รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงรวิษฎา  เตชะนา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายปริตต์  ศรีหาตา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกมลนัทธ์  ยาวิระ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงปิยะธิดา  แปจมปู โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนนท์ชนิตา  วันดี โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกฤติยา  จันทร์ตา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณิชกานต์  เนตรผาบ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนภัสวรรณ  หวันจี้ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงดวงฤทัย  ใจผุย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงรัตติกานต์  สุวันตา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายวุฒิชัย  เขียวเขิน โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนันทฉัตร  ปัญญาจักร โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกวินธิดา  ชุ่มเย็น โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเกวลิน  มหาวงค์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายธีรพงศ์  นุวันสา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายชัชภูมิ  ชัยลังกา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายธนพัฒน์  หน่อเรือง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนันทชพร  เกษมศรี โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกนกพร  มาชมภู โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนัฐมล  ระย้าย้อย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงแพรววา  เนติบัณฑิตไพร โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายฤทธิชัย  ศิริแปง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงศศิวรรณ  อารีศิลธรรม โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงธิดารัตน์  มโนทิพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายปฏิภาณ  ปิมสาร โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายนลธวัช  ธิหนู โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายพรหมมินทร์  สิงห์หา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายวรัญญู  เตจ๊ะสา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงศุภนิดา  กันทะ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงจิรัชญา  ขุอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงณิชกานต์  หม่องทา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงพรพิพัฒน์  สุขต้อ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายภาศกร  คำปวน โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงปารย์วาส  รุ่งรักษา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงพิชญาภา  ฤทัยรัตน์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงสุจิตตรา  ดวงติ๊บ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงวิชญาดา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงอรกช  เอี่ยมศิริ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายรัฐนนท์  เอี่ยมสุรโชติ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงณัฐกานต์  วงค์สถาน โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงอรภาพันธ์  อินทร์สมใจ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาทรายปทุม โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กชายเขมทัด  ธนันชัย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงวิภาดา  ใหม่ทองดี โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามบุญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายสุพรชัย  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกัลรัตน์  ธารสุขชลาลัย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกชกร  มือผอ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงพิชชาพร  เจริญกุลธิญกร โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กชายธนโชติ  ดีนุ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายชัยวัฒน์  ไชยก๋า โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายธนาวัฒน์  ต๊ะบุตร โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงญาณกิตติ์  กิติ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงวิสสุตา  เปาวะ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายพัสกร  ลาดใจ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายณัฐนันท์  ทองงาม โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงธนัชชา  ไชยเดช โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงพอเพียงรักษ์  สุวรรณแพร่ โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงศุจีภรณ์  วงค์ฟู โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกฤษติกาณต์  ภูแข โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงรัญชิดา  ชมภูกาวิน โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกุลธิดา  สุพพัตวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กชายศรสวรรค์  ขัติศรี โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงอชิรญา  ดิรกนาม โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายกรกฤตณ์  กุนาเรือน โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายกิตติภูมิ  ศรีวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายวรวิช  มูลสัน โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายอนุชิต  แซ่ก้าว โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงไรวินทร์  โลหิตยา โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงจันทร์จิรา  เมตตานุวัตน์ โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงสิริขวัญ  ปันแสง โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายวิสิทธิ์  มูลยศ โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายเจษฎา  ดาสินธุ์ โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายปริญญา  มีจันทึก โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายเพทาย  ตาแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายเอื้ออังกูร  ภูมิพลับ โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงประภาภรณ์  สุธรรมมา โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงวราภรณ์  ยาวิชัย โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายอัครพงค์  กาปัญญา โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงวิชชุดา  ศรีสุระ โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายณัฐพร  ถอดมูล โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนงนภัส  จิกยอง โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพรพรรณ  กันทะถ้ำ โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงศศินิภา  กันทะวงค์วาร โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายนครินทร์  กันทร โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงศศิธร  เซ็นแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายประสพชัย  สุวิชา โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงณิชกานต์  ติ๊บเตปิน โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงอรัญญา  ยุปาระมี โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปันวงค์ยอง โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายธนกร  จินาวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงมัลลินี  วิริยะ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพีรญา  เตชะวงศ์ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายสิริราช  โสภา โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงมนทกานต์  อินตา โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงนุขิ่น  เส้นหวี โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงสุพรรษา  ลุงคำ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงชนิดา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงธนภรณ์  จันทิมา โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกิตติทัต  อินทนุ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายอลงกรณ์  จินดาหลวง โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงวิชญาดา  ตาลน้อย โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงนิรภาดา  มั่งใหม่ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงญาณิศา  ยามันซาบีดีน โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสุนิสา  กาสกุล โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายลิขิต  คำวังพฤกษ์ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายวิชยุตม์  วิเชยันต์ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายกฤตภาส  เขื่อนปัญญา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายสิรภพ  หมื่นคุณ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพจมาน  ก๊กใจเย็น โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายก้องกิดากร  ตันยศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายประหยัด  นุมัติ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายนพรัตน์  หมูธิ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายธนโชติ  นาคประเสริฐ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงปาณัทดา  จิระเมทา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สงวนโสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงนิรชา  ต๊ะสินธุ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายชิดตวัน  ตุ่นสิงห์คำ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายจิรกิตติ์  ล้วนงาม โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงดารารัตน์  เงินมูล โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงภัทรลาภา  มูลกันทา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงอภิชญา  ปูอุตรี โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงเปรมมิกา  เปล่งแสง โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงภทรพรรณ  วัชรกาวิน โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายศรัทธาธรรม  ปัญญาเครือ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงรัญชิดา  วงค์ปาลีย์ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชุลิตา  ไชยปัญญา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงศิริกัญญ์  พงษ์วัน โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงจิรานันท์  เสาร์สาร โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงศุภรดา  พสุธรานนท์ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงภัทรีดา  วิสิทธิ์ไพศาล โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพรนภา  มณีสาร โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธัญพิชชา  โนจา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพลอยชมพู  ใจสุยะ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฐนันท์  เมืองแก้ว โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฐธิดา  นุปากรณ์ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงวิชญาพร  เอี่ยมกาย โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายนราวิชญ์  ธารสุขสนธิ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายศิริณัช  ติมัน โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เลิศอนันต์ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วเมืองมา โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายกฤตเมธ  ประดับวัน โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายกันตพงศ์  โคตรพรม โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายกันตพงศ์  พุดเหียง โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายสหรัฐ  อุดอิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธนพล  ปุ้มตะมะ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสุพินดา  เทพวี โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายภูมิพัฒน์  ป้องบุญจันทร์ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกุลภรณ์  พุฒโต โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงชรินรัตน์  ตาพะจา โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงศิริราษฎร์  ใจสุยะ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายภานุวัฒน์  อันเนตร โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายพิทวัส  ต้องใจ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายกิตติพงษ์  สำราญ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายศรพรหม  พุ่มโพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายณัฐพงษ์  นูนเมือง โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฐนิชา  สามา โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพนิตประภา  คุณีย์พันธุ์ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชญานันท์  ตาวงค์ษา โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญธรรม โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงเจนจิรา  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนทีกานต์  จรัสวีรพงษ์ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพันธภรณ์  ปิยะกุล โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายอภิรักษ์  ฟุ่มเฟือย โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายทักษิณ  ทูนผล โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายสืบสกุล  สืบต่อ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายรชิษ  ชมเพื่อน โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายวรธิษณ์  โปธิบาล โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยมงคล โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายปภินวิทย์  เสนสุภา โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงพิชชาญา  เส้าเสนา โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไชยคันธา โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายปัณณวิชญ์  เสนสุภา โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายพรภวิษย์  สุทธิรักษา โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายสิรการต์  เตียมวงค์ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายกฤษฤกษ์  อินธิยะ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายศุภวิชญ์  อินนันชัย โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายธนวัฒน์  วันหลี โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงคณิตา  ดวงดี โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงอติญา  แก้วหนัก โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายธัญญ์นิธิ  นำภา โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงอรินยวรรณ  พิมพา โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายศุภเสกช์  แสงใส โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายชยุคพงศ์  ตรีจิตร โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงศ์ศิริวาณิชย์ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายภูรีภัทร  หนูวัน โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงสิริกัญญา  จอมเดช โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกุลธิดา  พาณิชทวีโชค โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายชวิน  เกตุภาค โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงชนิดาภา  อุต๊ะมา โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงชัญญานุช  ไหมเกิด โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงณัฐชยา  วรรณผ่องใส โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงภูรดา  มีวันนี โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายพีรเศรษฐ์  โชคสุภนัย โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายปิติภัทร  พรหมชิตมาตร โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายภูมิพัฒน์  ตาจา โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายศุภกร  อินทสระ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนิจวิภา  สิงห์ตัน โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงชลาลัย  แก้วเพชรรัตน์ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ศรีวิจี๋ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนพวรรณ  ธรรมสุภา โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพรทิพย์  กันทา โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสุพัชชา  ธรรมดำรงกุล โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอมลวรรณ  ธนะแก้ว โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกัลยาณี  ปินตาดง โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงศุภนิดา  ต๊ะตุ้ย โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมมิน โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ถาน่าน โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม