รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกิตติพงศ์  ลาภวงศ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายปุณณวิช  รักดีแข โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกันต์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายศักย์ศรณ์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายก้องภพ  ตะโฉ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายพุฒิพงศ์  พฤฒิศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายอภิษฏ์พงศ์  ชื่นสงวน โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงประกายแก้ว  แซ่แต้ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายพงศ์ภากร  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายธนาธิป  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงคันธารัตน์  ดีศรีนาคโจดโจน โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปฐมาวดี  ดิษฐ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกรชนก  ทองเกื้อ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกันตพงศ์  เพ็งแก้ว โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนริสรา  ฤกษ์ตุลา โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิทธาจารย์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชารีภัค  บรรจงแจ่ม โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายตะวัน  ปานนิล โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายวีรวิชญ์  พิมพ์ลี โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงภัทรภร  สงัดศรี โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายกิตติธัช  รุ่มจิตร์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงสุชานันท์  ภู่ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายอรรณพ  เฉลิมวุฒานนท์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายเจตนิพัทธ์  รุ่งเรืองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงรินรดี  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายกิตติธัช  โศรกหาย โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกุลชา  ปราบแต่ง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชนิตสิริ  ดัชถุยาวัตร์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายสุธิเกียรติ  ป่าตุ้ม โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงจินตสิทธิ์  เพชรฉิม โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายณัฎฐกานต์  เพ็ชรฉวี โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายบุญญะพงษ์  อินทะแกล้ว โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปวริศา  เจริญพิพักษ์พร โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายพีรพัฒน์  อนุศิริ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายปรมัตถ์  อุ่ยเต็กเค่ง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายสรสิช  จิณรัฐ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กชายศุภนัฐ  แก้วเงิน โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงอภิชญา  ตันติเจริญ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงปวิชญา  ล้านเกตุบุตร โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงเกตนิภา  รักวงศ์ไทย โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงดรัลลดา  เจียกวัฒนา โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายสุทธินันท์  ณ ระนอง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงจิรัชญา  วาทะยา โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงศศิณา  ไขวารี โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายอภิรักษ์  สายศิวานนท์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายสิรภพ  จิณรัฐ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงพิชฎา  ถิ่นพังงา โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงวิรัญชนา  พูลเดช โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงธันยธรณ์  เลขะพาส โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายพงศ์ชยุตม์  ศรีชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงนภัสสร  อุดม โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กชายทัตพงศ์  พรมมานอก โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ศรีประทุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกนกณัฐ  มงคล โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมรงค์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงพัชรณิชา  คงชม โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงชญานิศา  โลหะวิตตะ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงพัสสกานต์  คุ้มเพชร โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายพีรภรรค์  บ้างสกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงพิชญานิน  พลรักดี โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายณัฐวุฒิ  ภู่ไชยเจริญ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายวรรธนะพงษ์  ธานินพงศ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงภูริชญา  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพิชามญชุ  ฉั่ววิเชียร โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายคเณศ  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายมนัสวิน  รักเจริญ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  ทองคำชุม โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงพนัชกร  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงวิรัญชนา  วัชโรสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายพันธกานต์  ตั้งเซีย โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายพงษ์เทพ  ไชยวาที โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงศตกมล  จิตรกวี โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงจารุลักษณ์  รุ่งรุจจิรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงพริดา  ณ ระนอง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายธนาธิป  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายพศวัฒน์  ดวงแป้น โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายกิตตินันท์  ตัณฑะจินะ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายวิศารุต  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พิมิลศรี โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายธนกฤต  ฤกษ์ดี โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายแทนภูมิ  พุ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสุรัสวดี  คำสอน โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงสายไหม  ยิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายกฤตยชญ์  แซ่นึง โรงเรียนอนุบาลระนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงอารียา  สวาสดิ์ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีวารินทร์ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงเมตตา  รักไทย โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงอุทัยวรรณ  สันติสมบูรณ์ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงชุติกาญจน์  รักษาผล โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกนกภรณ์  เมฆบุตร โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงชนิดา  ขอสุวรรณ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงดลลยา  กรสวัสดิ์ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายอัษฎาวุธ  โคตรดง โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองฉิม โรงเรียนกระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วเงิน โรงเรียนกระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงพรลภัส  อ๋องสุทธิ์ โรงเรียนกระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายฐาปกรณ์  ยังช่วย โรงเรียนกระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงจรรญกร  มะโนรมณ์ โรงเรียนกระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีสุข โรงเรียนกระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกัญชพร  อินทบุตร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายวัฒนพล  ดังก้อง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญนาค โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  เถื่อนประสงค์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายธนทัต  ศรีนวลอินทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงธนัญญา  ทรัพย์เอี่ยม โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายปีติภัทร  หนูพุมเรียง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายเอกธนัช  โมฬี โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายกรวิชญ์  เหล่าทวีสุข โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงตวงรัตน์  บุดสี โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงสุรภา  จำรัสทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายวีรภัทร  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงณัฐกมล  จินา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงชนิสรา  พุทธัง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เหล่าพัทรเกษม โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงเกวลิน  คชรัตน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายเกรียงศักดิ์  บุญถนอม โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงกนิษฐนาฏ  ณ นคร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงกมลวรรณ  เนียมสุวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงสิริขวัญ  มงคลตั้งศิริกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงกฤติยา  นาคฤทธิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายปฐพล  ปานจินดา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงพรสวรรค์  อ่องธรรมกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงภัสพร  อุดมพรพิทยา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญยรัตน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงธนัชพร  แซ่เล่า โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงณัฎฐกานต์  ทิมเกตุ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปณาลี  บุญคุ้ม โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงฑิตฐิตา  พินิชกชกร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงจิราพัชร  สงนวล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงเก็จแก้ว  กินแก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายณัฐชนน  ดิสระ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายศุภณัฐ  เจนวิทยาการกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงกรวรรณ  สาระโบก โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงจารุพร  ลือชา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงอัมพรพิมพ์  บุญเรือง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงฤดี  ขันติวงศ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงกมลชนก  แซ่กี โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายทัตพงษ์  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายวงศธร  รักรัตนไพศาล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพรรณราย  ประสมพงศ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงซาลาซินี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงพรณัชชา  สังข์ทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายพัชร์ฐเอก  กิตติวิวัฒน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สำอางค์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายสุภชีพ  อุ่นจิตร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายพัชรพล  ชลิศราพงศ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงภูริชา  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายปิยนันท์  คงกลิ่น โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายมุฮัมมัด  ประสงค์ผล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญยเกียรติ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงธัญวรัตม์  วัฒนะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงสพิชฌาย์  นวลประโค โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงกาญจนา  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงภูษณิศา  ใจซื่อ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายภูผา  จันทรชิต โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายดารากร  แสงทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงเปมิกา  แก้วแสงทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงธนัญชนก  เศรษฐพงศ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายอรรถนนท์  คงลำธาร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงนิสิตตา  สำอางค์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายณัฐชนน  ทิพย์อักษร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงกวิสรา  เซ่งฉิ้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงภัทรระพี  สังข์เสือ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายฐปนวัฒน์  ธนาชีวิต โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายภคนันท์  สุวรรณมณี โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายธีรภัทร  ชลิศราพงศ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงณัฐณิชา  วัฒนาปรีชาเกียรติ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายค่าว  - โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงพรปวีณ์  โสภาพันธุ์วรากุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายศุภวิชญ์  สรวิทย์ศิรกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายชยานันต์  มีเทียน โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกัญชรส  อินทบุตร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพรหมพร  แมนสถิตย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพรรษชล  ศรีสุวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายปุญณการ  โชคกิจการ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายนิธิกร  ประพันธ์วงศ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงมนสิชา  แพ่งยัง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอภิษฎา  ศรีธรรมา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ตาแก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงบำเพ็ญ  มากศิริ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายกรเอก  นามจันทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายจุรินทร์  ลิ่มสมพร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายธนเดช  ใยแก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายสหรัฐ  เจริญทรัพย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายศาสตรา  พลวิริยะสกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายทรัพยสิทธิ  สุวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกวินนา  ชลิศราพงศ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายพชร  มณีโอภาส โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายจารุวิทย์  ศิลปสุวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงชิดชนก  แซ่อ๋อ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงชลดา ซูเม  ฮาง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสุพิชญา  เจนจบ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพรนัชชา  เรืองจันทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายนรเศรษฐ  อิสราคาร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงรดา  ศรนรินทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายวัชรพันธ์  อู่เจริญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายนฤมินทร์  รักสกุลนิตย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงภูริชญา  ริกานนท์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงลลิตภัทร  หนูพุมเรียง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสุจิณณา  บุญชูเชิด โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงศิรดา  เรืองทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอัสมา  อุ่นไทยแท้ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสุรัชดา  ลาภวงศ์ประเสริฐ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  เรืองรัตน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปิยะธิดา  พึ่งเจริญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงเพชรไพลิน  เดชแสง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงบุรัสกร  รังศิลป์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ซิ้มประเสริฐ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกรรณิกา  จันทร์กลาง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงบงกช  ลายทองสุก โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายปรมี  อุ่ยเต็กเค่ง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายฐิติศักดิ์  พันธ์ทิพย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงเหล่ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายพรพิพัฒน์  ห้องหาย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายปิยวัฒน์  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงไหมไทย  สุริยะยรรยง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงเเพรชมพู  กล่อมเกล้า โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายกฤตเมธ  เหล่าทวีสุข โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงคีตกานท์  สุขนวล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงรักษิณา  หิรัญรักษ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายวรเมธา  วรินทรวนิช โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ช่วยปลอด โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกานติมา  รักกล่ิ่น โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงขจิตมณี  แพรักษา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงโชษิตา  สาคเรศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายคุณานนท์  รุจิเสถียร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายไกรวิชญ์  ปานุวงค์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงชลรภัส  ทองทับ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายวีรกุล  แก้วกล่ั่น โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณัฐกานต์  กาญจนพยัคฆ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณัฐรีย์  กาญจนพยัคฆ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงจิณัฐตา  จินา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปภัสสร  กำเหนิดฤทธิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงวรกานต์  สันติสุข โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชุติมา  ประทุมพงษ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกฤตปภาภร  กุลจีราภัทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายภควัตร  แข่งขัน โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายจรูญวิทย์  มูสิกิ้ม โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพิรดาฐ์  ตลับทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงนันท์นภัส  เตชะวิบูลย์สกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพาณิสา  หนังสือ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงวรพร  เต็มอุดมภาค โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพิชญ์สินี  มะลิวัลย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายชยังกูร  สักกะพลางกูร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธนกฤต  แสงทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายหรรษวัฒน์  บุญมี โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงธนิพร  เดชประมวลผล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงขวัญจิรา  อุบลกาญจน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พึงสำนัก โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงนวพร  ศิริเมฆ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  นนท์ศิริ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายจิรภัทร  ทองมากุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายสุวิจักขณ์  อัครจิตตานนท์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงฎรินทร์  โปดำ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปิยธิดา  สาครชัยเจริญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฐธิดา  เชื้อสง่า โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนาตาชา  ธูปเรือง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายวันชัย  เอี่ยมอิ่มสำราญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายประดิพัทธ์  หลอดทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายกานต์  พรหมสุวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพรรณพัชร  รัตนพันธ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายธนกฤต  ดำศรีสุข โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงจินตวรรณ  ลี โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายกตัณณ์  สามชื่นฉ่ำ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงวริศรา  ธราพร โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายศิวัฒม์  ศรีวุ่น โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงธัญวรัตม์  จีระพิวัฒน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่เฮง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอรุณวรรณ  เนียมสุวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงทิพานัน  คนึงดี โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงศิรประภา  ฤาชัย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกมลณัฐ  ผาคำ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงแก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอินทิรา  เปี้ยสา โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายชลกร  นาคบรรพ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงณัฐนพิน  รัตน์เจริญพงศ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงธัญรดา  คงวิสัย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีชูวงศ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายนภัสดล  แพน้อย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงชนาภัทร  พุทธัง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณดา  ขำนุรักษ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ด้ายฮุ้ยหิ้น โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงชมพูนุท  ล่องลม โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงมนัญชยา  ซื่อตรง โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายชวัลวิชญ์  รังศิลป์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายฏังกบดี  มัคสิงห์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงภัทฎฌริฏา  วีระอนันตวัฒน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายณัฐวุฒิ  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกนกวรรณ  พึ่งพสุธาดล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงนฤมล  บุญโย โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายติณณภพ  มุตตาหารัช โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงเกศราภรณ์  รถแก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกุลนิดา  วิรุฬห์รักษ์สกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงปริยากร  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายเจ้าสัว  สุนทรานันทกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม