รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สมดา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงประภาพร  สัตย์ศรี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนารากรณ์  บุญเนตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายชยุตพงศ์  ชนะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายภูมิพีรวิชญ์  กำลังหาญ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายศักรินทร์  บุญชัยมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงบุณยธร  ธามณี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงทิตาวีร์  อุทโท โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงญาณธิชา  สุทธิแสนน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงโปรดปราน  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชนากานต์  ตาแสงสา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจุฑามาศ  โพธิ์นำ้เที่ยง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกฤติกา  โอนอ่อน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงขวัญธนา  ธนาคุณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปาณิสรา  งามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายพงศกร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 2 (อนุมัติ) ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายปิติภัตณ์  โมระดา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงภิญญดา  แวดล้อม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงอริยธิดา  ยังคง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายสปา  พันธราช โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงฐาปณี  จันทิบุตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงนทริยา  วงศ์ตาชิ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงณัฐชนันท์  จันทขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงชมพูนุช  ราชวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายกฤษดา  ลีทหาร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงกรรณิกา  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายธนภัทร  ชมภูพาส โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายปุณยกร  สืบสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายวิทวัส  รัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงธนัญญา  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงภัทร์นฤน  เพิ่มผล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงณัฎฐนรี  หมุนสุขุ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ธาระพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายธีรภัทร  ตาทอง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงวิชุดา  สุขบัติ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงพิญาดา  เนาวนิตย์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงสิริญาพร  นาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงปิยภรณ์  แสงประยูรพร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายวีรภัทร  แสงจันดา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกาญจนภรณ์  สมชาติ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงปิ่นฤทัย  แวงวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงปฏิมา  แสงศักดิ์สิทธารถ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงปฑิตา  แสงศักดิ์สิทธารถ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงปฑิตา  แวดล้อม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงนันทิยา  ทีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกชกร  กุลโท โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์พรมชู โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงธัญญธร  บุญแสง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงจุติภรณ์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงมานิตา  อินทร์สอน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำหงษา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงขนิษฐา  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายอดิศร  ส่องใส โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงนิรัชชา  พรมงาม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงศิริรัตน์  แย้มสาย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงเบญจมาภร  วรพุทธ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงลลิดา  เวชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงวรัญญูา  ปาระมี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงชญาณทิพย์  ปัญญาใส โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงปิยะวรรณ  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงจิดาภา  ลีทหาร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงพิจิตรา  ทีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายพงศกร  ชมภูพาส โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกมลชนก  นาสุนทร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจิดาภา  ผิวหอม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงปนิสา  รักษ์คำมี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงจริยาพรรณ  พลแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงเมธาวี  บุรมย์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงศศิธร  บุเงิน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงเจนจิรา  คนเพียร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงทัตพิชา  นาโสก โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สายพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงแพรวา  ดวงตา โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงจิรัฐิพร  ศรีโชค โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงชนัญญา  สุทธเศียร โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงช่อผกา  จันทะไชย โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายชัยภัทร  ทองใบ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายสุคณเชษฐ์  ใยวัน โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงชนิกานต์  ฉัตรจอหอ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงอัจฉรา  จันทมาศ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงพิริยากร  วิเวก โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงปอกาณฑ์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงปิยพัชร  ปัทมจินดา โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายพัฒนพงษ์  พันธุ์สวัสดิ์ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงรมิตา  เพ็งอินทร์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายปัณณวัฒน์  งามอุไร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายธนกฤต  ลีลาด โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงจิณห์นิภาภัค  ผิวเณร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงสุธาอร  วรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงวริสา  แซ่โง้ว โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปวิชญา  ไปใกล้ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายปัณณวัฒน์  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงมัณฑิตา  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงวรางคณา  ลุนคำโต โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงธิดาสกุลนิวส์  ศักดิ์สกุลไท โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปภัสนันท์  จันทรา โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงปราณปริยา  พันธุมาตย์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณิชานันท์  นุตภิบาล โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงจิราภรณ์  กุดหอม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปิยธิดา  ปาปะกัง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงดลพรหมพร  จันทะเกิด โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงมุทิตา  เชื้อโชติ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกันติชา  ชีสังวร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสุดารัตน์  ชูรัตน์ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกรรญารัตน์  ประทุมวัน โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงอภิชญา  ทองน้อย โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสุปรียาภรณ์  พิลาคำ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกนกธนพร  ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพริมาพร  ลครชัย โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายกิตตพงษ์  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายทัดสุระ  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธัญสินี  ไชยประโคน โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพรทิวา  คันโททอง โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงศศิประภา  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายธาดา  สินธาร์ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกนกพร  ศรีวะรมย์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพลอย  จินดาศรี โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงอมรรัตน์  นพคุณ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงกนกวรรณ  เหนือจำทิศ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงณัฐกานต์  ผาเวช โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายกิตติบดินทร์  กองไทย โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายไชยวุฒิ  พรมชาติ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายธีรพงศ์  สีสุนนท์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกิตติยา  โอวเต็ง โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายนฤบดินทร์  กองไชย โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายอภิชิต  มะลิวัลย์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายชยุตม์  จ้อยศรีเกตุ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงศุภลักษณา  เนื่องไชยศ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงจินตนาพร  แวงบุญ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  เยาวโนภาส โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายนนกร  พรมชาติ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายธนพงษ์  มลิวัลย์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธัญกมล  มลิวัลย์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอรนันท์  ชูรัตน์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงศรีสุดา  แสงสุข โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงนิชาภา  นานอก โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงศรุตา  ครผา โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงหทัยรัตน์  มลิวัลย์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายเดชาวัฒน์  ชนะพันธ์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายเถลิงศักดิ์  เบี้ยพัด โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายอภิราม  แก้วโสภา โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกฤติพร  ป้องศรี โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงจิรัชยา  ศรีไพร โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงจุรณี  สีวะรมย์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฐิดา  วงษ์มั่น โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงภัทราพร  แดงกลาง โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงศิริวรรณ  โสภัณ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงสุกัญญา  แวงสุริน โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ใจปทุม โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงชลีญาภร  แสงวงค์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายกิตติศักดิ์  วิเวกวิน โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายภูมิวิศ  ตรีภพ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายณภัทร  ชัยแสง โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายระพีพัฒน์  เวียงภักดิ์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพัชรินทร์  ทรงหอม โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงมลชญาทิพย์  แสงภักดี โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงทิพย์กมล  แสงภักดี โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงปรายก้ว  ศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายป้องเขต  พรมแพง โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงวิลาสิณี  เศษลือ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกวินธิดา  บุญบรรลุ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกิงดาว  แหวนหล่อ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงชลธิชา  เชิดทอง โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงสุธาสินี  บุตรอำคา โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธาริดา  วรสาร โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกชกร  ทับแสง โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงแก้วมณี  วิชาดี โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงอรทิพา  สมาจักร์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงวรินทร  ปันทะ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงยุพารัตน์  เกตศิริ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนุสรา  เมืองพิล โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปาลิตา  ศักดิ์สิทธฺ์ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายทักษ์ดนัย  สวัสดี โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงธิวาพร  ชอบบุญ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงไปรยา  ดอกบัว โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายสิทธิพล  ป้องแก้ว โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณิศาชล  ปันทะ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงสุภัชญา  วงศ์เพ็ญ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงอาริยา  จันทร์แสง โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ดอกบัว โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวรรณวิสา  แก้วหาญ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงญาดา  ชวนนอก โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงคีวภัทร  นนทภา โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงสุกัญธารา  จันทร์บุญเรือง โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพรรณพัชร  ทับแสง โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายสิทธิพร  ดอกบัว โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายสุทธิพงษ์  ไตรยวงค์ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายณัฐชนนท์  มูลสาร โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสุชาดา  อามาตรแก้ว โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพรสุดา  วิลัย โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณัฐพร  ปุลมาลา โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงนุชรีย์  ดอกบัว โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญรอด โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงคณิตา  แก้วโมลี โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกรรณ์นิกา  ทับแสง โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สมาวัตร โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปนัดดา  ภูด่านงัว โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสิริภา  จันทะชำนิ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปวริศา  มาสขาว โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายกฤษณพงษ์  ภู่เพ็ชร โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายพงศกร  คมขำ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายศรัณย์  สังฆะสี โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธีระพงษ์  บุระพิน โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายวัชราธร  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายภูวดล  หงษ์โสภา โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพัชรา  คิดอ่าน โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงณัฐชา  บุญทศ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงทิพยรัตน์  ว่องไว โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงอภัชรา  สิงห์ชู โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงบัณฑิตา  ดอกไม้ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพิยะดา  เจริญวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงประกายรัตน์  หร่องปัจฉิม โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพัขรินทร์  มิ่งขวัญ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิชญา  ดอกไม้ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงขนิฐา  ชื่นชอบ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงอรทัย  ศรีมันตะ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงชลธิชา  ทะยาธรรม โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  แก้วลี โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงอภิญญา  วิเชียรชู โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายชินวงศ์  นาดี โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายนิติกร  ทองน้อย โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายโยธิน  สงเคราะห์ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงธนิดา  ฝ่ายจีน โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนันทนา  ตีตรา โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายธนภูมิ  พลชัย โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปะจะนัง โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสุภาวดี  ไตรยขันธ์ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายกิตติพงษ์  บุญเติม โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายมงคล  คำมูลตรี โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายกิตติพัฒน์  พันธ์เลิศ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายรัฐภูมิ  ไชยจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงจิรประภา  คุมธง โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงธัญชนก  แสนวันดี โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม