รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพีรวัสฐ์  พละศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกานต์  อุดเอ้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายนิรวิทธ์  พวงเรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายรุจิภาส  ปาต๊ะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายศิระ  บู่แย้ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายจักริณ  เหมือนทัพ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายตะวัน  หล้าสมศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายสุทธิวัฒน์  วงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายธนภัทร  ปิงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีโรจนกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายทัศน์พล  สานอินทร์จักร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฐพัชร์  เชื้อกิตติศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายสุกฤษฎิ์  วงค์อ๊อด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายเกล้าชนก  บุญสูงเพชร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายศิวัฒน์  วงค์ธิดา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายพัฒนินท์  เหลี่ยมพงศาพุทธิ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายนนทกร  แซ่ตัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายธณัชพงศ์  วะเท โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนภัทร  ทองอุปการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปาณิศา  ทองคำมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อินชัยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงิพิชามญชุ์  อิ่มหนำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐชา  หล้าชุมภู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงฉวีรัตน์  โนใจปิง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนิรนุช  วงศ์เขียว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภู่ระกำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชนิดาภา  ยอดยิ่ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงเปมิกา  แสนใจยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอรรัมภา  บุลยเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงรตี  ตุ่นสีใส โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงศิรดา  เทพแปง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงบุญยานุช  ชั่งทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกุลรภัส  หมูดวง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอัญชิสา  เตชะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายธนกฤต  กาวินชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายณฐกร  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธนพร  ปลุกเศก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายสิปปภาส  ฟูฝั้น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปณิชา  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอรวรินทร์  อินเขียวสาย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายภาณุพงศ์  ขอน้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายศรัณยภัทร  สิทธิวัง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกชกร  ยาสมร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายภาณุวิชญ์  ใจชุ่ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณัฎฐพัชร  ปัทมแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงศุภิสฌา  ประพันธ์กุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกรวรรณ  ฟองคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงภิญญ์พลอย  เทศมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายกิตติกร  ตันสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายภูริต  ศรีทะโร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายสรสิช  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายภูมิพัฒน์  ญาณิสราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายสิริชัย  ไชยศิริ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายชุณหวัต  ชูวัฒนกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายจารุพล  นุชนิยม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงนรีกานต์  ไชยศิริ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงธัญวลัย  วุฒิศิริศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์พรมมิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายวริศ  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายชวกร  ใจรุ่งรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายวรินทร  ดอนดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงละอองฟ้า  วังซ้าย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงจิรัฏฐยา  ภูมิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วใหญ่ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายณัฐนนท์  หงษ์ใจสี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายณัฏฐภัทร  ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายถิรวิทย์  ยอดปนันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายภูริช  คำปาเชื้อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายสุรชัช  โสภา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายธีรพงศ์  สุภัทร์วัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายก้องภพ  กอไธสง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายนันธวัช  อุตมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายณัทธนกฤต  ทุมนิมิตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายบริวัตร์  พิมสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายจิณณธรรม  ไชยลังกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายภาณุวิชญ์  ยาวิละ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงวสิตา  อินใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงธนัชชา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงมาติกา  วงค์เขียวแดง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพอหทัย  ปิ่นประยูร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงอัชฌาพิชญ์  ยศบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงชนิตา  เครือสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงธัญชนก  อะกะเรือน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกัลยภรณ์  พนาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปิยภรณ์  อินหลี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพริมา  เกตุนามญาติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงจิรัชยา  จันทะสุวันนะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงธัญญาเรศ  สายปินตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชาตะโชติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงวรรธมน  บุญกุณะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงธวัลหทัย  แลกันทะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงกวิสรา  ช่อไชยกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงธันย์ชนก  ชนะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายพชรพล  พรินทรากุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายนนทกร  วังตระกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงวรรณพร  สุวรรณเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายสิรภพ  พลอยแดง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายเจษฎากร  สัตยากุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายณัฐธนเสฏฐ์  ฝั้นเต็ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงฐิติชญา  จุลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงนภาวดี  จตุจินดา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายชนธัญ  วังเสมอ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงทิวระวี  หล้าคำลือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายวรมันต์  ลาภมาก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายสรัล  ทีรฒวณิช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายธนบูลย์  ธิแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายศุภวิชญ์  ปวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายธนภัทร  แก้ววิมล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงจิรภิญญา  กฤตมโนรถ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงหทัยรัตน์  เครือสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงศิริกาญ  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทาแกง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายเสฏฐพันธ์  นนทสูติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายวิศรุต  อินตาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายปฐมพชร  ทองริว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงวิมลสิริ  จันทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายกฤษฏิ์  โสธนไพศาล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายสิรวิชญ์  ครองตาเนิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงณัฎณิฌา  วงค์ษา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายนภนัยน์  เวียงแปด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงทิพาวดี  ธีระวาทิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก้วมะโน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  ราชลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายศิวัช  สมจันทร์ตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายสายกลาง  จะวะนะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายวทันย์  อัครอธิมาตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงวัชญา  เรือนสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงวนคีตานันท์  ปุกคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายชิษณุพงศ์  นิรัติศัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายธิติพันธ์  ตรีสารศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายภากร  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายวรัญชิต  วรรณเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายบัญญพรต  แดงใส โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายพชร  สุวรรณศร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายธนาคิม  ธรรมขัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายชนวีร์  ใจดื่ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายวีรภัทร  ยศสมแสน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายธัชกร  จักรแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงดาราวดี  ทรายใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงนงนภัส  เหลืองธนะผล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายจิรวัฒน์  พงศ์สุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงนพรัตน์  ใจมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงพาขวัญ  ผันผาย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายสิปปกร  เถียงทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายนิติกาญจน์  เทือกมนต์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายศตพรรษ  ใจละออ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายพีระพงษ์  มาลา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายศุภกร  งามเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายสรณ์  ตั้งเบญจผล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายพิศิษฐ์พงศ์  มโนปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายวชรพร  สังข์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงภัทรมน  พวงสายใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงขวัญจิรา  วงค์ชมภู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงชญานิษฐ์  จิวัฒนาพิทักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงจรรยพร  กันต๊ะมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงฐิตารีย์  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายสุณัฐสิษฐ์  เครือปาละ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายกฤษณ์ดนัย  อุปละสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายภาณุรัตน์  ชมภูสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายพงศ์กฤต  บุญไทย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  คำมาก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายสิรวิชญ์  คตชาคร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงรมิดา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงพีรมณฑ์  ตาตระกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงปพิชญา  หลักมั่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายสิริวรภูมิ  ใหม่ขันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงปวริศา  เนียมทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงจิราพร  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงกุลชา  นามะสนธิ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายวรปรัชญ์  เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ชุมภู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงฐปนกุล  เกตุวิชิต โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงมนัชญา  คำทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสราวลี  มีมานะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงมรรษกร  หาญสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงฉันท์ชนิต  ภูฆัง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงปราชญ์ปรีญา  ตามูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงกชกร  เมืองมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงสุพิชญา  จารุทรรศน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงพิชญากร  ถาน้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายวศินภัทร  ยะนิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงกุลณัฐ  ดีสุติน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายนิติภูมิ  วิเชียร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงศิวารี  ป้อมสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงมนัชญา  อุปละกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงปราณปรียา  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงณัฐรัมภา  พิมลศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายณัฐวัฒน์  เนตรคำยม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงธันย์ชนก  เดชธงไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายปองภพ  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายดิลแลน ชนกันต์  เปเรรา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงปิยะธิดา  แปงนุจา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงจรณินท์  วงค์คำลือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงศิรภัทร  เสือทะเล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงวรวรร  ศรีเดช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงฟรอนท์  โชติธนกิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายศิริบูรณ์  เกตุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อินต๊ะขัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขอบทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงกีรติกา  พุทธโชติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงดลวาการ  มาเทพ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายณัฐชนน  บุญยะฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายโรมรัม  วงศ์พิชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายกิติภัฏ  เสริมสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายสวิส  อุนะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายวิศิษย์  คมนัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงขวัญหทัย  ใจยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงธนัชพร  สันตกิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทร์แสนตอ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายภูริพงศ์  อิทธิผล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงจิรชยา  ปัญญาเรือน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงปาณิสรา  หูทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงปราณปรียา  อินต๊ะคำเครือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสุวิณ์ชิตา  จันทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รุ่งเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนงณภัส  เอ็งโอภาสนันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปณัฏฎา  กองจินดา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณิชารีย์  อนุวัติศิริพร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงวีรอร  สุทะคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณัฐกมล  ถือบุญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายกษิดิศ  รุมาก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายสิรภัทร  ใจจูญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายปฏิพัทธ์  เสนแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกัลยภรณ์  เวชพานิช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายเตชินต์  จันทร์ชูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวนัชพร  ชุติธรรมานันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายปิยังกูร  ยอดปะนันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธนวัตน์  ศรีวิกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายเปรม  ภักศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายกมลภพ  โยมงาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายผลิตโชค  กองคำบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายกรไชย  แสนไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  วัชรธาดาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายอาคิรา  คนกล้า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายปฏิพัทธ์  กาวินันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายรัชชานนท์  เรืองไรลักษมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สาระไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ธรรมยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอสมา  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงศุภพิชญ์  ไชยตาล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงปารชญา  หมื่นตาบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงปาเจรา  จิตตุรงค์อาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอภิราภ์  อิศริวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงคุณัชญา  สวรรค์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงนงนภัส  สุทธิพรมมณีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงสาริศา  บัวรวย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงจีระนันท์  วังจิระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงอัญชสา  สิริจิระพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายวชิรพล  คำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายสุดปรีดา  คงเทศน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงพรรณ์จิรา  ตรีสารศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงภิชญาสิฬห์  สีเหลือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายพีรวัส  บุญคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายสิรภพ  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายวรปรัชญ์  พนัสจุฑาบูลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายจักรพรรดิ์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายณภัทร  หุ่นเก่า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายพิภู  แก้ววงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายณัฏฐากร  ยอดคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธนวัตน์  จันทะวัง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  เอื้อแท้ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายศศิศ  ยอดยิ่ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายชนกนนท์  กองกันทะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธรรมสรณ์  มีเที่ยง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายธนวินท์  ไชยดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายคิรากร  ศรีคำชุม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายชนาธิป  โกวิทวัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายศิรสิทธิ์  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงธัญารัตน์  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกานต์ธีรา  วาละ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงธนาภา  ฮ่อธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกัชชรส  ขาวอ่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงสราลี  สิริวงศ์เครือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงปุณณดา  ตรงปัญญาโชติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงลักษณียา  เสรีกุลวิเวทย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงปุณิกา  เกตุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงนลพรรณ  วงค์ชมภู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนำหทัย  บุณยรัตพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงรฎา  อุตะมะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงสิริยากร  สำอางค์ศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงปฐมาวดี  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงเพียงพอใจ  แก้วในชุ่มภูทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงปาริฉัตร  ชัยณรงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงธนัญญา  พรมวัง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงสุวพิชญ์  จงสุวรรณวัฒนา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงณภัทร  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพิชญาภัค  ศรีไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายปกป้อง  วีรอาภาชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อกตัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงธิติธิดา  สิทธิกูลนะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายกิตติ  ช่อไชยกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายนิธิพัทธิ์  รักใหม่ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายคณิศร  หล้าคำเปียง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายจิรายุทธ  องอาจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายธีรภัทร  อธิปัญญาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายพศิน  อาจิริยะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายปฏิภาณ  ประเสริฐศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายภูริพงษ์  คำสอน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายณฐกร  มลิหอม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายวศศาสตร์  รัชนีรมย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายปีย์มนัส  ชัยยศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงปรัชญวรรณ  ไชยวังเย็น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณัฐนรี  การเก่ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงวีรินทร์  มีช้าง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกัญญารัตน์  รังวิจี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงฉันท์ชนก  ไชยมังคลายนต์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงอิ่นฉัตร  วงค์ธิดา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกรกมล  ยอดเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงริลลดา  สมกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงวาสนา  ใจวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนันท์ชนัท  ยศปินตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงประภาสิริ  วันควร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงอัญญาลักษณ์  แปงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงบุญสิตา  ดวงสนม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงชลธิชา  สองเป็ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงนวินดา  เอี่ยมน้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงชญาภา  ขระเขื่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงวิชญาพร  สีตาบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงธัญวรัตม์  แก้วแสนตอ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงสิริวรางค์  ว่องเบญจะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงณัฐนันท์  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงอาริตา  อายะวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงปิยธิดา  ขันคำตั้ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงชัญญาพิชญ์  ประพฤติธรรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณห้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายธนกร  จอมฟอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายสวรัตน์  จิ๋วปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายบวรภพ  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงขวัญข้าว  สายแดง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงสุเมธินี  ใสสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพุทธรักษา  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงภูริษา  อ๊อดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายภาสกร  อ๊อดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงสุธาสินี  ใจสันกลาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงญาณิศา  มยุรา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพิชญาภร  ถาน้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงบุญฐิญา  ศรีโศภน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายคุณากร  วงค์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายกฤตยชญ์  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายธนโชติ  วะเท โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายจิรพัชญ์  อินทร์ต๊ะสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายพันธ์พิชิต  ธนชัยนัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายสุรเชษฐ์  หวังใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายนิธิพัฒน์  กันชาติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายกฤตเมธ  สมสัตย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายประกายวิทย์  เครือศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายปธานิน  มูลเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงณัฐชยา  เจนคิด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงวริศษริยา  มีใจวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสุปรียา  ยานุทัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงเลียงวลี  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงจิราพร  โมลัง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  อิ่นแก้วปวงคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงอิสริยา  ไชยทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุวรรณศร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงรุจิษยา  ลาหิรัญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงชนกานต์  จุราเพชร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงชนกานต์  หมูแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงรมณีย์  จอมคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปลายฟ้า  บู่แย้ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงทรรศวรรณ  สุวรรณเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  กุศลินกร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงอภิชญา  มณีพรหม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ขัดแข็งแรง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงอุรชา  จิตติพันธุื โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงนลินนิภา  สินธุวาทิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงอัญชิษฐา  จงสัมฤทธิ์ดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายพนศักดิ์  คำพะแย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายเพชรช่วง  ฟูปินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายก้องกิดากร  ปิงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายพีรพัฒน์  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายภูผา  ไชยรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายกมลภพ  เณรรอด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงพิชญธิดา  ใจยาบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณหทัย  ดอกแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงชัชชลิตา  แก้วสด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เครือจินจ๋อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงธัญญา  สงวนพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บำเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงสุวภาดี  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงภัครสร  หน่อนันตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงณิชารีย์  เรืองกลั่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงภาสินี  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงสุภัชญาดา  โมเหล็ก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงธาริกาขจร  กฤตธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงธัญภัทชา  สังข์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงลภัสรดา  อินวัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แลวลิด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงมนัสนันท์  อมฤตเกรียงไกร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายปุณณวิชญ์  อภิวงค์คำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงไปรยา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงภคธีมา  ภู่กิตติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงนภัสนันท์  ตาคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงปมลวรรณ  ตันจันกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงภัทรมน  พลติ๊บ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สีธรรมใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงปรียาดา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงมนัสนันท์  เครือระยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงปุณยนุช  สายสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายชัชรัณ  ศรีอรุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีกันชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณิชา  ปันวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสุพิชฌา  บุญชุม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงสิริภากร  เจียรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปุณณภพพสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายกฤตภาส  ณรงค์ชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายนันทภพ  อินทิยศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงคุลิกา  ศรีคำชุม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายภูมิพัฒน์  เตจินะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธีธัช  ธนาพุฒิกร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงประภาวรินทร์  ตารุสา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายรัชภูมิ  หอระดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายธนภัทร  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณเทพ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฉัตรชัยสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงไอศิกา  ปิงยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายปารินทร์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงเบญญาภา  กระเสาร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงปุณิกา  อินต๊ะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกนกรดา  ปราเหนือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายวิศวะ  ลัดดาวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายสร้างสรรค์  ไชยชมภู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายวติกานต์  ผิวเหลืองสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงทิพรดา  ชื่นแสง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงสุพิชญา  กาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงศุทธิชา  เชื้อเต๊อะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายชนะโชติ  สติแน่ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายเอกธนัช  สุขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายพุฒิพงศ์  โชติสุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงณภัทร  วัชรขจรกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงรินท์ลภัส  แก้ววิจิตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายชิโณวาสน์  พิชิตพิชญ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงวรัณยา  ยะทุ่งตัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายวีรภัทร  สุภัทร์วัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายปารมี  จันทรวิทุร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงสิริกร  เจียรวัฒนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายชิษณุชา  ตุ้ยสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายวีรภัทร  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายพสิษฐ์  ทำไธสง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายณภัทร  ลิ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายภวัต  ภักดีบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกัญญ์วรา  กอแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพิชาสิรี  วงศ์เอบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปิงชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงธนภรณ์  พันธุ์หอม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายเจริญยิ่ง  สีเสน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงลิปิการ์  พลเคน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงสุทธดา  ใจตาบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงสุธินี  ฤกษ์สุภา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ประทุมโทน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายธนบดี  แก้วชัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายธีรพงศ์  รัชดาพันธ์เรือง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายณวัฒน์  เรืองเดชาวิวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายศิวกานต์  ขวัญพรหม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายอภิรักษ์  กมลประภาสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายพีร์  นนทรักส์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงศิรินทร์  เชื้อสำราญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงอลิสา  อโร่า โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงญาณสิรี  เทพศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงศุภัคชญาภรณ์  ต๊ะใจ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงศิริรัศมิ์  เจริญแสนสุข โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงอชิมา  ภูวเศรษฐ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายพีรัช  เหลืองจิรโณทัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายธีรภัทร์  จิตตวัฒนรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายรตน  ปิลาเป็ง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กชายพีรพัฒน์  สินทวี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองใจ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายชยุตม์  ไชยวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงชญานิษฐ์  จันทาพูน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงณัชชา  สุขเกษม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายประสบโชค  ตรียกูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงฐิติชญา  เทียนถนอม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายเขมินท์  พินิตเกียรติสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายธิติธนันต์  กิมวังตะโก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายปกรณ์  พงษ์คุณากร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงแพรวเพชร  เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงปิย์วรา  ทินวัง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงณัฐนันท์  เรนทอน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงธนัญชา  ตื้อยศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายสีสันต์  จันทร์ทอง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ล้อวัชระสุภาภรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงนฤพรณ์  ศักดิ์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อติโรจน์ปัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงณัฐญาดา  ธรรมชัยกุล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงณิชมน  วัฒนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายนรากร  ฝั้นตาเกี้ยว โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชาย่วทัญญูู  เคหะลูน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายจิรวัฒน์  มงคลดี โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายพงศ์พณิช  ใจยะติ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายพงศกร  แจ่มจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายสรวิชญ์  เส็งเต๋ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายธนกฤต  จอมพนางาม โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายธนพนธ์  ใจตั้ง โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายปาณรวิช  ่ต๊ะมาฟู โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายจารุกิตติ์  ทองหลิ้ม โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายโชติพัฒนพงศ์  เทิดเบญจธร โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงชมพูนุท  ริมสิยาพร โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายพิริยกร  เตชะเต่ย โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายอภิชัย  เพชรมณี โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
506 เด็กชายธนัยนันท์  พินธิสืบ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายณัฐวุฒิ  กาตาสาย โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายจิรายุทธ  ศรีคำ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายกรรชัย  คำเครือ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงศรารัตน์  กลิ่นหอม โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงกฤษณาวดี  คงธนภักดีบวร โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงสุตาภัทร  ดาราวงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงกานต์สินี  สุโยธา โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงพัชรินทร์  ยะมอนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงวนัทชนันท์  ปัญญา โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงณปภาพร  ขัดแข็งแรง โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธนวินท์  แซ่เจ๋า โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงบุศรา  ใจยาติ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายเมฑาวัฒน์  ศรีทิญาติ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายธงชาติ  เขียวงาม โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงณัฐมณี  พันธุ์สุริยวงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงสุดาพร  เขียวงาม โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 1 ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยวุฒิ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กชายเสริมศักดิ์   หมื่นอ้าย โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายรณกฤต  แก้วบุญธรรม โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายทักษิณ  นาสรรค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงพิมพรรณ  ยุติธรรม โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายคเชนทร์  สืบจิตต์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายชัยบดินทร์  แซ่จิ๋ว โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงธีรนารี  วรรณา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายณัฐพนธ์  ชัยวงฝัน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายศุภฤกษ์  แก้วแสง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงอารีรัตน์  สีม่วง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงอังคณา  แก้วร่วง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายธนวัฒน์  เอกราช โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กชายปรีชา  เครือระยา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายกรกช  อินทร์ตาวงค์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
538 เด็กชายจักรภพ  จีนะวิจารณะ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เทพสุยะ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
540 เด็กหญิงธิษณามดี  แสนคำร้อย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ฟองมัน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงชาลิสา  กันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
543 เด็กหญิงณัชชานันท์  กันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
544 เด็กหญิงชุลีพร  สีอ่อน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
545 เด็กหญิงภานิล  เครือสบจาง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
546 เด็กหญิงฐานิตา  ศรีสุขใส โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
547 เด็กชายจิรเดช  งามสวย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
548 เด็กชายจิณณวัตร  แก้วนิลตา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายณัฐพล  เพียรไป โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายณัฐวุฒิ  อินตั้ง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กชายบริธาน  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายภีษมะ  มัชฌิมา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงนันทการต์  ศิลลา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงพัตรพิมล  กาญจนวิภากุล โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงภัทรพร  คนธปาน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงสุทธิดา  สืบพรหม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงอริสรา  เถาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายจิรกร  ยะเลิศ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงชลธิชา  เครือระยา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายณฐวัฒน์  ไชยแสน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายณัฐวัฒน์  บัวเงิน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายวีรภัทร  เสมอใจ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายศุภ  วจีกรรม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายธนวิชญ์  คำลือ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายพิชเญศ  วงค์สูง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายจตุภัทร  ธนู โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงจุฬามณี  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงภาณุมาศ  คำนิล โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงวิภาดา  พันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงสุชานาถ  หมั่นคิด โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงธนิษฐา  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงภัทรศยา  เพียรไป โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงสิริกร  นันทะโย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงสุธาสิณี  ศรีปินตา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงเพชราภรณ์  แซ่จ๋าว โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงมินตรา  วงค์ศรีชัย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงศิริมาพร  ยุทธมานพ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงอุรัสยา  อุดใจ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงมณีฐกานต์  สุภาพันธ์ชูชัย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงภัทราภรณ์  พงษ์บูรพา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงรัชนี  คล้ายทอง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายเศรษฐพงศ์  คาสมบัติ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงศุภัชญา  ศรีปินตา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายวรภัทร  มูลเมือง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายภาณุวัฒน์  ถุงคำ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายราชกิจ  กาคำ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายสุทธิกานต์  ชัยทอง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงนภัสวรรณ  กอบบุญ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงนวพรรษ  อ่อนจิตร โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายธนากร  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายธนกฤต  ด้วงคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงณัฐวิภา  ตั้งตัว โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายไชยยันต์  สุธา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายณรงค์เดช  แสนอาจ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงจิราพัชร  กิตติวราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายเนติพงศ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงภิยยดา  อูปนวล โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีสม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายนิธิกร  เงินมูล โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายปรัชญา  กาเงิน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายนวพล  ศรีสม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายปฏิวัฒน์  แจ่มวิมล โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายจิรทีปต์  เอียกพงษ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายภูตะวัน  วรรณจิตร โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายเจษฎา  เสนขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กชายนัสกร  ท่อนฟู โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงเมธาวีร์  กลัดสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงปาณิสรา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงทักษยา  ทรงกิติพิศาล โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงฐิติวรดา  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงวิภาดา  วชิรปัญญากุล โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงเนยขวัญ  แซ่จิว โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงภาดา  เครือสบจาง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายภูมิธฤทธิ์  แก้วดวงน้อย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายวรพัฒน์  นันทะสี โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายศตานนท์  ต่อกัน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงธนิษฐา  ขอนเดื่อ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงอัญรัตน์  อ่างคำ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายไตรรัตน์  ก่อพานิชกุล โรงเรียนประชาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายธนกร  อารียกูล โรงเรียนประชาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 นายไตรภพ  ก่อพานิชกุล โรงเรียนประชาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงนภนภัส  อินทร์ชัยเทพ โรงเรียนประชาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงมัญฑิตา  มากบุญประสิทธิ์ โรงเรียนประชาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงเนติชัย  ใจเที่ยงตรง โรงเรียนประชาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงสาธิตา  โรจนกูร โรงเรียนประชาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายจักรภพ  ขัติศรี โรงเรียนประชาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายภัสร์พสุ  รุ่งฉัตร โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายรชตะ  กาวิละ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงพนิตานันท์  ชื่นพิริยานนท์ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงธันยาพร  พวงเงิน โรงเรียนเทศบาล1 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงดุริยาภรณ์  เด่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล1 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงณัฐานันท์  ปราศรัย โรงเรียนเทศบาล1 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายกิตติพงษ์  ขันใจ โรงเรียนเทศบาล1 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายพชร  ใหม่สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล1 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายภคพล  โรจนวิภาค โรงเรียนเทศบาล5 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาล5 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงภัทรธิดา  สายสุภาพ โรงเรียนเทศบาล5 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงทิพย์ภวรรณ  ทิมเม่น โรงเรียนเทศบาล5 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงขวัญชนก  เมืองแป้น โรงเรียนเทศบาล5 1 ป.6 วิทย์ประถม