รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชนัญธิดา  แรดสมศรี โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายรณวัฒน์  ทุ่งคีรีเกษม โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอริสา  บุญชู โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพิมพ์วลัธช์  พะยอมดง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายณัฐภัทร  ปันศิริ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายปฏิพัทธิ์  ขันตี โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปริยาภัทร  เสงี่ยมจุล โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐธยาน์  วิริยะ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกาญจนชาติ  ผิวนวล โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชารีฟาห์  ถาทวี โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายวริทธิ์ธร  สวาสดิ์ญาติ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงรัติญาภรณ์  อินทะเสย์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายยุทธศาสตร์  หวานซึ้ง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายคนัสนันท์  ไชยวรรณ์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายภานุวัฒน์  ไชยรัตน์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวิมลศิริ  สุดสาคร โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปะวัลละ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงอรชพร  มานะบุตร โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงญาตาวี  ธตากรณ์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงภัควลัญช์  กันทะวงค์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงวิราณี  สันจันตา โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงภัทราพร  ผาติสถิตชัย โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ปัญญาศิลป์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ชาวระวะ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกุศลิน  ยาใจ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปัญญาคำ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงรักธิดาวรรณ  ธรรมเสน โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณิชกานต์  พลหาญ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชลธิชา  หวังผล โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายกฤษฎากร  เกษวงศ์รอต โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายเมธี  ศรีไว โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงนริศรารัตน์  ใจแก้ว โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงบัวบูชา  แสนวิชัย โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงสุชานันท์  หลวงมะลิ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงปาณิสรา  ชัยนำบิน โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงโรสิยา  ไทยดำรงค์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงจิรภัทร  ยอดสุริยะ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงณัฐพร  ประสมสงค์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงรินลดา  มโนวงศ์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงชัญญานุช  เชื้อโต่ง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงอภิญญา  กับปุละวัน โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงปานชีวา  ชัยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงนภัสสร  ทะลุใจ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงสุทธินันท์  เขื่อนขวา โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายปุณณวิช  แก้วทะวัน โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงศิรดา  ดีเลิศวุฒิกร โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงณพิชฌา  ณ น่าน โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงวรรณกานต์  วารภรณ์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชัยภูธร โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกัญชพร  ยุทธกิจรัตนา โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกัญญาวี  ใจสดสวยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงภูริชญา  นันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงประภาศรี  แฮทู โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงศิรินญา  มณีเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงพรพิมล  ดอกไม้ดอย โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายทวีรัฐ  บรรยง โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงสุชาดา  มรดกพนา โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายชนาธิป  ยศพล โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายพุทธิพงษ์  ใฝ่ใจสมาธิ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายสุพัตกิจ  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงอริสา  ชัยภูธร โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงพวงเพ็ชร  คำรณก้องพนา โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงชนกพร  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกันต์ญิชญา  สิริพรพบสุข โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงชนนิกานต์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงวรการต์  สืบสายแปง โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงวิวิศนา  เมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงพนิดา  โสมมนัสเจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงดานินทร์  ไกรศรีพบสุข โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสมพงษ์  ไม่มีนาสกุล โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงจารุกร  ดรดัน โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายอภิสิทธิ์  วงษ์ษา โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายธิติพงษ์  นายวัน โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายพีรพัฒน์  ชีพจรูญ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงอโณทัย  เตปินตา โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงธิดา  ชนิตภพภูมิ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงกชวรรณ  ผาติวโรดม โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงนภัส  สง่าพันธ์ประทีป โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงรักษิณา  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงจุฑามณี  หอมขจร โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงสลิลทิพย์  งามเจริญ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงยุพิน  มณีชัยพร โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายเอกอุดม  เป็งเมืองมูล โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงปิยธิดา  หยุดยั้ง โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นายภานุพงษ์  โสมิยะ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวบุญทิพย์  ใฝ่เอกภพ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายรัชชานนท์  ซอนเสน โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงชนม์นิภา  ชัยเรืองศรี โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวนราวดี  กรุณา โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงสิรินทรา  สุดสวยวนา โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ธานิยาราม โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงบุษยา  ธิมา โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายชัยชนะ  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงฉวีพร  ใฝ่ในกิจ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงสุธิดา  มะโนธรรม โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงธีวรา  ผลาวรรณ์ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายชงคม  โพธิตา โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงจารุกัญญ์  ครองคัมภีร์ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองบุญ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงธัญชนก  ปัญโญ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสุชานาถ  สีพรม โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงจินดารัตน์  เตปินตา โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ไชปัญญา โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงนงนุช  มหาวงค์ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายกฤษกร  หยุดยั้ง โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายรัฐภูมิ  บุญทา โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงเสาวนิตย์  เฟื่องฟูพงค์พันธ์ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกาญจนา  ชมกิตติวิทยาพร โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงธัญวรัตม์  วงศาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงชัญญา  สุริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายอนุทธัต  สุวรรณลพ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายธีภพ  ไตรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายศิรชัช  โพธิ์หย่า โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายสุภเวช  คมสาคร โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  วังมูล โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายชนสรณ์  ชื่นวรางค์กุล โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายธนพล  กองเก็บดี โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงนงลักษณ์  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงวิศรุตา  ทองประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงวรัชธร  สุวรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกัลยากร  วงศ์บุญ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงวราภรณ์  เพ็ญเพชรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงทยิดา  ปิตุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพิชชากร  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงนันทนัช  วัชโรธร โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงรัตติกาล  พันธ์ไผ่ โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายชุติพงศ์  นอบน้อมไพร โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดาวประกายสี โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจารุวรรณ  มูลนิธิ โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสุชาดา  พิริยะกมลพันธุ์ โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงสุธิพร  พิริยะกมลพันธุ์ โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงรินรดา  ศึกษาพงศ์พันธุ์ โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกัญญาภัค  ดาวประกายสี โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงนิศาชล  มูลนิธิ โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลำคุ้มครองโชค โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงสุภานัน  ดาวประกายศรี โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธนันชัย  ดาวประกายสี โรงเรียนบ้านแม่กองแป 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ปรีชาชาญธรรม โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายวชิรศิลป์  วชิรพงค์เดช โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำพุทธ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพิมพกานต์  ปกรณ์กิจโชติ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายวชิรญาณ์  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงศรสวรรค์  ทาอ้าย โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงชนาพร  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงวรีรัตน์  คำแสน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงเนาวรัตน์  งามจารุนันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงชนัญชิดา  ดอนแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพิชญาภา  ชัยประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายเทพบุตร  ประภาศสังเกต โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายสิรภพ  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงเปมิกา  คำไพรสนธ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพิชญา  รัตนพูนสุข โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วัฒนดิลกสกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพิชญา  พงศ์ไพรภูมิ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงนันท์สินี  วิเศษไพรสน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอรณี  จันจาเร โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายสุรทิน  ภมรพรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธัญสุดา  วิเศษไพรสน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอรพิมล  วงศ์แสน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงทิฆัมพร  ชูเด่น โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม