รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายประเมศฐ์  วรโชติหิรัญศิริ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกานต์ธิดา  จิรศรัณย์พร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  นราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนูรอัยมี  ลิแจ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนภสร  อนุรักษ์กวิน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงเมษา  หนูน้อย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวรรณวษา  อรุณรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงวรสรณ์  แซ่หว่อง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอภิสรา  ศิริวรรณดี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  แก้วเนื้ออ่อน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ชุมกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอภิชญา  กุฎิภักดี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายธนากร  ทองร่าหมาน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธนัญชนก  ทับใหญ่ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายณฐกร  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายชยธร  ศิริไชย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสุพิชชา  หอมสมบัตร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายภูมิพัฒน์  เลาหบุตร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายจีรวรรธ  สุกระ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจิตร์สุการ  รัตรวมมาลา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพรหมทิมาพร  จงไกรจักร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อเปสริยโย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชณพร  บุญส่งนาค โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายปียวัฒน์  อุฬารศิลป์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนภสร  ทองเจริญ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณอำภา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชนัญชิตา  พีระเมธา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายธีรภัทร  แดงมณีกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปิญชาน์  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชรินพัชร  ชุมใหม่ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกชกร  เนาวสินธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายปัญญา  บุญลอย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนิอัยนาอ์  หะสาเมาะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกัญจนพร  ทองฉีด โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายธีรากร  พรหมโลก โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายธัญชนก  จิตเนียม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณาดา  กีละ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงประวีณา  จันทร์เอียด โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายธีร์ธวัช  ศุกรวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจีฮาน  หะยีดือราแม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายนิฌามิล  นิแฮ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายพชรพล  จิ้วบุญชู โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธันยพร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงฮัสวานี  แปเหาะอิเล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงอรณิชา  ลิ่วคุณูปการ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงซอเฟียร์  สุหลง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงสิรภา  วรรณกวินโกมุท โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายสันติภาพ  ทองนุ้ย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปุญชิดา  ธิติธำรงเวช โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายศิวกร  ทองหลิม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณาดา  ไชยพงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายฐปนวัฒน์  หิรัญณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงริญชิดา  มาทวี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายวาริศ  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงสิรภัทร  แซ่ตั้น โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสุนิตรา  พูนผล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายณภัทร  กูลณรงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายจีรวิชญ์  มุนินทร์นพมาศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงฟิรดาวส์  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายชวินทร์  บุญธรักษา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงอักษราภัค  ทรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายวิรัตน์  ยี่สุ่นดนตรี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสุธิดา  ศิริไชย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายณภัสสกรณ์  ภูมิวณิชกิจ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณภัทรจรี  อาจอาสา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวริศรา  พรหมดำ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงสาริศา  ชูสุดรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายกิติภพ  สุทธิชาเจริญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงวศรุตา  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงศิชาฉัฒช์  แก้วทองประคำ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายมูฮัมหมัดเพาซี  เซะบากอ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพิชญาภา  แซ่จื้อ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายจารุภัทร  อุ้ยดำ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายพิศวัส  บุญสืบ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพอเพียง  อุทัยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงฐิติวรดา  หมัดหลี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงธนัชชา  สุพรรณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงวิธิดา  เพชรภักดี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายปุณยวีย์  วณิชพัฒนะเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงตวงทอง  สุตินกาศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายปฏิภาณ  พรหมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงยุซรอ  มะทา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงรุสนาณีย์  บาเปาะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สิริวิวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายนภัสดล  ได้รูป โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายวิวิศน์  ชัยรัตนมโนกร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงฟิรดาว  สาแล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายบัญญพนต์  จันทร์สมมิตร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายนัฏฐ์  วงศ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงภูริชาญา  เลิศพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณิชา  สงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายวริศ  ก่อเจริญสกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายณ กาลเวลา  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงชญาดา  สมมาตย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายธราเทพ  แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  เกษตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายชยากร  สังข์วิชัย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงธัญรดี  ตันติวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสวันตี  ภูมาชีพ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายนนทกร  จิมจวน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายพิพัฒน์  วัชรกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนันทภัทร  นาคพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายนราวิชญ์  นุ้ยผอม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายอัครพล  วรวิกรัย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายบุลากร  พรพุฒิศิริ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายณัฐนนท์  ศรีคง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงกนกนุช  วงศ์วัชรเดช โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายภควัต  หนูสีคง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงชัชชญา  เลิศไกร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงศศิรินทร์  อำนวยพานิช โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายปราชญ์  ปริเปรมกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงฟาติญญา  วณิชชานนท์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายรัชพล  แซ่ฮ่อน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงกนกนภัส  แก้วงาม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายฟัยฎี  หมุดหวัน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงกัณฐ์ตวรรณ  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพิชญธิดา  สำเภาแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงศิรภัสสร  วิกรัยสกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายพชรดนัย  วัชรวิภากร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายอัชชาฟ  อัลฮามาดีย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงกฤติมา  พุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  คงพัน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงอชิรญา  บุญธรักษา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอัครภา  อิสโร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายกูฮัสซานัล  ง๊ะกูหลัง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายพัสกร  จิรรัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงญาศินันท์  แสนโยชน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงณัฐวรา  ช่องชะนิล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายภัทรพล  ได้รูป โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายพรภวิษย์  มากจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายปวริศร  ปล้องบรรจง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายประกฤษฏิ์  ขวัญพัทลุง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงนริศรา  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงณิชกุล  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายพัทธ์พงศ์  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายวชิรวิทย์  จอมงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงนาราภัทร  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายธนธร  แสงสมนึก โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายคีตภัทร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายณชพล  พงศ์นุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงญาณกร  เจริญจาตุรงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายซาฟิน  อามะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายบัญญวัต  จันทร์สมมิตร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงภัทรวดี  ยอดทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดีเลิศไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงฟาดาร์  กูเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายปารย์ปรินทร์  รุธิรโก โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายธนกร  บุญพงษ์มณี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงธัญพร  รักสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายรณชัย  เพิ่มพูนมหาศาล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายธาม  ปรุงเลิศบัวทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายชยากร  อ่องรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงมธุรดา  รัตนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายณัฐวรรธน์  วรรัตนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายศุภณัฐ  สงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายปัณวิชญ์  พัฒน์ถิรชัย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายนพคุณ  สุจวิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงภิรญา  นาคบรรพ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายจักรกฤษณ์  รัตนวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายวชิรวิชญ์  บุญญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายสุทธิภาสน์  เหลืองภัทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายฟารุกซ์  อารีบุหงา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายฉัตรธวัฒน์  กิตติธนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายสรวิศ  ไชยอัษฎาพร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงฐิตารีย์  ลูกทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงณิชาพร  พงษะพัง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายนพรุจ  ชุมศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายอินทัช  แก้วชูด โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงณัฐฑิพา  ทองวิเศษ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายจอมพล  ธรรมสะโร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายศุภณัฐ  ภาชโน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงอัลวานี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายปฏิภาณ  กาญจนเพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายธรรมปพน  พิมเสนศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงวรัญญา  พงษ์สุวรรณศิริ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงกฤตพร  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายศุภวิชญ์  อาจณรงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจริญรูป โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายกอฟฟารี่  แวอาแซ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายจิรกิต  สุวรรณรัศมี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายซอลาฮุดดีน  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายชาญชนก  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายนวมินทร์  เข็มสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายปราบดา  เจริญศิริวรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายปาราเมศ  จุ้งลก โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายภคิณ  สังฆพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายสุขสิทธิ์  หลิน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายอารีฟีน  เจ๊ะอุเซ็ง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงจินต์จุฑา  สวยยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงจิรัฐิพร  สาธิตสิทธิพร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิรรัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงธัญสิริ  ศรีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงนันทพร  ลิ้มปาละกูล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงมาลีนา  มาลัยเพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงพรฐิตชา  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงอนินทิตา  วรรณชาลีกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธัญชนก  โตเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายภัทรภณ  บุญมี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  แวโดยี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายธิติภูมิ  มีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงศรัญรัตน์  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายเจษฎา  จันทรศิริ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายสุรจักษ์  ทองมา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนัจวา  อนุสรณ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายอามีร  เตะแต โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายปรวัฒน์  ปรีชาวุฒิเดช โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณิชากร  กฤษฎาวัตร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายสรัช  เลขาลาวัณย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอุลยาอ์  แมเร๊าะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงธารทิพย์  กางพาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฐริกา  ฉวีภักดี์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงณภัทร  จิระอำนวยเวทย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายพีรวิชญ์  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงศิตรินทร์  รวิชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายปรัญชัย  แซ่หยง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายนิอานีส  วัฒนศิริวณิชช์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายพีรพล  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายซัซวีย์  อิสรพงศ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงวรัทยา  เฉลียวศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงแวตัสมิน  แวสะแม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงเงินตรา  พรหมประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงฟาตูน  หิเล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายจาตุรันต์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสุจิรา  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอภิริยาภรณ์  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายชินภัทร  เบลเลอร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสิริธัญญ์  ดำรงกูล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพิรญาณ์  ประดับเพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงอิสริยา  ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายริดวัน  แวนิ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายกนกพล  เกตุสัตบรรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายอับดุลฮาริส  บินอิสริส โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกฤษฏิ์กัลยา  รัยสุวรรณสกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายนนทพัทธ์  เมฆสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายสุรกล  อึ่งสร้อยทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายนนทภัทร  สิริโชติพล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายอภิเดช  แก้วลือ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงธัญชนก  จินทรโชติ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายธีร์ธวัช  คงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายสิรภพ  บูรณสมภพ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงศศิธร  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงประภาศิริ  บุญมากช่วย โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายสริศ  ธรรมประพัทธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายชิติพัทธ์  สุขาเขิน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัฐชา  แกล้วทนงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายณัฐภัทร  ไลวานิช โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายอิงครัตน์  ดือราแม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายนะอีม  มาลิกุลสลาม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายกิตติธัช  คงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายสันติสุข  ฉิ้นเจริญ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงวิชญาพร  ไชยสุขทักษิณ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงมุสชิรา  อามะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปูชิตา  จังหวัดมุนี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายปรเมศวร์  ปวัฒพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนัซณีน  แหละหลีหมีน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงภูริชญา  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอัญชิสา  บุญอ่อน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงฟะฮมิย์  สะนิ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายนพเก้า  อารีมานะสกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงนัสริน  ศรีศรยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายภูริพัฒษ์  พงศกรธร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณัฐณิชา  จังโกฏิ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายปริวิช  แย้มอิ่ม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงแพรวทอง  หมื่นสา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนิฟาติน  เจ๊ะมิง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณิชาพัชร์  วิรัตยานนท์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอาบีร  ดิง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกฤติยา  เนาวสินธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอินทิรา  หวังสุขเกษม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพรนัชชา  เตโช โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายชตินนท์  บรรจงละเอียด โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงเณศรา  คงพระบาท โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงเพชรรัตน์  พราหมเภทย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพิมพ์วนา  ละอองผล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงสุภญา  วิกรัยสกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงปรีชญา  จันทร์พิศาล โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายพัสกร  เงาศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายสิรวิชญ์  มาถนอม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงรมิตา  จินตภากร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงศิริกาญจน์  ศิริครินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงรัญชิดา  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมิงแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายปัญจพล  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธนิสร  จิตรหมั้น โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงณิชนันทร์  บุญลาภ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงซัยนี่  รัฐกิจวิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงอริสรา  คัมภีร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายศิริบูรณ์  มากหนู โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทองมา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนันทนิตย์  คงคืน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงนภสร  เต็มคงแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงวีอาร์ม  จะปะกียา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงรชฏ  ศรัทธารัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพิชญาภา  สมบูรณ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงศิศิราณ์  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายอัซซาลา  กฤตยานาถ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงอภิชญา  คงเหล่ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงณัฐนันท์  เจียรบุตร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงไปรยา  หมื่นเดช โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงรุสไมรา  สะมะแอ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพรรณฐิตา  สุขจันทรา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงฮัซซูน่า  มะโซะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายปฐวี  จงกลพืช โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายกันตพิชญ์  แก้ววิชิต โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณัฎฐาโชติ  โกยอมร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายกันตภณ  จันทชูโต โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายศุภกร  พรหมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงอลิน  อากาฌา อามิน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงจิรภัทร  วิรัตยานนท์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายภูริวัตร  นิยาแม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายภัทรพล  ภูวไพศาลกิจ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายวีรพัส  มหาโชติ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายนิดานิช  วงษ์ตานี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ปฏิเวช โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายรวีโรจน์  ตนายะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายมูฮัมหมัดซัยฟาน  อาแซ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายปองคุณ  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกรรณ์ติชา  ธุระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงธนพร  ซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายอานันท์  ตะเยา๊ะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณราช โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงปัญญดา  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงอนันตพร  สุภัทรชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงนะดา  ลาโฮ๊ะยา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายติบยาน  หีมมิหนะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสุภาวดี  อินเอก โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  บัวอ่อน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนูร์รัยมี่  หะยีมะสาและ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายอาลีฟ  ดอเล๊าะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงศุภพิชญ์  มาถนอม โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงนิตย์รดี  วัชระสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงจิตรทิพย์  ฆังคะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายชิติพัทธ์  ส้มไม้ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายวัชรพงษ์  เทียนสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกฤติมา  พงศ์เกษตร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนิพัทธ์ภา  พิศวง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ส่งสุข โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายศิระยศ  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายฮานีฟ  มูซอ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายกฤติธี  โชติมารัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงณ แก้วรัสเกล้า  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงณดา  เจ๊ะนา โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายสหรัช  จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายกูนัสรอน  อีแต โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายนิชาบิลล์  ชุมประเวศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกัลยกร  ฮิ่นเซ่ง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายรัชพล  เพชรซ้อน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายปิติรัฐ  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายภูริภัทร  นราธนากร โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงฮาซูน่า  สามะ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงอิซดีฮาร  มุขยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายอลิส  ลั่นซี โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงฐิติชญา  สลับทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงไซนับ  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายภูวิศ  พุฒิไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงอลิชา  จันทรโชติ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงกชกร  ช่อมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงเปมิกา  จิตหลัง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงทศพร  อินทรสกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายธันยากร  ไทยกลั่น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงกรกนก  ยังอุ่น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายสหรัฐ  หมาดทิ้ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงฟาโรส  มะลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงนูรีน  นิมุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงนิสรีน  มีทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงซินเดอรีน  ปาลกาลย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายพศกฤษ  แก้วกับเพชร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายไทณรงค์  อักษรพาลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายพลพจน์  พลฤทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายอารอฟัร  ยีสะเอะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายอัซรอน  วันแอเลาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายวิชญสิทธิ์  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายฟิตรี  ปาแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายณภัทร  ถาวรกานน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายอามีน  เจะแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายพงศภัค  สวัสดิ์ถึก โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายกฤษณพงค์  โซ่สุวรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงอภิษฎา  อารีบำบัด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงกมลทิพย์  อุปธรรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงภัศรา  มังสังข์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายศักรินทร์  สะดะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายอะเวรา  ร่วมพรภาณุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายพัสกร  สู่สุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายอันศอร  จินารง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายณัฐกร  จันทร์เมือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายสุทธิศักดิ์  ชูช่วยคำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายพุทธิกร  โกมลตรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายอัฟฎอล  จุลยานนท์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงณัฐนิชา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงอัสรีมา  หะยีหวัง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงอัมมาลีย์  อาบู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงนัจมี  หมานหยะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงนาซนีน  เฮงตาแก๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงนาดา  หะยีสาอิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงซัลวา  ไซซิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงฟิรดาว  ยือราน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงวันอัยมี  แส๊ะเด็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงรัยมีย์  ปาละมาณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงธนวรรณ  ปุริโต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงจิตตกวี  แก้วบัวสา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงอรพรรณ  จันทรา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทรลาภ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงวุฒิพร  นลินเบญจพรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงฟิลซาร์  แวหามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงจุฑามาศ  กาซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงพิมพ์พจี  ดุลิยะนฤตย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายวรานนท์  แซ่แต้ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายอาลีฟ  สะมะลอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายณัฐชนน  จันทร์อิน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายนิอิมรอน  นิและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงนาวาล  หะยีสาอิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงนัจมีย์  หะยีแยนา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงพาขวัญ  รัศมีอักษรสกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงจิตสุภา  ชาญแกล้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงอามีเลียร์  เจ๊ะเด็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงโสรยา  สุขบางนพ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไชยนาพงษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงอภิสรา  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงฟาตินลีนา  หะยีสาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงรุ้งแก้ว  อินทมิน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงอริสา  ศรีวิริยะธรรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงนูรนาดา  รักษ์ธรรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ว่องภาณุสกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภู่ขจีตระกูล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงพลอยชมพู  จันทร์ร้อยเอ็ด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงอัซน่าฮ์  สือแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายธันนธรณ์  มังสังข์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายภาคภูมิ  ผ่องแผ้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายอนุวัฒน์  สะแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายณฐพงศ์  หนูขาว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายณัฐกฤตย์  แก้วไฝ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงสร้อยสุดา  ร่วมพรภาณุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงมีนณภา  รวมจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงนูรอัลวานี  บางปู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงปารมี  กลัดเจียม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงฑิฆัมพร  รักจุ้ย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงรวิษฎา  ทองโรย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงนัสรีน  สะเตาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ศรีสุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงธัญชนก  จันทมุณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงอัศวินี  วิสุทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงพรบงกช  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงเบญจพร  พันแสน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายสิขรินทร์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงพรหมพร  อำนวยศักดิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงพิชญา  ทิพรองพล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงกมลชนก  ซิ้มตระกูล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงธีวรา  ขุนแผ้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายศุภการ  อากาศภา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายอภิสิทธิ์  ไชยลาภ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงนูรอัยนา  ยะโกะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงฟิรดาว  มอหะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงณฤดี  อักษรพาลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงธนพร  คงชู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศิริเมืองจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงชนันดา  พิลาวุฒิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงเอมมี่  สาแมหาดี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงรสกร  ไชยแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงจีรนันท์  แสวงดี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงนริสสรา  ขวัญชู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายศุภวิชญ์  พุกพบสุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายออมกฤษฏิ์  ธรรมสะโร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายฟาอิฟ  เจ๊ะมาด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายณัฐพงษ์  เพชรกูล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายธัญญสิทธิ์  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายนิฟุรกร  นิเละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายมฤคพล  นกเกตุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายธรรมปพน  ทองนาค โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายณฐพร  จันทร์นวล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายสิรวิชญ์  ชัยชนากานต์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงธมนวรรณ์  หมื่นผ่อง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงอัฟฟาร์  สามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงอัมนี  ยานยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงสิริกร  นลินเบญจพรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงพิมพ์ญาณิศ  สุดวิไล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงอัลวาณีย์  จินารง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงฮาชานา  มูชอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงชนานันท์  มุสิกสังข์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงอิสรีย์  ดือรามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงนภษร  ภูนุชอภัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงฟะห์มีย์  ยานยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายอานิส  แซ่เง้า โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ขุนแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กชายชีนอร์ดีน  ปาลกาลย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงชญานิศ  ฐานุกรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายศราวุธ  วิริยะกริ่มกมล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงนภัค  หอมกลิ่น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กชายฟาอาน  โตะแปเราะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงนิชกานต์  พุกพิลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงรจเรข  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายยุทธพงศ์  ศิริมานนท์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายวีรชาติ  สองแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงวรรณวลี  ผาอาจ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงชญาดา  ชูทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงอาณีส  หะยีสาแล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงณิชานันท์  ตันพิเศษ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงวัชราพร  คงสำเร็จ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายอัซฟัร  มามุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงปรียากมล  ขุนทองปาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายอภิวัฒน์  จันทร์ณรงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงเนตนภา  จิตระกูล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายฮานาฟี  สะแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงโสรยา  เจ๊ะมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงปรยาภัทร  หลุ่มขำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายนิธินันท์  ธรรมสะโร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายบรรณพล  บัวขาว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายทัตพงศ์  สุวรรณนิตย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายกิตติพศ  บัวตูม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายปรัชญ์  วาหะรักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธนภูมิ  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงตวงรัตน์  ด่านนคเรศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงณัฐชนก  ล่วนล่อง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงปัณณพร  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงสุชาดา  เจ๊ะแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงภิญญดา  ลายเจียร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงอานันตยา  กระจ่างลิขิต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงธิดารัตน์  ซาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงกัลยาณี  มุขสีฟ้า โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงนุชนาฎ  ตรีรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงฟิรดาว  ดอปอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงวาชิญา  มะและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายกิตติภณ  ประดับเพชรรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายมูฮัมหมัดฮูไซฟีย์  ลาเตะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายอับดุลบาซิต  เจ๊ะเมาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายชารีฟ  หะดีมอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายกวี  แตรพันธ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายซากีร  อูมา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายอิทธิรัตน์  ชุมช่วย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายวาริษ  รัตนญาติ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายฉลองรัตน์  บุญช่วย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายรฐนนท์  สิทธิพันธ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงฮานาน  มะสาพา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงนัสริน  แวหามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงเขมอักษร  ชิดทองปาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงนุชนารถ  ช่วยกลับ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงสถิตาภรณ์  สุขยุภักดิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงวิทิตา  วทานิยะกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงพิณกวี  ขันฑะสีมาเฉลิม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงรักษิตา  สะพะพันธ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงนูรรอยมีย์  ศรีตุลาการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงกวินธิดา  ศักดิ์ถนอมศรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงนฤมล  เส้งรอด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงสุทธิกานต์  คลองรั้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงสิริกร  สองแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงซุลฟา  มะแซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงวิริสรา  ขวัญทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายพลวัฒน์  ทองเพชรศรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายอิกรอม  แย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายนนทกร  กาญจโนภาศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายกอฟฟารี่  โต๊ะยง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายปรวิทย์  ทองคันชั่ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายจักริน  ตันธนะศิลป์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายบุลญา  นาคูดา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายชารีฟ  สามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายอัมมัร  ยานยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายมูนีร  ตอเละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงอรุณรัตน์  กูดือราแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงฟาติน  หะวอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงดลยา  อีบูหะมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงอามีน๊ะห์  มูหามัด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายธีรภัทร  วงศารัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายมูอาซ  จารง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายซอฟาร์  อุเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายสราวุฒิ  สุขวรรณะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายกฤตพร  พุทธิลักษมี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายกรวิชญ์  คงทน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายอริย์ธัช  แก้วพิมล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายนพวัฒน์  ชูเชิด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายปวริศ  เพชรรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายกฤติน  กูลณรงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายอามีน  โสะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายนนทจิต  บัวอินทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายโยธิน  จันทรกรานต์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายกฤษกร  แสงมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายฟาอิส  ยาบี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายนิชาฎ  ระเด่นอาหมัด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายณัฐวุฒิ  นวลจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงอัสรีนา  สะตียามู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงนาซนีน  หะยีหะเต็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงขนิษฐา  นิคาโม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงซัซบีนน่า  ยาญอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงรับพร  ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงบาดารียะห์  แวอาลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงนภัสสร  กลบกลิ่น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงซอฟียะห์  บลูกาวาลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงสันต์สินี  สุวรรณพานิช โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีไทยรักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ดิษฐโส โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงอัยมี่  วาเต๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงรีฮาม  กาลม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงเนตรชนก  ศรีสุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงปรียาภรณ์  อักโขมี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงนัจญวา  บาราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงชญาณิศ  แก่นทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายนิติพงศ์  จิตตโรจน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายมูวาฟัก  ยาลอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายนูรูดีน  ดารากัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายพสธร  มีศรีดี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายอามีร์  เด็งสาแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายพงศภัค  บำรุงรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายอิดริส  แวหามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายไชยวัฒน์  บุญรอด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายศุภกฤต  กัณตะตาโร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายศุทธาวีร์  ไชยรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายอาวส์  ขุนตามา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายธนศักดิ์  แซ่ลี้ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายอานัส  เซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายพัชรพล  ส่งแสง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายวศกร  แช่ม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายซาฟิน  กะมูนิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายภูบดินทร์  รวมเงาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงวันอามีเนาะ  ดราแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงเดียนา  แวกะจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงธิติมา  ดำแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงอัลฟีญา  โต๊ะตาหยง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงบิสมี  เจะหลง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงฟิรดาวร์  หะยีดอปอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงอิสมะห์  จะปะกียา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงนภัสนันท์  ลิ่มกังวาฬมงคล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เรืองสง่า โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงยาวารี  หะยีดือเร๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงรติธิบดิ์  ไชยภักดี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงกิตติยา  นราสันติกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงเขมิกา  พรหมดำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงณัฐภัทรา  บกเขาแดง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงพิรัลดา  สุวรรณแพทย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงจุฑาธิป  แก้วหาญ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายภูผา  แซ่เซียว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายอาติฟ  มะลาเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายศุภกร  ทองนาค โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายภาณุสรณ์  ประดัด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายสรวิศ  อินทระนก โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายอีรฟานร์  มะมิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายอพิพัฒน์  เพ็ชรมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายฟาอีฟ  ยามา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายวิจิตร  อุศมา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายพัลลภ  สิงหกิจ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายอัฟกัล  กูบู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายรพี  บือราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายชินพัฒน์  บุญช่วย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายอารีฟ  อาแซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายพิชญะ  ไชยชนะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายกฤษฎา  ภิญโญ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายสุรวิทย์  แก้วกับทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายฮาดอร๊อตฮูซัยฟะฮ์  รัสมาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายกฤตานน  มุสีสุทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายศิวกร  เภาทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายณัฐนันท์  หนูคง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายบุริศร์  จันทนา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายกฤตยชญ์  แก้วแก่นเพชร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายณฐนนท์  อกนิษฐ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงสุไรลา  สือนิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงนันทิชา  สุขาเขิน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงนัฐนันท์  อุทัยเกษม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ยางทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงพรนัชชา  ดำรงฤทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงฑิชยาพร  ชูมนต์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงวราภรณ์  อาหะหมัดอามีน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงสิริมนต์  ล่ำปิยะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงอิลฮัม  กูเตะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงจิราพัชร  ฉันทะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงนฤพร  มณีเนียม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงลัลลดา  ริกันต์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงสโรชา  เรือนทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงศนันท์ชา  กุลบุตร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงปนัดดา  เขียวแดง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงรุสมีนี  สะมะแอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงกริษฐา  กาลัญกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายพลกฤษณ์  ทองจูด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายอารินทร์  สะมาแอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายกิตติพิชญ์  แสนแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงลักษิกา  ไพศาลศิลป์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายจีรทิปต์  กูลณรงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กชายบุญลือ  ไชยนาพงษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กชายชารีฟ  อูมา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กชายบุณยกร  แดงกระจ่าง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กชายวรดร  สองแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงนินัชนีน  ฮูลูสาแล๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงนูรฮัยฟา  มะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงนาชนีม  หะยีบือราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงกัชตูรี  บือราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  เขียวแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงชามีมี่  มะแช โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงสุคนธา  แก้วสุกใส โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงฮนีฟ  อาแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงอามาลีนา  ผ่องมหึงษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงศิรภัสสร  นาคะวิโรจน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงกนกวรรณ  ยังอุ่น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กชายธนกฤต  เจริญศรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงนิซาร่า  มะกาเจ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงจิรัฐกาล  ชินวุฒิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงจิรวดี  ผลผลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กชายอัลดา  เบ็นอับดุลเลาะห์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงนภสร  อุทัยเกษม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กชายมุฮซิน  ซาเฮร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายอาลีฟ  ดีเย๊าะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงวิรดา  รอแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายมุสตากีม  มะดรอฮิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงนุรอาดีลา  ปูเตะ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงยาวารียะห์  มะดีเยาะ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงจัสติน  คัชรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงสุณีย์  มะยีแต โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงนิสริน  บือแน โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงนูรุลฮีดายะห์  หะแวกะจิ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายซูไบร  มูฮัมหมัด โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายนัซรูล  ตุลอามาน โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายซูไฮมี  ลามะดอ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายเด็กชายณวมินทร์  บุญกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) 1 ป.4 คณิตประถม
714 เด็กชายขวัญเมือง  คงที่ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) 1 ป.5 คณิตประถม
715 เด็กหญิงฮานีฟะห์  สาลามะ โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ดอเล๊าะแซ โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงนูรีดา  สาและ โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายมะซุลฟี  กาซา โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายกูมนัส  บิสนุม โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงซูเฟีย  เจ๊ะยอ โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายนัสรูล  เด็ง โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายมาลีกี  โดสนิ โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายรีฟาอี  หะยีเล๊าะแม โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงแวรอฮีหม๊ะ  แวหะยี โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงนูรีตา  ตาเยะ โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงณัจวา  นิเซ็ง โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงซุลฮา  แวสู โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงฮาซาน๊ะ  ยามา โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงรอบีอะห์  แวดอเลาะ โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายอิกรอม  สาเมาะแม โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงสนิตรา  บุญวิโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงดิยานา  คาเรง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงฟาตีฮ๊ะ  โต๊ะลี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
734 เด็กหญิงอีสตีฟา  เจะหลง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
735 เด็กหญิงเมธาวดี  มณีวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงเอาว์ฟาจัสมิน  สาและ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายอับดุลอาชิ  โลยะหะเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กชายปรินทร  เจะโมง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
739 เด็กชายภูวมินทร์  สุวรรณทะโร โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงซามีมี่ย์  เจ๊ะกายอ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงนิฮัสหม๊ะ  มะกาเจ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงแวนูรอัยนี  ละใบซอ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กชายกิตติพงศ์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายอภิชาติ  สุวรรณะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กชายอภิสิทธิ์  นวลละออง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงรักษิณา  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงอินทิรา  บุญพิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงนูรีซา  มูดอ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กหญิงซูดาห์  ยะหริ่ง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงกมลชนก  เจริญคง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงณัจวา  ยาหะแม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 คณิตประถม
752 เด็กหญิงซูรีย์  ยะหริ่ง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงเสาวนีย์  ใยบัว โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงอิบตีซาม  มะแซ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายซูไฮเบน  บากา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กหญิงศุภิสรา  โสภณ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 คณิตประถม
757 เด็กหญิงเกวลิน  สุขแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 คณิตประถม
758 เด็กชายฟิรกรณ์  อุทัย โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 คณิตประถม
759 เด็กชายชญานิน  พรหมทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 คณิตประถม
760 เด็กชายธนาธิป  สาอิ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 คณิตประถม
761 เด็กหญิงชนัญธิดา  พรหมชนะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.4 คณิตประถม
762 เด็กหญิงซาบารียะห์  มามะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงกิตติยา  บุญพบ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงรมย์วรัท  สงเคราะห์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายอนัส  ดามูซอ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงสีตีคอรีเย๊าะ  โต๊ะเจ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายบูคอรี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงธนารักษ์  พยาบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงเนตนพา  บุญอยู่ฮง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายอนัส  ปูตะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายฟะห์มี  กาหลง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายวันอะห์มัด  แวบาดะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงสามีมี  มูนะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงเกณิกา  ทองเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงสุภรัตน์  สังข์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงวริศรา  ประกอบพุ่ม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายวรวุฒิ  เลี้ยงรักษา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายภูมินทร์  แซ่เยื่อง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายอดิเทพ  โพธิ์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายอภิรักษ์  อุตมะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายอัรฟานดี  ถนน โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายมุสตาฟา  เตาะบารู โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงมณฑกานต์  นิลเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงธิวาวรรณ  พุ่มเกิด โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงวันวิสา  บุญทองใหม่ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายณพจน์  ขวัญสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงลาตีฟะห์  ดอยี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงปิยะธิดา  มาหลง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงบุษยมาศ  พรหมเอียด โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงโซเฟีย  ล่าเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงสาธิตา  ขนอม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงกันติชา  พรหมโน โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงณัฐชา  วิชิตนันทน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงมุมีน๊ะ  ดอเล๊าะหะมะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงชมพูนุท  ทับทิมไทย โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงดาวสกาว  โชติธนบดี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงปวีณา  รัสมี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงอิมตีฮาน  รับไทรทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงสุมิตตา  สันติพงศ์ภักดี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงนูรซีลา  กาลอ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงยัสมี  กาแบ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายนิไฟซ้อล  ยีหมาด โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงโซเฟียนี  เด็น โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงอัสมา  จานะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงอามาณี  สะเฮาะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงมนทกาน  ขุนเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงพรกมล  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายภาณุเดช  ยอมเต็ม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงฐานิสรา  อาสสมโพธ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงโยษิตา  โยธินพันศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงอรวรรณ  ขวัญเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายพรหมเมศ  พรหมสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายเรืองศักดิ์  กุฏิภักดี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงธัญชนก  ประสงค์สุข โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
815 เด็กชายจิรภัทร  หงนิพนธ์ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ไชยสมาน โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายภูริภัทร  สันหรีม โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงศรัทธิยา  สุวรรณแสง โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงชนิตา  จีนธาดา โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กชายณฐกร  โยมมาก โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
821 เด็กชายกรวิชญ์  โรยศิริ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
822 เด็กชายจิรายุทธ  บำรุงวงศ์ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายปัญจพล  ตันวัฒนะ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
824 เด็กชายปภพ  แสงสมนึก โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงฤทัยชนก  เกษตรเจริญ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
826 เด็กหญิงยุวกานต์  มะสง โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
827 เด็กชายพลัฏฐ์  วรศักตยานันต์ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
828 เด็กชายสรวิชญ์  จิตซื่อ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
829 เด็กชายภาณุวิวัฒน์  รุจิจินดาวรรณ์ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
830 เด็กหญิงกัรมีลา  สาแม โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงฐิติมาวดี  ตำแอ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงโสมศุภางค์  ชั้นบัณฑิต โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายสพล  ช่วยเจริญ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายพสธร  สุวรรณสาม โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายวรดร  สายะบุตร โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายศุภชัย  ปินชัย โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงณนิจพิชญาป์  รัตนน์โชควัฒนา โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงภูริตา  สันหรีม โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายวงศพัทธ์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายคฑาวุฒิ  วงค์วาม โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายสุชาครีย์  สหัสสธารา โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายพนธกร  อ่อนทอง โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงธวัลกร  โหยชุม โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายภูริณัฐ  แสงสมนึก โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงกชกร  เหตุทอง โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงณัฎฐา  เพชรนิล โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายกฤตพีร์  นันธิโย โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงหทัยภัทร  สีแก้ว โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงขวัญศิริณ  กาญจนจงกล โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงภัทธิรา  โต่นวุธ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงกฤตพร  คีรีรัตน์ โรงเรียนมานะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงนุรอิลฮัม  กีไร โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงอัรมีนาร์  กีไร โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 นางสาวสุธิชา  บุญทวี โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงนีซา  สะตา โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  โซ๊ะนิยาดะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
857 นางสาวซูมัยยะห์  โตะเจะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงฟัสลีนาร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงนูรมัยซาเราะห์  ลาเตะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงเกาซัร  ตือร๊ะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงนูซัยบะฮ์  รัสมาน โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงฮัซนาอ์  รัสมาน โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงรานี  อารับชาห์ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงนูรไอนี  อิบบราเฮง โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 นางสาวนูรุลฮูดา  ดอคา โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงอณิสรีนต์  อิสมาย โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 นางสาวนูรไอนี  ดอเลาะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 นางสาวนูรณา  วาหะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 นางสาวฟูดัยลา  สามะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงสูณีฮัน  มะลาเฮง โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  หะยีเหาะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 นางสาวจีนาน  หะมะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงนูรีซา  หะยียิเต๊ะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงอันนีต้า  กาเจ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงรอกีเยาะ  ดาโอะเงาะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงฮานาน  เต๊ะซา โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 นางสาวซารีนา  สุหลง โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 นางสาวซาราวาตี  บือโต โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงนินัสรา  นิยาแม โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงนุรมา  หะยีวาแม โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 นางสาวมัสยา  หีมเกะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงอาฟาตีฟ  จารู โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงอามานียะห์  บือราเฮง โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงมัสกัฮ  สาอิ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงริฟฮาน  เจะแม โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงนูรซูฮาดา  อาบู โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 นางสาวนิดารีลา  ตีมุง โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 นางสาวซัลวา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงซากีรา  โต๊ะตาหยง โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 นางสาวมาซีเตาะห์  อาแว โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 นางสาวอากีฟา  ยาบา โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 นางสาวนัสริน  มิมูนิ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 นางสาวนูรซุลฟา  การำดิน โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงนูรอาฟีฟี  เจะนะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
895 นางสาวภัสรีนา  อิสแม โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงโซฟีนา  หะยีสาและ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
897 นางสาวอาลีมะฮ์  อิแต โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
898 นางสาวนัสริน  โปะสุรี โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
899 นางสาวนาวาล  ลาเต๊ะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงซานีย์  ดาอีซอ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
901 นางสาวฟาตีฮะห์  ทิพย์ยอและ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 นางสาวฟานิดา  ดูเซง โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงนูรไอนี  มามะ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงนัสมีย์  บุญทวี โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงฮัสมีดา  คัชรินทร์ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงต่วนนัซมี  เด่นอุดม โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงฮาซานี  เจะหลง โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
908 เด็กชายอัมรูย์  กะโด โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
909 เด็กชายฮูซัยฟี  มาฮะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
910 เด็กชายอักรอม  เจะปอ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
911 เด็กหญิงโซเฟีย  ยือเราะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
912 เด็กหญิงฟาตีฮะ  ปูยี โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
913 เด็กชายอนันต์  บินอิดริซ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
914 เด็กหญิงฟุฎลา  กอดิรีย์ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
915 เด็กหญิงอามานี  ดอเลาะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
916 เด็กชายฮาซิบ  ยามา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
917 เด็กชายฮาฟิซ  บุญมาหา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
918 เด็กชายมูฮำหมัดอลีฟ  วาเด็ง โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
919 เด็กหญิงยานีตาร์  สาแม โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงนาอีมะห์  จะกะปิ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงอารียา  ตายี โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงถิรดา  เจะเตะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงรูซานี  มูดี โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงฟารีซาน  สลาเมาะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงอิลฮัม  ดอมาลี โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายฮูซาม  ดาตู โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายอัฟนาญ  กอและ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายนัซมี  ไซซิง โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายอานัส  อาแว โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายฮูซามะห์  ดาตู โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายมูฮัมหมัด  แวเต๊ะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงฟัยรุซ  กียะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงมิรฟัต  อาแซ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงฟิรดาวส์  สาหลำ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงนูวารี  ปาลายา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงกูสุไรดา  มอหาหมัด โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงสุวัยบะห์  บูงอสายู โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงนูรียะ  ดะมะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงนาดียา  สาและ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงไลลา  ปูเต๊ะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงรุสนี  ดิงสะอิ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงอาวาตีฟ  อาเกะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงไฮฟะ  โตะหลง โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงตัสนีม  ดาวาลี โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงมาซือนา  มาหะมะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงสุนัดดา  พงษ์มุลี โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงรอสือเม๊าะ  สะอิ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงไลลา  สุเด็ง โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงรุสนานี  เวาะเดร์ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงฟาริสา  สือยุ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงฟิรดาว  หะระตี โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงสีตีอายา  วานิ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  เซ็ง โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงนุรอาซีกีน  วาเต๊ะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ตายี โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงรุสนานี  สาเมาะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงรุสนานี  มะนุแซ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงอาซีซะห์  หะยีมะเด็ง โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงรุสนานี  สาเมาะแม โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงนารีฟาน  กอแต โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงอาวาติฟ  ตาเละนุ๊ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงอาฟียะห์  สาแม็ง โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงมูนีเราะห์  มะลาเฮง โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงอาลาวีย๊ะ  ดามอลอ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงนัสเราะห์  หะแอ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงนาซีตา  ดือระซอ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงฟารีดา  กาเซ็ง โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงนูรฟิตรีย์  สาและ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงฮาซานาต  โตะนอรอ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงฮุซนี  เล๊ะนุ๊ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงอาร์นี  มะดาเจ๊ะเฮง โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงซัลวา  ดอเลาะอิแต โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงอัฟนานี  กรือมอ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงอัฟนาน  ลูแม โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงอารียา  สาและ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงนุรอัยนี  เจะแฮ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงฟารีดา  ปูซู โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงฟาซียะ  กาซอ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงอัสมา  สาเม๊าะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงซัยตน  วาโด โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงยัสมี  วาโด โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงโรซียะห์  ยูโซะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงซากีเราะ  มะเด็ง โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงซูไรยา  มะเกะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงสุทธิดา  เย่เพ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงนารีรัตน์  อาแด โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงฮาลีเมาะห์  กาเจร์ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงรอซลา  เจะแต โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงอาสม๊ะ  อุมา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงอาแอเสาะ  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงนูรีมัน  มะลาเฮง โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงปูซียะห์  โดมิ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงฮาซือนะห์  ยามา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงซารีนี  ดาลี โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงวีดาด  บาเหะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
996 เด็กหญิงนัสรียะห์  อีแต โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
997 เด็กหญิงนูรฮายาตี  ดีสะเอะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
998 เด็กหญิงฮาวาณี  ปนาเว โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
999 เด็กหญิงอาฟีณี  โย๊ะมา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงนูรซาฟีร่า  จะกะปิ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงอิลมี  ยิมะแซ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงฟิรดาว  กาโฮง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กชายอับดุลฮากิม  หะยีบือราเฮง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1004 เด็กชายฮุซณี  สุหลง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงอามีเราะห์  ไอซอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กชายมูฮัมหมัดอาดัม  เจ๊ะหนิ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กชายซูเฟียน  เจะแม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงรอยฮัน  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงมูนา  ซาบารอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กชายฟาฎีนาล  เจ๊ะซู โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงนูรฟาติน  เปาะอีแต โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงอามานี  มามะแตหะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงอีมาน  ยิมะแซ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กชายนิซูเฟียน  มะลี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงลิยานา  โตะสนิ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงอัฟนาน  แวนะไล โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงนิมัยฮานีย์  นิเดร์ฮะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงฟาเดียร์  ดีเย๊าะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงโซเฟีย  วาปี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงนูรฮูดา  ดอปอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงนารีนา  มาหะมะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงนูรีย์  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงนาดา  หะยีลาเตะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1024 เด็กชายอัฟฟาน  โดยหมะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.4 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงซูฟารีดา  กาโบะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายอริศมันส์  บือราเฮง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงอาดีลา  เปาะอีแต โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายชัยธวัช  มานะจิตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  อาแซบากา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงฟาดีละห์  ปิยา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงวัรดะห์  แวมะลี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายพิศิษฐ์บุญ  จิตต์สำเริง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายปัญญา  พิทักษา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงนิอัฟซา  มะโสง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงหนิฟิรยาน  เต็มหลง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงอานีฟา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงนูรฟาติน  ตะคานุง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงอามาลีนา  ดาแซ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงวรรณชนก  แก้วคนตรง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงอัสหมัด  ปาโฮะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงนูรุลอัยมาน  มูซอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงฮานัน  ตาหยง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายอัสมีน  มูซอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายฟาอิส  สาเมาะดอแม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายอาตีฟ  มิงซู โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายมุสลิม  สกุลใบ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายมูฮัมมัด  อาลีมามะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงอุลยา  เจะลี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปานทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายวีระพล  ทองเอียด โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) 1 ป.5 วิทย์ประถม