รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปาณัสม์  คนเล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายศิวภัทร์  หลักทรัพย์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงฐิติญา  โอทาน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายธันยธรณ์  อิทธิอนุวัตร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงูภูสุดา  รำพึงวงษ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายภูมิสิริ  ใจบุญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธนภัทร  ผสมทรัพย์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอัยย์ญา  พงษ์เอนก โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจณิสตา  นิสสัยมั่น โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงศิวาพัชร์  มีบุญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงรักษิตา  เกียรติกุลดิลก โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายปิยภัทร  เจริญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายภัทรกร  สุวรรณโชติ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายสิทธินนท์  หมั่นสมัคร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายภูบดี  ประสพกิจพรชัย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายวศิน  ส่งเสริม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายพีรดนย์  บ่อเพ็ชร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายภูริภัทร  เสน่ห์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายศิรสิทธิ์  เสริมศรี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายปภังกร  ธรรมสุขสรรค์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายพสิษฐ์  แผ่นเงิน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายศิวกร  สมคิด โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงอัญชิสา  เจริญพร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายรชต  วรรณศิริ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายพงศกร  วงค์ชนะ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปัทมพร  วงศ์ตรุษ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฐริยา  ประกอบวัฒน์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นามสนิท โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงมณธิชา  วงศ์เมือง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกนกพร  สิทธิชัย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงศุภิสรา  พ้นเคราะห์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงจันทนิภา  รุจิวงค์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายธนวิชญ์  ปั่นทรัพย์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายนรภัทร  เจือจันทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายกิตติพศ  บรรจงอักษร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอนัญญา  จาดเพ็ง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงน่านน้ำ  เกตุวิเชียร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกนกพร  ซื่อตรง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงจิณัฐตา  ถามั่งมี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงปิยนุช  วงศ์คงดี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายภานุวัฒน์  บำรุง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายอุกกฤษฎ์  มานะ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงมนต์นภา  ถนอมราษฎร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายศรชัย  เฉลิมพลวรรณคดี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายณัฐฐวี  จิตรสวัสดิ์รักษา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฐชา  สุขศิลป์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงจิณัฐตา  เจริญรื่น โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายธีรโชติ  มนเทียร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายพีรวัส  เกิดศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายวรกมล  เส็งประโคน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายสิปปวิชญ์  หิรัญรักษ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายฐนศิษย์  จันทร์เที่ยง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายสิทธิกันต์  แสนศิลป์ชัย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายเจษฎากร  พรไพศาลศิลป์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงธนัชชา  เสาวคนธ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายณัฐพล  พวงอินทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายก่อพงศ์พัฒน์  จูศิริวงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายสิทธินนท์  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายสิทธิพล  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายธธปฤษฎิ์  พัวพันประสงค์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายอรุณ  วรโรจนศิริ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายปวีณ์กร  ทอนศรี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายกิตติภณ  มุกดาสนิท โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายธนพล  โทมี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายมังกร  ฤทธาพรม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายคมชาญ  ปุเรตัง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงญาตา  สุวรรณโชติ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายณัฐิวุฒิ  ตรึกตรอง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงวรวลัญช์  เมตตา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอาภาสิริ  วรรณศิริ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงสิตภัทร  ไกรเพชร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงจิรัชญา  บำรุง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกนกรัตน์  ชัยมงคล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงชนัญธิดา  มั่งคั่ง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงชนัญชิดา  สายแสง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงปัญญาพร  ยั่งยืน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปทิตตา  วัฒนโยธิน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงสุชัญญา  สราญลักษณ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายอชิรพล  เชื้อรังสรรค์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงนฤมล  คงสบาย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายศุภนัฐ  สิทธิคำ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงมนทาริน  ใจมัน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงอชิรญา  ภักดีงาม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ถามั่งมี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สาตรมูล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงศิริภัสสรร์  พรหมศรี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงวรพร  เจริญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายกฤศ  นิพัทธโกศลสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงปานหทัย  สุพร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงกชพร  วิเศษมาก โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงศิรภัสสร  หิรัญรักษ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายรัชชานนท์  วรโรจนศิริ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณัฐธันยา  ดีนาน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงทอง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายธนพล  สุนทรลิ้มศิริ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงนนทกร  ริยาพันธ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงกัลยกร  โปร่งจิต โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงชนัญชิดา  โสภะถา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงอรณิชา  ฉายาชวลิต โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงอทิชา  กระแส โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทรสูตร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธัญชนก  คุณาเกื้อ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงลัดฟ้า  นามสนิท โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสรัลนันท์  พลคำ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงรินรดา  ศักดาเพชรศิริ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงเจสิริญ  ทองวิเศษ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงธัญพิชชา  รอดระหงษ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงภาวินี  แววดี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุติปาโร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพลาธิป  พงษ์เอนก โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายภาวัต  สุวรรณโชติ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายอานันทวัธ  อวยพร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายพิจักษณ์  พุทธชาติ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปรึกษา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณิชกานต์  เลิงฮัง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงรวิสรา  วิจิตรฐะพันธ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงลักษิกา  ผิวจันทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงศศิพิมพ์  รัตนาลัย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงธีรนันท์  กุสสลานุภาพ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงจีรณา  อดทน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงสุภัสสรา  รื่นรมย์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายสุริยกมล  ลิมป์สภาพกสิผล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายอิทธิพล  เสน่ห์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงศิรภัสสร  นาคตระกูล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปุณณภา  ประกอบแก้ว โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายจิรภัทร์  รัตนวิจิตร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสุณิชากมล  ลิมป์สภาพกสิผล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปริยาภรณ์  สอเขียว โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสุภาวดี  จันทหาร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายศุภโชค  วงศ์รักษ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพฤฒิยา  พลรัตน์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายคณุตม์  ปุเรตัง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณิชากร  สามบุญเรือง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายกันต์ธีร์  พูนสวัสดิ์พงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายคุณานนต์  พุทธา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายพัทธกร  คงประเสริฐ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายสรวิชญ์  เย็นใจ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงหทัยชนก  ใจดี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฐสรางค์  เศวตภัทราพงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐณิชา  กุมภศุก โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงทับทิมจันท์  จีนพล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงชวัลนุช  สมชิต โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงวริศรา  ลือชัยราม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงบัวหลวง  บุญสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายธีรภัทร  ทองแก้ว โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายกฤตเมธ  บุญเฟื่องฟู โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธันยพร  กุสสลานุภาพ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายฟินน์ ยาคอบ  ฮาร์ก โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงชนากานต์  พลพันธุ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เรืองภัทร์ธนบดี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายสิทธิพงศ์  แนมนิล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ยิ่งชูรส โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสิริยากร  อายุมั่น โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายประดิพัทธ์  ดอกไม้ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธนายุต  สีทอง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  แสงสุวรรณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัชชา  วงศ์แวว โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายยูซุฟ  คาน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณภัทร  เกสโร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพร้อมขวัญ  วุฒิอรุณสิทธิ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายภูมิภัทร  กองสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายกิตติธร  ย่องลั่น โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกันตวรรณ  อวยพร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายณัฎฐวี  นรินทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกฤษณะพงศ์  พันธ์วงษ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายอชิรวัชร์  ภักดีงาม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนิสร  เจริญรื่น โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงศศิวรรณ  ตามประวัติ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณภัทร  อิ่มรัตน์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธนัญญา  บัวเขียว โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงอชิรญา  กล้าหาญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุจีรกุลไกร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพิชญาภา  ดีนาน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงไปรยา  ประมวล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายนภัสรพี  บุญมาก โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงจันทร์วรลักษณ์  แสนเหลา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนฤมล  ศักดิ์ติมงคล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอารยา  จงโยธา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายปิยวัฒน์  ธรรมสนิท โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ล้อมจันทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงรสิตา  นามลายทอง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงเบญญาภา  บำรุง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงสุชาสินี  ปธานราษฎร์ โรงเรียนวัดชุมนุมสูง 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงธนัชพร  พานไทย โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงณิชาภัทร  ตนเอง โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายณัฐดนัย  พรมไธสง โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายฬวัฒน์  แซ่หมี่ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรักษา โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงจันทนิภา  พันทา โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อ่อนตา โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนภัสสร  เจริญกลิ่น โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพรฌิญา  อนันทวัน โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายนิธิศักดิ์  มีโชติ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวิชิตา  เสียงเพราะ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงอรรถยาพร  วงซิ้ม โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายประวิทย์  ประวันเณย์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสุพรรษา  วงศ์จันทร์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงอลิน  มัญชุนากร โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงทัศนีย์  ป้องกัน โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงนฤมล  บังเกิดลาภ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงสุชาวดี  เจริญกลิ่น โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอชิรญา  สนสาขา โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธนวรรธ  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชุตินันท์  กิจโกศล โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเฟื่องฟู โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงประวีณา  ช่างตกแต่ง โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสลินดา  คาพิจารณ์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มงคลทิพย์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงชาลิสา  พรหมรุจี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสุกัญญา  อ่อนปรัชชา โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงเมธาวี  ชายหาด โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณัฐการต์  นามเสนาะ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงมุทิตา  ภิญโญ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มงคลทิพย์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ระวังผิด โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงอรสินี  เที่ยงแท้ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจหาญ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม