ์  ไชยภูมิ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงเทวิกา  ผิวยะเมือง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพิยะดา  วงษาราช โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกรวดี  มูลโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงศิวพร  ฮวดพรม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายศุภกริช  เลิศภูวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกาญจนา  สังข์ขาว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงพชรภา  ธงชัย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงปทุมวดี  ดาวเศษ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงภคพร  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายภัทรพล  วิทยาภูมิ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายอิสรา  พันธ์เสนา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายศักรินทร์  ประทัยเทพ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายพรธชัย  พรมดา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อนุยันต์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงดวงกมล  ภักดีศรีทอน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกุลวดี  พรรณบัว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงโชษิตา  ชวนคิด โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายธวัชชัย  ผาผองยูน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงชุติมา  เทวเส โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายสันติภพ  เฒ่าอุดม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายธนพล  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนิยตา  บุตรแสนคม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงสุธาริณีย์  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงซาริต้า  ซิม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เมืองแสน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงวรษา  รักดีบุญยืน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงปาณิศรา  บัวจักร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกิติญาดา  บัวจักร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงวรางคณา  สายจันทา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงชนท์ฤดี  โยตะศรี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงพัทธนันท์  สีมาคาม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงโชติกา  ใครอุบล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงวนิชพร  อัมโร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญนิคม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายธนกฤต  พักตะไชย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายณภัทร  กลั่นบุศย์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ธรรมรส โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกรกฎ  ฤทธิ์ศรีบุญ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงจีรนันท์  โสภาพ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงวิไลวรรณ  อ่อนชาติ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงวิภาวี  จาดฮามรถ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงเพชรียา  แขมภูเขียว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายธนกร  ทองไสย์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ศรีหาพุฒ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงภูวธิดา  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงพิมพ์นวียา  วงศ์ภูธร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปริยากร  ยืนสุข โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงนาฎรัตน์ดา  พรมเภา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงอินทิรา  แกะมา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอริสา  ศรีท้าว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงเจนจิรา  ปังอุทา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงเมธาพร  สาริศรี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณัฐธิชา  ชินทรักษา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงรัตนวดี  โคตรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงธนัชชา  จันมีแก้ว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกิตติยา  แขกวันวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณัฐรดา  แสนเกตุ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงชนันท์ภรณ์  กิตติธรรม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทะบาล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายจักรกฤษณ์  บุตตะพักตร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชีวิรันดร์  จำปาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงนารัญย์ฌา  พันเทศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงธัญสุดา  มุกดาม่วง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงนิลเนตร  เจียงยี่หว้า โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงอรัญญา  อุ่นมะดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงธิดารัตน์  เวียงสมุทร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกตาธิการ  ธุระนนท์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงนันธิยา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณัฐธิดา  รัศมี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ศรีชมภู โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ไชยบุญตา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพิชชาพร  ชายแก้ว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณัฐรวี  ฉายาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายรัชชานนท์  ยอดระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายจิราวัฒน์  ช่วยสุข โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณพราหมณ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายวีรภัฎ  แก้วก่า โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายเกียรติพัฒน์  ประพรม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงชลิดา  คำโอสา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปาริตา  ทิพย์หาอินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงขวัญเรือน  บุตรพันธ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายอานนท์  แก้วบุดตา โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายภูริพัฒน์  อุดชุม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงนันทิภรณ์  คอมแพงจันทร์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงปานิสา  ก้อนคำ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงเนตรธิดา  ประพาศพงษ์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายรัตนชัย  นวลตา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีสนาม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงสุจิรา  เสน่หา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายนรินทร์ปกรณ์  ไชยเทพ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงอังคณา  ลัดดากุล โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงสัจจพร  ตาคำ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายภูมิพัฒน์  คำชมภู โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงหยินซิน  โก เจริญศิริ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายนนทพัทธ์  วงเครือศร โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  บุตรศรีชา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงสาวิตรี  สุขสร้อย โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงภคพร  ชูรัตน์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงกฤษณา  ดวงดี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายชลดา  สอนเคน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพีรดา  โคตรขำ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงธัญเรศ  วงษ์มหา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงศิดาหลา  แก้วมณี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงศิริประภา  สมาฤกษ์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงพัชรีภรณ์  อินคะมล โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสิริมา  หันจางสิทธิ์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงวิสุดา  จรลี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงวรรณวิษา  สาวะบุญ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงไปรยา  หล้ากวนวัน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงศศิภา  พูนผล โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงปณิตา  สาค้อง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  สมสะอาด โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายศุภกร  กองสิงห์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายณัฐพงษ์  ชุนกร โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายกันตพัฒน์  สงเสมอ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงาสิตา  สุดาชาติ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงดานิกา  ลาเวล นูเอส โทมาร์สิ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธนพร  หวังขาว โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงจิณห์นิภา  บัวขันธ์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชนิสรา  มะณีโชติ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงสุพิชา  กำบัง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกันตพงศ์  อุปชัย โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงเบญญาภา  สุดาชาติ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพิยดา  พาเคน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงนิติกาญจน์  สุขานนท์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงสุจิรา  คำบุญ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายปราชญ์นิติ  จันทรคา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายภูเบศวร์  สุนสิน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีสุราช โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกนกวรรณ  แสนมนตรี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณภัทร  เขตโสภา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพาทินธิดา  วันประกอบ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณัฐณิชา  จำรูณศิริ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพิมลพัทธ์  แก้วคำแสน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกฤติยา  สมสะอาด โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธันยารัตน์  จันทสาร โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงภัทรสุดา  ตาคำ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปางระภีร์  พานเงิน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกชกร  ศรีขนเหี่ยว โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงจินทิมา  ลีลาด โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายสุวโรจน์  คำบัวโคตร โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงศิริประภา  บุตรอ่อน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงภัชราภรณ์  เนินพลับ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงชลดา  เชื้อบริบูรณ์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธนพัฒน์  คำค้อ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงรุ่งรัตน์  ชาลี โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงอัจฉรา  น้อมวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายอณุวัฒน์  สุวรรณไตร โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายพีรภาส  ถาทุมมา โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงอุษา  บุญเรืองนาม โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงนัฐลดา  ทาศรี โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงจินดา  บุณทศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายชเยน  จันทร์ละคร โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงการะตรี  จันทะคัด โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พ่อศรียา โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนันทิยา  สายสินธุิ์ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอนุสรา  เถาลุน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงภาวิณี  ไชยเพชร โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงภิญญดา  คันศร โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายธนาวุฒิ  บุญภา โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายวิศรุต  คำไชยา โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายฉัตรดนัย  โยธี โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายธนวัฒน์  วันไชย โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงนุชริน  ใบธรรม โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายถิรวุฒิ  วิลัยลักษณ์ โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายชินภพ  เฉลิมชัย โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงลัดลิตา  อ่อนลา โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชมระกา โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายณอากร  เกตุรักษ์ โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงธิธาดา  เหลาแตว โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงชนัญญา  ใฮวัง โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงสุพิชญา  วรรณา โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงวริศรา  เตี้ยะเพชร โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงเมษนี  สากุล โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายอาทิตย์  กาวัลย์ โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายสุรวิชญ์  ก้อนแพง โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายเกียรติโชติ  ธิสาเวทย์ โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงณัฐธิดา  หมื่นขัน โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายวิสนุกร  นามสิงห์ษา โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงวราภรณ์  จงโวหาร โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนุชรี  บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพรชิตา  ทะลา โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงวรรณภา  กอนเกิด โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายเจษฎา  โพธิสาย โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกังสดาร  วงศ์เพ็ชร โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงจิรประภา  มีหัวโทน โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงดวงฤทัย  ตะโก โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายกิตติพงษ์  ธรรมวงศ์ โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงวันทนา  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงธนัตถ์ศิตา  อัคสุข โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงปวันรัตน์  สีหา โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงภัทรียา  ใครบุตร โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงศศิธร  โคตรแสนลี โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงขวัญสุดา  โชนอนุ โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงสุภาวิดา  งันปัญญา โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงศุภรัตน์  แก้วเสถียร โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงณพรัตน์  แก้วฝ่าย โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงกมลรัตน์  เพริศแก้ว โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงณัฐธญา  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายอนุทัย  มณีวรรณ โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงสุคนธาทิพย์  สุชัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงวรรณภา  ติธรรม โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายนพชัย  แก้วฝ่าย โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายคณิน  คิอินธิ โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงวิลัยพร  สายฝน โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงรัชฎา  หมั่นหาโชค โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงนภาวรรณ  ชายกวด โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงนันท์นภัส  เดชโฮม โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงขัตติยา  บุญชาญ โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายภูบดินทร์  ใครบุตร โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงพิมพ์ยาดา  เกษมสินธุ์ โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงภัทรระพี  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายพุฒิเมธ  ไชยนา โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปฤษฎิญากุณฑ์  เครือจันผา โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพันชกาญจน์  ดวงสุภา โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงภักชาวีร์  ใจขาน โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงนันทกานต์  ุบุญชาญ โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงศศิประภา  พลดี โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายนินนาท  ควรเสนา โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสุวิชญา  ตุ่ยไชย โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วสุข โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงวศินี  ฤทธิดี โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงภรัณยา  จรหาพล โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงัพัชรินทร์  ใยโพธิ์ โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกรรณิการ์  เหมือยพรม โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงวิราวรรณ  จำรักษา โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงวราพร  ไตรสุ โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงภัทรสุดา  พิมทอง โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงฝุ่นทิพย์  ศรีระวงศ์ โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงนนทิชา  แปงเมือง โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงวิวรรยา  ฤาไกรศรี โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงณัฐณิชา  คุดอุทา โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงวริญญา  อุณาพรม โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายศิวกร  ฮาบสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงศุภกานต์  ใครบุตร โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงธนัญญา  งันปัญญา โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอมลวัทน์  นามเสาร์ โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปรางวลัย  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงสุภัสสรา  พิมพ์โสภา โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพัชฎาพร  สิงห์สาย โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงธัญญารัตน์  รุณจักร โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงพรรณภา  โยวะผุย โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายปีใหม่  อุปทุม โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายปิยะวิทย์  อุส่าห์ โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธีภพ  งันปัญญา โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงรัชนีกร  อินธิโคตร โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายพชร  ตุ้ยสีแก้ว โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายจักรภัทร  สุริวรรณ โรงเรียนบ้านอากาศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงพัชรินทร์  แช่มชื่น โรงเรียนบ้านกุดจาน 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายใกล้รุ่ง  ก่ำสี โรงเรียนบ้านกุดจาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายนัทธิพล  อินธิเสน โรงเรียนบ้านกุดจาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงณัฐธินัน  วงค์กาฬสินธุ์ โรงเรียนบ้านกุดจาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงศิลาชล  ตุ่ยไชย โรงเรียนบ้านกุดจาน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายปรมัตถ์  หน่องพงษ์ โรงเรียนบ้านกุดจาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงอรทัย  นามโว โรงเรียนบ้านกุดจาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงฐิติญากรณ์  บัวปัดชา โรงเรียนบ้านกุดจาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงเนตรนภา  นวลภักดี โรงเรียนบ้านกุดจาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงภควดี  ศรีระวงค์ โรงเรียนบ้านกุดจาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพรทิตา  โคตรสิงห์ โรงเรียนบ้านกุดจาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงจิราภา  เสนาจันทร์ โรงเรียนบ้านกุดจาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงจิตมณี  ศรีสุราช โรงเรียนบ้านกุดจาน 1 ป.5 วิทย์ประถม