รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพีรพัฒน์  พิมพ์พัฒน์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงปพิชญา  ศรพรหม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุตตาหึง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปาลิตา  สิทธิ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายทักษิณ  จันทาชนะ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฎฐชัย  บุบผา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวารุณี  อิ่มเอิบ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกีรติกา  ชินบุตร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกรจิรา  รัตนเพชร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชุติมา  รสโสดา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายชวัลวิทย์  ธำรงศรีสุข โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายอดิศร  เวศมะโน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงเอมวิกา  ศรีจำปา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายกิตติชัย  ปลื้มวงศ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายณัฏฐชัย  ชัชวาลย์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพิมพ์รพี  ผลสลัด โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงฑิตฐิตา  โชคบัณฑิต โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ไตรวีระกุล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวราทิมา  ศรีสันต์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐวดี  นามโคตร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ลีกระจ่าง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายเนติพงษ์  อยู่ครบ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายชลสิทธิ์  คำแดง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฐภัทร  คำแดง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายภานุพงศ์  จิรเกษฒสุข โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายธีร์ธวัช  คำยิ่ง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายจิรภัทร  จันทร์นาม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนันทิชา  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สวนมาลี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงศศิรัศมี  ธรรมเป็นจิตต์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงชาลิสา  สุทธิรักษ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปพิชญา  สำราญ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพิชญาดา  แก้วสมบัติ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจิตรลดา  กรีกุล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายติณณ์  อุสาพรหม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงศศิกานต์  สุจิมงคล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายเทพอมร  ทองสม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายธนดล  พาณิชย์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายพิชญะ  คำอ่อน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงหทัยเนตร  แสนพ้อง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงวชิรดา  สุขมารมย์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายณัฐภัทร  สิงห์สุพรรณ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายรัตน์วิโรจน์  จันทะศร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกษมา  ผุยขันธ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงญาวรรณธนานนท์  เสริฐศรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงสิริกาญจน์  บุญทะวงศ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายธนทรัพย์  บุษบา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายลัทธพล  เหตุเกษ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายธนภัทร  อักษรประเสริฐ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทิหล้า โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายนพกร  พินิจกุล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายปัณณวัฒน์  ณบุตรจอม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายสุรพัฒน์  บุษบา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายพีรพัฒน์  กุตัน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงโชติกา  จันทร์ศิริ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงฌิโนทัย  ไชยยันต์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปริชญา  ยาฟอง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณหทัย  ใฝ่ชำนาญ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายอธิษติยนันท์  ตอเงิน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงสิริวรรณ  สอนสุภาพ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงอินทิยา  ขจรกิตติยุทธ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพีรยา  ดาวงษา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสิริยากร  นิคมภักดิ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงอจลญา  จันทนา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงชนกานต์  ขำชู โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงอารียา  ธนะสูตร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงสุพิชญา  ขันทะคีรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายธนธร  ธารเจริญ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  บุญชิต โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณปภากร  ติดตาสี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายปรัชญา  คำไล้ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงรติมา  อุทานนท์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงวิชญาพร  ไพศาล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพรรษา  เหลืองสุวรรณ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปพิชญา  ลาวัณย์ศิริ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายวริทธิ์  คุรุวิสี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงรวิสรา  โตพันธ์์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายถิรวัฒน์  เหลืองสุวรรณ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายรัชสิริ  กีรติเรขา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายกฤษติธี  โสกัณทัต โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงเมธาพร  รอบรู้ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงวิรัลยุพา  สุภามา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายปภังกร  ชัยจันทึก โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายชลธาร  แก้วแสนเมือง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปริญาพร  สายทอง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงวิชยา  แก้วโบราณ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงสิริกร  บัวเวียง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายชยพล  ทองเวียง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพลอยไพลิน  จันทิหล้า โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีทัดจันทา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงกัญจนภรณ์  จันทริมา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงเกวลิน  พรมโยธา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อุ่นแก้ว โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอนัญพร  ทองเพชร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงสุกฤตา  เลขวิสุทธิ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายฐิติพงศ์  ก้อมมะณี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงธนัชธร  จำปาอ่อน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายฐิติศักดิ์  ก้อมมะณี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนิษฐา  จำปาศิริ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงปนัดดา  เสฐถา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสุมิตา  เสนานุช โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงมนัสนันท์  ดิ่งวัน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงญาดา  ดวงไพชุม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงกุลณัฐ  วัดศรีทานัง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายกฤติเดช  อันทะระ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงจิตศิกาญจน  อนันต์แพงพุ่ม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณัฐพร  สุวรรณเกษม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกีรติรัฐ  ระยัน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปริบาล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายชินาธิป  มีวันคำ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายธัชพล  คำกำจร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายชัยภัทร  ทองเวียง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายโชติชยุตม์  จันพันธ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายวรเมธ  อ่วมจันทะ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายภูบดินทร์  รามศิริ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงอมราพร  ชนาราษฎร์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงปภานัน  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัฏณิชา  โอนเเก้ว โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงลภัสรดา  ผกากรอง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงอารียา  มาตราคิด โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกษพร  สอนสุภาพ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงสายรุ้ง  วิจิตรจันทร์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงทัศนีย์  ทองอินทร์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพิชญานิน  แก้วกัณหา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงวิมลภัทร์  คำภีร์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ธนสิริกาญจน์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงสุธิมนต์  ลครพล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสุชานันท์  กุณวงษ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงขวัญข้าว  อาจแก้ว โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอรไพลิน  โกมลไสย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์พานิชย์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงรัญชิดา  พลซา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พินธุวัน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธัญชนก  สอนดี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปภาวี  อัครพินท์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงชญานุตน์  แสงคณิต โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสุธาศิณี  จิรงคลไทย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายอนาวิน  ธีรบวร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงภรภัทร  เลิศอุดมโชค โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีดัน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายอัครชัย  ชัชวาลย์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงศิรษร  จันทร์พาณิชย์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงบรรธิตา  บรรพลา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปาริตา  พิมพ์สวัสดิ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมโยธา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายธนัชชา  รัตนวุฒิชัย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายอภิรักษ์  คุณนา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายอรงกช  เครือจันทร์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายภัคพล  กาญจนเรืองจิตต์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสุกิตรา  เรืองจิตร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายธนากร  จันดาศรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายจิรโชติ  จันตะนี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงวริสา  สิงห์มณี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายภูมิภัทร  รีพมพ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพัชรภรณ์  ตาเป้ง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายภานุพงศ์  จิรเกษมสุข โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงนรีรัตน์  โสระสิงห์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายอริยพล  พลเดชาสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายแดนไท  สุนทองห้าว โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายฐิติณัฐนนท์  นครสูงเนิน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงอรวี  ศรีหริ่ง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกฤษติภพ  พิมพะบุตร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สัจจรักษ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายฉลองราช  ลีกระจ่าง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายศราวุฒิ  เนาแสง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายวรรณกฤต  ผาระพรหม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายพีรธร  สอนสุภาพ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงวรรธนัญท์  สิริโพธินันท์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงสุทธิดา  พิทักษ์ศฤงคาร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  โคตรชัย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธันยา  ธรรมมิยะ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงอชิรญา  วงษ์วอน โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพิชญาภัค  มณีกาศ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงดรัลรัตน์  ชัชวาลย์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เมืองวงษ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงประภาภัทร  รัตนา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณัชชา  ศิลารัตนพันธ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธนกร  บัวระภา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงภัททิยา  หิรัญพรหม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนัทธมน  สันติวรากร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงภิริษา  จันทร์พุทธา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงจิดาภา  แสงจันทร์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงจอมขวัญ  พันธะเวส โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวีรยา  โสวรรณ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สมเพชร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพรรพี  ศรไชย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงวิชญาดา  บรรพลา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงชนิสรา  จันทศร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพรฐิตา  โพธิ์ชัย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพิมมาดา  บุญเเก้ว โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปภาดา  หงษ์คะ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปวริศา  ฝั้นสีดา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงจารุภา  ทองภุ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปวิชญาพร  ไชยอุตม์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทีนา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงอนันตญา  พรหมพุทธา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงมนภร  ราชพัฒน์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปาริยากร  เสรีทัศนเสถึียร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกชกร  พรหมภักดี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกรพรรณ  นันทะเสนา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงภาสกร  ดอนมูล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงทัศนีย์  ยาบุษดี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฉันทะพจน์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายวราวิชญ์  ขอบทอง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณธิดา  บุบผานิโรจน์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงสุชัญญา  อุปรีที โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปุณิกา  มงคลสิทธิ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงนพวรรณ  เทียนสว่าง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกุลภรณ์  วีรจิตสกุลงาม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงจิราพร  ประทุมถิ่น โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสุดารัตน์  ธรรมมิยะ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายจรัณวัตร  จันทรสีมาวรรณ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงญาดา  จูมจะนะ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายอัฮวิน  เเสงพ้อง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายกรพัฒน์  เอี่ยมกี่ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ดวนลี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  อ่วมจันทะ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกรรวี  พุทธา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปานตะวัน  วรินทรา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  สุธงษา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพาสุข  ศักดิ์เลิศวานิช โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกตัญญุตา  ทองแย้ม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงมนัชชานันท์  ผุยมาตย์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงญาดา  เวทย์จรัส โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธีรภัทร  ฝ่ายจำปา โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายสิทธิโชค  ชื่นกลิ่น โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกุลนันท์  ฟองนวล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงขวัญหทัย  ออดี้ ลีรอย โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงรพีพร  อดุลย์ดิศร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอิศราภรณ์  พรศิริวัฒนากุล โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนพจุฑา  เทียนสว่าง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงชาญาภา  เสริฐศรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงชญานุตม์  ดอนตุ้มไพร โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายสานตวัน  แก้วมณี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายสรยุทธ์  บุญมีวิเศษ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายนารถนที  จิตมั่น โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายวชิรวัส  โสกัณทัต โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายกษิด์เดช  หมื่นพรม โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายปิติพัฒน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงแพรวา  บุตรดีศักดิ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกรวรรณ  ดวงแก้ว โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสุธินี  จันทร์คามคำ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอภิสรา  ชนะทอง โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงธนกุล  วัลลศิริ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายวุฒิกร  สารวงษ์ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญแก้ว โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพิชชาภา  ราศรี โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธนาวัน  มณีโชติ โรงเรียนเมืองเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงสิริภัทร  จันทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงอรนลิน  สักรอ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายปรมี  จันปัญญา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงเนตรดาว  ทองปลิว โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายธนากร  บาไสย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายริวจิ  ศรีโสภา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงปาลิตา  นามเขต โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ภักมี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายฉัตรดนัย  โคติเวทย์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงรัตติกาล  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนภักดี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงอาริยา  เจดีย์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงขวัญจิรา  หิรัญโท โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงสุพิชชา  ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงลลนา  ประศรีพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงฑิราพร  สีทาสังข์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงศกุนิชญ์  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายบุญประจักษ์  ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงกาญจนาพร  รามศิริ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงสรภัส  สร้อยจันดา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายรัชชานนท์  จันกันทะ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายรัฐภูมิ  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงกรรณิกา  เนาภูเขียว โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายพงษ์ศทร  เวินเสียง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงศุภลักษณ์  จันลาศรี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายกรวิชญ์  สีเพ็งโคตร โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายธันวา  ศิริมา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายพสธร  ศรีพรม โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายจิรเดช  มูลทากุล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายวีรเทพ  จันทร์มา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายอนุชา  วันจา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายวรเมธ  ศิริหล้า โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายไทโย  ชาเบ็ญจา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายธนวัฒน์  สุ่มยศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงปัณฑิตา  สีหะสุด โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายปุณมนัส  สุวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงนิพิษฐา  ขอสุข โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงภัทรธิดา  นันทคำศรี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงพิชชาพร  ยะคำป้อ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายพชร  สีดาราช โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตนมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายสัจจพงศ์  สุทธิสานนท์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายนฤเบศ  มะลิทอง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงวลัยพร  หอยมณี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นพรม โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงอัศราพร  อุ่นพรม โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงรุ่งนภา  เหล่าบุรี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายพิชญุตม์  ผิวสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงจิฬาวรรณ  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายนราวิชญ์  ราชแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายธัญกร  อาศัย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงประติภา  เอกวารีย์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงอุ่นรัก  ครุนันท์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายนนทพัทธ์  ป้องนาลา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายศราวุฒิ  สารมูลโต โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงพีรญา  จันทนา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงชนม์ชนก  เกิดไชยะ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงรุ่งทิวา  โคตรชนะ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงขวัญนภัทร  พาภักดี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงทิพากร  ด้วงเคน โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงพิมพ์วันเพ็ญ  พิมพ์สราญ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงจอมขวัญ  สีทาดี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงวราศิริลย์  ภากระจ่าง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงรัตน์วิรุณ  ลุนวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงชุติมณฑ์  จันทะวัน โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงศรุตยา  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงณัฐวดี  สอนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรพรหม โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายไตรคุณ  บัวหร่าย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายถิรวัฒน์  ธาราทร โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายธันวา  บุญจริง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายโกวิท  วาที โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายอัศวเทพ  คำสืบ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายณัฐพล  ปถมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายจักรกฤษ  สารผล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงฉณิชา  วงษ์ป้อง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงเพิ่มพร  กันแพงสิริ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายกิตติพงษ์  ไกรอ่อน โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายคิมนวัฒน์  พูเปียง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายนรินทร์  ปลัดศรี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงจินจุฑาภัทร  เอกพุทธสิลป์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายพีรวิชญ์  บรรเทาพิษ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงจิรัชญา  ดีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไชยคีนี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายธนวัฒน์  บัวเขียว โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายภูวดล  พ่อบุตรดี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปทิตตา  แสงเสียงฟ้า โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายณัฐวัตร  แก้วประกาย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงตริตาภรณ์  แก้วล้วน โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงทองทาวรรณ  เพ็ญธิสาร โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์ปาน โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงธนภรณ์  สาสมัคร โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ซุยหาญ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงมาริษา  กันรเรศ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกมลรัตน์  สอนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพอเพียง  วุฒิอุดมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงหทัยชนก  บาลลา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพลอยนภัส  เจนจำรัสฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงวรางคณา  ศรีไตรภพ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายวงศวัส  คะปัญญา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงธนพร  สหายา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงสมาพร  นิกรสุข โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธนวัฒน์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายกิตติพิชญ์  สุนาทร โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายศรัทธา  เล็กกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายธรรมธาดา  ศรียะ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงรัชชประภา  อภิสิทธิ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงชุติมน  พานกระดึง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายณัฐพงศ์  แท่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มาลา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงณัญตา  บ่อน้ำร้อน โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงนิศา  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงอริสา  แก้วน้อย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงดาราวัลย์  คุรุวาศรี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงอภิษฎา  แสนใจวุฒิ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายอำพล  ก้อมมะณี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงณัฐฐิกาญจน์  ลีกุล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงรวิพา  แสนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงจีดาภา  มะโนใจ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายอภิรักษ์  รามศิริ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกัณฐิกา  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สิทธิมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายทวีทรัพย์  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายกันต์กฤช  จันทร์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงสุทธิดา  อุธิโท โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปุญญิศา  สอนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายภูริชพัฒน์  รูปสอาด โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายนิธิเดช  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงณัฐนันท์  บุดสะดี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงกิตติกานต์  โสกัณทัต โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สอนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายสุรจักร  ระเบียบนาวีนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงกมลวรรณ  นันทะผา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายศิริมงคล  ทับขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงประภาสิริ  มหาอาจ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงสุชานันท์  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายทินภัทร  ช่วยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายนคร  ดวงกันยา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายวรพจน์  ทองสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายธนพนธ์  เวศมะโน โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงปาณิสรา  ปลูกปาลี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายศิวัฒ  สุขพอ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์คำสม โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายภูชนะ  วิรัญจะ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงนุชนาฎ  หอมภักดี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงเขมจิรา  โสธรรมมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายเขตฐพงษ์  กงสะเด็น โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายฃยานันต์  คำมูล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงชลธิชา  ขุนน้อย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  จันทร์ปิตุ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายหนึ่งภูมิไพร  อุ่นขาว โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงปฏิญา  ปางแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงดาราวี  ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงเพ็ญมัญตา  แก้วกัณหา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรโครต โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายดนุพล  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายธีรภัทร  ผึ่งผาย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายกฤษฎา  พรมศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายพิชพุตม์  ลุนวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงปณิดา  พงษ์สะพรั่งสกุล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงสิรียากร  ทันวงษา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงสุภามาศ  จันทะบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายธีรภัทร  บุญเมฆ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายจีรพัฒน์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงสุพัฒตรา  จันทร์เรือง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงญาณิศาภ์  ตุ้ยปัน โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงพรปวีณ์  อินพา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงมณฑเชนท์  แจ้งสว่าง โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงวริศรา  ตากิ่มนอก โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงไอลดา  ก้อมมะณี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายสิปปกร  นกเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายเมธานนท์  ก้อมมะณี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายวัชระพงษ์  สารวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงศุภธิดา  เติมทรัพย์ทวี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายปิยะทีป  หมื่นแผ้ว โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงจีรวรรณ  ธนูสา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายจิรัฐิติ  จะโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทะศร โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงเปรมิกา  เนียมเปีย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุเสนา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงสิริภาภรณ์  สาวิยะ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงกัลญาณีย์  เย็นพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงภานุชนารถ  สุจิมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงธนัชชา  ห่อหุ้ม โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงสุชัญญา  ราชแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงจุฬารัตน์  คำบูชา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงอินทิรา  ไชยโสดา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงภัทตราพร  สารมะโน โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงเยาวภา  นวลสวาท โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงพรนัชชา  สอนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินตะนัย โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายธีรเมธัส  จันทะวัน โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายอนันตศักดิ์  ชุมเมฆ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายจักรกรินทร์  อุดมพร โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายปรวิทย์  ไพยา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายศิวัช  เจดีย์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายภูวนัย  สวัสดิ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายเจษฎา  บุตรทา โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายขวัญชาติ  เอี่ยมศิริ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงภัทรามาศ  งอสอน โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงพรประภา  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงธันยรัชต์  ดุงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงมัณฑิรา  ทองคำแสน โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงกัญญาภัค  หิรัญโท โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงวราลี  ออมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณัฐรุจา  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงนุชนิภา  อินต๊ะบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงนุชนิศา  อินต๊ะบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงมุฑิตา  สารวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายอานนท์  สีแก่นกูด โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณัฐฐาพร  จำปานิล โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพิฆัมพร  บุญมีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงอรจิรา  อ่อนพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงศศิวิมล  เหลาสุพะ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงธัญพิชชา  โสประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเลย 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายพุทธมนต์  พันธุ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลเลย 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายชนาธิป  พันธ์มุก โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงชนาวดี  ด้วงดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายณัฐรัชต์  รัตนพูนเกษมสิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายภาธร  เจนวาณิชย์ตรกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายธนพล  โสกันทัศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายธีรภัทร  ไชยาฟอง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  คนตรง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงวรินทร์นาตย์  สุริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงพลอยขวัญ  พรมมาลา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงวรนุช  สมวัน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงเกสรา  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงรุ่งทิวา  เมฆศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงณัฐกานต์  อธิวาสนขันติ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงณิชานันท์  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายภัคพล  พงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงกมลเนตร  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงศิรดา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงอธิชา  วิไลลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงกิตติยา  จันทะมี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงกุลรัตน์  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงธัญลักษณ์  แก้ววงษ์ษา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายกิตติพล  จันทร์ชื่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พิมพ์สอน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงจันทิวา  เหมบุรุษ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายฐิติวัฒน์  จันทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงเขมจิรา  อันทะผิว โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงชลธิชา  สิงหา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงวริศรา  สืบสาย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายภูเขา  พันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงนภัสสร  เจริญใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงสรนันท์  บุสดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงอัจฉราพร  หล้าพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงกาญจน์ชนิตา  สีหะวงศ์วุฒิ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายอชิรวัตติ์  แก้วเบ้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงอชิรญาณ์  โยวะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงกัลย์ทิดา  จันมา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงนราภรณ์  สาลาสุตา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงชญานี  นันทพรหม โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงชนัญธิญา  ราชคู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายนนทวัฒน์  อินทรีย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายนภสินธุ์  แพทย์เพียร โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
509 เด็กหญิงกนิษฐา  สีกวาง โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  พรมฉวี โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงธนพร  ขันทะคีรี โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงนวลฤทัย  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  บุญเรือง โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงณัฏฐ์ชรินทร์  วังคีรี โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงญาณิศา  ตันบริภัณฑ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงนภสร  หงษ์สิงห์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงทศพร  ภักดีมี โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงลลิตา  มาตกุล โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงพรพรรณ  ประสมทรัพย์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงณภัทรา  ศรียาลัย โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงศศิวิมล  ใจกว้าง โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงนงนภัสกร  บัวเฮ้า โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงณัฐวรรณ  วังคีรี โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีทานนท์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงเนตรดาว  พันธะบัวศรี โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงณัฐนรี  ดีวัน โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงสกุลทิพย์  สราวรรณ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงธไนศวรรย์  วินากร โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงนันทิชา  กุมขุนทด โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงปรีชญา  บรรเทาญาติ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงสมัชญา  ราชสีห์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงฐิติมา  ดีวัน โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายอติชาติ  แก้วอ่อน โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายชัยณรงค์  แก้วแสนทิพย์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงกนิษฐา  ผดุงรัฐ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนสุภา โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงดวงพร  ทานา โรงเรียนบ้านห่้วยไค้ 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงอภิญญา  วงคำสม โรงเรียนบ้านห่้วยไค้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพัชรีภรณ์  บุญรอด โรงเรียนบ้านห่้วยไค้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายณัฏฐพล  วรสกุลกาญจน์ โรงเรียนสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายนันทนภัส  วัฒนาวิทยานุกุล โรงเรียนสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายรชต  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีพล โรงเรียนสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายเอกภวิทย์  นิติกรไกรพจน์ โรงเรียนสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงขวัญชนก  ใจวงศ์ โรงเรียนสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงเวฬุยาวดี  ยศสูงเนิน โรงเรียนสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายสิรวิชญ์  สถิตชาญวุฒิ โรงเรียนสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายชาคริต  ภักมี โรงเรียนสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงชญาภา  วงศ์มีฤทธิ์ โรงเรียนสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงอัจฉริยา  สง่าทรัพย์ โรงเรียนสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศุภวงศ์วรรธนะ โรงเรียนสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงขวัญชนก  บุญมา โรงเรียนสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงพิรัลพัชร  จิระวงศ์ปะกรณ์ โรงเรียนสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายกรพล  ขุนเรศ โรงเรียนสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงสุชัญญา  พานิช โรงเรียนสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายอธิปัตย์  ไวยิ่ง โรงเรียนสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายวงศธร  พนมเริงศักดิ์ โรงเรียนสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายยศวัฒน์  รัชตะสุวิโรจน์ โรงเรียนสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายกมล  จันทร์ดำ โรงเรียนสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายทิปกิต์  พรหมสัต โรงเรียนสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงพัทธดลย์  ศุกรนันทน์ โรงเรียนสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงชนัญชิดา  ใหม่วงศ์ โรงเรียนสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายพงศ์ธัช  ธัญญะวัน โรงเรียนสงตะวันพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม