รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายคชสาร  ฐานะวุฑฒ์ โรงเรียนวัดเนินพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กชายจักรภัทร  โคตรนารา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงธัญรดี  น้อยสุขขี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนรมน  บุญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงรติมา  อรุณเวสสะเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐกฤต  มัธยมชาติ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีวาระกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายภูดิศ  ประยุรธเนศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายกริชเพชร  โคตรหลักคำ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐธิดา  ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ช่างสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกุลภรณ์  รอดรังนก โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพรรณภัทร  พุฒิไพสิฐ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธันยมัย  เเก้วทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเพ็ญพิชชาพร  ช่วยเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายณภัทรชนนม์  นามสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงนัชชา  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  เอนกบรรลือกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงรินรตา  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายพาทิศ  เตชะทวีกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายพีรดนย์  กุลอนุญญานุกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปานฤทัย  ไชยสัจ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายณัชภัค  อภิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายชัยภัทร  ศรีสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายศุภวิชญ์  มหาดไทย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายก้องพัช  ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายสุประวีณ์  พิพิธ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพัชมณฑ์  ม่วงการกิจ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปัณณพร  ก่อศิริไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงญาณิศา  ชัชวาลุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปุณยวีร์  นิติสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงรมิตา  เรืองประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกรกนก  ชืนชิต โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปุณณภา  ปุมสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสุพิตชาภรณ์  นพทิพย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงภัทธรีญา  บุญพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ทุมมา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธนัญญา  บุตดาพวง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงหทัยทัต  พิณเขียว โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงผ้าทิพย์  จินาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายธนวรรธน์  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงศริญรักษ์  รตินันทกร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายณัฐภัทร  จิตต์ถาวร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนันท์นภัส  ดุษิยามี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนันท์นภัส  เเพนเกาะ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวรรณวิสา  โชคประยูรเธียร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายธนากร  โถรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายสุทธิภัทร  ชูไกรทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อินทร์ธนู โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปภาดา  ประกอบสุข โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัชชา  พิทักษ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงอรกัญญา  อภิวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงสวิตตา  เรืองธุระกิจ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายชนวีร์  จันทรักษา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายภานุพงศ์  เดชนุช โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงวิมลสิริ  คำมะฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงเกสราพร  ศิริคำ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายอิศราวุฒิ  โกบุตร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายรุจดนัย  กิจกรรณิการ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายนันทภพ  เที่ยงเเท้ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปพิชญา  ธรรมวิชัยพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายปภินวิทย์  พฤกษาชาติ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายพีระวิทย์  สุวรรณประเสร็ฐ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายวัชรากร  นามบุตร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายปรมี  สาครเริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายนพวิชญ์  ติดวงษา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายปพน  พัฒนานิจนิรันดร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายพลกฤต  อุทธาเครือ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายเนติ  สุขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงชนกนันท์  ราชกรม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายปิยะพัชร  ต้นเเก้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายก้องภพ  ลิ้มเพียรชอบ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายนพปฏล  มาลีษร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงวรรณกร  จันทนา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายเปรมสุข  ศุภกีรติโรจน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายรัชชานนท์  คำตา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนุตประวีณ์  เอนกบรรลือกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงศิรสิตางศุ์  เดชสุภาการ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายณภพ  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายนันทภพ  วงศ์คำ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายภัทรดนัย  ถนอมสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายธัญพร  สนธิกนกกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงวารินทร์รัตน์  เเพทย์ประทุม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ยลศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอรัชพร  ปรางปราสาท โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายสกล  ติรพัฑฒ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายกัญจน์ธเนศ  ทัศนราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายนพฤทธิ์  หอมดี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงทิชาพร  โชคประยูรเธียร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปานชีวา  ทุมมากรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายณดล  ปัญญานาม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายวีรภัทร  ตนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายณัฐภัทร  วิศิลฎ์วรณัฐ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เเก้ววิเชียร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายปวรปรัชญ์  ทองดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงจิณัฐตา  บำรุงชนม์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายชนะสรณ์  ชั้นบน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายธนกฤต  สุนทรเวชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงภรภัทร  พงศาวดาร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายธนภูมิ  นาทันตรึก โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงชัชฎา  บุญสิริรัชนา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงนันท์นภิส  แพนเกาะ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายพันษพัฒน์  พุฒิธนะสุนทร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนวภัทร  คำพุฒ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงมนมน  เอื้อศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงวิรากานต์  บุญฟ้าประทาน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงมัธยา  หุ่นศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายภูวเดช  ประยูรธเนศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายพิชญะ  ตนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงวริศรา  โฆษิตพันธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายพลวัต  ภูวรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงณัฐนิชา  สาระธนะ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  โกศายานนท์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายอิศรากร  นามบุตร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายณภัทร  แป้นเนียม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายณัฐภัทร  เตชะทวีกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายปิวัฒน์  ปิยวรเดช โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายคมชาญ  วัฒนสมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายไขเเสง  ชูดำ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงดลพร  รัษมาตา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายพันธวิศ  มะสัน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายธาม  โพธิ์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายฟิสิษฐพัฒน์  ภูธนะกูล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายปฏิญญา  สุขพรหม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายปริยวิศว์  อริยะเวสตระกูล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายกัณณพงศ์  กาญจนกุลดำรง โรงเรียนอนุบาลระยอง 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ยมหา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายภาสกร  ปัญจลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงภคมน  แทนไธสง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สนิท โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธัญยวรัตม์  มีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองเเสง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพัณณิตา  อุดมสิน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ช่างสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายติณภัทร  เนียมเตียง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงเขมจิรา  ภู่เจริญยศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงชมพูนุช  บุญประกอบ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงปวริศา  เอื้ออำนวยพรโชค โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พรเรืองมณีกิจ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงรมิตา  วรวิทย์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงศิรดา  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณพรพรหม  สกุลมีเกียรติ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธนบดี  โล่ห์นารายณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงชนากานต์  ผลทวีวัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีคลหนู โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงนันท์นิชา  ธนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฐฐิญา  ธนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายปณธร  อารักษ์สกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงจิรัชญา  อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณภัทร  อื้อเศรษฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกิตติวิภา  เลิศวิทยากรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายสิทธินนท์  คงเมฆ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายพงศ์สิริ  อินทร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  โอภาปัญญโชติ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายภูริต  ยศตะมะ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณิชกานต์  คงนวล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายสิรภพ  จำเริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฎฐวิตรา  เจือไทย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายทรงพล  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกุลปรียา  จินตวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงซาซ่า  พงศ์ศรีอัศวิน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฐกมล  ดังก้อง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงภัทรวดี  รอดจากภัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงสุประวีณ์  พุมมา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงสาริศา  วิชิตวรคุณ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงสิริรัตน์  สุวรรณสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายคณิศร  จันทร์กุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายภูริณัฐ  ศราวณะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปิยวรรณ  ชาติสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพิณนารายณ์  กันตะกนิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงอารยา  คมรัตนปัญญา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายชิษณุพงศ์  พวงมาลัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงจิณห์นิภา  เกตุมณี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธัญชนก  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงธัญชนก  บัวผุด โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงอัญวีณ์  เลิศดิษยาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายหัสศักย์  วสุธนานิพิฐ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายกฤตภาส  ธงชัยชยากร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงวริศรา  กุลละวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายจิรพนธ์  เจริญตั้งสินชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงจิรัชญา  พรหมบรรดาโชค โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายภูวิศ  พึ่งเเผ่นดิน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปาณิสรา  เเสงอุทัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวรนิษฐา  ดวงทองคำ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงอพัชชา  จันทร์ประทีป โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงจารภา  ใจมั้น โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพรชิตา  ตระหง่านศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงภูรัชชิญา  เอกนิพนธ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายจิรากร  จิตติชานนท์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงธัญชนก  ชุณหภัทรกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายณัฐชานนท์  รองเดช โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายเตชินท์  สุนทรเจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายธณกฤต  รุ่งเเจ้ง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายจิรพัฒน์  เจริญตั้งสินชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายณัชพล  ค้อชากูล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธฤต  ไชยสุริยา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายภูมิรพี  กระตุดนาค โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงฐิตาพร  สังข์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายก้องภพ  เพียรการ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายพุฒิเมธ  เขตสมุทธ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายศิวกร  บุญก่อเกื้อ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงชาลิสา  ตุรพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธนัชพร  สีเจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพุทธิมา  ประกอบชาติ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงภิภาธร  ทองวิจิตร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงอนัญญา  เจี่ยหงวน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงอรกัญญา  มลิทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายนพณัช  วงศ์อนันต์นนท์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสิริยากร  ผิวฝ้าย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงคีรธาร  คัมภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธนโชติ  วันดี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงรัตนศิริ  รังสิมันต์ุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวรรณพร  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายรฐนนท์  โสภณ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงญฎา  สิงห์เขตต์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพิชญา  ยัสโร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายวรินทร  นานาชีวะกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชุมมณี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกฤตพร  บุญตั้งเเต่ง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายปุญญพัฒน์  วงษ์วงษา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุนทรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพิมพิศา  เสวะกะ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงจงสุทธา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงขวัญจิรา  เจตนันท์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ณัฐประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพิชาภา  กิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสไลลา  ธรรมดา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายพีรพล  ปิ่นเเก้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณัฐชยา  ฉลอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนาราดา  ทองสีดา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายธีธัช  ยอดบุญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงฐิติวรดา  ฐิติสกุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงวิชญาพร  สุขศรีเเก้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงวรพรรณ  อุษาคณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายณัฐพล  บัวบุศย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสุพิชญา  พรสี่ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายธนธัช  ลอยเเก้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปิณฑิรา  ไชยเสนา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายก้องภพ  ขาวโชติ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายกตัญญ์  พลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายธนพรรณ  กรูพิศไตรย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณิชากร  สุวรรณพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสุประวีณ์  สร้างสม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุขล้น โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธนกฤต  สินเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายวงศพัทธ์  ประดิษฐ์โศภิต โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธนาคิม  ลอยเเก้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงฐิติพร  อรรถรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัฐนันท์  นันทะเสนา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายกฤตภพ  เกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายณัฐชนน  เถื่อนถ้ำ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงธารารัตน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพิชญาภา  รื่นรมย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายศิวัช  ดีงามเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสุพิชญา  เทียนศิริโชติ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายวริศนวัช  รัชพงษ์ไทย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงอองลี  จินดาเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายจิรภัท  เเย้มเเสง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงนภัทร  ยินดี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  พิพัฒน์ธาดานุกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายคณัสนันท์  นานาค โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายปรมินทร์  สาครเจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายนฤเบศ  หนองปิงคำ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสาธิมา  เกษรเเพทย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกัลยา  พนรเขต โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงอรวรรณ  เผือกบางนา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายรัชชานนท์  ขะพินิจ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  มงคลตรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณัฐนันท์  รัตนสินชัยบุญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงรินรดา  เจริญชนม์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงธัญชนก  เพียเเก้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพรปวีณ์  พรมฮวด โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงชนาภัทร  เจริญมา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายรามประเวช  ศิริทร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายกฤษณะ  ไตรลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายนิติ  ภาณุทัต โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายวสุตม์  โยทัยเที่ยง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายสิรวิชญ์  ฑามาศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงณัฐชยา  สิริเพรชรุ่ง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายกัปตัน  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายคุณานนต์  เกริกชวลิตกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงเกล้ากัลยา  เล็กสรรเสริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงศสิรดา  ชูชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชลิภา  เขมวัฒน์เดชา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายชยตร์ธร  คงชิต โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายกิตติภพ  วงศ์สร้างทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณวินดา  นามสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิกะ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงภัทรภา  เอี่ยมสุภาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชนาการต์  ผิวฝ้าย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายกัณต์  เพิ่มญาณวรรธนะ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงชนันรัตน์  ตีรณัมพงศ์วนิช โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกชพร  นิภารักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายรัชพล  เชาว์เพชรไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงกมลชนก  วิจารณ์พล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธีรกานต์  ทองเต็ม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณัฐณิชา  เวหนะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงไปรยา  บ่อทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงอภิชญา  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายจุลดิศ  ทีฆวิวรรธน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายตุลธร  ศรีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายธนวัฒน์  ตันสุธิกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายสิรวิชญ์  วาจาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงกมลชนก  เกษรศิริ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงจิดาภา  เนตรเเก้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงจุฑาสรณ์  คำตาบุตร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงธฤตา  ไชยสุริยา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปณาลี  ทองเต็ม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงภรัณฑิตา  ศิริภักดี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงรภัสศา  พยุงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงนิชาภา  วัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายมกรนนท์  พึ่งโพธิ์มิน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกชพรรณ  เดชศิริ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายพิสิษฐพัฒน์  ภูธนะกูล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายธีรุตม์  บุญสนอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงจิราพัชร  ไชยเจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายชินาธิป  ชาญนคร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ศรีสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายศุภวุฒิ  ห่อศิริกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงเปมิกา  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงวรวลัญช์  เพ็งเพชร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายพิสิษฐ์  กรรณสูต โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายณภัทร  หวลกำเนิด โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงภรณ์ชนก  เข่งค้า โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงปัณชญา  รักชอบ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงฐิตินันท์  วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงแพตรี  ดำคลองตัน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงลลนา  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงศรัญรัชต์  เฉลิม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายปวริศ  รุ่งเรือง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายนันธวัฒน์  เทพพันธา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายจีรวัฒน์  งามเมืองปัก โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงวรฤทัย  มาลัยทอง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงปลายฟ้า  วิลัยพันธ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงวราภรณ์  ใจเเสน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายวัจน์กร  ศรีวงษ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงสาลิกา  วังคำ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายธาราธร  ถำ้มณี โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายศศิพงษ์  ทรงกิจเจริญสุข โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายอติชาต  ธาราอุดมทรัยพ์ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายสุรพัศ  สาริกานนท์ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายธนกฤต  จุลศิริพงษ์ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำทอง โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงศศิ  ต่วนศิลกิจ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายศิรชัช  แสงจันทร์ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกนกพร  เชื้อวิเชียร โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงปานเทพธิดา  ธรรมมี โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงทักษร  เจนจบ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงชนากานต์  วงศ์อนันต์นนท์ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายโชคชัย  แก่นบุญ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงบุญญาพร  นิ่มโอ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกาญจนัธช  สมน้อย โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงกฤติมา  ภัทรพนาวัน โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงชุตินันท์  บัวกิ่ง โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายภูดิส  วันศิริสุข โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพรหมพร  บุญสาระวัง โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายญาณกร  วรัชธนายง โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงแพรวา  พานิชนาวา โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงชนิตา  ก่อวิริยะกิจ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกุลริสา  ณ พัทลุง โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงพรทิพย์  รังษา โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงภัทราพร  สระนำ้เที่ยง โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายวรากร  ศรีพรหม โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงศุภิสรา  เจ๊ะเหระ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กระจ่างแจ้ง โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงภวดี  พงศ์ทวีทรัพย์ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายณัฐนันท์  ชนะไพรินทร์ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงภัณฑิรา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายปาณัสม์  ประสงค์สำเร็จ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพลอยนำ้ทอง  ไชยโยธา โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายวินทกร  คำภีระ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายภูชิต  บุญสม โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปพิชญา  ศุภมงคลกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงปัณฑิตา  โรจนวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายปัณณวิชญ์  กอบตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงณัฐกันย์  ไพบูลย์กิจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กชายธนภูมิ  โรจน์ดำรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายปกรณ์  บัวงาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายพันธ์ภูมิ  เกียล่น โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงพรรณรมณ  ตรัยรัตน์อภิวัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายพชรชัย  เทพาพรสุวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงนพภัสสร  ปานุ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กชายกิตติธัช  ปิ่นทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายเตชสิทธิ์  สุชาติสุนทวี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายพีรณัฐ  บุญเหลือ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายวรภพ  แก้วทันคำ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายชฎายุ  พรหมกัลป์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายอนันตสิทธิ์  ตั๋นเต็ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายมัยธัช  ขุนทิพย์บุญยัง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
394 เด็กหญิงณปภัช  เครือเนตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายชญานนท์  จิตต์ทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
396 เด็กชายเตชิษฎ์  เตชะมา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายกรมิษฐ์  ตันติพันธุ์ไชย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กชายณัญธิพัฒน์  มั่นเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายพิสิษฐ์  โชติญาโณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงณัฐพิมล  โฉมนรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายกฤตภาส  แสงนวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงมิตรารีย์  ด้ายรินรัมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  หิรัญวรโชค โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงอภิสรา  ขำเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายวรเมธ  แก้วคำรอด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายสักสรณ์  สิงหเสนี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงปวริศา  แสงกล้า โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงพรปวีณ์  บัวอินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงไอลดา  แสงเปล่า โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงพิชยา  พิริยะธนวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายพีรณัฐ  พลีขันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายศิรพิบูลย์  บุญศุภาโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายถิรวัฒน์  สังข์ตรีเศียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงณัชชา  ศรีเหรา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงอภิสรา  บุญบำรุงชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงวนัสนันท์  สุวรรณวิจิตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงรินรดา  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงศลิษา  สุนันทวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงวาสิตา  กล้าหาญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงธัญรดา  วิทยาปัญญานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายกีรติ  ธำรงศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงแพรวแพรวา  จันทร์สอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายพรรษชนม์  พงษ์ศิริรัชกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายเตชสิทธิ์  แก้วสมุทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายกิตติธัช  สุรัตนชัยบุญเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมเฮียง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายกิตติภณ  กุศลส่ง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงนภินทร์พร  เต่งภาวดี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงธนภรณ์  งามเสงี่ยม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายเกริกประกาย  อนุตรชัยสิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายจิรวัฒน์  เจริญศุภโชคกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายพบธรรม  เคลียพวงพิทย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงญาตาวี  บุญเพ็ง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายศุภกร  เสียงวิลัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญชื่น โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงรมิดา  แก้ววิชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายอัครชัย  ทองสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายจิรัฐพล  วิงวอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายวีรภัทร  เลิศเจริญวรกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายอรรถพร  ขวัญวิเชียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายศักดิ์ชุมพร  สายสุด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายสุชัย  รักสุจริต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงจิรภิญญา  สุวรรณกูฎ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายธรรมสรณ์  โล่งจิตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายณัฏฐาพงศ์  จันทร์ขุน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายศิรวิทย์  วัชนุภาพร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายนิธิสรณ์  ศรีโอฬาร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายกรวิชญ์  หงษ์ภักดี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายระพีพัฒน์  ตากล้า โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายพุฒิพัฒน์  สิริสินภาณุรุจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายชนันธร  นิตยะประภา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายณฐกร  ขาวใหญ๋ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายสิรวิชย์  ศรีรักยิ้ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายกมลภพ  วิทยารัฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงมัชฌิมา  ชื่นกิจมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายเด่นภูมิ  จิณโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายพีรณัฐ  แวดล้อม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายกฤตวีร์  ชัยประเสริฐสุด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กชายมงคลกร  ชัยลิ้นฟ้า โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายชิษณุพงศ์  กองสมบัติสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายศุภวิชญ์  นิศาพฤกษาชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายจักรภัทร  นิยมรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงจันทรกานต์  มนตรีวิจิตร์กุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงณัฐณิชา  วิวัฒน์รัตนศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงภูษณิศา  เอี่ยมวรนิรันดร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายณัฐปภัสร์  เอกอัครพรพล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายวรัญญู  สุวรรณโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายชินกฤษฏิ์  พฤกษาชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงณัฐิดา  ราชแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงเปมิกา  เนตรเกื้อกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายณัทณพงศ์  ปิติอริยะนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงวรรณวลี  จันทร์งาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายณัฐวรรธน์  นวเจริญวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายเวนิสวณิช  จิตต์เพียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายกฤตัชญ์  กวดวงศ์ษา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงจิรัชญา  เจริญศุภโชคกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงณภัคธิดา  เอื้ออำนวยพรโชค โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกิรณา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายสุวรัตน์  สายจันยนต์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงชลันธร  ศรีวัฒนะโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  ใจซื่อสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายกันตินันท์  ผ่องไพศาลเสรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงอันดา  มิตรมากร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงนิตา  ยงยุทธ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายภัทรพล  แก่นสีใจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายพีระ  กิจสมุทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีวิไลฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายธีภพ  สีขาว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายอิทธิวัฒน์  เตโชวงศ์สกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายวสุพรหม  พรมบุตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงภูนิภา  ศรัทยาศัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงสิรีธร  ชาติพล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายศุภวิชญ์  กิตติ์ธนารุจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงวลัญชลี  เชี่ยวสมุทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายีรัชภูมิ  เงางาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงประภัสสร  พานไทย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายนฤเบศวร์  ผ่องสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เครือมา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงนัทธมน  เพ็งรุ่ง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายศรัณญพงศ์  ไพรวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงอุรัสยา  หอมหวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายมิตรภาพ  แก้วคำ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายธนภัทร  เอ็งสุวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายรันชวิชภายุต  บุปผาชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายวชิรวิทย์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงเพ็ญพิมล  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงศิโรวัลลิ์  จันทร์ยิ้ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงพรสวรรค์  วุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายณัทชัย  สีเขียว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายเพ็ญกฤษณ์  ปั้นเหน่่งเพ็ชร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงภัทรธิดา  กิริยางาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงสโรชา  ระวิโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายพงษ์  ทู จอ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงณัฐนันท์  เขียวพิบูลย์กิจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงลภัสรดา  กุระกนก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงภูริตา  แซ่ตั้ง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายกิตตินันท์  วรพิทย์พงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงพรชนก  ขวัญวิเชียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายพงศ์ภัค  รักษาธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงธัญรดา  สีขาว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงพรรษชล  อินต๊ะนางแล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงศศิชา  ชูเชิด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงวิภัทรา  ปัญญาเสน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายสุนิรุตติ์  ภาวงศ์กาฬสินธ์ุ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายนิปุณ  อำพันทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายพัทธดนย์  บัวส่อง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายกนกนภัส  เมฆมนต์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายอัครภณ  ฉิมวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงชนาภา  โสภาปุ๊ด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายวุฒิภัทร  ประสพชิงชนะ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายสิรวิชญ์  เหล็กเพ็ชร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายจิรัฎฐ์  ธรรมลีลากุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายปวริศร์  แพรศรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทำทัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงมินท์ฐิตา  บวรอนันตโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงชนม์ชนก  พิทักษ์ลิ้มตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงปริยากร  เกิดแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงสุรดา  ปรารมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงปุญญิสา  กันภัยเพื่อน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงภัทรวีร์  วงศ์ศิริประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงพิงค์นภัสสร  สุทธิพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายฐนกร  แก้วใจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายพลกาญจน์  คอนหน่าย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายศุภกร  เกิดท้วม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงณัฐวรรนธ์  นนทกิจไพศาล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงธนธรณ์  วงศ์โภคิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพิชญาภา  ขวัญเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงกัญญพัชร  ดิษสงวน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงสุพิชญา  หล่อวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงจิณณพัต  เหลืองวรารัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายกันตินันท์  หุตะจูฑะ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงวรินธร  รากทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายร่มธรรม  สุทธิชม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงทัศน์มน  บุญรุ่ง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เคนทวาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายณัทเดช  มิตรทองตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงนันทิชา  ไชยมุนินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำนึง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงลภัสรดา  รองเดช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายสุรบดี  ใจนุ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายพิทวัส  บุญกระโทก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายนนทัช  ลาชโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายวิริทธิ์พล  รอดเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงพรปวีณ์  ยินดี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงวรดา  ทับทิม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงศุภิสรา  อยู่ยรรยง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กาญจนพันธ์ประภา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงนันท์นภัส  พงศ์สุทธินันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงสุกฤตา  กฤษณา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงจิดาภา  จินดามณีพล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงวิมลมณี  ภุชชงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงณัฐนรี  ทองทอ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงมนัสนันท์  เครือเนตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายภูมิพัธน์  ศรีจริยากร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงวรินทิรา  เกษมสุขโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงมนัสนันท์  กริชพิพรรธ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงญาณิศา  บุญเจือ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สระทองเขียว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงกมลพร  อิทธิวิกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงวรัทยา  สุริยนต์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายชยากร  แก้วพินิจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงวิริญณภัทร  สามารถ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงพิรญาณ์  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายพีรดนย์  ศรัทยาศัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงภาวินี  คำภิระแปง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงโกศลิล  ภูษิต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงธนาภรณ์  นาควิจิตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงชาลิสา  พงศ์อภิรักษกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงวีรภัทร์  ดำน้อย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายณัฐนนท์  พุ่มพวง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เลิศฉัตรธำรงรัฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงจิรัชชา  พงษ์รักษา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายชนินทร์  ทับเพ็ชร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงฐาปนีย์  อภิญญาปัญจะ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงณัฐชนก  ชลกาญจน์สกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงณัฐกันย์  ทวีขจรวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงกุศลิน  เหรียญทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงพัตรพิมล  โสมะเกษตริน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงภัทรมน  เครือเนตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงกันต์กิตติญา  ยศปิยะเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ทองพิทักษ์วงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงปาณิสรา  กุลศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงภาวิตา  สมชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายพชร  ตรีเพ็ชร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายนนทกร  รักษาสัตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงภคนันท์  จันซิววงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายอติวิชญ์  ปัดไธสง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงจิรัชญา  พัฒนทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายชญานนท์  คำอินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงสุพิชากานต์  พงษ์กระสินธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงนภัทร  ธนาวุฒิปิติภัทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงปทิตญา  พ่วงรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงธีรนุช  พู่วณิชย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายธนภัทร  พัชนี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายธนากร  เตชะปฐมทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปานฉวี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายกฤษณะ  บรรเทิงใจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายคุณภัทร  อายุยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงธัญทรัพย์  ผาสุกสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายชานนท์  ทิมประดับ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายปาณัสม์  วนรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พุ่มโพธิ์ทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงสิทธาร  คุณานิธ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายปพนวิชญ์  ปิยะวัจจบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงสิตานัน  ภูประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงศิณิชช์ฌา  ชาญวนิชวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงชาลิสา  ศิริสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทวรรณกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงณภาพิมพ์  สีหอมไชย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายธนวัฒน์  มะโนเกี๋ยง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงจีรภัทร์  คีรีแลง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงณิชชยา  กองจินดา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงภัทรวรรณ  กล่ำโอด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงกาญจนมาศ  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงพินท์สุดา  อุลหัสสา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงติชิลา  โพธิ์ไทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงวณิชยา  ปรางน้อย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายจิรพัฒน์  ทองงาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายภูเกียรติ  เอี่ยมสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงอภิชญา  ต่อกิจการเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงกรชนก  พัฒนศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายธนัช  สงวนงาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงกฤตาภรณ์  อาจหาญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงพิชญา  สุขสถาน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายกันต์  คำเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายคิมหันต์  สมพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายกายสิท  พงษ์อภิญญา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงณัฐนิชา  ริมชัยสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายธัญเทพ  แซ่โง้ว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงมีสุข  คิม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายปุณณกัณต์  ชลศรานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงศานต์ฤทัย  ศรีอุบล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงพัณนิสา  ธรรมโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายจิตติพัฒน์  โลติกร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายนรวิชญ์  วงศ์เดือน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงพัชรพร  แสงสุรศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงจิตรนุช  พัฒนกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
660 เด็กหญิงพัชริญา  สิริเมธากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
661 เด็กหญิงวรัทยา  กาญจนจิรวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
662 เด็กหญิงพรกนก  สังข์ปาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  คลี่ฉายา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
664 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  บ่อวารี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
665 เด็กหญิงณัฐชยา  แต้มพงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
666 เด็กหญิงณัฐวรา  ธนกุลรุ่งทรัพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
667 เด็กหญิงชนิตา  ทองเอม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
668 เด็กหญิงปรียาพร  คูณขุนทด โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ลิ้มศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงณํฐณิชา  เงินเย็น โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงรัตนรัตน์  เทพาคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงชิดชนก  เทียมราช โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงฐิตารีย์  โตตระกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงณัฐธิดา  กาญจนาลิขิต โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงสิริยากร  บุญโต โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงวรรณพรรธน์  พนมสมบูรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  กัณฑะวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงรักษิกา  หุนติราช โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงนริศรา  พรหมลิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงอักษราภัค  วงษ์ไพศาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงปิณฑิรา  นามบุดดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงปาณิสรา  หน่อใหม่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงดวงหทัย  กล่อมแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงชัญญานุช  ศุภพัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงณัฐกมล  ศรียา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงจิณณพิชญ์  ธีรชัยไพศาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงพรนภ้ส  ชัยโรจน์วงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงศิรภัสสร  เกิดดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงสุภาวดี  ปิ่นทองพันธุ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงธาราริน  กลิ่นดิษฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงศุภัชญา  พูนทรัพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงกฤษณา  ชัยมาโย โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงพรรษมน  เกตุจรัล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงศิรประภา  บุญโยธา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 นางสาวสุขุมาล  อะละมาลา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงอรณิชา  พื้นผา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงจิตรัตน์ดา  จิตรดล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงวีรดา  จิตรบรรจง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 นางสาวปัทมาภรณ์  วจีเสนาะธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 นางสาววิภาดา  กิตติชลสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 นางสาวพาณิภัค  เกตุกำพู โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 นางสาวกีรติ  เมืองเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 นางสาวพิมพ์วลัญช์  ประพัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงกชกร  ทองดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงเติมฝัน  ปิยะยาตัง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงเมธาวี  นาคเกิด โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงมีนา  หมันเทศมัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 นางสาวศริยา  จิตรดล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงชัญญา  เอื้อธนาภา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงศศธร  สงวนดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 นางสาวศิรดา  นามบุตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงแพรพลอย  ชัยเจริญศิลป์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงนวพร  เขมะพรรค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 นางสาวประภาพรรณ  สาระถี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงนันทิตา  ธุระกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 นางสาวสโรชา  กลั่นสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 นางสาวพิมพ์มาดา  กมลผาสุขชื่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 นางสาวศิริรัตน์  วินัยพานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงศรัญญา  สิขิวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 นางสาวภัคจิรา  วิมุกตานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 นางสาวภัณฑิรา  ธรรพสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงพจนา  ศรีสุขโข โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 นางสาวเจติยา  ลิ้มพัฒนะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 นางสาวจอมขวัญ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงวิภาพร  พรฉิม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงชนกวนัน  แก้วพิจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงณฐวร  จิตต์พงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงนวิยา  จันทร์กล้า โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์อนันต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงวศินี  ยิ่งดัง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงนิวาริน  คำพุฒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงบัณพร  อนุมาตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงพัชฐกัญญ์  กฤติทองอนันต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงพิริญญา  ชินะประยูร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงกัญญ์ณัฎฎ์  วุฒิสมบูรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงวรกมล  ศรีใส โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงสุพิชญา  กาบทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงเฉลิมรัตน์  สุขเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงญาณิศา  สุดยอดสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงภทรพร  สุดยอดสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงฐิรญา  ร่างเล็ก โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงณัชชา  กาญจนาลิขิต โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงนรนรร  กุลจิตติพิพัฒน์ โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายพีรวิชญ์  การประเสริฐกิจ โรงเรียนสองภาษาระยอง 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
745 เด็กหญิงภัทรธิดา  ปุญญฤทธิ์ โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงอรรจนา  พุทธพงษ์ โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายจิรภัทร  วรนิจ โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงวิชาดา  ชัยประเสริฐสุด โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายภูมิช  เพิงมาก โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายจีรภัทร  ฝั้นกันทา โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายธนาคาร  บุญญาภา โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
752 เด็กหญิงกมลนันท์  ศิลารัตน์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงดลพร  สมสาย โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงปุญชิดา  ศิริเมธากร โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายณัฐชนนท์  สมใจ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กหญิงชนาพร  ศรอารีย์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงอนันตญา  บุญญรัตน์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงญาณิศา  จินันทุยา โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กหญิงปัณฑิตา  ล้นเหลือ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
760 เด็กชายวรภัทร  ชัยโรจน์วงศ์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงอักษราภัค  อิสสอาด โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กหญิงมสฤณา  ชื่อชูแพง โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงพิชญ์สินี  กลีอิ่ม โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
764 เด็กหญิงทอฝัน  ชูชมชื่น โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
765 เด็กหญิงศุภาพิขญ์  อินทรชิต โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายปัณณทัต  ยมจินดา โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
767 เด็กชายณัฐรัฐ  สุตะโท โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
768 เด็กหญิงมนปริยา  สีหาตา โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
769 เด็กหญิงภาคินี  สระศิริ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
770 เด็กชายสิรภพ  ธรรมถาวร โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงพลอยชมพู  ภักดี โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญทรง โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงสมฤทัย  บุญเกษม โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายปุณวิวัฏน์  จิรณัฏสิทธินนท์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายวัชรพล  แมเราะดำ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายธัญเทพ  สมไสยา โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายภัทรชัย  ชนะราวี โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายณัฐชนน  อรรถจินต์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงศุภิสรา  ครุธศรี โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงชนัญกร  ประคอง โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงณัฐฌา  เหลืองประพฤทธิ์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงสิริยานี  เขตต์คีรี โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายจิรภัทร  สุขจิตร โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายรชต  บุญเกิด โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายศิรสิทธิ์  พูลรอด โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงธีริศรา  จันทร์รอด โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงสุพัตตรา  แก้วกระโทก โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงชนัญชิดา  ยาวิชัย โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงปิณฑยา  คงมะลวน โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงวิชญาดา  ตั่นสกุล โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายล่ำซำ  อดิเรกเกียรติ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงพรรณพัสษา  บุญพันธ์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงปานระพี  โพธิ์อ่อง โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงรักษิณา  นุ่มเจริญ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายกันต์รวี  อำมาตย์มนตรี โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายเมธัช  เหล่าสุขสกุล โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงพนิดา  ทองดี โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงรติมา  รอดคืน โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงดลรดา  ศักดิ์นรงค์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงฑิตฐิตา  วงค์พิทักษ์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงนิจฉรา  สุขเลิศ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายณภัทร  แตงมณี โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงพิชชาพร  สมสาย โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงแองเจิลลีค มาร์กาเร็ต  ฟุต โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายชยกร  ปิติธนวุฒิ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายปฐมพงษ์  วงส์บุบผา โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงกนกอร  ดวงประสิทธิ์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายไกรทอง  ไกรทอง โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงชวริศา  สุดเอียด โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงรวิสรา  พฤกษาพิทักษ์กุล โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายธิติ  ลือลั่น โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงปราณปริยา  แก้วพันธ์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงปัณฑรีย์  บุตรสนม โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงปภิชญา  สีเพียวงศ์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงศิริวิภรณ์  มีวงศ์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายนันทิวัฒน์  คำเพ็ชร์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงสวรส  สุดสุข โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงพัชชรพรรณ  ประกอบการ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กชายธราเทพ  ลอยละลิ่ว โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงชลลดา  มาแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
821 เด็กหญิงพลอยปภัส  ไมตรีจิตต์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
822 เด็กหญิงกัญญณัช  หิรัญพานิช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
823 เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
824 เด็กหญิงบุญยวีร์  เทวาประดับ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
825 เด็กหญิงวัลภา  โรจนานนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
826 เด็กหญิงศรวนีย์  เชาวน์นิยม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
827 เด็กหญิงอมิตรดา  อารีย์ป้อม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
828 เด็กหญิงวศินี  โคตะนนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
829 เด็กหญิงศรัณย์กานต์  ดิษธรรม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
830 เด็กหญิงวิภาวี  ประยุทธเต โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
831 เด็กหญิงเปมิกา  ศรีประศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
832 เด็กหญิงกวินธิดา  สวนสมจิตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
833 เด็กชายกฤษณะ  พิมเสน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
834 เด็กชายชนตม์  อัมพรมหา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
835 เด็กชายธนกฤต  แก้วพิกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
836 เด็กชายเดชานนท์  สำเร็จกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
837 เด็กชายปิยพัทธ์  อัมพรมหา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
838 เด็กชายอภิวิชญ์  อิทธิอภิรักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
839 เด็กชายภัคพล  สุกใส โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
840 เด็กชายณัฐวัฒน์  ซึมทราบ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
841 เด็กชายธีรภัทร  วิชาพร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
842 เด็กชายรัชต  สุภัตราภรรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
843 เด็กชายธนโชติ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
844 เด็กชายธนนท์  โอทาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
845 เด็กชายวีรภาพ  รากทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
846 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองมาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
847 เด็กชายอริญชย์พงศ์  ร่มรื่นย์สกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
848 เด็กชายธนกร  ดีไร่ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
849 เด็กชายปรินทร  เด่นดำรงกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
850 เด็กชายจิรัฏฐ์  โภคา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
851 เด็กชายภูรินทร์  แสงทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
852 เด็กชายชัชพล  ติณวโรดม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
853 เด็กชายอภินัทธ์  อิทธิอภิรักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
854 เด็กชายภีดาเนตร  ศิลาอาจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
855 เด็กชายภาคิน  ดวงประเสริฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
856 เด็กชายเตชินท์  แซ่ตั่น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
857 เด็กชายนวพล  ชลเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
858 เด็กชายนันทภพ  บุญอนันต์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
859 เด็กหญิงเมฐิตา  เหินชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
860 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ว่องกิตติพงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
861 เด็กหญิงอชิรญา  สายคำวงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
862 เด็กหญิงดาวธิดา  แก้วรัตนะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
863 เด็กหญิงณธษา  ฉิมเมือง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
864 เด็กหญิงสินีนาฎ  วิเชียรล้ำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
865 เด็กหญิงจิดาภา  เหมหัตถถร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
866 เด็กหญิงภัทรธิดา  มหิเมือง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
867 เด็กหญิงสิริกร  กมล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
868 เด็กหญิงพิมสิริ  มสิกัณฑ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
869 เด็กหญิงพิชญาณี  รจนา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงปุณยนุช  โตวิวัช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงธนัชชา  เจริญชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
872 เด็กชายวโรดม  ฟ้าประทานชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
873 เด็กชายชานนท์  เก่งธัญญการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
874 เด็กชายอัฑฒสรณ์  อุ่นโพธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
875 เด็กชายธรรมโรจน์  นิเทศวิทยานุกูล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
876 เด็กชายทองไท  กาสีใส โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
877 เด็กชายภูรี  จิรพิทยาเวช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
878 เด็กชายเตชินท์  ศุภโชคชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
879 เด็กชายสิรวิชญ์  เกิดโต โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
880 เด็กหญิงวณิชญา  ทองปรุง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
881 เด็กหญิงเเพรวาห์  อังคะฮาด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
882 เด็กหญิงชยิสรา  แพ่งศรีสาร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงรินนา  ธนะสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
884 เด็กหญิงศุภกร  โยทองยศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
885 เด็กหญิงศิรัญญาวดี  โกมลกาญจนกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
886 เด็กหญิงสุชานันท์  หนองน้ำขาว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงเปรมปวีณ์  ตรีวิจิตรไพศาล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
888 เด็กหญิงณภัทร  วัฒน์แย้ม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
889 เด็กชายบวรทัต  เด่นดำรงกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
890 เด็กชายพนังกาญจน์  บุษบก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
891 เด็กชายรัฐธนนท์  อริยรัฐรังสี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
892 เด็กชายตนุภัทร  เชื้อบุญมี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
893 เด็กชายธีรภัทร  ยืนยง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กชายปารวิญ  ปิตาลีมาพร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กชายสรภพ  ชัยศิริสกุลวงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กชายชญานน  นามเมือง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กชายชัยภัทร  บุญประเสริฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กชายฐิติวัฒน์  น้อยเกษม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กชายชตฤณ  บรรเทิงสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กชายวรรธนา  วิทโยภาส โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กชายอัษฎาวุธ  รากทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กชายนพปภูล  คงอำพล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กชายณธกร  กีรติภาสกรกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กชายนันทิพัฒน์  มนต์วิเศษ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กชายปิติรัตน์  ภูเขมา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กชายณัฐวีร์  จงจุดเทียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กชายกฤตภาส  เพียรอนันต์สกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กชายกฤษกร  บุตสีนนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กชายพงศ์พสิน  พัสกรวงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กชายกฤตภาส  แย้มสรวล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กชายพิชญุตม์  เพชรอักษร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กชายชินวุฒิ  วารีรัตนโรจน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กชายสิรธีร์  จงจุดเทียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กชายชยานันท์  นามเมือง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กชายพีรดนย์  สมนึก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กชายรัชพล  ลาภรัตนไตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กชายภูริช  เสือแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กชายเอกศรัญญ์  เอกอัครเจริญสิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กชายรัชทา  หาญณรงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กชายสิรวิชญ์  วีรวงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กชายณัฐธีระภัทร  ศิลาชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กชายธราเทพ  ศริญญารัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กชายพุฒินาท  แสนสุขเหลือ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กชายชนกานต์  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กชายธารินทร์  จันทร์ภาค โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงศรัณยากร  บำรุงอินทร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงณัฐชยา  พุกพิบูลย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงหทัยพร  จิตรชื่น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงปวริศา  วงษ์สง่า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงพิชญ์สินี  คะณา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงปนัสยา  ฉายแสง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงณฐมณ  ผลารุจิ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงเบญญาภา  เกิดมณี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงชนิดาภา  จึงรุ่งฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงสุรภา  โตสมบัติศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงณฐยา  วชิรเมธาวี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงชนิตา  ลีธนะนันท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงเกษพิชญา  รจนา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงจิรนันท์  วงษ์สุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงวาสนา  รอดแรม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  คงภิบาล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงศิริภัสสร  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงปภาพินท์  เมฆกล่อม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงจิตตรีกานต์  ศิลป์ชัยกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงชญาน์นันท์  บุญเชิดชู โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงกชนิภา  รัตนบุรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงอารยา  เรืองศิลป์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงภัคธีมา  ขันโท โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงศรัญญา  รักษมาตา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงเปมิกา  ลิ่มตี๋ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงศรัณย์พร  สุภัตราภรรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงสุพิชญา  ฉายแสง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงณัทกาญจน์  บุญจริง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  ยงยุทธ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงณัฐรตา  วรรณเกตุ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงณัฎฐนิจ  ตรีวิจิตรไพศาล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงธนพร  ยอดมณี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงอภิญญา  ไทรงามเอี่ยม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงศิริญา  นาคนาเกร็ด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงภูมิมาศ  สินชัยกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงธิติมา  มั่งละมูล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงณัฐิดา  มัธยมชาติ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงนภัสนันท์  นิลพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงพิชญา  ว่องกิตติพงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงวรัชยา  กราวนอก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ชนะศึก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงณิชานันท์  ไกรเดช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงแพรไหมทอ  เจริญครองสกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงสุธาวินี  อังควินิจวงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงภทรมน  ศรีชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงวรรณวิสา  ศรีรัตนมงคล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงแพรไหมแท้  เจริญครองสกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กชายกษิดิ์เดช  อิ้วศรีสกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กชายภูเมธ  รัตนะอมรภัทร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กชายสุรพัศ  จิตรชื่น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กชายอนาวิล  แจ่มฉาย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กชายนันต์ธชัย  สวัสดิ์ล้น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กชายสาริน  ศรีสอาด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กชายธีรภัทร  ศิริมา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายเตชินท์  เรือนคำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กชายธนัทภัทร  พรหมทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กชายกวิน  ศูนย์ดอน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กชายเตชทัต  ดิลกสุนทร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงวิมลณัฐ  อุปโคตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ศรีภัทราพันธุ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงกันย์กวี  สุขขา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงธัชฌา  ขรสิงห์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงรัฐติยากร  กาวีวัฒน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงนารีชารัตน์  จิตรดาอ่อนน้อม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงปริยากร  นระแสน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงวรรณภา  หาญหึก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงสมิตานัน  ถีสูงเนิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์พัฒนสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงชยุตรา  มีศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงกิตติวรรณ  ภครคณาสวิต โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงวิมลศิริ  แจ้วเสียง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงเบญญาภา  รมมณี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงสุประวีณ์  บุตมะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายเมธาทอง  พัฒนาพรชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายณยศ  สวนดง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายณภัทร์พล  ทาร่อน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายดนุเดช  รื่นรมย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายศิรวิทย์  วงษ์เจียม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายพีรพัฒน์  เพชรล้ำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายนนทวัฒน์  วิมลศุภกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายณัฐพล  แก้วสาคร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายภูวดล  อุดมรักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายณัฐณรัณ  ชนาชน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายชัชพงศ์  คงภิบาล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายภูริเดช  สนธิ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายณัฐชัย  เพชรชำลิ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญธรรม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายเสฏฐนันท์  บุตรโพธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายณัฐวรรธน์  สุวรรณโชติ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายภาณุกร  ชนปราชญา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายพิชญุตม์  เขียวสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายวัชรพงศ์  วงษ์มากโฉม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายนราธิป  สงวนศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายธนภูมิ  ดาลัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายกันต์ธี  แซ่เฮ้ง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายเก็จณัฎฐ  ศรีจันทร์สุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงสิริกมลเนตร  โชคประเสริฐกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงกรธันวา  วงษ์ภักดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงศุภิสรา  สิมพรักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงนันธ์ชนัน  มาศเมฆ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงนิธินาฎ  ยิสารคูณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงเกวลี  อ่อนชื่นจิตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงฐานิตา  ปิตามาลีพร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ชินะคำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงศศิกานต์  คงสาวดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงพลอยภัค  มนตรีภัคดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ชัยประเสริฐสุด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงวรวลัญช์  กราวนอก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงกุลจิรา  รัตนวัน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงปิยภัทร  อนันต์ธราทรัพย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงอภิญญา  ห่อสี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  มากศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงวิชญาดา  บำรุงพาทย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงสิริรัตน์  สีม่วง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บำรุงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงศิรประภา  ภู่วงษ์งาม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงพิยดา  จิรวาณิชกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญรื่น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองมั่งคง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงกัญญาพัชร  หีมขาว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงศศิธา  ศิลปทินกร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงอรจิรา  ตันยุกูล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงวินิธา  สุขเกษม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงชญาภา  เพราะสนัด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงชนากานต์  ปิยะบรรหาร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงชญามญช์  มงคลมหา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงชญานิศ  ทำเนียม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงกรรณิกา  กล้าหาญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงอันนา  พ้นเคราะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงกัญญาณี  ณ รังษี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทับอุดม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงภัทรนันท์  เกียรติกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงชนิษา  สง่าสงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายจิราวัฒน์  วิสาหะพานิช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายธนภูมิ  สันติกันต์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายฆนัท  บุญจง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงสุพิชญา  สุริยะ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  รักษาวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1065 เด็กชายวุฒินันท์  มีมิ่งขวัญ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงศิริรักษ์  อยู่ยง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงอภิชญา  บุญรักษา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงพันธิตรา  คำพิทูล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงดรัลพร  ทิพย์โพธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงอัสรา  ทราจารวัตร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงค์ดวงผา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงกตาธิการ  ภายไชยสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กชายศุภณัฏฐ์  บุตลา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1074 เด็กชายพีรพัฒน์  เงินทอง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กชายวัชรพงษ์  วงษ์ปาน โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงทักษพร  เอี่ยมสืบทับ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงสรารัตน์  แสงสังข์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กชายน้ำมนต์  เนื่องกระโทก โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงธิมาพร  ทองกลาง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายสิรภพ  นางนวล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงเจสสิก้า จิราภา  รัสเซิล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงพาขวัญ  ฟูคำ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงรวิพร  สืบเสนาะ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงชื่นกมล  สัสดี โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายสิทธา  นิลวานิช โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายธนภัทร  เกตุปลั่ง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายณภัทร  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายศุภณัฐ  ประมวล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  กุลัดนาม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายธิรกานต์  เกตุสุริยา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์พุ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงริณรดา  จีนโน โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บูรณกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายเอกณัฏฐ์  อยู่ยง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงชยพรรณ  สุวรรณโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงนวพร  บรรจงอักษร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายเมธาวิศว์  ศิวพรชัย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงกัณฐมณี  แซ่โก โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงกมลนิตย์  ธิการ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงฑิตยา  เกษมแสง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงอรอมล  จันทรมหา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงโยษิตา  ชูแสง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สง่างาม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายคุณากร  เกตุทอง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมพา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายณัฐนันท์  สมศรี โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายอมรศักดิ์  มั่นดี โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงพันเกสร  ฟูคำ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงวรินธร  พูลผล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงนาขวัญ  แคล้วคลาด โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงนัชชนันท์  อินทร์เพชร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงวิชุดา  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงชนินทร์พร  ทองลาด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กชายพลกฤต  ศุภผล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1115 เด็กชายพิศณุพงศ์  ภูเดช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงนวพร  อ่ำน้อย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1117 เด็กชายปวีร์  จันทรขจรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1118 เด็กชายฐิติกร  ชัญญพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1119 เด็กชายชัยธวัช  เอี่ยมชม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1120 เด็กชายอัสสราวิชญ์  อรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1121 เด็กชายกิตินันท์  สุขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงพุทธชาติ  วรรณเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงสุชานาถ  ทองทวน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงภัคธีมา  ห่วงบุญรอด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1125 เด็กชายอธิตพล  ส่งศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์พัฒนะยะโสธร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงศุภิสรา  วิธวินท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1128 เด็กชายเจตนภัทร์  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงเขมจุฑา  ชูกลิ่น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีไพรสน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงชนัญชิดา  ปานสงวน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1132 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณวัต โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงอรปรียา  คล้ายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศรีวงษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กชายกิจจาณัฏฐ์  ยิ่งยง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1136 เด็กชายอัจชิระ  แผ่นสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงมีนา  เรืองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงณิชาภา  สิงห์ขาว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1139 เด็กชายพุทธภูมิ  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1140 เด็กชายจิรายุศ  ภักดิ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1141 เด็กชายอานนท์  วิสุทธิ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1142 เด็กชายภัคศรัณย์  ไตรภพสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงชนิดาภา  บรรจงอักษร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1144 เด็กชายกรวิชญ์  หลีล้วน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1145 เด็กชายเตชิน  วิสุทธิ์ดวงดุษดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายชินกฤต  ปันทา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายอัษชากร  แลศิลา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายญาณวิชญ์  พรหมงาม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงจิณณปภา  ดาศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงปูริดา  ใจสบาย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงเบญญาภา  สีถัน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงชญาดา  พิพัฒน์รัตนหิรัญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงธนาภา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายเดชบดินทร์  การสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายฉัตรดนัย  ประเสริฐวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อธิษฐานเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงรัตติยา  บุญต่อ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายสุวิสิษฐ์  จิตรวานิชกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายปวิชญา  ชวนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงกาญจณากร  จันทร์รอด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายปภังกร  แสงศิวะฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายวชิรวิทย์  อึ้งอโนทัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายคณาธิป  จักรสาร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายรณกร  โยธาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายชวัลวิทย์  ศรีใจวงค์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงชัญญพัชร์  พริ้มขจีพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายธนดล  จันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายพิชยา  ยาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงภิญรดา  เจนบวร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายธนเดช  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงณิชาพร  พุทธวงค์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงปฐกมล  กระจ่างแจ้ง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงจิราภา  ศรีพุทธา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายธัชกร  บำรุงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงธันยชนก  ชาลีเขียว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงปิยาพัชร  ผลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายภานุพงศ์  คงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายอนุภัทร  แย้มชม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงณปภา  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายธนกร  สุขเเจ่มใส โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงวีรดา  เสียงสนั่น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุจริตจิตร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายภาสพิชญ์  ไทรทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงปริยากร  สุขเเจ่มใส โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงเขมิกา  เพียรชนะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายทีปกร  เสียงสนั่น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม