รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายคิรากร  กัมปนาทวรากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายอธิวัฒน์  มหาชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายสุธินันท์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายจักรี  พงษ์คำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายพิรุฬห์  พานทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายสุชนกนันท์  อรินแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายพัฒนา  ห้วยสาม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายธนภัทร  การเพียร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายนาวี  เสรีย์วงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายธนกร  คำมี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายวงศธร  ลิขิตรุ่งรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายนันทนัช  อะริยะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายบรรณวิชญ์  บุญโหล่ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายพัทรพล  ไพรจุฬากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายพัทธรดล  ยอดคณิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายกษิดิศ  โกศลปลั่งศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายนิติมร  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายชนกันต์  ฉันชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชนานันท์  บุญสูง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายสุภาษิต  ศักดิ์คีรีชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพนิตสุภา  แสงโสม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายเอื้ออังกูร  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงศญานันท์  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงภัทรธิดา  มิ่งลักษมี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายภัทรภณ  ภู่รัตนกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงอนัญญา  ก้องพนาไพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนาราภัทร  ชีพพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายธีรวัฒน์  สุทัศน์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอรัญญา  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพิชชา  วรชัยวิบูลย์สิน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพิชญา  ปัญเจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงสิริธัญญ์  บุญโญรส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายเปรม  จงจิตต์โยธิน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอาจรีย์  วิจิตรตระการสม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงเวธนี  ต้องชนะลาภ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณชนก  ตายน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกรวรรณ  พิมมะสอน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พึ่งสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายณัฐวัฒน์  รักเรียน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงยลลดา  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายศุภกฤต  ประทีปแสงธรรม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงเขมิกา  ศักดิ์บูรณาเพชร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายณัฐยศ  ธนานุรัตนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวรกานต์  รักสงบ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายชยานันท์  วุฒิวงศ์โชติกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายปณิธาน  เล็กอิ่ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงจิรชภา  วงศ์สุริยะ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายอภินันท์  สุมนวัฒ์นกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพัชรมัย  ก้องพนาไพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายธราเทพ  ตยาคีทาน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงบุณยานุช  เกิดชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายสุรชัช  ศิริบุญมา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงกมลชนก  กันทาหอม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายวีระชัย  เดชคีรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายธวัชชัย  วิจิตต์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายจิณณพัต  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงเยบีพร  แฮหมือ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปวีณา  ใจคำลือ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายพีรณัฐ  เชาว์พิกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฉายบุญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงอภิชญา  ชุมภูศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงอธิชา  เวชศุภกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสุมิตตา  วงค์ซุย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายจักรภัทร  ภูษิตวิโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เขตทองมาก โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพัณณิตา  ลัดดาไพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายพชรพล  ชายสืบสกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงเขมจิรา  วงค์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายชิติพัทธ์  ส่าเหล่วา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงปณัฎฎา  มนฑนม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายชยพล  ทะวีวงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายรณกร  ชมพูวีรกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายณัฐดนัย  มงคล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงอรปรียา  พินิจพรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายชยณัฐ  น้อยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายประทีป  กันทาแปง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงศราสินีย์  สถิตเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายรวีโรจน์  นารีกี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กัณฑา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายปภังกร  สมัยธรรม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายฤทธิ์เดช  สิทธิ์คงขจร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายณัฐพงษ์  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายสรยุทธ  เครือซุย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายอัครชัย  ยอดเมตตา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายชยณัฐ  พรรณสุข โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงศุภลักษณ์  อาโต่ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายธรรมธรรศ  กวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงธนพร  เพชรบริบูรณ์ดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายพิสิษฐ์  จำปา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงจิตสุภา  นาวิกวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายฉัตรชัย  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายสรชัช  คลองบางลอ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงคุณัญญา  เฉลิมผลวงค์กุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายบดินทร์  วีระกุลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายธนนันท์  ต่าหมื่อหลื่อ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายหน่อคำ  เมืองใส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายเฉลิมชนม์  เธียรอำไพพรรณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงกัญญาภัค  งามพิมลศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายธนวัฒน์  รักเรียน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงฌัฌชฌาภรณ์  จีนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงพิชชาภา  หล้าบุตร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายณัฐดนัย  ก้องพนาไพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เขิ่งภักดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายธนวัต  วงศ์ชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงอลีนา  ธิราช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายก้องภพ  ปวงมาโล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายวิทยา  ตวงลาภทวีกิจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงวิภา  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงทวิติยา  สุนันทสิริชาติ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงฐิติยา  วิไลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพิณทอง  สกุลจรรยาดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงลลิตา  ลัดดาไพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงวันวิสาข์  ม่อยภิ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายศุภณัฐ  นิยมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายภีรพัฒน์  อัครเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายธนกฤต  อุตราภิมุข โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงณภัทร  ผาติยาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงน้ำฝน  ไชพิมูล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงอรอมล  มีสุข โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายขวัญชัย  พินิจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายภูมิ  นฤมลนภากร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงมณฑนา  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกิตติวรา  อัมพุชสิริ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงธนัชชา  เดชทวีโชค โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกุลกัลยา  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพัชรพร  มณีธร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงวิชุดา  ศักดิ์ทองคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสุพิชญา  ปันเจริญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัฐชยา  เพียรพรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วิญญายอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายนิพพิชฌน์  เป็งมัชยา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงปวีณ์  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงปัทมา  ธรรมปัญญา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงชัญญา  ไชยราช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายจักรพงษ์  วิสาละ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายเจษฎากร  เพชรพรวัฒนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายเมธัส  เชยชม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายพรสวรรค์  วนาศิริ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายชญานัทธ์  หล้าแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงทัศนมน  นฤมลนภากร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธัญพิชชา  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงธันยมัย  ประยูรแสงรัศมี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงสธาสินี  ธนานุรัตนา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงธัยชนก  ฤาชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงเมธาพร  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงวิลาศินีย์  สอาดจิตต์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพรรษชล  เสนากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายฐาปนิก  ประสานสุข โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงฟ้าประทาน  กาสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงวิลาวัลย์  ไพรอมรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงวัณนากร  แพน้อย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงภัครมัย  ธนกรปิยเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงจิตราภรณ์  หมื่นขันสี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงศวิตา  หมอกลับแล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปัญฑารีย์  บุญลือ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงภคพร  โชคกิตตินันท์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงดุจกมล  หว่างป่อ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพิมพิศา  สรานนท์วัชรกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงศิรดา  วรรณศิริ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายศุภณัฐ  นิราศภัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายณัฐวัฒน์  ถูกหมาย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายมงคล  ไพรจรุงสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายนิธิกร  ระเบียบพร้อม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายอภิวัฒน์  พรหม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายศรวิชัย  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายเอเซีย  ชลธารเสาวรส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายสิงหนาท  หงษ์สิบสาม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายชนาธิป  อินทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายนนทพัทธ์  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายวชิระศักดิ์  เตชะอุ่น โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายองครักษ์  จันเดียว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายณัฐนันท์  ขวัญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงวิชญาดา  มณีวัลย์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายศุภณัฐ  วงค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงนฤทัย  รัตนวารี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายชิษณุพงศ์  ลิ้มวรากุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธนทัต  อภิดา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงวรัทยา  ทารัตน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงศตพร  รักษาสุขจิตร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  คำอ่อง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ธนณัฏฐ์ธนัท โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  เสมมหาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงธนพร  วิไลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงจินตภัทร  วรรณเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เขิ่งภักดี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงสิริรัตน์  สัตย์มั่น โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงช่อแก้ว  อิตุพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงศุภกาญจน์  ต๊ะวิชัย โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงวิมลวรรณ  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกัญญรัตน์  กวางทู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธีรเทพ  รักอิสระภาพ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายนันทพงค์  วิรัตนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายชัยธนภัทร  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธรรมรักษ์  ธรรมเดช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายนิธิกร  กัณนิกา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายกัณตภณ  ศิลปจิตต์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายเอกพงศ์  สิงขรสิริเดช โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายพีรภัทร  ฤกษ์ชวลิต โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายพงศกร  วงศ์วาน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายไพรทิศ  หวังวนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายณัฐนนท์  ชินสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายรงคเทพ  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกันยารัตน์  อาทรเกตุ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกัณสุดา  กล้าประจัน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธัญญเรศ  บัวดก โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  ทาแดง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกันต์รพี  สมศรี โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณัชชา  พานทอง โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วงศ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิมินกุล โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงภัทรศรี  พนมไพร โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายณัฐดนัย  ใจกันทา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายพิชญ์  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายสิทธิชาติ  เซ่งเฮ่อ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายสิริศักดิ์  ทุนไฮน้อย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายภูรินทร์  คฑาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายธนภูมิ  กังวาลศิล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงเจนจิรา  วนารุจี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงนฤมล  หย่างเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายกาฟวิน  ลุนเดย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายธนภูมิ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายปวีร์  ธรานันทวิทยา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายพีรณัฐ  ชัยแสงสุรีย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายอธิป  ใต้ร่มประทีป โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายธัญเทพ  รักพิทักษ์มั่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงพันธิสา  แซ่หยาง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงสุรัมภา  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไชยขัน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายพลวัต  โยคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายชนสวัสดิ์  สมจิต โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายเอกราช  แซ่หวัง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายพงค์พิสิฏฐ์  ธรรมลังกา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายวีรยุทธ  เลามุ่ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายยุทธนา  ปัญญานันท์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายนัทธพงศ์  แนวพานิช โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงธิตยา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายธนกฤต  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงวรัทยา  สมชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงพัชรนันท์  พวงสุยะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงอิหลิง  แซ่หลู่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงณัฏฐิภัทร  เสรีพาณิชณย์การ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงวนิดา  ยิ่งสินสุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงอมรรัตน์  วินจะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงนพนันท์  ภูริรุจา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงพุทธิชา  ขจรพรแก้ว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงธิชาญา  หลินจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงพัชนี  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงวริศรา  ม่วงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายณิชาภัทร  ชัยแสงสุรีย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายพันธวัช  แก้วดวงแสง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงศุภิสรา  ยุ้งอ่อน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกชกร  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายวรรธนัย  สมบัติวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงวิชชุดา  หล่อเดชาถิราวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงน้ำฝน  ทุนอ่อง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงปิรดา  ติ๊แหลง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 คณิตประถม
261 นายประวิทย์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 นายธีรยุทธ  ฤทธิ์นรกานต์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายจิรเมธ  แซ่หลู่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นายเทพประสิทธิ์  เมี๊ยะตุ่น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นายมอนเหลิน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นายสุวรรณ  สร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นายแสง  ลุงต๊ะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นายอนุสรณ์  คำมี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นางสาวเจนจิรา  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงบุญทา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นางสาวนุศรา  แซทู โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นางสาววงศ์ไทย  ใจมา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นางสาววราพร  ปันดา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นางสาววราภรณ์  เทพวรรณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นางสาวแสงมอน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายอริญชย์  ชนัฏฐา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นายชญานนท์  ทุนแหลง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นายณัฐพล  เสาแดงเกิดกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงรสิตา  วิศรุตมัจฉา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงกิติมา  หล่อเดชาถิรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงณิชา  โชติอารยะพร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงปรายฟ้า  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงวรกมล  เทพบุ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงวรัทยา  แซ่ย่าง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงมันทนา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีธิยวง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายจอมเคอ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงปณิดา  สินลี้ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงณิชา  แซ่ย่าง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงนริดา  ลำปายเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงวรรรภา  จื่อจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงแสงนวล  บุญมี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงพัชริยา  แสนลี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงชุติภา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์ตา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวอัมพร  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงคำหลี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงอารี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงวรรศิกา  เดชวงศ์ยา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงเบญญานุช  ภูริรุจา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงมัฑณา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 นายธนาธิป  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นะแยง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายสิทธิพล  โชติรัตน์โชค โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายภูมินันท์  วงศ์นวล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายภานุพงศ์  สมบัติวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายโกมล  สีจู โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายสกรรจ์  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงขวัญข้าว  กูนาธรรม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงธัญพิชชา  โชคประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงแสงดาว  เกียรติมลชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายสิทธิพล  ซาทู โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายธงชัย  เลายี่ป๋า โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันต๊ะคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงมาริษา  หลีนวล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงวชิรญาณ  ชู โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงชลธิชา  พานพานิช โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพัชริศา  วันมาลา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายวรฤทธิ์  ธงภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงคุณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายอภิยุทธ  มุตตาหารัช โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายพลวัฒน์  กิตติเลิศเจริญ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายรชต  โมรา โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงญาณิน  จันทร์เต็ม โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงรัตนาวดี  อารีรอบ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงธิติสุดา  นุจายเขิ่ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงภัณฑิรา  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุตะมะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายคามารอน  ลุนเดย์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายนฤเทพ  แซ่เติ๋น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายอนาวิน  อิ่มสงวน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกันต์สุดา  ยาเขต โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายคมชิต  เลาหมู่ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายลูกา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงขวัญศิริ  อุตะมะ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายเทียนชัย  เลาว้าง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายวิษณุ  ขันติศิลาชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายมีนา  อิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกนกอร  เสาร์ปั๋น โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงอินทิพร  สินลี้ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายชาติชาย  ปิติมงคลกุล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงรติมา  แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายสินมนัส  ศรีธิชัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสุภัสรา  ปลอดภัย โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงนลธิชา  หวังทองสุข โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายคมเดช  หาญพอ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายพัชรพล  วิโยค โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงธิติสรร  สิทธิสาร โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงนวพรรษ  แซ่หม่อ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายกันตพัตร  วารีรำพึงเพลิน โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายจตุรวิทย์  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงสุทธิดา  หมอคำ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงอาภัชรา  ซาทู โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงอมรวรรณ  โสภณกิตติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพรสินี  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สัจะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงวราสี  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงพรทิพย์  คะบู่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สิรินฤการ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงพิมพิดา  เทิดชัยชัชวาล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายกิตติศักดิ์  มหาวัน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายธาดา  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายธนพล  แซ่หัน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายเสือมน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายวิชัย  ตัดยา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายคณาธิป  แข่ลีซอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายภูริษ  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงโสภิตนภา  ปัญญาไชย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงจัญจุรา  แข่แม้ว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายทักษยศ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายเดชโชติ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายจีรศักดิ์  อุบลม่วง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายอนุสรณ์  ขีดเกษม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายอธินาถ  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงรติกานต์  เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงพิรยา  เรือนคำ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงจันทกานต์  บุญนำ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงนันทิสา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงวาสิตา  สงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงชนาภา  ธนาใจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงเปมิกา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงหนุ่มไทย  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงกชพร  เฉ่วจา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายเวทัส  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายจักรกฤษณ์  นามพรรณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายสมศักดิ์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายวิทยา  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายสรพัศ  เสาหิน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายธนวิชญ์  ขุนเขียวขจี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายชยุตพงศ์  สีจา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายวีรกร  ขวั่งจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายเฉลิมพล  หิรัญโกเมนทร์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงพรรณี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำสุข โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงภาริดา  โชติธาดากุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงมลฤดี  กัมปนาทวิจิตรกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงะัญญา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงวริษา  จิตราภากุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงดาว  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงสุดที่รัก  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงบุญยานุช  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงลักษณาภรณ์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงกิตติมา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายกาจกิจ  สงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงเกศรินทร์  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 นางสาวอาหมี่  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงอรนุช  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงณิชมน  ไพรวนาศิริ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงสุดารัตน์  อุรา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงแสงจันทร์  ลูกเวียง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายกษิดิศ  โพธิ์ไทรย์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 นางสาวพรธิรา  ยอดเชิงฉลาด โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 นางสาวอิ่งส่วย  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงชฎาวดี  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวรัชนีกร  วันนา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นางสาวรวิภรณ์  ว่างปอ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวลำดวน  ไพรคติภพ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นางสาวอะหมี่มะ  แซ่ย่าง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวกาญลักษ์  ตาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายจีระชัย  สีฉว่า โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 นายสุธน  ลุงคำ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวแพรว  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นางสาวบุญญรัตน์  วงศ์พิริยะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวไพริน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวขวัญใจ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 นางสาวรพีพรรณ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงวิจิตรา  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงปนิดา  เลายี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายตรีภพ  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงนิตยา  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงจักษณา  วัฒนแสนสุข โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงพรสินี  เลาลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงศุภณา  ชัยทีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงนวลจิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายวิชยา  ลีนาแก้ว โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงดรณี  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงณัฐกาญณ์  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายธีรพงษ์  อุกอาจ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายพีรพล  เฉลิมพลสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายฐิติโชติ  ศุภวัฒน์วิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายทศวรรษ์  เขื่อนเพชร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายหลาวใส  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายทัณฑศร  เลิศนราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายภัสกร  บุษดี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายกายสิทธิ์  สีวลี โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายพลจันทร์  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงญาตาวี  เทพพนม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงแสงหอม  คำแสง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงศราศิณี  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงนภัสชล  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงประไพพรรณ  ชัยเดช โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงจิตชญา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงสุทธิดา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายภูติวัฒน์  วิวัฒน์พรไชย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายรุ่งยศ  มะลิดวง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธีรกานต์  ยอดเงิน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายพงศกร  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายจักรวาล  ชนิดกานน โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายณฐนนท์  ปิยชาติโชติกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายสกลพัฒน์  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายสัญญา  เสงวะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายธนเทพ  เลาว้าง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงพิมพ์นภา  โยนาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงสุทีทิดา  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงรติกานต์  เจริญนิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงกัลยรัตน์  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพัชรา  วูมะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงวิภาวี  เชิดชูวัลลภ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงวรัญธร  ปัญจวัฒนากร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ภาคย์สัสดีกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงชัญญา  เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงเบญจรัตน์  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายณัฎฐิกร  ทะนันชัย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายจิรวัฒน์  เขื่อนเพชร โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายชัยวิชิต  เล่าจะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายอดิเรก  หลักแต่ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายอรรถพล  หย่าจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงชนาพร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงนนทิชา  ยี่ปา โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงธัญทิพา  แซ่ยั้ง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงพุทธิชา  แซ่จาง โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงมอญอ่อน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงเดือน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงพิมพิดา  เลาฉาย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงรจนา  สะชิโม โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงสุชันยา  อเนกอุทัย โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงสิรินทรา  ฮองโยง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงจุรีพร  แซทู โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงฑิมพิการัตน์  เขียวมูล โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงพรสินี  ฮองโยง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กชายพลฑัต  ดอกผึ้ง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงยุพา  ไม่ปรากฏชื่อสกุล โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กหญิงณัฐวดี  สมแปง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงพลอยไพลิน  กัลยา โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายพัชรพล  มูลสุข โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงแสงนุ่ม  ไม่ปรากฏชื่อสกุล โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงแสงก่ำ  ไม่ปรากฏชื่อสกุล โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงชลาลัย  มูโยม โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายบงกชเพชร  พาซู โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แซทู โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงนิรชา  ไม่ปรากฏชื่อสกุล โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายนักสิทธิ์  นายหว่าง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายจ่ามปู้น  สามแสง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.4 คณิตประถม
506 เด็กชายศุภวิชญ์  คิดตรง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายอัครชัย  หมีจ๊ะ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.4 คณิตประถม
508 เด็กชายกร  ชาย โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายวิชยุตน์  กัลยา โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายณัฐชนนท์  อุดเจริญ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายพิพัฒน์  ไม่ปรากฏชื่อสกุล โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายพศิน  ว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงฉันทนา  เลาต๋า โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงนิภาพร  ถนอมวรกุล โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงดรณี  สมานชาญชัย โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงชุติมา  ดิเรกวาจา โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายทักษิณ  เต็มบุญหรรษา โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายฐกฤตธรณ์  ฐิรนันท์โภคิน โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายวงศกร  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายณัฐภัทร  เลาวือ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายสิทธิพล  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายไตรภพ  พนมไพร โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงพัชรินทร์  พนมไพร โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงพัทธวรรณ  สิงห์ทอน โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงวรรณวนัช  ชมภูศรี โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงศนิดา  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงศิรประภา  ทิพอิ่น โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงสุภาวรรณ  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงสุดารัตน์  ประสานเนรมิตร โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงอัญญาดา  เลาต๋า โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงรัตน์รีวรรณ์  เส่ซู โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงสกาวเดือน  ว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงวรรณพร  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงสุภัสรา  แซ่เฒ่า โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงวัทนพร  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงสุดารัตน์  ช่างตกแต่ง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายฐากูล  นุวงศ์ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายกิตติกร  พิกุลทองเกิด โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงศยามิน  สุรินต๊ะ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงสุวารัตน์  ตะแก โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายฤิทธิ์เดช  พาณิชย์สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายไกรวิชญ์  เลาหล้า โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายพิภพ  เลาเทาะ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายคงฤทธิ์  ยุวโรจน์อมร โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายพิทักษ์  สุขสกุลปัญญา โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 นายพิทักษ์  พนมไพร โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงปรานต์  แปงใจ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวแสงอิง  หลู่หมุ่ง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวกัลย์สุดา  พนมไพร โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงเกศณีร์  พระนิเวศน์ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงนุชรดี  แซ่เฒ่า โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงปรายฟ้า  พรมเทพ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงวราภรณ์  กิจโชคประเสริฐ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงวารี  เลาหรื่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 นางสาววิมลพร  พีระวุฒิทวีเดช โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงศิริขวัญ  เลาซาง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงศิริพร  พนมไพร โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงสุพิชญา  ทาดุู โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 นางสาวเสาวณีย์  พนมไพร โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงอรทัย  แซ่เฒ่า โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงอสมา  เลาวือ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวอุไรพรรณ  หว่างไม โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงแสงจิต  ไม่ปรากฏชื่อสกุล โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 นายสุธี  มูลสา โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นายณรงค์เดช  พาณิชย์สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นายธงไชย  พนมไพร โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นายสุภาวัฒณ์  กิจโชคประเสริฐ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 นายสุขทัพชัย  กระบวนพาณิชย์ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นางสาวศิวปรียา  อำพันธ์ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นางสาวรุจิกร  อุดทายะ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวจรรยาพร  เลาต๋า โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวจันทนีย์  พระนิแฮ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นางสาวจันทร์วิภา  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 นางสาวจำนวล  ไม่ปรากฏชื่อสกุล โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นางสาวเจนจิรา  เลาต๋า โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวชวิศา  ประสานเนรมิตร โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นางสาวธมลวรรณ  หว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นางสาวพรวดี  ว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นางสาวพรสินี  ว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นางสาวลักขณา  เลาหรื่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นางสาววรัญญา  หว่างไม โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 นางสาววัชราพร  เส่ซู โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวสุพรรษา  กิจโชคประเสริฐ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นางสาวสุพัตรา  ว่างป่อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 นางสาวกานต์ธีรา  มุงหมายวัฒนา โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นายจาย  ไม่ปรากฏชื่อสกุล โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงณิชากานต์  อิ่นป้อ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายอำนาจ  แวนแก้ว โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงธัญพิชชา  ปันสี โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงสุชัญญา  ฮองโยง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงสุภัสรา  เฮิมนาง โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 นางสาวลาแหมะ  ไม่ปรากฏชื่อสกุล โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงพัชราภรณ์  แซทู โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงจิรัชยา  ปัญญา โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงกันติยาพร  แสงเฮ่อ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
597 เด็กชายพงศกร  โก่งสายเงิน โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงเบญจมาพร  แสงเฮ่อ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายพรชัย  แสงสว่าง โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายพุฒินันท์  นันธิสิงห์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายบูชิต  ใจลังกา โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายคมสัน  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายธีรโชติ  กรองสติปัญญา โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายณัฐพล  รู้ดี โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายลิปิกร  นัดดาศรี โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายศุภณัฐ  โก่งสายเงิน โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายชัชชัย  ปัญญานาย โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายมนัส  ชนะวรากร โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายสมบัติ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงปริชญา  กิกลิ้ง โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงมานิตา  นายวม โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงนิตยา  ก่อหริ่ง โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงพัชรินทร์  ปิติกาญจนากร โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงกมลชนก  โตริ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายวรเทพ  กวางทู โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงนริศรา  อุดมพัฒนากุล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงณัฐนิชา  มหาสิงห์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงดารารัตน์  เขียวไสว โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงพิกุล  บุญตัน โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงชนิดา  จรรยาไพโรจน์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงวาเลนไทน์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงพิชญา  ภีระ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงชนิดาภา  กอสน โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงกานต์สินี  ก่อนเศรษฐี โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงศาลศณีย์  กรองมาดี โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงสุทธิดา  จำปา โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงโยษิตา  เกษม โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงปีนมนัส  นุ๊ดี โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงคีตติยา  กมลวุฒิกุล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงสิดาพร  โคมไพรคีรี โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายไวภพ  กวางทู โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายณัฐชนน  ขจรงามแท้ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายธนัช  ดนัยอรุณโรจน์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงวัชรมน  ปัญญา โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายจุลจักร  อภิธรรมา โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายณภัทร  โสภณกุลทรัพย์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายบรรลือศักดิ์  คำเขียว โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงกัณชนันท์  ใจยาว โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงชยาภรณ์  ชื่นทรวงจิต โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายพุฒิพงษ์  พนมไพร โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงนิชาภัทร  โกสุม โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงชญานิษฐ์  บรรทัด โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงนับพระพร  ทรงสุขใจ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  เต็มคำ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงอรุณทิพย์  เกษมโสภณพาณิชย์ โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนขุนยวม 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงณิชาภัทร  พุทธานุเสกสรร โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงจ๋ามคำ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงกีรณา  เพ็ญศรี โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงพิชยา  สุวรรณสังข์ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงอัคริมา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
652 เด็กหญิงเพชรลดา  นนทรักษ์ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ท้าวบุญสงค์ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงอทิตยา  ผาสุข โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายรัฐภูมิ  ลดาวัลย์โยธิน โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐ 1 ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายวีรชัย  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐ 1 ป.5 คณิตประถม
657 เด็กชายอติรุจ  จำเริญนโคทร โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐ 1 ป.5 คณิตประถม
658 เด็กหญิงใบเตย  มูลรัง โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐ 1 ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงวีรภัทรา  โสตสดับปกรณ์ โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐ 1 ป.5 คณิตประถม
660 เด็กชายชญานนท์  สุปรีชาธีรกุล โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐ 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายศรัณย์  ครองพิทักษ์ดี โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐ 1 ป.6 คณิตประถม
662 เด็กชายอติพล  สุปรีชาธีรกุล โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐ 1 ป.6 คณิตประถม
663 เด็กชายอภิเชษฐ์  กำจายขจร โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐ 1 ป.6 คณิตประถม
664 เด็กหญิงชนินาถ  สุภรัตน์ประไพ โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐ 1 ป.6 คณิตประถม
665 เด็กหญิงณิชกานต์  ฟูมา โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐ 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงวริษา  นะภา โรงเรียนตชด.บำรุงที่ ๖๐ 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กหญิงสุภาพร  ธนูศร โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1 ป.5 คณิตประถม
668 เด็กชายศิรวิทย์  นภาทอง โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงวันวิสาข์  วิทาคำ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1 ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายฐิติพัทธ์  กันนิกา โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1 ป.4 คณิตประถม
671 เด็กหญิงชัญญานุช  สุปราณีไพศาล โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1 ป.4 คณิตประถม
672 เด็กหญิงคำโบ้  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1 ป.4 คณิตประถม
673 เด็กชายนาคินทร์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1 ป.4 คณิตประถม
674 เด็กหญิงนภาลัย  ปรีชาสุขสันต์ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายอัฐพล  เลิศปัญญา โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายกฤษณะ  บุญชูฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงพิไลวรรณ  อ่อนสด โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงเจนจิรา  ณรงค์ไพรวัลย์ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงชลธิชา  กระจายความรู้ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงหฤทัย  นภาเรืองแสงทอง โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงอธิตยา  เลิศปัญญา โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายเก่งกิจ  อารียะ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายอิทธิบุตร  กรพาโชค โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายณัฐกิจ  เลิศขจร โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงศรุตา  ครองกาญจนกิจ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายวีรภัฏ  เงินใส โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงศุภานัน  บุญแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายพงศกร  ศุภารันตน์ประไพ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายสุกัลย์  ภีระจิ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงอภิญญา  ชัยอาจ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายยุทธพันธ์  พนาสูง โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายวีรภัทร  ไกรเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ป.5 คณิตประถม
693 เด็กชายสิทธิชัย  ศรีพรรุ่งเรืองดี โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายศรัณย์  มุ่งมิตรภาพ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงวิชญดา  ยาลังกา โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงสุดา  เกษมพูนสุข โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงสุริตา  ศักษ์อมรรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายอภิวิชญ์  แดงสุภา โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 นางสาวศิริพรรณ  ธรธรรมปัญญา โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 นายอภิรักษ์  พรสินวรกานต์ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 นางสาวชมพูนุท  ฤดีปราโมทย์ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 นายสันติชาติ  พรสินวรกานต์ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงพรทิพย์  ค้ำชูโคทร โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายศราวุธ  บุญชูอำนวย โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 นางสาววรินทร  คำแหง โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายธีรภัทร์  เครือวงค์ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายจิณณวัตร  ธนาปัญญาวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไชยา โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายเจตนิพัทธ์  กาวิชัย โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายดนุสรณ์  กอบจิตสะอาด โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงญาณวดี  ศรีสล้าง โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายนิติกร  จิตใจเลิสงาม โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงกัญญาณัช  ก้อนแก้วคำใส โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศักดิ์วัฒนเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายพงศ์ภัค  เซ่งเฮ่อ โรงเรียนบ้านปางตอง 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กหญิงกิรณา  เรืองกิจคณิต โรงเรียนบ้านปางตอง 1 ป.6 คณิตประถม
717 นางสาวสุกัญญา  นภาสกุลรัตน์ โรงเรียนบ้านปางตอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 นางสาวศิริพร  รักกฎหมาย โรงเรียนบ้านปางตอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 นางสาวหลู่  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านปางตอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงกษมา  แสงเฮ่อ โรงเรียนบ้านปางตอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงเนตรเพชร  นภาสกุลรัตน์ โรงเรียนบ้านปางตอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงบัวบาน  ชมมีลาภ โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงอารยา  มีพลังดี โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
724 เด็กหญิงสุนิสา  กิตตินุเคราะห์ โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
725 เด็กหญิงนันท์นพิน  บุญคล้อยตาม โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
726 เด็กหญิงเพ็ญศิริ  บุญชูศุภกิจ โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงนวนันท์  ยุวกติกานนท์ โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงอรนันท์  บุญชูรักษา โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 นางสาวหยาดพิรุณ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 นางสาวพรทิพย์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 นางสาวประภาพร  วงศ์ธรรมชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 นางสาวอาภรณ์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 นายวงศธร  อุทรมณีสว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 นายณัฐพล  ยี่ปา โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 นายธนวิชญ์  หว่างปอ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 นายสหรัฐ  แซ่หย่าง โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายพิรพัทธ์  ไพศาลพัทรกุล โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.5 คณิตประถม
738 เด็กหญิงชุดา  เจอสว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.4 คณิตประถม
739 เด็กหญิงศุภสตา  คงซื่อ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.4 คณิตประถม
740 เด็กหญิงวิภาวี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.4 คณิตประถม
741 เด็กหญิงพิมพา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.4 คณิตประถม
742 เด็กหญิงศรีสมร  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.4 คณิตประถม
743 เด็กหญิงแสงคำ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.4 คณิตประถม
744 เด็กหญิงมิ่งกมล  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงสายพิณ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงวิรินทร์  วารินทร์สิริ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กชายเอ็ม  สายแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงอัมพร  ฉัตรพงศ์เลอเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงทัศนี  ม่านฟ้าสีคราม โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายปรัตถกร  อ่อนแพง โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายกมลทรรศน์  พานทอง โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายวสันต์  ไพรแก้วมณี โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายวรพงษ์  เล่อกา โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงจรัสศรี  สายพงษ์ไพร โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงสารภี  ฐิตินันท์ปรีชากุล โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กหญิงอรฑิษา  เกียรติยิ่งสง่า โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงดรุณี  เพียรขวัญ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงอาภา  ปรัชญาจรัส โรงเรียนบ้านคาหาน 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ขัติยะวงค์ โรงเรียนบ้านคาหาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงสิริกร  จิตรดำรงค์รัตน์ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงสรัลพร  ธงชัยชนะ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กหญิงวราวี  ปิยชาติศรกุล โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กชายนวพล  ชนะชูเจริญ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายปิยวัฒน์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.5 คณิตประถม
765 เด็กชายชัยพัฒน์  อาทิตย์อุไร โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายทศพล  หน่อสีดา โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงเครือฟ้า  รู้ดี โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายสุภกิตต์  ธารีพิทักษ์ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กชายณัฐพงศ์  ปิยชาติศรกุล โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงสิริรัฐ  ปิยชาติศรกุล โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงศรีวิลัย  พรชัยวสันต์ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงเกสรา  พรชัยวสันต์ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงณัฐริกา  ศิริมงคลพิศาล โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปะแอ๋ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กชายสิทธิชัย  ไพรสุริยะ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กชายภูรินทร์  รุ่งรัตน์เลิศสกุล โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กชายธีรพงษ์  อาทิตย์อุไร โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายจิระวิน  จีรพัฒน์พงศ์ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กชายนิธิกร  จะตี๋ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายลัทธพล  เลายี่ปา โรงเรียนบ้านน้ำริน 1 ป.4 คณิตประถม
781 เด็กหญิงณัฐธิดา  ยาเขต โรงเรียนบ้านน้ำริน 1 ป.4 คณิตประถม
782 เด็กหญิงจิรภัทร  ลี้วงศ์ดำรง โรงเรียนบ้านน้ำริน 1 ป.4 คณิตประถม
783 เด็กหญิงนัดดา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านน้ำริน 1 ป.4 คณิตประถม
784 เด็กชายโชคชัย  แซ่หลี โรงเรียนบ้านน้ำริน 1 ป.5 คณิตประถม
785 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อย่างจัง โรงเรียนบ้านน้ำริน 1 ป.5 คณิตประถม
786 เด็กหญิงนารี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านน้ำริน 1 ป.5 คณิตประถม
787 เด็กชายเอกวิทย์  ทวีเลิศวุฒิกุล โรงเรียนบ้านน้ำริน 1 ป.6 คณิตประถม
788 เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวยา โรงเรียนบ้านน้ำริน 1 ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงจิดาภา  วังรินทิพย์ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1 ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงจินตนา  ตะแซ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1 ป.6 คณิตประถม
791 เด็กหญิงรินลดา  แซ่โกะ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงบุษบา  แซ่ลี้ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กหญิงราตรี  แซ่ย่าง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงจีรพร  คำดี โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงแสงส่วย  - โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กชายอาทิตย์  กุนนะ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงเปมิกา  โกต่า โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 คณิตประถม
798 เด็กชายวรัตถ์  แซ่จาง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 คณิตประถม
799 เด็กชายสุรชัย  แซ่หล่อ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 คณิตประถม
800 เด็กชายณัฐพงศ์  แสนลี่ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 คณิตประถม
801 เด็กหญิงสุวรรณา  จะจู๋ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 คณิตประถม
802 เด็กหญิงญาดา  แซ่ตง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กหญิงอ่อน  - โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กชายธงชัย  อินตา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กชายสิรดนัย  ใจ๋ใจ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 คณิตประถม
806 เด็กชายศรัณย์  แซ่จิง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
807 เด็กหญิงวริสรา  เกษมสิริพงษ์ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
808 เด็กหญิงณัชชา  ลุงอ่อน โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
809 เด็กหญิงอสมา  วิศรุตมัจฉา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
810 เด็กหญิงอรจิรา  นงยา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
811 เด็กหญิงขนิษฐา  เลาลี โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
812 เด็กหญิงสิริธร  มาศส่วย โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
813 เด็กหญิงบัวชมพู  ตรีสิทธินพคุณ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
814 เด็กชายชยานันต์  ปวงแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
815 เด็กชายพลทัต  มะวาจา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
816 เด็กชายพิชิตภูมิ  ทุนไฮน้อย โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
817 เด็กหญิงมนีมนฑ์  สินเกา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 คณิตประถม
818 เด็กชายธนทัต  แสงคำ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายธิติพงษ์  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายพลากร  ดูจา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายธนัส  - โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงรัมภาพร  เลามู โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเปา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงภัทรทราพร  อาจหาญ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายวัชริศ  อะเม โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายนันทวัฒน์  สุขทอง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงขวัญมณี  - โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงณัฐฑิชา  แดงจันทร์ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงจ๋ามเงิน  - โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายหน่อคำ  - โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายนภสินธ์  มูลอุ๊ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงศุทธนุช  - โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงมาย  แทนรินทร์ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายรัฐนนท์  แซ่เช่ง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายนนทพัทธ์  แก้วดา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงนุชวรา  - โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายฐิติโชติ  สุวรรณะ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายพุทธิพงษ์  ปีระกรรณ์ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายกานต์  - โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายพนัชกร  - โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงอภิปรียา  ปานบุญ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงสุธาวัลย์  สุพรรณ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงสกาวเดือน  แซ่ถัง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงอารียา  - โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงชนิภา  แซ่ย่าง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงอารีรัตน์  มาด โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงศรีสุดา  ใจเข้มแข็งดีเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายเพชราวุธ  สี่อมรวัฒนา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายพงษ์เพชร  อารีเพื่อน โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กชายดนุพล  โลยี่ปา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงกันต์ธิดา  เลาหมี่ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กชายแสงสุริยะ  พฤกษาสกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายอนันต์ชัย  ขันติศิลาชัย โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายธีรศักดิ์  สินจ้าง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายธนดล  สุจาง โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กชายพนิตนันท์  คำมล โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กชายสุริยา  แปคู่ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กชายณัฐพล  แก้วดา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงสุพรรณา  พิกุล โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงศุภนุช  ลำปายเจริญสุข โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กชายโกวิท  จะหา โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงภัทรวดี  ดำรงค์ชีพ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายปวริศ  อินต๊ะสาร โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กชายวิมล  ไอยี่ โรงเรียนบ้านน้ำฮู 1 ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กชายสิงควรรณ  สุภาคำ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 คณิตประถม
866 เด็กชายปรีดา  พึ่งไทย โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายรุจรวี  โอ๊ะเรือนแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายชนะชัย  ชำนาญหมอ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงณัฐสุดา  ท่ออิ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงธันวา  บุญลือพันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 คณิตประถม
871 เด็กชายธนโชติ  ตามอย โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 คณิตประถม
872 เด็กชายศักดินนท์  เรืองทาน โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 คณิตประถม
873 เด็กหญิงมีนา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 คณิตประถม
874 เด็กหญิงหนูดี  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 คณิตประถม
875 เด็กหญิงปาลิตา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 คณิตประถม
876 เด็กหญิงวาเลนไทน์  วิสุทธประเสริฐ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ก่อยยันนะ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงญานิกา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงอรอนงค์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงปภานันท์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงจิตรารัตน์  เต๋จ๊ะ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงอลิสา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงสุทธิชา  ลำลอง โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงโศรยา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายศักดา  พลขันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงสุณัฐชา  ไชยธรรมมา โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงลลิตา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงอาทิตยา  สุกาวาส โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงสุชาวลี  ปวงฟู โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงชลดา  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายธัชกร  คลอดศรีเป็ง โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ 1 ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กชายวัศพล  เลาซาง โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 1 ป.6 คณิตประถม
894 เด็กชายอาทิตย์  วงศ์ตระกูลซ่ง โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 1 ป.6 คณิตประถม
895 เด็กชายธีรธร  เลาหรื่อ โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 1 ป.6 คณิตประถม
896 เด็กชายนรวีร์  วงศ์ตระกูลซ่ง โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 1 ป.6 คณิตประถม
897 เด็กชายสุรเดช  กิจรุ่งเรืองดี โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 1 ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายอธิชนม์  กิจโชคประเสริฐ โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 1 ป.6 คณิตประถม
899 เด็กชายอภิชัย  นายหว่าง โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 1 ป.6 คณิตประถม
900 เด็กหญิงชลิตา  กิจโชคประเสริฐ โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 1 ป.6 คณิตประถม
901 เด็กชายอนุสรณ์  เลาต๋า โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 1 ป.6 คณิตประถม
902 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เลาหลื่อ โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 1 ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงศุภจิตรา  เลาหลื่อ โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 1 ป.6 คณิตประถม
904 เด็กชายชินวัตร  วงศ์ตระกูลซ่ง โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 1 ป.4 คณิตประถม
905 เด็กชายชนัดพล  เลาต๋า โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 1 ป.4 คณิตประถม
906 เด็กหญิงรัชนี  เลาหรื่อ โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 1 ป.4 คณิตประถม
907 เด็กหญิงชลิตา  นายหว่าง โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 1 ป.4 คณิตประถม
908 เด็กชายข้าวกล้า  ฟูเกียรติธนชัย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
909 เด็กชายธนัท  สร้อยเพชร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
910 เด็กชายวรัชญ์  วงศ์วิชิต โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
911 เด็กหญิงร่มฉัตร  ฟองวารี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
912 เด็กหญิงปุณณฌา  องมล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
913 เด็กชายวัทธิกร  วิรัชลาภ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
914 เด็กชายบารมี  นฤนาทเมธีกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
915 เด็กชายชนาธิป  ธยาน์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
916 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
917 เด็กชายจักรภัทร  พุทธก้อน โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
918 เด็กชายฉัตรเพชร  หลักฐาน โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
919 เด็กหญิงณัชชา  ศรีสุนันทา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
920 เด็กชายภานุพงศ์  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
921 เด็กชายภูมิมาลา  มูลสระดู่ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
922 เด็กชายสิทธินันท์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
923 เด็กชายภูธเนษฐ์  ยิ่งนำสมัย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
924 เด็กชายภาคิน  แก้วแท้ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
925 เด็กชายธนกฤต  ภาคย์สกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
926 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขโอรส โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
927 เด็กชายจักริน  ศรีบุญมา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
928 เด็กชายกฤษณัฏฐ์  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
929 เด็กชายธนภัทร  หมอยา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
930 เด็กชายอนาวิล  เวทส์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
931 เด็กหญิงฐนิศรา  ธงทอง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
932 เด็กหญิงณิชา  วงค์มัจฉา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
933 เด็กชายปัญจพล  ทรงเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กชายพิชญนันท์  โควาวิสารัช โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กชายรวีโรจน์  ดุลยไชย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กชายธมนชาดล  บุญคำมา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กชายพศิน  เหล็กสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กชายศุภวิชญ์  ผ่านภพพนาสันต์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กชายหน่อเมือง  กฤติบุญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กชายอัครชัย  ฐิตินันท์พัชรกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงพัชรพร  ทิมินกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงพิมพ์นารา  มูลสระดู่ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงณิชณกุล  อปินะ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พระวิสัตย์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงศรัณย์พร  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร  ไม่โรยรส โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงพิมพิกา  จองหว่าละ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กชายน้ำปาย  เพ็ชรอุไร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงสิรภัทร  นันทเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงณัฐชญาภัทร  ดารารัตติกาล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงรสนันท์  ปัญญะ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงสุชานาถ  เปรมสุนทร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงธันยภรณ์  สง่ากูล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงนารีรัฐ  กอบทรัพยากร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กชายทิษฏิ  มานะจิตต์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กชายสิรธีร์  บุญทา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงชนันท์ชิตา  จิรพาณิชษกูล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงชมพูนุช  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงญาวดี  เหล่าดี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วังวิเศษ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงสมฤทัย  ศรคำ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงจรวยพร  เลี้ยงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงธัญญกานต์  กันทะวัง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงฐาปนีย์  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงอติพร  นานาวรรณาคาร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงกนิษฐา  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงจารุนันท์  ภูริโรจน์ภาคิน โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงพิยดา  กาทองทุ่ง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงรสสุคนธ์  ยอดแก้วเรือง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วงศ์สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  แซ่ว่อง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงรัชนก  วรคันธา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กชายธนภัทร  สอนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายวีรภัทร  กรพิทักษ์รักษา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายวศิน  สุขจิต โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายสุวัฒนา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายจีรศักดิ์  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายชัยวุฒิ  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายปวงชน  พุทธวงค์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายพงศ์พัทธ์  สารวิน โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายพงค์พล  ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายศุภกร  สิทธิเวช โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายสิรวิชญ์  ซาวยา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงสิรามล  ธรรมใจ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงณัฐพร  กิณเสน โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงดลนภัทร  เทพประสาร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงนารีรัตน์  รัตนกุล โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงแพรวาวรรณ  ชาติ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงรสริน  เชยวัดเกาะ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงศิริวรรณ  ชุมชัย โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงจิรนันท์  สังเกตุใจ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงนงนภัส  นาคหิรัญโสภณ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงภัทรวดี  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงวรัญญา  ซาววงค์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงมนกานต์  ตฤษณาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงณัฐธิดา  เนตรนภากร โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงสุชาดา  เนตรเฉียบแหลม โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงอมรกานต์  เทียนแท้ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงพี  เวยหยื่อ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงคุณัญญา  ลืนคำ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงพิชมญชุ์  บัวดี โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม