รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงวรัญญา  ตอนสี โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 นางสาวปนัดดา  ฝ่ายชาวนา โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงพรพิมล  เหมือนสวรรค์ โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายธามนิธิศ  สว่างเพราะ โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงฐิติธญา  กลางมณี โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงฐิติภา  กลางมณี โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงศศิฉาย  ภูดวง โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงนิพัทธา  จิตรัมย์ โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงอาณัฐธิดา  ประทุมจร โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงกัลยา  แซมรัมย์ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนุศรา  ใจมนต์ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฐพงษ์  พันธุเป็น โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายวีรภัทร  วรรณตรง โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธีรเมธ  พลทา โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชนิกานต์  คำมาพันธ์ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงบุษกร  สุวัติ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายวีระชัย  ชำนาญเลื่อย โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายทนาย  อุทุมพร โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงวันเพ็ญ  แสนจันทร์ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายจำรูญ  ไชยพงษ์ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายเจษฎากรณ์  สายสินธ์ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงกรรณิกา  คงราช โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายวายุกูร  สามสอง โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงศศิประภา  โคนาบาล โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงกุสุมาภรณ์  แสนจันทร์ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงสุภารัตน์  สว่างภพ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงสกุลรัตน์  ตอนศรี โรงเรียนจะกงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงฐานิชา  บุญยง โรงเรียนจะกงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงกาณธิดา  ทะนันไชย โรงเรียนจะกงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงพัชราพร  โมทะนา โรงเรียนจะกงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงสุทัชชา  โพธิ์เดช โรงเรียนจะกงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายยศอนันต์  ตอนศรี โรงเรียนจะกงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ต่อคุณ โรงเรียนจะกงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงณัฐธิชา  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนจะกงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงกมลวรรณ  หอมจันทร์ โรงเรียนจะกงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงสพิชญา  จำปาแพง โรงเรียนจะกงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายกรเดช  แก้วละมุล โรงเรียนจะกงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายศิรายุทธ  ฟักแก้ว โรงเรียนจะกงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงสุชาดา  บัลลัง โรงเรียนจะกงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกนกพร  งามพรม โรงเรียนบ้านทะลอก 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงสุมาพร  เอียดแก้ว โรงเรียนบ้านทะลอก 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชนากานต์  คำศิริ โรงเรียนบ้านทะลอก 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายจิระพัส  สิงหล โรงเรียนบ้านทะลอก 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพรนภา  สงแก้ว โรงเรียนบ้านทะลอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงนภัสสร  แสงพงษ์ โรงเรียนบ้านทะลอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายธีระวัฒน์  จันทะสาร โรงเรียนบ้านทะลอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายธีระพงษ์  แสงพงษ์ โรงเรียนบ้านทะลอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายเจตน์สฤษฏ์  คำภา โรงเรียนบ้านทะลอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายตะวัน  ใจสุระ โรงเรียนบ้านทะลอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายชิตะวัน  รับรอง โรงเรียนบ้านทะลอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายธัญทัศน์  ใจดี โรงเรียนบ้านทะลอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ใจหวัง โรงเรียนบ้านทะลอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายอธิพงษ์  ใจสว่าง โรงเรียนบ้านทะลอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงฑิตยา  เหล่ามาลา โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พอเงิน โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายจักรพรรดิ์  อาจสามารถ โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงภัทราภรณ์  จงไพศาล โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงกฤษณา  สมนึกตน โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงนรีกานต์  ปลงใจ โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงศุภิสรา  มันทะราช โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงวาสนา  คำสุข โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงภูริชญา  สุนทมาศ โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงพรพิชญาภา  สมาธิ โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงนฤมล  มันทะราช โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงอชิรญา  กลางมณี โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงวิชิดา  ตะเคียนจันทร์ โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจดี โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายภูรินทร์  ทรงกรด โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายธนภัทร  กลางมณี โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายปริญญา  พอจิตร โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายชนะ  นามวงศ์ โรงเรียนบ้านตาอุด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายอภิวัฒน์  รัตพันธ์ โรงเรียนบ้านตาอุด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายภราดร  อุตมะ โรงเรียนบ้านตาอุด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงกัณฐิกา  แซ่ด่าน โรงเรียนบ้านตาอุด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงชมพูนุท  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านตาอุด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  แสงตะวัน โรงเรียนบ้านตาอุด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  พลหาญ โรงเรียนบ้านตาอุด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายณรงค์  ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านตาอุด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์พิทักษ์ โรงเรียนบ้านตาอุด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงฟ้าใส  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านตาอุด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงเพชรรุ้ง  สิทธิศร โรงเรียนบ้านตาอุด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงชนากานต์  รัตนภักดิ์ โรงเรียนบ้านตาอุด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 นายภานุวัฒน์  บุญใหญ่ โรงเรียนบ้านตาอุด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวณัฏฐกมล  ส่องแสง โรงเรียนบ้านตาอุด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวสุพรรณี  บุญตา โรงเรียนบ้านตาอุด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวนารี  ส่องแสง โรงเรียนบ้านตาอุด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวจิรัฐติกาล  บุญตา โรงเรียนบ้านตาอุด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวพิมมาดา  ลีชน โรงเรียนบ้านตาอุด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวผัสพร  สะอาด โรงเรียนบ้านตาอุด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวรุจิพร  แสนสวาท โรงเรียนบ้านตาอุด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงสุภาพร  ศรีสิงห์ โรงเรียนบ้านตาอุด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวกมลชนก  ยอดสิงห์ โรงเรียนบ้านตาอุด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวสุธิดา  หอมจิตร โรงเรียนบ้านตาอุด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวณัฐชา  ศรีดาพันธ์ โรงเรียนบ้านตาอุด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวกนกพร  เกตุวารินทร์ โรงเรียนบ้านตาอุด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวพิกุลแก้ว  อุตมะ โรงเรียนบ้านตาอุด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงสุชาดา  วงษ์สมบัติ โรงเรียนบ้านตาอุด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุตรเครือ โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายสมศักดิ์  ล้ำเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงธิดารัตน์  เบ้าทอง โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุครเครือ โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายธีรพงศ์  นึกดี โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายศักรินทร์  จันทร์เลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงโสริญา  ล้ำเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงวรากรณ์  สุขเฉลิม โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงศิริมา  สมร โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงทรงอัปสร  เงาใส โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 นายภานุพงษ์  หงษ์โสภา โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวธัญญาลักษณ์  นัยสว่าง โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวพรสุดา  วงศางาม โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นายจักรินทร์  เผือกแก้ว โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นายธนศักดิ์  โสมหาว โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวกัลยาณี  สมร โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวประกายรัตน์  บุญสม โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวกานดา  บินทุรันต์ โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายไกรวิชญ์  บุตรเครือ โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงพัชรินทร์  พรหมสูง โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงปนัดดา  น้ำเงิน โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงบุปผา  กองทรัพย์ โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายวรวิทย์  สิงหาคำ โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงพฤศจินันท์  นันธิโค โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุปมัย โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ล้ำเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายอภิสร  ปรือปรัง โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายนพรัตน์  มั่นคง โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายพิทักษ์ชัย  สละ โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปรือปรัก โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายพีรณัฐ  วงค์ขันธ์ โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายนิธิพงษ์  สิงโต โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงชาลิสา  ปรือปรัง โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงเกตุแก้ว  ถิ่นแถว โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงอุสา  บุญขาว โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงณัฐฑิชา  ธรรมสิงห์ โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงณัฐฑิมา  ธรรมสิงห์ โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงวิรัชฎาภรณ์  บุญขาว โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงสรนันท์  วงศ์วาน โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปาลิตา  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสุนันธา  ธรรมสิงห์ โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงสุพรรษา  ปรือปรัง โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เทาศิริ โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ปรือปรัง โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัฐธิยา  นามวิจิตร โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองขัติ โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายทรงพล  ศรีชูยงค์ โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายรุ่งเรือง  จินดาศรี โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายสุรวินทร์  วันที่หนึ่ง โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายเทิดศักดิ์  ปรือปรัง โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายนันทศักดิ์  ปรือปรัง โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายปฏิภาณ  คำเสียง โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริ โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายณัฐชนน  สิงห์วงษ์ โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายทวีสิน  พลภักดี โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายถิรวัฒน์  ศรีมาส โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายอนุพงษ์  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายจักรพงษ์  คำสาคู โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายกันตินันท์  ชาวเมืองโขง โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงขันทอง  ปรือปรัก โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสุชาดา  สุตคาน โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสุนิสา  พลภักดี โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปริศนา  ปรือปรัง โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงลักขณา  ปรือปรัก โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงอัมรา  เทียมจิต โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงจันเพ็ญ  ปรือปรัง โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เกตุเนียม โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณัฐมล  ตะเคียนราม โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปิยากร  ปรือปรัง โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนวรัตน์  ปรือปรัก โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนาวุฒิ  สำราญ โรงเรียนบ้านมะขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายกฤติพงษ์  ภูมิภักดี โรงเรียนบ้านจันลม 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงศุภิกา  พลีสัตย์ โรงเรียนบ้านจันลม 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงจิราพัชร  นนเทศา โรงเรียนบ้านจันลม 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายภูมินทร์  ผิวงาม โรงเรียนบ้านจันลม 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์ดี โรงเรียนบ้านจันลม 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฐนันต์  วรรณทะวงษ์ โรงเรียนบ้านจันลม 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงอาทิตยา  ดอกรักษ์ โรงเรียนบ้านจันลม 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกชวรรณ  ดวงมณี โรงเรียนบ้านจันลม 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพุทธิดา  สาระพงษ์ โรงเรียนบ้านจันลม 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พันธ์แก่น โรงเรียนบ้านจันลม 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงจิราพร  นนเทศา โรงเรียนบ้านจันลม 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพรรณวิภากร  เสาวรส โรงเรียนบ้านจันลม 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงจุฑามาศ  พุทธานุ โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายมณฑล  สาธุจรัญ โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายก้องกิดากร  ศรีมาศ โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายพัชระ  สีตบุตร โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงจันทร์จินา  แปลงตัว โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงอังคนา  พุธทรักษ์ โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายเพทาย  ทองเกิด โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทร์ดำ โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงนันทิญา  พลคำ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงประดับพร  นันทะสิงห์ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงอาริยา  นันทะสิงห์ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายภูตะวัน  รับรอง โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายเทพรัตน์  คำใบ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงสโรชา  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงอรปรีญา  ล้วนเกษม โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายรัตตะพงษ์  นนทะพันธ์ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงเกศิณี  ประดับศรี โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงปภาวี  เรียมทอง โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงศศินันท์  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายสุทัศน์  สุดดี โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงกรองกาญจน์  รับรอง โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายคมกริช  บุญจูง โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงวรางคณา  หาญพิทักษ์ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงสมัชญา  ตองอบ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงสุวรรณา  อุยยือ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงพรนภา  พรมดี โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงประกายแก้ว  พุ่มเพ็ชร โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงกัญญาภัทร  หาญพิทักษ์ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงธนารีย์  ตาแสง โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงอรพรรณ  สมาพงษ์ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงปิยะนุช  หอมจิตร โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงนันทินี  ลีตน โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายวุฒิชัย  ใบทอง โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงขนิษฐา  พุ่มเพ็ชร โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงมัลลิกา  หาญพิทักษ์ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงขนิษฐา  ไชยนะรา โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงสุชาดา  เกษหอม โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงสุชาวดี  นันทะสิงห์ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงภัทรินทร์  ภูพวก โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงอินธิรา  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงเพ็ญนภา  พุทธรักษ์ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายอัครพงษ์  บุญคง โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงจันทิมา  ล้วนเกษม โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงเกศรินทร์  อุยยือ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงจีรนันท์  คำไสย์ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงดวงฤทัย  ดวงสิน โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงนกน้อย  สุดดี โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงอาริสา  นันทะสิงห์ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงพิริยา  ทองมนต์ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงพรรณภษา  พุทธรักษ์ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงเกตวดี  ขุมทรัพย์ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงสาริกา  ระวัง โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงปภาวดี  อำพัตร โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงญาดา  ผุดผา โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงสุวนันท์  สงสัย โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายธวัชชัย  หาญพิทักษ์ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายนฤภัทร์  สุขกาย โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายธีรศักดิ์  ทองเกิด โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายวีระพงษ์  บุญจูง โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงระพีพรรณ  ดิษฐ์ประสพ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายวุฒฒิ  ทองเสก โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายเอกพล  หาญพิทักษ์ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงครองจิตรา  สาระพงษ์ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายนันทชัย  นันทะสิงห์ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายณฐภัทร  บุญจูง โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตั้งใจ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธนรัฐ  พุ่มเพ็ชร โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงภัทธิราพร  พงษ์สุระ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงอรทัย  สมสุข โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายณัฐพงษ์  ผาดไธสง โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายศรีสุข  กิตติไพเราะ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงขวัญใจ  สุดดี โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายวรินทร  ผาสงค์ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงรัตติกานต์  ใบทอง โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอนุธิดา  รับรอง โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงบุษยมาศ  อินดา โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงปาลิตา  ทองลอย โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงอรรัมภา  ตองอบ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงปริฉัตร  ผู้มีสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงชุติมา  พุ่มเพ็ชร โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์ปลั่ง โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายสราวุฒิ  บุตอุดม โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงฐิตินันท์  เรือนรส โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงธนัชพร  เล็กเนตร โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงปทุมพร  เรือนรส โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสุธิดาวัลย์  จันทร์เพ็ง โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสุพัตรา  เกษหอม โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงยุวดี  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสิรินทรา  เมืองจันทร์ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงชลธิชา  ปลื้มใจ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงเกศินี  ไชยนรา โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงจีรวรรณ  ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงภัชราภรณ์  จันทร์สมุทร โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงวรรณวิษา  บุญศรี โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายศุภกฤต  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงกิตติมา  ทองทิพธี โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายจีรศักดิ์  ไชยโพธิ์ โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงกนกวรรณ  คำวิเศษ โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไตรรัตน์ โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายไซนรินทร์  หนันดูน โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายกิตติพงษ์  คำสี โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายเดชาวัต  ศรีสมนึก โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายทิวา  แหวนวงษ์ โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงเกษมณี  ปัดชา โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงฐิติมา  ศิริจันทร์ โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองทิพธี โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงรุ่งไพรินทร์  สงครามภู โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอรุณี  ทับสุรีย์ โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอรวดี  สุขอารมณ์ โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงชนาภา  ขมินทกุล โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกัลยกร  เพชรงาม โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายอภิเชษฐ์  ขุขันธิน โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณัฐธิดา  สมบัติวงศ์ โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงปาริชาติ  ขันตี โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงสุตาภัทร  บุตรวงศ์ โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ปราบอภัย โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายปณิธาน  ธรรมสิงห์ โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายอัมเรศ  จันทรเสนา โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายพงษ์พณิช  เชิดชู โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงชนาพร  แสงสุรีย์ โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงสุชาดา  ชินวงค์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงเกษรินทร์  ศรีคร้าม โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงณภัทร  บุญพามา โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงเบญจมาศ  ศิริจันทร์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงทิวาวรรณ  สมร โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงคณิศร  อายุวงษ์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงจุรีรัตน์  สงใส โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงสุธิตา  สารมะโน โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงธัญพิชชา  แสนคำ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงสุกัญญา  แสงไธสง โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงอนุศรา  สอนเสาร์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุทุม โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงศิริวรรณ  อุทุม โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงมนัสนันท์  วงรักษา โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงปนิดา  สิทโท โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงกันย์สุดา  บุตะเคียน โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงภัคจิรา  เมฆแสงนิล โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงอรอนงค์  บุญขาว โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงวิภาดา  สายบุญมี โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงรัชนีกร  บุญยัง โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงมลธิรา  แสงไธสง โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงศิริบูรณ์  ลำภา โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงจินตหรา  ไชยนรา โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงเกศกนก  บุตรแสน โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงสุภาวดี  พรมพิลา โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงวิลาวัณย์  สายบุญมี โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงลาวัลย์  พิจารณ์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงนิตยา  นาครินทร์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงเพ็ญนภา  คลารัมย์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงจิตตรา  รัตนะวงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีลาชัย โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงดวงสมร  วงษ์รินยอง โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงไรวินท์  เสิงขุนทด โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำมูล โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายจิรยุทธ  เซี่ยงว่อง โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายเอกสิทธิ์  รัตนะวงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายภีรภพ  ไพบูลย์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงมนธิดา  ปรื้มใจ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงอัลญา  อินภูษา โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงรุ้งเนตรนภา  ศรีลาชัย โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงนิยาดา  โตอินทร์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพรธิตา  ระวังชนม์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงจริยา  ดังประภา โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงอรัญญา  บุญคง โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงอริยา  ทองมนต์ โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงสิรินธร  จันทร์อินทร์ โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายฉัตรมงคล  พวงอินทร์ โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายนันทวัช  ขันทอง โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงพรพิมล  พวงอินทร์ โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงปาณิศา  พลคำ โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงอภิรดี  หอมอ่อน โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงพัฒนภาพร  ทองดี โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงชาลิสา  นิลวรรณาภา โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงอภิญญา  มูลเหล็ก โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงอุบลวรรณ  คล้ายทอง โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงสุรภา  ศรีแก้ว โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายณัฐพงษ์  มูลจิตร โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายณัฐพงษ์  สุดยอด โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายกฤตเมธ  ไชยดำ โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงปฐมาวดี  ธงเพ็ชร โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงมัชฌิมา  พลคำ โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงสุพัฒตรา  ศรีใส โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายวีระพล  ทองเหลือ โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงสะใบรุ้ง  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายชนะชัย  ร่มวาปี โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงปณิตา  คำศรี โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงณฐวรรณ  อ่อนคำ โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายพุฒิพงศ์  เกษหอม โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงณัฎชยา  ศรีดาพิมพ์ โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงชมพูนุช  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายกันตพัชร  ศรีดาพิมพ์ โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายธนภัค  พรเพ็ชร โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงคณิตสกุล  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงจิรัชญา  กระโพธิ์ โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงรสสุคนธฺ์  หินเพชร โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายธีรภัทร์  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงพรพิมล  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงเกศรา  สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงกมลชนก  พรเพ็ชร โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงมุกธิตา  คำศรี โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงขวัญรัตน์  โคตะมา โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงชลิตา  อยู่ธงชัย โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงสาวิกา  พินโสภา โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงเปี่ยมหทัย  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายศุภเดช  บุญกู่ โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงกฤษติกา  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงปริวศา  คำวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายณัฐพนธ์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายธนวัตน์  วงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงนภัสกร  หินจำปา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายกัลยกร  วุฒิโส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงณีรนุช  ระยับศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กชายธนพล  เคนพุทธา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายนรากร  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายชยานันต์  เสริมศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายณัฐชพงษ์  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายชนกันต์  แก้วแกมทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายวรปรัชญ์  สุทธิปรีชานันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายธนบดี  ผ่านพินิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายธีรภัทร  เสนาะศัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายศักรินทร์  พิมพร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายณัฏฐนันท์  พิมพ์เวิน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายเจตนา  นิตยวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงเจนจิรา  จิตสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กชายวีรพงศ์  เดชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงรมย์ธีรา  องคะศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงกุลนิภา  ดวงทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงอรพิณ  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงไปรสณีย์  บุญสูง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงหทัยทิพย์  แก้วปลั่ง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงปิติยา  สันดร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงชญานิศ  ฮุนทวีชัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงยุวธิดา  พงษ์เพศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงกนกพร  ตะเคียนเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงอชิรญา  เสาเวียง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงนภสร  สุขเฉลิม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงอุทัยทิพย์  พัชรนันทพร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายณฐพงศกร  พลชา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงสิรินภา  โสดาพรม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงภัทร์ทารีญา  สุขสานต์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงณิชาภัทร  เหลี่ยมทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงสโรชา  ภักดิ์ใจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายกฤษดา  คำศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายณภัทร  ทองแต้ม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายวีรวิชญ์  รัชตะวิมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายณัฐกิตติ์  คิ้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายปภพ  สมนอก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายอนุวัฒน์  บำรุงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายกำชัย  บุญจูง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายจิรศักดิ์  สารพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายอัครวิชญ์  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงเพียงขวัญ  วงษ์ปลั่ง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รักชวน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงพัชรพร  แต้มงาม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีระษา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงณัฐสุดา  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงสุปราณี  โสริโย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายเฉลิมโชค  ประจำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายนวพล  บำรุงเกตุอุดม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายณัฐนันท์  หอมคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายฐาธิปัตย์  จันทะหิน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายนครินทร์  แสงแดง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายเวชพิสิฐ  กระโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายพัชรพล  สืบสุนทร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายภูเบศ  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายเจษฎา  เผื่อนกลาง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  คิดถูก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายธีรภัทร  สุรันนา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายพลากร  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายกันต์กวี  สิงหชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายปฏิภาณ  ใจศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายจิรายุ  ศรีมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายนิธิศ  ตันแย้มแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายพีรพัฒน์  สีหบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายปรีดียาธร  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายณัฐวัตร  สุวรรณแสงศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงนภัสสร  พันธนู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายภูหญ้า  โรหิตาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงกุลนิดา  แป้นสีทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายกฤษนันท์  ทันวัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงอมรรัตน์  เรืองอมรวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายรัฐภูมิ  ประทุม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงนฤมล  พยุงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงณัฏฐชา  บุตะเคียน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายธิติพัทธ์  มากนวล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงจรรยาพร  หาสุข โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายประสพโชค  บุญประวัติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุตยาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายวีรภัทร  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงชนากานต์  เสาตรง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายปัญญพัฒน์  บุดดาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงรุ่งลัดดา  สุทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายปาณัท  เวียนโคกสูง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพชรพร  ทวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงธนพร  บุญขาว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายอนุวัตร  โสดาพรม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงภูริดา  ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายชญานิน  มนต์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงขนิษฐา  เทียมทัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงฉันท์สิณี  ศรีเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงสิริมล  โคตมา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงพัทธนันท์  พัวพิทยาเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงพอฤทัย  ปัญญาสุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงแพรพลอย  แสนสอาด โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายภูริณัฐ  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงญานิตา  ธิเดช โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายพิชิตชัย  ประดับมุข โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงตรีชฎา  ห้วยชะนาง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายพัทธดนย์  พิมพ์รำลึก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงพิชญ์นันท์  พันธ์แก่น โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายณัฐพงษ์  แสนแสง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายกฤตพล  ศรีมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงคุณัญญา  กาประโคน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายภากร  โสภา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงเอื้ออารีย์  สาลิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายชโลทร  ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงพิยดา  โล่ห์คำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงธนพร  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงรมิตา  สระทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีมุม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงกุลภัสสร์  วิโรจน์สกุลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงภิรัญญา  สมควร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงชนิกานต์  พฤกษา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงขวัญจิรา  ภิปราย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงพิชญธิดา  วิเศษรินทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงนันทิกานต์  เสาร์แก่น โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงธนัชญา  บุญเย็น โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงมนัญฑิตา  สาระไทย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงนรินทิพย์  ชัยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงปาริษา  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงธัญญ์ทิพา  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงสิริชาภา  ทองเดชานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธนดล  สารพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงฮาน่า  สโตน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายศิริโชติ  จันเทศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายภิตินันท์  อินทมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงนภัสสร  คงราช โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอาภาสินี  เทวา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงชนธัญ  ปัญญาวชิรากุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายภัทรดิษย์  กรสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายธีรวิทย์  จาตุม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชูวังวัด โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงเบญญาภา  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ทาสระคู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงบุญนิศา  ฉัตรรัตนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ส่งคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงกรรณ์ติมา  พิมานแพง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงนันท์สินี  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายณัฐิวุฒิ  กองดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายรชานนท์  ชัยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายชนาธิป  แก้วอ่อน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายพงศ์ชัช  ทาวะรมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายภัทรพงศ์  สว่างภพ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายฐานัส  ฉายกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายกันตพัฒน์  เสาตรง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายปณิธาน  ชนะวงษา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายธฤต  สามศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายภูริพัฒน์  ชาญพินิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายชยามร  ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายปรัชญากรณ์  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายนนทกร  นนทะการ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายกฤษฎา  ธิอิน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายกิตติธัช  คำโท โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงนวพร  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายกิตติคุณ  เพ็งแจ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายณัฐภัทร  จันครา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายณัฐพล  บุญนะรา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงจุฬารัตน์  นนทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงยุวดี  สมคณะ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงปรีญาพร  พงษา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงสุพัตรา  ร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงพัชรีญา  พลตรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงภัทรวดี  โจมสติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  พอใจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงอรอุมา  ศุขแจ้ง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงวโรชา  แสนแสง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงกิตติภากร  อุปมัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงพุทธิดา  ประวัติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงเบญญาภา  ดวงสิน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงศุภิสรา  พรมโคตร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อาจภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงธนพร  เย็นสุข โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงพิมพกานต์  กุมรีจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงทิพอัปสร  จรรยากรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงตรีอัมภรณ์  จิตเดียว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงกัญยาณี  ไวยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายภูมิภัทร  โสระชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายณฐภัทร  ศรีลาชัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายวันคริสต์  สังข์เงิน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายพงษ์ศิริ  ประวัติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายพงศภัค  ผาธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายจตุรพร  พรหมแสง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายอัครเดช  บุตรเสมียน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายธนพล  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายกิตติพิรัชย์  นิที โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายศรัทธเนต  แสนมูลแจ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายกิตติ  ตองอบ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายณัฐภัทร  ประถมภาส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายณฐภัทร  สุขกาย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายกันฑ์เอนก  ทองเกิด โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายเจตนิพัทธ์  บานชื่น โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายทรงกลด  สุขใส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายศิริวัฒน์  ปัดภัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงนันท์พนิตา  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงสุมินทร์ตรา  เทพชุมพล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฉัตรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงกวินชณัช  บุญขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงกีระติ  จันทภา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงปรัษฐา  เตารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงกฤติยา  สุขโกวิท โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงพิมพ์วิลัยวรรณ  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงภัคณันท์  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คำศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงรดาณัฐ  หาญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงปิยะมาศ  บุญทัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงปริสรา  ประทุมวัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายจาตุพัจน์  บุญจูง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายปัณณธร  ทองอาสน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายนราธิป  สุทธิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายชัยธวัช  พันธ์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายพิชญุตม์  พรหมดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายณัฐปกรณ์ศักดิื  ดวงสีดา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงศุภกานต์  นิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงอุษา  ศรสันติ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงกรกมล  ศรีบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีลาชัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายสหรัฐ  ใจละออ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงธนาพร  ปุริสาย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงอธิภัทร  ศิริศุภกรกุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายกิตติภัฎ  ตองอบ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายศุภวิชญ์  โคกกลาง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายจิรวัฒน์  กระต่ายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายกฤตชัย  ภักดิ์ใจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงปิยวรรณ  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายภณณธัช  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงจัตุรถาภรณ์  อินอุเทน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงญดา  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายด.ช.ปุณวัฒน์  ทวีชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์กระสังข์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายพีทวัส  อินทรขาว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายชนาภัทร  ดวงสินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงประดับดาว  ดวงพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายกฤษกร  ศรีไสย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายธนนันท์  ครังตุ้ย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายชนะภัย  มาสขาว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงบัณฑิตา  เตารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายภูวมินทร์  คำอ้าย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงสิริอาภา  รักไทยแสนทวี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงภควรรณ  ลาคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงภคพร  น้อยพรม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงณัฐชนก  พิมพ์กลาง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงพลอยไพลิน  กลางมณี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายณัฐภัทร  ประชุมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายปรัชญา  บุญพิคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงชาลิสา  เสดา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงตวงทอง  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีมุม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  รับรอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงบราลี  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายปวีณวีระโชติ  ขุขันธิน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พละศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงชญานิศ  ศรีลาชัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  พรหมประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายภณฐกร  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงพิมพกานต์  ศรีวสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงณภัทร  แซ่คู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงปริมณกุล  เสียงอ่อน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงสนัญญา  ทองมนต์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศิริวาลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายภณฐวินทร์  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กชายศุภกิตติ์  จันดาบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายธนัฐชัย  พงษ์ธนู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงสุนิตา  เรือนรส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทิสอน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงอชิรญา  โสระชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงปุณยาพร  แมลงภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงสุณีรัตน์  ป้องกัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงกานต์สิรีรัตน์  สุดสังข์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงห์หะ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงเด็กหญิงผกาวัลย์  วันนา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เผือนกลาง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงพรพิมล  สุตตนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงธัญรัศม์  ปิติกมลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงจิรนันท์  สุทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงสุพรรณษา  เหล็กกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงวริศรา  ติดมา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงปรีชญาฎา  ศิลปักษา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงกรภัทร์  บุญสูง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงอุไรศรี  คำเคน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงสุพิชญา  ร่วมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงปราณิดา  พรหมเสน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงวิรดา  เพ็งแจ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายวีรดา  กิ่งมาลา โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ป.5 คณิตประถม
676 เด็กชายชวัลวิทย์  รุ่งแสง โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ป.4 คณิตประถม
677 เด็กชายกฤษฏา  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายอดิศร  ตองอบ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงศศิธร  อินทพงษ์ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงภัคจิรา  ชื่นจิตร โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
681 เด็กหญิงชนากานต์  ตองอบ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
682 นางสาวจารุวรรณ  ทองเกิด โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงจิราวรรณ  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงกาญจนา  มนทอง โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงกัญญา  กิ่งตะโก โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงดารารัตน์  เรือนรส โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงจามจุรี  ทองเกิด โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  อุตพันธ์ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงพริดา  ดอกบัว โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงอรสา  เรือนรส โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายกิตติศักดิ์  ตาเมือง โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงวันวิสา  วันสุดล โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายพิพัฒน์  ไชยนรา โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 นายขจรศักดิ์  อนุทูล โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 นางสาวพัณณิตา  พิมพ์แต้ม โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 นางสาวชณิกา  บุญจูง โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 นางสาวชนิสรา  บรรณชาติ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 นางสาวสุภัทรตรา  ส่งกลิ่น โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 นางสาวศรีสุดา  ตองอบ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 นางสาวนันทวัน  ทองมนต์ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 นางสาวจรรยา  ปลื้มหอม โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงจิลัดดา  สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงกันตนา  บุญจูง โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ตองอบ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงพรณิภา  ไชยหงษ์ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงพัชราทิพย์  บุญจูง โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงกมลทิพย์  บัวหลวง โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงเกศินี  สมพงษ์ โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงจิราพรรณ  สว่างภพ โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงทิพย์สุดา  นกใย โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดาวขาว โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กหญิงปณิตา  จันทิพย์ โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงสิริพร  อาจสิงห์ โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กหญิงปาลินี  นิซิจันทร์ โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กหญิงนฤมล  จันทิพย์ โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กหญิงรัตติยากร  บุญชั้น โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงวรรณวิภา  ประจญ โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
718 เด็กหญิงกัลยา  คุ้มสมบัติ โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงสุภาภรณ์  จันครา โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงจันทิพย์  สมสนิท โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
721 เด็กชายชนาภัทร  สมพงษ์ โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
722 เด็กหญิงเฟืองลดา  สายแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงปานชีวา  สถานพงษ์ โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
724 เด็กชายบูรพา  มะโน โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงนวนันท์  สมจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงจิตติมา  วิเชียร โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
727 เด็กหญิงอารยา  แสนอูบ โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
728 เด็กหญิงกิตติวรา  สถานพงษ์ โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
729 เด็กชายบัญญวัต  สถานพงษ์ โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงอารียา  แก้วฤทธิ์ โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงธนวรรณ  มะโน โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายณัฐพร  นิยาย โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงณัฐพร  ตุ่นตระกูล โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายศราวุธ  สายแก้ว โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงภัทรานิษฐ  พรมมะลี โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงชลิสา  คำอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองพัง 1 ป.4 คณิตประถม
737 เด็กชายเกศฎา  โพธิ์อุดม โรงเรียนบ้านหนองพัง 1 ป.4 คณิตประถม
738 เด็กชายนฤพล  วงศ์กาฬสินธ์ โรงเรียนบ้านหนองพัง 1 ป.4 คณิตประถม
739 เด็กชายธีรเดช  เสมศรี โรงเรียนบ้านหนองพัง 1 ป.4 คณิตประถม
740 เด็กชายศาศวัต  เสมศรี โรงเรียนบ้านหนองพัง 1 ป.5 คณิตประถม
741 เด็กหญิงพุธิตา  ตอนสี โรงเรียนบ้านหนองพัง 1 ป.5 คณิตประถม
742 เด็กหญิงธราชินี  เสมศรี โรงเรียนบ้านหนองพัง 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงประภัสสร  เงินดี โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงศิรประภา  พิจารณ์ โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กชายสุรเชษฐ์  ไก่แก้ว โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายอภิชาติ  ภิรมย์ชาติ โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ป.6 คณิตประถม
747 นางสาวชญานิศ  บัวจันทร์ โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 นายปริญญา  ประสารเนตร โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 นางสาวเบญจมาภรณ์  พงษ์วัน โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 นางสาวชลธิชา  แต้มทอง โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 นายอดิศักดิ์  ศรีมะณี โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 นางสาวกันยา  บุตรพวง โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายฉัตรชัย  อุ่นแก้ว โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายตะวัน  ศรีมะณี โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายศักดิ์ชัย  พิจารณ์ โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงดรุณี  ทรงจิตร โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงถิรพร  แก้ววงษ์ษา โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงธิญาดา  เบื้องสุวรรณ โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงสุชัญญา  ทรงจิตร โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงกชพร  โคตะทันธ์ โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงเกศรินทร์  เกินเสาร์ โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงชารีรัตน์  บัวจันทร์ โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงภัชรินทร์  ปรางมาศ โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงวาสนา  เสมศรี โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงอรพินท์ุ  จันทร์หมื่น โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงธัญพิชชา  ประอาง โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีมะณี โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงภัทราพร  กาบบัว โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงชนาภา  สายโสภา โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงอรปรียา  ศิลาชัย โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงกุสุมาลย์  พงษ์วัน โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงอชิรญาณ์  วังสม โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายภาณุวัฒน์  บัวจันทร์ โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายณัฐฏกร  ธรรมคุณ โรงเรียนบ้านกระแมด 1 ป.6 คณิตประถม
775 เด็กหญิงกัญชพร  ทองมนต์ โรงเรียนบ้านกระแมด 1 ป.5 คณิตประถม
776 เด็กหญิงชนม์ชนก  สมศรี โรงเรียนบ้านกระแมด 1 ป.6 คณิตประถม
777 เด็กชายบูรพา  เชื้อทอง โรงเรียนบ้านกระแมด 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงมาลัยทิพย์  เกลือห่อม โรงเรียนบ้านกระแมด 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงกุลนันทน์  ม่วงอ่อน โรงเรียนบ้านกะดึ 1 ป.6 คณิตประถม
780 เด็กหญิงวรรณิดา  บุญซำ โรงเรียนบ้านกะดึ 1 ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงสุพิชชา  ยืนนาน โรงเรียนบ้านกะดึ 1 ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงพัตชิรา  คูสกุล โรงเรียนบ้านกะดึ 1 ป.5 คณิตประถม
783 เด็กหญิงวนัสนันท์  อินทบิน โรงเรียนบ้านกะดึ 1 ป.4 คณิตประถม
784 เด็กชายจิระศักดิ์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านกะดึ 1 ป.4 คณิตประถม
785 เด็กชายอภิชัย  สะใบ โรงเรียนบ้านกะดึ 1 ป.4 คณิตประถม
786 เด็กหญิงเชาวนี  พรมลิ โรงเรียนบ้านกะดึ 1 ป.4 คณิตประถม
787 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ม่วงอ่อน โรงเรียนบ้านกะดึ 1 ป.5 คณิตประถม
788 เด็กหญิงสายธาร  ม่วงอ่อน โรงเรียนบ้านกะดึ 1 ป.5 คณิตประถม
789 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  แพงวงษ์ โรงเรียนบ้านกะดึ 1 ป.5 คณิตประถม
790 เด็กชายวชิรวิชญ์  ยืนนาน โรงเรียนบ้านกะดึ 1 ป.4 คณิตประถม
791 เด็กชายจิรเมธ  เหล่าเลิศ โรงเรียนบ้านกะดึ 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงจันทรวรรณ  ม่วงอ่อน โรงเรียนบ้านกะดึ 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงชรินรัตน์  ดวงตา โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงจิราภา  อักษร โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พานทอง โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.5 คณิตประถม
797 เด็กชายอนุศิษฐ์  อักษร โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.4 คณิตประถม
798 นายธนาวิทย์  เขตนิมิตร โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 นางสาวจุฑารัตน์  มั่งคั่ง โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายธวัชชัย  อินทร์สุระ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงพรทิพา  ดอนเหลือม โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงอาภัสรา  พานทอง โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายศักรินทร์  อินทบุตร โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงใจ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงน้ำทิพย์  เพ็ชสมัย โรงเรียนบ้านตูม 1 ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงมณีรัตน์  แหวนเงิน โรงเรียนบ้านตูม 1 ป.6 คณิตประถม
807 เด็กหญิงบุษบา  แสงมาศ โรงเรียนบ้านตูม 1 ป.6 คณิตประถม
808 เด็กชายนิชคุณ  คำเสียง โรงเรียนบ้านตูม 1 ป.6 คณิตประถม
809 เด็กหญิงปวีณา  ชุมพลไกรษร โรงเรียนบ้านตูม 1 ป.6 คณิตประถม
810 เด็กหญิงอรทัย  จันทอง โรงเรียนบ้านตูม 1 ป.6 คณิตประถม
811 เด็กหญิงเรวะดี  ดีขุนทด โรงเรียนบ้านตูม 1 ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงนิฌาดา  อินแพง โรงเรียนบ้านตูม 1 ป.6 คณิตประถม
813 เด็กชายกอบบุญ  เทียนขาว โรงเรียนบ้านตูม 1 ป.6 คณิตประถม
814 เด็กชายรัฐศาสตร์  พรรณกนกศักดิ์ โรงเรียนบ้านตูม 1 ป.6 คณิตประถม
815 เด็กชายพัทรพงศ์  สัตย์รักษ์ โรงเรียนบ้านตูม 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทอง โรงเรียนบ้านตูม 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กหญิงวิชาดา  ดากาวงค์ โรงเรียนบ้านตูม 1 ป.5 คณิตประถม
818 เด็กหญิงอานันตยา  แสงมาศ โรงเรียนบ้านตูม 1 ป.5 คณิตประถม
819 เด็กชายประเสรฺิฐศักดิ์  เนตรภักดี โรงเรียนบ้านตูม 1 ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงสุจิตรา  นรดี โรงเรียนบ้านตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงอินทิรา  แสนบุญ โรงเรียนบ้านตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงวลักษ์สุดา  แหวนเงิน โรงเรียนบ้านตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงอารีรัตน์  เทียนขาว โรงเรียนบ้านตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงอนัญญา  ทองมา โรงเรียนบ้านตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงพรรณลพา  แหวนเงิน โรงเรียนบ้านตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจสุระ โรงเรียนบ้านตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายฆนากร  จันทอง โรงเรียนบ้านตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายสุทธิชัย  พันธ์ทอง โรงเรียนบ้านตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายธนรัฐ  แสงมาศ โรงเรียนบ้านตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายชัยชนะ  สุขบันเทิง โรงเรียนบ้านตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงธัชพรรณ  คำเสียง โรงเรียนบ้านตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนเมือง โรงเรียนบ้านตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายเลปกร  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงรุ่งนภา  คำพระ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงศิริรัตน์  แหวนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงแพรวา  คูณผล โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  นาโสก โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงปิยธิดาวัลย์  อุดมสมุทรหิรัญ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.5 คณิตประถม
839 เด็กหญิงภคพร  ประมวล โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.5 คณิตประถม
840 เด็กหญิงยวิษฐา  หล้าคำ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.5 คณิตประถม
841 เด็กหญิงปภัสสร  รัตนวัน โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.5 คณิตประถม
842 เด็กชายพงศธร  พานิช โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายอนุชิต  แหวนเงิน โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายกฤตยชญ์  ทะสา โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายทยาวีร์  กลีบฉวี โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายอิทธิพล  อสิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายนฤบดี  ขาวสะอาด โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายศักดิธัช  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายกิตติศักดิ์  อสิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายพงษ์พิสิฏฐ  แหวนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายพรชัย  พานชนะชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายวราวุฒิ  ทัดไพร โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายกิจชัย  กุประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงภิรัตน์ดา  อัคชาติ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงวราภรณ์  ผันพลี โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงมัณฑนา  แหวนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงสุปวีร์  มั่งคั่ง โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงสุชาดา  ศิลาทอง โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงจันทกานต์  นรดี โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงนัฎฐนิชา  แสงอุ่น โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงเกษศรินทร์  แก้วแสงใส โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงพัทธริดา  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงธิดารัตน์  อสิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงพรสุภัค  พลแสน โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงสิรีรัตน์  คำเสียง โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงอรสา  อสิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงสุธาทิพ  สุจริตประภากร โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กชายธนาเดช  สีดาดิลกกุล โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กชายวงศกร  ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงขวัญณภัทร  กระสังข์ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงพิมพกานต์  อสิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงกฤตพร  บึงไกร โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงเบญจภรณ์  จันทร์ประโคน โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงพิมลวรรณ  แหวนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงมาศ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงนุชนาฐ  ตุ่มใสย์ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงรับขวัญ  กำจัด โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงวริศรา  ต้นกันยา โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงวรัทยา  วารินทร์กุต โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงจีราพัชร์  แหวนเงิน โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงพริมา  ประภาสัย โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กชายศาสตร์ตรา  สากุล โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.4 คณิตประถม
883 เด็กหญิงภัชราภา  หงห์สิริ โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.4 คณิตประถม
884 เด็กชายธนกฤต  นันทวงค์ โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.4 คณิตประถม
885 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลุนพงธ์ โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายพิชชากร  ผมหอม โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.4 คณิตประถม
887 เด็กชายปิยวัฒน์  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.5 คณิตประถม
888 เด็กชายรัฐภุูมิ  สุขเสนี โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.5 คณิตประถม
889 เด็กชายกีรติ  แก้วกัณเนตร โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.5 คณิตประถม
890 เด็กหญิงวิชญาพร  สีหบุตร โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.5 คณิตประถม
891 เด็กหญิงอรปรียา  จันเทศ โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.5 คณิตประถม
892 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ศรีระษา โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.6 คณิตประถม
893 เด็กหญิงดวงนฤมล  บูรพา โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.6 คณิตประถม
894 เด็กชายวัชรพงษ์  ศรีบริบุุุุุุุุุุุุุุูรณ์ โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.6 คณิตประถม
895 เด็กหญิงธิดาดาว  ครบุรี โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.6 คณิตประถม
896 เด็กชายนนทวัฒน์  ศรีบริบูรณ์ โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.6 คณิตประถม
897 เด็กชายณรงค์กฤษณ์  ทองประดับ โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.5 คณิตประถม
898 เด็กหญิงกาญจนา  บุตตะลาด โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.5 คณิตประถม
899 เด็กชายภูริทัติ  ศรวิมล โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.6 คณิตประถม
900 เด็กหญิงอัฐภิญญา  เกษวงค์ โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงจันทิมาพร  หนองหว้า โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงวีรวดี  จงราช โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงสุภาพรรณ  จันสมุทร์ โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงทิพมณฑา  ยามใสย โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายภูริวัฒน์  จันเทศ โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงศศิธร  สารีธา โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงเจนจิรา  ตะเคียนจันทร์ โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงธัญมน  ก้อนฝ้าย โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงสหกานต์ธีรา  สังข์ขาว โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายวาสุเทพ  ธงศรี โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงวรรวิสา  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายอุกฤษฎ์  เจียงคำพล โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายนิติภูมิ  แก่นกุล โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายวีระภัทร  เทศขันธ์ โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงรังสิมา  เกษเมือง โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงชลธิชา  มีรัตน์ โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงรัตน์ณันพัชสร  หนองหว้า โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงอรวรรณ  ซึมกระโทก โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงเพชรดา  เหมือนตา โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงชนิสร  โคษา โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายวิชญะ  จิตสมัคร โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 1 ป.6 คณิตประถม
922 เด็กหญิงอัจฉริยา  ดวงวัง โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 1 ป.6 คณิตประถม
923 เด็กหญิงธิรดา  เตียนสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 1 ป.6 คณิตประถม
924 เด็กหญิงลลิตา  ชินภาสุรีย์ฉาย โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 1 ป.6 คณิตประถม
925 เด็กหญิงอภิญยา  เจรจา โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 1 ป.6 คณิตประถม
926 เด็กหญิงดวงกมล  ศรีคำ โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 1 ป.6 คณิตประถม
927 เด็กหญิงวรรณิษา  สุระ โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 1 ป.5 คณิตประถม
928 เด็กหญิงสิริภัทร  กระแสร์ โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 1 ป.5 คณิตประถม
929 เด็กหญิงญาณิศา  จังจันทร์ศรี โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 1 ป.5 คณิตประถม
930 เด็กหญิงธันวรัตม์  ไกรวิเศษ โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 1 ป.5 คณิตประถม
931 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ดวงวัง โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 1 ป.5 คณิตประถม
932 เด็กชายปรเมศ  ขันธเนตร โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 1 ป.6 คณิตประถม
933 เด็กชายธนสิทธิ์  ใจธรรม โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 1 ป.6 คณิตประถม
934 เด็กชายกฤษณะ  รวยริน โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 1 ป.6 คณิตประถม
935 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปุริวัน โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายชัยมงคล  แดงราช โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
937 เด็กหญิงกฤติมา  พงษ์ธนู โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
938 เด็กหญิงฐาปนี  ประมวล โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
939 เด็กหญิงนันทพร  จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
940 เด็กหญิงวาสนา  สันทาลุนัย โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
941 เด็กหญิงวิจิตรา  บุญกว้าง โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
942 เด็กหญิงกชมน  ประมวล โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
943 เด็กชายกิตติศักดิ์  บัวบาล โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
944 เด็กชายมงคล  สายสินธุ์ โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
945 เด็กชายภาณุพงศ์  ประมวล โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
946 เด็กชายสรศักดิ์  ประมวล โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงปฐมพร  ประมวล โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายนวพล  บุญเสน โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายณัฐภัทร  ศรีเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงณัฐปรียา  สีตะวัน โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1 ป.6 คณิตประถม
952 เด็กหญิงภิรมย์พรรณ  ประจำถิ่น โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1 ป.6 คณิตประถม
953 เด็กหญิงยุวพี  จันทะวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1 ป.6 คณิตประถม
954 เด็กหญิงกาญจนา  ใจมนต์ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงอุรชา  สีตะวัน โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงจงจิต  เกษกุล โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงฐิติมา  พรหมรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายยนต์ชัย  พงษ์สุระ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ระยับศรี โรงเรียนบ้านศาลา (ปก.) 1 ป.6 คณิตประถม
960 เด็กหญิงสกุลงาม  แสงเพ็ง โรงเรียนบ้านศาลา (ปก.) 1 ป.6 คณิตประถม
961 เด็กชายวรรณลภย์  จันทร์สมุทร โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1 ป.6 คณิตประถม
962 เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วศรี โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1 ป.5 คณิตประถม
963 เด็กหญิงนริศรา  สีตะวัน โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1 ป.5 คณิตประถม
964 เด็กชายก้องกิดากร  พงษ์สุระ โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงปัทมา  ศรีเลิศ โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงกัณหา  สารมิตร โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงอทิตยา  สีตะวัน โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงนิดติญา  อัยพงษ์ โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงชญานี  อัครชาติ โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงบุญสิตา  แสงสอน โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กชายสรศักดิ์  จันทร์สมุด โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กชายวุฒิชัย  ศรีเมืองปุน โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.6 คณิตประถม
973 เด็กชายธนายุทธ  โสประโคน โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.6 คณิตประถม
974 เด็กชายอภิชาติ  บุญทิม โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.6 คณิตประถม
975 เด็กชายอภิรักษ์  บุญทิม โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.6 คณิตประถม
976 เด็กชายอรรถสาร  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.6 คณิตประถม
977 เด็กชายนัทวุฒิ  คำศรี โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.6 คณิตประถม
978 เด็กชายขจรพงศ์  บุตะเคียน โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.6 คณิตประถม
979 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มินขุนทด โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.6 คณิตประถม
980 เด็กชายรพีพัฒน์  บังคม โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.6 คณิตประถม
981 เด็กหญิงปทุมรัตน์  ตะเคียนเกลี้ยง โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.6 คณิตประถม
982 เด็กหญิงวรรณกานต์  บุตะเคียน โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.6 คณิตประถม
983 เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีเพ็ชร โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.6 คณิตประถม
984 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทรา โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.6 คณิตประถม
985 เด็กหญิงวริศรา  บุญขาว โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.6 คณิตประถม
986 เด็กหญิงอรอุมา  รัตนา โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.6 คณิตประถม
987 เด็กหญิงกชพร  ตะเคียนเกลี้ยง โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.6 คณิตประถม
988 เด็กชายบารมี  เพชรล้วน โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.5 คณิตประถม
989 เด็กชายณัฐวุฒิ  แผลกระโทก โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.5 คณิตประถม
990 เด็กหญิงพิรดา  มูลจัด โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.5 คณิตประถม
991 เด็กหญิงกมลพรรณ  หอมจิตร์ โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.5 คณิตประถม
992 เด็กหญิงศิรินทรา  น้อยมะดัน โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.5 คณิตประถม
993 เด็กหญิงกุลณัฐ  ชมเอ โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.5 คณิตประถม
994 เด็กหญิงบังอร  บุญอินทร์ โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.5 คณิตประถม
995 เด็กหญิงจารุวรรณ  นัตรศรี โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.5 คณิตประถม
996 เด็กหญิงนันทญา  บุตะเคียน โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.4 คณิตประถม
997 เด็กหญิงสันตนา  โพธิ์มงคล โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.4 คณิตประถม
998 เด็กหญิงระพีพัฒน์  มินขุนทด โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.4 คณิตประถม
999 เด็กหญิงอัจจิมา  เสดา โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านตาโสม 1 ป.4 คณิตประถม
1001 เด็กชายธนาวัฒน์  บุญโต โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงมณีรัตน์  เดือนขาว โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงอัมพร  มนทอง โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงสุริวรรณ์  ไพรบึง โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 นายธีรภัทร  ใจดี โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 นางสาวเกษสุดา  แพงสา โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 นางสาวสุภาวิตา  เกรัมย์ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงนภาพร  ดวงอินทร์ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงจรรยพร  ใจมนต์ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงวนิดา  แก้วคำ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.4 คณิตประถม
1011 เด็กชายบุลวัชร  จินดาชาติ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กชายภูวนาถ  สีมาธรรมการย์ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กชายวราวุฒิ  บัวทอง โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กชายวริชภูมิ  พ่วงพี โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กชายฉัตรชัย  บุญกู่ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กชายสิรพบ  พลแก้ว โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงปนัดดา  ใจมนต์ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงฐิติวรดา  บุญมี โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงจันทิมา  ขันธ์รัตน์ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงนริศรา่  ไชยยงค์ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงลักณ์ขณา  มีชัยโย โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงวรัชยา  ใจมนต์ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงสิริยากร  โสริวงค์ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงสุจิตรา  เหลือถนอม โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงออรดา  จันครา โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายกิตติศักดิ์  เป็นสำราญ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายธนากร  พลแก้ว โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายศิรสิทธิ์  ตะเคียนราม โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายอภิเดช  เนินปัญญา โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บริกุล โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงรัตนมณี  สุขเดช โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงวราศิณี  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงสุพัตรา  กระบัง โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงสุนิสา  แตงริด โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายกันต์ธร  ประสูตร โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายธีรพัทร์  พลแก้ว โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายภานุพัตร์  เสาร์สา โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายภานุวัตร  ลุนพันธ์ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงจตุรดา  ขันธ์รัตน์ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงณิชยา  นนทา โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงนภัส  มะโนชาติ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงนันทการ  เหมือนสวรรค์ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงปาริชาติ  พงษ์ชาติ โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงรุ่งฤดี  ชมเชยโฉม โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงลักคณา  คนเพียร โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงธิดาพร  ธงชัย โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 นางสาวธัญญาพร  ปรางศรี โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 นางสาวดาราพร  มะปราง โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 นางสาวนุชจิราพร  จันดากรณ์ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 นางสาวสุทธิดา  มะปรางค์ โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 นางสาวกลุธิดา  มะปราง โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 นางสาวกมลวรรณ  ไชยมูล โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 นางสาวรนิดา  มะปราง โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 นางสาวปิยมาศ  มะปราง โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงปัทมา  โพธิสาร โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น