รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายขจรศักดิ์  โสภา โรงเรียนบ้านคำนาดี 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนิตยา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนบ้านคำนาดี 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกิติยา  แก้วกาหลง โรงเรียนบ้านคำนาดี 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงสุภาภรณ์  มะอาจเลิศ โรงเรียนบ้านคำนาดี 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงสุจิตตรา  ประดากรณ์ โรงเรียนบ้านคำนาดี 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงภักจิรา  โคสุวรรณ โรงเรียนบ้านคำนาดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงอุไลวรรณ  ประชารุ่ง โรงเรียนบ้านคำนาดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงคริมา  บุตตะชาติ โรงเรียนบ้านคำนาดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงศศิวิมล  คูนาดี โรงเรียนบ้านคำนาดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงวาริณี  แซ่เบ๊ โรงเรียนบ้านคำนาดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายวรวิทย์  ประหา โรงเรียนบ้านคำนาดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายธนากร  แพงพลภา โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายอภิวัฒน์  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายปิยะเมศร์  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรรณพัฒน์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายศักดิ์ศรี  ศรีระชาติ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายพศวัต  อัศวภูมิ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายกฤษณธร  สีหนาท โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายณัชพล  สีนาหอม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุทธิประภา โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนันธิชา  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายอทิป  โคตรพงษ์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพัชรา  สุริโย โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายธนกฤต  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายวราวุฒิ  ทองสตา โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายโชคชัย  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายพงษ์กระพันธ์  เวฬุวรรณ์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงอุทัยวรรณ  อุตคำ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงศิริอันญาณ์  สุขเกษม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงปภัสสร  นิลบ่อ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงวณิชชา  ทวินันต์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงศิราวรรณ  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ยุบลภาค โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงฉัตรนภา  งามสมพงษ์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงลลิตา  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงมาลิดสา  ฤทธิยงค์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กชายธรรมนูญ  กระแสเทพ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายภานุพงษ์  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายนราธร  สุริวาล โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายพงษ์สิริ  คำสูงเนิน โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายธนากร  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงวราภรณ์  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกานตญา  ทิพย์คุณ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงปฏิมาพร  โพธิจักร์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงสิรินดา  ศรีโพธิ์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายรัฐติภูมิ  นักบุญ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายอินเดีย  เทศสิงห์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงทิพย์มณี  บุญศิริ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายณัฏฐชัย  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายณัชพล  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายพีระพัฒน์  มีอยู่ไกล โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงวรพิชชา  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงฐาณิศรา  นักบุญ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงอัจฉรา  โสภารักษ์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงโยษิตา  ศรีคำแซง โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงวภิศนันท์  แก้วสะอาด โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงปานตะวัน  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอารีรัตน์  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงวริศรา  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกิติมา  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายพิริยะ  อุตสาหะ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายรพีพัฒน์  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงปวีณ์ณัส  สวัสดิ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณัฐสุดา  ทองสันต์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกุมารีรัตน์  เอี่ยมผึ้ง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพรชนัน  ชัยดำ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงทักษอร  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงอทิตยา  จิตนะ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงภัทราวรรณ  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกิตติญา  คชมิตร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงษาวิตรี  ตรีรักษา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ตรีเมฆ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงลักษณพร  จ้ำสีชา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงธิติพร  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงชัญญา  แสงจันดา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงรุ้งทิวา  ภูกองไชย โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงชนม์สวรรค์  วิเชียรศรี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงธนพร  ศรีชื่น โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายศุภวิชญ์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธญา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายบริวัฒน์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุกใส โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพิชชากร  หอมระรึ่น โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เลิศศิริรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายพิสิษฐ์  เชื้อกิตติศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงบุณยาพร  การินทร์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายเจษฎาบดินทร์  สละบัว โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพรรวินท์  ศรีวิไล โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายพิสิษฐ์  สีเหลือง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงกชกร  กล่ำเพียร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงอารีรัตน์  เทพบำรุง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงฒิพาวรรณ  ปิ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงกมลวรรณ  ตั้งยศวิไล โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ทองมี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงอุษามณี  ท้าวบุตร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงสุธารส  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายเอกภพ  ประดับพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงสุพิชา  สุขแสน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงจิรพรประภา  เย็นวัฒนา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงเขมจิรา  เข็มจริยา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงดวงกมล  พลมั่น โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงปภาวรินท์  จงใจสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์  กิจพนาพร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายธนันดร  สุริโย โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายชัยมงคล  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายอิสรภาพ  วงศ์จอม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายธนาพงศ์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพัชรพร  เดชพละ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายณัฐกิตติ์  นามชู โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงธนภรณ์  ทริรัมย์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายพีรพัฒน์  มงคลแก้ว โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายสหฤทธิ์  สายเนตร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายวีระศักดิ์  ปากเมย โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายภานุพงศ์  แวงภูลา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงสิรินรัตน์  เอี่ยมชื่นมงคล โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงอรปรียา  ยอดลี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสุนิสา  เย็นวัฒนา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงดวงธิดา  วงใหญ่ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงอารีญา  แห้วจันทา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงประภัชรา  กลางบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงวรรณิษา  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัฐพร  สวัสดิ์นาที โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชญาดา  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ตั้งอรุณพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงจีระนันท์  บุริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงนิธิพร  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงลักขณา  ยานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพัณณิตา  พานอนันต์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอมินตรา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอาทิตยา  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงธันยพร  หนองขุ่นสาร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนงลักษณ์  ประดากรณ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงญาณิศา  บูรณ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงบังอร  โยชน์เมืองไพร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงจิรนันท์  พระสว่าง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงญานิกา  บูรณ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงปนัดดา  กุลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกชกร  ปัญจะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชมภูนุช  แพงเห็ม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายชัยวัฒน์  อ้วนแดง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายวรเมศร์  หมั่นนันท์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายรัชชานนท์  ปุนลา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายธนดล  โคตรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายจิรภัทร  กลิ่นชู โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญเฉลียว โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงนุชจิฬา  รัตนวงค์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายทินราช  แวงอุ้ย โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงดวงใจ  ทองมี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงลลิตา  บำรุงรส โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพิศมัย  พันศิลา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายกณิศ  บัวใหญ่ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงญาโณทัย  อุทาโย โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงวรรณวิษา  นิระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงจิราภา  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงวิชาญาดา  โอบอ้วน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงอดาวัลย์  คันสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงจิรภัทร์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงวิรัญญา  พิมพ์สี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงรัตนา  คำมะเรียง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพัชรียา  มัดหา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายนัฐพร  เนินสนิท โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพาขวัญ  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพิมลพัทธ์  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงศิริญญา  พระสว่าง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนรินฎา  โพธิขำ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงศุภกร  จิตทวี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พาสีราช โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เค็งนอก โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงชนิกานต์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงโสภิตา  การินทร์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงสุนิษา  ศรีพลรส โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชนันกานต์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงประภาศิริ  สารัญ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายกษิดิศ  เมฆกกตาล โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงเอมอารี  ทุดปอ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชมพูนุช  กำแก้ว โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพลอย  ตงเท่ง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงทิตฐิตา  แวงวรรณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายวาณัฐ  ฉลูทอง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงอารีรัตน์  กุลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงอรดา  หงษ์คำ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงอมรา  บุตรสาร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธิติมา  เชื้อชาติ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปาลิตา  จันทิตย์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายชัชชวิน  จูทะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพิมพกานต์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายกิตตินันท์  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณัฐณิชา  คชมิตร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอารยา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงอัจฉราวดี  ไถวเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสตางค์  ป่าศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายราชินทร์  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ปัดชน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอินทิรา  แวงวรรณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงศศิธร  ผลสินธุ์ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงณัฐชธิดา  ผกาผล โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงจิราพร  แหล่งสนาม โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงชลธิชา  ทิพชัย โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หงษ์บุญเรือง โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายพีรพล  สิทธิจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายวีระพล  สายเรือน โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายกฤษฎา  ผลาโชติ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่างปลูก โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงภัณฑิรา  พัฒนโชติ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงอาภัสรา  บุตรนาแพง โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงแพรวนภา  บูรณกิตติ โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงอณัฐตยา  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายสิรธีร์  สีหานาม โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายกานต์  ฉายจิตต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายนุกร  คชทิพ โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงจุฑารัตน์  วิกล โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงจารุกร  โททอง โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายณวัฒน์  ใจว่อง โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายสิทธิพล  สว่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงธาราทิพย์  เปรมปรีย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงสุชานุช  บุตรลุน โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เรืองตาตะ โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปภัสรา  สุจารี โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงศศิประภา  โป๊ะประนม โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายอติชาติ  โสโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงบัณฑิตา  หาญพละ โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณัฐญา  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงปพิชญา  ธานีวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพิชญา  ศักดิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงวรัญญา  รังโคตร โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงจิรประภา  กำหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงจีรพัฒน์  กำหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายภาณุวัฒน์  สายรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายภูบดินทร์  พูนขุนทด โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายชิดชนุพงษ์  จอมคำสิงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพัทริญา  ใจลาด โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสุชานาถ  การปัญญา โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพิชญธิดา  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงอสมาภรณ์  โสโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีวะรมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงเกษมณี  แสวงบุญ โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงปิยธิดา  โพธิ์เปี้ยศรี โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงวรัญญา  สิทธิลา โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายธนาวุฒิ  ยันตรุดร โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายสถาพร  ชินทะวัน โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายทวีศักดิ์  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายสุเมธ  ชูใส โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
244 นางสาวจุฑาทิพย์  มะลัย โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นายณรงค์เดช  สินธุประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงรัตนา  พวงปัญญา โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงทิฆัมพร  หงษา โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพรพิจิตรา  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 นายวิศวกร  สินธุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงมณีแก้ว  หารภูมิ โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกัญญพัชร  ห้องแซง โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงกิรัตยา  กัตติยะ โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายนันท์นิพิช  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงบัณฑิตา  ถัวทอง โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงแพรวพรรณ  บุญครอบ โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงรัชนก  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงชุติมา  พุงธิราช โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงปณิดา  กรุณา โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายพงศกร  นาทองคำ โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณิชา  สมนาม โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายรพีภัทร  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงธิดารัตน์  รังแก้ว โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงศิริรัตน์  กิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสุภาสินี  สุริโย โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพรทิพย์  สังฆมณี โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสิรินทรา  นีรนาทวรุตม์กุล โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธนาดล  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายณัฐชา  บุตรนาแพง โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงวนัชญา  นีรนาทวรุตม์กุล โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงนภัสกร  หัวคำ โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงนิพาดา  คำแดงไสย์ โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงดาราพร  ชรารัตน์ โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายชนมวัต  คูณเมือง โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายภาคิน  โพธิ์นาแค โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายเนติภพ  โวหารลึก โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายธนชาต  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายกษิดิ์เดช  เกษตรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายญาณพัฒน์  หลงสอน โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายเพช็รโยธิน  สุริโย โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายนิพิฐพนธ์  นามวัฒ โรงเรียนอนุบาลทองสตา 1 ป.4 วิทย์ประถม