รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพีรยณัฏฐ์  มูลเชื้อ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายปฏิภาณ  บุญประจวบ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงศุภิสรา  ราชวงค์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกชกร  ทานะจิตต์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายณภัทร  สุขศรี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายศุภรากร  เฉลยศาสตร์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงเปมิกา  แสงม่วง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณหทัย  กองทอง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงวรัชยา  นวลรักษา โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โถสำริต โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายสิทธิชัย  แก้วทอง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายประกฤษฎิ์  วงษ์สมบัติ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสุภาพร  นาคตระกูล โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายกฤษณพล  เกตุเผือก โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจหาญ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์  คลายานนท์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายอภิรักษ์  ทองรอด โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงอภิญญา  พันธ์เณร โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสุณิสา  แซ่โค้ว โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธนภรณ์  สอาด โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงบงกช  ฉ่ำเจริญ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงมนิสา  วงษ์เคี่ยม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชนัญภรณ์  ทองคำน้อย โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายนุชากรณ์  ขันธศึกษา โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปาณิสรา  วงศ์อุไร โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงศิริพร  ฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  เกียรติอรุณโรจน์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงภาราวดี  สิงห์พันธ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงนพวรรณ  ปั้นประเสริฐ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงพศิกา  ตโมพุทศิริ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงณัฐธิดา  ราชวงษ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงณปภัช  ม่วงแพร โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงรุจิรดา  ผลฉาย โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  โพธิ์บุญ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงปัญญสิริย์  มูลชาลี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กชายธีรพงศ์  เล็กภักดี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกนกวรรณ  จานุกูล โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงโกลัญญา  เด่นดวง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กชายสิริศักดิ์  กมลศิลป์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงเกศสุดา  ทองคง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงสิริยากร  หนูชัย โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงกัญฐณา  วุฒไพศาล โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงฐิญาภัช  สุดสิน โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงลภัสรดา  หุ้มทองคำ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงปัญญรัตน์  สมพงษ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงอาทิตญา  สิงหะ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายนิติพงศ์  เห็มจัตุลัด โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายสหภาพ  ใยกะมุข โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กชายวงศธร  งามสวัสดิ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงจิรัชยา  ฉ่ำสดใส โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  จั่นรักษ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกมลวรรณ  จานุกูล โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายวรากร  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงนิพาดา  ภิรมย์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงนิวารินทร์  พวงวงษา โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงบัณฑิตา  มูลหญ้าแพรก โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายธีร์กวิน  ระทวย โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กชายสุรธัช  คนมั่น โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายพิชชากร  จันทร์ทองใส โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กชายเตชิต  ขวัญยืน โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงชลิตา  กอกัน โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงธนพร  อ่อนโนน โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงหทัยภัทร  สีสด โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงทักษพร  แจ้งจีน โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพรพรรณ  โพธิ์เงิน โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกุลนันท์  ศรีเจริญ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัฐรัตน์  อโนดาษ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายธีรวัฒน์  สังคหัตถากร โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงนลินนิภา  กันโพงาม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสุทธิตา  พรประดับ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงศศิธร  แก้ววาว โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงสิริวิมล  สีสุข โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงอภิสรา  ปิ่นแหลม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงมนัสนันท์  สะแก โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีจัตุรัส โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกัณญารัตน์  ผาสุข โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงชลธิชา  หมอยา โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงเกศกัญญา  ศรีรักษา โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงปริฉัตร  อยู่ยิ่ง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงนันท์ลิน  อินทร์พล โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายจิรวัฒน์  ใจคำ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายศุทธวีร์พันธุ์  พุ่มพวง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงอัญมณี  ทองไทย โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงชนิกานต์  ร้อยแก้ว โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงภัคจีรา  มอญดี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงโชติมา  คล้อยนาค โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำนวนศักดิ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงศิรภัสสร  สวัสดิผล โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงรัมภาพร  เอี่ยมดี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงภูริชญา  นาคพุ่ม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายพีรชัย  สินมั่น โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายภูริภัทร  ทองภู โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายศุภกิตติ์  โสสีสุข โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงสิปาง  วงศ์ตั้นหิ้น โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงวริศรา  สีสมุทร โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำอุดม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายเจริญ  อันประนิตย์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายปรีชาพร  เจ็กสูงเนิน โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายธนกร  สุขศรี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงธนิสร  ทับทิม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายสิริกร  สุขผล โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปาณิศรา  ชูหิรัญ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงปาณิสรา  สืบสุยะ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายพงศ์ภูดิศ  จิตรจง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงนภัสกร  พรหมชาติ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายดรัณภพ  พันธ์จันทร์ดี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงประกายฟ้า  คล้ายรักษ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงระวีวรรณ  ถุงเงิน โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาดา  รัตนกิตติ์อังกูร โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงมนต์นภา  แก่นแก้ว โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปานแก้ว  คำปนารถ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์เอี่ยม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชลดา  สุขอ่อง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสุพิชญา  เปล่งสันเทียะ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงเกวริน  อ่อนละมัย โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนราวัลย์  จิระเนตร โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงคณิษร  ศรสุวรรณภักดี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงบูรพา  เอี่ยมอิ่ม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกนกวลัย  เจริญพร โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงนริศรา  นพตากูล โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปาลิตา  จำปางาม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงญาณภา  เรียนแจ้ง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงตรีเพชร  ศิริมงคล โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายภัทรพล  ประจง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสุรีรัตน์  มิ่งขำ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  จิ๋วประเสริฐ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงสิริกร  ท่าจำปา โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสุจิวรรณ์  ดวนขันธ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงศศิธร  บัววาศ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงเอมพิกา  ศรีสกุล โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธิดาพร  พลเสน โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายภาณุพันธ์  ศรีเเพ่ง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงจิราภรณ์  พุทธเดช โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวิมลสิริ  อยู่ยืน โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงภิญญดา  ศรสุวรรณภักดี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฐธิตา  เมืองงาม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงอรษา  ปาสีวงษ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายชัยพงษ์  จันทร์ตรา โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเทียม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีรักษา โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธัชรินทร์  สุขสุนิตย์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงอุไรวรรณ  เกตุหอม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธีรเมธ  ขันธ์ดี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกัณฐิกา  แก้วประวัติ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธิดารัตน์  ลือศิริ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงแพรพรรณ  เชาว์ไว โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โฉมไสว โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงรสริน  มอญดี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกนกชนก  อ่อนคล้าย โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายจิรภัทร  สาสิน โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายพิษณุ  สืบเชื้อ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงนภัสสร  สินลา โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายกฤษณพงศ์  กองบุญ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  มิ่งพันธ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายสรยุทธ  ทับทิมบัว โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงไพลิน  บัวมาก โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายนรินทร์ภัสร์  ผาพิมพ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายอรรถพล  บุญชุ่ม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายชลสิทธิ์  สิงห์อนันต์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายธุวานนท์  ดิษสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายชนาธิป  สวัสดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงวาสิฎฐี  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชัยยศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายจักรภัทร  ศรีสาคร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงรัตติกาล  ตันมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงภทรภรณ์  สลุงใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายรังสิมันต์  สายทิพย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายวราเมธ  สุรรัตน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายวัชรากร  ราญฎร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พวงเข็มแดง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงณัฐนันท์  เหลืองอร่าม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายพรพิพัฒน์  สุขดา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงชนัญชิดา  หนองบัว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายณัชพล  ขาวสังข์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงธนิดา  แผงดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงพัชรี  คงทรัพย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงธันย์ชนก  เฉยแหวน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ฤทัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์แพทย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายนริศ  กิตติศัพท์ขจร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สมเอี่ยม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงสรัญญา  ลานสมบัตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายพงศธร  วิริยะเกษม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายศิวกร  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายศิรพงศ์  ฉลาดคิด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายเนติวงศ์  ชาวห้วยหมาก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายพรพิทักษ์  หลวงเขียว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายบูรพา  สมบัติทยานนท์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายธนากร  จันทร์แดง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายชาญวิทย์  เงินสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงวิลาสินี  เฮงประเสริฐ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายชลสิทธิ์  กิ้มนวน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายภัควัฒน์  เครือจันตา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายวีรภัทร  ไชยทาง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายนิธิวัฒน์  อินทศร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงกนกพรรณ  ตุลาทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงณัฎฐ์ชุดา  สลุงอยู่ดาสิริ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงเยาวภา  แวดอุดม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายอนุวัติ  ยุนิลาธนกิจ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายภัทรพล  สิทธิราช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายณภัทร  เงินอุปถัมภ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายอินทฤทธิ์  ลานคำแหง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายปฏิพัทธ์  แก่นสากล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จิตจำนงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงปรัชญาพร  คามะนา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงรัตนาวดี  ตังคณิตานนท์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงมินตรา  เชยวิจิตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงปาลิตา  ปรางค์นอก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงสุขวิมล  การะวงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายปราโมทย์  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงศิรภัสสร  มั่นคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงจุฑามณี  ดวงเงิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงอังคณา  พรมสโร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงณิชนันทน์  บาร์คอส โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายคเชนทร์  คำสอน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายปริญญา  บุญณะกูล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายณัฐชา  เพศสุวรรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงธิดารัตน์  ราญฎร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงวันวิสา  แสนกล้า โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงอาทิตยา  อ่อนสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขประเสริฐ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงชนาภา  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงดวงกมล  ไชยทองศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายณัฐพนธ์  เข็มดา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายวิระยะ  ศรีสุมาลัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายอภิสิทธิ์  ผดุงนึก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายพชรพล  เถื่อนวงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายธิปไตย  มาลัยวงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายศุภวิชญ์  ล้ำเลิศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงณัฐณิชา  กรองแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงชนิกานต์  ยอดคำตัน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงธนัชชา  เจริญศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงพัชราภา  วงษ์สลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงจุฑามาศ  นาคำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงปาริฉัตร  สีรงณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงจิราภา  ชินทรักษา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงบุษกร  จงเทพ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายพันธกานต์  กุณธูป โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายณภัทร  เกตุคำศรัยศกร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายณัฐพล  ใจชื้น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายศรัณยพงค์  จารุเพ็ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงบุษกร  คำพลึก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงชญาดา  ใจชื้น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงกนกวรรณ  โอภาษี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงนฤมล  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงปรียาภา  หาทางลาน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงปรานต์ปรียา  ทาเทพ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงสาธินี  จำเริญรื่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายจักรภพ  บุญแสง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายปรีชา  ยมาภัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงฐิติญา  อินทรพงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงปาณิตา  เมฆา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายวรรัฐ  หนูแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายพีรพัฒน์  คงสมบูรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงดลนภา  สลุงอยู่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงปภัสนันท์  ฤทธิ์น้อย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงวรัญญา  ภุมรินทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงบุญฑริกา  อนุชาติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพินัชชญา  ศรีเพชร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงพินณารัตน์  จำปาทิพย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงพัฒนาพร  สุวรรณ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงกฤตยา  อ้วนศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายวชิรวิทย์  จิตสมัคร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงสุปรียา  เนินทราย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายกมลภพ  หนูแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงธิดารัตน์  จุ้ยสกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายสมยศ  ปริโต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงจิราภรณ์  แจ้งมรคา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายสุชล  จันทร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงจิดาภา  โพธิ์ศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงศิริรัตน์  สิงห์ทา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายณัฐฏกานต์  ขุนทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ประทุมศิลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงสุธิศา  ขันธะสุโข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงมณีวรรณ์  ธรรมนิยม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงพุทธพร  พรภู่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงปรียาฉัตร  จันทา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายรชต  โตดีลัง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายภาณุพงศ์  นันโต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงกมลรัตน์  อาดดีลัง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงธนัชชา  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงศิรินภา  เทียนศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงจิรดา  พงษ์ภมร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายชัชวาล  สาดจันทึก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงอาทิตยา  วันนาลัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงนัชชา  เกตุสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงชนากานต์  ใจสุวรรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงกุลธิดา  จำปาทิพย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงเจนจิรา  มีชาติชวนันท์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายนนทวัฒน์  นามวงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงสุชานาถ  โสภา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงอาลีนา  หุ่นไทย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายจิรวัฒน์  เกิดหลำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงโสภาณพิศ  ภัทรกาญจนพันธ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายชัยพัฒน์  แป้นสุวรรณ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายฉันทพัฒน์  ทองอินทร์พงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงประภาศิริ  พิมพา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงพรชิตา  ขำพลจิต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงแพรวา  เพ็งชาติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงวรัญญา  ผูกจิตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงศิริพร  ทองไทย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงปัณฑิตา  มีฤาษี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงมีนลญา  สิงวัน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงนิรชา  พงษ์ภมร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงศศิกานต์  เข็มวงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงกานติมา  โพธิ์ศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงปณิตา  หมึกสี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงณีรนุช  ทองฤทธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงสุมาลัย  น้อยศักดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงลลิตา  คณาฤทธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงนนทิชา  เอกนาวากิจ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงภาวินี  เจริญสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงปานามา  โนนสว่าง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงพรทิพย์  พงษ์สงวน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงทิพย์ปรียา  ฉายา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงบุญรักษา  รัตนะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงพรรษกร  เงินสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงปวีณา  เจริญสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายก้องภพ  วงษ์สว่าง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายปรัชญา  สุ่มมาตร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงวิชญาดา  อรุณเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงวิยะดา  ฉัตรคำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายเทวรินทร์  บุญช่วย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายกรกวิน  วงษ์ขอม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายสรวิชญ์  เหมือนพลอย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายธีรภัทร  ทัพมาลัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงธิดาทิพย  สุขทัศน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงกิตติยา  ทัพวิเศษ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงปฏิญญา  สมบุญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายชวิศ  บาร์คอส โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายสรานนท์  เชตประพันธ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายผาณิต  แย้มเมืองไชย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายชัชสรัญ  พลพรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายจตุพร  ศรีบำรุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงสุชานาถ  เข็มมาก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงสุพรรณสา  ถ้วยทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงจิตสุภา  สวนหลวง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายนรานนท์  แจ้งนคร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายณัฐพนธ์  จำปาดิบ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายอวิรุทธิ์  นาคมณี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายพรเทพ  บุญศรีโรจน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงมาลินี  กาวิล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพฤศา  สังข์ประไพ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายชลสิทธิ์  เที่ยงธรรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงเบญจมาศ  ติณเวช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงวิภาวรรณ  ลาโม้ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ดวงตาวงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงลักษณารีย์  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปิยดา  กองถึก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายกฤษฎา  กระปุกนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงอิสรีย์  ทองบุญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงอุษณาวรรณ  โกมลวานิช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงรสิตา  ทองอิ่ม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงวัลย์ลิกา  มีสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงแพนเค้ก  อินทรสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงชมพูนุช  สัญจร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายอชิรวิทย์  พานพบ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายภูริณัฐ  ประดิษฐ์ภูมิ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงอนันยา  เงินสันเทียะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายธราดล  วงษ์ทน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงสุกัญญา  อรุณเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงปนิชดา  นวมลพจน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงกมลพรรณ  หนูแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงน้องนภัส  กิฬาชัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงนภัสวรรณ  กิตติศัพท์ขจร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงอนัญญา  น้อยเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงสุณิสา  ผาสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงอริสรา  ดงหลง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายอาณัส  เจ๊ะหมัด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงศรุตา  คำพลึก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายศุภณัฐ  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงภัทรวดี  จงเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงปานชีวา  เจริญสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงอาทิตยา  แสงมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายนพคุณ  บุญทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงจิดาภา  เพ็งสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงสายเปล  ศรียัน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงฐิติชญาน์  เกตุดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงณิชานาฏ  ตันทะตุ่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงพฤทธิพร  คิดดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายอาทิตย์  แสงอุทัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายธนศักดิ์  งามดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายกฤษฎี  คตน่วม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายวุฒิชัย  อินทร์สุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปนิตา  รัตนวงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงศิริณภากรณ์  ยืนชีวิต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงสุนิษา  บุบผา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงศิริวรรณ  เขียวสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงอนันตญา  เอี่ยมเพ็ชรเพ็ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงณิชาภรณ์  สำเริง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายพีรทัต  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายนพดล  โมรีวัน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายวชิรพล  วงษ์เนียม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายศิวกร  เฉลิมนาม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายกฤษณะ  เรือนปัญญา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงวรัญญากร  กิ่งย้อย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงณัฐนิชา  จันนิฤทัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายปุระชัย  ยามา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายยุทธการ  จันคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไพรเอนก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงวาเศรษฐี  โนนดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพรชนก  น้อมบุญญา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีพยัคฆ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงกัญญาวีย์  ขวัญตา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายคมศักดิ์  แสวงศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงวนิดา  แป้นแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายเมธาวี  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงวรรัตน์  ทองเย็น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงจิรนันท์  ฉัตรตะขบ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงอรณัญน์  เจ๊ะหมัด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายณัฐสรรค์  นวมลพจน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายฐิติวัฒน์  โพธิ์พัฒน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายศิวัช  ทองกร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายรพีภัทร  ประคองเก็บ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุดดา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงอนิลทิตา  เย็นเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงวิษา  ยิ่งเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายยศพัทธ์  พูลศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายเดชาธร  พงษ์สงวน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายอมรกานต์  ชูวิชัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายธนกร  เทียนเรียว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพรรณพฤกษา  วัยวุฒิ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงวนิดา  ศิลปาภรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพัชรินทร์  น่วมนุ้ย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กลับศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงพันธิตรา  พานิชลาน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงภัทรนันท์  พงษ์สงวน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงนวรัตน์  พ่วงเผือก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงนริชา  กระปุกนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายทิวา  รื่นภาคราบ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงจิรภิญญา  ลานสันทัด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงวริศา  สูงใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงเบญญาภา  กิ่งไทร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงญาริศา  วงษ์ทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงนิศารัตน์  มงคลสาร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สว่างดาว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณัฐรุจา  ดิษสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุคำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณัฐชา  ศิริ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงวิชญาพร  นำไทย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงปุณณดา  แสงสว่าง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงชลธิชา  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงอารยา  ชุบช่วย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงกีรติ  จิตณรงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใจโปร่ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายกันตพล  มูลใจตา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายภูวดล  เฟื่องเดช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงขนิษฐา  หมื่นเมือง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงธนนันท์  จันลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงเยาวภา  ทับศิลป์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายจิรภัทร  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายทศพล  ประเสริฐทรัพย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายกิตติภพ  สิงห์แก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายณัฐวุฒิ  ยอดผา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงกัลยกร  เงินสันเทียะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงภูริชยา  ทนลาน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงกานดา  เชื่อมั่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงสุภารัตน์  ชำนาญกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงอัญธิกา  พวงมาลัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายยศพล  ขำวงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายกณวรรธน์ หาว  ซุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายศุภกร  สิงห์คะเชนทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงนิชารัตน์  ใยเย็น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงปารวี  นิ่มฟัก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงเยาวเรศ  นุ่มอุรา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงอภัสรา  ผาสุริวงศ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เยียวรัมย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายพิชชากร  เถื่อนวงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายประพจน์  วัดน้อย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายปิยวัฒน์  ฉัตรเพ็งศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายเศกสรรค์  สุตตันติปิฎก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงสุชาวดี  พงษ์สมร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายปวริศ  สลุงโครพ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงภูริชญา  เหรียญทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงณัฐกานต์  สูงใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สร้อยศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงภูริชญา  บุญมี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงสุปรีญา  แก้วฤทธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงอมรรัตน์  อินต๊ะกาวิล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงสิริวิภา  ยิ่งเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงอนุสา  ประจงแต่ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายจารุวัฒน์  หนูน้อย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงสุพิชย์ชา  พูนหลำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงปาริชาติ  วงษาหาร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายมงคล  ตอมพุทรา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายวศิน  อ่อนพรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายประเสริฐศักดิ์  ยันดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงนารีรัตน์  สีมัยนาม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายชนวัฒน์  แย้มเจิม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงจิดาภา  ทำกินดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงสุนีรัตน์  อภิชัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงอังคณา  งามมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงพุธิตา  เฉลยอาจ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายสรวิชญ์  วงษ์มณี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงกนกวรรณ  อุส่าห์ดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายทิพย์สัณห์  นิ่มสังข์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ป้อมสุวรรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงชฎาพร  งานสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงณัฐชา  แพทองคำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงสุภัสสร  อินสอาด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงศศิประภา  เฉลิมพจน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงภัทรภร  ชุมพร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงมนฤทัย  ทองเย็น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงกนกกร  ชูวงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายจตุพงศ์  พัดเงิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงณัฐมล  นันโต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงจุฑามาส  ขันนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงธัญจิรา  สอนสวัสดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงวรรณษา  คำพลึก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงพรพิมล  บุญอำพล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงแพรวา  โต๊ะสัมฤทธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายปริญญา  หกขุนทด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงสุภาวดี  อุ่นเสนีย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงนฤมล  วงษ์แดง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจภักดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงชลดา  อิ่มใจ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงพรทิพา  เจริญสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงณัฐชา  ลาดสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงจิณณพัต  คตน่วม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงพรรณทิวา  หวังจุลกลาง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายจตุุรภัทร  ตราชู โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงธันชนก  สานกลาง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงสรณ์สิริ  ทางดี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีวิไล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงเพชรัตน์  โกสุมพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กชายศิวกร  ศิริปูน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หลิวทอง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงศศิธร  พลทะรักษา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงจุฑามณี  บุญเผือก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงโซไลดา  สังข์พราหมร์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พันธุขันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายอริญชัย  ค้ำชู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายภูริปัณย์  สรรพัญญุติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายธันยบูรณ์  ชวดหลี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายภาวิช  บุญจันทร์เชย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายอภวิชญ์  พันธุขันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
540 เด็กชายธนกร  ตันติไพจิตร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงญาณภัทร  ถุงเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงวิรันยุพา  อาริยปัญญาสถาพร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายธนากร  บัวสุวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 นางสาวฐิฏิชญาณี  เทียนบางธัญโรจ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นายอัษฎาวุธ  สุเมธิวิทย์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 นางสาวสตรีรัตน์  ดวงเนตร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงชนิกานต์  หรั่งแร่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงปริชญา  สุทธิธรรมนันต์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงพัชรวรรณ  ทับทิมเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายภาวัต  บุญจันทร์เชย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 นางสาววิภาดา  นาแสวง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวจิดาภา  วิมุติสุนทร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงกิตติวรรณ  เจริญสุข โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวชนากานต์  พรหมสุคนธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายนทีฑัต  ฟักนิ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กรองแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงชลดา  แก้วสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงรวิสรา  เจียรมาศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงณัฐชา  กลิ่นหอม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นางสาวแพรวพรรณ  ธรรมเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นางสาวณัฐฐาภรณ์  ศิริสลุง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายธนากร  เชิดชูชัยทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นายณัฐภัค  พัฒน์ชัยวุฒิกุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นายชลชาติ  ด้วงโต โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายธนกฤต  แซ่กิม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงศศิธาดา  เวสสธาดา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายกฤษนัฐ  สถิตย์เวียงทอง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงปราณปริยา  ศรีประจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายเจตน์ชณินท์  ฉันทตระกูลชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายศรณ์  ทางดี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงพาพรรณ  อ้นจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายธนาดล  ซื่อกิจธนโภคิน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายพีรพัฒน์  ภักดีวงษา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายเปรม  อุนาสี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทรังสิยานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงยุพารัตน์  ผ่องฉาย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายวชิรวิทย์  สุทธปัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงประภัสสร  นามขุนทด โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อึ่งชัยภูมิ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายสพณดณัย  เชื้อชาญ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายเงินแท่ง  เพียเฮียง โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายไพโรจน์  จันทา โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายธนธรณ์  รื่นรมย์ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงวิภารัตน์  แจ้งโห้ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายพีรพัฒน์  สุขหนู โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายสิทธิพงษ์  มะเดื่อ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายศุภชัย  สุขพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายกิตติชัย  ตรงมา โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายกิติพัฒน์  ชูเชิด โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงศศิกานต์  สมวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงนันทนา  เพิ่มขุนทด โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายเอกดนัย  เหง่าเฮียง โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงวรรณชนก  ลิ้มทัศไนยกุล โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงนงนุช  มอเน โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงจิรวรรณ  ขำปู่ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงนิภาภรณ์  ศรีคร้าม โรงเรียนวัดดำรงบุล 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงศศิธร  สุขสนิท โรงเรียนวัดดำรงบุล 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงศิริยากรณ์  สุขสนิท โรงเรียนวัดดำรงบุล 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงปิยารมย์  แท่งทอง โรงเรียนวัดดำรงบุล 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กชายจารุพงศ์  กระปุกนาค โรงเรียนวัดดำรงบุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายพรชัย  อารีชาติ โรงเรียนวัดดำรงบุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายปฏิภาน  อยู่เพ็ชร โรงเรียนวัดดำรงบุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายวัชรพล  ลาภโพธิ์ทอง โรงเรียนวัดดำรงบุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงสุภาวดี  จาคำคง โรงเรียนวัดดำรงบุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงธันย์ชนก  อบมะรี โรงเรียนวัดดำรงบุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายชนันธร  เชื้อบุญจันทร์ โรงเรียนวัดดำรงบุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญทิม โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายชลสิทธิ์  ขุนทศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงวรรณรท  กฐินเทศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงสุธาทิพย์  สุริยะบุตร โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงสุณิษา  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายภานุวัฒน์  เหล็กกลาง โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงวรัญญา  สิริอุดมเดชา โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงธิติยา  รื่นวงษ์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ม่วงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงนงลักษณ์  คำลือ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงเปมิกา  ดวงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงนันทิพร  แตงเจริญ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายสมเจต  น้อยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายณัฐพงษ์  หลักพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงฐานิกา  อินสอน โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายก้องภพ  วานยุทโช โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายพีรพัฒน์  กิวิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงจรัญพร  สลุงอยู่ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แก้วสีหมอก โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงอาภัสรา  คันศร โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายวรวิทย์  มีมะณี โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงปรียานันท์  ธรรมจันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงชลธิชา  สังข์สี โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายพัชรพล  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายโกมินทร์  คำภีรัง โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงกฤติกาญจน์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงปวรวรรณ  สัณฑกุล โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงกาญจนี  มาอินทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงพิชญา  มณีอินทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงวชิราภรณ์  กลิ่นสีสุข โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงณปภา  จูจันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงณัฐญาดา  เส้นคราม โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงชาลิสา  เมืองแสน โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงสุภาพร  สุขเกษม โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงเจลวรินทร์  สุขเกษม โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายรุจิกร  ยินดีทรัพย์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงนภัสสร  สังข์ทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงพรรณภัทร  แสนช่าง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สนธิสัญญา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
648 เด็กชายภควัต  แก้วกลางดอน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
649 เด็กหญิงปลายกัลยา  ไทยชนะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
650 เด็กหญิงพสริญา  วรปัญญา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
651 เด็กชายธนชาติ  ฉวีวัฒน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงจรัสรัตน์  เนตรคุณ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
653 เด็กหญิงสุรีรัตน์  เงินแจ่ม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
654 เด็กหญิงศิริวรรณ  ช้างจวง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
655 เด็กชายนันทพันธ์  สนทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
656 เด็กหญิงปนัดดา  คุ้มตีทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
657 เด็กชายรัฐศาสตร์  นวลน้อย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงอรรัมภา  คงยุทธ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
659 เด็กชายรุ่งรวิน  คำนนท์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
660 เด็กหญิงอภิชยา  อรรถจิตร โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
661 เด็กหญิงพจน์ณิชา  นาคจำนงค์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
662 เด็กหญิงขวัญทิพย์  สุจริตปฏิภาณ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุทธินันท์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กชายเวทิศ  พันธุรักษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
665 เด็กชายปกฉัตร  บุตะเขียว โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงสนธิตา  พยุงพงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กหญิงจินดารัตน์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายกรวิชญ์  ปานรัตน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กชายภูริภัทร  โคตรวงษ์จันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
670 เด็กหญิงเอวิตา  ทูปทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีวิชัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์เพ็ญแข โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชมดง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายสมเกียรติ  ล้อมวงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
675 เด็กชายธีรภัทร  แสงโคตร โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
676 เด็กหญิงฐิตาภา  ไกรสิริโภค โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
677 เด็กหญิงณัฐธิดา  เข็มงาม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
678 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เฮ็งพร้อม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
679 เด็กหญิงอมรรัตน์  เมืองสำราญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
680 เด็กชายปรินทร  อินทร์นอก โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
681 เด็กชายฐิติวัสส์  ใจเที่ยง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
682 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  แก้วคง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
683 เด็กหญิงจุฑารัตน์  นกกาศักดิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
684 เด็กหญิงทิพวรรณ  ก้อนทองคำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายวิธวินท์  จำปาทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
686 เด็กชายฐปนัท  ทุมทา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
687 เด็กหญิงบุญพิทักษ์  เดื่อดิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
688 เด็กหญิงสุรพิชญา  ชะบางาม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
689 เด็กหญิงธันยพร  ปาญฑผลิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
690 เด็กหญิงปัญญาพัฒน์  ขาววร โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
691 เด็กหญิงวรรณพร  วงษ์แดง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
692 เด็กหญิงนิชาภัทร  โอฮิระ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงจันทศิริ  สมบุญทวงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงอรณิชา  สุขนา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
695 เด็กชายภรัณยู  พันธ์ภักดี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
696 เด็กชายปุณณวีร์  ตาลเหล็ก โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงพชรธิดา  ชัยกิจ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงปัณรส  แก้วลัดดา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงฐิติวรดา  ตุ้มเที่ยง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กชายสุธี  วิริยะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
701 เด็กหญิงอธิชา  หอมอินทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
702 เด็กหญิงทรรณรต  ศรีไตรภพ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
703 เด็กหญิงอัญมณี  นุชพงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
704 เด็กหญิงนัชชา  กันสุข โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
705 เด็กหญิงธัชพร  ชูช้าง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
706 เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์  แนบนิล โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
707 เด็กหญิงปกิตตา  เดชพละ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
708 เด็กหญิงสุปรียา  บุญจันดา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงซากินะฮ์  แสงวิมาน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
710 เด็กหญิงชนัญชิดา  คงไทย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
711 เด็กหญิงธนภรณ์  กุลเสือ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
712 เด็กชายศรัณยพงศ์  เปกาลี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
713 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปานคุ้ม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงจตุพร  ชัยเจริญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายพงษ์พัฒน์  ไวยทรง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กหญิงนฤมล  หงษ์ร่อน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงธิดารัตน์  ลายจุด โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
718 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เทียนทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงณัฐนิษฐา  ศรีคำแหง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงพิยดา  เพียรกิจนา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
721 เด็กชายธนทัต  แก้วธไนศวรรย์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
722 เด็กชายศุภเศรษฐ์  กัลลประวิทย์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
723 เด็กชายชยพล  สิทธิพูน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
724 เด็กหญิงศศิภา  เหมือนเมือง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
725 เด็กชายชัยนพพร  จงสุขกลาง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายพันธวัช  ตันตระกูล โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายเมธาวี  กัลยาญวัตร โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงนริศรา  แถมจำเริญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงบงกช  บุญคำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 นางสาวอักษรสินี  อินทร์พินิจ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 นายพีรพัฒน์  ตันตระกูล โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงเด่นนภา  เพ็งสลุง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 นางสาวศิริรัตน์  ทัศนะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงจิดาภา  หริ่มเทศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 นางสาวสุนิสา  จันทร์ฝ้าย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงธารทิพย์  นิยมพร โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายศุภกร  มาเหนี่ยง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงจิราวรรณ  ประจิตร โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงจุฑามาศ  สร้อยฟ้า โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงกานต์พิชชา  โนนจุ้ย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงอภิชญา  โสนน้อย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงกิตติมา  จั่นวงศ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงกัญญรัตน์  อ่อนละมัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีโยธี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายนันท์ภูมิ  อาสานอก โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายณัฐพล  จันทร์ผ่อง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ่ล่ำสัน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงพรทิพย์  ไวยทรง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงจีรนันท์  หะสิตะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายวุฒิชัย  พันขุนทด โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงสุพรรษา  ล่องลอย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงธมนวรรณ  ไพรเขียว โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  รองแหยม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายณัฐพงศ์  ฟักทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงชนนิกานต์  สิงห์เงิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายอธิน  พฤฒิวรัญญู โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายนภพล  ปานคุ้ม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงขวัญสิรดา  แก้วมน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กชายอเนชา  อิ่มเอม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายธัชชัย  คูณจันทร์ทึก โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงกรภัทร  ศรีดา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงมนัสนันท์  สว่าง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงวิภา  แก้วเจริญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงตันหยง  กระต่ายจันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงมุฑิตา  ชิดนอก โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงกัลยาพร  ศรีสุข โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงปิยวดี  ดวงอัคฆะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงกัลยภรณ์  ประเสริฐแก้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงธนิสรณ์  โพธิ์พิทักษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงกานต์ธีรา  รวงน้อย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงบุญญปัญญ์  ดรชัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงปัณณภัตต์  แก้วปนทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงสโรชา  ปิ่นนาค โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงชนัญญา  ขุนการินทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงณฐมณฑน์  บุตรมี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงณภัทร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปัจจัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงสายสวรรค์  สิงห์เงิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงวรรณกานต์  บุญนารักษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงจิรัชฎา  พิมพา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายพงศกร  อ่อนสำลี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงธัญชนก  เอี่ยมทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายนพเก้า  สีนาง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงอาภาภัทร  คงเจริญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงวรวีร์  ทูปขุนทด โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายณฐชา  วิทยัน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริสำอางค์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงวิชชุอร  ไชยารักษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงนิตวิภา  จันทระ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงพัทธนันท์  กล่อมทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงฐิดาภา  ยมจันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงอัญนินทร์  ปุณณพรธนาโรจน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงนิชาภา  เอี่ยมเมือง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ดนตรี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงโสภินดา  บุญวงศ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงดาวรรณ  นันฑมานนท์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงสุพิชญา  รองแหยม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงปวิณากร  เอี่ยมเฟื่อง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กชายกฤษณะ  ครองเคหา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงสุภิสรา  รัตนพยอม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายจารุพัชน์  จันทวงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายรัชต  บุราณคำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายณัฐภัทร  พรมมา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงพิมลวรรณ  บุญเกิด โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายภูเบศร์  เฉลิมมณฑป โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงเจียระไน  เจียรณ์มงคล โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พัชราภา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงชนัญชิดา  เรือนดี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงฐณัฐฐา  แสงคำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงอภิญญา  เทพแดง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงภาณุมาศ  ยงยุทธิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงธิติญากรณ์  เปี่ยมสุข โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงนรีกานต์  ธีระเสถียร โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงสุพิชา  แสงคำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายศุภณัฐ  ทองวงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงนวรัตน์  ไชยสุข โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กชายศหวรรษ  ประสังริโย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงอารยา  ศรีฉ่ำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงณัชชา  จงรักษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงนลินญา  พ่วงไพบูลย์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงอรัญญา  บุญจันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงนาตาชา  พุฒป้อง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงอนัญญา  สังข์รุ่ง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กชายพีรภาส  ภูสมตา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงศุภิสรา  จั่นทองแท้สกุล โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงมัณฑนา  วงศ์สังวาลย์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงสุดารัตน์  ภักดีณรงค์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงมณีวรรณ  เจียงพุทธา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงพลอยนภา  จั่นนิล โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายธนวินท์  สุทธาดี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีจันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงธนัชชา  กิ่งสันเทียะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายนนทนันท์  มั่นพรม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายอนพัทย์  ภู่สี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงสุณิสา  ชีรัมย์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงณัฐวดี  เปียดี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงกีรัตยา  วาสุนา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายกฤษดา  สนธิสัญญา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงพนิดา  ชาญชัยรัตนชัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงเกวลิน  บุญขยาย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงหยกพกา  กลิ่นเทศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงมัลลิกา  พุฒแก้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายญาณภัทร  เกตุหล่ำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายธนบดี  ชูพักตร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ฉัตรนรเศรษฐ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงกรกนก  พรมสี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขสานต์ โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
848 เด็กหญิงสุพรรณรัตน์  ลุนลอย โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
849 เด็กหญิงอรธิดา  นาคสำฤทธิ์ โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เจ็กกลัด โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
851 เด็กหญิงบงกชรัตน์  แสงคร้าม โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงฐิตาพร  บุญพันธ์ โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงสุวรรณา  อินทร์ขำ โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายภูมิพัฒน์  หนูคำ โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงปาริฉัตร  หวังถ้ำกลาง โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงสุวิชชา  ชั่งทอง โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงพัชราภรณ์  นันสุนีย์ โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายอภิสิทธิ์  นามชัย โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงกันยรัดษ์  พงษ์ปาน โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายชัชชัย  คล้ายวิเชียร โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายธรานนท์  พันบุญ โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายตะวัน  หมื่นละ โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงธัญยาภรณ์  พลเขียว โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กชายณรงค์วัฒณ์  ขันโสดา โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายอภิรักษ์  สุขประมาณ โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงจันทร์จิรา  สีคำมุล โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กชายอมรเทพ  นาคสำฤทธิ์ โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม