รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกิฟล๊ะห์  ปาจอ โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงซูมัยยะห์  เจ๊ะอุบง โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอิฟตีซาน  เดร์ โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงซูไฮดา  เจ๊ะอุบง โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงนูร์ซรี  สะอุ โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงนูร์ซรอ  สะอุ โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  อาเก โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงอานูซา  เจ๊ะยอ โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงสุไฮลา  เวาะก๊ะ โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม