รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนกร  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายธนศักดิ์  แต้ศิริ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตเมธ  รากวงค์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายสิริวิชญ์  ไชยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เพียรหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงศศิรัศมิ์  ยศเรืองสา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายพลวิชช์  สิงหา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายเชษฐา  แสงขันธ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายวิวัฒน์  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายศักดิธัช  ยาวะโนภาส โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกฤตติกา  โกกะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสุพรรษา  คำสุ่ย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอนันตญา  กาญจนะประกอบ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายภิรมย์  ริมไสย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชนม์นิภา  ตุยาใส โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงประภาสิริ  ประยูรยวง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายณันสพัทธ์  เติมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฐพงษ์  เมืองแสน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐวุฒิ  สาระคำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายศุภกฤต  หาระการณ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกชพร  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกัลยา  จันทร์เหลือง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐฐาพร  เหนือทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศุภผลา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปรายฟ้า  บุรีศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายคุณาสิน  สลับศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายจิรัฏฐ์  สายคำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายวศินระพี  วิวรรณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพีรยา  ทะวะลี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงวิชชานันท์  ทะวะลี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายจักรกริช  สีดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายเจษฎากร  กกเปือย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายชัยพัฒน์  โสตะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฐวัตร  พระสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายธนภัทร  ยางเดี่ยว โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายเบญจรงค์  ไชยคำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายภูมิขวัญ  กลั่นไสยสุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายเลิศทรัพย์  สายสีแก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายวรมัน  แก่นจำปา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายวรากร  เอมดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายสิทธินนท์  ผลาเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายอภิโชค  กลักโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายอัษฎาวุธ  พรมนาทม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกรกมล  เสน่หา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงกิตติวรา  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายกันตภณ  จันทร์หน่อ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายชานนท์  พลไชย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายรนต์รัศ  กาลจักร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายอนุพงษ์  วงษ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณภัทร  ทาระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงเนตรชนก  บาตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายชินชนะ  เชื้อวนิชย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายปัญญ์คำ  พัทธกุลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณฐมน  บุญครองธรรม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพัชรพร  บุญถูก โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงนันท์ชนก  ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชนิกานต์  เอกศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปารียา  แก้วสงค์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายนนน  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายศิรวิชญ์  จันทะไพร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสนโสภา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายณปภูมิ  หลอดทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายอานัส  ธาตุทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายเชิดตระกูล  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายตะวัน  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายภูผา  หนองเป็ด โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายภูวดล  รัตนพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปภาดา  วัฒนาไชย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายเจษฎาภรณ์  นามแสง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายตะวัน  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายธนเดช  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายธนกร  คำทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายธีรพงษ์  วิเศษสุด โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายนพรัตน์  สิทธิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายบัลลังก์  ทองเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายปริญญา  กาวี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายรพีภัทร  วันละคำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายศราวุฒิ  สุระขันธ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายศุภวิชญ์  พลอยบุตร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงกมลรัช  ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงจิดาภา  โชติเนตร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงทิพย์รดา  แก้วดวงใหญ่ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงนิชนันท์  โสสภา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญปก โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงมณีรัตน์  หงษ์มณี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงนภธร  ชาระมาลย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายอมรเทพ  ไชยลา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายพีรณัฐ  ไพศาล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายสรยุทธ  ทุมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงอุมาพร  สลับศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายชยพล  วิเศษรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงดลนภา  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงอรวรรยา  มาตย์เหลือง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงปภาวี  ยุพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงปถาดา  วัฒนาไชย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายธีรภัทร  ไพศาล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงอลีนา  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปาณปริยาพร  เถรวรรณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายบารมี  คลองงาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกชกร  โกมลเมธชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายิชินกฤต  ลิ้มธนาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุดชาฎา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพนิตพิชา  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงธัญกร  จันทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายจิรเมธ  สาระบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงเนติธิดา  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพิสุทธินี  ปกติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงศิรประภา  โยธานันท์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงธนาทิพย์  สืบศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปรียาศิริ  ครองยุติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายฉัตรชัย  ปามุทา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกฤษณพงศ์  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายเกียรติศักดิ์  หมวดยอด โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายไกรวิชญ์  เลปนากูล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายเชาวนนท์  เวียงสิมา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายณภัชนนท์  ลุล่วง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายณัฐชนน  เสาะสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายทิวากร  หาหลัก โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายนนท์นภัส  ก้อนด้วง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายบดินทร์  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายบัญชร  ทองเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายพงศกร  ผุดผ่อง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายมณฑล  นุริตะมนต์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายสุกฤษฏิ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงจิราภา  อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงชลธิชา  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงดุษฎี  มะลิงาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงทรัพมณี  โคตรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงทักษวดี  เอมิลี่ บูไดซ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ไชยชมภู โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงนภาวีร์  แสงส่อง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงนิชฌรี  ในจิตต์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพรรษพร  ขอสุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สาคะนิล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงรติมา  บุญคำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงรัตนวลัย  กิติธนกลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงสิริวิมล  สมบัติหล้า โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงอัญกร  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายกมลภพ  บุญสงค์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกรพล  ประจงจิตร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายเจษฎางกูร  แก้วสา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายเจษฎา  พานาสันต์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายชิติพัทธ์  ไชยมี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธนพนธ์  อาจญาทา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายนิธิวัฒน์  ภูมิศิริกุลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายปริญญา  ชลาชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายสุขิตกุล  มาตย์เหลือง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงจิระนันท์  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงชัญญลักษมี  ชูชัยโตธนพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงชัชชาพร  ลายทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  สีสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายวชิรวิชญ์  นาเวียง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงธีร์วรา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงนาราดา  วงศ์ชาลี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพรพิสุทธ์  บุญดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงบุญญพร  สืบวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนันท์นภัส  จรูญรัตนา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปวีณา  อุทสาร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายสิริเดช  ลีพิบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปัณฑิตา  อินอ่อน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงผกามาศ  ดวงบัญชา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงมนัสนันท์  พรหมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงยลธิดา  เลาหวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงรัชนีกร  ส่วนเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสรัญญา  สิงหา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  สายรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงอัจฉราภา  เหลาทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายเกียรติกมล  คล่องการ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายเจษฎา  เดชพละ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกนกวรรณ  เล่าผิวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกมลชนก  นวลศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสียมหงษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกัญญาภัค  รัตนวัน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกัลยาณี  ไกยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกาญจณี  ชายันติสมสุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงเขมิกา  ศรีศาลา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงจิรัชญา  กอมะณี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงชวิศา  มนปราณีต โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงณัฐวิภา  ธงโบราณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงทิพย์ประภา  พันธุนัน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธนัตตา  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงธมนวรรณ  นะธีสี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปิยธิดา  แสงใสแก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพรทิภา  คำมุงคุล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพัฒนวดี  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทร์เหลือง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพิณดาริน  เคนคำภา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงมุธิตา  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงวงศ์ฤทัย  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงวันวิสาข์  ยาวะโนภาส โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงศรสวรรค์  ดอกจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงศิรินธร  ภูคำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสิริยาภรณ์  มาลัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสุภนิดา  ลำพุทธา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอนุศรา  ประทุมวัน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงอริสา  โพธิ์สาราช โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณฐวัฒน์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธนดล  ศรีธาตุ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายนิติกร  วรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายพิสิทธิ์  สุวรรณไตร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายภานุวัฒน์  ลครราช โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายสุริยา  จันทร์เหลือง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายเสกข์สรัชณ์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกนิษฐา  ชงชา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุกิตติยาโน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกุณญะรัตน์  กัญญะบุญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงโชติกา  ศรีเมฆ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัฐสุดา  ชูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงนลินนิภา  โสมณวัตร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สำราญสุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิยดา  พุฒดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงรุจิษยา  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เปลี่ยนสี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงสิริกร  พรหมกสิกร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสิรินทร  กรองทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสิริรัตน์  ชอบศิลป์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายจักรพรรดิ์  วงษ์สุขะ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายจิรวัฒน์  จันทร์เกตุ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายชยางกูร  ยวงวิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธรรมรัตน์  เภาเจริญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายปริตถกร  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายปวริศ  กุมลา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายอภิชา  พราวศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายอภิรักษ์  โยทะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกมลทิพย์  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกรรณิการ์  พรานเนื้อ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงจันทิมา  วรรณจักร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงตรีนุช  บรรลือหาญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงนลินนิภา  ยาวโนภาส โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพนัสวรรณ  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพรปรียา  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพิมพิกา  โพพันนา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงวิวรพัฒน์  ผ่องสนาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายณัฐพงศ์  เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงรสิตา  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายโตธรรม  บุญเริ่ม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกาญจนภัสฐ์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกัลยารัตน์  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงครัทธิยา  อุดคำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกัญญานันท์  เชิญบ่อแก โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญรัตนสุทโธ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงรดีนันท์  ลี้ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายปุณพจน์  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายทักษ์ดนัย  โคตพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงนันทกานต์  นาคแท้ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธนพัทธ์  บรรสุทธี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายกิตติพัฒน์  มูลสาร โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายรพีภัทร  จันทร์สำราญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายศุภพล  จันทมาลา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายชยางกูร  คดเกี้ยว โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายธนกฤต  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายพงษ์พรม  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายพิทยุตม์  แสนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายภูมินทร์  สังฆพรม โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายวัชรพล  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกมลชนก  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พรหมใจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปทิตตา  วัฒนาไชย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายวรภพ  โชติสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายกฤตานนท์  นวลนุกูล โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพันภัสษา  พรมเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงลภัสรดา  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงศุภลักษณ์  วรพุธ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสุภัสสรา  ธรรมจิตติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสุภาพร  จีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอรงค์ทิพย์  ทองหนุน โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงอัญชิษา  สูงห้างหว้า โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธนภัทร  ประสานพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายศราวุธ  ศรีมหาดไทย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายศิรชัช  หาสำรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงจีรภัทร  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายสุทธิศักดิ์  มุ่งหมาย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงภัคพร  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายศุภกฤต  หูตาชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายธนาธิวัฒน์  สืบศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีสุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายอวิรุทธ์  เจียรกุล โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงพีรยา  จักรไชย โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วศิริ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงไพลิน  พรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายสุธี  ยอดขำ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายภูดิส  เสียงใส โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายปฏิพล  ครองยุทธ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงชนาภา  สังฆะชาย โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายธนาคาร  จันทคุปต์ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายปริญญา  จักรไชย โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงกรรณิการ์  ตุรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายกฤษ  ยุวพรพงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชิณมาตย์ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงศรัณพร  สุขแสน โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกมลวรรณ  ธุระหาย โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงกันยายรัตน์  ถมปัทม์ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงลลิดา  ปัดภัย โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายอภิรัตน์  เสียงใส โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายขจรเดช  จันทะโคตร โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงอภิชญา  ขวานทอง โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  คงยิน โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงแพรวา  ปัตทะมะ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพลอยพรรณ  ปัตทะมะ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงนุจรินทร์  รุ่งเรือง โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสุธิษา  อุ่นทะเล โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงศุภรัตน์  ศรีโชค โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีโชค โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงปริญาภรณ์  ขันอาษา โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวรัทยา  นาเวียง โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงกานต์ธิดา  งิ้วลาย โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงปาลินี  พันเดช โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปริยากร  ขวานทอง โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายสุเมธา  ป้องเขตต์ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายศิวัช  สองเมือง โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายเจนณรค์  ท้าวน้อย โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงชนากานต์  บางเฟื่อง โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงณัชชา  สอเมือง โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงณัฐนันท์  โคกศรี โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 นายนุชวรา  ทองปาน โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงรัชนีกร  ขวานทอง โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงภวิศย์พร  เพียรยิ่ง โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงรัตนมณี  ชัยชนะ โรงเรียนชุมชนบึงแกชัยชนะบูรพา 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงสิริษา  สมจิตต์ โรงเรียนชุมชนบึงแกชัยชนะบูรพา 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงชลธิชา  พาหุพันธ์ โรงเรียนชุมชนบึงแกชัยชนะบูรพา 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงวณิชชา  พิมพ์ขาว โรงเรียนชุมชนบึงแกชัยชนะบูรพา 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงกานดา  ชั้นดี โรงเรียนชุมชนบึงแกชัยชนะบูรพา 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงณัฐชยา  คำอาจ โรงเรียนชุมชนบึงแกชัยชนะบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงปภาวรินท์  เจริญไธสง โรงเรียนชุมชนบึงแกชัยชนะบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงสุพิชญา  เทือกสาย โรงเรียนชุมชนบึงแกชัยชนะบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงทัตพิชา  เสนาโนฤทธิ โรงเรียนชุมชนบึงแกชัยชนะบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงชาลิสา  กรแก้ว โรงเรียนชุมชนบึงแกชัยชนะบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงภคพร  ไพรเขียว โรงเรียนชุมชนบึงแกชัยชนะบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายคมชาญ  อาจอินทร์ โรงเรียนชุมชนบึงแกชัยชนะบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงนันทักษพร  ยอดดี โรงเรียนชุมชนบึงแกชัยชนะบูรพา 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงสุจิตรา  แสนทรสิน โรงเรียนชุมชนบึงแกชัยชนะบูรพา 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงฐานิดา  พลคำ โรงเรียนชุมชนบึงแกชัยชนะบูรพา 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายสิรภพ  ใจธรรม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายภาณุพงศ์  สะสันติ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายศักดิ์ระพี  ต้นชมภู โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายญาณภัทร  ถาวรศิริภัทร โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงสวรินทร์  มุลทา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงสาธิตา  ชิตชม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงศุกลภัทร  โพธิวรรณา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงพีรดา  ผิวงาม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายสุชีพ  ตรีแสน โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงทิพานัน  เปลือยหนองแข้ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  ผิวงาม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปภาวดี  จุฑาสงฆ์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงบุษญานันท์  อยู่เย็น โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงอมิตา  นันท์วัฒนาศิริชัย โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงอนันดา  นันท์วัฒนาศิริชัย โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายอมตะ  นันท์วัฒนาศิริชัย โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงยลรดี  ภูคงน้ำ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงมาลินี  ศิริโส โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพิมพ์ดารณี  เสงี่ยมวิบูล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  เสถียรธนรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงธีรกานต์  อเนกรัตนเศรษฐี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงณัชชา  เรืองมะเริง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์ทอง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงชญานันท์  ชมวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงกนกพรรณ  คูหล้า โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผุดผ่อง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงธัญญภัทร  สุนทรา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงรังสิมา  นามวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายดนุสรณ์  ภาระเวช โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงชนิกานต์  วงศ์หาจักร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงธัญพิชชา  ตั้งศิริสุข โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายนนทภัทร  สุทธิสน โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายธนกฤต  โลมาลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายพิตรพิบูล  ยุพฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายพงศธร  พลชัย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สันธิ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงสุนิษฐา  บุญขจร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงชาริณี  พวงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
376 เด็กหญิงณัฐฌา  เสาร์ทอง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายพบธรรม  คคนานต์ดำรง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงธิดาพร  เศษสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายสุทธิพจน์  โพธาราม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงพรชนก  เรืองวัณณภา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงสุกัญญา  แย้มบุญ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ไชยศรี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงธีรกานต์  ไพรวิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงกัลยา  หันตุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงอารียา  ศรไชย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีสล่าง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 นางสาวสุจิวรรณ  กิ่งแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 นางสาววิจิตรานุช  โพธิ์คำ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 นายอาทิตย์  หอมหวล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 นายพิชิตพงษ์  ต้อนรับ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 นายจักรกฤษ  คำสา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงอุมาภรณ์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงธีรนุช  คูหา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 นายกฤษณ์ตกานต์  ธิมาชัย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวพัทธราพร  ศิลาโคตร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงสุธิดา  วิไลกุล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 นางสาวขวัญจิรา  บุญทศ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 นางสาวฐิติพร  อุปสาร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงมณีกานต์  แซ่อึ้ง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงสุจิรา  ปิ่นเจริญ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงเบญญาภา  ปานคง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นางสาวอารียา  โคตรสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นางสาวสุกัญญา  มณีสา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวนิภาพร  เกตกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นายภาณุเดช  ประชาชู โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 นายโกเมนทร์  สุนทรารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 นายสิทธิศักดิ์  ิอาชญาทา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายฉัตรดนัย  ศรีทาน้อย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นายผลิตโชค  สุวรรณเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 นางสาววริศรา  วิลัยสัย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงพนิดา  วะโรรส โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายศตวรรษ  แดงด้อมยุทธ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 นายตะวันไท  ธงวิชัย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายก้องภพ  ไชยสังวล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายณัฐพนธ์  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายภวินทร์  เปาอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงกมลเนตร  แก้วโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายคงเพชร์  นพผล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงพลอยพรรณ  ชุมนุม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สีบัวลา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายกิตติภพ  ผุดผ่อง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงไอรดา  ไวพจน์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายอติเทพ  บุญวิทย์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงศุภิสรา  วงษ์สถิตย์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายพิสิษฐ์  บุญทศ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกุญช์ญาณ์  ตั้งปัญญพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงชนิดาภา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายกฤติน  แสนจำลา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายณัฏฐนันท์  พากเพียร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายพงศ์ศิริ  แก้ววรรณา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายธีรภัทร  เสนานอก โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงวรัทยา  บุญจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายกันตพงศ์  นามสุโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงรมิดา  ยงประยุทธ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงฉัตรตริยาภรณ์  ภักดียุทธ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายกฤติพงศ์  แสนจำลา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงธันยภรณ์  สุวรรณเพชร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สาสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงนิชาภา  มงคลศิริ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงกณิษฐา  บุตรเรือง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิง.กนกพร  คูหล้า โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิง..กนกพร  คูหล้า โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม