รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายภวินท์  ปานฝึกดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายนฤเบศร์  ขวัญสมคิด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายจักรภัทร  กุลวงษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายธรรมรักษ์  ธรรมมานอก โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฏฐภรณ์  ฤทธิเพชรอัมพร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  แก้วจินดา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายสิรวิชญ์  มีเฟือง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายรณกร  ศรีใจป้อ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายณฐนน  จันทร์พงษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายอาทิวัฒน์  ครุธพันธุ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สวัสดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจิดาภา  ชูรักษา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพาขวัญ  ทองโพธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนลพรรณ  แก้วไทย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพัชรพร  เพิ่มศิลป์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายณัฏฐพล  จันทร์เพ็ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายทรงโปรด  กิตติสุวรางกูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงอัฐภิญญา  พัตรภักดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชาลิสา  สุขประสิทธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองเอียง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายสรวิศ  จรรยาขันติกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายศุภกร  วงษ์กุหลาบ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายวุสิตวันต์  อินทชาติ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองย้อย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายแทนคุณ  เหลืองวิลัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐรินีย์  พูลแย้ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปารณีย์  คุณบัวลา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงสุภิญญา  ตั้งศิริ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงจรัสรวี  จาตกานนท์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุญมานำ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพิมพ์วิอร  สายวาริน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปาณิสรา  เปียอยู่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายปัณณ์  กุลหกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงญาณิศา  แย้มยินดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงลลิตภัทร  เอี่ยมโซ้ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายก้องภพ  เสือเมือง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายภูวริศ  ภัทรพิพัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธัญะทิพย์  แก้วรัศมีโชติ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฐชยา  สายพิมพ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนภสร  เจริญศรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงทฤฒมน  อุมรินทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงแพรวา  จิตรักสิงห์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายภูพิงค์  เกียรติไทยพิพัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายศักย์ศรณ์  ประเสริฐสุข โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  โกสินทร์ตระการ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายนัทธพล  มามั่งคั่ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายรณกร  อุทัยวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายต้นน้ำ  มณีพฤกษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายรัชวานนท์  ประชากูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายสิรภพ  สกลวิจิตร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายปุณณวิชญ์  คล้ายรักษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงภัทรียา  เคียนทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงนงนภัส  เกตุน้อย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธวัลรัตน์  จินพล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงศุภิสรา  เภาด้วง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายวงศพัทธ์  คล่องสั่งสอน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไพรดำ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เทพไกรลาศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงกิตติชัญญา  กล้วยดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายชวนันท์  จรุงโรจน์รัศมี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายปวิกัญจน์  บุญน่วม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายปรัชญ์  เปลี่ยนศรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงขวัญชนก  ชัยนุวงษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายอติกันต์  เกิดบัวเพชร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอธิษฐาน  ทางดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  ศักดิ์สิริกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงชัญญาภัค  ทองสุทธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพรรณณัทอร  บุญมา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงศดานันท์  รุ่งกระจ่าง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายชิษณุฒ  สุขคุ้ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายวราทิตย์  ปิดกวงษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนิษิตา  ยิ่งสบาย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายธีร์ภวินท์  เหมือนเพชร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายพชรดนัย  ชัยนุวงษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายนนทพันธุ์  กองตาพันธุ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงชนิกานต์  เส็งผล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพรนภัส  ดิษสร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายวัสส์ฐนเมธ  หลิมวานิช โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณัฐนันท์  สิทธิพรวรกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายศุภณัฏฐ์  เกิดอนันต์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายเรืองชัย  สุขประสิทธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายศุภกฤต  เกษรศักดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  พัตรภักดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสุวภัทร  กัมปนยุทธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงรุจาภา  ประหยัด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงวรรธนันท์  โตเสวก โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฐฐศศิ  บุญเจริญพานิช โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงทิศิวิรินทร์  กิตติบุญญาทิวากร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายลัญจกร  แสงสุขสว่าง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายภูริณัฐ  เมืองคำ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายณภัทร  มณีวรรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกฤตธีรา  ตฤปอัชฌา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงอารยา  เย็นฉ่ำ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มาตจรัสเพชร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โตน้อย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ควรคง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปวริศา  สืบเนียม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงณัฐพัชร์  บุญเจริญพานิช โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายชัยภัทร  เปลี่ยนปาน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายภาวัช  วิพัฒครุฑ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายนวิน  องอาจทวีชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายภวัต  กองจำปา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกันตพัฒน์  อ่อนสลุง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายพรประสิทธิ์  พรหมอวยพร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายพัสกร  บัวอ่อน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงปาณิสรา  คชเวช โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพิรญากร  ปิ่นชัชวาลย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพนัชกร  ก้อนทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงศิริพร  ลอยพูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงธนสร  ทองชิต โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงภัทรวนันท์  ขจรราช โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงสุวรรณาภรณ์  ตันธัมะอารี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงวิระดา  คำขวัญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงจิรัชธญา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกีรติกา  อินแสน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายวิชชากร  พระบำรุง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายหัฏฐกร  ชาติวัฒนสุคนธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงฐานิตา  ทรัพย์มูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายโสภณวิชญ์  บัวแก้ว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายภูวิศ  พ่วงพี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายชนพัฒน์  บ่ายเที่ยง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายปวริศร์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายรพีพัฒน์  ธรรมวิจารณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายนพวิทย์  จิราธนายุพัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายกรภัทร  ลิจุติภูมิ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงภัทรวดี  ปัญหา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณพิชญา  สมบูรณ์อำนาจเสรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงโชติกา  ทองพันธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงพิชชาภา  โกสินทร์ตระการ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพิรญาณ์  อินจันทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงภัทรภรณ์  มีแฟง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพชรมน  เทียนทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงภัทรภรณ์  พวงจำปี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายพุฒิคุณ  ขุนจรูญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายพิชญ์  รัตนายน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธนภัทร  พลแย้ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายวีรฤทธิ์  สว่างใจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายธีรัตม์  สังฆกิจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณัฏฐ์ดนัย  ขำงาม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายนรบดี  ด่านสวัสดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายเขมปกรณ์  บุญลยางกูร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงบุณยวีร์  หริกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปัทมพร  บุญขยาย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงอารยา  ตันประสิทธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงขวัญชนันท์  สุวรรณประทีป โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  สืบสุข โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงเนติกาญจน์  วงษ์พยอม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงสิริญาดา  เสริมทรัพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสปัญรนันท์  ศรีจันทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณิชา  รูโปบล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงเขมิกา  บุญเพียร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงสุวพัชร  พิเชษฐ์อาภา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงปุณณภา  กัณหะกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงสุภัสสรา  นิลพาทย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกันต์ฤทัยรัตน์  ดีสันเทียะ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ปาลวัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงอชิรญา  เคร่งใจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอณัฐชญา  อยู่พร้อม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงญาดา  ธนะวงค์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  คร้ามแสง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ปิ่นทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณภชนก  อุตสานนท์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงจิตราภรณ์  วรรณวิลัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณัฐติกาญจน์  แสงสว่าง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองช้อย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงสิริวิมล  ชมชนะ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงคู่บุญ  ชาติวัฒนสุคนธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงรชยา  ฆโนทัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  บุญประสาท โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงภคพร  โพธิ์สุนทร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พ่วงพี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายกิตติทัต  แพรสี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายนฤบดินทร์  ทิพนัด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายปิยวัฒน์  ใบกว้าง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายคมภวิษย์  ธูปหอม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายชลสิทธิ์  อ่ำรอด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายกิตติพงษ์  ช้อยแสง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายปัญจพงศ์  ภูบาลชื่น โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายพีรวัส  ลาป้อง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายเอกภวิษย์  ธูปหอม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายธีธัช  คุ้มเมือง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงจอมขวัญ  ฉางปูนทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปิญชาน์  ยิ้มรุ่งเรือง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนารีรัตน์  ใจชื้น โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงเกตน์นิภา  คลังผา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงทิพยสิทธิ์  หอมละม้าย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอนัญญา  มีกุศล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงชาณินี  ตรงดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพรพิพัฒน์  สารีสุข โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงหทัยกาญน์  ห่วงศร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกนกรดา  สาหร่ายทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงธณัฐชา  สิทธิสงคราม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดิษมา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรือนทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงธีริศรา  ตาคำ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายภูริพัฒน์  บุญหล้า โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธนกฤต  ฉัตรัตติกรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกฤษณล  แก้วแจ้ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายนิติกร  จิตตางกูร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายเรวัต  เล็กอึ่ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เสริมสุข โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายภูเพชร  วัฒนะทรัพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายภาคิน  สาหร่ายทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายณัฐวุฒิ  หิรัญพงษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายกฤษฎา  ลิ้มไพบูรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายสุภวัตร  เสาวภา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายกิตติธัช  จรรยาขันติกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายวีรภัทร  สีชมพูนุช โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายณัชพล  โรจน์บุญฤทธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธีรรัตติกร  พลรัตนศักดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายปฏิพัทธ์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงชมภูนุช  ขาวสม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงศิรภัสสร  ลิ้มไพบูรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงชนิกานต์  เกริกอิสริยะ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณวิญา  คมขำ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณัชชา  ศุขเจริญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงมินตรา  ปั้นเคลือบ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายเมธาพร  วงศ์นิ่ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธเณตร์  จิตร์ปราณี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพีรวัฒน์  อารีรุ่งเรือง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เฟื่องศักดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณิชาภา  ฉุยฉาย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงชนิตสิรี  บัติทิม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงวรินธร  ทรัพย์หิรัญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอัจฉณี  ทรัพย์มูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงนาฏลดา  ขุนแก้วตา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  มังกรทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายอภิสิทธิ์  มาตาเดิม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพิชชานุช  คำแก้ว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงกวิสรา  จำปา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์กำจร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงลลิตา  ยางคำ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอัจฉณา  ทรัพย์มูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงภัทรลภา  ตาแหลม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณัฐธิดา  คงเจริญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงอรปรียา  มะนะนา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายนราวิชญ์  ซังเอียด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายทัตพล  เจริญพันธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายศรัณย์  แซมเขียว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายกษิดิ์เดช  วีระพงศ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  ชัยประเสริฐ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณิชากร  พลทวี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสุกฤตา  หาธรรม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงเฌอเอม  ต่วนชะเอม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายวริทธิ์ธร  สดาวงษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงจิณณพัต  เพ็งศรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายเนติธร  พิมพา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงอนัญพร  บางผึ้ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงธารทิพย์  ประสงค์ตระกูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงวรินทร  ปั้นดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงรมิตา  สายสงค์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงรัญชิดา  สิงหนาท โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปวรพัสตร์  วรรณกลาง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงภารวี  มิ่งศักดิ์ศรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงดวงกมล  อ่อนลออ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงญาณิกา  ฤาเดชนันทน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปณิธิเจริญวงศ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณัฐนรี  สุมณฑา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พลชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปุณยวีร์  ฉลาดดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงวิชญาดา  ทองสัมพันธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายจุลจรัญ  พันธุนนท์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายธนวรรธน์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายอธิวีร์  อนุพงศ์พินิจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายอชิตพล  แทนโป โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสุพิชญานันท์  เดชสนธิ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงธนพร  ชัยรัตนอุดมกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงภัทราพร  คำมา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณัฐหทัย  มากสุริย์วงศ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงอภิชญา  เพียรประเสริฐ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงนัทธมน  กล่อมปัญญา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงรัฐกานต์  เกตุพรหม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณิชนันทน์  บัณฑิตเสน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกมญฐกาญจน์  มั่นคง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงณัชชา  สิทธินววิธ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายภัทราวุธ  จุลสุคนธ์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายยุทธรงค์  น้ำจันทร์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายวรัญญู  อินทรทรัพย์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายสรวิชญ์  อ่อนศรี โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายสหรัชฏ์  ศรีระธุ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายสุรัตน์  สรรพยานุวัฒน์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายสุวัฒนชัย  เชื้อแถว โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงข้าวขวัญ  คมคาย โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงณิชาภัทร์  วโรรส โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญประดิษฐ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงพีรยา  จันตะเสน โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงสุวดี  ทองสุข โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงศุภรักษา  กอกัน โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงนภาวรรณ  เฮงสิ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายญาณวุฒิ  ธุระพันธ์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายวิชญพล  เพ่งผล โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายสิทธินันท์  ลัดดาแย้ม โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายภูวดล  ดำนิล โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายวิสุทธิ์ชัย  วทัญญู โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายสักรินทร์  นนทะภา โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายบุริศร์  ทองสุข โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายรัฐนนท์  ปานขาว โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายศรัณย์  มธุรส โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายปภาวิน  หอมชะเอม โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายหิรัญ  มาลัย โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 นายนพคุณ  ชมเกตุแก้ว โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายพัฐนนท์  ชารี โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายอนันต์  ไชยนุรักษ์ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายอรรถกร  จินดานุ โรงเรียนวินิตศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายธุมากร  ล้อมวงษ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงวรวรรณ  จำเนียรสาร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายภูรี  สีดอกบวบ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงวรัญญา  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  อ้อยทองทิพย์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงธนภรณ์  เชิดฉัน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงเกวลิน  เสมอใจ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายยศกร  ถาวร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงมาติกา  ตรัสกูล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงธัญชญา  โพธิ์จิ๋ว โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงณัฐชา  วงษ์มนัตย์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วตา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายธีปกร  ชินราช โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงฐาปนี  ทวีลัย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายวชิรวิทย์  นุ่มพรหม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายชิษณุพงศ์  ภู่ทอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายกษิดิ์เดช  หัสดินรัตน์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายณัฐชนน  บัวสุวรรณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายพัตร์พล  แสงสะอาด โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีสุนนท์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงจิตนภา  ปิ่นทอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงจันทร์สุดา  สุพรรณโกเกฆ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงธนพร  รอดงาม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พันทวี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงอารียา  สมานพันธุ์นุวัฒน์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงปาณิสรา  พงษ์ไทยพันธ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายทักษ์ดนัย  เมฆอินทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายณัฐกิตติ์  อยู่ชม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายเบญจพล  เทศชื่น โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายจตุรวิทย์  บุญคูณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงชมพูนุท  ลิมกาญจนาภา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายกองทัพ  พร้อมเจริญ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายนิติทัศน์  บัวผัน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  คชเถื่อน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายวงศธร  เพิ่มพูลทรัพย์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงวิชญาพร  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงวรัทยา  เฉลียวฉลาด โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงอมรรัตน์  เฉลยวงษ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สังขพงษ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงจอมขวัญ  สมสุข โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงจอมภัค  สมสุข โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงธมลวรรณ  สายพิมพ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงธนธรณ์  ทรัพย์สิน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงเยาวพา  ประเสริฐปราณี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายอภิรักษ์  พุกชาติ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายภาณุวัฒน์  บูรวรรณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 นางสาวสุดารา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นายกริช  งามมาก โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงศตพร  วัฒนธรรม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นายสุรวัชร์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 นายสรศักดิ์  พึ่งน้อย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นางสาวธนภรณ์  ยะประสิทธิ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 นางสาวอรุนีย์  สุขทัศน์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 นางสาวศศิธร  เนาวรัตน์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นางสาวซาบา  อาโลซีลี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายสุรัตน์  ปลีกล้วย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 นายจิรายุ  ดิสเอ็ม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นายกิตติภพ  เกิดคำ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ทัดอยู่ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวจุฬาทิพย์  ประชาชัยพิพัฒน์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นางสาวชลธิชา  ชนะพลกรัง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 นางสาวชลธิสา  จันทร์สุข โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นางสาวกาญจนา  วงพิมล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  เผ่านุช โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 นายศุภชัย  ชะนะภักดิ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงสาวินี  ศักดิ์เจริญชัยกุล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นายภาณุพิชญ์  เต่าสุวรรณ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทรัพย์งาม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายปริยวิศว์  โชติพัฒน์ธนะ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายดนัย  ทิมเทียน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายนครินทร์  โพธิ์ศรี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แจ่มโพธิ์กุล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงลักษณารีย์  บรรเทิงสุข โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีดี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายพีรพัฒน์  สืบอักษร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณ์ผดุง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
383 เด็กชายนัทธพงศ์  บุญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุชนกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายธนวรรธน์  สงบน้อย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายธนบดี  สังข์ศิริ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กชายรัฐวิทย์  สาระคำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงกัณฑิมา  เชื่อมชิต โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงมิ่งพร  สีสืบมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงกิรณา  เกษตรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงธิชา  จั่นอยู่ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายสิทธา  ชาลี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายพงศธร  ม่วงโสรส โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายธีรัตม์  ดำมณี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กชายธีประกรณ์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงอมรัตน์  ฉาบเพชร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงสุมลฑา  โอสถประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงโชติกา  ธงรัตนะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงนิชาภัทร  ใหญ่ยิ่ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงนริศรา  จันทร์เรืองรบ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ประดับมุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงกมลชนก  รมมุลตรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กชายทิพย์โสฬส  ศรีมงคลปทุม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กชายภูรินท์  รอดแย้ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงพรชนก  มั่นที่สุด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงนวภัทร  จันทร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีวิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงปวีนา  แจ้งสว่าง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงสนิฎา  สกุลดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายอดิรุจ  พวงมาลี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายธีรภัทร  พรมมี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายธนภัทร  จงแพทย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายธีรวีร์  ทองธนาเดช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เรืองพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงศิริวิมล  ศรีสุภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงภาวริน  สีมาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ชูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงกุลยา  อิ่มช่วยชู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายนรวีร์  จันทรหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงสรัลพร  ห้วยลึก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงภัทรสุดา  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายชยธร  พรหมแพทย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายธนพนธ์  เอกประชารัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายธนภัทร  เอกประชารัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายสุประวีณ  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายพสิษฐ์  พงศ์พัฒนรัฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กชายชรัสกนก  ธรรมรักขิโต โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กชายณัฐภูมิ  ด่านวัฒนา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
430 เด็กชายฐพัฒ  ชินบุตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
431 เด็กชายกิตติธนนท์  ดีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายพีรพงศ์  หนองบัวล่าง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายเตชิต  เมฆรารัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายศิณะ  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงเสาวรักษ์  จำปามูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงสุชาวดี  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ห้วยบุญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อ่อนตา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงศรัณย์พร  เพชรรอด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงพิชารัตน์  ประภาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงวรินทร  สละอวยพร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายภัทร์นรินทร์  จิตต์จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  งามพลกรัง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายภัทร์นัทต์  เลิศศักดิ์เกษตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายภูตะวัน  จิตต์จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายสตางค์  คำศิลา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายคุณากร  เมืองอ่ำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงสินีนาถ  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายเมธาสิทธิ์  บางผึ้ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายภัทรพล  บัวเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายกิตติภพ  สาดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายธนวิชญ์  วัฒนสาร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงชลทิชา  นิ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงกรวรรณ  ชนชนะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วประสิทธิโชค โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายศรัณย์พร  อำ่ทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กชายกฤตนัย  งามญาติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายณัฐวุฒิ  เลิศสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายศุภกร  เคนบัวบาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายภูพิชญ์  วะศินรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงณภัทร  สุขมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายสิทธิชัย  ไข่หงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงศรีรัตน์วดี  งามบุญแถม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงภูริชญา  วะศินรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงวรัญญา  สิทธิกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงอภิสรา  เปี่ยมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายพัชรพงค์  โตเขียว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงมิ่งมงคล  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายณพล  เพ็ชรมณ๊ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายนิพพานนท์  ภักดิ์ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายลิลวิทย์  จันทร์ชื่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายศุภวัฒน์  กลิ่นชาติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงสุธีดา  ทองย้อย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงพิชญาวี  นุชสละ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงภาสวีร์  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายอชิตะ  กันอุปัทว์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงภาวินี  บุญมี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงกันตพิชญ์  กล่อมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายสุขพสิษฐ์ลภณ  ผ่องจำปา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายวรรณกร  แก่นทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายกฤษฏิกร  ดวงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายสรวิชญ์  สุวรรณนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายธารา  ธรรมประชา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายจิรกร  ปรีชาจารย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายวัชริศ  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายธนาธิป  รามัญวงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายวัชเรศ  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายชุติมันต์  เทวี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายณัฐศักดิ์  ดีเลิศสิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายทินภัทร  มณีรุ่ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงชัญญา  พรมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงวรรณกานต์  ศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงณัฐยาวดี  แข่งเพ็ญแข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงเบญญาดา  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงรุจาภา  แจ้งแสงทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงปาณิสรา  กังคะพิลาศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงกนกรัตน์  วงศ์พยอม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงอริสรา  เดชนันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงณภัชญา  สายหัสดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พันธ์ทุ้ย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงอัญมณี  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายภูรี  เหมือนเหลา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายไชยภัทร  พิสุทธิไชย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายธรณ์ธันย์  ภู่ขาว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายภรภัทร  ตุ้ยเต็มวงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายรามา  จันตะเสน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายณัฐภัทร  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายกิตติภูมิ  ไตรธรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายศุภกร  สนธิรอด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายนิติพงษ์  แก้วสาคร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายสรวิชญ์  ช่อทับทิม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายเติมพงศ์  กระเบียด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายรติบดี  ทารักษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายฐนน  ฤทธิ์มาก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงรัชดาพร  ม่วงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงอัญชิฐา  เนียมจำรัส โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงสุภิสรา  คำหาญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงฉัตรชนก  คนซื่อ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงวรรณภา  อิ่มเอม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงกชพร  นาคมณี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงอรพรรณ  รักษาทางดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงวิกานดา  ดวงจิต โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงแพรทอง  โสภา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงณิชาภา  ธูปทองไชย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงสมิตานันท์  เปลี่ยนดิษฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงธนภร  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงกันยรัตน์  ทนุผล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงภัทร์สิรี  กินจำปา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงกชพรรณ  แสงอิ่ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงชญุดา  หร่ายสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายวีรวัฒน์  ชัยสมบัตเนตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงวรพิชชา  หอลัดดา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงณิชนันทน์  เตไชยา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงปุญพุฒิพร  เจียงวรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงวรญุตา  ธรรมสิทธิรุจน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุคงเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงปัณณธร  วงศ์ศรีไทย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายวชิรวิทย์  เรืองเวช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงศิริวิภา  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงอิสรีย์  พรทองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงนริศรา  พลอยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายภูรินท์  เปี่ยมเจริญพร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงอนัญญา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงกนกรดา  เกตุมะณี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงกฤติญา  เเก้วศรีงาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายศุภกร  ถือคง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงชัญญา  รอดเสมอ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายอภิวิชญ์  ตั้งทรงเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายณัฏฐนันท์  เครือสินธุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงอชิรญา  สฤกพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  เเววพิลา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงธันย์ชนก  สินเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายธนยศ  ตาลช่วง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงชาตยา  วงษ์เดชบดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายระพีพัฒน์  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายธนกร  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายนันทพัทธ์  ใจการุณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายชัยโรจน์  ตันสิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายกฤตย์ธรณ์  เล็กเจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายธนดล  ห้วยบุญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายสถาพร  จุฑาเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงณิชาภัทร  กลั่นทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงอภิสรา  เฟื่องบุปผา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายรฐธน  เอี่ยมแสงชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายเด่นพงษ์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายณัฐวัฒน์  ดอกพุฒ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายภควรรณ  สังขพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายรสิน  รวยเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายพัฒนชัย  นาดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายสรสิทธิ์  อินทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายกฤษกร  โพธิสมภาพวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายภูริริน  หิมสุภาพ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สายสุทธิ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายคุณานนต์  ลิ้มอำไพ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายธเนศ  แย้มแสง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายรณกร  ภู่ท้วม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายศศกร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายณัฏฐพัฒน์  จันรุน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายธณภัษร์  แก้วแท้ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายธนชาติ  เถื่อนดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายภูมิ  ช่างสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายรัษฎากร  ผาเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายจันทณัฐฏ์  ปรีชาญาณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายสาธิต  ศรีบุญคง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายธีรภพ  เกตุจิ๋ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงชญาภา  กาบตุ้ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รักษ์ทิพวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงกรชวัล  พุฒเทศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงศศิษมา  ไมปอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงกฤษดา  ช่วยชูหนู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงปาริชาต  พุฒิวัตร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงพิชญาภัทร  นุ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอัจฉราภา  คงมีเงิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตุ้มจงกล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงพรหมภัสสร  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงวริศรา  แย้มยิ่ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงวลัมพร  จุลภาพ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงกุลิสรา  คนโทเงิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงจิดาภา  เหมือนเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงณิชา  ดำดล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงวิรมณ  สวัสดิ์โรจน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงปราณิสา  ศรไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงสิรภัทร  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงอติกานต์  อาบวารี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงธมลวรรณ  เรืองพรหม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงธัชฌา  ยาหอม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงวราภรณ์  แจ้งจิตต์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายวรพจน์  คงเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีชมภู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายชิษณุพงษ์  ศิริอำมาตย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายภูวศิษฏ์  ภูวิศปรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายต่อพงษ์พันธ์  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายวิริทธิ์พล  เพลิงเทียน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายนิพพิชฌน์  เบี่ยงกลาง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายกอบโชค  ขวัญพิชัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายอนุศิษฐ์  สุวรรณมีย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายธนากร  มีชูเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายทศพร  บุญประกอบ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายกฤษณ์นนท์  ตาทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายปรินทร์  เจ็งใจบุญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงณภัทร์พร  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงมีนลดา  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงศตพร  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงอินทร์ธุอร  ชื่นกลิ่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงณิชารีย์  นามกูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงธนัชชา  อ่องเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงสุราวรรณ  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงจันทิชา  มีเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงณัฏฐฐ์อร  จิตรศิริชล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงณัฐมล  บุญแจ้ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงนภัสรา  แถวอนันต์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงปิยธิดา  เด่นดวง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงพรรณพัชร  ศิริโก่งธนู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  รุ่งเจริญสิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงวรัญญา  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงวรินธรณ์  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงขวัญชนก  แดงงาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงชนิตา  แสงลี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงนัยน์ภัค  จรรยา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงนิบุญ  จูยืนยง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงญาณปรีชา  เพิ่มพร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงพรพันธ์  โอมะคุปต์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทชิต โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายพุทธิพงษ์  ตุลิตะธรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงกศิมาภรณ์  พุกแสง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายมงคลชัย  อินทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงรัตนมน  วงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงวรรนิษา  วงษ์ประภา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ได้ลาภ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงณิชาภัทร  สีโต โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงแพรวา  สาทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงกชกร  แก้วมาก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงณัฐทิวราห์  ปัญญามูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงกรวิภา  จันทร์พึ่งพราย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายธนโชติ  พงษ์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กชายณัฐพงษ์  ด่านวัฒนา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายพานิชพงษ์  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงวริศรา  วราธนวินท์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายรัฐศาสตร์  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงปพิชญา  ทองแถม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายพลวัฒน์  สุวัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงนพวรรณ  โพธิโต โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงบุญชิตา  ยังเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงทิพยวรรณ  อ่ำเมือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงชนิดา  สวมทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงเมธาพร  เทพสาร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายกฤษฎา  ชูสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงกานดา  คำแหงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงศุภานัน  ฉลองกลาง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายชัยวิชญ์  วัฒนสาร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อาษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายศุภวิชญ์  เสาร์สุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงรินรดา  พูลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงกรกช  แสนทวี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายเป็นเอก  สงวนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงธนิยา  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงชญาภา  จันทร์อยู่ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงรัชดา  เฉลิมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงจิดาภา  เสือจอย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงนวณัชนันค์  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงณัฐณิชา  สวนทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิริคุปต์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงภวรัญชน์  โล่ห์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายพิสิษฐ์  เซี่ยงกอ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เพ็งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  สามาอาภัตร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงภูริชญา  บำรุงวุฒิ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายอนพัทย์  ท้ายวัด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายพงศภัค  ฟองแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงสมิญญา  อัมพรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงจุไรรัตน์  อุทัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญโนนเเต้ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงภัคจิรา  อิ่มจิตร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงสุธิดาพร  สนงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงประภัสสร  บุญอ่ำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงอริศรา  โสภณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ดัดวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กชายสุรัตน์  ร่มเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงสุดารัตน์  พึ่งเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายปฎิภาณ  อยู่ระหัส โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กชายศักดินันท์  บุญประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กชายธนวัฒน์  เนตรหาญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายศิวกร  นิติกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กชายอภิรักษ์  แต้มทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายจิรภัทร  จันทเขตต์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายชนกันต์  ราศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงเกศสุรางค์  หกสี่ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงณิชารีย์  สีโต โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงนรรญภรณ์  มีเพชร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญชู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงศศิมา  ดีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายธีรวิทย์  สีหินกอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายเจนยุทธ  โสตะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงแพรวา  โพธิ์ไพศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงมรกต  ทาทองดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงรัตน์รพี  บุญรื่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงสุชานันท์  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงอริสา  หาญจับพราน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงอารญา  สุวรรณดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายกฤษณ์สิริ  กันสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายนวพล  คนมั่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงณัฐฐนันท์  ประสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงพิมพกานต์  บุตรน้อย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กชายพรพิทักษ์  โพลงเงิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กชายกันต์ดนัย  เชยชูศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายชลธี  รุ่งเจริญสิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงสิรีธรณ์  กิจเจริญพร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  เเก้วเหล่า โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงกชพร  กลิ่นขจร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กชายภูรินท์  จันทร์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงอรพินท์  สิงห์ทองราช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายอนุสรณ์  พาสอน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงธนัชชา  สงวนใจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงธนัชพร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงศิริอัปสร  ตรีทศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงเกศเเก้ว  เเจ้งจตุรัส โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงอธิชา  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กชายกิตตินันท์  สมุทรดนตรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงพิมชาดา  เเสงทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงณิชกานต์  รุ่งอุทัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงจิรณัฐ  จันดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กชายกริชปัญชย์  ปานนวม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงธนัญชนก  ชูเกษร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงประวิตา  จีนทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายวรเมธ  วรุณโน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงดลพร  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงรินรดา  ริ้วตระกูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงปาณิศา  เอื้อพันธุ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายวีระชัย  โพนทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงณัฐพร  ตนะวีรกุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงพัณณิตา  องอาจทวีชัย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายอนุชา  ฤทธิ์มนตรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงพิณสิณี  วงศ์เสน่ห์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จั่นหนู โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงภัคจิรา  เติมสุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงภัทรนันท์  บุตรลา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงบุรฉัตร  เทียบแก้ว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ไกรษี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงฟ้างาม  วงษ์ทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงจุฑามาศ  อภิธนเจริญวงศ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายเกียรติวศิน  ผิวสุพนธ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
766 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พุ่มโพธิ์งาม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
767 เด็กหญิงณัฐวิมล  พวงลัดดา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
768 เด็กหญิงอัยยาวีร์  ฤทธิ์เจริญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
769 เด็กหญิงมุทิตา  ภูเขียว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
770 เด็กหญิงฑิตฐิตา  หรุ่นเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายเจตนิพิฐ  เดชาคชสาร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กชายขจรศักดิ์  กระแสร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายชนาธิป  อินทโชติ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
774 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วเกตุ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงลักษินี  ศึกษากิจ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
776 เด็กหญิงปัณณพร  มีเดช โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
777 เด็กหญิงจินตกัญญา  เกียรติลือชานนท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
778 เด็กหญิงภัทรนันท์  ดวงเกตุ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
779 เด็กหญิงรมกร  กิติทรัพย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
780 เด็กหญิงปริฉัตร  เวหา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
781 เด็กหญิงปิยธิดา  ปานอ่อน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
782 เด็กหญิงปริยากร  สุ่มมาตร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
783 เด็กชายเอกภพ  พงศ์เรืองศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
784 เด็กหญิงวิภาษณีย์  พรหมแพทย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
785 เด็กชายกนก  ศรีสงคราม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
786 เด็กหญิงจันทิมา  สอนสีดา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
787 เด็กหญิงอชิรญาณ์  พันธ์อุ่น โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
788 เด็กหญิงมัลลิกา  โกมินทร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
789 เด็กชายเพชรสุพรรณพงศ์  วรรณพัฒน์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
790 เด็กหญิงเสาวรส  พุ่มโพธิ์งาม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงพันธกิจ  ผลบุญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
792 เด็กหญิงศุภิสรา  ตราบุรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ชวดีภิญโญพงศ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายพลวิชญ์  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงชนิดา  บุษบา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงพีรดา  เพราะกะโทก โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายนพกร  นิยมจันทร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายจีระภัทร  โพธิ์คำ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงบุญยานุช  สระบัวบาน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงเบญจมาพร  วงศ์สารภี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงจิราวรรณ  โพธิ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงพรพักตร์  หญิงดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงอัญชุรีพร  อมรวงศ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงกมลวรรณ  เลิศล้น โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงมนปริยา  คุณยศยิ่ง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงปานรดา  จินดาสมัย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงจณิสตา  ศรีสาตร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายพีรวิชญ์  เจือทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายณภัทร  พวงทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายศิลปกร  ใจกาศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายวิริทธิ์พล  พูนนาค โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายธนาธิป  สุขเย็น โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงวณิษภร  รัตนายน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายวชิรวิทย์  น้อยวิมล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายพงษ์ภัทร  จินภักดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายอติเทพ  สมบูรณ์ชิต โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงปฏิมา  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายนฤเบศน์  ศรีพรรณ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายวีรภัทร  กระจ่างจิต โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขันธประภา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงอชิรญา  ทำบุญสุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงรัญชิดา  ห้วงทรัพย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงปาริฉัตร  ตระสินธุ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงญาฎา  โอ่งกลาง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายอัยยะ  รอดหงษ์ทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายฉัตรมงคล  แก้วกำเนิด โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายกรกช  นกจั่น โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายธนบดินทร์  เทียนขำ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงรภัสสรณ์  ไฮงาม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายทองพัชรกรัณฑ์  วรรณพัฒน์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงอัจฉริยา  กลัดนุ่ม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงสุภัสสรา  อ่อนดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงณัชชานันท์  น้อยอ่าง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายธีรพล  ศรีสันทัด โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายวิริยะ  คชหิน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายรัฐศาสตร์บดินทร์  แรดสันเที๊ยะ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงวริศรา  นาคะ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สินสืบผล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กชายปฐวี  มังกรทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงวรรณิษา  อ้วนศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายพิษณุ  แสงทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สอนกล้า โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงภัทรลัดดา  เรืองช้อน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงสิริณะวรีย์  สรสิงห์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงฝนทอง  ปันชัย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงมนัสนันท์  วันรอด โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กชายเจษฎา  จันทร์มะดัน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงสุชานันท์  อ่อนทองคำ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงเบญญาพัชร์  ณ นคร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงสุธิมา  พิมพ์เกษม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กชายวภพ  จันทร์งามขำ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กชายกิตติทัต  คุ้ยทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงพรนภา  ปัญญาหอม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กชายปฎิวัติ  มงคล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงอริศรา  ร้ายกลับดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กชายจิรวัชร  ศิริอำมาตย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กชายคุณากร  นิ่มวร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงรสิตา  พุทธสังฆ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กชายพงษ์สุภัทร  ศรีโสภา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงวิลาวรรณ  แสงทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงธีมาพร  ทองพานิช โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงภัทรศยา  ขุนภักดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายสุรชัย  หน่อทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงวลีพร  สอิ้ง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กชายธนกร  ป้อมภา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กชายหาญณรงค์  จันทร์สาลี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กชายณภัทร  อนันต์สวัสดิ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงณัฐจิรัฎฐ์  ด้วงศิริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงณฐพร  อังสาอร่าม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กชายชญาดา  ธานี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงอริสา  หว้านหอม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กชายภัทรพงศ์  สอดแนม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงหทัยชนก  ป้อมบุบผา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงธัญพัฒน์  แพทย์เพียร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กชายที่สุด  ม่วงพันธุ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กชายธนกฤต  เล็กทรัพย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงกุลิสรา  จินดา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จวนเผ่า โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กชายสุรชัย  โสนอ่อน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงสุวพิชญ์  โอสถประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงเขมิกา  ทำคำภา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงอัสมาภรณ์  อัศวสันติ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กชายนรวิชญ์  อ่ำสว่าง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงธิดาเทพ  เมืองเจริญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กชายเป็นหนึ่ง  พันธุ์สุจริต โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กชายนราเทพ  สุคนธ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงฟ้าใส  คำมาพล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงสิรภัทร  ทับทองหลาง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงสุกฤตา  แม้นเมี้ยน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กชายรังสรรค์  แก้วน้อยมงคล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงณัฐอร  เคลือบบุญสอน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงจิรัชยา  สุจริตกิตติกุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงเกวรินทร์  อ่อนถา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงเปรมชนก  ทองสุวรรณ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กชายวชิรเมษฐ์  สั่งสอนอาจศักดา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กชายอดิเทพ  ทับทิมแดง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงวลิดา  อ่อนตา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงณัฐนิชา  ปัตแวว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงสิรินทรา  กำจร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กชายอรรถพล  แสงเมือง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีเจิม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงสริตา  กองทิพย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กชายธรรมรัตน์  เกาะดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  บรรจงพินิจ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ม่วงสกุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงภิญญดา  ว่องสกุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงพัชรลักษณ์  ธรรมนิมิตร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงโสภาวรรณ์  กิจวิถี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กชายกฤตเมธ  นิ่มนวลสกุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงพรรณวดี  วามิล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงปริยากร  จำหงษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงพรปวีณ์  อุมากูล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงปัณฑิตา  เที่ยงมาก โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงภัทรพร  วันทายนต์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงกัญญ์วรา  จวนสุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงพรวรี  บุตรพรม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงนิรดา  ทุมพะลา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายจุฑามาส  จีรวัตร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นาคนวม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงมติสวรรค์  เพ็งยอด โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงสุธินี  ด้วงคง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กชายณัฐพล  เดชนะ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงจันทรรัตน์  เอี่ยมวิจารณ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงดวงกมล  ชิณวงศ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงประภาพร  พรมวงษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงชุคิกาญจน์  แจ้งเปลี่ยน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงวรรณรดา  กางถิ่น โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงสิริวรรณ  แจ่มสระ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงปิ่นประภา  พันธุ์งาม โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.4 คณิตประถม
930 เด็กหญิงนฤมล  บุญเทียน โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.4 คณิตประถม
931 เด็กหญิงนภสร  ขาวบริสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.4 คณิตประถม
932 เด็กหญิงนริศรา  คำผล โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.4 คณิตประถม
933 เด็กหญิงโชติรส  บุญเกีย โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
934 เด็กหญิงธาราทิพย์  แรตทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
935 เด็กหญิงพรอิศวเรศ  หิรัญประทีป โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
936 เด็กหญิงธัญพร  ดวงวิชา โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
937 เด็กหญิงเปรมสินี  เสือวงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
938 เด็กชายศิริวัฒน์  จิตรแจ้ง โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
939 เด็กหญิงบุษกร  นวลเนียม โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
940 เด็กหญิงญาณิศา  กลิ่นจำปา โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
941 เด็กหญิงอภิญญา  อ่อนตา โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
942 เด็กหญิงเพชรลัดดา  พรมเมตตา โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
943 เด็กหญิงสุพัตรา  โพธิ์พูล โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงมาติกา  คชสาร โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
945 เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมบ้านสัง โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.4 คณิตประถม
946 เด็กหญิงปิติยา  นิลคช โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
947 เด็กหญิงภัทรภรณ์  วิเชียรชาติ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
948 เด็กหญิงวรวรรณ  แก้วเขียว โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
949 เด็กหญิงณัฐณิชา  เยาวลออง โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
950 เด็กหญิงเตชินี  ทานมัย โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
951 เด็กหญิงชลธิชา  ป้อมไผ่ขวาง โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
952 เด็กชายภัทรภัทร  สุขดี โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
953 เด็กหญิงกฤตยา  สวัสดี โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
954 เด็กชายกิตติพงค์  คนมั่น โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
955 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีนุย โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
956 เด็กหญิงอรชพร  ชอบแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
957 เด็กหญิงชนาภา  อ่อนตา โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
958 เด็กชายกฤตภาสณ์  พูลวงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
959 เด็กชายฮุไซฟะฮ์  ท้วมไทย โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
960 เด็กชายทวีชัย  โพธิ์ยิ้ม โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
961 เด็กชายภานุวัตร  เป้าทรง โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
962 เด็กชายก้องกิดากร  ผกามาศ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
963 เด็กชายนนทพัทธ์  หลุมนา โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
964 เด็กหญิงสมัชญา  ปลีกล่ำ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  การะพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงอาทิตญา  มิกรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงอัญชิสา  บุญเรือง โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงณัฐกานธ์  กลิ่นระคนธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงณิชาภัทร  เจริญวงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงวันวิภา  รักพรม โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงอัจฉราภา  บุญพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงเปี่ยมศิริ  แสงหนุ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงกมลนัทธ์  พนเจริญสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงพรรษชล  เรียนทับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงพรรณพัชร  ตั้งเจริญอารีย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงสิตานัน  สายคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์ทะยาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทีเจริญวารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงสุประวีณ์  คงวัดใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงภควดี  นุ่มหอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงฌาลิกา  เณรตาก้อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทุมอะริยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายภูชัย  แสงทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงภิรมณ  ทองเสม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายธนดล  คล้ายนิล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายสิทธิพันธุ์  จงทิวาวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายก้องสกุล  แดดงมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายนฤทธิ์  มุ่งค้ำกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงศรุตยา  เอกประชารัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงณญาดา  ไชยชนินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงมธุรินทร์  นาควงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายกันตพัฒน์  พรมทะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงสรัลพร  นพวิง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายศุภเสกข์  เพ็งวงศ์ษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายคุณานนต์  รอดคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายสรวิชญ์  ปาณเล็ก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายดรัณภพ  บุญธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
998 เด็กชายจิรายุ  กลิ่นจุ้ย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
999 เด็กชายพิพัฒน์นันท์  วิเลปนะ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปิดสายะ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงณิชากร  ปิ่นประยูร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีนวล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงมณีพร  หยดย้อย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงกัญญาภัค  พันธยุติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กชายอธิคุณ  อินวู๊ด โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กชายบุรธัช  ศรีแก้วอ้ม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงอิสรีย์  หลายวัฒนไพศาล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงเปรมสินี  อภิวัฒนพร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กชายวรพงษ์  ช่างสอน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กชายศุภกิจ  เอลกวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กชายภูษิฐ  คู่คิด โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กชายอนันตศักดิ์  อัมรานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กชายกฤติพงศ์  อำไพจิตต์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กชายยศพัทธ์  นันโต โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1015 เด็กชายธนาธิป  เกิดศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงกนกอร  คงถาวร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงชญาดา  ชัชวาลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1018 เด็กชายธีธัช  สุริวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กชายพุฒิลักษณ์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กชายภัทรพล  เนียมศรี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กชายกิตติภพ  ศรีจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กชายศักดา  สุขมาก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงอนัญญา  สาตราคม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงชนนิกานต์  เอลกวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงอินทิรา  ผ่องผิว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงศศิพิมพ์  กรอบเพ็ชร์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กชายอชิรวิทย์  พัวพานิช โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงณัฐชยา  ปรีชานุกูล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงชนาธิป  ศิริอวยชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กชายศรารัฎส์  โตงาม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงพิชยาภา  ฉินนะโสต โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงรมิดา  อรรถวิชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงมนัสนันท์  เศรษฐหิรัญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1034 เด็กชายณรัฏฐ์  ขวัญมิ่ง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงณิชานันท์  กฤตพัฒนากุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กชายภูริเดช  ใจดี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงสิริขวัญ  สุขขี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ด้วงบ่วงสี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กชายวชิรศักดิ์  เพชรปานกัน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1040 เด็กชายธีรภัทร  พลอยกระจ่าง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กชายธุวานันท์  บุญคุ้มครอง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1042 เด็กชายกัมปนาท  บุญนารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงปัทมเรขา  ไซรวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงออเดรย์ โมนิค ปราณี  ดูบูโลซ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงชญานิษฐ์  นุสติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงนภสร  บัวโภชน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายปิยฉัตร  ม่วงอ่ำ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงปรัญญา  เปอะเจ๊ะ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายโรจนวริทธิ์  กิจคัมภิรานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงพรฤทัย  มาลัยกฤษณะชาลี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงภัณฑิรา  ปัญจชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงปาณิศา  ลัดดาแย้ม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงศุภนิดา  ธรรมรักขิโต โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงนภัทรติยา  ปัตตแวว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงอภิชญา  สุดโลก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงนฤมล  ล้ออุดมสมเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายฉัตรมงคล  ชานุตะโร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายอชิระ  เรืองดี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายปรเมศวร์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายธาดา  มีวงษ์สม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายณัฐกิตติ์  ตระกูลศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายเมธาสิทธิ์  จิตการค้า โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายชยพัทธ์  จันทร์รูญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายธนรัตน์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายจักรภัทร  แหวนเพ็ชร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายนัฐศิริ  งามศรีขำ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายธีระพงศ์  ชิณราช โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายภคพล  ประเสริฐผล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายธิติ  ม่วงมี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายกรินท์  ทับเที่ยง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายเดโช  พิบูลย์ฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายทรงพล  แข็งแรง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงสุประวีณี  นันโต โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ขำจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงกฤตพร  อุปการะ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงพิมพ์วลัลน์  จานไธสงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงกนกอร  จันเอี่ยม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงธมลวรรณ  ดวงมณี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงขวัญชนก  อินตะมะ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 นางสาวณัฐพัชญ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงจิรัชยา  ปัญจชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงภาวิดา  เพ็ญศิรินภา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงสุกฤตา  เกิดผาสุข โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงอภิสรา  คอนขำ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงดวงสุรีย์  แซ่ซื้อ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงปณิชา  คชเสนี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายณพล  ม่วงสว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายกฤติน  ศิริสลุง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายนรภัทร  ปากกาทองคำ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายนพเศรษฐิ์  ขจรศิลป์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงพัณณิตา  ตันเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงภูริชญา  ชัยชัชวาล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญแจ้ง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงพัสธนร์  กิจวิวัฒนาชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงภาพิมล  บุญรอด โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงกรภัทร์  ลือดารา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงพัทธนันท์  ภู่พัฒน์วิบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงเตชินี  วงศ์เพม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงกานต์พิชชา  คชภูมิ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงธนันพัชร์  หิรัญปุณยโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงกมลชนก  สมสี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงธนารีย์  สุขนิคม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงประกายพัชร์  องอาจทวีชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายอภิศักดิ์  จันทร์สกุลณี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายสุริศร์  เสาศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายเธียรวิชญ์  บัวแย้ม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายสรวิชญ์  เอกสินธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายศิริศักดิ์  กลินณศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายคณาธิป  ศตะกูรมะ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงญาณิศา  อารีย์รัตนะนคร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายพัฒธนานนท์  องอาจนัทพนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จานไธสงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงณัฐสุดา  ตันธราพรฤกษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงศศินภา  ศรีไพโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงชัชฎา  พรรักษมณี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีรักษา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงสุพิชญา  เสงี่ยมงาม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงอัญมณี  ตันประดับสิงห์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายธนยศ  เนตรสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงชญานิษฐ์  อินทะโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายณัฐพล  สีหา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายเอกพัทธ์  แดนราช โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงภิญญดา  บัวหอม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายอธิป  กรอบทอง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายฐณัฎฐ์พล  แย้มสาย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงฟ้าใส  กลิ้งฝอย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงณภัทร  แป้นแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เรืองปรีชา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายจตุรเทพ  พูลทอง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายนราวิชญ์  ห้วยจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายกิตติศักดิ์  กมลพัฒนะ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายกฤษกร  สะอาดพุ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายภูมิฉัตร  ปาลาศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  กุลพัฒน์จิรกุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงพัชรวลัย  ปราบวิลัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงกมลชนก  กระตุดเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงอรกานต์  ประกอบทอง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงธัญชนก  กองแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงอภิชญา  เหล่ารัตนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงอรชพร  หลายวัฒนไพศาล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงจิรัชยา  ลบเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายกฤตยชญ์  หลีชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงขวัญพิชชา  จันพางาม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงปริยากร  พุ่มอยู่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงญาณิศา  เดชแพ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงสุภาวดี  ผลงาม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายอริญชย์  เทพรส โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงโสภนิศ  รัตนผ่องใส โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายสหรัตน์  ธีรนิรมิตร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายลัทธพล  พระเทพ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงชลันธร  บุญเลี้ยง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงสิริทรัพย์  ชั้นอังคาร โรงเรียนบ้านโคกตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงมณฑกาญ  ยะยา โรงเรียนบ้านโคกตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงภาวินี  ทองพรม โรงเรียนบ้านโคกตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงลักขณาวรรณ  สุขสังขาร โรงเรียนบ้านโคกตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงพรทิพย์  สาพงษ์เอี่ยม โรงเรียนบ้านโคกตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงวราภรณ์  แสงบดี โรงเรียนบ้านโคกตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงทิพาณี  ยอดฉุน โรงเรียนบ้านโคกตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงวริยา  ทันประโยชน์ โรงเรียนบ้านโคกตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงวรรณมาศ  นาคาพงษ์ โรงเรียนบ้านโคกตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงวรัญญา  นาคาพงษ์ โรงเรียนบ้านโคกตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงสุดารัตน์  ผุยพา โรงเรียนบ้านโคกตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงอริสรา  กองลี โรงเรียนบ้านโคกตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงปภัสสร  ศรีวงษ์ โรงเรียนบ้านโคกตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงณัฏฐิญาภรณ์  โนนดี โรงเรียนบ้านโคกตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงฐิติมา  คนล้ำ โรงเรียนบ้านโคกตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงอนุธิดา  อุดม โรงเรียนบ้านโคกตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม