รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายภูวสิษฏ์  พงศ์ธารินสิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงบุษยมาศ  มีบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายจิรบูรณ์  บุญภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายธราเทพ  สมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายชุติวัต  โปร่งจิต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสิริยากร  อภิรัตน์แสงศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจีรนันท์  บุญทะจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายเจตภัค  พิมณุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายศุภกร  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกรพัชรา  พรหมพิลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายโชติพงษ์  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายรัชตภัทร  สอนพูด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนันท์นภัส  ญาณัปปสุต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายธีร์กวิน  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายพีรดนย์  สุริยะฉัตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายณัฐวัฒน์  ขาวสะอาด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายธนวินท์  สินธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงมานิตา  ฉลวยศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายขจรศักดิ์  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายทีปรากอน  อึ้งไชยพร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายศวัสกร  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายนรวีร์  วงค์ละคร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายนพณัฐ  อารีย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายสุทธิคม  บัวสอนเจริญเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายบุณยกร  อินตะนัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปฐมาวดี  หนองเอี่ยน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกุลนิดา  กวยาสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนภสร  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายภัทรพล  ทัดเทียม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธยานี  ถวิลหวัง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายกัณฐกะ  ณรงค์การดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชนกนันท์  ภูกาบิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงลภัสรดา  กันหาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณิชานาฏ  อามาตย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงเกศกนก  ดวนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกิตติมา  ศรีจุฬาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายณัฐดนัย  โดดเดี่ยว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายอลงกรณ์  ช่างเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงวิรดา  บุญค้ำชู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงภัทรวดี  วิลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปวีณา  วงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายอนวัช  พิเซฐโสภณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนิภาธร  นิตยวัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงศุภกานต์  เพ็งแจ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายกลทัช  สิระรุ่งโรจน์กนก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงโชติกา  อรุณโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงประภาสิริ  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปัณณ์  โยธิคาร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพัชญสินี  พันธุ์ดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายธนวิชญ์  พวงอก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพรไพลิน  พริ้งเพราะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปุณิกา  แซ่ฉั่ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายธนวัฒน์  พบลาภ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงจารุชา  จันทมุขตระกูล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายสิวายุภัค  วราพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายก้องกิดากร  อ่อนสุวรรณา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายรฐนนท์  จึงมหากิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณิชา  วัฒนพฤกษชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงธวัลฉัตร  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายศุภวิชญ์  สงวนหงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ทองเบ้า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายอนพัทย์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงศุภาวีร์  บรรเทิง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงญาณิกา  ศิริมานพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายสุรยุทธนา  ภาวัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงวริศรา  พลเสนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงลักษณารีย์  จองบุญวัฒนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงนวพรพรม  จรรยาสุทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายกนต์ธีร์  กองไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสวงจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายอชิระ  โพธิโต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายภิสักพัฒน์  วราพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงศิริณัฐกานต์  สุรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายนภัสกรณ์  นวลสาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายปภิณวิช  เลขาวิวัชกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนงนภัส  ลิขิตวรกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงชาคริยา  วุฒิยาสาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณัชชา  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายปฏิภาณ  รัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงฤทัยฝัน  สุมณฑา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงณัทกาญจน์  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายวัชรศักดิ์  ขอร่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายอชิระ  เรืองอมรวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายยศวิชญ์  วัฒนกุญชร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายภัทรการุณย์  มีชูทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงนันทพัทธ์  ตั้งจันทรประภาพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงธัญภรณ์  โควสุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงจินดาชยานันต์  ปุลพรนันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายภูรินท์  รังษี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายวรปรัชญ์  หล้าคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายภวิศรุจ  วุมิวีรกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายปิยชญานินท์  โทนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายกิตติศักดิ์  สะเดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โสดาลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงกิติญาดา  ขาวสะอาด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงลภัสรดา  จอมเกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายฐานิต  สุตาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายธนินท์รัฐ  จิโรชอารยะธนกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงพิชญา  พันธ์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หวังกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณัฐธยาน์  วิเศษพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงฟ้าพราว  ศิริประไพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายวิรุฬห  ขาววงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายรพีภัทร  ชิณวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายเจสัน  ชาวสวน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงนิชารีย์  ไทยสะเทือน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายขวนนท์  มีพร้อม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงกัญญาภัค  อินสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงญาณภัทร์  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงศุภิสรา  กุแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทะสอน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงมณิสรา  เพลียซ้าย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายสหรัตน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงบุญสิตา  ศิริเลอมาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงปาลิตา  ศิริเลอมาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพรรณชนก  ขันตี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงจินต์ศุจี  กองสะดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงศรัณย์พร  พิพัฒน์เยาว์กุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ลำสมุทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพิมพกานต์  ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงชัญญาณี  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสุขกมล  เรืองนุช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายชิตณุพงศ์  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงศิตา  ยาวะโนภาสร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายภัทรพล  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายพีระพงษ์  พุมไม้ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายอธิเมศร์  สาระฉัตรภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงนัฐนันท์  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายนวพล  บุญราช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงชญาภา  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงลลิตภัทร  สุวรรณพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายพัทธพล  รวิีโรจน์กรสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงศศิรัศมี  สมปาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายฐิติวัฒน์  ลำสมุทร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงครงลักษณ์  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงอรวรรยา  การะเกษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงฐิติกานต์  สุระโยธิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายพชรพรหม  สีดาฐิติวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงชนัญธิดา  สุขใหม่ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายอัฏฐวัฒน์  หงษ์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายณัฐวัฒน์  อินรัสพงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายบวร  แก้วหล่อ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายเกริกฤทธิ์  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงเนตรอัปสร  บัวรอด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงศิวะณี  พงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงวริศรา  ติยวรนันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงญาณิศา  กฤษฎาการภิญโญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายกฤษฎิ์ธีธัชชาติ  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายจิรันธนิน  พรมลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายรชต  โอษะคลัง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงอารดา  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณิชชาอร  ปัทมวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายภคบดี  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนภสิริ  เสนาภูดิทกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงจิรชยา  อินทรวงษ์โชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัชชารี  อาระยะสิทธินนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธีรรัชวิชญ์  บุญมีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกนกเรขา  วิเศษชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงเพ็ญพิมล  คำลอย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงอภิสรา  รัตนปิติกรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธีร์ธยาน์  สุพัฒน์โชติวัติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงออมทรัพย์  จวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายแสนปิติ  วงค์ละคร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงมนพร  ฉลวยศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธีรนาฎ  ขอร่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายณัฐยศ  หนองหงอก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนภัทร  จันทะกรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงหทัยชนก  เขียวอ่อน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงศิริกัลยา  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณัชชา  เปรี่ยมรัตนชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปวันรัตน์  จุลพล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปรียากร  ขันคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสวลักษณ์  เชาว์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายวชิรวิชญ์  ทีมา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายทองนุรัก  หลักคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธนวรรต  บัวจันอัฐ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงวริศรา  ทานกระโทก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายปุญญวัฒน์  ตามบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงมนัสนันท์  กาวัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายวีระพงศ์  ญาณวารี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงขวัญจิรา  โชติกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายศดิศเทพ  เทศะบำรุง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายเมธัส  ศิลาโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงอรจิรา  พลรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกรวรรณ  ขะยูง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปริชญา  มนตรีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงสิริยากร  พลภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายขุนเขา  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณัชชานันท์  บุญนำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงฐิติพร  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายวิศวะโซติค์  จองบุญวัฒนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงวิชาดา  จันทมุขตระกูล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงเอกศุภปวีร์  ลับโกษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงบุญสิตา  บุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธัญพร  ชาญทะเล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปภานันท์  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงคุณัญชญา  บุญรมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายญาณภัทร  จันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายเมธา  กฤษฎาการภิญโญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธีร์ธวัช  สิงห์ชมภู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายภัทรกรณ์  นวลสาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงนันทิกานต์  บุรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงวิภาดา  สุริยา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปณิฎฐา  พงษ์พีระ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปุณณภา  เตชพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสุพิชชา  บุษบงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายญาณปรีชา  สังลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงขวัญมาดา  ทีงาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายกันตภณ  สมทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงมนิตา  ศรีโพนดวน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายปธานิน  ติยวรนันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายอติวิชญ์  อรัมสัจจากุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงศุภิสรา  จิริวิภากร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงชาลิสา  ลักษวุธ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงวันวิสา  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงชวัลพัชร์  โค้วไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงนงนภัส  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปริมฐิตา  สมัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงฐิตราภรณ์  บุญชัยศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายกฤษฏางค์  เฉิดจินดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงธัญชนก  สุขชิต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายสรัลปฐวี  บัวจูม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณัทภัค  อินทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายหรรษา  อินทร์พิมพ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงนพธีรา  จันทรคาต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงวรางคณา  ศุภกรพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงวิชญาดา  มะลิ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงอรนภัช  ยุวรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ประจิม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงอารีรัตน์  จรัญจล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงฐิตินันท์  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายปรัชญา  สาสังข์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายณัฐกิตติ์  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายวัชสัณห์  จันทะเสน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกนกกาญจน์  วราพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงกรุณา  สารชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณัชชา  ดวงโชคไชย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีวงษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงปาณิศา  เตชะสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยโชค โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พานพรหม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สันโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพิชญาดา  งางาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายบรรณวัชร  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายเกษมสันต์  บุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงณัฏฐ์ชานันท์  บุญนิคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายภากร  หอมความสัตย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงสิริวิมล  บุรุษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณิชาภัทร  ดารากร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายศราวิน  โทนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายสุชานน  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายวรชัย  ปานขาว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายศิขชนม์  คำขาว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพิชญาภา  ปิดพยันต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนันท์นภัส  อินรัสพงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงชาลิสา  สมานรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงชนาภา  ทาบทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพลอยชล  เกษกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายภัทร  ผ่องศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายกฤษกร  โสภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงชดาภรณ์  สังสิงหา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงบุษกร  ปัญญาแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงธันยกานต์  เรืองรอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงชนม์นิภา  ชัยเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสุวิชญา  ดวงเนตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณิชกานต์  บุญสอน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายปฎิพัทธ์  ลินสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงดวงกมล  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายภูธเนศ  เพียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายชัยณรงค์  ไชยมณี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกรณัฐ  ทิพย์คุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายพีระภัทร  เชือกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงธารน้ำ  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธนพนธ์  บุญเอก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงดากานต์ดา  สิงห์คูณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายพีรพัฒน์  นันทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปุณยนุช  เที่ยงแท้ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงพีรติณห์  เทิดกตัญญูพงศ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายธนัชชนม์  รุญเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงบุษญา  ช่วงไชย โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงกุลธิดา  ชัยศรี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายชนันธร  ศรีอ่อน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายณัฐนันท์  นามปัญญา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงภูมิสิริ  จวงจันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงปณิตา  แช่มโตนด โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงณัฐสุดา  โสสีสุข โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายปุญญพร  แซ่โค้ว โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายภูมิรพี  ทาราศรี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เจริญพันธ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงดนุกร  จำลองพันธ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงพีรกานต์  พุฒธรรม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงธารทอง  สุขหุ้ม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงปราณี  พิมาน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงธนัชญา  หล้าคำ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายธัญพิสิทธิ์  ฉลาดแย้ม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายธัชญ์ศักดิ์  นิติยาคณาพงษ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงกมนนัทธ์  สุธรรมวิรัช โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงอมาดา  ภานุมนต์วาที โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายพฤฒิพงษ์  สมใจ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงณิชชารีย์  สิริกรประพัฒน์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายอภิศักดิ์  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายธนกฤต  แหวนเพ็ชร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายภูดิศ  ทัดเทียม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายอัครเรศ  สะศรีสังข์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายชาคริต  พิมพ์สระเกษ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายนราเดช  พระพรหม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายพชรพล  นาขาม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงสุเมธินี  เศษโถ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงสิริวิมล  ริมสหาย โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายพิชญุตม์  ปัญญา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงพีรดา  เจือจันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงนิติกมล  รอดช้าง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนรินทร์พร  ศรีค้อ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงปิยมาภรณ์  วงศ์ดี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงบงกชพร  เพ็งแจ่ม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงจุฑารัศมี  ประจิม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยเดือน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ศรบุญทอง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายธนรัตน์  ตระการจันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายไชยวัฒน์  ชัยสุวรรณโชติ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงสุธาสินี  ประชาราษฎร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  รุญเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกุลนาถ  ผ่านพินิจ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงชุตินันท์  สร้อยมาลุน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงเขมจิรา  หนองหว้า โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ตุนา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายศิริศักดิ์  กูลวงศ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงมิลตรา  ดวงมณี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงลลิตา  สังวร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงสุดารัตน์  นาครินทร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายยุทธภัณฑ์  ฤทธิ์เดช โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายทักษ์ดนัย  เทียมสิงห์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายตะวัน  สุรนารถ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงนิตติยา  คำเสียง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงณิชากานต์  ชูหา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงวรนิษฐา  ขันคำ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงอโรชา  พิทักษา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายปุณณภพ  จันทร โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายคชลักษณ์  แก้วสง่า โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายปรเมศวร์  สมงาม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายบุณยวัทน์  แดงวิบูลย์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงกมลฐิฌา  พิชพันธ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  แสนสวัสดิ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงนารา  นามวงศ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงกานต์ทิตา  เพชรสมัย โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายคมชาญ  เขจรศาสตร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณิชย์ฐกานต์  เขียวอ่อน โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงจิรภิญญา  อารีย์ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพิชยา  ฉลาดแย้ม โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงอรอุมา  หินแก้ว โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงทศพร  ชาภักดี โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงสาธิตา  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงอินทิรา  ศรีนาม โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ชาลี โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงวรกานต์  ศรีนาม โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงหทัยชนก  ฤทธิทิศ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายจิรวัฒน์  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงธัญจิรา  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม