รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนิศาชล  พิบูลย์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงรพิรัตน์  คูหา โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนิศารัตน์  ไชยชิน โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชนกนันท์  กอบกระโทก โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวิภารัตน์  พรมมาตย์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงอาทิตยา  คำมา โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวสุกัญญา  สุวรรณหาร โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายชาลี  ฤทธิ์อินทร์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายจักรกฤษ  ภาคสุภาพ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงเจนจิรา  ภาษี โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุตนาม โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงรุ่งฤดี  คำมูลคร โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายวิวัฒน์  แก้ววาฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงพัชราวรรณ  เวทางควุฒิ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงเมลดา  พละโท โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายภูมิรพี  รัตนทิพย์ โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายอนัวัฒน์  นาวงศรี โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนภัสสร  ด้วงมูล โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวราภรณ์  ผูกแสน โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงศิชล  พุทโธทา โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพนิดา  คุณนา โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายภูสิทธิ์  วิจิตรปัญญา โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงพิกุลทอง  สุทธิสอน โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายอนุรัตน์  คำมานิตย์ โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายอัครพงศ์  แสงเดือน โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายกฤษดา  สุธิสอน โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงปาริชาติ  คำคุณนา โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงมนัสนัน  ภักมี โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงเบญจมาศ  โรมไธสง โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายอภิสิทธิ์  คงศรี โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงวิลาสินี  รูปงาม โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงิวิภากร  ไชยชาติ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายณิชานน  นนท์ศิริ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพชรพร  แก้วใส โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงนรินธร  ศรีศิริ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงจรัญพร  จันทะเนตร โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงธัญจิรา  จันประเทือง โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายธีรภัทร  ขันเสาะ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงพรทิพย์  ลิภา โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายวีระพล  มิ่งมูล โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงดาวรุ่ง  ศรีม่วง โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายพรเทพ  พรมศรี โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายนาวิน  สุพรรณ์พุทธา โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 นายศรัญย์  นามเวช โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงปณิดดา  สารวงศ์ โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงกฤษณา  กาดี โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงชุติมณฑน์  บุบผาสังข์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงพรรณพษา  สิทธิโชติ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวธิดาพร  ทาเต็มผล โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวจินตนา  ภูแดง โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายนวพล  ภาน้อย โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายวิชาญ  ร่วมสันเทียะ โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงสุภาวดี  วังซ้าย โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายนวพล  เวชบรรพต โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายอติวิชญ์  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงสุกัลยา  ภานิล โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงปภาวดี  สุวรรณสนธิ์ โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายพีรพัฒน์  พลวงค์ษา โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายพันธวรรษ  ทุมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายวิรุณ  แช่มชื่น โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายธีระพงษ์  เดชโมรา โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายพุฒิพงษ์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายณัฐวุฒิ  พลวงค์ษา โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายชลทิศ  สุวรรณสนธิ์ โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงอรญา  ชัยนาน โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงมณฑิกานต์  เฉวียงวาศน์ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายพีรพัฒน์  ไทยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงศิรินันท์  พินิจ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สมรัก โรงเรียนบ้านวังม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายวุฒิชัย  ยูรยง โรงเรียนบ้านวังม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงมนัสนันท์  แซนโต โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
73 นางสาวปรารถนา  พิมมะทอง โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นางสาววราพร  คนฉลาด โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นางสาวชลธิชา  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นายวรศักดิ์  คำไล้ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงสวรินทร์  นครขวาง โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงชลลดา  อินธิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงบุษกร  เตชัย โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงนฤมล  ศรีกุลวงษ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงบัญฑิตา  บรรลือ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงอรปรีดา  ปานอู โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงลฎาภา  บรรลือ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงบุณยาพร  สีทา โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงฐิติชญา  ศรีม่วง โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงอรียา  พิมมะทอง โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงสุนิษา  โพธินันท์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพัชรา  ภูน้ำย้อย โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงนาตยา  พลพิทักษ์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงอุดมลักษณ์  ชัยปรีดา โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงเปมิกา  บุญรอด โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายศิขริน  ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายพีรพล  พรหมมิ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายปรมี  หนีภัย โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงเนตรอัปสร  ปาจี โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปรียาพร  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายรัชพล  พิมพ์เขต โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงปาริฉัตร  วรรณชัย โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงวันณิชา  ประเมทะโก โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงภัทราภา  นิลเพชร โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงพรนิภา  ชูณรงค์ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงอรทัย  ห้วยไผ่ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงอทิตยา  เนตรวงศ์ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายวุฒิพงษ์  ใบบ้ง โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายฐานพัฒน์  ทุมฮาบ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  โพธิโสม โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วระสิทธิ์ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.5 คณิตประถม
108 นายวีรวัฒน์  ทาดา โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวมิลดา  เนตรรุ่ง โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวลักษมี  โฮ่หนู โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวเนตรชนก  หาแก้ว โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวอินทิรา  เศษฐานันท์ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวจิรัญญา  วรรณชัย โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงเกสร  จีนปรุ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงนัฐชฎา  พลทะยาน โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายระชานนท์  ทาศิริ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงชลธิชา  โคตรมงคล โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายชยณัฐ  เกตุหอม โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายคมกริช  กรรณลา โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงปนัดดา  คำตุ้ม โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงสุภาวดี  พันโยศรี โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงสุชาวดี  ภูมิเขียน โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายภาคภูมิ  สุขสุพรรณ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงจุฬาลักษ์  ขันตี โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงสายรุ้ง  นามนุษศรี โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอรวรรณ  เกษทองมา โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงพรทิพย์  เทวะสัตย์ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงมนต์ธิดา  ยงยุทธ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายอภิรักษ์  อุทธบูรณ์ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทือกอุดร โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  อุดมมาลา โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงทะเลดาว  พรมโสภา โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงสุนิสา  หมอแพทย์ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายสุรสิทธิ์  อุตระผิว โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงเปรมวดี  อุปรีที โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายปริญญา  ชาศรีราช โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายวรพจน์  เพิ่มชอบ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายธนภัทร  บุบพิ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงรัฐภูมิ  ยืนนาน โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงธิญาดา  ชาศรี โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงกรรณิการ์  เวียงแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงปิยนุช  ช่างเรือง โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงณัฐนิชา  พิมทอง โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายธนกฤต  บุญประคม โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายสิรวิชญ์  มาแพง โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงยุวดี  ศรีเวียง โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสุลัดดา  เรือนยศ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายอภิรักษ์  โพธิ์ดก โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธนวัฒน์  คำนาแซง โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงยุพารัตน์  จังอินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายภูริภัทร  บับภาเอก โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายประภวิษณ์  พระนคร โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงชาลิษา  โสดาพงษ์ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงวิยะดา  คำมุงคุณ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชนิตา  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพิชชาพร  หมื่นคำ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธนชาติ  ใจนิ่ม โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงศศิธร  โทมนัส โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายนวพล  คำมุงคุณ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายวรพัฒน์  แทนชาลี โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธนพล  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายนที  ชัยศรี โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายณัฐพงษ์  ประเสริฐ์สังข์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงสุรดี  จันทุดม โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงอรปรียา  วงษ์จรัสเพชร โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงธนัญชนก  สุกหล้าน โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายนัฐวัฒน์  ตุนาวา โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายเจตน์สฤษดิ์  วรรรณปะเข โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงคุนัญญา  หินศิลา โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงรัตติกาล  ยางนามอินทร์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงธีราพร  แสนมหาชัย โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงปฐมพร  สีหลง โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงพรนภา  ชาประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงศศิวิมล  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีลาไพร โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงพลอยมณีรัตน์  การรักษ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงลีลาวดี  บัญชากิจ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงชลธิชา  สมอแห้ง โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณัฏฐนิช  มะลี โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายกันตณัฐ  วิชาชัย โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รวงงาม โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงยุวรรณดา  หอมพรมมา โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปริษา  น้อยตรีมูล โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงช่อประกา  ฝากชัยภูมิ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงญาสุมินตร์  นามวงษา โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายพลกฤษณ์  ไชยหา โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธนากร  สุทธิกุล โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายทวีโชค  วิจิตรชัย โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธนพร  สีหาบุญจันทร์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุนทิพย์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงอุมากร  พระภูมิ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงพิจิตรา  สอนสุภาพ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ประทัง โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงวรินธร  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงอภิรดี  ปัญญาสิม โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงจิตปรีดี  ทะวาปี โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงอลิศา  งิ้วลาย โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงศิริสกุล  คำกอง โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายภานุพงศ์  สุโกสิ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายนภัสกร  แก้วพิภพ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายนราวิชญ์  วงษ์จันทร์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงฉัตรญา  ประทุมกุล โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงณัฎฐิวรรณ์  บุพิ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงธันยพร  วิชาชาติ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายรวิกร  แก้วพิภพ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวรัตยากรณ์  บุญกัน โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวพรชิตา  บุญแท้ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นายพงษ์พิพัฒน์  พันธุ์อุต โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวกัญญารัตน์  โขมพัตร โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นายวิทยากร  จิตย์จง โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นางสาววิภาดา  พุทธจัน โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวภัทราวดี  อุตระพรม โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวภัทรดา  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงผกามาศ  อุตระพรม โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายคุณากร  ศรีไทย โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายชัชวาล  ชัยเมือง โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายพงษ์ศกร  พันธุ์อุต โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงสมัชญา  รกชัฏ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายสิทธิชัย  แสนพิมพ์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงเมษิตา  ภูมิ่งศรี โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงวราพร  จำปาบุรี โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  แก้วทา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงญาดา  ศรัทธาคลัง โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงสุธาดา  กรรณลา โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงอริสา  ภาชนะปรีดา โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายวรายุทธ  ซุมซะ โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายธัญเทพ  แซมหิรัญ โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายธนาทร  ชำนิ โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายสุรสิทธิ์  ขนานไทย โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงธิดารัตน์  เห็มทอง โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงยศวรา  คำพรม โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงปัณฑิตา  สร้อยเสนา โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงขวัญฤดี  บำรุงภูมิ โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายกิตติคุณ  เจสดางกูร โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงนุชรี  วงษ์แสนสุข โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายภาราดร  บุตรดีมี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงปิ่นตะวัน  เดชปก โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงกันยรัตน์  บุญดา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงศสิวิมล  เสี่ยงบุญ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงนัทชา  ทามูล โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 นายรัชพงษ์  อินธิแสน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นายสรวิส  คนตรง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 นางสาวนภาวัลย์  ศรีเสน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นางสาวกาญจนา  เสนานิคม โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงกีรติกานต์  พฤคณา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงนิภาพร  รุ่งเรืองยั่งยืน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงอภิญญา  พลลม โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แจ่มจำรัส โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงชาลิสา  ภูขามคม โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายวุฒิพงษ์  ดาน้ำคำ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายอิทธิพล  บัวระภา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายรฐนนท์  มังคะโล โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงอารียา  อุทัยดา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายอชิตพล  บัวระภา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกนกวรรณ  สาลิสี โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงภัทราภรณ์  นาสมพืช โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายนวพล  แย้มมาก โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายพีรพัฒน์  วงษ์จันทร์ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงมัลลิกา  พิมพ์สาลี โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงรัตติกาล  แก้วสุวรรณ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงวรลักษณ์  หวดชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายฐิติชัย  พิมคีรี โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงชลธิชา  จันมะโน โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีสมบัติ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงอารีรัตน์  ไหล่ขาม โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงกิ่งผกา  พลซา โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศิริบูรณ์ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงสิริยากร  ครสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงมนธิชา  ไชยปัญญา โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงชนันรัตน์  พนาเกษมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณัฐฐาวดี  จะโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพริม  บุญชิต โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงนันทิยา  จันดาโชติ โรงเรียนโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงพรนภา  แนวทอง โรงเรียนโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายทศพล  จิราวงษ์ โรงเรียนโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายเทวฤทธิ์  ไพรวัลย์ โรงเรียนโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายวรโชติ  โคตรศรี โรงเรียนโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายปฐวีกานต์  สุขรมย์ โรงเรียนโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ร่มซ้าย โรงเรียนโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงณิชาชล  ป้านภูมิ โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม