รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงเมษนี  ไชยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกุลภัสสร์  นวลรักษา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงรุจีพัชร  ศรีโลห์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายนิติพัฒน์  อุดมผุย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชัยบรรจงวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายชยากร  ไชยปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงมณฑกานต์  วงศ์นคร โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายณัฎนกร  แก้วพวง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธัญญธร  เทียบคุณ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายปัณณฑัต  ระเบียบ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายปัณณวัฒน์  ระเบียบ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนาตาลี  เมอร์รีย์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสุภักตรา  แท่นศร โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสลิญากรณ์  เกตษา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอธิฐาน  มณีแดง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกรรณิกา  รัตนาวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงรศิตา  แสงนนท์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพัชรภูษิตา  พรกิตติพิศาล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงศุภิสรา  ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายชลธิศ  ผาเงิน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจารุวรรณ  ทวีแสง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงสุพิชชา  พรสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุทนต์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายนฤเบศวร์  อมรโรจน์วรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายอภิชา  หล้าคำ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงธารทิพย์  ชมภู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายวิทวัส  แซ่เฮง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เรืองพร โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงอรนุช  อ่อนทุม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงอรนุช  บุญอุดม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงจุติมาภรณ์  ขันติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงพิมภัทร์  นิษฐ์ณพิศร โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายภานุกร  แก้วการ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายพัทธนันท์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงธิดาทิพย์  บุตรบุราณ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายชิติพัทธ์  มีชัย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายณัฐวุฒิ  โลบุญ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงนันทกานต์  ตีเงิน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงพัทภัทรมณฑ์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงศิริพร  เพ็งสอน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงศรัญญา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อรรคจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีบาง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงศศิประภา  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงนภัสกร  บัวเกษ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงแก้วกานดา  แซ่เล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงวินิดา  เพชรนาม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงศิริโสภา  สมศรี โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงณัฐธิมา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงณัฐชุดา  ไชยอุดม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงอารดา  ศรีภา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงนลนีย์  กิ่งทอง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงปวัณรัตร  บุญชู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงพิยดา  ฑีฆา โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายสิทธิสาร  ดวงบุบผา โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายธีรพงษ์  แก้วใสย์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงจุรีรัตน์  พาหา โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงอรณี  แก้วใสย์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงวิมลรัตน์  รัตนวัน โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองพาด โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงชรินรัตน์  แหวนหล่อ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงจิรนันท์  โนนสูง โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงชลธิดา  สมัครผล โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงนภัสสร  สอนบุญทอง โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงน้ำฝน  รวงน้อย โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงเนตรชนก  สุริโย โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงเนาวรัตน์  นาโนน โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุดหาญ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงสุภาภรณ์  อย่างร่มเย็น โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงอารีรัตน์  สายเพ็ชร โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายภัทรพล  ฤทธิ์ชุชิตินธร โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายชัยภัทร  ศุภนาม โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายทินกร  ธรรมชาติ โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายอธิปบดินทร์  แก้วนารินทร์ โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายณัฐพล  สมบัติ โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายอานนท์  ประทับบุตร โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงดวงกมล  พันธ์เพ็ชร โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงธันยพร  พิมพ์การ โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงธนพร  พิกุลทอง โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายวิโรจน์  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายพีราวิชญ์  พรศ์เกษมเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงปภัสรา  พิลารัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงสิริญากรณ์  แก่นสาร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงวันทนี  จำเริญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงภัทรวดี  ศิลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประกอบสุข โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงยุวธิดา  มาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายคริศฐา  คุณมาศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงอรัญญา  ธรรมวัตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงปวีณอร  เเดงเดื่อ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงกรรณิการ์  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปารวี  งามโชติปรีชาชัย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายเฉลิมชัย  ชูประยูร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายภัทรดนัย  ศรึแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายป้องกาย  ปลัดสงคราม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงอุษณิษา  บุญศล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายศิริวัฒน์  สาลีวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายปวริษร์  ประทุมศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายจิตติพัฒน์  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงผ่องพรรณ  ดงแดง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงวิริษฐา  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยเสนา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงสิริยากร  สิมารัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงฐิติมา  ชูประยูร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงสุทัตตา  เชิดสกุล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงชนกวนันท์  วิรุณพัรธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพุธิตา  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงวนิดา  คำเสียง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายนภัสรพี  คำปลิว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายชลวิทย์  พราวศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายวรวิทย์  นวลสุธา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายปิยวัฒน์  จันทะบุตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เดียงสา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  บรรจงนอก โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงนีรชา  นรเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกฤติยา  ภูหมื่น โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงบงกช  ราชคม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกันติชา  จันทร์ละมูน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงจิดามาตรย์  สมเสนาะ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ธรรมวิเศษ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายจรูญ  พาหา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายธนพงษ์  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายอรรถพร  จันทร์ใส โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงศศิวิมล  สมหนองหาร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงวราลี  ศรีไสล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงวรัญญา  อุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงเจนจิรา  ชมพู โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอุดมพร  มะณีออน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงวินันทกานต์  เคืรอแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงวรัญญา  ทองดี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงปิยาพร  เเดงเดื่อ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงสุปรียา  แก่นสาร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ชนะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอุทัยทิพย์  สมพร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงชุติมา  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายสุธิมนต์  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณรงศักดิ์  นารี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายนราธร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายพุฒิพงศ์  นพพระคุณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายอันวา  มณีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายฐากร  โขงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายกสิกร  แซ่เติ่น โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐลิตา  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงศิริรัตน์  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงก่อแก้ว  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสุภาวดี  ไชยเสนา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพรสินี  ไชยพรรณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปภัสศร  ลากุล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธนวดี  อินเมฆ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงปนิดา  คูคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงวิชญาพร  พันธุ์ปลาโด โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงเปมิกา  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงอภิสรา  บัวหุ่ง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงจิรัชญา  เกตหนองโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปาณิสรา  เลิศคอนสาร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงรัญชิตา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงธัญทิพ  ต่อต้น โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกำไลทิพย์  ปัญญาใส โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายชัยยันต์  อุทัย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายศุภวิชญ์  พรหมคุณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายวิษณุ  อาจศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายเจตนันท์  เริ่มศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายวรกันต์  หงษ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธนากร  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายนิธิกร  สมทุม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนพงศ์  ลาประวัติ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายชินโชติ  พุทธโกมาตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธีรวัฒน์  นกเหลือ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายภานุวิชญ์  ศรีผ่อง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายเดชดา  จูเจริญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธมกร  แสนมาตย์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงจิฑาภรณ์  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงมีนา  มูลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงสุธินี  สมพร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณัฐวดี  ทองไสย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงวรัญญา  สุทธสน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายณัฐชัย  นางาม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายปัญนธร  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายอภิเชษฐ์  สุจัทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายพัชรพล  สีสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายวิทวัส  รัตนวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปัญญาพร  สรณอนุศาสน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงโชติกา  วรรณโคตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพัชริดา  เจริญวัย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายชุติวัติ  ยางน้อย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปิญชาน์  ลาน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสุธิดา  ธรรมวัตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงเพรชรัตน์  สง่าศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงประภากร  ลากุล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกัลยกร  อุปคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงศุกร์ฤทัย  ชูโส โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายอธิป  พยอม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายอนุพงค์  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธีระยุทธ  ชมจิตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพรรณนิศา  อุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายศุภณัฐ  คำสอน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายกิตติโชติ  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายจักรภัทร  มารูปหมอก โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายฐานปกรณ์  พานมาตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายทาวัต  บัณทิตธรรม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายอรรณพ  สมอุปฮาด โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายไพริน  อาษาสุข โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายตามตะวัน  ใจมณี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายมิ่งมงคล  จันทร์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายภัทรพล  ขันธบุตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกันยรัตน์  ไกรบุตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงเมธาวดี  ชูลิขิต โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปุณยาพร  แก่นจักร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายกนกพล  กว้างนอก โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกชกร  ศุภศร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงอัจฉรา  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านเสียว 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงศศิวิมล  อยู่สันเทียะ โรงเรียนบ้านเสียว 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายอภิรักษ์  สงผัด โรงเรียนบ้านเสียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงจันฑิมาภรณ์  ภักดี โรงเรียนบ้านเสียว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงจีรพร  สาราษฎร์ โรงเรียนบ้านเสียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสุพรรษา  แก้ววงษ์ โรงเรียนบ้านเสียว 1 ป.6 วิทย์ประถม