รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงคมธมน  อินทปัญญา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงปาณิศา  แวววงค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงปาณิสา  จริยทวีสิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงลักษิกา  จิรรัชตาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกุลทิวา  บุตะเคียน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายเกียรติภูมิ  พร้อมพรม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธนาชล  หล่อวินิจนันท์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอรุณทิพา  วิวาสุขุ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธนัญชญา  ดุษฎีกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธันยพร  เภสัชชา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณัฐณิชา  เลิศโชติทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธนภร  เพ็งธรรม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงอริชา  วิลามาศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายศิรศักดิ์  ถุงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอริสา  วิลามาศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายณัฐกิตติ์  เสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายชนภัทร  ทองล้วน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายกัลยกร  สุวิภาค โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายนวัติกร  เติมใจ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงต้นว่าน  คะนองมาก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายรวิน  ประทีปทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจุรีรัตน์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  สุขเต็มดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธรัญญาณ์  สีดำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัชชา  ลำภา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงจีรนันท์  ตาบุดดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายบฤงคพ  สอนไชยยาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายธนพล  มรรคสันต์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายนที  คำศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงเพ็ญสิริ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนลิน  โกศล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงแพรพันทอง  จริยาวัฒนชัยกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสาริศา  ใจเครือ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายฉัตรพิชัย  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฐฌธิดา  บูระภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธัญชนก  เพ็ชรดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกชพรรณ  สารกอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงฉัตรชนา  พบลาภ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายโยธิน  มาลีวรรณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายสิรวิชญ์  เหล่าพงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงอาภัสรา  พูลสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายอรณิชา  ภูแท่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายรวิศวงษ์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายชาญชัย  สนทยา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงศศิประภา  สาลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงสุพัตรา  นาพั่ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายนวปฎล  บุญนำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายธนภูมิ  ตองอบ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายณฐพงษ์  ธาราไชย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงเอมิกา  ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายนพรุจ  บริสุทธิ์โชติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปวีณ์ทิพ  แพทย์เพียร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฏกานต์  แสงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกฤตพร  อนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายฐากูร  ปุณประวัติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายวริทธิ์ธร  บุญเชิญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพณิชา  เรืองใจ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงจตุพร  สิงหัษฐิต โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงเจตปรียา  สินลอย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงถิรมนัส  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายอนันตชัย  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มุทิตาสกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายหฤหรรษ์  สหพรชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทะไข่สร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงจุฑากานต์  ผิวทน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปิยปราณ  วงษ์แสวง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงจิรายุ  ธรรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงรัญชิตา  วงใหญ่ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายสรวิชญ์  กาละสีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายณรงค์เดช  ชิณจักร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงเกศราภรณ์  ต้นเกษ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงดลพร  แก้วปุม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงปาณิสรา  สุระชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายศิริพงษ์  ใสกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณัฐนิชา  เนียมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงสุชัญญา  สมศิริ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงศศิรารัตน์  พรมเกษ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงสุวิชญา  ชินตะวัน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงธนัชพร  กิจไพบูลย์ชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายทินภัทร  ศิริชนะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงภัทรวดี  น้อยพลาย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายปัณณทัต  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงนริสสรา  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายรุ่งเรือง  สมพร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงพัฐสุดา  สุทธิวัฒนานิติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงสัตตบงกช  รักพรม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงฉันทิต  จันทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายภานุวัฒน์  มีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพรนภัส  อนันต์สินชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายเทพทัต  ศรไชยญาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายอภิรักษ์  ทองพูล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายนัฐวุฒิ  เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายณัฐพัชร์  เทียบเปรียบ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงจิราพร  มูลเสนา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปิยะรุ่งบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปารัญญา  อุปสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายภานุ  วงศ์ทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงภัทรวดี  หงษ์ชื่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายณัฏฐนิธิ  อินทจร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสุพิชญา  ปัญญาวัน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณิศรา  พละศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชลธิชา  ชอบมาก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายสิทธิชัย  ประถมมูล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงอภิรดี  ยงเจริญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพัชรินทร์  อุโมง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงปนัดดา  สุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปัทมาพร  วงวารี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายวรวุฒิ  จันทร์เกษ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงฑิมพิกา  สรรพสาร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงอาทิตยา  ชินวิวัฒนชัยกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายอดิรุจ  หวานสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสุฐิดา  ศรีมาคำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสุนิตตา  ไพศาล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอาทิตยา  พันสาย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงสิฏฐวลี  ลายทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงภัทรพร  ต้นทองดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายวีรภัทร  ศรีโพนทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายวชิรวิทย์  ไชยมาตย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงแพรวา  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรรมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายพัทธดนย์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงจุฑามณี  แสงส่อง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายธนภัทร  สุเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฐพร  บุตตะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกชพรรณ  สิงห์โห โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงสุภัตรา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายปฏิพล  เคนทองที โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงวนิดา  เหล็กกล้า โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงห์โห โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงปริณดา  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณัฐธิดา  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอัครมณี  จำปานาค โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงภคพร  สำลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงธนภรณ์  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงวิมลสิริ  ธำรงวิทยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายซาโลมอน  คันธประทีป โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายธนเกียรติ  สุดตา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายศิวัช  คำขาว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายรัชชานนท์  ไชยพร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายพีรภาส  หงษ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพันธ์วิรา  กุมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงประภาสินี  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ธรรมบุตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงภูษณดา  ทองไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัชชาภัทร  ธิเดช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายสนธิ  นะรุน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายปัณณ์  คำลอย โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงฐิตาพร  เตียมตั้ง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงธัญญากรณ์  เทียมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงพอใจ  อุปมัย โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายไชยภัทร  พรมประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงจิรัชญา  อุดร โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงจิดาภา  ทนทาน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายชัยพร  เมธเมาลี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายบุริศร์  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายพิชญุตม์  ศรีดารา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงมิเชล แฟรนซีส  โคลาเซอร์โด โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายภาสกร  เอื้อธนาคม โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายภูรินทร์  นะวะสด โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  คำโท โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงศรีภัชชา  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงสิริกร  กลมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายณัฐภัทร  พันธ์หนองโพน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายพุฒิพงศ์  คำพิราช โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายปราณประวีร์  สมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธีรปกร  แก้วเจริญ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายพุทธภูมิ  เจนประโคน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงสรวีย์  เหล่าศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันตะ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายสาริศ  บุญเฟรือง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกุลยา  คำแดง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงสุนัธที  สอนคำเสน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกัลยกร  คำแดง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายพุฒิพงศ์  สร้อยประดับ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายรามิล  สมัญญา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายวัชรวิชญ์  มะปรางค์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพงศ์ภีระ  สาวะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงสลิลทิพย์  พละไกร โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนิโคลลี  โคลาเซอร์โด โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธนาธิป  พนานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกันตินันท์  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงบุญญาพร  สมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปนัดดา  เอกพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงวราภรณ์  ใจกัด โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายทักษ์ดนัย  ก้างออนตา โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายเจษฎาพร  หลักคำ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายขวัญชัย  ภูขะมัง โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายศราวุฒิ  สีลา โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายเพชรายุธ  พัฒนวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงอรดา  พิมพ์โคตร โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงรัญชิดา  สินสิริ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงนริศรา  ทาทอง โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงชุณัฐดา  แก้วสง่า โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายบุญตรี  จันทร์เพ็ง โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายปฏิภาณ  สีลา โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงปวีณา  ชื่นตา โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายทินกร  บุตรพรม โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพิมลรัตน์  เทศราช โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกาญจนา  ยตะโคตร โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายณัฐธนพงษ์  ยันตกิจ โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงโชติกา  เจิงรัมย์ โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงพิชราพร  วงศ์คำ โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงนงนภัทร์  ชูกลิ่น โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายนครินทร์  ลาคำ โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงญานิกา  คำนึก โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายธนากร  เสาสอน โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วเกตุพงษ์ โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายศรายุทธ  ไตรพรม โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงศรัณย์พร  คำโท โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายวีรภัทร  ปรังศรี โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงรุ้งธิดา  สุพรรณดี โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายพชฏ  มหาแก้ว โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายวชิรวิทย์  อักโข โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายธนาธร  หงษาโด่ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายภูริณัฐศ์  เลิศกิตติไพศาล โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายพัทธดนย์  โคตสีสาย โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายปฏิพัทธ์  พระสุรัตน์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายจีรวัฒน์  บุญโสภณ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายณธกร  วิชัยกุล โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงกฤติญดา  จันทร์ทาทอง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงพันทวี  พิมาทัย โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงปัญฐวดี  วรรณเวช โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายณัฐนันท์  ชำนาญเวช โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายธนากร  เครือชัย โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายชยากร  อุทธาธรณ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงนัทชา  ทวีกุล โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงจิรวรรณ  คุ้มครอง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปพิชญ์สินี  เหลาประเสริฐ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปนัดดา  ศรีษะนอก โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวณัฐจินันท์  สุชาติ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงศรินทิพย์  จามะรีย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงฐิติยา  สมพงษ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกรกนก  พูลมี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงวิภาวนี  บุญมา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายพัชรพล  นันทะะบัญ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์เขียว โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกิตติชัญญา  ทัพทะมาตย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายจารุปกรณ์  สังสัมฤทธิ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายพียฤทธิ์  ยิ่งชาติ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายชิษณุพงศ์  แก้วลา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสิราวรรณ  เรือนงาม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชินรัมย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงเกวลิน  สังสัมฤทธิ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายยุวศักดิ์  เสนไสย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงวิริยดา  ยอดยศ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายจักรกฤษณ์  นุ่มน้อย โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายชินกรณ์  จบเจนไพร โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงศรินดา  แก้วมูล โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายอนุภัทร  แซ่ตง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงขันธ์เงิน  ลิวรัตน์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงศุภิสรา  พะวา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงจิดาภา  สุขโรจนภูวดล โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายสิริโชติ  คำพุ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงชยุดา  คงทรัพย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำแก้ว โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวรรณรดา  ชมภู โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายยุทธภูมิ  ปิ่นเกษ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวิชยา  สาริกา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงชฎารัตน์  อินทะชาติ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงบัณฑิตา  ปู่สุวรรณ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายเตชินท์  อินทรีย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ช้างเขียว โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงวิลาศินี  บุญชาติ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงธนัชชา  ลิลัน โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายกิตตินันท์  คำภาชีพ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสุชาดา  สังสัมฤทธิ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กลัดหงิม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายบูรณ์พิภพ  ตรีเหรา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงศุภกานต์  พื้นพรม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงปฐมพร  สมปาน โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงสรณ์ชนก  อารีย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงนโลบล  ปัดถา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงศิรินทรา  สถาพร โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  นาสมรูป โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอุมากร  ประจันทร์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงช่อลัดดา  พระสุรัตน์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณัฐฐาศิริ  อินทะพันธ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพัณณิตา  เหล่าโก้ก โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพรไพลิน  คำศรี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สายทรัพย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงพรวิภา  ปัญญาคม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายวิบูลย์  อาจสามารถ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงแพรวา  กันนอก โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายอนันตชัย  สิงห์ที โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายชุมพล  เกษมณี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บังคม โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงสิลาภรณ์  จันทร์ถา โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอทิตตยา  สายจันทร์ โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปัญญารัตน์  สุพรรณ์ โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงอรปรียา  พิมมาศ โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปัณฑิตา  พานจันทร์ โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนริศรา  สิงหชาติ โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพรธีรา  พงษ์วัน โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงโยษิตา  มนตรีวงษ์ โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายวชิรวิทย์  มณีวงษ์ โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงแก้วตา  แก้วคำ โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายก้องภพ  โพธิสาร โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 1 ป.6 วิทย์ประถม