รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงปริยฉัตร  แพทย์เมืองจันท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกอกฤษต  สุริยวนากุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายภาสกร  มหาศึก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายชานน  วรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายยศกร  อัฒจักร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายธฤตธรรศ  รัตนพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายวศิน  อนันตา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายธนดล  แก้วไวยุทธ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายวชิรวิทย์  มลิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายเปรมทรัพย์  ณรงค์ไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายธนกฤต  จันทรวิภาค โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธนภัทร  พนมเขต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายจิรภัทร  ศรีโต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายรัฐจักร  ศรีพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายอภิรักษ์  ขนานแข็ง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพุทธธิดา  วรรณสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพลอยชมพู  สมภักดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงเอเชีย  พุทธศิริ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเศษการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพัชรสิริ  คู่กระสังข์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกชกร  ชารีวัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงรัทรธิดา  สุระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงหทัยชนก  อัฐนาค โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชมพูนุช  เจริญผิว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงธีราภรณ์  ทิศเนตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีวัฒนา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจิรัชญา  สุดาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายเปรมประชา  ไค่นุ่นกา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายคมิก  ด่านวันดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายภูมิภัทร  ตรีบุญเมือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายณวัฒน์  ชาบัญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายครองธรรม  ศรีสุนารถ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายภูบดินทร่์  พันทะวัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายภคพล  สีแก้วทุม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายรพีพงศ์  แหล่งสนาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายธนกร  นิติเสาวภาคย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายคณพศ  เล่งเวหาสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงลิลดลา  อมรมรกต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกชพร  สุขเพสน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอรชพร  ธนะแพสย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงจิณห์นิภา  อุตมะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายศุภกฤต  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายกิตตินันท์  บุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายโชติวิทย์  เตชาสเถียร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายธนภูมิ  วีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายณัฐชนน  ชนะบุญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายกนกภพ  เพชรสุริยา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายธนพล  วุฒิปรีดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายกฤตเมธ  ศรีเรือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปิยากร  ประจันพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายสาวิตร  อภินันท์มงคล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปิญชาน์  ศรีจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงภทรพร  กัญยวงศ์หา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายก้องภพ  ปุริโต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงวรรณลดา  อมรมรกต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายอัครพนธ์  นนทภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงมิ่งกมล  ครองศรัทธา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายอนพัทย์  เลิศวิชากุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีโคตา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายวรินทร  จังพานิชกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายอานันท์  เวียงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายอริยะ  ภาโนชิต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายจิรายุทธ  ศิริโยธา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายณัฐดนัย  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายก้องภพ  ทศธรรม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายศรชนม์  ศรีชูนิ่ม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายปุระชัย  นัดที โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงวสุธิดา  วรภูมิ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  พลซื่อ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพุทธรักษา  บุญกาพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงสุภัทรธิดา  สระบัว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายชนินทร์  หอมไกล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพัทธ์รพี  ชายพรม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพิชญาวดี  ไวนิยมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เมาะราษี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพุทธิชา  จารย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำโนนงิ้ว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพุธิตา  พาสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงสรัญญา  โสมณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงสุกานดา  ดำรงวงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงวรัญทรินทร์  อ้อคำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายภูมินทร์  ศรีชูนิ่ม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายภัทร  จันทร์โอวาท โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายก้องกีรติ  ก้องอัจฉริยะกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายภควัฒน์  สังขศิลา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปิยาทิพย์  วันพฤติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงเมธินดา  อัตถากร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงนภพรรษภรณ์  วันพฤติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงกมลานันท์  กมลาศน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายครองภพ  สดมพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายชลณภัสส์  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายกรัณย์พล  ฐิติธณานนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายกฤตเมธ  เศรษฐากา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงอนัญญา  วิสูตรานุกูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงอรกช  วงศ์จอม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายทัศนัย  ปักกังวะยัง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายภาคภูมิ  ศรีโคตา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงณัฐฑริตา  หนองพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงเกษสินี  คำโนนงิ้ว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงธริดา  หงษ์ลัดดาพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงชาคริยา  ไตรวัลลภ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  เพ็ญพิตรพิบูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงภูริชญา  นิยมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงปัณฑิตา  แสงสุระ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายปฤษฏิ์ปพน  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายณัฐชานนท์  คำลือ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายชมเมือง  สิงหากัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายวชิรวิทย์  ตินะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกัญญานัฐ  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงจีระกุล  เพียตะเณร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงโศภิตสุดา  สารผล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงณัฐรินีย์  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพรสวรรค์  จันทร์แสน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพิชญาวี  ทุมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงปิยาพัชร  ทองสุ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงมลธิชา  ภูมศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงธัญวรัฒม์  ประกอบแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงชนาพร  รักความซื่อ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงชินบัญชร  ชินทวัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสุทธิดา  ประเสริฐแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพิชญาภา  สิงห์เสนา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงเทียนทอง  สุวรรณเพ็ง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงปีย์วรา  กุนัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกนกพิชญ์  พงษ์ไทย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสุวลี  แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  โภคสมบัติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงภรวรรณ  จันขุนทด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายวิทวัส  จันทร์มณฑล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายโรจนศักดิ์  พรมเกตุ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายเสกฐวุฒิ  จุรีมาศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายพีรภัทร  ตรีบุญเมือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายภูมิสุข  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายจิรพนธ์  จิรพัธนนธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายก้องภพ  โกวิทางกูร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายณัฐพล  บุรณเวช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายศุภกร  เล่งเวหาสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายธนวิน  เกษทอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายศุภวิชญ์  ธรรมราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายอภิวิชญ์  ไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายศตานนท์  พิทักษ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายรัฐพล  พนเขต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกันต์กวี  วินมูน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายพัทธนันนท์  ชิตทรงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายนราธิป  สาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงเดชพสิษฐ์  คมพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายกฤติเดช  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายกัลป์ภัทร์  ภูริเจริญอนันต์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายอภิวัฒน์  ตั้งบูชาเกียติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงรุ้งไพลิน  ราชณุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพัชรพร  อัศวแสงพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เกียรติกรทวียศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงศิโรรัตน์  เฉวียงหงส์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงธันย์วรัชญ์  พลเมือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงขวัญอนงค์  หงส์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณิชาภรณ์  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปวริศา  แม่นมาตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงชินันพร  ขจรฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงศวรรยา  ทิพยโสต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงเพชรลดา  นันทะสิทธฺ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ประสพศิลป์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายนวบุตร  มาตย์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนรมณ  พวงศรีเคน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธัญญ์ฐืดา  ธราวิริยพงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธีรภัทร  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายพิสัยทัศน์  จตุเทน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายอภิสิทธิ์  วุฒิวรศิริ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายโชติวิทย์  เตชาเสถียร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายมงคลวัฒน์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายสุภเวช  ภูพลผัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธีระวัฒน์  จุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายพีรวัส  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายศรัณย์  ทะเรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงลลิตา  กอสุระ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายภูริณัฐ  วีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงจิราภา  เพ็งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกัลยากร  กมลเชื้อ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงรัตนรัตน์  เลิศวิชากุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ศรีส่อง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายจิรายุ  อินทะเกษ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพีรดนย์  ชินศรึวงศ์กูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงชนัญญา  เสาร์วิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปภาวรินท์  จันนะรา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วรรณราชู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธนชัย  จรอนันท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปุญรัมภา  ไถวสิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายพงศพัศ  พาสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายทีปกร  จรบุรมย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายวรวิชญ์  กุมภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายเทพพิทักษ์  เวฬุนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายวัชรวิชญ์  ผิวหอม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายอนันสิทธิ์  เตชะโกศล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายสิรวิชญ์  ชิณโย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ฉัฐมะพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงชิดชนก  นามมณี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายภาสกร  อิฐรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกุลปรียา  นาอ้อม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายคุณชนิต  ด้วงปลี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัฏณิชา  หินซุย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายเมธาวุธ  วงสมศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงนภัสวรรณ  นันทะเสนา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลคำมาก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงวิชญาดา  อินทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงศิกานต์  ธุลีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงศริดา  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงอชิรญา  พานิชการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงศศิพรรณ  เอี่ยมแบน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงอาจรีย์  ธนะแพสย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงจิรภิณญา  เวียงพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงธัญพร  โคตะยันต์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปัณณพร  ศิวิแว่น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงธัญชน์ลภัส  สัจจวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปิยธิดา  พิสุทธิเมธา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงธีริศรา  วงศ์อินตา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงภัทรนันท์  เพคยางกูร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกรณิชา  เสนาประทุม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสวรินทร์  ทวีโชค โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธีรโชติ  ชนะชัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายณภัทร  นนทะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายศุภณัฐ  เพคยางกูร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายสิรวิชญ์  โชติวัฒนวิบูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงรัตนพร  อุสาพรม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงจารุกัญญา  บุตรไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปพิชญา  วงศ์ธรรม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงวริศรา  วุฒิปรีดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ศิริโอด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงวริษศวรัตน์  หงส์วิไล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงศวรรยา  หาญอาษา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงฐิตชญา  ผิวหอม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  เหลืองเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงฉันทิกา  เท้าไม้สน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปราณภาฬ์์์วรินทร์  นามสง่า โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปริษา  หนูเสน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงศตพร  ถิ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงจิราภา  สถิรสิริกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงญานิศา  ศรีศิลป์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงจรรยมณฑ์  วิเศษวิสัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายเด็กชายกันต์กวี  กองเกิด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายพลวัต  บุรณะเวช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายชนนนท์  เฉลิมเแสน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายปัทมะ  มะพงษ์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุเพสน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายวรินทร  จันทร์เทพย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายกริชชัย  พรมเกตุ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายศิระพัชร์  แก้วเชียงใต้ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายณัฐวัฒน์  เจนกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายนครินทร์  คือสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายราเชน  โสระ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายพศวีร์  พรรณาสุระ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายศิริพงศ์  ตรีคาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายธนโชติ  ศิริกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จัตุรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปัณณพร  เพิ่มผล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงธีร์วรา  มะโนนึก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงธนพร  แก้ววิจิตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงญาณนันท์  กฤตตาคม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกมลญาลักษณ์  ผ่านจังหาร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธนัชพร  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ขนันแข็ง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงวนิศรา  สิงนิสัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงพิชญากร  รู้ยืนยง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายณรกร  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงปุญญิศา  ชมภูพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงธัญลักษณ์  จุรีมาศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงธารนที  เหมวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงปนัสยา  พันธุมาต์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงปาริฉัตร  ภูมิมะลา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงปพิชญา  สมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงเปรมสินี  ไค่นุนกา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณัฐธิสา  เจิ้ง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงญานิศา  พลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายอัจฉริยะวัฒน์  สิมมา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายศุภินันต์  นนทมา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายมหรรณพ  ทีคลัง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายณัทภค  โอฬาริกโยธิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายพีรพงศ์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงสุพิชาภรณ์  มูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงมธุว์สิริ  จันโทมุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงวรินทร  พารานะที โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงพณิชา  อินทมาตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงบุณญานุช  ศรีระกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายณัฐพล  เหรียญรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายบารมี  สารพงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงศริณย์พร  นิตุธร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงรักชนก  พรรรขาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงภัทรวดี  กุลเวชกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพิชยาพร  เฉลียวพงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงสุพัชญา  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงภัททิยา  กัลพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายอัศวเมธี  ปัญจะแก้ว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงนัชชา  ไชยสุข โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงนลพรรณ  เตยหล้า โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายเกียรติก้อง  โคช่วย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงกัลยา  มาตย์วิเศษ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงเพ็ญพิตรา  จันทวงศ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายก้องเกียรติ  โคช่วย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายกิตติธัช  ภูจริต โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายนวมินทร์  เผ่าภูธร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายสถิตคุณ  โคตรเนตร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงนลินี  ตั้งนพรัตน์กุล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ศิริสอน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงปานระพี  วิลาศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายภานุรุจ  หมอกสังข์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายสาริษฐ์  บุตรช่วง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงขวัญจิรา  รวมวงศ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายธนกฤต  สมบัติศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  บำเรอ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายเกียรติกานต์  ก้านจักร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญวิเศษ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายธนัช  ขาวผ่อง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายธนภัทร  อาษาธง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงภูษณิศา  พลโรม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงณิชาภา  สุขประเสริฐ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงณัฐนิชา  ตรีวงษ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายรัศมิ์ธวัชร  ศรีใส โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายชุติเดช  ศรีณะพรม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงกานตินันท์  บรรจโรจน์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงภคพร  ผ่องผุดผาด โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายธนาพิพัฒน์  แสนประดิษฐ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายชนสรณ์  อึ้งสุวัฒน์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงอโณมา  นาไชย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยางสุข โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงกนกพิชญ์  แก้วสมศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงชญตา  พลเยี่ยม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  อาจหาญ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงณัฐชา  วัฒนยา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงชนัญชิดา  เหรา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงณัฏฐาวีรนุช  โพธิ์งาม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงณัฐนันท์  โคตะขุน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงสิริภาพร  เผ่าภูธร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงณัฐฑิดาภรณ์  ลดาพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงรัตน์ปภัสสร  ศรีใส โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีสุขกาญจน์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายพันธสรณ์  แสนหลาบคำ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงมนิษา  อุทธิสินธุ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีกลาง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายจิรวัฒน์  บุตรราช โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายโภคินนท์  ขันใหญ่ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายอชิระ  เครือวรรณ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงธนพร  นามบุตร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงศรินญา  อุทปา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงภัทร์ลัดดาท์  กมลช่วง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงสโรชฎา  โอ่งกลาง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงอนัญญา  โชคประจักษ์ชัด โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงศันศนีย์  ทองคำ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  พลหนองแวง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงมัฌฌิมา  อาษาธง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงปฏิมาพร  มลาไสย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ประทุมดี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายศิวัช  บุญปก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงโยธาทิพย์  ธีระเผ่าพงษ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงปวีณา  สุยโพธิ์น้อย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงอภิรดา  หมอกสังข์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายอภิศักดิ์  ไพรสณฑ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายไตรทศ  นิตุธร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงพุทธาทิพย์  คำประเทือง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงศิรประภา  ปุรณะ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงจุฑามาศ  ใคร่นุ่นนา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงฐิติกานต์  เนตะเทศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงกุสุมา  โคหนองบัว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงวริศรา  ปาสานะตา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงปัญจรัตน์  ศรีกลับ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงอรอนงค์  สุระพินิจ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายอนุชา  ทำสีทา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายพิชิต  สาระวิถี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายกรวิชญ์  ศรีมาลัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายอภิเดช  ผกาหวน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงพรนภา  ชรารัตน์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงจิราพร  วินทะไชย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงธัญยวีร์  โพธิสมัคร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงธัญสุดา  ธัญญะภู โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงคำคม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายยชนา  บุตรทุมพันธ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงวิชาดา  อึ้งสุวัฒน์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชมภูพฤกษ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงชรัตตา  จำปาจันทร์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายพรภวิษย์  อัมพาพันธ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายพลากรณ์  ปึ้งตาเณร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายภัทรพงษ์  ธุรกิจ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายพลภูมิ  ก้านจันทร์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายกิตติภูมิ  จันทะบุรม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายกฤษณชล  ขุนสูงเนิน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงสุชานาถ  พิลาภ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงพยัคฆ์ธิดา  ศรียา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงอัญชนา  จันทะโยธา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงมุจลินทร์  ศรีไชยา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงปิยะวดี  ทองขาว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงสุชัญญา  โพโสภา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงปภัสรา  คงทรัพย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงปัญญาพร  มุสิกพันธ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงศิริเบญวรรณ  โชคแสน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงณัฐธิดา  จิตต์งาม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงกุลธิดา  วินทะไชย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงวันประภา  แสนแก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงสุภาสิริ  พลรักษา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายภควัต  ประเสริฐรัตน์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายกฤตย์วิชญ์  สีลาดเลา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงสุพิชญา  เดชสุภา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงรำไพ  จันทะรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงกัญญาภัค  เชาวฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงสินิตา  เหมือนทอง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงชลธิชา  บุญพา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายศุภกิจ  จตุเทน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพุดพิชยา  เทียมทัน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายวีรวิชญ์  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายกฤษณัฐ  บุญเชื่อง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายธณวัตร  นามเขต โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงสุวิชญา  สุวพงษ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงศรัณย์พร  ป้องคำสิงห์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายศักรินทร์  พยัคฆ์เพชร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายศิริศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายณัชพงศ์  วิยะทา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงปานรพี  ทบคลัง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายกษิดิศ  พิมพ์ตรา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงกษมาลวตี  สุระชัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงอนุตตรีย์  ศรีสวาสดิ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีแสง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีใส โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงชนิสรา  ศรีสุข โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงประดับดาว  สุพรรณอ่วม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงศิริยศ  ชุปวา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงวรกานต์  เหลืองสุวาลัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  พิมพ์ชัยศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงวรนิษฐา  ทุมสิทธิ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงปาริชาติ  วงศ์เกียรติขจร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปุญญวีย์  ศรีชุติโยทัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงชลลดา  จตุเทน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงวริศรา  วงค์คำแก้ว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงวิรัลยุพา  ท้าวพรม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงวันวิสาข์  ยิ้มแย้ม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงจันทรัศม์  สาวิกันย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงชัญญานุช  พรมเจดีย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงศุภกานต์  บังใบ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงกฤติยา  เหลืองสุวาลัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายบรรดาศักดิ์  พิทักษา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายพรเทพ  ชรารัตน์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายภูมิพศุตม์  มุณีไชย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายคม  วานิชกิตติกูล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายสิปปกร  สุ่มมาตย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายรัฐภูมิ  เหมโส โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายปฏิพัทธ์  เสลามาตย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายพิตตินันท์  ทวีชีพ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายปวริศ  อนันเต่า โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายภาวิต  ขาวผ่อง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายธนพงศ์  สุรางค์กุล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายฮิคารุ  ชิโมคูระ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายภูษณ  วรรณุเสน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายศุภกร  สารเสวก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายภูรินท์  เวียงสมุทร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายกิตติพิชญ์  หานุสิงห์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายกิติธัช  ภูมิพันธุ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วกาหลง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์เจริญ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ลากูล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายสิรภัทร  โคชา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงวรวลัญช์  อุ่นพิกุล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายฉันท์ชนก  คำหอม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงวฤณ  วิสูตรานุกูล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงวิรัลยุพา  บุญสินชัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงวรวลัญช์  คงอิ้ว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงสิริยากร  วิชัยศร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงชัญญานุช  แสวงเจริญ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายพีรภัทร  เตชะวรงค์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์แดง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงอมิตา  ดวงแก้ว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงอัจฉรีย์  ศรีพุทธา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายศุภโชค  ดาบุญ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายชยางกูร  ต่อติด โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายสรวิชญ์  กระจ่างจันทร์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายกรวิชญ์  พรมวารี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายธนดล  เย็นทรัพย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายศิธาวุฒิ  สัจจวีระกุล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายธนบดี  แฝงมณี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายศุภวุฒิ  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายรัฐเขต  เจนเชี่ยวชาญ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิเชียรดี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายแท่งทอง  พรมมงคล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วขาว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พิมพิรัตน์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงอรยา  สงคราม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงจิรภัทรา  แสงวิเศษ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงกวิสรา  วัลยผล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงกิตติกานต์  ผันสว่าง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ใยพรม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงธนัชพร  พิเนตร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงชญานิศ  เดชพิมล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงอภิภาวดี  บุญวิเศษ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงสิริมนต์  ดุจพายัพ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงปรีชญา  เมอฟี่ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงธมลวรรณ  บุตรปราบ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายเจษฎา  สหขันธ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงจุฬภัสสร์  สาระภักดี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงปณัตดา  เขตบุญใส โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงรุ่งรวี  จงเจตน์ดี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงพรไพลิน  รินลา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงชนิกานต์  ศิลปกิจ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพรพรรณ  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงภัคจิรา  สุระมรรคา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงณัจฉรียา  ศรีวนค้ำ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงนันท์นภัส  มุ่งชู โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงศศินา  สีกู่กา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงอชิรญา  เอกอุดมชัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายปริญ  อินทร์ทอง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงชาลิสา  พิชรักษ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายวุฒิไชย  ไชยทุม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายกรกฎ  บัวเผื่อน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงวรณิชชา  ปิยะศุภฤกษ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงนภาพร  อ่อนโคกสูง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงวริศรา  สุทธิประภา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงฉัพพรรณรังสี  สุวรรณชาติ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายศิวพงศ์  วงศ์ทิพย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายชัยวัฒน์  สีหะโชติ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงศิริลดา  โพธิ์เปี้ยศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงอิศวีร์พร  นาไสยา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงลักษมน  ศรีสุธรรม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายทินภัทร  ศรีมานนท์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายวิษณุกร  บริบูรณ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงกันต์กวี  ดวงใจ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงยุพมาศ  ผ่องแผ้ว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงณัฎฐริการ์  สาระโภค โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทคัต โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายณพกาญจ์  พลซื่อ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไพรวิจารณ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจียมทอง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงศศิกานต์  กองสอน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงศิรประภา  ทองดี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายพิพัฒน์  วรรณวานิชกุล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงอนัญพร  ถิ่นกำแพง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงกีรติยา  หลวงลา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองดี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงชลลดา  เจริญราช โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายอัมรินไมเคิล  โค้ตส์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงลิเดียตะวัน  โค้ตส์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงจรรยพร  จำนงกิจ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญมั่งมี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงศุภสุตา  มงคลแจ่มจิตต์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายอรรถนนท์  อดทน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายศักรินทร์  อินทร์ศรีเมือง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายชุติภูมิ  ลาวัณย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายยุทธชัย  กองสอน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายทรรศชนม์  ฮวดศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงมัณฑิตา  จุฑางกูร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงณิชากร  ทองเกษม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงอินทิรา  อินทร์ขาว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงจุฑามณี  โยธายุทธ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงปาริฉัตร  นามไพร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงณัฏฐณิช  โกสากุล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายจิรัฏฐ์  สัจจวาณิชย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายปรินทร์  คำสมมาตร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายจิตภัทร  ลุนสำโรง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายปัณณวัฒน์  แก้วคำแสน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายกฤษณพงษ์  สังฆะชาย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายณัฐภัทร  กำแก้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายวชิระพงษ์  งามเหล่าผา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายนิรวิทธิ์  ชำนาญเอื้อ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงศุภากร  สัตยรักษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายณัฐวุฒิ  กันยารัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายสิรวิชญ์  รำเพย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงปนัดดา  บุญเทียม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงอรกัญญา  แวดอุดม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงปิ่นมาดา  วจนะดียิ่ง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงอารียา  สุวรรณคำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีรังสรรค์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงสุธาพร  แก้วเมืองทอง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุญพิมล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงศศิกร  คุณารักษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงนันท์นภัส  สิทธิเสนา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงปนัดดา  ศรีด้วง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายธิเบศร์  จันทะคาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงศวิตา  ขันหนองจอก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายกฤษดา  น้อมระวี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายกิตติภพ  ริบแจ่ม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายอานุภาพ  พะเลียง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายธนกร  สท้านอาจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงพรประภา  ผาดาบรรณ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงสุกานต์ดา  พงษ์เหล่างิ้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วปิ่นตา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงกรรณิการ์  คำภักดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงปรียาภรณ์  บุสพันธ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงศิรินทร์พร  แก่นโมก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
585 เด็กหญิงกันยารัตน์  ศรีโนนโคตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงวรัทยา  ศรีรักษา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงธนาพร  แก้วเมืองทอง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
588 เด็กหญิงศุภาภัทรธ์  นามโคตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
589 เด็กหญิงจาฏพัจน์  แน่นอุดร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
590 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  เพ็ญนาคี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
591 เด็กหญิงเพ็ญโภคัย  รุกขพันธุ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
592 เด็กหญิงวริศรา  กุลกิจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
593 เด็กชายยอดชาย  เสนพงษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
594 เด็กหญิงชลณชกร  สัตรัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
595 เด็กชายธนชัยธรณ์  แก่นนาคำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
596 เด็กชายธนกร  วงศ์ปรีชาสวัสดิ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงธัญชนก  มุทนาเวช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กชายธาราวร  ขันขวา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายพัทธดนย์  กุลคำแสง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กชายธศพณ  ออสเท็นดอรท์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงวรัชยา  เดชบุรัมย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายกวี  คุณากร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงจิราพัทธ์  พลหาญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงชฎารัตน์  น้อยโคตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ไพหาร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายกฤตนันท์  เทวราช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายอัครเดช  ถาปาลบุตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงริญชิดา  กมลแสน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กหญิงศรุดา  นิลพันธ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กชายภัทรภูมิ  ทักษิณพิลา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงวิภาวดี  เขตเจริญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงรัชฎาพร  เถื่อนโยธา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงพรไพลิน  นาชัยโชติ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงอัญชิสา  ภูมิภาค โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงทรายทอง  นรชาญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ศรียงยศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงพรพฤติกร  ฉาไธสง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงวชิราภรณ์  มันทะรา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายเทพศาสตรา  สมฤาแสน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงจิดาภา  แหล่งสนาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กชายชยางกูร  ทองธิสาร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ทองสุพล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงประวิตรา  แสนเมืองชิน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายฉัตรวัชร์  ป้านภูมิ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายสุรเชษญ์  อินทะชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงปรารถนา  พงศ์ทลุง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงภัทรศยา  ภูทองขาว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงภัททิยาพร  พรมมี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กชายธนกฤต  ศิริยา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
630 เด็กชายกันตพัท  ศรีศาลา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายสิทธิธัช  กรองมาลัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงเบญญาพร  พัฒนทองดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงภรณ์นภา  จันทะคัด โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงสุวลักษณ์  เลาไธสง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงอนุศรา  อรรคคำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงณิชา  ก่อเกียรติโกมล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กชายชาคริต  จันทะคัด โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีสาวแห โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงธัญญรัตน์  หระดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงพัดชา  ผ่านสำแดง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงวิลาสินี  สว่างวงษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงศศิวิมล  สิงหาบุตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงนิชานันท์  โหราเรือง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงศิรินภา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงฐิตินารถ  ท้าวบุตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงจิราพร  มาลาไสย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงนิลณภัสร  ปิ่นเกตุ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงกุลยา  คำภักดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงวรรณพร  ประกาโส โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายนันทวัฒน์  โคตรบรรเทา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายยุทธพิชัย  ไชยนิจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงชูพรัตน์  ์รูทา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงณัฐชยา  ไกรสิน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หอมหวล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงนันท์นภัส  คงภิรมย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงลัดดา  หลอดคำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงณัฐธิดา  พลอาษา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 นายฐิติโชติ  ชมภูบุตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายจิรพนธ์  เวียงธรรม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายสุระพงศ์  รจนาสม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายวาทิต  มาตรหนองแวง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายชัชพิสิฐ  ประชาโชติ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายพัฒนพันะ์  จันทร์หนองขาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงจิระประภา  อินทร์บุตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายธนาศักดิ์  เวียงอินทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงอาซึกะ  วงษ์ทองดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงอาทิตยา  โคตะวงศ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายณภัทร  ณ พัทลุง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายจิรายุทธ  ต้องโพนทอง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายยุทธพิชัย  เคหาบาล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายภาคิน  ศรีเม่น โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายชนาธิป  ศรีวรารักษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายกิตติพศ  ธนูรัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงแจ่มใส  ไข่สังข์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงรุจิรา  แน่นอุดร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงสิรินทรา  จันทะศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงจรรยาพร  คำกอง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  รัตนพลแสน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงนัทธมน  วิลาจันทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงสุเพื่อน  แน่นอุดร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 นายปกาสิต  เวียงสมุทร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 นายอจลวิชญ์  มันทะลา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงทิพยรัตน์  จันทร์พานิชย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายสุวิจักษณ์  บุญทา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายจักดุลย์  ราโช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายพงศกร  พรมมี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงณัฐพร  อญญะโพธิ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายปิติพงษ์  นามไพร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงสุพิชชา  พันธ์เพชร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กชายนวภูมิ  พัฒนสระคู โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายกฤชปกรณ์  วิเชียรศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กชายศิรภพ  สมมาศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายภูมิรินทร์  ตาลอำไพ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กชายศุภเสกข์  ชมหมื่น โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงศิริยา  แสงผดุง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงกัญญภัช  รูปโสม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงภัณฑิรา  ฤทธิชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงศศิธร  หาญอาษา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงไอรดา  นนท์ศิลา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายเกียรติรพี  กฤติกานต์ดำรง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายกวินทรา  แคภูเขียว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายธนรัตน์  วิเศษสุวรรณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงกนกวรรณ  วิชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายอัครพงษ์  อรรคอำนวย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงญาโณทัย  วงษ์ปัญญา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงศิรภัสสร  ฤาโสภา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายภควัต  อัคมูล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายยศกร  ลาศา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงกชกร  ไชยฮนิต โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงธีรัตม์  บุญทา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงโฆษิตา  หมื่นสา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงธนพรพรรณ  สอื้นรัมย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงจิรนันท์  แน่นอุดร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงสุพิชฌา  จำรัสศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายเจตนิพัทธ์  กมลแสน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงปาลิตา  บุญยวุฒิ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายพชระ  เปี่ยมเพ็ชร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  นราทร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงชนิตา  ธิมายอม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงณัฐฐิกานต์  รำสันเทียะ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงสุพิชญา  หลักแวงมล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายรณกร  พลตรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงธินัญญา  พรหมทา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงสุภาวดี  กาฬพันธ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายชิษณุพงศ์  ประพันธมิตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายกรินทร์  คำชาย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายนราวิชญ์  ศรีชะตา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายศิวกร  รูทา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายรพีพงศ์  ปะระทัง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายพลากร  จุรีมาศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงธนภรณ์  ทศวัฒน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายศุภวิชญ์  แดงทอง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายวงศธร  อนุเวช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายอัทธพล  คำมูลนา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงกวินีทิพย์  เวียงอินทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงพิชญธิดา  พันระกา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายภาสกร  จตุพรม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงอนิสา  วิสูงเร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายกฤตนัย  บุตรสง่า โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงสุตาภัทร  มาลาทร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงสุกัญญา  พรมเสนา โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงกนิษฐา  สืบเวียง โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงสมฤทัย  มุขสาร โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายธีระศักดิ์  พันเดช โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายกิตติคุณ  ไชยฮะนิจ โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงสุวิมล  สวนะปรีดี โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงกนกอร  นิตุธร โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงภูริชญา  หล้าฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 1 ป.5 คณิตประถม
749 เด็กหญิงชัญญานุช  เพชรโย โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 1 ป.5 คณิตประถม
750 เด็กชายพัสสน  ศรีโสภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงปนัดดา  แสงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายกฤตัชญ์  ธรรมจักร โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงนีรชา  อุดมพร โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงเบญจพร  สีไสย โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงอนัญพร  ไชยขันธุ์ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงจิรวรรณ  ทรงอาษา โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงลักษณารีย์  เลิศขุนทศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายเด็กชายคัมภีร์  ตรีสอน โรงเรียนบ้านดงกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายเจริญศักดิ์  ภูกลับดวง โรงเรียนบ้านดงกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงนันท์นภัส  นามโคตร โรงเรียนบ้านดงกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กชายพนากร  สมุทรศรี โรงเรียนบ้านดงกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายวัชรพงษ์  นงนวล โรงเรียนบ้านดงกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 นางสาวพร้อมพักตร์  ขันตรีทอง โรงเรียนบ้านดงกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายธนวัมน์  ศรีภักดี โรงเรียนบ้านดงกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 นางสาววรรัตน์  ปิยะมาตย์ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงโชติรส  พิมพ์ศร โรงเรียนบ้านดอนแคน 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายจักรายุธ  ปูชิน โรงเรียนบ้านดอนแคน 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงสายรุ้ง  ชนะดี โรงเรียนบ้านดอนแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เสนามาตย์ โรงเรียนบ้านดอนแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายอภิรักษ์  สีทา โรงเรียนบ้านดอนแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์  สุโพธิ์ โรงเรียนบ้านดอนแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงอษัญรญา  คาดพันโน โรงเรียนบ้านดอนแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงสุจิตรา  สาสีเสาร์ โรงเรียนบ้านดอนแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงพิตตินันท์  เพ็งแจ่ม โรงเรียนบ้านดอนแคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงสุตาภัทร  กลีบจำปี โรงเรียนบ้านดอนแคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายสุทธิพงษ์  กิ่งทอง โรงเรียนบ้านดอนแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงอารียา  นราทร โรงเรียนบ้านมะอึ 1 ป.6 คณิตประถม
778 เด็กชายอรรถพล  สุ่มมาตย์ โรงเรียนบ้านมะอึ 1 ป.6 คณิตประถม
779 เด็กชายวันชัย  แก้วพันธ์ โรงเรียนบ้านมะอึ 1 ป.6 คณิตประถม
780 เด็กชายรัตตยา  พงษ์ศิริวิลัย โรงเรียนบ้านมะอึ 1 ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ประสิทธิ์สันต์ โรงเรียนบ้านมะอึ 1 ป.5 คณิตประถม
782 เด็กชายกฤษฎา  ปาโส โรงเรียนบ้านมะอึ 1 ป.5 คณิตประถม
783 เด็กชายธีรพล  โพธิราช โรงเรียนบ้านมะอึ 1 ป.5 คณิตประถม
784 เด็กหญิงศิรินันท์  สัตนาโค โรงเรียนบ้านมะอึ 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงผกาวดี  บัวใหญ่ โรงเรียนบ้านมะอึ 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายธวัชชัย  จตุเทน โรงเรียนบ้านมะอึ 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงธันยาพร  ปราบมนตรี โรงเรียนบ้านมะอึ 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงประกายแก้ว  หม่องคำมี โรงเรียนบ้านมะอึ 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีจิตแจ่ม โรงเรียนบ้านมะอึ 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กชายบุญหลาย  ทวีวงศ์ โรงเรียนบ้านมะอึ 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงรัชสุรางค์  วงศ์กระแสมงคล โรงเรียนนานาชาติซิลเวอร์เฟิร์นร้อยเอ็ด 1 ป.4 คณิตประถม
792 เด็กหญิงรชยา  ครองศรัทธา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงบุณรดา  ครองศรัทธา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กชายกฤตธี  สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม