รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงฐิติชญา  สายจันทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เอี่่ยมสุองค์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอัจฉริยา  แสนสมรส โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ติณะรัตน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงบุญญารักษ์  ภิรมย์แก้ว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสุพิชชา  คชชา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจิตสุภา  อรุณภิรมย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสิตานัน  วิจิตรบรรณการ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกชนิภา  พานิชย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงอินทิรา  หยู โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนันท์นภัส  สินสวัสดิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงภูษณิศา  ใจซื่อ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วรรธนะวลัญช์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุทธิเวช โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงวรวลัญช์  เจริญสมบัติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอริยา  บัวชุม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงนิชาภา  เชาว์วัตร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธันย์รัศมิ์  ศรีษะโครต โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงศศิวรรณ  ศิริพัฒนานันท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายวาณิช  วิจิตรจรรยาเลิศ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายปรัชญ์วิรุฬ  เพทัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายก้องภพ  จงจุดเทียน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายธาม  ลีลาเชี่ยวชาญกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายพริษฐ์  ปริยกนก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายรฐนนท์  ศรีเคลือบ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายวรพล  สาตร์กลิ่น โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายธนพรรฒน์  มะลัยทิพย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอภิชญา  รักยงค์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปฏิญญา  หลอดทองแดง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพสุนิต  เกษตรมีชัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงสิริกมล  เห็นประเสริฐแท้ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายปัญญากร  วงศ์วัฒนากิจ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวรวลัญช์  อุดมลาภ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงศรินทร  วงษ์เกษม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงบุญรักษา  ภิรมย์แก้ว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธฤษวรรณ  พิริยาภัทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทรัพย์เย็น โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายวชิรภัทร  อินทรชาติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายณพล  ธีระวัฒนวิศิษฏ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายฐิติศักดิ์  วงษ์เกษม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายกฤตธนา  อารีย์รบ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายนิติธร  สิทธิวงษ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายธนากร  ธัชศฤงคารสกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณวนิช โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายธีรทัต  วีระเศรษฐศิริ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายภูมิภัทร  สมบูรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายกฤตกร  หอมสุด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายณภัทร  ชาญนำสิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายศราณช  เจียมอ่อน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายปัณณวรรธ  พรสุดารัตน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชาว์วัตร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มั่งมีทรัพย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงธันย์ชนก  กาญจนแสนส่ง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปัณฑิกา  ผลลาภ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงชนิษฐา  ตินตะชาติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงจิดาภา  ศุภอักษร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสุประวีณ์  บุญรอด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปราญชลี  อรรถมานะ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายภาคภูมิ  โมทย์ศรีมูลกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงกฤชษา  จงเกื้อตระกูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงกชมน  มนตรีมุข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงวรพิชชา  ภูบาลเพ็ชร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายจตุรพร  จันทร์เทศ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายวิริยะ  จินดาสกุลยนต์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายนันทภัทร  แพรทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงสิริกร  ทินรุ่ง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงอภิฤฎี  อินทร์เผือก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนันท์นภัส  เปรมปรีสุข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์สว่าง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงสิพรกาญจน์  จักร์แก้ว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สังข์ทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกัลยกร  เฮงจิตตระกูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงศรประภา  เกิดช่วง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงธรินทร  ฉ่ำฮวบ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงปภานิจ  ชิ้นปิ่นเกลียว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณัชชา  นิตย์สุวรรณ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญญาอิทธิกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงจินตภา  บุณยาดิศัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงธนศร  ทิพางค์กูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงณัฐภัสสร  จำรูญจารีต โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายภคพล  คณารักสมบัติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพิชญภัค  ตติยะวรนันท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายภีษมะ  องอาจ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่เฮา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสุชัญญา  หยดหยาด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายณพวุฒิ  พรหมชนะ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายพัทธนันท์  โพธิเงิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายจิรภัทร  จีนทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงนิชปภา  ทวีปัญญายศ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงนิมมานรดี  อินทรวัตร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงเบญญาภา  บุตรเกตุ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายปริต  สุนทรวรเศรษฐ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงชณิดาภา  เกตุปัญญาพงศ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายวริศ  มาลีวรรณ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงปวริศา  อังอติชาติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายนนทกฤช  พันธ์พานิช โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายธีรภัสร์  อัตถศาสตร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงจันทกานต์  สาธุการ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายกฤตภพ  บุญชูชีพ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายศักดิ์อิทธิ์  สถิตย์ตันติเวช โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายก้องกิดากร  คำเปลว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงมิ่งกมล  เอี่ยมจำรัส โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายบรมวิชญ์  อนุชา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายณฐกร  มาสุข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายกชภาส  ไพศาลนันท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายภัคภณ  ถาวรชัยโชค โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายนิติธร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายสพลดนัย  จินดาเจี่ย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงปวริศษา  อัจฉริยบุตร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายอนุศาสน์  เอื้องอุดมสิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายปุณณพัฒน์  อรุณเลิศรัศมี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงนันท์นภัส  นรินทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายณภวัต  วุดานุพันธ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายธนัท  วงศ์โสภา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงชามา  สังสีอินทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงมัลลิกา  สุวัฒน์เมฆินทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายปลายมีน  สายบุญศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงภัทราชา  จึงเจริญลาภ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงวนัชพร  มาลัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายภาคภูมิ  ขุนไตรเลิศ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงธัญสิริ  สุขานันท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงบัณฑิตา  ปัญญาอินทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายกฤติธี  สวนเข้ม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รอดขาว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายกิตติทัต  สวนเข้ม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงฐิติชญา  กองปาน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายศุภกรณ์  วงษ์เส็ง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กันเจียก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงแพรวเพชร  ยุทธางกูร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงชามา  นวนกลางดอน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายวชิรวิทย์  สุขกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองอินทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงอัษญาดา  จูงศักดิ์ศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายนนทวัต  พันธ์พานิช โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายสุชาครีย์  ทวีศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายชินกฤต  ปราญปัญจะ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายกฤตภาส  เขียนประชา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงพิชยพรรณ  ตติยวรนันท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายกฤติน  อารีย์รบ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายศุภกิตติ์  ลูกบัว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงฐิติพร  เจริญสุข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงพฤกษชาติ์  เพ็ญแสง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  บุศยพงศ์ชัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงสวิชญา  ตรีเพ็ชร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เชิดฉาย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพรรณรมณย์  สุวรรณสิงห์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธันย์ชนก  ติ๊ดเหล็ง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปัญฑารีย์  จิตรเดชขจร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงธนวรรณ  น้อยกาญจนะ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายชนาภัทร  มหอมตพงษ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายชยพล  ชัมพูนทะ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายนัคพัฒน  ตะโกอยู่ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายธีรภัทร  แสงทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายพบธรรม  มิตรมาก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายอภิวิชญ์  เผือกหอม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายจิรัฏฐ์  เวียงอำพล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายสุกฤษฏ์  เซ็นโต๊ะ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายปนวรรตน์  เหล่าชัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายภาสกร  ศิษย์ปฐม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธเนศพล  นาคบำรุง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายศุภณัฐ  พฤกษาโรจนกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายสิรธีร์  พัฒนจิรารัชกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกัลย์นภัส  ศรีกาญจนเพริศ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายนพณัฐ  ปู่เมือง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงรมัณยา  เปาเล้ง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายนันทิพัฒน์  เจนจิตต์วรภัณฑ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายขจรวิทย์  จันทร์เกิด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายจิรัฏฐ์  ศรีสงคราม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายเฉลิมราชย์  อาจธัญกรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงฐิติชญา  โรจน์จินตกานต์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงอิงคสุดา  อุตตะมะ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ร่าเริง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปวริศา  จงประดับชัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชวิศา  ลีลาเชี่ยวชาญกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงภรณภัส  กันณะ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  สะนะพันธ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกวินนาถ  น่วมด้วง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงศิโรธร  ชูขจร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปารวีร์  สวาทห้อง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงศศิวิมล  บุหลัน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงยศวดี  หุ้นเจริญ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงครองขวัญ  ห่วงทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายบรรณสรณ์  ศิริลัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงสุชานันท์  สระศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายรัตนากร  ตั้งรุ่งวงษ์ธนา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกมลชนก  เรืองศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอรอุมา  เกียกสูงเนิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายตะวันบูรพา  ทองต้ง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงภาพิมล  หวานฉ่ำ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพรลภัส  ศรีเคลือบ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เล้าพูนพิทยะ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงเกตน์สิรี  พลจันทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปิยวรรณ  จงเกื้อตระกูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธนภัทร  กลิ่นศรีทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายจรรยวรรธน์  เวียงอำพล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายณัฏฐ์พัชร์  บวงสรวง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายถิร  ดอกไม้งาม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนันท์นภัส  เล้าพูนพิทยะ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายปวริศ  หมื่นวิเศษ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายภูริทัศน์  พันธ์จำนงค์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายณภัทร  โอษฐงาม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายกฤชเพชร  สหัสรจินดา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสุพิชญนันทน์  เชื้อสมุทร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงนันท์ลภัส  พิทยาโรจนกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายศิริวัฒน์  กตัญญตาพงษ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายปวรวรรฒน์  พวงพยอม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายณัฐพล  กองทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายศุทธิพัฒน์  ธรรมกิจ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายกันต์เสฏฐ์  วิจิตรการโกศล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงธนวรรณ  ศุภวณิช โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สินสวัสดิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปุนญิสา  คำอาจ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงหทัยวรัญญ์  ดวงสุวรรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงฉาดฉานฉาย  จงเจริญ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงญานิกา  ดีเสมอ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายดนัทธ์  นพรุจชโนดม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายสุวัฒน์  ธีวสุคูณเมธี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปวิชญา  ใจแสน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายทยุติ  งามจิตร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายธีรภัทร  มณีจันทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปาณิสรา  เข็มทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายกันต์รพี  ศรีกาญจนเพริศ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงวรัญญา  พจนารถ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงวีระการต์  สว่างวงษ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพอเพียง  ม่วงไหมทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายหรินทร์  มีนคร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายณัชพล  ปานเดย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายฐณณ  เปล่งภู่ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงศรสวรรค์  ทรัพย์เย็น โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงเมธาพร  พิณทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วเลิศดิลก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายสิรภพ  ยิ้มใย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกันย์สินี  กิตติสุขตระกูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายชนกานต์  ประพันธ์พจน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายภุมณัฐ  โพธิปิติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายพีรพัฒน์  แสงทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงฐิตารีย์  โรจนสิทธางกูร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงกรกช  กลัดใบไม้ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายภัทธนันท์  อ่อนแก้ว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายเจนณรงณ์  ประสานพิมพ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงภัคจิรา  ภัทรโชคชัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายสรุจ  สุดศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายกฤษณพัฒน์  พ่วงรักษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายปิติภัทร  อริยเดช โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงศิวาพร  สุขปิยังคุ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายวิศรุต  จิตเขม้น โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายกิตติพศ  ศรีทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายภณ  รัตนพิชญชัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายฐิติกร  บรรจบปี โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายศวิษฐ์  ลับภู โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงกมลนัทธ์  ร้อยทา โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายวสุพล  หมอยาดี โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายนิธิศ  อ่วมทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เอื้อประเสริฐ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงวรรณภรณ์  ตุ้มระหงษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงวราภรณ์  แสนคำ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงจิดาภา  สีเพชร โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงอัญชณียา  พึ่งโสภา โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายถาปนา  นุตรักษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรสุขสว่าง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายอัครวัฒน์  จารุภัทรศิริพงษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณภัทร  ศรีผ่องใส โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายพิจักษณ์  จักรเพชร โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายกฤษฎิ์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายสิรวิชญ์  แร่เพชร โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายวชิรวิชญ์  จาริพันธ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  คชนารถ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสุธาสินี  เขมะรัตนา โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายสุธิพัฒน์  เอื้อประเสริฐ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายณพวิทย์  อุดมศรี โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงศศิธร  พระยูรวงษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายสิรวุฒิ  ยอดโอวาท โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายภูวดล  มัดถาปกา โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปรียานุช  มณีโชติ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงฐิตากร  ปี่แก้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงบาลิกา  เสาทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงฐานิดา  แสงทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายสิริภัท  อุ่มสาตร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงสุกัญญา  โสภา โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงแพรวนภา  เหมาะสมัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงธนัญญา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงพีรยา  เหลืองทรงชัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงพิชญ์ญภร  ศรีไกรสิทธิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายเรืองหิรัญ  รัตนรัตน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงวรางคณา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงไอริณ  แย้มแก้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกานติมา  ทวยทน โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงรัชนก  ยื่นกระโทก โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายชยพล  นงค์รัก โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงนัชชา  เชื้อโพหัก โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงชัญญา  หนูทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงปริยาภัทร  สาดะระ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกัญญาพร  ทัพประเสริฐ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงอัจจิมา  สง่าโฉม โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณิชาภัทร  วรรณสิทธิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายณัฐภูมิ  แย้มแก้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์ทวีทรัพย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงอภัยชนก  ติ้วต้ง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพัทธนันท์  นาคสวาท โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวรางคณา  อ๋อสกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงขวัญสุดา  ศรีอุทารวงศ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงกุลณัฐ  สนวัตร โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีบัว โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงชวิศา  หมื่นศรี โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพรไรวินท์  มิสดีย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เสาใบ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงทัตพิชา  กลมเกลี้ยง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงบุษกร  เจริญพร โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพัชญา  สุคันธานนท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสุทราสินี  สุขสมัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปาริฉัตต์  พ่วงกระทุ่ม โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงศุภกาญจน์  พระแก้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงจิรดาภา  ไชยวิทย์วิวัฒน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายณธารธรรม  หมื่นนารายณ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงนันนพัชญ์  ศักดิ์อิสระพงศ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงญาณินท์  ซื่อตรง โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงศุภกานต์  สุขศรีสวัสดิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงทีปกา  ศิลาวรรณา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงสิริกร  เทวาอารักษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงวีรินทร์  มารักธรรม โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงชลพร  ศรีสุพพัตพงษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงอาชิร์ญาณ์  โสนุช โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายสิรภพ  พุทธานนท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงภาอุษา  จรรยาเมตตากุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายตรัย  สุวรรณบุตร โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายณัฐชนน  รักวงศ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายณัฐวัฒน์  เจริญทรง โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงอชิรญา  หินแก้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงกรชนก  วัดแย้ม โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายกานต์  สิทธิกัน โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงเอกปวีณ์  ทับมณี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายณภัทร  หงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายทินภัทร  ธีระพนิดา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงสรสิชา  ฉลองขวัญ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายธนยศ  องค์พิสุทธิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายพีระ  ประชาธนานุกิจ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงนงนภัส  จันทรัตน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายกิตติพศ  ตันตระกูล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  เรทนู โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายณพล  รุ่งสมัย โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงภัณฑิตา  สวัสดี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายปัณณพงศ์  ชุณห์วิจิตรา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พานิชนันทนกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายวชิรเชษฐ์  โพธิ์วงษ์เตชากร โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายศิวกร  ธาตุทวี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายมณฑป  แตระกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงพรชยา  หอมสุด โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงซี เถียน  ไช่ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงสิริกุลนันท์  ธรรมรัง โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทโรทัย โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิมเมือง โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงวิภาวี  ตินพ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายณัฐกิตติ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงวิรัญชนา  คามีศักดิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายกฤต  อัตตาหกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คำเที่ยง โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกรกฎ  วิวัฒนาการ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงดมิสา  คงคล้าย โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงศิริกร  เมืองเกษม โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงศิวพร  ธาตุทวี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสิริกร  วีระไวทยะ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงจิณห์นิภา  มณีกอบกุลวงศ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายภูเบศ  ศรีวัฒนา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายอธิภัทร  อมรรัตน์ธำรงค์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงปัณฑารีย์  งามตา โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายชลทิด  อรรฆย์ภูษิต โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงญาณิน  ศรีสุพพัตพงษ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงเขมิกา  ชัยคณาพิบูลย์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงณัฐณิชา  ล้วนลักษณ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงจันทิมา  โพธิ์สูง โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงสมัชญา  นามดอกไม้ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงปัญญรัตน์  สำราญพิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงชญานิศ  วาปี โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
376 เด็กหญิงวิชญาพร  วุฒิภาพ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงเกณิกา  เดชยศชัยโชติ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงชนกนาถ  แดงสวัสดิ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงพัทธนันท์  ธีโรภาส โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุดมศิริ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงกัญญ์ภาส์ภรณ์  มกรพันธ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงนพัสวรรณ  นาคเอี่ยม โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายจักรินทร์  ปรีเปรม โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงหวันเชี่ยน  โก โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  บุริศร์จิรากุล โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงณฐวรรณ  ชอุ่มกฤษ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงปวริศา  สุทธิจิต โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงวิมลสิริ  ศรีทรัพยเมธิน โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เข็มทอง โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงธัญสรณ์  เฉลี่ยสมบูรณ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงสรัลรัตน์  หนาแน่น โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงณัฐหทัย  รักการ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อยู่เย็น โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ประชาบาล โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพรนภัส  อิ่มโอษฐ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงวรรษมน  ทองกี่ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงหทัยชนก  จงรักษ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงรัญศญา  อครชานันท์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กวินอิทธิโชค โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนตรอัมพร โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงวาสิตา  ไทรทอง โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงธัญญานุช  ผาแสนเถิน โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงภัคจีรา  ฐิติวัฒนกนก โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงชัญญานุช  ผึ่งผาย โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงกัลยกร  ปั้นตะกั่ว โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงปฐมาพร  แก้วคำ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงปาริชาติ  เอียดอ้น โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงจารุมน  อินทคง โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงนฤมล  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงเมธาวินี  ศรีงาม โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงอรชพร  กาญจนภูสิต โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายกษิดิศ  หัสมี โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงปัณณิกา  สิทธิชัย โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงบวรลักษณ์  แช่มช้อย โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงรุจณิชา  เอียดอ้น โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงพรนภา  แสงอนันต์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงวิรสุดา  พิบูลแถว โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกอหญ้า  อุ่นสำราญ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงพิชญาภา  คงไข่ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงวรัทยา  ไข่มุกข์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงวรมาต์ุ  เกิดช้าง โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงณัฐมล  คล้ายสุวรรณ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงกัญชพร  พรมดี โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงปุณยนุช  อรรฆย์ภูษิต โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงภูรดา  อินทมาตย์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงโชติกา  นุชอนงค์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายกฤติน  พุ่มพวง โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงแพรวพรรณ  กำลังหาญ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายศดานนท์  สกุลพงษ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายกิตติพันธ์  ศรีเลิศ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายจักรพันธ์  ฉ่ำผิว โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายอิสรา  หมื่นผดุง โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายศุภไชย  สว่างพื้น โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงวารี  มหาดเล็ก โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงฐิติมา  เรียงแหร่ม โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงณัฐนิชา  ยังเที่ยง โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายดีโด้  วาทู โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายพิสิษฐ์  - โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายกฤษดา  - โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม