รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกันต์กมล  คำชมภู โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนราวดี  แสนภูวา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายเกียรติภูมิ  วงศ์วัฒนชัย โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายพูลทรัพย์  นานาวัน โรงเรียนบ้านท่าวัด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงวราภรณ์  ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนบ้านท่าวัด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงอารีรัตน์  อาญาเมือง โรงเรียนบ้านท่าวัด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวเกวลิน  ศรีชัย โรงเรียนบ้านท่าวัด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวรัตติกาล  ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนบ้านท่าวัด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงหงษ์หยก  พันธุออน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงกนกพร  พรหมพิทักษ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงอาริษา  นาเสือวัน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงชญานันท์  บุญตาท้าว โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงสิริกร  ไวคำ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงกุลสตรี  ภูละคร โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทรายมูล โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงกนกวรรณ  โพสาธรรม โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงปริญญา  รู้ยืนยง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กชายเตชินท์  อินดา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงอนุสสรา  แสนสุข โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชั้นน้อย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงธีริศรา  อุปรีย์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายนนท์ณภัส  เวชพันธ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงณัฐมน  มั่นทอง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงอลิสรา  นัยนิตย์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายฉัตรสิริ  รัตนวิเชียร โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงณัฐวดี  รัตนประยูร โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงสุมินตรา  บุญตวัน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงมุทิตา  อนันติ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงสุธาทิพย์  อิดอ่อน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงนัทธิดา  ชัยแสงราช โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงนันทกานต์  ตุ่นกลิ่น โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงอรอนงค์  กงแก้ว โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายภูริทัต  สุขสอาด โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายอนุชิต  สุจริต โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายเสกสรร  คำทะเนตร โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงพิยดา  โชคถิรโภคิน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงแก้วมณี  สีนวลแล โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชัยมุงคุล โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายธนาลักษณ์  ยะวงษ์ศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายอภิชัย  โพธิ์นัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายมงคล  กลิ่นนาก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายจักพรรดิ์  ดวงกุลสา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายธีรพัฒนชัย  ภูทองกรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายนัฐวุฒิ  คำเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพัชราภา  ไตรธิเลน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงอทิตยา  กงลีมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ไชยภูมิ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงเบญจมาศ  สุพรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายอตินันธ์  พันลำภักดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายสิทธิชัย  ขำตั้ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายกฤษณะ  ทองน้อย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายกฤษณะ  คำเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายประพล  สมบัติพล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายพีรวิชญ์  กุศลสูงเนิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงวรรณรัตน์  ทุมพารักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงวรัทยา  ฟ้ากุศล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงประวีณา  ดากาวงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพรรวษา  คุณปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปรีดาภรณ์  อินธิแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงกัลยา  นนฤทัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายไกรวิชญ์  ขาวสุริจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายยุทธพล  นาลงพรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายปรมินทร์  อ่อนคำมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงจิราภรณ์  ยาสันเทียะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายภูวนาท  ทานาลาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายนิติภูมิ  บุพศิริ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายธนารักษ์  หมื่นคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงธมลวรรณ  จูมศรีสิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสินีนาถ  ศรีจำปา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพัชรพร  ครุฑสุวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายวีรภัทร  วรรณทะนะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงบุญยวีร์  สุวรรณเจริญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงดวงกมล  ขันบรรจง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายจิวรกา  จักรเครือ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงธนัชพร  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงวรดา  ขวาธิจักร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปรัชนันท์  นันทราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงสุชัญญา  จันดากุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงปิยะธิดา  เจริญสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณพัฒสร  วงศ์วราเดชกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายภูวมินทร์  ป้องวงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายวีรพัฒน์  หาญมนตรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายรัชชานนท์  ถาบุตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงอาทิตย์ติยา  พลรัตนศักดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงกัญญาภัค  ปาระมี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงณัฐณิชา  นีละสมิต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงภัทรวดี  ซีแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงเบญญภา  พักแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายอธิป  แผงนาวิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายสิรภพ  วงศ์ษาพาน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายจิรายุ  อนันตธนรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายชโยดม  คูหา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายกฤตกานต์  สาขา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายภูวิศ  ถาอาดนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงภัทรภร  หาญธงชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงวรางคณา  อุทุมวิเศษ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงเกศราภรณ์  ผาใต้ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงกัลยาณี  พรมภูงา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายกฤตภาส  สังข์ศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงกรรณิกาณ์  จุลทัศน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงนฤมล  ผาใต้ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณัชชา  ยาทองไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  อุปัญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงธวัลพร  สูญราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายพีระพล  ศิหิรัญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายสิรภัทร  พันธ์กุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายเป็นหนึ่ง  เทียมทัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายกล้าณรงค์  คำภูแสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายสุทิวัส  ทองอินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายขวัญนคร  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายฐิติโชติ  ชัยโสม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายสิขเรศ  รุ่งเรือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายเจษฎายุทธ  มีภูคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายอัษฎายุธ  ปิ่นใจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายไชยภัทร  สุขพันธ์อ่ำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงชนัญภรณ์  อ่อนคำมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงณดาปนีย์  ดวงปากดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงมุทุตา  ใยวังหน้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงนวรัตน์  กันต์ทิฆัมพร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพรสุดา  ศรีสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงภัทรธิดา  โหนไทยสงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงภัทราพรรณ  เขียวสด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงมัญชุพร  ทันอินทร์อาจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพิชญาดา  ถิ่นตองโขบ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ดาบน้อยอุ่น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงคณพร  สุวรรณรงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงสุธีธิดา  ภูมิชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงชัชฏาลักษณ์  ภูทองกรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงจิราภรณ์  พิลารักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปริญาภรณ์  ใหลอุดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพรไพลิน  ธงยศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายกิตติเทพ  สพานกลาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายธีรวัฒน์  สิทธิมณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายผลิตโชค  วงศ์ษาพาน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงปัญญาพร  กองมะณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงศรัญญา  จันทรศิริ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงภัทรธิดา  แสงพรหมชาลี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงชัญญา  โพสาวัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงชโลทร  ทพวงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงสวิตตา  เพียรพัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีทาไข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงศศิธร  ตงศิริ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงจิรตา  คัดทะจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงนันทิยา  เสนจันตะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงธมลวรรณ  แสนภูวา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายอนันตชัย  จุ่นเป้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายพุฒิธร  อุ่นวิเศษ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายพันธดนย์  แก้วสนิท โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายศราวุฒิ  กิจประชา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายกรภัทร์  ซอมสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงทรรศดาภรณ์  ต่อเติม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงพานิช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงธัญวา  แก้วมะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงกมลทิพย์  เปี่ยมพร้อม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงศิริณภา  มณีภาค โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงดลญา  ลาดสุวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงสุชัญญา  โมตา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงปาริชาต  ฤทธิ์เดช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายเศรษฐชัย  ชมภูราษฎร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายกรวิชญ์  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายธนภัทร  จันทรังสี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายรัฐภูมิ  กัลยาบาล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายณรงค์  วังคีรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายปรเมศวร์  มุลี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายภูวเนศวร์  กลิ่นน้อย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายบุญส่ง  วันปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายจาตุรนต์  คำวันดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายวิษณุ  ยกเส้ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายปัณณวรรธ  ปัจสุริยะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายธนากร  เกตวงษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายกิตติภณ  เลิศศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายพิสิษฐ์  การุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายธีรภัทร์  แก้วศรีไตรย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายธนากร  พลธิราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายประพัธกร  นามอนุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงขนิษฐา  คำมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงชีวาพร  มังศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงชดานันท์  พรหมพันธุ์ใจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงนัฏฐนิชา  พรหมบุรมย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงรุริญา  ยิ่งเจริญลาภ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงบุญฑิตา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงปัณฑิตา  ท้าวนาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงอภิญญา  บุตรทน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงจุฑามณี  ผายป้องนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายธราเทพ  เพชรคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายปกรณ์  ธัญจิรานุกูล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายพันธวิช  ฮังชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายวิชัยยุทธ์  ภูมิทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายธนาศักดิ์  ขันติยู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงชญาดา  คุณน้อย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตุตะเวท โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำศรีพล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายภัทรพล  ทีปานนท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายกฤชนันต์  ไขประภาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายกฤษกร  นานาวัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายชีพชนก  บุญศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายราชินทร์  ไพใหล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงฐิตพร  วงเวียน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงสุภาพร  พลศักดิ์เดช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงศิริประภา  กุลไพบุตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงปานฤทัย  ดวงเทียน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงจิรวรรณ  วงศ์อนุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงอัญชิสา  แฮนเกตุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญพาเกิด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงเกี่ยวดาว  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงปภาดา  ผลาจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายปุณณวิชญ์  พงษ์สวโรจน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายกฤติน  เงินทองอุดมโชค โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงเบญจพร  คำฤาเดช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงวนัชพร  จิตติโล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงชนิสรา  ทัศคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงกชกร  ถาวงกาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงกชพร  พลภักดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงนัทริกา  วรนิตย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงสศิกานต์  ซ้ายสุพรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงพัชพร  แผงนาวิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงวิชญาพร  ไอยะไกรษร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงสุวรรณา  แก้วประชา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงเจนนิชา  ปาระคะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงกมัยธร  ศรีค้อ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงภูริชญา  จันทร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงปุญญิสา  คณะเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงปิยภัทร์  โพธิ์สวัสดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงมัลลิกา  ทองนิวัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายณัชพล  นนท์คำวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายธนภัทร  แก้วปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายวรากร  พุทธา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายธนกฤต  อุ่นพา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายปัญจพล  ศรีอุดม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงเฌอริญา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายกิตติพงษ์  สอนสูญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงอรวรรณ  ทิมอรรถ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีอุดม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงจิรัชยา  งาคม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงสุฐิตา  ชูเพชร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงมนัสพร  แจ้งไชยศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงอรปรียา  เปียจำปา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายปฐมพร  แสนศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายภาคิน  เกดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไกยะษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายจักรพงษ์  ยังแสนภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายธนะวัฒน์  นามศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายรัชต์พงษ์  โม่หิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายภูมิเพชร  คงนารา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายวิเชียร  ก้านสันเทียะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายสมรรถวัฒน์  ศรีหนองห้าง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายศิวพงศ์  ไกรยะสา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายอชิรยุทธ  ศรีสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายอนุวัฒน์  ประทุมทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายจักรพล  เทพศรีนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายภัทรพงษ์  พลสวัสดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายกานตพงศ์  บัวเนี่ยว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  อนันติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายพหล  สรีเตียเพ็ชร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงดัชฎาวี  สุวรรณเขต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บรรเทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายภูธเนศ  แง่มสุราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายวชิระ  งอยภูธร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายวินัย  ฟองอ่อน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายสิปปกร  เพียสา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายวุฒิพงษ์  ไตรวงค์ย้อย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายปฏิภัทร  หงษ์สิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายอรรถพล  ปรีชาชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายรัฐภูมิ  เจริญคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายธนากร  ไชยวิเศษ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายธนกฤต  พระสุรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายกฤษฎี  อุ่นบุญเรือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายจักรกฤษ  แสนเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายสุรทิน  นารถโคษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายชนินธร  สุริยันต์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายธนาธิป  จันทามี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายชินภัทร์  ศูนย์ศร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายพศิน  มุลตองคะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายณัฐภูมิ  ตระกูลมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายอภิวิชญ์  คะลีล้วน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายก้องภพ  แสงสิงแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายกีรติ  ชาวไร่ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายบุญญาภพ  พรหมบุรมย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงชนิดา  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงกรรณิกา  แสนอาจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายปานระพี  ศรีแสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ประทุมทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงสุภัทรา  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงณัฎฐชา  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงสริดา  แก้วบุดตา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงแพร  เพียรพจน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงอฑิตยา  วงค์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงอุมากร  อินทร์ม่วงไทย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงธิราพร  กุลวงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทาทับ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขภูวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงรัตนาพร  ไฝทาคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  วรรณชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงเนตรชนก  ใยสิงสอน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายกีรติ  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายวิศรุต  วงศ์ษาพาน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายพีรภัทร  อ่อนชื่นชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายทักษ์ดนัย  สีนวลแล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายสุรชัย  ชินบุตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายกฤษณะ  ศรีสะอาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายสิรวิชญ์  คำพิลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายเด็กชาย  พีรพัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายขจรยศพล  ศิลปษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายธนรักษ์  พรมสุ่ย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงกรวิภา  เรืองวงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงปกเกศ  วงศ์ศรียา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงรจนา  สดใส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีดามา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงสุภัสตรา  พรมไพสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงรวิสรา  บุญยก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายสิขริน  ดลแวววาว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายธนโชติ  โคตรภักดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายภูตะวัน  หลานเศรษฐา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายวสุธร  สุริยวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธรรมธัช  คำเกาะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายนภเมธ  แฮนเกษ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายณภัทร  จุลนีย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายเอกรัตน์  ศรีนาทม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงภัคจิรา  ประเสริฐแท่น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงวชิรารักษ์  สิทธิจักร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอรปรียา  ศรีษะเนตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงมาริษา  ศักดิ์สิทธิการ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงเบญญภา  ม่วงจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงประริชา  จตุพล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงภคพร  ฮังโยธา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงมิ่งพร  กิตติภณไพศาล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีนัคริทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงชลวษา  ชัยสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีโนนเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกรภัค  สกลธนากร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงจิตตานันท์  นิทัศน์นราวุฒิ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงศศิธร  วัดแพนลำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เฉิดกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงสุรดา  ท่องพิมาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงธันยพร  ฤทธิ์ฤาชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงอรสา  เกษนอก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกชมล  โยระบัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จอกกระโทก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงศิวนาถ  ทันอินทรอาจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพัขรพร  ตุ่ยไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงวิภาวี  ช้างแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงเนตรอัปสร  เบญจคุ้มครอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายปฎิภาณ บัวแยง  บัวแยง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายบุญยวัฒน์  แพงคำฮัก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายรัตนพงษ์  สุทธิโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายศตวรรษ  จันทร์ปาน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายภูริพัทธิ์  สัมปัตติกร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายกิตติภณ  โล่อุทัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายภูรินทร์  ไชยปัญหา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายภัทรพล  คุยม่วงพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายอินทนนท์เด็กชาย  ปัญญาวิชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายสุรศักดิ์  โถบำรุง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายอนุชิต  ปาละคะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายคุณากร  วิพรมหา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายจารุวัฒน์  ปัญญาประชุม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายธนกฤต  ขันทีท้าว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงวนิดา  มหาวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกมลชนก  นนท์สะเกตุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงผกากาญจน์  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงนวพร  เหง้าน้อย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงนาทหฤทัย  เสริฐสาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทักษะชำนาญกิจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงดวงกมล  เมืองมุงคุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณีรนุช  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงสุนิสา  สุกกระจ่าง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงสุธิรา  ทึนรด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงอัสสมา  บรรดิษฐ์วงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณัฐจุรา  นุ่มเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงศิรภัสสร  มาตรสงคราม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพีชานิกา  หารสุวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงขนิษธราณี  พึมขุนทด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายธนพัฒน์  เนื่องสิทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายวงศ์ระพี  มุระชีวะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายอุดมโชค  สิทธิมณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายกรวินท์  เกษแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายสัณหณัฐ  สมรฤทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายอลงกรณ์  ประชาชิต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายภูธเนศ  ชานุชิต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายอภิรักษ์  สำราญใจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายกิตติบดี  โคจำนงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายวรวิทย์  ประเสริฐสัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายนิลนาจ  มณีแจ่ม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายนนทกร  อรรคฮาดศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายภัครพล  ทองม่วง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายอัมรินทร์  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายกิตตินันท์  แสงดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายกิตติพงศ์  แสงดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายภูธิป  เกษมสานต์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประกิ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงชมพูนุช  นาคนทรง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณัฐวดี  อินธิแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงประภัสสร  ทองออน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงปณิตา  ลายงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ทองก้อน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพรวลัย  ใสโยธา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสามิสร  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงณัชชา  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงวราพร  ภูมิภาค โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงธนัญญ่า  ทารด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เขียวสมบูรณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีเชษฐา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงบุษศรินทร์  โอนใจราษฎร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงสลุตา  นงค์แสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงฉัตรทิพย์  คนขยัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงอภิญญา  นางาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงรุ่งธิวา  รสานนท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงจิดาภา  มงคลงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงศศิวิมล  พรหมบุรมย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายพันกร  ฮังชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายภูริภัทร  คำผิว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายมนชิต  จิรภิญญ์ไพโรจน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายรังสิมัน  บุญกล้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายสุรภู  ธนัยรุ่งเรือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายธนาภัทร  พิมล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายเจตษฎา  แสนดวง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายณภัทร  แก้วสมโรง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายณัฐพงศ์  อุมสาพล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายธราธร  อุตราภิรมย์สุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายฐากร  ชาทองยศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายจิรายุส  งอยจันทร์ศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายปริญญา  วงค์ลือชา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายเจษฎา  งอยหล้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายภาคิน  ธิบดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงภาวิณี  เชื้อวังคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงช่อผกา  อุปรีย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณัฐนนท์  นนทะลุน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงซูเซิน  โคสกี้ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงวรพรรณ  โถตันคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงอภิสรา  อาษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงกฤติกา  กอโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงบุณฑริกา  ตุ่ยไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทองขันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงอุษามณี  ส้มแป้น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงชื่นกมล  ประทุมทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงดลพร  ประจันนวล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงชีวานันท์  มงคลดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงปนัดดา  คุณปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงวรินธร  มงคล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงอรนิดา  ฤาชากุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงบัณธารีย์  สิงห์วิโรจน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงณัฐวดี  รสดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงกันยากานต์  อันทะเกตุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายชวิศ  เชื้อวงศ์พรหม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายปภังกร  ศรีสาวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายภาคินทร์  ชาดวัฒนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายสิทธิโชค  พรมลี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายสรชา  แสงมณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายธนพล  อุ่นสากล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายณัฐพงศ์  มีธรรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายภาณุพงษ์  สินธุกุม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายธนาธิป  ศรีพลภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายภาณุวัฒน์  คะอังกุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายชินวัฒน์  พงค์กิตติกวิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายวีรศักดิ์  แก่นตา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายรชต  เภารังค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายเจนณรงค์  บรรไพร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายนาธาน  นนท์เหล่าพล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายชญานิน  จักรเครือ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพรชนก  แสนเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงสุพรรษา  กิตติธรรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงนภาพร  สกลธวัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงอัญมณี  ชมภูมิ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงสุภิศรา  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  วรรณนิรันดร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงภควรรณ  ทัศคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงปภาดา  ยาดาฟ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงอาทิติยา  เวยสาร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงธมลวรรณ  จูมสีสิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายกัต์ธีร์  ตาละกา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายนันทวุฒิ  สำเนียงใหม่ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายสิทธิกร  สืบชาติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายวัชรพล  เวชสุวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายอรรนพ  พรมดอนก่อ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายปัณณพัฒน์  เตชโรจนกิตติ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายธนาคาร  นามเสนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายปิยวัฒน์  แก้วชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายศราวุธ  ชาสงวน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายชนะชัย  เรืองรื่น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายปฏิญาณ  โนนสุวรรณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายณัชพล  ต่างประเทศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายสรอรรถ  ศิริบุญญานุพาส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายยศ  พาชอบ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายกฤษกร  แก้ววงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายรชต  หาดทวายกาญจน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงฉัตรลดา  สุดตาสอน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงนิภาวรรณ  พิชายคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงมยุรา  ธรรมภัทรปัญโญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงรัตนาพร  ชินบุตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงนันธิดา  ใยสิงห์สอน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงพรทิพย์  เสนาไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงมนตร์ฤดี  ภักมี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงสุจิตรา  โสมแผ้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงพิชญ์สินี  คำสงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงภควดี  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงกนกรัตน์  ผาสีดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงอรทัย  ขมิ้นผง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพัชรี  ศรีพุ่ม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงนภชนก  โอฬาร์พฤกษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงเบญจพร  แสงระวี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงชนม์พิชา  สมรื่น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงศุภกานต์  ฤทธิ์ดอน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงภัทรธร  นามผา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงพิชญาภัค  พงษ์พันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายศุภกฤต  อุ่นสากล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายปรัชญา  เพ็งผกา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายนนทภัทร  ภูเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายศักดิ์นรินทร์  แพงคำฮัก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายอดิเทพ  เทาดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายณพัชร  ยางธิราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายภูมิรพี  ทองพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายกัญจน์ณภัทร  พบสมัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธนิศ  บับพาน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงญาตภรณ์  งอยภูธร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงสมิตา  ปัดเศษ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงอรพรรณ  ธุลารัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์ทิบุตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงพิมลพรรณ  แสนสา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายธนภัทร  ที่รัก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เกตุสิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงหทัยทิพย์  มีภูคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงกชพรรณ  สรศิลป์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนีรนุช  โพยนอก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงอนัญญา  บุญพบ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงธิรดา  เกษมสานต์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงชวัลนุช  แสงเรือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงสุชานาถ  ทองประดิษฐ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงชัญญานุช  พบจันอัด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงจีรสุดา  สุวรรณรงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงพิรัญญา  ชนะเกียรติไพศาล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงณัธฐริณี  แมดมิ่งเหง้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงอรวรา  โพธิบัติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายณฐกร  ชาตะพรหม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายกิตติกวิน  มาตราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายจตุรวิทย์  ทาศรีภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ชะเอม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายพิทยุตม์  บรรเทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงญารินทร์  สมิงแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงพัณณิตา  คงคชวรรณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงณัฐนันท์  นนทะลุน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทวีโชติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงวราริน  วิชาสูง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงปิยะธิดา  ชีพอุดม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพัชรีรัชต์  นนท์มหา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงยศวดี  คึ้มยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงสุภาภรณ์  คุณปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายเบญจพล  แสงระวี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายชนภิภัฎ  สิงห์รัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายกฤติพงษ์  ศรีมาศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงพัณนิตา  คำตลบ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายพงศกร  บาลโคตรคุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงณัฐญาดา  รัตนพลที โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กชายอณากร  วงค์ไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงบัณฑิตา  วรรณชาติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงวศินี  งันลาโลม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงณัฐชยา  สนทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงปราณปรียา  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  สิทธิจิตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กชายอนุภัทร  แก้วจุฬาศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายปฏิญญา  นวลมณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กชายกัญจน์พัฒน์  สามารถ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายธนฉัตร  ใบเหลือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายธนภัทร  โมตา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กชายจิรวัฒน์  อุส่าห์รัมย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กชายเอกรินทร์  ทองนิวัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กชายพีรภัทร  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กชายรัชชานนท์  ชาศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กชายชนะเทพ  ธุระนนท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายกษิดิ์เดช  แมดมิ่งเหง้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงกิตติกาญจน์  มีราชคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงศิรินภา  มุ่งลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงอาทิตยา  พรหมโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงปภาดา  แก้วคำแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงขวัญมนัส  ฉายจรุง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงปริศณา  กลางเสนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงปลิดา  จิตตฎ์จักร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงวริศรา  ไชยพันโท โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงสุพิชญา  แงวอ่อง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงเมธาพร  ยอดแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงพัดชาณันท์  มูลทองสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงกาญจนา  วิเศษศิลป์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงรัชณีกร  ง่ามขวา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงสุธาริน  สารสินธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงอรปรีญา  คุณธรรมมงคล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ชัยโสม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงณัฐธิดา  ราชบุญเรือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงธันยกาญจน์  สุวรรณนิคม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงโสภิดา  คึมยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงนภัส  ปาระคะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอนุธิดา  นาศฤงคาร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงกิ่งผกา  พรหมพิทักษ์กุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงจีรนันท์  ตงศิริ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงเอมิกา  พัชรบุษราคัมกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายกรภัทร  ฤาดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายปภิณวิทย์  ศรีเจริญวนิช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายธนกฤต  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายภูบดินทร์  ดงภูยาว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายศิวกร  อินทร์จันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายชุติวัต  วิสามารถ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายโชติวัฒน์  แต้ศิริเวชช์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายวัชรพงศ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายวีรกานต์  นามประกาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายวสวัฒน์  พัชรบุษราคัมกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงจันทกานต์  โนยราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงสุชานันท์  นามี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงกมนนัทธ์  สีทาไข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงฐิติพร  นามขันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงรินรดา  อุระภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงณัฐชพร  นนสะเกตุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงสิรามล  เทพคำมี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงณัฐพรรณ  วรราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงนงนภัส  ศรีทิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงวรจิต  เลานวดวัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงนิรัชพร  คึมยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงภัทราภรณ์  จำรองเพ็ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงวิมลรัตน์  เรืองสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีสมัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงวิลาวัลย์  พันธุ์ใหญ่ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงกุลย์นัทดา  ป้องทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงณัฐริกา  ศิริชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไตรทิพย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงนภรัญญา  จักรดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงวรรณชนก  สุขสบาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงนงนภัส  จิตตวิเชียร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงณัฐพรรณ  เสน่ห์ดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายฐิติศักดิ์  แก้วมาลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายภูมิพลัง  โพธิปรากฏ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พลตื้อ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงภัทรินทร์  ป้องวงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงพัสนันท์  ศรีชัยสิทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงภัทรศยา  ไชยบุญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงนิภาพร  ภูพรมมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงภาวิณี  ซ้ายสุพรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงนิชาดา  คึมยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงไปรมา  ตองตาสี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงอินทิรา  อิงเอนุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงจริยาภรณ์  สมรื่น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงศิริวรรณ  กงลีมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงอนัญญา  วงศ์เครือศร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงชฎาพร  วงศ์วราเดชกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงจิดาภา  สุขขัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงธนัชญา  แสงไผ่แดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงกชพร  สุดทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงสุตาภัญ  มีทองเหลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงโชติมณี  โภคธนนันท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงนันทิดา  พรมบุรมย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายนิติกร  พรประทุม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายพงษ์ฤทธิ์  จันทะคูณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายศราวุฒิ  ใยวังหน้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายพีรศักดิ์  พบความชอบ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายเอกกมล  ภักดีสุวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายเจษฎาพงษ์  ปักกะทานัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายอภิสิทธิ์  พรศิลปกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายกฤษฎา  วงศ์สีดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายธนกฤต  นิตยนัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายณัฐพรชัย  โคตรศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายธวัชชัย  จรกรรณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายกิตติภพ  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายวทัญญู  ผลบุตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายองอาจ  อึังสกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายกันตภูมิ  วงศ์เครือศร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงณัชญา  ศรีจูมลาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงนิสิตา  เทาดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงมัลลิกา  พรหมบุรมย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงพรริสา  เผ่าพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงนภัส  อุปชิต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงสิริลดา  พงษ์สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงภัทรธิดา  ไตรธิเลน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงศิรินาถ  คตโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงปิชาน์ภัทร  แฮนเกตุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงกรชวัล  ศรีค้อ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงณัฐวดี  คึ้มยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  เวชกามา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สายไธสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงอภิญญา  เครือคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงลลิตา  นันทะวงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงอารียา  แก้วสุราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์ส่อง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงเกศญาภรณ์  ภูหนององค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวระบัด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายณัฐพงศ์  ธรรมวงค์ไพศาล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายจีรัฐติกุล  อุดมศาส์นติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายชุติพนธ์  ฆ้องพาหุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายปฐวีพงษ์  ธัญญางค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายรวิชญ์  เหลาแตว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายนที  วรรณพัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายปุรณินทร์  คำสงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายธัชชัย  จันทะรังษี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายกฤษกร  แสนมนตรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายยศกร  รุ่งเรือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายธนดล  พูนชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายวรชิต  คุปตศิลป์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายธนภัทร  บรรพสาร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายเพชรเอก  สมเพ็ชร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายวัชรากร  ทาวงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายกิตติพศ  ศรีพรมติ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงอาริสา  สุมังคะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงสุนิสา  มาศงามเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงณัชชา  ศิริรักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงศิริกานต์  อิ่มเจือ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงนันณภัส  ศิริขันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงกนกพร  มังศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงไปรยา  ข่วงทิพย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงพรภิมล  พองพรหม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงอรปรียา  ชื่นพิมาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงวรพิชชา  มงคล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงมัณทิรา  เครือคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงนิรุชา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงสุกานดา  ท่องพิมาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงภาวิตา  อริยชาติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงชุติมา  คิ้มยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงธันยรัตน์  เพชรชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงชรินรัตน์  ไตรพิษ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงโยษิตา  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายกวี  อินธิแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายชาตโยดม  กิณเรศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายวุฒิไกร  มลอิ่น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายราฐศักดิ์  นาศิริ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายอมรเทพ  อินธิบาล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายบุษกร  วงศ์เตชะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายธนากร  เหมะธุลิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายภีรภัทร  ยืนยาว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายเทวรินทร์  แสงยอด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายรัตธพงศ์  ร่มโพธิ์ชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ขันขะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  วังศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงธิดาทิพย์  ไกยะฝ่าย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงพิมพ์อักษร  ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงธิดาพร  ยุวชาติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  สิงห์สุพรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงชโยรส  ผาจันทร์ยอ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ผิวขำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงชมพูนุช  ไตรทามา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงทหัยกายจน์  เหลินต้ายซ้าย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงพิชชญาภา  ชนะบุตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงชญาดา  การุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายชิษณุพงศ์  คำตะนิตย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายพงษภัทร  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
745 เด็กชายภาคิน  ตั้งไพบูลย์กิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายพีระพัฒน์  สิงห์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายกฤตยชญ์  ด้วงจุมพล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายจิรณัฐ  ปาละลี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายณรงค์  พิมพิสนฑ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กชายระพีพัฒน์  ทิพสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายภูริพัฑฒน์  ฤทธิ์ฟาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายวายุ  พลราชม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กชายศุภกฤษณ์  โรจนวัชร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายคุณากร  นวานุช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายพชร  ยาทองไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายศิระศักดิ์  อินอุเทน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กชายภวนถ  งามลำยอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กชายภูริพัฒน์  วงศ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายเป็นต่อ  คารมกลาง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีวิรัญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงปรีชวัลย์  พรหมคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงปทิตตา  นุชนาคา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงพัชรพร  ไชยวังราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงกรรณิกา  ยินดีสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงปนัดดา  ศรีฉายา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงเพลงซอ  ทองนะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงภรภัทร  หาเมฆี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงภัฐสุดา  ต่างกลาง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงอภิญญา  เจริญยศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายนภกานต์  นาคพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กชายณษพนธ์  พิฑูรมานิต โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กชายณัฐภัทร  วงษ์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
773 เด็กชายธนวัฒน์  จิตจักร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายศุภกร  หัดวิมล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
775 เด็กชายธีระวิชช์  พิมพ์อักษร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายคณิศร  หนังไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
777 เด็กชายธีรพิชญ์  ชฏากุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงณัฐฌา  ปทุมเพชร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
779 เด็กหญิงวรรณพร  ไสยจรัญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
780 เด็กหญิงกฤตธีรา  สุดตาภักดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
781 เด็กชายสัญชนัน  อ่อนอุระ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงจิรัชญา  จิตจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงกัญจนิศา  ศรีสินสันติกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
784 เด็กหญิงสุวัจณี  ชนะวัฒน์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
785 เด็กหญิงวรันธร  เมตตา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
786 เด็กชายภัคพล  กางทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
787 เด็กชายธนโชติ  ชาแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
788 เด็กชายธนโชติ  นรสาร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงบัวกนก  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงสุพิชชา  นันทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
791 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กลีบรัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงณัฐกานต์  การุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กหญิงกนกพร  สดใส โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงภัทรภรณ์  วังยศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงวัลภาภรณ์  พลบำรุง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ศรีสุธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงอาทิรยา  ศิริประจักษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงโชติกา  คำชนะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงภัทรมน  บุญชาญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงนันฐิญา  ชาภักดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
801 เด็กหญิงณัฐชา  โฮมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
802 เด็กชายชัยวัฒน์  ทองแย้ม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายศุภนันทชัย  ศรีเชษฐา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
804 เด็กชายอรรถพล  ไขไพวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
805 เด็กชายปูรณ์  ผานิตกุลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
806 เด็กชายจิรภัทร  วงศ์งาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
807 เด็กชายเจตน์สฤษฎี  การุณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
808 เด็กชายอภิวัฒน์  อุสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
809 เด็กชายศาสตราวุธ  ตัญญะสิทธิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
810 เด็กชายภูเบศ  ผาใต้ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายภานุพงศ์  ด้วงหนอวบัว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
812 เด็กชายฐนโรจน์  อึ้งเกษมกุลดิลก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
813 เด็กชายนิติภูมิ  โพธิชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
814 เด็กชายปิยะนันท์  พรพิรุณโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
815 เด็กชายพุฒิพงศ์  สีหามาตย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ธนายิ่งยงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กหญิงธนัชชา  นามขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สรวิศมงคล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
819 เด็กชายกฤษณ์วรา  เทพวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กชายอิทธิชัย  เหมะธุลิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
821 เด็กชายนิพพิชฌน์  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
822 เด็กชายนนท์ปวิธ  อำพล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายนนทพันธ์  สาตราคม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
824 เด็กชายพงศธร  ผาใต้ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
825 เด็กชายอภิวัฒน์  วรรณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กชายศรันย์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงนิรชา  หลอดแพง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
828 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ประมวลเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
829 เด็กหญิงปภาดา  หินเธาว์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กหญิงวรัญญา  ผึ้งเถื่อน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงชนัญชิดา  วงศ์เครือศร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงนริศา  นานาวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กหญิงอรวรา  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงมัสลิณ  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงรมิตา  นาอุดม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงณัฐกานต์  โสภาชื่น โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงวิรดา  เฟื่องทวีโชค โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงภัทราวดี  เกตวงษ์ษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงพิริยากร  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงมณฑณา  สุวรรณเทน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
841 เด็กหญิงฌมาพันธ์  เปี่ยมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
842 เด็กชายณฐพงษ์  อาจลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
843 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยภูมิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
844 เด็กชายศิวัช  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
845 เด็กชายกฤษฎิภูบดี  จิตรมนตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
846 เด็กชายสิรวิขญ์  ชาติผา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
847 เด็กชายปภังกร  นามธิราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
848 เด็กชายรัฐภูมิ  รถสพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
849 เด็กชายโชตินันท์  ฉำเฉลียว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
850 เด็กชายทัพไท  เพชราชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
851 เด็กชายชยพล  ชัดเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
852 เด็กชายนโรดม  เสมอพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
853 เด็กชายดุลยพล  เวชวิฐาน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
854 เด็กชายณฐกร  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
855 เด็กชายณฐกล  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
856 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มาลัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
857 เด็กหญิงปพิชญา  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
858 เด็กหญิงสุพิชญา  กาลบุตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
859 เด็กหญิงนภัสวรรณ  คำสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
860 เด็กหญิงต้นกล้า  ศรีวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
861 เด็กหญิงศรัณย์พร  ข้ามแปด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
862 เด็กหญิงณิชา  บุญเนาว์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
863 เด็กหญิงพิรดา  นึกกระฎานน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
864 เด็กหญิงมนัสนันท์  ไตรวิเชียร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
865 เด็กหญิงณัชวดี  ต้นน้อย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
866 เด็กหญิงศิริรัตน์  โทอาสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
867 เด็กหญิงพรรณวดี  เจียรสุมัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
868 เด็กหญิงอนันตญา  เจริญยศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
869 เด็กหญิงณัฐวลัญชญ์  พิริยสัตยา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
870 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศักดิ์สิทธิการ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
871 เด็กชายสยุมพร  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
872 เด็กชายปิยะพงษ์  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
873 เด็กหญิงดุษฏี  ฤทธิ์ศรีบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
874 เด็กหญิงธัญจิตรา  บอนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
875 เด็กชายธนพล  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
876 เด็กชายสหรัฐ  ลาดโลศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
877 เด็กชายคณนาถ  จ่ายเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
878 เด็กชายคเชนท์  พิมพ์สมแดง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
879 เด็กชายภูธนพล  แก้วแสนคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
880 เด็กชายอภิรักษ์  เจ๊ะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
881 เด็กชายสกลรัฐ  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
882 เด็กชายชวกร  พาใบศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
883 เด็กชายพงษ์ศกรณ์  แก้วมะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
884 เด็กหญิงปวริศา  แว่งเรืองรอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
885 เด็กหญิงชลลดา  วงศ์ตาผา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
886 เด็กหญิงรสริน  ฉันประเดิม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
887 เด็กหญิงธัญญา  วอนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
888 เด็กชายธีรเดช  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
889 เด็กชายณัฏฐกานต์  พิลาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
890 เด็กชายกิตติภพ  คำเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
891 เด็กหญิงชนาภา  สุติบุตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
892 เด็กหญิงสุวิดา  นาสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
893 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธงศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
894 เด็กหญิงวิชญาพร  พรมประศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
895 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วคำแพง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
896 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีนัคริมทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
897 เด็กหญิงปวริศา  ปาระบับ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
898 เด็กหญิงกมัยธร  เภานาง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
899 เด็กหญิงเก็จญาดา  เชิดสะภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
900 เด็กหญิงขวัญชนก  ชมภูราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
901 เด็กหญิงโศภิษฐ์  วรบุตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
902 เด็กหญิงปริญญาพร  ไชยคำภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
903 เด็กชายชนาธิป  ซ้ายขวา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
904 เด็กหญิงผกามาศ  โยตะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
905 เด็กหญิงพิรญาณี  เถื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
906 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  พิริยสัตยา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
907 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิพัธนัมพร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
908 เด็กหญิงภารดี  วงษ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
909 เด็กหญิงณัฏฐมนกานต์  แก้วก่า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
910 เด็กหญิงณัฐธิดา  พงศ์สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
911 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ดลรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
912 เด็กชายอภิรักษณ์  ทรายขาว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
913 เด็กชายสหชาติ  โมราราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
914 เด็กหญิงญาดา  พิทักษ์ศฤงคาร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
915 เด็กหญิงกัญจนรัตน์  พบสมัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
916 เด็กหญิงพิชญาภัทร  นามประกาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
917 เด็กชายธีรภัทร  สุคำภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
918 เด็กหญิงเบญญาภา  นามประกาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
919 เด็กชายสิทธิโชค  แก้วกาหลง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
920 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  บุระเนตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
921 เด็กหญิงสปัน  บุญเกิดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
922 เด็กชายทองพัฒน์  ตนเสาวภาคย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
923 เด็กชายต่อตระกูล  รุ่งกิตติกานต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
924 เด็กชายดิแลน  แอนดรูว์ ดัฟฟี่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
925 เด็กชายปิติธรรม  ชูลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
926 เด็กชายปฏิภาณ  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
927 เด็กชายชัชชนะ  ชื่นบาน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
928 เด็กชายบดิศวร  อุดมเดช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
929 เด็กชายธนากร  ประสงค์ดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
930 เด็กชายชติพงษ์  กิมเตียว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
931 เด็กชายธนโชติ  ปัญญายิ่ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
932 เด็กชายเอกบดินทร์  กุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
933 เด็กชายเพิ่มพงษ์  ภูละคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
934 เด็กชายสตางค์  โนยราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
935 เด็กหญิงธีรกานต์  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
936 เด็กชายศุภกฤต  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
937 เด็กชายกิตติภพ  โสภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
938 เด็กชายธนบดี  พรหมพารักษ์ ออ่นตา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
939 เด็กชายภูริทัต  มิ่งมิตรมี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
940 เด็กชายปิติพล  ปิติพงศ์พล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
941 เด็กชายวรากร  พรหมภาพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
942 เด็กชายจารุวิทย์  เชื้อกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
943 เด็กชายพัชรวัฒน์  ทัศคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
944 เด็กชายเจษฎากร  โต๊ะมีเลาะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
945 เด็กหญิงปีย์วรา  ภิญญะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
946 เด็กชายวรปรัชญ์  สีแสนตอ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
947 เด็กชายกฤตบุญ  เทเสนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
948 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  อุ่มอาสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
949 เด็กหญิงนิรัชวรรณ  ชาะิราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
950 เด็กหญิงร่มฟ้า  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
951 เด็กหญิงวันพรรษา  สงวนนาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
952 เด็กหญิงณัสณิชา  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
953 เด็กหญิงนวลหง  ฮึกเหิม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
954 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อุประ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
955 เด็กหญิงพิมลรัตน์  ธ.น.โม้ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
956 เด็กชายอริณ  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
957 เด็กชายสุวิจักขณ์  พารา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
958 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เพชรคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
959 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อัคบาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
960 เด็กหญิงเบญญาพร  ชาวันดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
961 เด็กชายชนาธิป  งอยกุดจิก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
962 เด็กหญิงขวัญชนก  นารอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
963 เด็กชายณพวิทย์  ต้นเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
964 เด็กชายพีรณัฐ  วงศ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
965 เด็กหญิงชัญญานุช  กิตติกุลโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
966 เด็กหญิงปลายฟ้า  พูลเกษม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
967 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุวรรณเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
968 เด็กชายภูริทัติ  รอดภัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
969 เด็กหญิงปณิชา  กีรติบุญญากร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
970 เด็กชายนัทธวัฒน์  แก้วก่า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
971 เด็กชายภูเบศ  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
972 เด็กหญิงพิมพ์พจี  ศรีนุกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
973 เด็กชายวายุ  ยาสาไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
974 เด็กหญิงประวีณมัย  จุนทะลุน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
975 เด็กชายขจรยศ  สมศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
976 เด็กชายพงศพัศ  เปลี่ยมเอก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
977 เด็กหญิงอรุณีพร  จูจรูญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
978 เด็กชายศุภณัฐ  บรรเทาทุกข์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
979 เด็กชายพลากร  นรสาร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
980 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
981 เด็กหญิงปภาดา  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
982 เด็กชายพีรรัฐ  โถบำรุง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
983 เด็กหญิงธัญชนก  สิทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
984 เด็กชายศุภกิจ  ทองละไม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
985 เด็กหญิงอัครยา  อัครจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
986 เด็กหญิงธิญาดา  แสงตรีสุ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
987 เด็กหญิงพรนภัส  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
988 เด็กหญิงภรภัทร  ลาโสภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
989 เด็กหญิงฟ้าใส  คารมย์กลาง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
990 เด็กชายนวพรรษ  คติพจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
991 เด็กหญิงพรนิศา  พิทักษ์ศฤงคาร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายปาลยศ  งามเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายณัฐวัตร  ราชนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กชายธนภูมิ  พรหมพารักษ์ ออ่นตา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายภิรวัฒน์  ชนะแฝง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายณฏฐพล  วุฒิสารคุณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงวณิชชา  โคตะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงอรัญญา  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงนฤฌา  นามโยธา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงจิราพร  วงศ์ยุ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงณัชชา  วงศ์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงปรมาพร  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงชนกวนันธ์  ฝ่ายเทศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงชาลิตา  ม่วงทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงศศธร  เอียมระเบียบ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงปุณยนุช  สุวรรณมงคล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมบรรดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงกนกรส  ปรือทะเล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงปนัสนา  โพสาวัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงพิชชาภา  ชาญรอบรู้ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงอนันตญา  พิพัธนัมพร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงณัฐณิชา  วิรมย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงณัฐธิชา  ศักดิ์ศรรีวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายภูริทัตต์  เลิศกิจไพศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายกลย์ธัช  ดุษฎีกุลชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายวชิรวิชญ์  นามประกาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายฐิติวุฒิ  งามนุมาส โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายธนภัทร  ภู่ขำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายภาวัต  วงศ์มาลาสิทธิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายไชยภัทร  ไพรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายพลวรรธน์  นารอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายปฐมพงษ์  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายนิธิภัทร  ขันทีท้าว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายจักรี  ดาวกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายณภัทร  นิลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายชัชชัย  วรรัตนธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายฐิรวัฒน์  บุญยังเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายพจน์  มูลน้อยสุ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงภัทรลภา  ภักดีโชติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงจิราพร  ศุภวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงพรนภัส  ต๊ะย่วน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงพิชญธิดา  จักรเสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงธัญธิตา  นามประกาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงอติกานต์  ศักดิ์สิทธิโชค โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงศิวนาถ  ดาวงษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงพัทธ์ณัชชา  แก้วปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงปลายฟ้า  ปิติพงศ์พล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงกุลจิรา  รสานนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงจอมเกล้า  ภูติยา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงกชพร  นิภานันท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงเขมิกา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงณัฐสรัลพร  ปานอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงนวพร  เอียงลักขะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงขวัญชนก  เตชะนินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงญาณิศา  อาจทุมมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงขวัญจิรา  ดาวศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงณิชกานต์  เอกสมุทรชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงปุณยานุช  ธรรมชาดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายพรชัย  พรหมพารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงปุณญาพร  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายธนธัช  ต่ายเนาว์คง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายพีระดนย์  นาถนอม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายเจริญวิชญ์  จาริตะทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายพงศ์วิชญ์  นาคะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายวิชญะ  มนต์คาถา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายปฏิภาณ  ศรีนามนต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายพิเชฐไชย  พรมไชสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายอาณุวัฒน์  มั่งสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายวีรชน  วงศ์ตาผา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายภัทรภูมิ  วะชุม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายนปพล  เอี้ยงลักขะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายภัทรกร  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงศศิยา  อ้วนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิมพิกานต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงชัญญานุช  เวียนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงจุฑามาศ  เหง้าน้อย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงวริศรา  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงกชกร  บุตรเวียงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงรวีกานต์  สุโข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงหัทยา  จันทรังสี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงญาณิศา  พูนเม็ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงปภาวี  ศรีบุญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงธัญญาสิริ  สารจิต โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงปิยรัตน์  โกษาแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงณัฏฐภรณ์  บุตรโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงพรเพชร  สุขล้ำคณา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงจณิสตา  ซ้ายขวา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงวชิรยา  สุขวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงเจวะฬีลณ์  มาตราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายอิทธิพล  พิมพิเศษสาร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายอชิฏ  คำทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายณัฐพงษ์  สุมังคะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายนันทพงค์  งามจันอัด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายโกษม  ธัญบุญกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายวุฒิกร  ดวงกุลสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายภาณุศักดิ์  กิมิฬาร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายศิวกร  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายทินภัทร  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายอภิรักษ์  ประสานงาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายศิรวิชญ์  มาตะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายนนทชัย  ประกอบศร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทัศคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายจารุวัตร  เครือคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายกฤตพล  กุกำจัด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายชยากร  พองคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายธนภัทร์  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายต้นวสันต์  กันทะใจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายกฤตภาส  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายณัฐพัชร์  ธีระอกนิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายศรายุทธ  แพงพิมพ์โล้ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายพีระพัฒน์  ช่วยสุดสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายธนกิตติ  สุวรรณฤทธฺิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายกิตติณัฎฐ์  คำแสนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายณัฐวัตร  แก้วไพศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายขวัยชัย  ศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายกฤติน  กมลสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายปรานต์  เหลาแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงนาตาซา  กงลีมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงพรหมพร  ปรีชาพงศ์กร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงสุพนิต  นามพิกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงช่อทิพย์  ใยวังหน้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำทุม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงกัญญารภัฏ  วิไลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงวรรณฉัตร  กาบบัวลอย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงอรปรียา  จิตรธรรมมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงชานิตา  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงศิรินภา  กาวรรณธง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงกุลภัสสร์  เขียนนอก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงกิตติ์รวี  บุญศิริชัยธนาโชติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงภัทรวดี  หมื่นศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงทักษพร  สาขันธ์โคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงชินตา  สิทธิ์ฤทธฺิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงสุวิสาข์  สารววัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มังคงดำรงกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงพรญาณี  คำภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายกิตติธัช  อุประ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายธีรภัทร  พลแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายอาชัญ  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายอัศวิน  กองกาญยจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายสุภัทร  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายสมบัติ  พรมบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายญัฐวุฒิ  โคตรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายภานุพงษ์  สังวรดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายฉลองพร  ฮังกาสี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายสุกัลป์  พิบูลย์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายสุภธิษณ์  ศรีชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายเทพนรินทร์  ทานาลาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายพลวัฒน์  ขุ่ยฟอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายกวีณภัทร  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงหัตถ์ศดานันท์  จิตรมนตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงทอแสง  หอมไกรลาศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงภณิดา  บุตตะโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงปุณยนุช  ทันแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงชลธิชา  กิตติเมธาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงภัทราพร  ศฤงธร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงสุพัฒตรา  ผันพิมาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจริญไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงธนัญญา  เพ็งธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงวันวิสาข์  ไม้จันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงธรรมวรรณ  ทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงสุภัทชาศิริ  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงชฎาพร  ปิยะนันท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงปวีณา  สีมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงลัลลณา  ผาจันยอ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงศุภกานต์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงชุติมา  สุริยะธนัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงนิรัชพร  สายมาลัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงธนพร  โถบำรุง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงเขมอัปสร  วงษ์บุญชา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงเอฑิฌา  ยอดนารี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงสิริยาดา  เพียรจัด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงพีรดา  ด่านลาพล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงวรมาลี  เทือกขันตี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงกฤษณา  ไทยพัฒนากิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายปุญญพัฒน์  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายคุณานนต์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายณัฏฐพล  อุ่นภูธร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายพงศกร  ไทยเหนือ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายเศรษฐพงศ์  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายศุภกฤต  คำเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายศุภณัฐ  แสงชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายพีระพงค์  ไชยพรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายชานนท์  แสงสุริยันต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายศุภกฤต  สูงภิไลย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายนรวัฒน์  ถิรไพจิตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายสรวิศ  วรบุตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายพลชล  รังศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายนนทกร  พลไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายทรงพล  แก้วกาหลง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายคณาธิป  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายรัญชิต  คุณพิภาค โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงชญานิน  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงปรียาภรณ์  จีระฐานุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงสุพิชญา  แรมกลาง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ทองลอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงธัชพรรณ  จันทะนาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงเบญญา  นนท์คำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงปุญญิศา  ภาวะบุตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงณัฐมน  กาญจนโกมล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงดวงกมล  ทองสุ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อึ้งเส็ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายนัธทวัฒน์  นิจจะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายนรากร  รุ่งจินตนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายไตรรัตน์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายเตวิช  รักมิตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายลัทธพล  แสนโสม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายธนาธิป  ทาเงิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายอัษฎายุธ  เมษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายญาติพล  ศรีสถาน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายธนวรรศ  สุจริต โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงนภชนก  พิลาโฮม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงวิชญาพร  คึมยะราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงปาณิสรา  โยธานัก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงบุญญาดา  พลแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงอังค์วรา  อุ่นสากล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงภัทรนันท์  บุญการี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงรักษาศิณีย์  ชอบชนไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงกมลชนก  โฆษณสันติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายพงศธร  วันนาพ่อ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกษพิมล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงอารยา  ผาลี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงชญานิน  โยธานัก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  อุทัยสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงสุพิธฌาย์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายพลากร  ลีลาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงระพิพรรณ  สุโข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงธัญรดา  จันทะนาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงอนัญจนา  สังหมื่นเหม้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายรพีวิษญ์  ไชยมัชชิม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายศุภณัฐ  เอื้อกิ่งเพชร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงวริศรา  ออละมาลี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายภานุเดช  เพชรเฟื่องฟ้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงศรัณย์พร  คำสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายธนกร  ธรรมธุระ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายพสธร  ธานี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงชมพูนุช  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายศุภณัฏฐ์  เชาร์พร้อม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายฉัตรดนัย  นาคะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงปภาพิชญ์  วิทยาพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงสุตาภัทร  ทาศรีภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงศศิพัชร์  ใจเสรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงอาธีนา  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงเพชรดา  วิริยะอุดมผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงสราวลี  พิเชฐภูรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงธันยพร  บุตราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงปิ่นชนก  ขุนยงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงยสุตมา  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายธนกร  ตาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงวรกานต์  ไชยกว้าง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงณิชกมล  ชวนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ภูยิหวา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายศุภวิชญ์  จุงอินทะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงปาลิดา  ปู่ทา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงไอญริณ  งามวิทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงธัญญา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วบุตรดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงริสา  อินธิแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายกิตติภูมิ  คงสัตย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงจรรยพร  วัฒนาวารีกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีวงษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายโชติภณ  จันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายอภิวิชญ์  เทพนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายวีรวิทย์  นวลมณี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงญดา  บรรลือหาญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายจุฑาภัทร  วงศ์งาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายพชรวัฒน์  พรรณธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายธนาวัฒน์  สิงห์สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายวลงกรณ์  โมกกาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายพิชญ์  ทองก้อน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงจิดาภา  อินทนู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงจิราวรรณ  พิทักษ์ชัยสกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงสโรติญา  วะเศษสร้อย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงปณดา  กิจวัตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงณภัทรา  เพชรเฟื่องฟ้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงธวัลรัตน์  รู้บุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงนัชชา  เพชรคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายอธิปัตย์  นิลทะราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงวัฒนาลักษณ์  บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงฐิตาภา  พงศ์ผกาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงกนกพิชญ์  โคตรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงโชติกา  ไชยวงศา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงณัฐธิชา  แพงคำดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงพนัชกร  รุ่งโรจน์ประกาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมเชษฐา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงทักษพร  เจริญไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงนิชนันท์  ฤทธิ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงอันนา  ศรีอาจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงพรไพลิล  ศิริต่อตระกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงณัฐนิชา  วัฒนาพินิจสาคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงเจติยา  วรามิตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงณัฐพร  ตันวาณิชกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงจรรจิรา  คำคลี่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงภาวนา  ผาลลาพัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายพีรวิชญ์  อัครทวีทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายชวิศ  อภิชนรัตนกร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายชวิศ  อภิชนรัตนากร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงธนาภา  ฮังโยธา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงพรกนก  พองคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายธนพล  ทีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายสรยุทธ  ศรีนานวล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายราเชน  เดชะวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงศศิกาญจน์  สุทธิพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญท้าว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายอรินทร์นัย  พิมพ์ภูคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายปิยวัฒน์  หอมทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายชมะนันท์  ตะดอม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายศุทธศิษฐ์  นาลงพรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายชยุตม์  นาสินพร้อม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายภูวดล  สีชา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายธีรนันท์  ทองภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายนราวิชญ์  สุระทัศน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายนนทพันธ์  แสนมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงกชพรรณ  พรมวัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงณิชชาอร  จิณณพัตกิติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงชนานุช  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงกนกอร  ศรีคำแซง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงปภาวรินท์  ศรีวิภภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงปรียากร  จันคำเข้ม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงพิชญา  เคนประคอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงสุพิชชญา  ชยะกฤตย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงเจตปรียา  แก้วมิ่งดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงจิรัฐิพร  แก้วไพศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงภาวิณี  พรานป่า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงพราวสุข  ศิริพงศ์สิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงอาทิตยา  มูลดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงอลิลลดา  ยอดนารี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงกรรณิการ์  พรหมเคน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงอนุรดี  ใหมคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายทัศน์พล  พลธิราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายธีรภัทร  จิตจักร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงธัญทิพย์  กูกำจัด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงนภัสสร  หนูตอ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงศศิมา  สุบุญมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายณัฐชนน  สกุลวิชญธาดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงขวัญชนก  อุดมเดชาเวทย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงธาริณี  ทัศนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงนภัสนันท์  รักษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายณัฐวรรธน์  เด่นไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงขวัญชนก  กิณเรศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงธัญสินี  แสงเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงวิภารัตน์  พัลเมอร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายทีฆภัทร  สลางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงนัทธมน  นิธิจรัสรัษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงบุณิกา  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายกันตภณ  ลีลาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายจุฑาวุธ  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงพุดพิชญา  กิตติวราฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงธัญญานุช  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายธนภณ  ศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายศุภกฤต  ภูลายยาว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงพัตร์พิมล  เพ็ชร์นิล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงพรนิศา  พิทักษศฤงคาร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงอัญญะสิริ  กาญจนรัชต์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1349 เด็กหญิงสุชาวลี  ทองอุทัยศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1350 เด็กหญิงธนัยชนก  ขันเงิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1351 เด็กหญิงพชรพร  พิทักษ์ชัยโสภณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1352 เด็กหญิงกัลยรัตน์  โลหะสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1353 เด็กชายกิติภูมิ  ศิริมาศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1354 เด็กชายปัญญวัฒน์  ขันแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1355 เด็กหญิงกนกวรรณ  คำขนาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1356 เด็กชายรัฐศาสตร์  เจริญบุญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1357 เด็กหญิงเบญจรัตน์  นามจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1358 เด็กหญิงชนกนันท์  แสนโสม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1359 เด็กหญิงสาธินี  เชื้อคมตา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1360 เด็กชายธนภัทร  เพชรพรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1361 เด็กหญิงสุภัสสรา  ไชยสัตย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1362 เด็กหญิงนันธ์หทัย  ปิยจิตรไพรัช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1363 เด็กหญิงมนัสวีย์  ไชยวุธ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1364 เด็กหญิงภัทรียา  ชัดเชื้อ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1365 เด็กหญิงกรณิศ  วจนะเรืองไท โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1366 เด็กหญิงโชติกา  อุ่มภูธร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1367 เด็กหญิงเกสรา  เหล่าสีนาท โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงรักษิตา  ภูช่างทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงธัญชนก  สิงหกรรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1370 เด็กหญิงพรชนก  พรหมบุรมย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1371 เด็กชายธนภัทร  โชติพิพัฒร์วรกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1372 เด็กชายเมธาเกียรติ  ศิริวาลย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1373 เด็กชายรัชชานนท์  คำโสมศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1374 เด็กหญิงชนกานต์  ไชยบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1375 เด็กชายภานุวัฒน์  กระสินเกตุ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
1376 เด็กหญิงประภัสษร  คํากําจร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
1377 เด็กหญิงญาณิศา  พิทักษ์วงศ์จินดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
1378 เด็กหญิงซาราห์ วิคทูเรีย  รูธ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
1379 เด็กหญิงจิรสุดา  ผาเพียว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงณัฐณิชฌา  เพิ่มจัตุรัส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
1381 เด็กหญิงพิชญาภา  กาญจนรัชต์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
1382 เด็กหญิงจิดาภา  พรรณวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
1383 เด็กหญิงอัญชิษฐา  รักกระโทก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
1384 เด็กหญิงบุลภรณ์  ลาดบาศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงศรินทร์ลักษณ์  อุปพงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
1386 เด็กหญิงวรวลัญช์  วงศ์อามาตย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงกรนันท์  พรหมคำบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงธมลวรรณ  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1389 เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  จันทาภา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1390 เด็กชายเมธาพัฒน์  ศิริวาลย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1391 เด็กชายกฤษฏิ์  ท้าวนาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1392 เด็กชายธนบดี  เกตุงาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1393 เด็กชายธนภัทร  นิธิสรรพสิทธิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1394 เด็กชายธนานนทิพัฒน์  มุทาพัชรพรกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1395 เด็กหญิงเบญญาภา  พรหมศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1396 เด็กหญิงวัลทิญา  วิกาเงิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1397 เด็กชายวิสุทธิภูมิ  กุลสานต์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1398 เด็กชายศุภเสฏฐ์  วิชนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1399 เด็กชายภูมิน์รพี  วงศ์หาริมาตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงศริยากร  อ้วนแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงคีตญา  ศรีสรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 นางสาวนิภาวรรณ  แสวงวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงนิรชา  วรรณวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายธิบดี  ดงภูยาว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายสุเมธ  โนนตูม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงวชิรัตน์  ชัยบุญมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายศุภณัฐ  ชัยตาแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายรุ่งกิจ  พานิชพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงปภาดา  ขันทีท้าว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายเกียรติเมธา  ชาสงวน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงวนัสนันท์  แก้วบัวสา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงภัทรวดี  พ่อกว้าง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงขวัญหล้า  องอาจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงผกามาศ  บุญมาก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายฌรงค์ศักดิ์  สหัสวาปี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงวริศรา  บุตรแสนคม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงคณิศร  สุวรรณศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชัยสุรสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปิยจิตรไพรัช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงญาณภัทรสร  แสงระวี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงณัฐชา  ชมชื่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงอารียา  ศรีปากดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โยธะคง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายธนาคาร  ขันทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงแองเจลีน่า  เฮคเตอร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงวาสิตา  มณีรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงปัณณธร  สอนพรหม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายตาวัน  นาชัยเพรชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงนันท์กรรณ์กนก  มุทาพัชรพรกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงชาลิสา  จันทรนิมะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงชฎานันท์  โพธิรส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายกฤตภาส  เมฆราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงณภัทร  เลิศศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายเขมทัต  คำกำจร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายภาวัฒ  วังศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายวิชชากร  นักผูก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โควบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1438 เด็กชายยศกร  สิงไกร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายญาณพัฒน์  นามปากดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงถิรัชนันท์  บุตรแสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายสรยุทธ  เสนสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายถิรวัสส์  พวงพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงวิรดา  อ๋องสกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิง วนาลัย  สมยา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงสุภาวิณี  พลหนองคูณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายพุทธรักษา  ภูอวด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงนิชลานันท์  เครือบุดดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายไกรวิชญ์  ฤทธิ์เนติกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายพงศธร  คนซื่อ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายพงษกร  คำสอาด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงอติกานต์  หนองหารพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงปาณิศา  ขำเส็ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงจิตรลดา  สิงหศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คนซื่อ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงฐิตินันท์  โถบำรุง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงสุพิชชา  รัชตะวิโรจน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงฟาตูมาตา  เนเบ้ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  เคนพะนาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายนราธิป  แสนมนตรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายธนชัย  พรหมคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายณัฐวัฒน์  สมพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กชายทินภัทร  ทองใบ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายสิทธาเทพ  คิดโสดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงอภิชญา  แก้วดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายกรวิชญ์  ขอรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายสัตยา  หวัดสูงเนิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายปัณณวิชญ์  อนุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายปารุจ  สร้อยปลิว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายพานทอง  โสนนอก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กชายเจฟฟี่  คอลเนลล์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายเพชรมงคล  ชูพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กชายณัฐนันท์  วิภาคะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายณัฐวุฒิ  โคตรวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงพีนาพียา  สื่อกลาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงจุฑามาศ  อำมาตย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงกัญจนพร  เสราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม