รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชรินรัตน์  ยศไธสง โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงปภาพินท์  บุญเตียม โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงสรัญญา  จันทะโชติ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายสุรพัฒน์  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายสุธนกิจ  วงษ์ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายภูมิฤทธิ์  อยู่สบาย โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกฤษติญาภรณ์  ไวสติ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปภาวดี  สวยฉลาด โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงดลนภา  ปันตา โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงอมิตา  พุทธรักษ์ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญโนนแต้ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงพาทินธิดา  แต้มคู โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงปัณณ์นภัส  สุกใส โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงพรนรินทร์  หักแตก โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายอธิป  รุ่งสุริยาไพรินทร์ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น