รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพิญาดา  กาญจนะ โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงศิรินทรา  ทิพย์กระโทก โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงบัณฑิตา  สระกลาง โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงหยดเทียน  โยธาจันทร์ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงขนิษฐา  บุญสงค์ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนฤมล  สีเคลือบ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปรานปรีญา  นามหาไชย โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสุภาวดี  โมสืบแสน โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีมาน โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายวิทยา  โยธาจันทร์ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 นายณัฐวุฒิ  บุญสงค์ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นายเศรษฐวุฒิ  โยธาจันทร์ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายธนพล  ศรีทะ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงมณฑารัตน์  โชคสินสมบูรณ์ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงกมลชนก  บุญพิมพ์ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงอภิญญา  แสงงาม โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงพรมจารีย์  แสงฤทธิ์ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงลลิตา  อำคา โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  พะโส โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงสิริกุล  บุญแยง โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายอดิศร  บุญสงค์ โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงบุญญานุช  บุญสงค์ โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงจารุวรรณ  ประทุมทอง โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอาริสา  สัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำศรี โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงลดามณี  ศรีนวล โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกัลยรัตน์  มะละตะ โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงศศิธร  หนันดูล โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายกันยารัตต์  แสงหงษ์ โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายฉัตรชัย  สมานมิตร โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงอพัชสรา  มหาผล โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวกฤษรินทร์  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวอัจฉราพร  จิตรนอก โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวอุไรวรรณ  ประทุมทอง โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวณีรนุช  อินทนา โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวปิยะมาศ  ศรีมงคุณ โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นายคณิศร  ก้อนคำใหญ่ โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงกาญจนา  โสภา โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงศศิภัสรา  ภาระจ่า โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงวริศรา  ศรีคำภา โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงสุรภตา  ราชสมบัติ โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายกิตติพงษ์  แก้วไพวัลย์ โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายวีรภัทร  โหน่งบัญฑิต โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายชยพัทร์  อุ้ยโพนทอง โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายปฐกรณ์  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงผวงผกา  ทองสอาด โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เยาวจัตุรัส โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ศรีระมี โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกมลรัตน์  แสงหงษ์ โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงคริสต์มาส  แสงปาก โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกรองแก้ว  จารย์ยุ้ย โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงสุภาวดี  ธรรมโส โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงพิชชาภา  วงษา โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีหงษ์ โรงเรียนบ้านสระบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อัตะโน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงเย็นฤดี  โพธิ์ไข โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปริยกร  ทิสุด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงฤทธิมนต์  แสนเสนผา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชวัลรัตน์  บุญประจำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ภาษี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปนัดดา  เรืองมนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายทยากร  ขอมภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายไกรวิชญ์  เกษสร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกัญฐิดา  ลาดนาเลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายตุลยทรรศ์  บุตรกินรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายคริณทร์ภัฏ  อรรคฮาด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายภาคิน  แย้มแสงฉาย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายอนันตชัย  ไตรยะสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสุจิตรา  พนมชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพีรดา  สิบหมู่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพรไพลิน  เนตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายธนภัทร  มูลจันที โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายนันท์พิพัฒน์  สำราญรื่น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายอภืิวัฒน์  จิตติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปวีณา  พนมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายธนกร  กุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายณพสิทธิ์  ไพรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายดนัยเจตน์  บุรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงชุติมา  แฟนพิมาย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงศุภิสรา  อดกลั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายณัฐพงศ์  เข็มเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปัญญพัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงชลลดา  โพธิ์รอง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายกฤษณะ  ดนดา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายมงคลชัย  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายฉัตรชัย  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายจิระภัทร  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายอนันดา  ศิษย์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายอภิรัตน์  หล่อองบุตรศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงธัญญารัตน์  คำนวนดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพลอยศิลา  โอลาญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงสิริกัญญา  สารบุตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายภักกณ  ไชยคำมิ่ง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายนะเฮมยา  ฤทธิ์อำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพัดชา  วรรณรุกขี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายธนภัทร  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายชยุต  เนตรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงชฎาพร  จ่าหล้า โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนฤมล  ศรีสุววณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายศรัณย์  อุทก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายณัฐชนน  สามาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายธนดล  พิทักษ์วาปี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงนันทิชา  วิเศาหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงธันยพร  บาลเย็น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงปรนินทรฺ์  หลักหาญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายอนุชา  นิจโกฎิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายวุฒิกร  แพงสกล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายภาณุพงศ์  พื้นพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายรพัภัทร  สูงรัง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายพัชรพล  พุทธละ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายณัฐพล  ดีงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายไชยา  คมสารพางศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายสิรวิชญ์  โพลังกา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงกนกกร  ปะตังพะลัง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงอรณิช  มณีสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงอินทิรา  อุปัสสา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงสิริญาพร  ทองสิร ิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงแพรวตา  ลายันต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงจิราพร  ไวเขตร์การ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงปภาวรัินทร์  คำนวนดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงธิดานันท์  จันดา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงปานประดับ  ประหา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายเจษฏา  แจ้งสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายธนภัทร  สุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายกีรติ  โคตะชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายยศอนันต์  พันธโคตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงศศินิภา  ช่าวงศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงภาวิณี  จักษุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายอำพล  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายณัฐพัชร์  คำหงสา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายกวี  มณีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงอนัญพร  ชาคำไฮ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายธาวิน  รักสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายธนกร  นิลภาทย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายณัฐภัทร  พิมพา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงผกามาศ  มลาวาสน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายปฏิภาณ  เอี่ยมศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายชิตวัน  สวัสดิ์ผลจำรูญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงชนาพร  ดะใน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงศิริประภา  ทับพิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายกฤษฎากรณ์  ภูมิศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงชยุตรา  สุทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  สุขกวี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายพงศกร  ศิลาวัตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายไพศาล  สังฆะไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายภูรินทร์  เหลืองอ่อน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงฐิติพร  นามมนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงนวลบุปผา  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงแพรวพลอย  อริยะภาคภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายรณกร  ศรีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายเจตดิลก  เถาว์ชาลี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายพลวัฒน์  พิมพ์เสน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายณวพจ  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงรุ่งทิวา  นามมนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายธนวัฒน์  ไพรแสน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายวชิรวิทย์  ปะหุสี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายยศสรัล  สุขกวี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงสุจิตรา  แก้วทองคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสุนันทา  แก้วทองคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงณัฐริกา  โคตะลุนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงชลธิชา  สังกะษัตริย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายณัฐพงศ์  วงศ์จีน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายนนทวี  เครือเขื่อนเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายภาคิน  คำเกิด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายอัทธพนธ์  โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงรุจิรา  จันทะไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงฉมาทิพย์  ตุลาแสน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงวราภรณ์  เสียงสาว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงพัตรพิมล  นันตะเคน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงธิญาดา  ดะนัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงวันทกานต์  สุขยานุดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  สุทธิวิสัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงเนตรชนก  ปะตังพะลัง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จับตะเฆ้ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงดุสิตา  เสาโมก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายภูริณัฐ  บุตรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายจรันณุภักดิ์  นันทะโคตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายพิพัฒน์  ทองคำวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงปพิชญษ  ธงศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงฐิติมา  เคาวลึก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พันธุระ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงอนัญญา  วิสีปัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงจิตติมา  คำนาก่วม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายภควัตร  จารย์ชะระ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายณัฐพล  เนียมเพาะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงกุลณัฐ  หันตุลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายชยานันต์  ถุงเงิน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงวริศรา  เรืองมนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงณัฐพร  สัตนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายรัฐภูมิ  ผินตะลาการ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายธงไชย  นักร้อง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงปนัดดา  หันชะนา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงวรนุช  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายปฏิพัฒน์  กิจการมงคล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายพีรชล  น้อยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงปริณดา  เชาว์ฉลาด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงคำคม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงนัฐพร  มรกตอัมพรกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงอาทิตยา  เดือนขาว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงพิชญาภัค  ซิ้มอิ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงวรัทยา  คำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงภาสินี  กุลฝ้าย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายปิยเชษฐ์  สอนลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายชยพล  ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายเอนกชาติ  กาญจนศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ทองเต็ม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธีรภัทร  เทพสิทิ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายภูริดนัย  บรรณาลัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  กุชโร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปรีวรา  วิเศษวงษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสิริรัตน์  เข็มเลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงธีรกัญญา  ประเสริฐสัตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปาริตา  ปุริสาย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงมนัสนันท์  บรรณาลัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายวีรวิชญ์  เภาวะนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายนรวิชญ์  สิทะิบุญญานันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายณัฐนัย  แว่นใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายสมพงษ์  เนตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธนาธิป  งอยผาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงวรลักษณ์  พงษ์ศิริกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงปราวีณา  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายสิริมงคล  สัตนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธนวัฒน์  เมธีวีรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายเมธาวิน  ปะตังพะลัง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงเพ็ญธนัชชา  สิงหาชารี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายวชิร  ชาวเวียง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายวันชัย  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายอลกรณ์  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายนิธิศ  โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายพัทรพล  ป้องทัพไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงลลิตา  จุลศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงชลนิภา  กาศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงธญากาญจน์  เฮ้ากอก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงธนพร  บริมษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายศุภกร  พงศ์ไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพิชชาภา  พิลาภ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายภรัญญู  โลภา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายธนพล  สูงรัง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงกิตติวรา  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิศวาท โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายจิราชา  งามสวย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายบุญรักษา  บุญพานิช โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงธนภรณ์  โคตรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกฤติยา  สิบหมู่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายนฤดล  สร้างพล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงรวิวรรณ  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายรัฐศาสตร์  เลาะหะนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกัลย์สุดา  วิจารย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงภัทราภรณ์  นิลภาทย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัฐชยา  หนันสวาด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายจีรเดช  เนตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงเกศกนก  ภาษี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงสุดารัตน์  แท่นศิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงศุภดา  สนามโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสิรินันท์  มะโนมัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฐสุดา  เส้นตรง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงอัจจิมา  วงษ์มะณี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงเปรมฤทัย  ชัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงจันทราทิพย์  จันทร์หยวก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธันย์ชนก  ภูมืิเรือง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายชินบุตร  ชัยอาวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายกิตติธัช  นิลไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงเพชรลัดดา  กันยาเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงวิไลพร  พิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  อุทก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงนิภาพร  บุรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พารารัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายศิวกร  รู้เจน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสุธิดา  จงชมผา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงลิยา  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงนันทกานต์  นิลสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธนวัฒน์  มรรคนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธีระ  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายทิเบต  วรพนม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายพยัคฆ์ธัญ  ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงศริณดาหวัน  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ทองไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายวิเชษฐ์  แก้วตา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายวชิรพล  อ้นนาสา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายคมกฤช  ปะหุสี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปริญญารัตน์  อิทธิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปวีณา  ดวงโสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงพัชรนรินทร์  เอกวงษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายคณธัช  หามทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายอโนทัย  ถาพินนา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายธิปก  ธัญญกรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายสุทธิพร  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายรัชพล  พรมชัยศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงอรปรียา  ชาระมาลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงทิพย์รดา  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงมลฤดี  ชมชิน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงญาราภรณ์  สังกะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงธันยพร  ไชยพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงชญานิศ  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงอาทิตยาพร  บุญชิต โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงจิรัชญา  กาลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงมาริษา  จันทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายณัฐนันท์  หันตุลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงอนงคณา  มะโนมััย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงภัทราพร  ศรีฉายา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธนภัทร  มาตย์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายคามิน  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายทรัพย์ทวี  พนมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธนัชชัย  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ผิวชะอุ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณิชกุล  อุทก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงวราลักษณ์  วรพนม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพรพิมล  พรมแสง โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายยศภัทร  ทองขัน โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายชัยณรงค์  ศิริไพร โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายศราวุฒิ  ชมภูวงษ์ โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงนิลาวัลย์  โพธิวรรณา โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงณัฐกานต์  ทวีญาติ โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายจิรานุวัฒน์  ขันขวา โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงหทัยชนก  เศษสุวรรณ์ โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงวริศรา  สีดวงดี โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงภัสราพร  นาศพัฒน์ โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายอาชัญ  ไชยวรรณา โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายณรงค์ศักำดิ์  สายประเสริฐ โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงฑิฆัมพร  พันธ์ศรี โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงจันจิรา  เขื่อนวงศ์ โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คำกอง โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายศราวุฒิ  แซ่คู โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายปิยะดนัย  แก้วภูมิแห่ โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายกิตติพัฒน์  ชามะกรม โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายพงศกร  แสงรุ้ง โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงฐิติมา  บุญเกิด โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงเยาวเรศ  เดชราช โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงนันทิชา  พรมกุง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงพัทธริตา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงญาดา  โภคะสุนทรางกูล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงสรวงสุดา  สุนน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงกมลชนก  บุตรมงคล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงปริญากร  นันโท โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายณภัทร  ศรีทับไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายอภิรักษ์  หงษ์สระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงกุลธิดา  ยามโสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายจิรวัฒน์  เจริญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงขีโรชา  ตระการผล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายชนะชัย  อินทะโชติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ชื่นบาน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงปิยะธิดา  นิลผาย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงโชติมณี  พนมเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายพรรณลภ  เชิญกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายภูมิรพี  ธนะกลม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงชลลดา  วงศ์เมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงกฤษณา  สิงห์นันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงกุลชา  คลังมนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงวรัฏฐา  วีระศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายนเรศ  พิศเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายภานุพงศ์  ธรรมเสนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงนัทธ์นภา  มาศจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงปฐมา  ปีเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายกมลภัทร  นิลสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงจารภา  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายมงคลวุฒิ  ก้องเสียง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงวรัญญา  แพงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายณัฐธพัฒน์  สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงบุญสิตา  หลักคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงวนัสนันท์  สุขเสมอ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงวริศรา  คำหวล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงพีรยา  ชุ่มสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายพชรพล  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงอนัญญา  งอมสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงอรัญญา  คำผง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงธมลวรรณ  ดอนทองคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงวิลาสินี  เทียบไธสง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงสุชัญญา  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงพัชราวดี  พลอยสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงเกวริน  คาระมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงปณิตา  ไตรโสม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงรัตนมน  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงสุนิสา  สีเสาร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายไรวินท์  อะสงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  งามสง่า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงสุชาวลี  สุวรรณราช โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงกิตติยา  เสนภูงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงอมลรัตน์  ศรีมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กชายภัทรดนัย  แสนพล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงธัญญภรณ์  บุญเบ้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายกรกช  ดำขำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงอริศรา  เทพจันทา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงภัครพร  แสนกาสา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงอัคราภัค  ละเอียด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปรียานุช  เมืองหนองหว้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงจิตตราภรณ์  ภูแป้ง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงศิโรรัตน์  สีลาเกตุ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายทักษ์ดนัย  จันทร์คูเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายเจษฎาภรณ์  เพ็งศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายธนากร  จันใหม่ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายอภิวิชญ์  คำศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายชวัลวิทย์  ราชทองยศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายธนกฤต  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายศศิศเมธ  แสงสุมาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายณัฐนันท์  น้อยชา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายอมรภิวัฒน์  เพียรเสมอ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายจิรายุส  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายรัฐศาสตร์  ทองหนองบัว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายรามิล  พลสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายรัชชานนท์  ผดุงรัฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงวรพรรณ  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญศักดิ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงกนิษฐา  พลสิม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงกรกนก  สุระสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงวรัทยา  สายุทธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงนริศรา  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงเมธาวี  ไมล์หรือ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงแก้วกัลยา  ขาวผ่อง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงอินธิดา  ธรรมราช โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงณัฎฐา  เพ็ชสวาย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงดวงนภา  หาญสงคราม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงสุภาวดี  น้ำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงปภาวดี  พัดโท โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงณัฐนรี  คุณมาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายธนพัฒน์  พรมเฟื้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายวายุพัฒน์  รู้ตากแดด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายเผ่าเทพ  สุทธิสนธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายธีรภัทร์  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายธนา  ลุนผา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงศศิกาญจน์  สุทธิโสม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายพรประสิทธิ์  สีหไตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายทนงศักดิ์  ศรีกู่กา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายธนวัฒน์  ลาสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายทรงพล  สงพระ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ศรีคลัง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายสรวิชญ์  ดวงกางกอ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อภิชาติธนกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงพัชรพร  สิทธิพาที โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงไพริน  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงนฤดี  คุณมี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงเบญจพร  โสดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงกรนันท์  กุลกรเดชพสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงภัทรภร  อ่อนสองชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายวชิรวิทย์  ไชยสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายนันทภพ  ชนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายปรัช  จันสำโรง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายเอกชาติ  บรรเทาพิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายพิทวัส  เตยสอย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายปุริม  หลวงสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายอภิสิทธิ์  สุดแสวง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงณัฐลดา  ขาวผ่อง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงชญาดา  จุลบุรมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายกิตติเทพ  พันธ์สระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  แพนภูงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ยอดสง่า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงรพีพัฒน์  ศรีหินกอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงวิภาดา  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปนัดดา  พรหมทัศน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงศศิภา  เมืองหนองหว้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงฟ้าใส  แสนมั่น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายก้องภพ  ศิลาเณร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงอรไพลิน  มาหินกอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงยุวดี  ธิโกศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงชลดา  ชินนศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายชัยวัฒน์  ลาน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ศรีผา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงอัญชญาภรณ์  พรมสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงพันธกานต์  กลิ่นฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายอิสระ  มุงคุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงพนิดา  สีแกจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงเมธาวี  เสนโพนงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงณัฐธิดา  อิทธิพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายสถาพร  ถาพร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายรัฐพล  เชี่ยวบัญชี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายคณาธิป  คำหวล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายจักรกฤษ  เกษร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายนิพิฐพนธ์  จันทะสีใส โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทวีพจน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงชลธิษา  ไชยบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายพิสิษฐ์  พิณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธนกร  ช้อยชด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงจิตรัตน์ดา  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงเกวลิน  วรรณปะเข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงปฏิมากร  สุจริต โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงภควดี  หงษ์คำมี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงสิริกาญจน์  บุญพา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายเจตนิพัทธ์  กองมาย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงธีระธิดา  ชื่นกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายณัฐวงศ์  ลาน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงอรจิรา  ตรีโภคา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงญาณาภรณื์  แซ่เจ็ง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายธนพล  คำสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงธัญชนก  อายุสม โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงชนนิกานต์  ภูเชิดสาย โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายอานุภาพ  ขุมเงิน โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายพลาธิป  โพธิขำ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงวิริญา  หงษ์ศรี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงอรจิรา  แก้วสุข โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายตรีภพ  กิ่งเมือง โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงชาลิสา  หวลคิด โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกรวิภา  บังผาจาน โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงปนัดดา  ลีสีดา โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงอังคณาง  สีทาคูณ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงเพ็ญพิชา  สายสุโพธิ์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงณิศรา  สมวงศ์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงกานตรัตน์  สาลี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สมุทรหล้า โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงนันท์นภัส  นานวน โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายพิชัยยุทธ  ทวีนันท์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงธิดารัตน์  นาดอนดู่ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงปาลิตา  ชุมแสน โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงอริสรา  นวลศรี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงบุภาวรรณ  ประสม โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายพีรพล  จันทะสีใส โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายณรงค์เดช  วรวัฒน์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงเมธาพร  มูลขาว โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงนิภาพร  ฮามคำฮัก โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุตรศรีเมือง โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสุจิรา  กลางสุพรรณ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีบัวชุม โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงชโรธร  เกตตากแดด โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงวิชญาพร  สีทานันท์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายกิตติพงษ์  เสริฐศิริ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายพันกร  โกกระบูรณ์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายอดิเทพ  หัวคำ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายเดชนรินทร์  สุขขา โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายมิตรชัย  หัวหนองหาญ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ทะวะลัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงแพรพร  ปาปะไพ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงณัฐาวรญา  โปรยทอง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงอารยา  ทำมิภักดิ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงจันทรามาศ  นามโน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงจาน่า  แคมร่อน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายรัฐภูมิ  วิเชียรศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงพิชญา  สีดาแก้ว โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงต้องรักษ์  เลิศพันธ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงสโรชา  อ่อนสองชั้น โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  วิชัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงวิภาดา  หงษ์ธรรม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายพิเชษฐ์ไชย  ไชยโย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายธนพงษ์  หมื่นขันธ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายก้องเกียรติ  เหล่าอัน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กชายธนกฤต  คำมณี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายศิริพงษ์  เขตเจริญ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
538 เด็กชายประดิพัทธ์  ดำขำ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายวรโชติ  ต้นประเสริฐ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
540 เด็กชายชยุต  เฉลียวไว โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายณภัทร  จันทรสระคู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายกฤตยชญ์  สวาสดิ์วรกุล โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
543 เด็กชายนวพล  จุมพลรักษ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายวิชยคุปต์  สลางสิงห์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายทินกร  โหประยูร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายกฤต  อะทาโส โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายมโนวิสุทธิ์  อึ้งปิติกรกุล โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายสตีฟ  พานิเย่ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงอสมาภรณ์  สอนลิลา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงอุษณิษา  เทียมสอาด โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงณัฐภัสสร  โกฎิแสน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงจิรธิดา  หลวงสนาม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงสิริกร  ชคัตตรัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงณัฐกานต์  ปานทับ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โล้กุลประกิจ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงฐิติพร  เศษโถ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงโยธกานต์  สีหัวโทน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงศศิกานต์  นามโน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นามเพ็ง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงญาณิศา  ตรีสอน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงกัญณาพัชร  จิตจำนงค์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงสุภมาศ  เกิดผล โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงอิศราภรณ์  สมวงษ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุโพธิ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงเนตรนภา  ขาวผ่อง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เศรษโฐ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายสิปปกร  ว่องเพชรชัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายเจษฎา  นรินทรวงษ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายวิรชัช  ศีลธรรม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กชายสธนโชค  โล้กุลประกิจ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กชายจิรายุส  เขียวสนาม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กชายภูมิภัทร  ดีปัญญา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายภาณรินทร์  เกตแก้ว โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  นามภูมิ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงวิภาภรณ์  นามภูมิ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงชนาภา  ทาระคำ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงธนธรณ์  ศรีสวาสดิ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงปิยนุช  พิมพ์หนองหว้า โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงวริศรา  แก้วจำปา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงนิรัชพร  แก้วมาตย์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
582 เด็กหญิงกานต์รวี  จันทร์หา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงรวินท์นิภา  พุธจร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
584 เด็กหญิงชลลดา  มาตจันทร์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงบุญสิตา  จันทะคัต โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงสมพร  วงศ์สระคู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กชายอภินันท์  สุขเกษม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงกัลยา  นรินทรวงษ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงบุษรากร  สมใจ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงอรจิรา  แดนโคตรผม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงกุลณัฐ  พรมฉายา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงชยณัฐ  สาระคู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายเจตพัฒน์  บุญวรรณ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
594 เด็กชายธนากร  เชิงหอม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
595 เด็กชายธนชาติ  แก้วสมศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
596 เด็กชายกิตติพงษ์  ประมูลศิลป์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงอรนัตดา  ศิริเมือง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงนันชิชา  ศรีศิลป์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงรักษิณา  สนหอม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กชายรัฐนันท์  อ่อนสองชั้น โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กชายภูมิรพี  ชาวสนาม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีอ่อน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กชายชยกร  ศรีสมุทร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายนนทวัฒน์  สุดชา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายบารมี  มีหินกอง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายธีราพร  ใหม่ยานิจ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กชายวิษณุ  วงศ์หินกอง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงญารินดา  พันธ์ชา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กหญิงณิชภัทร์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กชายกิตติกร  สุดชารี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายอภินันท์  โสสว่าง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงจุฑามาศ  แก่นกระโทก โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงนิชาภัทร  สุขประเสริฐ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงธวัลลักษณ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงต้องลักษ์  เลิศพันธ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงชลธิชา  มาตย์จันทร์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงปพิชญา  สุระโส โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
619 เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำสวาสดิ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงจอมขวัญ  คงชื่นจิต โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงสิตานัน  เขตเจริญ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงวราภรณ์  จันทวงษา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงปราณปรียา  เชิงหอม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายพีระศุภ  ศรีฮาด โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายแทนคุณ  ช่างยันต์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายทวีศักดิ์  ชูตากแดด โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายวรวิทย์  จ่าน้ำเที่ยง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายณัฐดนัย  ฮุยเสนา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายนภัสกร  ดีสองชั้น โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายวรฤทธิ์  อ่ำศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ชิณสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายศุภพิชญ์  อุดม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงพัชราภา  รักษาภักดี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงชัชลิดา  คำภูเมือง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงกิตติยากร  สมภูงา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงธิดารัตน์  เทียมสอาด โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงบุณยนุช  ผลาเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงพลอยไพลิน  จะมะรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงณัฐณิชา  วินทะไชย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงอภิชญา  สิงหลสาย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงพิชญา  ขันทวงศ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงภัทรธิดา  นาใจดี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงชญานันท์  พลนาแค โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงสุชัญญา  ขาวทอง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงณัฐนันท์  แสนสุธา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงจณิสดา  ทีบุญมา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สังเขต โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงพักตร์ชนก  โสรถาวร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงพัชริดา  เรืองวงษ์งาม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายวทัญญู  วัฒนาเพ็ญไพบูลย์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายสรวิชญ์  ขุราษี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายจุฑาวัชร  นาควัชระ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายพงษ์ภิสิทธิ์  ขันสระคู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายธนากร  จตุเทน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายทวีสิน  บัวลอย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายนันทพงษ์  จันทร์สระคู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายวาคิม  สีอ่อน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายยืนยง  เนื่องสกล โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายธีระพัฒน์  เพลียวงษ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายพีระพัฒ  นามสมบัติ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายวสุพล  สีดาว โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายภานุพัฒน์  สิตาพา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พิลึกเรือง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงสุนทรียาพร  จันทร์สระคู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงจารุวรรณ  สุริยโชติ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงธิญาดา  พรมฉายา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงขวัญชนก  พิมพะสุทธิ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงฤทัยมณี  แซ่แต้ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงกันต์สุมา  สามิบัติ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงชนิสรา  แสงเพชร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงสาริศา  คงสมนึก โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงปนัสยา  บุญนนท์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงพันทิตา  กระแสโท โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงศศิประภา  เสนน้ำเที่ยง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงชัชพร  จันทร์คูเมือง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงพิชชภา  เจริญภักดี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ละออ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงปทิตตา  เสียงใหญ่ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงปนัดดา  บุญมะณี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงสิริวรรณา  สาติพา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ภู่หมื่นไวย์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงชลนิชา  จันร่องคำ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงจันทิมา  บุญอินทร์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายกิตติพศ  คำผุย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายไชยสิรินทร์  ไชยรัตน์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โฉมหน้า โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงลลิตา  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทวีทรัพย์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชุมศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงกันติชา  ธงเฉลิม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงสิริปภา  ผิวสุวรรณ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุวรรณา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงลักษณพร  แปวประเสริฐ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงเพลงพิณ  แจ่มวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงกุลธิดา  จรรยาศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงอภิษฎา  พรมภูงา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายอนุสรณ์  เชิงหอม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายอรรถพร  พรหมราช โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายสิทธิกร  เชิงหอม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายภาสกร  ชายศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายปภาวิชญ์  ผลวา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายศุภกิจ  จันทร์แดง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายพีรวิชญ์  คำแสน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงกาญจนา  ทองทิพย์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงภัทรธิดา  รักษาภักดี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงอนัญญา  ซองศิริ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โพธิ์สนาม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงพิมริษา  เกสรบัว โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงพิมพิศา  ไชยคำ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงวรินทร  ประทุมแพง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงอภิชญา  ลาสอน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงรัตน์วิภา  มีสนาม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงลดา  ผาพรมมา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงฐิติมา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กชายชัยชนะ  สมชาติ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กชายธนกฤต  ชื่นสุขเกษมกุล โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กชายธนกฤต  ธรรมเสนา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กชายณัฐชนนน  อาณาเขตต์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กชายปัณณวัฒน์  ถนอมพล โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายอมรเทพ  ขำเนตร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงอาภาภัทร  เกษมธนเดช โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงวราพรรณ  สุขเกิด โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงอภิชญา  สอนลิลา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงพลอยชนก  วงศ์สอน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงพิมลรัตน์  บุญทัพไทย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงวาสนา  คำแก้ว โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงแคทเทอลีน  ชอน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงสุพิชญา  พิศวงปราการ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงสุภัชชา  เขียวฉอ้อน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กชายจักรินทร์  ศรีทองนาค โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงธัญรดา  สังข์ประเดิม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงฐรินดา  เภสัชชา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงวรรวิษา  แนทฮูรูดิน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงภวพร  ดาวช่วย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงกัตติกา  ศรีบุญจันทร์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงภัทรภรณ์  วงเวียน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงชุติมาพร  เชิดฉาย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอริสา  คำสีมา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยหาบุตร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงภัทรธะนิษฐา  ทองพิทักษ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงจารุนิภา  สิมมา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงเกศฎาภรณ์  สมเขียน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงปวิณา  ศรีชิณราช โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายธีรวัฒน์  สุรเสน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  สอนสนาม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายก่อเกียรติ  จรรยาศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายธนภูมิ  จ่าน้ำเที่ยง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงธวัลรัตน์  มั่งคั่ง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายกันตพัฒน์  นาคเสนีย์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายสถาพร  ชาวงษ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายพิทวัส  เศษโถ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายรุ่งโรจน์  ภักษารัมย์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายปฐมพงษ์  มะละตะ โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายยุทธนันท์  เชื้อสระคู โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีคลัง โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงสาธิตา  ขันเพีย โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงอรปิยา  แสงมะลัย โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงสรินยา  เผ่าพันธ์ โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายจตุพงษ์  สมบูรณ์พันธ์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงชนัญธิดา  สุมาลี โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.4 คณิตประถม
762 เด็กชายนิธิพัฒน์  สีหัวโทน โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.4 คณิตประถม
763 เด็กหญิงมานิตา  จิตรนอก โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.4 คณิตประถม
764 เด็กหญิงฐิญากร  วิเศษโวหาร โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.4 คณิตประถม
765 เด็กชายธีรภัทร  แก้วทา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.4 คณิตประถม
766 เด็กชายสิริราช  วิกุลชร โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.4 คณิตประถม
767 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุปผาวาสน์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.4 คณิตประถม
768 เด็กหญิงณัฐธา  วงษ์จันทร์เรือง โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.4 คณิตประถม
769 เด็กชายนิติธร  แม่นมาตย์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
770 เด็กชายภูรินทร์  วรวงค์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายพงศกร  ฤทธิภา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กชายรชต  ศรีโย โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงโยสิตา  คำนึง โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
774 เด็กหญิงอภิชยา  บัวนิล โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงเกสรา  ศรีสม โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
776 เด็กหญิงอรอุมา  วันทะชัย โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงศศินภา  มีหมั่น โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงอาริษา  ปาริชาตบัวขาว โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เดชพละ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
780 เด็กชายอนวัช  คีรี โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
781 เด็กชายชินวัตร  มีอำนาจ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
782 เด็กหญิงจีราวรรณ  มะณีสร้อย โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
783 เด็กหญิงชนันญา  มณีสร้อย โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
784 เด็กหญิงปนิดา  รุ้งพลเสน โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
785 เด็กหญิงระพีพรรณ  เงินมีศรี โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
786 เด็กหญิงอภิสรา  พาลจรัส โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงฐิติวรดา  ยอนไธสง โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
788 เด็กชายธีรพงศ์  ป้องเขต โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
789 เด็กชายพิษณุพร  หล่อเนาวรัตน์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.5 คณิตประถม
790 เด็กหญิงวัลย์ลิกา  คัทเนตร โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายสิริกรณ์  พวงพี่ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายนิธิทัศน์  สีโนนยาง โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กชายกัญญาวัฒน์  อินทแพทย์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กชายสิทธิโชค  สุระมณี โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กชายศุภรัตน์  ปุนมาลา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 คณิตประถม
797 เด็กชายวรัญชิต  กันชัย โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กัญญวงหา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงธนภรณ์  พาลจรัส โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายศุภกร  โพนเมืองหล้า โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงปิยรัตน์  โพสิตา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายภาคภูมิ  จันทร์ตูม โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงสิทธิตา  มิสา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสนตาทอง โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงจิรัฐิพร  จันทมัน โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายสิทธิโชค  ประวิเศษ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายศรายุทธ  เดชพละ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายณัฐชัย  ทองดวง โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงชฎาพร  โคตรจุล โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายสราวุฒิ  เกื้อปัญญา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงชลิดา  สหัสนา โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายสรวิชญ์  มานะดี โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายคุณากร  ลาหลายเลิศ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงบุษดี  แก้วคำ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงพัชรีภัณฑ์  แสนสุด โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายธนวัฒน์  นาคศรี โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายรัฐนันท์  โพธิศาล โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายพิพัฒน์  บุตรสอน โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กชายสงกรานต์  สร้อยจิตร โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กหญิงกฤษณา  ประทุมมาตย์ โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.6 คณิตประถม
821 เด็กหญิงธิติมา  มหาครุฑ โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.6 คณิตประถม
822 เด็กหญิงนิศารัตน์  วงศ์ละคร โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.6 คณิตประถม
823 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เฉยฉิว โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงไหมรุ้ง  สิงห์โพนงาม โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.6 คณิตประถม
825 เด็กชายชัยวัฒน์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
826 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมศร โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
827 เด็กชายธนทัศน์  เศรษฐใส โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
828 เด็กชายบัณฑิตย์  ประทุมมาตย์ โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
829 เด็กชายพรชัย  พรมจารีย์ โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
830 เด็กชายภาณุพงษ์  เหนือกระโทก โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
831 เด็กชายสิทธิโชค  ไตรวงษ์ โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
832 เด็กชายสิทธิโชค  ประทุมมาตย์ โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
833 เด็กหญิงกานต์ทิตา  รู้เจน โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
834 เด็กหญิงกฤษณา  นุชิตภาพ โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
835 เด็กหญิงชมพูนุช  ประทุมมา โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
836 เด็กหญิงปุญญาพร  ลาหัวโทน โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
837 เด็กหญิงพลอยไพลิน  มีตัวตน โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
838 เด็กหญิงยุภาวดี  ซื่อสัตย์ โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
839 เด็กหญิงโยษิตา  โลเกตุ โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
840 เด็กหญิงรุจิรดา  วรณะ โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
841 เด็กหญิงสุณันทา  รูตังติ โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
842 เด็กชายรัชพล  มหาครุฑ โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.4 คณิตประถม
843 เด็กชายสมคิด  นาวารี โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.4 คณิตประถม
844 เด็กหญิงจินตภา  วิชัย โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.4 คณิตประถม
845 เด็กหญิงณิชา  วิชัย โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.4 คณิตประถม
846 เด็กหญิงปิยธิดา  รู้เจน โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.4 คณิตประถม
847 เด็กหญิงพิชญาภัค  นาวารี โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.4 คณิตประถม
848 เด็กหญิงศรัณย์พร  สร้อยจิตร โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.4 คณิตประถม
849 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ลุนพิลา โรงเรียนบ้านเป้า 1 ป.4 คณิตประถม
850 เด็กหญิงเขมิกา  วงศ์ธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 1 ป.6 คณิตประถม
851 เด็กชายอรรถกร  อาสากิจ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 1 ป.6 คณิตประถม
852 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุดชา โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 1 ป.6 คณิตประถม
853 นายครรชิต  สิมทะราช โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 นางสาวศศิวิมล  ไชยเสนา โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
855 นางสาววิภาพรรณ  ฤทธาพรม โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงสุกัญญา  กมลเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลับ 1 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายรณกฤต  กมลเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลับ 1 ป.5 คณิตประถม
858 เด็กชายภิญโญ  กองกัญญา โรงเรียนบ้านหนองพลับ 1 ป.6 คณิตประถม
859 เด็กหญิงจินดารัตน์  ลำเภา โรงเรียนบ้านหนองพลับ 1 ป.6 คณิตประถม
860 เด็กชายณัฐวุฒิ  เสาร์โมกข์ โรงเรียนบ้านหนองพลับ 1 ป.6 คณิตประถม
861 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรสงวน โรงเรียนบ้านหนองพลับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายสรวิชญ์  มีสำโรง โรงเรียนบ้านหนองพลับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายอนุชา  ชมนาวัง โรงเรียนบ้านหนองพลับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงประภาพร  ผันอากาศ โรงเรียนบ้านหนองพลับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงนันท์สริดา  รอบคอบ โรงเรียนบ้านหนองพลับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปพัภม์พม โรงเรียนบ้านหนองพลับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายภัทรพล  ถ่อมดี โรงเรียนบ้านหนองคูณ 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายจักรรินทร์  บรรจง โรงเรียนบ้านหนองคูณ 1 ป.6 คณิตประถม
869 เด็กชายกานตโชติก์  สุขหนองหว้า โรงเรียนบ้านหนองคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายกฤตยชญ์  สีวิเศษ โรงเรียนบ้านหนองคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงณัชชิญา  หินซุย โรงเรียนบ้านหนองคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงพัชนินทร์  เชิงหอม โรงเรียนบ้านหนองคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงเสาวคนธ์  หมื่นขันธ์ โรงเรียนบ้านหนองคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงอรสา  ศรีแสงสว่าง โรงเรียนบ้านหนองคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงนัชชนันท์  จิตรโก โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม