รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายศุภวิชญ์  ตู้ไม้ป่า โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงรัตนาพร  ไชยตะม่ตย์ โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  จันทประสาร โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงอมรรัตน์  ชวนาพิทักษ์ โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายพัชรพล  อินธิราช โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายพิพัฒน์พล  เตชพัทธ์มงคล โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายพีรพัฒน์  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกนกวรรณ  อุปสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพิมลทิพ  สีหาคม โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงอาจารียา  มหานิล โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายเตชธรรม  สุวรรณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายธนภัทร สุราษฎร์  สุราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงอิศศิรารักษ์  สุทธิสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงภัทร์ณรินทร์  นวลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสิริกร  ทุมคำแก้ว โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงรุจิรา  ยะมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายธรรศชวิน  เสือประโคน โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายบุญญฤทธิ์  สมารมย์ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธนัชชา  อินทร์ตา โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายบุริภัทร  มหาชัย โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กชายรฐพล  คำสีเขียว โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงปณิพร  บุระเนตร โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กชายชีวัธนัย  วงศ์ละคร โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กชายปฏิภาณ  เสงี่ยมงาม โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงพรธีรา  ภูพิงคาร โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงณัฐสินี  ทิพสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์นามวงค์ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายภูรินทร์  ลี้แสวงดี โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงพรนพิน  ศิริสม โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายพงศพัศ  คำสีเขียว โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายธราเทพ  รักษาแสง โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงนาฏชนก  ธิวะโต โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงกวินธิดา  เพชรพรรณ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงไปรยา  โพนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายพัชรพล  ทัศโก โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพัชรา  ทองโคตร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงศีลัชญา  นามแสน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายปุณณวิช  โคตรพงษ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายศราวุฒิ  เลาะประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายภานุวัตร  วิชนา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐพล  บุญเนาว์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายเจษฎากร  ดลกุล โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายณัฐพัฒน์  หมั่นกุล โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงอริสา  ถามะพันธ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงบุญญานันท์  นิสวงศ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงมธุรดา  ภูผิวโคก โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงสุพรรษา  ชายศรี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงอภิชญา  ไกลผา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงเกศรา  พานาดี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายธนโชติ  แก้วน้อย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วะทันติ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพรพิมล  โชคลาภ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงชนิดาภา  พันธศรี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธนัญวรัตน์  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขันละ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงจิรัชญา  ริยะสาร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงจุฑามณี  ที่อร่าม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชนัญญา  ทรัพย์สมบัติ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพลอยชมพู  นาไชย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงยุภารัตน์  ดาลัย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายปฏิวัติ  ตัดสืบ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายภานุรักษ์  วิชนา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงนติกา  ภูมีกาส โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงจิราภรณ์  สีมี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายอานันท์  ตั้งไพบูลย์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายรัชนาท  ศิริคุณ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายอโณทัย  ธรรมกุลธีระกิจ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงสุภาภรณ์  กุละนาม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนัดนารินทร์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงมณัญญา  ลีทอง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ศรีสร้อย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายวรินทร  พันคำเกิด โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงเบ็ญมาภรณ์  เหล่าก้อนคำ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงวิมลณัฐ  งามชัยภูมิ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงพินทุอร  โพธิ์สาราช โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงฝนทิพย์  จรลี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงลักขิกา  แก่นท้าว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงมาริษา  ลือคำหาญ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพิมพิกา  วรรณโส โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายภควัตร  ชนะเคน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นนธิราช โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายวัชรินทร์  แก้วทอง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายอัษฏาชัย  เวยสาร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กชายนวมินทร์  เหมะธุลิน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงพุทธพร  ชาวหะสี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงอรัญญา  พรมโสภา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกรีติยาภา  ติไตรวรรณ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงชลดา  หนองเป็ด โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายฉัตรมงคล  อินทรพาณิช โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายอัครพล  หนูละหาน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายวาฤทธิ์  จูสี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายดนัย  ศรีจันทร์ทับ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายธนภูมิ  ไพรีรณ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงนุชวรา  สรรพโชติ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงปิ่นทอง  สมัย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงณัชยา  สายเคน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนันทนา  นิลพงษ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงชรินดา  อ่อนทา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงบุญขวัญข้าว  ศรีทัพไทย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงภัทรลดา  แมดคำ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพรทิพย์  ธรรมติกาแดง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงภัทรวดี  กงพาน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกัญญาภัค  พรมไพสน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ไผ่เรือง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงธัญพิชชา  ไพรีรณ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงจิตราภรณ์  สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงภคพร  พันแพง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงสาวิตรี  ผลถวิล โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงศุภากร  ศรีอาจ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายนราวิชญ์  ลิขิตบุญยรัตน์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายวัชรพงษ์  บุญเพิ่ม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายภูริพงศ์  โชนอนุ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายธฤตวัน  เหมะธุลิน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายณภัทร  ภูสีน้ำ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงขนิษฐา  ลาดนอก โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกิรณา  ดาวเศรษฐ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงธนภรณ์  สมองดี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงขวัญชิณีย์  อมยา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงภคพร  พรมชัย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายเกียรติชัย  สมพิมิตร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายชัชวาล  ฮวดมาลัย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายพิพัฒน์  สดชื่น โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายพิตรพิบูลย์  ศูนย์จันทร์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายจีระศักดิ์  พิชัยคำ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพรนภา  แก้วก่า โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงสุฑามาส  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  น้อยนาง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงวริยา  โพธิ์ศรีชัย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงภัทรวดี  พรหมพินิจ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงเดือนนภา  สาขามุละ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายบัญญาวัต  ทนุพร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายชลชาติ  แก้วทอง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายคมกริช  อ่อนสุระทุม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายวสุพล  ปักกาเวสา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายพุฒิพงศ์  มายูร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกาญจนา  ขุมเงิน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกัญญาพร  ผาสุข โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงบุษกร  พนัศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงรุ่งนภา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงฐิติพร  อินธิจันทร์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปวันรัตน์  สัตถาผล โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงอรจิรา  เหระวัน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงศิริลักษณ์  แย้มเกษร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพรรณทิพา  ไชยหาทัพ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสิรินันท์  กระโจม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงจิราพร  อินธิ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสาวิกา  กาญบุตร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงชัญกาญจน์  ศิริคุณ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงศศิประภา  สติยศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกุลจิรา  ผงสินธ์สุ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายจตุรภัทร  กุละนาม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายพสิษฐ์  ระศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายภัทรพล  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีภูธร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธนโชติ  นามแสน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายปรวรรธน์  แก้วเนตร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายอัจฉริยะ  ฤทธิโยธี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายณัฐพิจักษณ์  เหลาพรม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายศุภสัณห์  ผ่องพรรณวิบูลย์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  กิ้วราชแยง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายสุรธัช  บุตรเพ็ง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายกฤษกร  มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายภัคพงศ์  ไชยรา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยริปู โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงจารุนันท์  กาญบุตร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกิตติมา  ศรีพิมพ์สอ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสุปราณี  วังชา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชลธิชา  วังภูมิใหญ่ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงฉันท์ชนิต  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกรรณิกานต์  เวรุบับ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนิลวรรณ  สีหาคง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวรินทร  มุงคุณแก้ว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทุมเมฆ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพลอยไพลิน  กวีพิชชาพัชร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงรัตนาพร  ดาบไธสง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงเพชรลดา  กวีพิชชาพัชร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปนัดดา  จันทะรังษี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพลชา  มะลิซ้อน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธนเดช  ดอนบำรุง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายสมรักษ์  ปะคะ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายกิตติพงษ์  ธิวโต โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายดลธรรม  ภักดีผล โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วอุ่นเรือน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพรชนก  คงยิ่ง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงอรรถวินท์  แจ่มประแดง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสุภัทรา  ศรีไชยวาลย์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกรรณิกา  แสพลกรัง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงศุภารัตน์  รัตนกร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปนัดดา  ธรรมชาติ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงญาณิศา  ลาญาติ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แร่วงค์คต โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงอรยา  ไชยยศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปิยฉัตร  ไชยยศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายนิติรัฐ  สุวรรณศรี โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงศศิวิมล  สมประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายลชตะ  แสนอุบล โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงยุพารัตน์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายชาญยุทธ  บุญลือ โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายนิชานันท์  มั่นคูณ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  คลังตุ้ย โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงสุภชา  กิตมาตร โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงตติยา  แหวนแก้ว โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายชนาธิป  สารบาล โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายราชัน  พรสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายนชานนท์  พุทธมงคล โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หงส์ทวี โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายวุฒิชัย  อัมกุล โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายธนากรณ์  โหมดไทย โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายธีรวุฒิ  ตาปนานนท์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงเปรมสินี  แสนสี โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชื่นตา โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายภานุวัฒน์  แสงกล้า โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงจุฑามาศ  ฝุ่นเงิน โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงภัชราพา  ศิลลาพงษ์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงกมลชนก  นวลจันทึก โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงพิชชาภา  นิระพงษ์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงอรวรรณ  พัวประเสริฐ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายกฤษดา  ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์ทะมา โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 คณิตประถม
221 นายเจษฎา  สายกัน โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นายเมธาวี  แก้วกาหลง โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวญารินดา  ตาปนานนท์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวชลธิชา  คุณวงศ์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 นางสาวกิ่งแก้ว  หลักหนองบัว โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวทิพากร  ไชยเดช โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงอัจฉราพร  อามาตย์มนตรี โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายสุรเดช  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายภูพิรัฐ  โสภา โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงศิรประภา  เป้าจันทึก โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วบุญมา โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสุภัชชา  ทนนาดี โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์ไทย โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชคันเนตร  ยุทธิกาล โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สีใส โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงทิพชนก  ผดุงศักดิ์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณิชาภัทร  โคกศรี โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงทัศชฎาภรณ์  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายมุ่งมั่น  จันชมภู โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงเพ็ญนภา  บรรณการกิจ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพัชรดา  สุวรรณเขตต์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชลดา  บรรธร โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายธนากร  สุวรรณการ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธีระศักดิ์  ประดับศรี โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณัฐริสา  ซองวงศ์ษา โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงวรินญา  ถาบุตร โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชนากานต์  วารินทร์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงศศิธร  จันทาวงศ์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกรรณิการ์  จันดีสี โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงขวัญมนัส  หนองห้าง โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 นางสาวนุชนาถ  บุญเชิด โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวทัศนีย์วรรณ  โสดา โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นายจีระวัฒน์  สินอยู่ โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงศศิประภา  บัวใหญ่รักษา โรงเรียนบ้านดงสง่า 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายอภิสิทธิ์  สร้อยทอง โรงเรียนบ้านดงสง่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงเกสรา  เจริญรบ โรงเรียนบ้านดงสง่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงเบญญาภา  หูชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายคุณากร  บุญยืน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีนา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายกิตติชัย  งอกงาม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายณัฐภูมิ  ธรรมธัชกุล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงอชิรญา  เรืองอร่าม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงนพณัฐธกฤษฏ์  ยี่สุ่นแซม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายปัณณทัต  มาสันติสุข โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายชยกร  สานุศิษย์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายจิรภัทร  เจียมกลาง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายธรรมสรณ์  ฤทธิ์ทานันท์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงฐิติวรดา  มนดาล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายพชร  วัชรเสถียร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงกัลยากร  วงศ์เสาร์เนาว์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พันธุนิบาตร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงณัฐพร  โยธาทอน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สมบูรณ์พร้อม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายกฤษกร  เพื่อก่ำ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายนรินทร์  พานทวีทรัพย์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายจิรภาส  เทศจำปา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงพรชนก  หิรัญวัฒนสิน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงภูริชญา  แสงกล้า โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายภูตะวัน  แก้ววงศ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายเมธาวิน  สุขกุล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงณชนกพร  พงค์นพรัตน์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงงามทิพย์  ฟองชน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายภูมิ  ทาณะระ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงนวพรหมพร  ไชยตะวงค์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงพรกิตติ  ปาระพิมพ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงชลธิชา  วิปัดทุม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ลอยลม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงพรชนก  ซาหิน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 นางสาวสุพิชชา  ช่างสอน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 นางสาวนันทนา  จักรชูพันธ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวจิดาภา  มากสมบูรณ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายทักษิณ  แก้ววิเชียร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงมาลินี  หล้าหิบ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 นางสาวอนัญญา  ประพุทธา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 นางสาวกานต์สินี  จงรู้ธรรม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 นางสาวจันธิรา  ชานันโท โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 นายอัษฎาวุธ  เจริญศรี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงกาญจนา  แซ่เรือง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นายธนวิชญ์  ลักษณดี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงนาราภัทร  บุตรเวียงพันธ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงธัญพร  ฤทธิธรรม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงสโรชา  เจนภูมิเดช โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 นายอัศวิน  อัศวภูมิ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 นายนติกร  ปันไชยา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายกิตติภูมิ  รักสนิท โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายณัฐพงษ์  มณีบู่ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายจิรวัฑฒ์  ปัดทุม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงพิชญาภา  ฟ้ากระจ่างชัยสิน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงกิตติกาญจน์  ฤทธิ์ทานันท์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงศิรินาถ  โมศิริ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงวณิชชา  ปาระพิมพ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 นางสาวชลดา  พรหมโคตร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 นางสาวจิรสุตา  คำสงค์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงศุภิสรา  ข่วงทิพย์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีจำพลัง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 นายตุนท์  สิริวัฒนธาดา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 นางสาวพิริยนารถ  จันทะรักษ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 นางสาวอารยา  เพิ่มพูล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 นางสาวนัทพร  นารินทร์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวอินทิรา  จันทรักษ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงนลพรรณ  จันทรพัฒนา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงวรินทร  ขจรเพชร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงนารีรัตน์  ชูเชื้อ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงธัญสิริ  ศรีแก้ว โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงวริศรา  กรุณานำ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงแพรวพราว  วงศ์ภาคำ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงธัญชนก  ด้วงนุ้ย โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงอาฑิตยา  ดนัยสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายอรรถกฤต  พุฒิปัญญากุล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก่นท้าว โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงจารีรัคน์  เหมือนนาดอน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพิชญา  สุรารักษ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงจิณณ์ณัชญา  อังกลมเกลียว โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงศิริพรรณ  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงธัญญ่า มาริสา  ไมเยอร์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายแสนดี  คุณอุ่น โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายยศนันท์  พิมจักแสน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายสุเมธ  อุส่าห์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงขวัญจิรา  วงศ์ปรีดี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงปิยพัชร์  เรืองนรพัฒน์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายสิรภพ  ลาแสดง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงอภิสรา  วรรณพงษ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่ฮึง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงธีรพร  คำทิพย์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสิรินทรา  อนันทสีหา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงศรุตา  ฤกษ์เรืองฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงจิราภรณ์  มากสมบูรณ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงจตุรพร  ทันตาหะ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายปองพล  นามตาแสง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงชมพูนุช  กติการ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงณัฐวดี  แอบไธสง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงวาริศา  ฤาชากุล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงศศิกานต์  วงษ์หาญ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงณัชชา  ศรีปรางค์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงธัญกร  บุราณสาร โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงพรรวษา  วุฒิสาร โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงศิวัชญา  สัจจาสัย โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายจิรภัทร  ประทุมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงชนัญชิดา  ไพศาล โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายธีรวัฒน์  ไกรจุมพล โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงพรรษมนพร  สีสถาน โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1 ป.6 คณิตประถม
363 นางสาวสโรชา  แสงโยธา โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงรัตนากร  ปัทถาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงชนิสรา  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายปรมินทร์  เวฬุวนาธร โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายธุวานันท์  ศรีสถาน โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายอติวิชญ์  นามเดช โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายไตรภพ  แสงส่อง โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงปลิดา  แสงโยธา โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายธนศักดิ์  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายปีติภัทร  ศรีชาติ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายนวมินทร์  นาคบุตรศรี โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงณัฐฐาพร  วันทาวงค์ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายประวีร์  จันทร์ศรี โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายศิพนันท์  ตริดโน โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายรัฐศาสตร์  โคตรสุโน โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายภาณุวัฒน์  คำควร โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงปรียาพร  มังกร โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กหญิงศิริประภา  พิมพ์ขวา โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงณัฏนรี  ประจุดทะศรี โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงนันท์ณิชา  จันทร์ศรี โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงธันยพร  สงวนรักษ์ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ตั้งธนานุสนธิ์ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงศิริรัตน์  โพธิราช โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงสุพิชชา  พิมพ์สุวรรณ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงภัทรลดา  เหลาทอง โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประภัสรางค์ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงชลธิชา  สกุลญาติ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 นางสาวศิริรักษ์  แสนอุบล โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 นายมินทาดา  ทันเทียม โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นางสาวสุพัตรา  โพธิ์ยะลาด โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวจิราพัชร  พุ่มสติ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงภัสสร  ประกอบเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงกุลภัสสร์  จุลศรี โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 นางสาวดาลิน  ภูครองแถว โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 นางสาวชลธิชา  โมกขศิริ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 นางสาวโยธิกา  แนวตัน โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 นายวุฒิกร  พรมชัย โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงสุดาภร  อ่อนมิ่ง โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงประนิดา  สุตมา โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงปรียาภรณ์  โสภิรักษ์ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวลดาวัลย์  หมื่นแร่ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงกัลยรัตน์  มูลทา โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายธีร์ธวัช  โสภิพันธ์ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงกุลธิดา  อินหา โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพัชรพร  สัพโส โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายปานุวัฒน์  ประไว โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกันยารัตน์  กาสินพิลา โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงวิภาพร  หะรังศรี โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงณัฐนีย์  ชินบุตร โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงธัญชนก  สุริยภูมิ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงชลลัดดา  เสนารักษ์ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงธนัญญา  บุญสม โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงลัลนา  คลังทรัพย์ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงนันทภรณ์  ชินบุตร โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงจิรัสยา  ใจซื่อ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสุมิตา  มันตาพันธ์ุ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายวริทธินันท์  โยธายุทธ โรงเรียนปารวรรณศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงอุษาวดี  สีนวล โรงเรียนปารวรรณศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงชลิดา  ผิวยะเมือง โรงเรียนปารวรรณศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงสิรินทรา  สารธะวงศ์ โรงเรียนปารวรรณศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงศุภวดี  เหมะธุลิน โรงเรียนปารวรรณศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายจิรทีปต์  แก้วคำแสน โรงเรียนปารวรรณศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงชัญญานันท์  โคตะมะ โรงเรียนปารวรรณศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงอลิตา  เหมะธุลิน โรงเรียนปารวรรณศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายนราวิชญ์  บัวทรัพย์ โรงเรียนปารวรรณศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กชายศรศักด์  ไชยพันธ์ โรงเรียนปารวรรณศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายชัยรัต  รัชชปัญญา โรงเรียนปารวรรณศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงปิยธิดา  เหมะธุลิน โรงเรียนปารวรรณศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คุณทรัพท์ โรงเรียนปารวรรณศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายเวโรจน์  ตระการชัยวงศ์ โรงเรียนปารวรรณศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงกุลธิดา  พระหันธงไชย โรงเรียนปารวรรณศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายสิรวิชญ์  ทองสุข โรงเรียนปารวรรณศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงภคพร  แพงแสน โรงเรียนปารวรรณศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสุวนันท์  สุทธิอาจ โรงเรียนปารวรรณศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายภูวดล  มิ่งวงศ์ โรงเรียนปารวรรณศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายธนโชติ  พาเพียเพ็ง โรงเรียนปารวรรณศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายวรพจน์  เฉิดเกียรติ โรงเรียนปารวรรณศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายกฤชกนก  บุตรสะอาด โรงเรียนปารวรรณศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม