รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงปรียานาถ  อธิกุลรัตน์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤต  จตุวรพัฒน์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายสวิตต์  วิริยะช่วงโชติ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายอาทิยะ  ปิ่นทอง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงรสธร  เรืองวงศ์โรจน์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายเหมทัช  รุ่งโลหะเรืองรอง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักจำรูญ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณภัทร  มณีโรจน์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายปุญญพัฒน์  จิตรจุลชลวัฒน์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายธนกฤต  วันกุมภา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายสิริภูมิ  หนูอ้น โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงศุภสุตา  อุสาหะ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงรมิดา  พัฒนวโรดม โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนันทนัช  มานะกิจ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายวริทธิ์ธร  เล็กมณี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวศินี  วิมลศิลปวิญญู โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงบุญสิตา  สมคะเนย์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงดารารัตน์  ฤกษ์สกุลชัย โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปุญญิศา  กันตะเวศม์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพนิชยา  แสงทอง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายศิศุ  ธิติพงศา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงอริยารัศมิ์  เกาสังข์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงบัณฑิตา  คงมีสุข โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงรักษิณา  เจนสวัสดิ์พงศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ลิ้มศรีอรุณ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงคุณัญญา  ศศิกาญจนวงศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงวิรัลยุพา  สาลีวัฒนผล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐวรา  อารักษ์วิชานันท์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงญาณิศา  ศรัทธาวาณิชย์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายคุณากร  โรจนกุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงศศิภา  นามอยู่เย็น โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงคุณหญิง  สวัสดีแสนสุข โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงฟ้าใส  อภิลาภพันธุ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายดรัณภพ  โสตทิสง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงวาสิตา  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายวริษฐ์  พุทธา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงนิธิวดี  นามวงศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปวริศา  อรุณคีรีโรจน์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายชญานนท์  เลศงาม โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงรุจิรดา  เหลืองร่อนทอง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายรพีพัฒน์  สุทธิธรรม โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงอัจฉรีย์  คงสบาย โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนวมินทร์  เลิศภูษิต โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายปรเมษฐ์  ประเสริฐชัย โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายศิรชัช  รอดพ่วง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายศักดิเดช  บุดดาเจริญ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายทีปกร  ล้อคุณปลื้ม โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปิยธิดา  รัตนซ้อน โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงภาดา  พงศ์รัตนมงคล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปัณณพร  ศิลปี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายธีธัช  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายกฤษกร  นาคกล่ำ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายศศิศศิ์  สุวรรณปากแพรก โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพัชรพร  ยิ้มศิริ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงธัญณ์ทิพย์  เรืองรัตนวิภา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงอิศราวรรณ  โพธิพิพิธธนากร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายยศพนธ์  เจนทวีเจริญพร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปวริศา  ดำรงพานิช โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงนวพร  หอมจันทร์ดี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายเฉลิมภรพจน์  กาญจนวรงค์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงกษมา  คันศร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณิชชญาณ์  คล้ายสถาพร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายทรงฤทธิ์  ทรัพย์เย็น โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายธนภัทร  จตุวรพัฒน์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายปฐมนันท์  วัชรากรสิริ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายปณิธิ  จันทรไพร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายพงศกร  อรุณภาคมงคล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณัฐชยา  สุทธิศิริมงคล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงกุลธิดา  เจนลาภวัฒนกุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายธนภูมิ  กาวาฮารา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายณัฐพงษ์  ภูวิวัฒนกุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงณัฐณิชา  หงส์เลิศนภากุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกุลฑีรา  วรรณประวรรต โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงนภา  สุวรรณอักษร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายสรยุทธ  ปกรณ์เลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายกีระพัฒน์  พันธุ์โภชน์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงกชพร  น่วมลิวงศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายชนายุส  บุญเชิดชู โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายโชติวรุตม์  พรพงศ์ภาณุรัฐ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายติสรณ์  ยังจิรวัฒนชัย โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงญาดา  เหล่าวัฒนชัย โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงเปมิกา  เทพพิทักษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายอนุชา  เพิ่มบุญเกษมสุข โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายเศรษฐ์สิริ  สิริธนาดล โรงเรียนอุดมวิทยา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายมนัสนที  ชูทรัพย์ โรงเรียนอุดมวิทยา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายพิตตินันท์  เจริญศักดิ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายภาสกร  กาวาฮารา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายจีระกิตติ์  ว่องประเสริฐ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงธนาพร  อิสสอาด โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงสุวิชญา  ตราชู โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงณภัทร  ชาวบ้านใหม่ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายทักษ์ดนัย  วรรณประวรรต โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุทธิรัตนากร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายนนทิธิษณ์  วังตาล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงบุณณดา  รุ่งนิรันดร์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงณัฐติณณกานต์  เตชทัตธนถิรกุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพิมพลอย  พีระรัชพงศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงนัทนลิน  เกษมสุขสถาพร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายธีร์ธวัช  ชวพงษ์พานิช โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายศิวกร  ศิวกาญจน์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายวุฒิภัทร  ทองอุ่น โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงชุติประภา  ต้นสอน โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงวรญา  ศิริบุตร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงอภิชญา  หวยภูผา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายไกรสรธนายศ  อุ่นรั้วทิพย์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายสิทธินนท์  แสวงทอง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณัฐพิมล  พลศิษฏ์ศักดากุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ลิ้มรัตนพันธ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพันธิตรา  นิลน้อยศรี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงชลกร  ทวีลาภ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วจีน โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายคุณานนท์  โรจน์ธรรมรักษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายทัศน์เทพ  ทัศนานุตริยกุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายโสภณ  เฮงทวีทรัพย์สิริ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงศศิชา  เฮงเส็ง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายชาติศิริ  พึ่งใจ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงอชิรญา  เสลาโชติ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  คงสบาย โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงภัทรวดี  พุกสอย โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายปวริศ  บิลลิหมัด โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงญาณิน  คุณโฑ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายรัฐภูมิ  แจ้งสุวรรณ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายมณฑวรรษ  ถนอมชาติ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายโชติภัทร์  ไชยวัลย์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงศุภิสรา  โสมสุพรรณ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายปภังกร  หงษ์ทอง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงฆรวัณณ์  ปิยะอรุณ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายอรรฆยพงศ์  เปล่งอุดมกิจ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายนิธิรัตน์  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชรินรัตน์  โพธิเพ็ชร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงภัทรภร  มาปิยะพันธ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายปฏิภาณ  วงศ์รัตน์วิจิตต์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงวริยา  ธรรมจง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพัชรลดา  เจริญสุข โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายศศกร  แก้วพ่วง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายปวีณ์กร  ศรีสุข โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายภคนภ  ลัดดาวัลย์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายธนภัทร  กอจิตตวนิจ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายทศพร  นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มรกฎ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงญาณิศา  สุดแน่น โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกนกวรรณ  อุริตวี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงนภัสสร  สุรเกียรติชัย โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายรัชชานนท์  สายแก้ว โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงญาณิศา  ว่องชิงชัย โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายธนบูรณ์  เมธีระวัฒน์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศุภกิจกาญจนา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายจิรัฏฐ์  มหาธนเศรษฐ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงสรัญญาณี  รุ่งวิไลเจริญ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงชญานุตม์  สีรักษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายภาสวุฒิ  เจียมจริยา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายกษิดิศ  ชมโลก โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายกฤตยชญ์  ใจศิล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายพุฒิพงษ์  พิมพ์ทอง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายพีรพงศ์  จิตต์เจริญ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายญาณวุฒิ  ยางสวย โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพุทธิกานต์  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงมสฤณา  อุทัยเสรี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ตริบุณฑริก โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงศุภรัชตา  คูหาพัฒนกุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงศิริรายา  คนทัด โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายรณภพ  สังข์ทอง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายฐิติกุล  ฐิติกุลวาณิช โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณัฏฐ์นลิน  จีนาภักดิ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายกษิดิ์เดช  ทองอยู่ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายนภัส  สุรเกียรติชัย โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายพรหมพิริยะ  รัตนบรรเจิดกุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายพชร  มัสมี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายวุฒิชัย  มีทอง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงภาดาอร  สุวดิตถ์ดำรง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายภัทรพงศ์  โชควัชระไพศาล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปุณยวีร์  อัครชัยธนธรณ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงฐิตาภัทร  เกิดประกอบ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงอัญชลีกร  ธรรมชัยชูศักดิ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงศศิธร  เงินประเสริฐศิริ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายสุวิจักขณ์  กิจศรีไพศาล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธนภรณ์  บุณฑริกมาศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงชญานินท์  ม่วงสำเภา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงนงนภัส  วรรณกลาง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงวริศรา  วิมลศิลปวิญญู โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงอุษณิษา  บุญศิริ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายกิตติธัช  พลับพลา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงลลิตวดี  สมสุข โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิทธิแหน โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายพชรวัฒน์  สถาปนาวัตร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายสิริวัฒน์  บุญมี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายภัคคพงศ์  จิรวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนิชชา  เดชาวิชิตเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายปุญญพัฒน์  อินทร์บุญ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงคุณัญญา  สีสอาด โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  อรรถอนันต์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณัฐิกา  พลประทิน โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงอลิชา  ณรงค์เลิศฤทธิ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงจิรกัญญา  พวงประยงค์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนนทิชา  ชาประสม โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงเขมาพัสสรณ์  โชคทวีวรวัฒน์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงศุภิสรา  โสภา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายมนภัทร์  สุทธิรัตน์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปณิชาณัฐฏ์  จันทร์วาววาม โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงวริศรา  ดีดำ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงธัญญา  ชนะถาวราลักษณ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายสุรสีห์  แจ้งหิรัญ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายธีรโชติ  พานประเสริฐ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายภูมิพงษ์  วันเพ็ญ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปัณณพร  บัวพูล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายอนวรรตน์  มาโนช โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายภูมิปภัทร  ชนะถาวราลักษณ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายณัฐชนาจักรกฤช  อุ่นรั้วทิพย์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายรพีพล  ฤทธิเพชรอัมพร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ภัทรศฤงคาร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายกานต์  มหาเสมาชัย โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงประภัสสร  แสงดิษฐ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายภัคพล  เจริญกิจการ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายจิรวัฒน์  สุทธิศิริมงคล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายณัฐวุฒิ  เซี่ยงคิ้ว โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายวิวัฒน์  นิลน้อยศรี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธีธัช  สาลีสวัสดิ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายณัฐนิติ  คิว โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธรรมธร  ธนะสมานโชค โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายณัฎฐนันท์  รอดดีเพ็ง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงจิราภัทร  ชัยวิรัตน์นุกูล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงญาณิศา  ยางสวย โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายอาทิตย์  สืบบุญประเทือง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายศรัณย์ภัทร  อองโนนยาง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงญาณิศา  ฐิติกุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายกอบบุญ  อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธนภัทร  เจนก่อเกียรติกุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีแก้ว โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกานต์รวี  วงษ์เอี่ยม โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายธนดล  ชาครียสกุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพัฒน์นรี  เกียรติบุญญาฤทธิ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายโสภณ  แดงงบ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายวิศรุต  สิงห์ปัน โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงบัญฑิตา  วีระพันธ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายศุภกร  สุรินทร์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายวีรภัทร  เปล่งอุดมกิจ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงขวัญชนก  อภิวัฒน์ตั้งสกุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงธัญธร  ห้อยระย้า โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงนภัส  จำปาทิพย์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  นาคถั่ว โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงศิรประภา  จุอ่อน โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายบุรินทร์  สุดยอด โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายจิรสิฏฐ์  เกษมสุข โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงบุณยวีร์  วิริยวงวานศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงธนิษฐา  โลกคำลือ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงวัชราภรณ์  วรวิพัฒนะ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงโชติกา  เกิดสุข โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงธัญญชนก  คำพิมพ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงกานติมา  วรวิพัฒนะ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงวรรณพร  ม่วงงาม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายกฤษฎา  สุขกมล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายธัชพงศ์  ชูนาม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เย็นกลม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายธนากร  กาญจนบุตร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงปณิดา  ดำขำ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงชณิตา  บุญเสนันท์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทรสุกรี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายคงศักดิ์  ทิพย์จันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายสหรัฐ  ทองคำ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงลภัสรดา  สักกามาตย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงภรณ์ภัสสร  หุ่นเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงศรุตยา  ตุ้มทอง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงปาลิตา  หอมจันทร์ดี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายธีราทร  จงสถาพรพันธุ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายปรินท์  ปรีชาปัญญากุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายรัชชานนท์  เหรียญเลิศเจษฎา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายจิรพงศ์  เหล่าแก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายนรชัย  ฉันทวิเศษกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายชนะชัย  อร่ามโภคิน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายสรศักดิ์  ศิลานิล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายกีรติ  อ่ำหนองโพธิ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงจิณณพัต  แก้วอินทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายชญาภัทร  นุศชูวงนาค โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายอธิภัทร  บุญประสพ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงปฤชกรณ์  เซี่ยงฉิน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงรสิกา  อุดมผล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายณัฐพล  ลือชัยวัฒนโสถณ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสนคราม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายอติวิชญ์  ว่องวุฒิชัยชาญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายนันทพัทธ์  ฐิตยานุวัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงกรชพรรณ  สาสาย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงกรณิศ  คำแก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายนพณัฐ  จิระวัฒนผลิน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงภคมน  นิธิรุ่งรุจ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายชญานนท์  ซุ่นทรัพย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงพัชรีพร  นนทารักษ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงธนาภรณ์  ชิงชัย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายณัฐภัทร  ทองน้อย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงธิดาพร  ชวนวิริยะฉันท์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงฐิดายุ  กลับดี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายภูวิศ  กออภิญญากุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงขวัญชนก  บุญญะหงษ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงชนกวรรณ  จันทรัตทัต โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงณัชชา  บัวนาค โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายปุญญพัฒน์  กิจธนาบรรลุกูล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายสุเมธ  บุญมาก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงศลิษา  ประจิตร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรไชย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงธนาพร  วุฒิพานิช โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายณัฐพัชร์  สตันยานันท์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกานต์ปรียา  วุฒยากร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกัญญรัตน์  ชาติพิศาล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงณัฏฐรัตน์  พันธ์ไทย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงธนัสถา  วีระกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงวรัตน์ธพร  เจริญอภิศักดิ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงอนิญชนา  ถาวงราม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงนภัสพร  บัวแพง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายนนทพัทธ์  นุ่มถึก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายสิรวิชญ์  บุบผา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายเทพดล  เพ็งอุดม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีสอน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงวริศรา  พิพัฒน์จักราภรณ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงธมลวรรณ  ตีรถะ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายเมธาวินทร์  มหามิตร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงศจีรัตน์  อุ่นวัฒนธรรม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงปัณฑารีย์  พงษ์นิล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงอมล  กล่ำกล่อมจิตร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายทัญญพงศ์  บุญเชิดชู โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงรวิวรรณ  หมื่นคำ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงณัฐชนก  สำเนียงสูง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายธนกฤต  ศิริทองเกษตร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายธาดา  อุ่มไกร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายศิวัช  ดีวิหก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายณัฏฐภัทร  เปล้าเร่ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกัญจน์ญมล  พุ่มพฤกษา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายสิรภพ  อรรถแสงศรี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพิชญา  ใจซื่อ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายน่านนที  กมลพัฒนานันท์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศุภกิจกาญจนา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายกิตติพศ  พรมรัตน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสุธาริน  เนตรสน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงญาณิศา  ตาระคำ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายสุชาครีย์  ลักษณาวงศ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงมนรดา  แย้มศิริ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สุพร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายวชิรพล  จันทร์เที่ยง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงวรรณวิษา  ตันทเตมี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงสุจิรา  คำวอน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายจิรภาส  สุดสาคร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงนฤมณา  ถาวงราม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายพัทธดนย์  บุญมี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายกมลาสน์  ยัญญางกูร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีราจันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายศตภพ  ปัญญาธีระ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายพิชัยยุทธ  ว่องปัญญวัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายปุณณภพ  ผิวสอาด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายณัฐพงศ์  เกื้อไข่ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงญาตาวี  ดวงดีมีศักดิ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายณัฐภาส  เถินหิต โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงกิตติมณี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกมลชนก  พลอยมุกดา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงสุพิชญา  แซ่ลี้ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพิชชาณัณณ์  จินต์เจริญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายธีธัช  สนประเสริฐ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายประภวิษณุ์  ตันติวรสกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายปริตต์  ปรีชาปัญญากุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงรัตติกาล  แตงเชื้อ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธนาชัย  น้อยจัน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ริปุฤทธิชัย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงสุกฤตา  เผือกพูล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงณัฐณิชา  สัตย์ตั้ง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงศรุตา  กาญจนอโนทัย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงชวันรัตน์  ชาติพิศาล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงอภิญญา  บัวสอน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงปุณิกา  ทั่งจันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงสิตางค์  จารุกำเนิดกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายอินทัช  ฮะวังจู โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายพีรพล  มั่นคง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงนัทริกา  เข็มเอก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายกนกพล  ศรีวงษา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงรัฏฐณิญาว์  นำโชคชัยเจริญกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายกฤษณพล  ขุนหมื่น โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงฐิติพร  โตอ่อน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงพัชริดา  ใจรื่น โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงมินท์ธิตา  วิทยะประเสริฐ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงธนภรณ์  แป้นสุวรรณ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายสหภูมิ  บัวขาว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงสิริกร  ทับทองดีเลิศ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงสู่ขวัญ  มฤธนนท์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงอัฐภิญญา  นาคาลักษณ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายนิติพนธ์  สุดรัตน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงอริศรา  ระเวงจิตร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพัชราพร  ทวีวงษ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงธาริกา  รูปงาม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายสุเทพ  กรทอง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายปรัชญา  จันทร์กลั่น โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายกลพัชร  บัวทอง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายศุภโชค  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงวรินทิรา  เพียวประเสริฐ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงภคมน  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงศรัณย์พร  อินทร์น้อย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายวรปรัชญ์  หอมจันทรา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายจิรายุ  สุวรรณกิจศิริ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายชยธร  ตุลยาธาร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงธัญกร  มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายศุภศรุต  พงศาชลากร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายภีมทพนธ์  รัดแดง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงธนัญญา  จีนเอีย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงศุภณิสภ์  ผดุงพัฒโนดม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงภัคธิมา  รอบคอบ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ชัยสงคราม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงบุณณดา  บุุญสุด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงศิรดา  โพธิรัชต์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงรุ่งกานต์  ขำเจริญ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงภูษณิศา  รกฮวด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายฤทธิโชค  วงอุบล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ปิ่นมิ่งเจริญ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงพลอยพรรณ  ไกรวิจิตร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายพงศธร  พนอนุอุดมสุข โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงทิพย์นาลิน  เย็นกลม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงภาชญารัศ  ตันเส็ง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายฌัฐพล  พวงมาลัย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อนันต์ธนะโรจน์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงอรุณนภา  เพ็ชรพันธ์ศรี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงจิรนันท์  คำบุญญา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายณัฐพงศ์  เจริญสิทธิ์พรชัย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงธัญพิชชา  หอมเย็น โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายธณัฐเทพ  เจริญสุข โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงชุติมณฑน์  อ่วมดีสุด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงปริณดา  ดอกบัวขาว โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงสุมิตรา  พุ่มแย้ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงภรชนัน  แก้วเกิด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายนพดล  อ้อวิจิตร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายสิทธิชัย  โตเอี่ยม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงสุภานัน  ศรีอ่อนโพธิ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงเนติญา  เหมเปา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงปุณยาพร  เนียมแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงนันทกาญน์  แซ่ตั้ง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงชญานันท์  แจ่มดอนไพร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
431 เด็กชายณัฐกมล  สุวรรณกร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงยมาภรณ์  นุชเครือ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงชลธิชา  พันทะสา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายพงศธร  ชินอักษร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงเพ็ญนภา  รุ่งสว่าง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงลัลริส  เข็มทอง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายณัฐพนธ์  จำปา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงจรรยพร  ศรีนวลดี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายณัฐพงษ์  จิรโรจน์ภิญโญ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายนพวัฒน์  ตินะคัด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายสุพัฒน์  สิทธิการ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายอาณัติ  ฉิมวัย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายสิขเรศ  งามสม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายพนัชกร  สุขยี่ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงเพตาวดี  กำ๋รามัญ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงนงนภัส  เจียมโมปกรณ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงฐิติชญา  เจียมจงวัฒนา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงลักษิกา  นราแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงเปรมดิ์สิณี  กิจดำรงวินิจกุล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงมรรษวรรณ  เหรียญเพชร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กหญิงทักษิณา  วงค์สุกร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุขอยู่ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงธัญชนก  อภินันท์ธนากร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงชาวดี  บุญเชิดชู โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงพุทธรักษา  วงษ์รินยอง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายปรวรรษ  จันทร์บัว โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงจิราพร  เหมเปา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงสุทธิรักษ์  มิเกลี้ยง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กชายวชิรวิชญ์  จิรพัฒน์พรกุล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงณฐิกา  หมายครอบกลาง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายบูรพรรดิ  ชัยศิริพานิช โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายชโลดม  วิเชียรฉาย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายวรรณชนะ  เกียรติจิตติชัย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายจิรเดช  อ่อนเเช่ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายธนวิน  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงชลิดา  คนรำ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายศิวกร  โหมดแจ่ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายสุทธิศักดิ์  บุญสัญ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายภูผา  ศิลปสอน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชุติวรเจริญชัย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงการติมา  สวนนพคุณ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายณัฐภัทร  อินทร์หัวย่าน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงทศวรรณ  ศรีวิไลย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงอริสรา  โพธิเหม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายอภิสิทธิ์  สามกองงาม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงนันทิชา  มิเกลี้ยง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายปธานิน  รักษาอินทร์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศุขเกษม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงอรพิน  กิจเครือ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายภาณุพงศ์  รวยเรืองรุ่ง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วกวี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงปานกมล  พุทธา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงดลพร  แววจันทร์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงวัชราภรณ์  เมืองเจริญ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงอาริตา  ปิยพันธ์เพทาย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงอาริษา  ชุบคำ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงวาสนา  ศุภวิจิตตานนท์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายยศพัฒน์  ปลื้มจิตร์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงอัญญาณี  ศรีระวงศ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงสุภานัน  ไชยราช โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงเมญาวี  คนใหญ๋ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงจิรนันท์  เจริญศิลป์วรโชติ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายธภเศรษฐ์  สุทธิโสภณ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงอัญญาภรณ์  โรจนวิทยโอภาส โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงกุลธิดา  กัณหา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงสุภาวดี  ปลัดดินแดน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงเฌอญาดา  จันทร์อ้น โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายนาคินทร์  บัวนาค โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงสโรชา  ทรัพย์แตง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงจีรนันท์  นิรันตสุข โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายปกรณ์  ฐิตะกสิกร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงอารยา  เเก้วสะอาด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงปาณิตา  ศักดิ์เย็น โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงอภิสรา  ทองอ่อน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงเปมิกา  วิสาสะ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายเจษฎา  จูแย้ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายธีทัต  คำดี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายฐานพัฒน์  ธนสารโสภาจันทร์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงปภาวรินทร์  รจนากร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายสิทธิชัย  นรินทร์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายสุกฤษฏิ์  แสงฬห โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายสุกฤษฏิ์  แสงใหญ่ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงวรัชญา  กาญจนวรรณ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายกิตติภัทร  พรหมภินันท์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายทิวากร  โพธิล้อม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายไชยวัฒน์  ขัติวงค์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงอิสรีย์  คำบุญญา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงคุณัญญา  จิตรขาว โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงสุชานันท์  ตั้งวงค์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงจารุภัทร  ใจอดทน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงยศวดี  ธงเพ็ง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงภัทรภร  บัวทอง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงนภัสสร  ใจซื่อ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงรวีการ  ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงเพียงตะวัน  ทองประเพียร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงอริสา  ศรีสังวรณ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงกมลณัฐ  เหลืองรัตน์วัฒนะ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงวราลี  แดงกลับ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงสุพิณญา  อบเชย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายชยพล  ชมภูพงษ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงวรรษชล  ภูทะศิริ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายสรวิชญ์  บุญเกิด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายธนาภัทร  จงประเสริฐ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายสราวุฒิ  เจ็กคอย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายจารุเดช  พินิตศักดา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายจิรเมธ  มูลน้อย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายคฑาวุธ  บรรณาการ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายราชพฤกษ์  ช้างพลาย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายศุภกร  พงศ์รัตนมงคล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายณปกรณ์  วัฒน์วรกาญจน์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.4 คณิตประถม
542 เด็กชายพีระพล  กลิ่นผกา โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายรัฐภูมิ  แสนทวีสุข โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กชายณัฐกิตติ์  แสงหิรัญ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุขเสงี่ยม โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กชายขวัญชัย  สิงห์ศาลา โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงชโลธร  วิเศษวงษา โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กหญิงวาลาอร  ปัทมธานินท์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายฉันท์ทัต  บุตรดี โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายพีรพัฒน์  แสงใส โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงมาริสา  เหล็กดี โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงจันทกานต์  เสลาหลัก โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.4 คณิตประถม
553 เด็กชายสุธาศิน  ประเสริฐ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงธิดาพร  หมีแรต โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงชลธิชา  เซี่ยงเจ้ว โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.4 คณิตประถม
556 เด็กหญิงวรรณิดา  เกษี โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.4 คณิตประถม
557 เด็กชายปรมีย์  แสวงกิจ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.4 คณิตประถม
558 เด็กหญิงอมราวดี  แซ่โง้ว โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.4 คณิตประถม
559 เด็กหญิงสุชาดา  ล่ามแก้ว โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.4 คณิตประถม
560 เด็กชายรัตสิน  บุตรเพ็ชร โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.4 คณิตประถม
561 เด็กชายรัฐภูมิ  พาณิชย์ชัชวาลย์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.4 คณิตประถม
562 เด็กหญิงรัมภ์รดา  จวงสอน โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงปณิตตรา  ยกเลี่ยน โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.4 คณิตประถม
564 เด็กชายณัฐพล  ว่องไวธีรวิทย์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายรัตนโชติ  เพ็ชรพันธ์ศรี โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายพิเชษฐ์  โรจนวิทยโอภาส โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงกัลยกร  หลวงสมบัติ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงญาณิศา  สานจิตรสัมพันธ์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงปุญญิศา  สานจิตรสังพันธ์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงจีระนันท์  มาฉาย โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงระวิวรรณ  จันทร์โชติ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงญาดาวดี  มุ่งเครือ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายวรพจน์  ด้วงคำ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กชายปกรณ์  ขันฟ้าเลื่อน โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงอุมาพร  จันดี โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงสำลี  สังข์ขะ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงพัฐสุดา  สุทธิวิไล โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายรังสรรค์  ศรีคงคา โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายสิริชัย  ศรีวิลัย โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงสุปาณี  จินดา โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงธนพร  ชุบคำ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายชนกานต์  ใจซื่อ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายจิราธิวัตร  ยางสง่า โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงชยุดา  ชูดี โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงชนิตรา  ชูดี โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงสุกัลยา  ขำเจริญ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นางสาวดวงฤทัย  โพธารส โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงวลัยพร  เนียมหอม โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงมนสิชา  เล้าสกุล โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงปิยวรรณ  เสียงหวาน โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงจิรภัทร  พูลบางยูง โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงผกามาศ  ตันเจริญ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงใบข้าว  ตลิ่งชัน โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงปิยะวัลย์  ผูกสินธ์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายรัชชานนท์  ถนัดสร้าง โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ประเสริฐ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงศิรินภา  คุณทร โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงศศิธร  ศรีอินทร์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงสุกัญญา  ล้อสกุล โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงสุพิชญา  ผาสุก โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงจุฑารัตน์  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงเนตรพนิต  สิยสุข โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงอนพัช  กิจประชุม โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงชฎาพรรณ  เครือสำอางค์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงวาสินี  ชาวนาวงษ์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กชายตรีวิทย์  พรหมประสิทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศาลา โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงทิพนภา  บุญยะมา โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงญาณิศา  บุญชู โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงนารดา  บุญณรงค์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงชนากานต์  แจ่มยวง โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงชนัฏดา  ครุธงาม โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงพรนภา  พุฒเครือ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงวัชราภรณ์  นันทะ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงปาริฉัตร  เฮ็งนิรันดร์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงจันทรัสม์  อยู่แขก โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงวริษา  สุกดิษฐ์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายธนเวทย์  แจ่มนาม โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงจิดาภา  มหาธนเศรษฐ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงยลรวี  ศิริสมบูรณ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงรัญชิดา  บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
622 เด็กชายธีรัช  บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงสุพิชชา  สุขเจริญ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
624 เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองจิต โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายกวินท์  ขุนนคร โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายศุภกร  จำปาจันทร์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงณัฏฐิพิชา  วงษ์ไทย โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายณัฐพงศ์  กำแพงพันธ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กชายกฤติน  แก้วมณี โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงวราลี  ลลิตวจีวงศ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
631 เด็กหญิงภัคดิพร  เนตรนรา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
632 เด็กหญิงณัฐมนธ์  วัฒนบำเพ็ญ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
633 เด็กหญิงชญาภา  เงยไพบูลย์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงธนภร  จิรพนาธร โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
635 เด็กหญิงพรรณธร  ใบศักดิ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงปรวีร์  ชินณบดี โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงชญานิศ  ผ่องพันธ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายชยางกูร  นิลประเสริฐ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงมุนินทิพย์  พรมมาลี โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงกัญญารัชต์  สมหวังพรเจริญ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
641 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  รัตนมุง โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงสุทธิรักษ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
643 เด็กหญิงนารีรัตน์  แพทย์รอบรู้ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
644 เด็กชายอารันดา  สมประสงค์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กชายไตรทศ  จริยรักษ์วรกุล โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
646 เด็กชายรวินภ  โสดาดี โรงเรียนแย้มวิทยการ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายศศิฎฐ์  ดวงดี โรงเรียนแย้มวิทยการ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงวรัชมน  หืออิน โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงสสิณา  สรสิทธิ์สุขสกุล โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงปัญฑารีย์  ธีรธนาวิโรจน์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายสุภเวช  วังเวงจิต โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงธัญธิตา  บุญส่ง โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายปฏิภาณ  คล้ำประเสริฐ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงรสริน  สาตร์เวช โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงกฤติยา  สว่างวงษ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงปาลิดา  พราหมหันต์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงพรปภา  เลิศโพธาวัฒนา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงเอื้อการย์  แจ่มนาม โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายชยพล  มาลัย โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงสุกฤตา  น่วมนิล โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงฆริฏฐา  สุขหวาน โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงกรณัฐ  ภวัตธนยา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงธนพร  เล็กบำรุง โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงสุธิณีย์  พรมเอี่ยม โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงวริศยา  เฟื่องศิลา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงวริศรา  เฟื่องศิลา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายศิรวิชญ์  เจริญศรี โรงเรียนเจียไซ้ 1 ป.6 คณิตประถม
668 เด็กหญิงอทิตยา  บุตรี โรงเรียนเจียไซ้ 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงนิภาพรรณ  ปิ่นพัฒนพงศ์ โรงเรียนเจียไซ้ 1 ป.6 คณิตประถม
670 เด็กหญิงจันทราลักษณ์  จันทร์เกิด โรงเรียนเจียไซ้ 1 ป.4 คณิตประถม
671 เด็กหญิงสิรภัทร  รังพนัสสัก โรงเรียนเจียไซ้ 1 ป.4 คณิตประถม
672 เด็กชายณฐพล  ไวเรืองศิริพงศ์ โรงเรียนเจียไซ้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายธนธรณ์  รอดคำ โรงเรียนเจียไซ้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงธารทิพย์  ตระกรุตแก้ว โรงเรียนเจียไซ้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงพัชราภา  คำเขียว โรงเรียนเจียไซ้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงดวงกมล  บุญปลอด โรงเรียนเจียไซ้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายปรีดา  จุเฉย โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายณภินทร  จังพานิช โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงปวีณา  ศิริโต โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงนวพร  ทรายงาม โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
681 เด็กหญิงธัญธนา  แสงวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
682 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชัยวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
683 เด็กหญิงจินตนา  วัชรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงอนัญญา  โสภา โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงจริยา  เข้มแข็ง โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงศิริพร  บุญมี โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงสุรารักษ์  รักพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายภัชรกร  ทองมอญ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงศศิกานต์  ผลอุดม โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีนวล โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงปวีณอร  ศิริโต โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงพนิดา  เหรียญงาม โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงจิตติมา  อ้องาม โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายเชษฐา  อ้ายหนู โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงวิชิดา  นิโครธา โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายสิทธิพล  พุทธสิริ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงธิดารัตน์  สวัสดี โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงพิมมาดา  คิดประเสริฐ โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายธนชิต  ประยุทธ์พร โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงวิภาวี  ปัทมสังกาศ โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมมินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงธันยพร  เทพเทียน โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมมินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กชายธนวันท์  พูลทรัพย์ โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมมินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายวัยวัฒน์  ทัศน์ทอง โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมมินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขวัญพิกุล โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมมินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงมนธิชา  ปิ่นทอง โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมมินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงธนพร  กอสินประเสริฐ โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมมินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงวรรณภา  นามวัง โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมมินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กชายณฐกร  ธนานันท์ โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมมินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงอัญชุลี  ช้างผึ้ง โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมมินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงมัทวัน  ซื่อตรง โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมมินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงณัฐพร  พรประสาทสุข โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงทิพยวัลย์  จีนอิ่ม โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายพงศธร  เต็มเนื้อทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กรูพิมาย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงศรัญญา  จุนเด็น โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงนภารินทร์  ติดอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงณัฐภัทร  วงศ์จันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงณัฐพร  ร่มเย็น โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จิ๋วพลับ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงมนัญญา  พุทธา โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายธีรวุฒิ  จอมเพชร โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.6 วิทย์ประถม