รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณปิยา  ลังกาฟ้า โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายปณิธิ  วงศ์คำปัน โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายก้องภพ  กองเกียรติเจริญ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงวรกมล  รอดโพธิ์ทอง โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  พงศ์ทิวาพรรณ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชณัฐชญา  จำปาศักดิ์ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตธัช  ลำพูนสัก โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายจิตติพัฒน์  แก้ววิจิตร โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายมาตุภูมิ  ธรรมเดช โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนิภานภดล  บุญสูง โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงปภาวิรนท์  โยสิทธิ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงชนิดาภา  ปินไชย โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงพัทธ์วิรา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายรัชชานนท์  มุขแก้ว โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงกิตตินัดดา  วิภูสัตยา โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงณัฐชนก  พึ่งกลั่น โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายชิษณุพงศ์  ด้วงกระยอม โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายชลัช  วิชัยรัตน์ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายวัชรากร  อินศรี โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กชายพนธกร  ศรีวิชัย โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายวีรภัทร  บุญมาทัน โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กชายวงศ์รพี  แก้ววัน โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  วานม่วง โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุดกลวย โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชื่นกาศ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายปัณณทัต  ครองสมบัติ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณภัทร  จิรกิจการุณ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายรัชพล  นันพนัก โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายพิธิวิท  เนตรคำยวง โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายนฤนาท  หน่อไชย โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายวริทธ์  สลักถ้วนถี่ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายอติชาติ  บุญเลิศ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายธนวิชญ์  ทองชัย โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายธราดล  จันทพรรณ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายธนโชติ  หวายมอย โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายยศกร  กิณเรศ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายกิติชัย  ฝั้นพรม โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายพิสุทธิ์  ณะศิลป์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายพัชรพล  พิชัยพงษ์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายวรสิทธิ์  บุญยปรีดี โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายสิรภพ  มะโนเทพ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายธนากร  สมจันทร์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายณัฐพัชร  คำสุยะวัชรพงษ์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายธนวิชญ์  ตรึกตรองรัมย์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายณัฐรัฐ  กฤตวิริยะตระกูล โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายสุธารชัย  ประดิษฐกูล โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายปฤณยวัฒน์  ทุนอินทร์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายพีรพนธ์  เจริญอนันตกุล โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงชลพัฒน์  พิมสาร โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงอัยยดา  ปัญญาวีร์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงเขมิกา  รำแสง โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงพัชราภา  สิทธิสุรินทร์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงฐิดารัตน์  โพธา โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงศุภกานต์  ตาขัน โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงหทัยชนก  แสงสมอ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงพัชรพร  หน่อคำ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงภัทรศรี  ใจบุญ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอทิตยา  คำติ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงภัทธีมา  ชัยสุริยะ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกัลยกร  คำสาร โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เตอะสกุล โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงอัจฉรา  อรุณวรรณ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงธัญชนก  ยังเจริญภาภร โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงปิยธิดา  คำมูล โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงเบญญาภา  ธัมมโน โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงจิรัชญา  ทยาศิรสิทธิ์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายอนุภาพ  อุประ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายพุฒิเทพ  ชนะสิทฐิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายกฤตภัค  ฝั้นกาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงสุพิชญา  สุขเหล็ก โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายปิยวัฒน์  กองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายนิรมิต  วงศ์สรรศรี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีธิ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายปวรุตม์  หมุดลาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายถิรวัฒน์  แก้วเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงกมลพร  ลาพิงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพิชญธิดา  จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายกิตติพงษ์  ขยายเกตุ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงศุภรักษ์  ศรีทรายคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายสุริยศักดิ์  นันต๊ะกาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณัฐริกา  เตมิยะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายปัณณฑิต  พรมรักษา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายปภังกร  บวรโชควิชิต โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงธนากานต์  ต๊ะอ๊อด โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  พึ่งสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงวิณิตดา  นุนพนัสสัก โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงจารุวรรณ์  ยุวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ติดโกสน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อัมชูวัฒนา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงปลายฝน  วงค์สถาน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายนิธิกร  นันทบุญ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายธีรนัย  ไชยลังกา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายชัยภัทร  บุญเฉลียว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายณัฐวัฒน์  หันพนัส โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายธนกฤต  จันทวาท โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายอภิวิชญ์  สุสา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายวาริช  สังข์สว่าง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายชนภัทร  อมัติรัตนะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายธนาธิป  คำเมา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายฤภัททร์  อุตตะมะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายก้องตะวัน  สงวนวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายธนวัฒน์  ชัยทอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายพริษฐ์  สมบูรณ์ญา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายกิรัตติกร  เขียวสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายภูริวัจน์  เครือแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายวีรภัทร  สินธุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายสรวิศ  สิติวรรณา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายตั้งปณิธาน  สอนปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายก้องตระการ  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายธรรมนิตย์  สิทธิกัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายนฤเบศร์  ติ๊บใหม่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงวริษา  วัฒนกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงณัฐริดา  สะกล โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงปาณิศา  ปิงชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงพิรญาภรณ์  เรือนปลี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงวนกพร  ณ ลำพูน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงจิตรกัญญา  วัฒนวิเชียร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีวรรณา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงภัทรกร  วารินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงณัชชา  สายปินตา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงธีราพร  วิวัฒน์อรรถกุล โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงภูษณิศา  เท่งสมุทร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงพิชญาพร  บุญสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงณัฐณิชา  พานิชยิ่ง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายอชิระ  สายวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายทนงศักดิ์  มูลนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายนพเก้า  ภูสมยา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายศุภศิต  สุขเป็งทวี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายธนาวัชร์  ต๊ะทอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายศิระพงศ์  หน่อคำสัก โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายศุภกิจ  นุตตะละ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงพรวนัช  ตะมะโน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายชินภัทร  เมืองใจ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายมนัสวิน  กองแพ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงภัศรา  หลวงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายณัฐภัทร  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายพลภัทร  นาปันจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายวิธวินท์  เลื่อมใจหาญ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงมีสวัสดิ์  ขัติเรือง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงพรรณวสา  ศรีษะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงศิโรรัตน์  มาลี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงสุชานันท์  ยาวิคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เป็งคำตา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงเมธาวดี  จินะธรรม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงกวินทรา  หงษ์เทศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขัติเรือง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายวฤธ  เป็งธรรม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายธีรสิทธิ์  ปัญญาผ่องใส โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชุมภูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงศรันย์พร  ผุสดี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงจิรัชยา  หล้าเมา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายกิตติกร  พรเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงขวัญหทัย  สมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงวชิรญาณ์  รัตน์จันตา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายพุฒิพงศ์  เพชรรัศมีไพร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงศรุตยา  คำภีระ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เด่นรุ้ง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงเรลดา  พรมปิมปา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงภูษณิศา  สว่างภักดี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงพิชยานันท์  พิมสารี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายศุภชัย  ก่ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงรุธิรา  บุญสุภา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายปัฐวีกานต์  โห้คลัง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายวีระพงษ์  ใหญ่พงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงเนตรนภา  ภาณุมาศรัศมี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงตฤนกร  พูลสระคู โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายนนทพงศ์  ถาน้อย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายสหชัย  ชมภูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายณัฐพงศ์  อินตัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายอมเรศ  เสนาธรรม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายจัตวา  คำวังพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายชยพล  เวียงเดช โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายศรัญญู  กันธะธง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงสกลสุภา  ศิริปรุ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงปภาวรินท์  บูรพา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงเบญญาภรณ์  แสนปวน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายภัทรดนัย  จันทาพูน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงปานกนก  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายอธิวัฒน์  กาวีเมือง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายปณต  หล้าบ้านโพน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงเจตปรียา  จี้สละ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงพัชราพรรณ  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงธนาภรณ์  คำลือเกียร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายธนากร  อุตระสัก โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายภานุพงศ์  หัดธง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วดุลดุก โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายภูวมินทร์  สุรินโส โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายธัญวุฒิ  ฝาระมี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายพรพิพัฒน์  พรมเสพสัก โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงนริศรา  น่านกาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงกนกพร  ปัญญาแจ่ม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงนภัสวรรณ์  ม้าอุตส่าห์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายสรยุทธนกิจ  อุ่นธง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงวิชญาดา  บ่อสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายกันตพงศ์  เชิงดอย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายธาวิน  คำวังสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายสัฏฐิมงคล  บุญสิน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายปฏิภาณ  บุญสม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายปรมัตถ์  ตาคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายปิยะพงษ์  เรือนมณี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงธัญจิรา  ยะมะโน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสงสุธีสถิต โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายสุกฤษฏิ์  วงค์ปุกแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายภูมิระพี  มะโนเพรียว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงสุกันยา  มาโสด โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายจิตภัทร  ใจยะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงปาริทรัพย์  จุมปีจิติ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายวธัญญู  อิสระภาพ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายอนันตพงษ์  จันทะวัง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณัฐชา  ปัญญากาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงศศิวิมล  จอมจันทร์ยอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิชาภา  ทองหยิบ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายปัญชญา  คุณครอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายกิตติภูมิ  ซุ้ยเสมา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกิ่งการณ์  จันตาธรรม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงชนัญชิดา  พจน์ฐิตินันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายภูวิศ  ศรีบุรี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพาลาภ  สมเรือง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายภูตะวัน  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงศิริญากรณ์  ไหมแพง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายเอนก  สาทิพจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายณัชพล  กมลภพตระกูล โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงยุพารัตน์  ตามชื่อ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายศักดิธัช  เรือนธง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอลิศรา  ปัญญาเฟือน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงนลินี  ทาใจ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายวีระภัทร  พะบุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงมณฑกานต์  ทาส้าว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพิมณุมาศ  แสงคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายเอกปฏิภาณพัฒน์  อุ่นธง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงวรารัตน์  ลาพิงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพิมพิศา  ดวงสนั่น โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายวรัญญู  คำตัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงดาราวดี  แก้วกัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงทัศนียา  กายาไชย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายนพกร  วิทยานำโชค โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธนาธิปกรณ์  นาปันจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงสุจิตรา  สุวรรณนวล โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายภูธเนตร  ทาส้า โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพีรภัทร  นันทศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงเพียงจันทร์  เครือเทพ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีคำมูล โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพงศกร  ราชา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายจักรพันธ์  ฉัตรอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายเจษฏา  สุทรพรหมพิงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธีรวิทย์  วงค์ยศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายสรัล  วันนะวันนา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายธนกฤต  กอบคุณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายกรัณย์พล  ล. สุวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายวรากร  อ่อนสุระทุม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายณฐนน  ปฐมพงศณต โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายธนกร  เพชรดี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายธนานนท์  เทพประสาร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายศุกล  ยะวงศ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายวรินทร  ปัญญาด้วง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายศภกฤต  ปันแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายจุฑาวัฒน์  ธรรมเดช โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายศุภณัฐ  แสนขัติยะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายคีตะ  แสนคำวินิจ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายอลงกรณ์  ฤทัยธง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายอธิปธนา  โปธาวิชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายธนภัทร  วงค์ติ๊บ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายก้องเกียรติ  แก้วคำเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายพิชาภพ  นิ่มศรี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายภูรินทร์  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายวรภาส  ทาธง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายพุทธิพงษ์  ถาน้อย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายณัฐภูมิ  ไม้สักทอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายสรวิศ  ทิพย์เวียง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายอภิวัฒน์  มะโนวรรณา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายนภสินธุ์  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายจิรกิตต์  คำคล่อง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายณัฐพนธ์  มณีขัติย์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายนรบดี  แก้วเสถียร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายพัชรากร  ธรรมสอน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายปิติภูมิ  วังธิยอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายณฐวีร์  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายกุลธวัช  มโนสา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายพีรวิชญ์  หมอมนต์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายกิตติภพ  วานม่วง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงพรรณชนิดา  ปินตาเสน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงผาณิตนิภา  ก้อนบอน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงวิลาวัลย์  ธินาชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงคริสมาศ  ปินไชย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอารียา  ริยะป่า โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงธมนวรรณ  ณเชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงฐิติวรดา  ชัยมูล โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงทิชากร  วงศ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงวิภาวรรณ  ซิวแดง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพิชชาพร  เรืองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงชลธิชา  น้อยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงอรปรียา  แสนระแหง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพิชามญช์  อุปโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงฉันทนิษฐ์  ไชยวงศ์ผาบ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยพูน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายกิตติธัช  นวลกสิ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายภูมิศิษฐ์  พุทธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายอโนชา  เครือลิต โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายบรรณสรณ์  สุกัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายภาคภูมิ  เป็งคำตา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายอลงกรณ์  นาคะป่า โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธันวารินทร์  อินทะพิงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงนันท์นภัส  วนพฤกษาศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายมีนตภัทร์  พิมสาร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สิทธินนท์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายกิตติธัช  กันภัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงศิริภาภรณ์  คำเหล็ก โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ขัดคำแดง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายภูมิธรรม  ตาเหียง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  แก้วจินดา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงอาทิตยา  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงชาลิสา  มณีวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายณฐวร  สุตา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วชุม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงอารีรัตน์  มัฏฐานธง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงธนัญญา  ปัญญาคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายสุรเสกข์  นพบุรี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงวริยา  ฝั้นกาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงจุฑามาศ  ปัญโญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีกระจาง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงสุชัญญา  ทิพวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงสิปาง  เมืองคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพชรพร  ศรีวนารักคีรี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงธนพร  ดวงวรรณา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพิชญาพรรณ  อนันตศิริ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงดิษลดา  สุริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงวารุนี  พงสปิน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสุกฤตยา  หริรัญภัทรโชติ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงณัฐิดา  ธนารัตน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายธนกฤต  อมราภรณ์พิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายธนาพิพัฒน์  ศรีชัยกัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายฐาปนพงศ์  เทพเสน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายพีรพล  อันทอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จักคำบาง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายกฤษฎิน  ดิเรกศรี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายอัศราวุฒ  อินตารักษา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงจันทรกานต์  สิงห์โตวนา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายจีรภัทร  ตุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงจิระวิภา  แจ้งสว่าง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงปรีดานันต์  มีกลิ่น โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอนัตตา  อิ่นอ้าย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงอภิชญาน์  ปัญญาสัก โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงภัทรวดี  มหาพรหม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพีรยา  ผุสดี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายพีรภัทร  โนตานะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายปรมัตถ์  แสงแปง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงศิริกัลยา  ขัติเรือง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงณัฐชา  แดงชม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายสุริยกายท์  อรุณชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายพงศ์บวร  ระฉัตร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจมุข โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายปรเมศวร์  สงวนเศวตฉัตร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีคำสุข โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงอภิษฎา  คำบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญมากาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายวิภาส  จินาติ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงรักษิกา  ดำธรรม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงธัญศญา  นันติ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงจิรัชญาพร  ไกรพล โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปรียา  โปร่งใจ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงวาสนา  อ๊อดเดช โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำพรหม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงฐิตารีย์  ศุภอักษร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงนันธิชา  กันทะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงกันยาวีร์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงสุมินทร์ตรา  ไชยาโส โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วแสง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงนันทิยา  วงค์นันตา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงเบญจมาศ  ใจเตี้ย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณัฐิกา  คำมาเมือง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงชลลานนา  สายคำปา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ต๊ะราช โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงพิมพิกา  ชลายศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงอณิชา  ลุงอ่อง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงสุพิชญา  เต็มมูล โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณัฐวีกานต์  โห้คลัง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงรภิญญา  มณีวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงนิชาภัทร  สนิจนัตร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงศิวัชญา  กึ่งวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงหฤทัย  รุจิระถาวรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พุทธา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงธนพรพรรณ  คำภีระ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายอภิวันท์  โปสา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงรามรพี  สุภาวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ขันพนัส โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงชาลิสา  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงลักษมีโชติ  วัตร์สาร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายอัษฎา  บัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายกฤษกร  เลาห์รอดพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายพรต  หล้าบ้านโพน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายณัทธ์ชนน  เยียรยงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายเดชาธร  กันทากาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายณัฐชนนท์  โต๊ะเงิน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงชยาภัทร  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงโชตินภา  อยู่จำรัส โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายธีรดนย์  ไชยกันทา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงนันทฉัตร  ฟองมูล โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงกุลนันทน์  ชมภูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกัญญาภัทร  บุตรหลวง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณามิ  ธัญกิจพรรณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงณิชชา  ธนบูรณ์คำพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงธัญญภรณ์  เนตรสัก โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายธนวันต์  เครืออ้ายตา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายพุฒินาท  เนตรแสนศรี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายศุภวิภู  คงสุภาพกุล โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายปภาวิน  เรืองอนันต์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายสุขุมนันท์  กองฉันทะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงจิตติมา  บุญสมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์สม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงภัทรารีย์  สุริยะวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงสาวินี  ปาลี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายศิวัช  โชติช่วง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายสหชาติ  ชมภูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงนิธิกานต์  คำภีระศรี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงจิรัฐติญา  มูลศรี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงกานติศา  สุภายอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายสินรวิชญ์  สหัสแปง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายรัชพล  กัญญภัคชัญปภัช โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายภัทรดนัย  อินต๊ะหมุ้น โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงจิดาภา  เร็วการ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ถายะพิงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงภัทรนันท์  คันทะมูล โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงนันท์นภัส  อินสัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทิวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงสิริธินันท์  เผ่าพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงศิรภัสสร  สมฟ้ามิตร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงสิริกร  ไวว่อง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงสิริทรัพย์  ป้วดคะสัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพิชญธิดา  กรุณา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีดอนไชย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงชนากานต์  มูลละ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงกนกพร  เรืองอยู่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  เป็งคะดี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงวริษฐา  ปันเต โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงวรรณษา  กิติบุตร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงบุณยานุช  ยอดจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงญาณิศา  ปันดอนตอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงภัทราลักษณ์  เตชะสาย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงศุภักจิรา  สมบูรณ์ชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปันทนันท์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายทัฬห์พากร  แสงม่วง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายปภังกร  สิทธิวัง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายชนาเมธ  นารายณ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายศุภณัฐ  หาญป้อ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายสิรวิชญ์  สิริวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงชฎาทิพย์  เจ้ามีศิล โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงรัญชิดา  ลือศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายจักรี  โนวรรณา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงนภัสรา  ลิ้นฤาษี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายสุริยะ  หาสินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงณิชาภัทร  อินศรี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายกล้าธีระ  สารมณฐี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงพาทินธิดา  ปันธุ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงการต์พิชชา  ปารมี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายณัฐดนัย  ยะบึง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงชีวนันท์  ชินพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายภาคภูมิ  สุรินโส โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายวราดล  ปาละอุต โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายปริษฎา  สุทธดุก โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายพงศธร  ไชยเทพ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายศุภโชค  ดวงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายวิรชัช  อำทำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายศุภกร  กุลสุริวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงไปรยา  เรืองมี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงณัฏฐ์ญา  สุวรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงสุพรรษา  ทองกลาง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงชัชฌากร  สีหบุตร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงวนิดา  ปันพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายบุญญาณัฐ  อินทะจักร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายวุฒิชัย  เทศบุตร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำมีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายอภิรักษ์  ร่วมความคิด โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงสาวิตรี  คุณยศยิ่ง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงณัฐธิดา  มะโนวรรณา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายรักเกียรติ  วงค์ลังกา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายธีรภัทร  เสนเสาร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายเจษฎาพร  หัดธง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายพงศกร  จินดาหลวง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงนภสร  จันทราทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงพอหทัย  ใจมา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงอรชุมา  ไชยวงศ์ศรี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงดิสยากรณ์  มะโนเสาร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงนภสร  หล่อเนตร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงชลลดา  ปัญญาอุทัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงธนวรรณ  จรรยง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงกนกจันทร์  ธรรมกิติ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงพิมพ์รตี  ระฉัตร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายชยากร  สุมทรคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงเมธาวี  พันตามน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงนันทชา  วงค์คม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายภูวรินทร์  ยศถาวร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายมนัญชัย  วงศ์จา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายอธิป  ศรีพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายรัชพล  ธิวงศ์คำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงมีนา  จีนอนันต์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปรียาภัทร  แสงคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงชลธิดา  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงทิพย์สุฑา  สินธุยี่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงธิติยา  อุตรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงพัชรา  สุทธรังษี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงสมัญญา  ดงกาฟู โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายพีรวิชญ์  สุขไร่หลวง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายดิลกธรรม  ชิซากิ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายธนชน  จันทร์วรรณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายอภิวัฒน์  ปันล้อง โรงเรียนวัดป่าบุก 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายอภิรักษ์  บุญมาลัย โรงเรียนวัดป่าบุก 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายกฤติวุฒิ  กิติ โรงเรียนวัดป่าบุก 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายธีรพล  ใจบรรหาญ โรงเรียนวัดป่าบุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงเบญจพรรณ  นันทะขว้าง โรงเรียนวัดป่าบุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายชนกันต์  สมบูรณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายณภัทร  ใจกลางดุก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายณัฐภัทร  ต๊ะดุก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายอนวัช  นิพนธ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายนนทพัทธ์  สายเครื่อง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายนวพร  จิตนารินทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายวรปรัชญ์  สิงห์งาม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศ์นันท์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายปัทกร  ใจจิตร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงพรธิตา  กล้าแข็ง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายธีรเทพ  ศรีฟอง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงบัญฑิตา  จันทร์สวะ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายศุภโชค  สุนันต๊ะ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงณิชารีน์  จันตัน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงพิมมาดา  มาเขียว โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขาวะนา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายสิทธิพงษ์  ยศพิมสาร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายปรัตถกร  สร้อยญาณ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายธัชพล  เร็วการ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายพิทักษ์พงค์  ปันเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงอมลรดา  ภคบวร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายภูริพัฒน์  คำภิคำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายณัฐกรณ์  โนโชติ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายโรจนัสถ์  สุวรรณเรือง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายภูมิพัฒน์  วณิชานุกุลยกิจ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายณภัทร  สมบุญโสด โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงกัญชนิกานต์  เหมยกาศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงชนิสรา  ไชยวงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงธัญวรัตน์  มูลเรือน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายพงศภัค  ทิมพิทักษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงกรกนก  การะเกตุ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงรติกานต์  มูลธิจันทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายปุณณวิช  จีรัตน์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายกฤษฏิ์ศิวัช  ศรีเทศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายสถิตคุณ  วังแวว โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงณภัทร  ด่านปิยโชคกุล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายรุจิภาส  ใจไว โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายจิรัฏฐ์  แปงงาม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงภาสุรีย์  ใจยะปัน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงณภัทร  ณะใจ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงอภิญญา  แก้วมุกดา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงธรรมสรณ์  สุขสาร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงวรัชญา  สุภาษี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายธนวรรธน์  พุฒพิพัฒนสกุล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายวุฒิภัทร  อินตาชัย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายพลพล  กล้าแข็ง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายชยพล  กุณต๊ะคำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงภัทรนันท์  สุธรรมยะ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กชายคณินธร  เคหะสมบูรณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กชายอฑิรุจ  เกื้อกูล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายปรเมศวร์  มาลีเดช โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายอภิชาติ  โชคธนศาลสมบัติ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายกิตติทัต  มณีธร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กชายณัฏฐนันท์  ใจกลางดุก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงญาณิศา  สุทธิวงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงกชพร  วงค์คม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงนันท์นภัส  พันวัน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กชายจอนมารี  ชาดะ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงนันท์นภัส  เป็งนา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงพัณธิชา  ผัดวัง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กชายปัณณวิชญ์  ภคบวร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กชายคณพศ  รอดคง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กชายชนภัทร  ศิริมูล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงพิตรานรี  วงค์วิราช โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายพชรกร  แก้วสว่าง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายธีร์ธวัช  ส่องเมืองสุข โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงณัฏฐิชา  ยะสม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายธนากร  ศรีสกุลอุดมสุข โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงจีรภา  เมืองมูล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงจีรพร  เมืองมูล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงชญานิศา  ชุ่มใจ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กชายอภินันท์  พรมมาแบน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงรมย์รวินท์  เนตรงาม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
589 เด็กชายภูวเดช  ชมภูธัญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
590 เด็กชายศุภณัฐ  สุริยาสัก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายชัชวิน  พรหมกาวี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงศิวิภา  ชัยม่วง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กชายภัทรพล  จันทิวงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายฮิโรมุ  อิชิคาวา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงสุพิชญา  ชอบธรรม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
596 เด็กชายบุรุษมิตร  พวกอินแสง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ศรีงาม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมานุพัฒน์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายชวนันท์  ปินตาศรี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงวิลาสิณีย์  ปันทะแค โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายธนพัต  วีระสะ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายมัธย์นัย  ไวว่อง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงธัญชนก  ศิริคำฟู โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงชนกนันท์  กุณต๊ะคำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงพัณณิตา  ยอดมูลดี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงสุชานันท์  ตาอ้าย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายกฤตธรรศ  แก้วยองผาง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายฐิติพงศ์  หลักแหลม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายอาชิตะ  อินทะพงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายภคินธร  ไชยศรี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ตาแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายอดิวิชญ์  ดวงสนั่น โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ละมูล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายปราชญา  โตปินใจ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายกวิน  ณ คำตัน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายยงวิทย์  กิติเงิน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงนีรพัฒน์  ปัญญาวีระวงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงสาริศา  เดคำกาศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายชิษณุพงศ์  อ้นเกตุ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายพชร  พิพัฒน์วุฒิกุล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายพีระพงศ์  ผานดอยแดน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายกฤติยพงษ์  คำแสน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงนิภาพร  จิตต์ปรารภ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงภัควดี  อุดแจ่ม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ที่ปรึกษา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายปฏิพัทธิ์  เดใจกาศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายสพลเชษฐ์  อมแย้ม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายสุธนา  กวาวหนึ่ง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตันสว่างกูล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงชนันพัทธ์  พรภูริวัฒน์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายชนาธิป  ชมสวน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงมทียา  วงค์ชัย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงเซียะ  อี้ปิง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายศุภณัฐ  กันไชยสัก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุนชาติ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงศริยา  ปาระศรี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงพิราวรรณ  ไชยวงษา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงชฎาพร  ชัยวิลยศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ประเสริฐธนพล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายชัยนันท์ธรณ์  เพลียหาญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงพรรณพษา  ศรียาบ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงพิชญา  สันตะจิตโต โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงภัทชา  กันทรดุษฎี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงณฐกร  ดวงใจสัก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงปนิดา  สว่างเนตร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายถิโรดม  ยาทัญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงขณิฐ  วงศ์ชัย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงอรุณี  พวงมาลัย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงสุธาสินี  รักสิริมงคล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายอัมรินทร์  เสนา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงประวาลปัทม์  พิทาคำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงอภิญญา  นิ่มกิ่ง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงธนัชพร  มณีทอง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงณิชา  ไซโต โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงพิชชาภา  อุไรสาย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายณัฏฐากร  มูลศรี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงรัตกันต์  จินะวงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงอัจฉรีย์  ศรีจาน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายพงศภัค  ศรีกอก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายปุลวัชร  จีรัตน์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงวิมลณัฐ  สมพัตร์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงปวีณัธิดา  ต๊ะดุก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงรมิดา  ไชยวงศ์คำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดวงสถาน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงญาณิศา  ปัญญาเป้า โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงณภัทรธิดา  ปันตุ้ย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรวนหาญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายภัคพล  หงษ์สามสิบหก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงชาลิลญาพร  ไชยวงศ์สิงห์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ใจคำวัง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงภัททิยา  เหล็กตั๋ว โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงกัลยทรรศน์  สันทัดการ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายเอื้ออังกูร  ผัดสัก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายสรัล  ขันคำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงณัฐณิชา  มีชื่อ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงเก่งสุพรรลกัลยา  วิจิตรรัตนไตร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงสุภชา  จันปันขว้าง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทิมพิทักษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงราชาวดี  เกษรพรม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญทากลาง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงวรรณษา  คำปา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงรุจิกร  ด้วงสุยะ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงอัจฉราพร  ปันพันธ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงรุ่งรักขณา  กองอรินทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายณัฐดนัย  จอมจันทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงจิรัชญา  คำจูมจัง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงกรกนก  กระดุมพี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายปรัชญา  ก้างออนตา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงกรพินธุ์  ลุงทอง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  ใจจาย โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายธีรภัทร์  ทุนแท้ โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงกุลปริยาพร  สินทร โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายธีรชาติ  โนโชติ โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายคิมหันต์  ใจวรรณ์ โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แปงวงศ์ดี โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงอรชพร  เลาหกุล โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงกรนันท์  ชัยชนะ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงศศิวิมล  อิ่นคำ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กชายวสิษฐ์  ฟูต๋า โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
701 เด็กชายปภังกร  ธรรมใจ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
702 เด็กหญิงพอใจ  ศรีสุธรรม โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
703 เด็กชายธนวรรธน์  วานิชพิพัฒน์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
704 เด็กหญิงจิตรกัลยา  อาคะจักร์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญสม โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สิรสิทธิ์สืบเชื้อ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงศิริวรางค์  จางกาศ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายถิรวัฒน์  สีแสด โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ใจธิ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงธนภรณ์  แสนใจ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงปริญญา  บวกไธสง โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  มะโนผาบ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายกฤตนัย  ฟูกุชิม่า โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายราชินทร์  มีแก้ว โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงจิณณพัต  ติ๊บธง โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงกุลิสลา  คำบุรี โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายพีรพัฒน์  ธรรมรงค์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายพลกฤต  กำแพงทิพย์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายกิตติพิชญ์  มาตะพาน โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงสุจิตรา  มาโสด โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงศิริลักษณ์  นามวงศ์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายธนกฤต  แก้วมะคำ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายภูมิพัฒน์  วิวัฒน์รัตนศักดิ์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงชญานิษฐ์  วงค์จันทร์ต๊ะ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 นางสาวพราวรวี  กาญจนประโชติ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงณัฎธิดา  ผันยอด โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มะโนผาบ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงเนรัญชรา  ไชยาส้าว โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายธนากร  มุสิกวัตร โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายจิรกิตติ์  ภิโรกาศ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายตฤณ  รวยพงษ์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายชัชวิชญ์  คำสว่าง โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายณัฐวัฒน์  ไชยนาม โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายภาณุพงศ์  ปัญญาทะ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายอภิชาติ  วันจันทร์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายอภิสิทธิ์  วันจันทร์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงธัญยพร  ทองสุข โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายเฉลิมวัสส์  สุขศรีราษฎร์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายกิตโสภณ  โสภณโภไคย โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงณฏฐกมล  อึ้งบริบูรณ์ไพศาล โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายกิตติวัฒน์  ก๋าซ้อน โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงอภิชญา  มีชาญ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงนัฐจรรยาพร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงนภัสสร  วิไลรัตน์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายวิชญ์ชวัล  ขันไร่ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ฉาบพิมาย โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายธนรรชน  ธินันชัย โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงทักษพร  นันตาบุตร โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายพจน์ธฤต  ธรรมสอน โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายสุทธิพจน์  ใจดี โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายภาคภูมิ  พรมจักร โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงสุพิชชา  หาญสุขสินวัฒนา โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงนาราภัทร  แก้วเดชธง โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงกัญญารัตน์  งามใส โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงศิริลักษณา  โกมุทศิริกุล โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงนิลประภา  นันตา โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายติณณภพ  สิริจารุธรรม โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงวริธา  ขวัญชุม โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายพูนสุข  ศรีชูกุล โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กชายณัฐวุฒิ  กันธรรม โรงเรียนวัดบ้านดอน 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงกฤษณาภรณ์  คำคึง โรงเรียนวัดบ้านดอน 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กหญิงนฤมล  บุญมาลัย โรงเรียนวัดบ้านดอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงศิโรรัตน์  จิตรเกื้อกูล โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงณัฐพลิน  คุณาพรชัยพงศ์ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายพงศ์ณกร  คุณาพรชัยพงศ์ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
766 เด็กชายพัสกร  เพชรรักษ์ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
767 เด็กหญิงภคพร  กันทะมูล โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
768 เด็กชายธนวัฒน์  บุตรี โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
769 เด็กชายภควัต  วัฒนาหาญนุวัฒน โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายสุระวิชญ์  สมานรัตนเสถียร โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม