รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายศิวกร  ชุติพร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายปิยทัศน์  ชาญเชิงลม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตกร  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายบุพชัย  วงศ์บัว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายศิรศักดิ์  เต็มศิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายศิวกร  อารัญภาณุ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายอภิวัต  ใจดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายภูวนาถ  อุทิตสาร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายอชิตะ  เกษมสุขสกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงทยิดา  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนัฎศิริญา  จันทร์โสภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกวินี  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชญานิศ  ลือพาณิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนิยนันท์  เรืองรองวรรษ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพุทธิดา  วิศรุตมัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงภาณิชา  วุฒิจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสุภชา  เมตุลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกฤติยา  บุตรนาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวิชญาดา  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายชัยชาญ  ว่องสาริกัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธมลวรรณ  แนนดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายกฤติพงศ์  จันทรโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงยลธิดา  วาณิชศรุต โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฐพล  คำตา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงมีกาณ  เจนนี่ เวอร์เนอร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปณิสตา  เปี่ยมสง่า โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงอนันดา  อินทกสิกร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายพัชระ  พลหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายภีมวัจน์  เวียงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายสุธินันท์  คำวิโส โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายจิตติพัฒน์  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายพีรวิชญ์  เถาหมอ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายวรเมธ  ทองเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายอภิภู  เกษมสุขสกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายภคภณ  วิริยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฏฐธิรา  จารุการ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสงธนู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สีทา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกรรณ  อาจวิชัยดำรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจิรัสยาภา  เขมะปัญญา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงชญานิน  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงธันยพร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงลลิดา  ศรีลาดเลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิทธิไกรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายธเทพ  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายสิรสินธุ์  สกุลเดช โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายธนวัฒน์  วิศรุตมัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายปุณณสิน  จันเต็ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายณพมงคล  คูสกุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายวัชรพงษ์  เงาสมรูป โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปทิตตา  ชาญเชิงลม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงนิชชาญพิชญ์  บริสุทธิญาณี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฐชยา  รัตนโกศล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงสิรินดา  ชาวนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัชชา  บัวจงกล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธัญจิรา  อัศววุฒิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เบ้าธรรมสิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงวรัญญา  ศิริวลัยกร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แสงโชกุน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงภาณิชา  วิศรุตมัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงมนปรียา  ไชยทองศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงยศวดี  วงศ์ศรีทา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงรัตนากร  ไชยยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายธนกร  สุวรรณไกรษร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายศตวรรษ  เชื้อหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกัญญณัฐ  คำภีระ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายอัษฎาวุธ  ปุเรนเต โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายนันธวุฒิ  แสนสา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายอภิสิทธิ์  ผิวขำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายกิตตินันท์  ถิระอัมพรพิชญ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงปิยดา  จะรดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายรามิล  พาลึก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายคฑาภพ  อ่ำยศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงสุมินชญา  ชัยปัตถา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพัชริดา  พาลีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงฉัตรมุก  มีประเทศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงธิดารัตน์  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงจารวี  คงอยู่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงจิรนันท์  ไชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงภูมิพัสวี  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงจรีวรรณ์  สุอริยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอิษฎาอร  ผิวเรืองนนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นามวงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณิชกานต์  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพิมพิษา  พันระนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงผ่องมณี  สุวะนาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงเยาวพา  แก้งวัง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายวรปรัชญ์  พูลศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงธัญญกร  ศิริกุลพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงอภัสนันท์  ศิริยิ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพิชญาพร  อยู่ทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงกุลภรณ์  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงปรีชญาน์  อารมณ์เพียร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายธนวัฒน์  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  จำปะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงวรัทยา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายภาณุพงศ์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายวิชชากร  ประทุมมาตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงพลอย  มาคุณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงภูอิศรา  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงณัฐฐาทิพย์  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกมลชนก  ชาภูบาล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณัฐกานต์  หลาบโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายวันมงคล  ชาตรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายชลสิทธิ์  ติยะโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายพีระวัฒน์  แก้วชู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงอรณิชา  ยงยันต์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายปัณณวัฒน  วาปี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายเทพฤทธิ์  แสนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายไชยวัฒน์  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายชิตฑิพงศ์  โมมะณี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายวัณเฉลิม  แดงอาจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายศุภากร  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงสิรินภา  แมคเฟอร์ลีน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงปลายฝน  วงศ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงศศิกานต์  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงชนิกานต์  จันทร์ทวี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงโยธิตา  ไชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงศตนันท์  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงสมฤทัย  ฮวินวัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงอุ้มบุญ  กุณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงสุภัสสร  สุวะนาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายอามิน  อินทะสร้อย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายเทพทัต  โนรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปัณชญา  เผ่าหอม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงรัฐนันท์  ใจช่วง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายนัทธพงษ์  ศรีโยหะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงปลายฟ้า  ธรรมมะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงสวิตตา  วรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงปาริชาติ  เทพสุริย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงอธิชา  ทรงวิชัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงนันทิชา  สุขอ่ำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงสุธัญญา  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายสิงภัทธ์  สุริยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายศักยะ  หิมะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงชนันภรณ์  รอบคอบ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมบุตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงกนกวิลัย  ราชิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงรัชดา  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงพิชชาภา  บุญวาล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงตรีชฎาภรณ์  คำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงชลนิกานต์  คำบ่อ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายพณิชพล  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ก่อวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายศุภเชษฐ์  วรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายพลวัฒน์  มงคุณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงศวิตา  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายศักรินทร์  เหมแดง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงณัฐกานต์  เวหะวิริยะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงอาทิตยา  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายณัฐภัทร  ทองบพิตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงอารีย์ญา  กุลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายบวรภัค  เตชะจันตะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายฟาร์โรห์  รัตนสถิตกูล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายจิรภัทร  ตั้งรัตนไพศาล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงจิดาภา  รณนุวัติกุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธีระธาดา  นาหัวนิล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพิทยารัตน์  ธิพรพรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีมันตะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพิชชาพร  ชูศรีสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงปนัดดา  เคนตรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงเพชรดา  ชำนินอก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายชินาธิป  สมหวังสง่า โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธนบดี  สดใสสิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายขจรพัฒน์  ธูปหอม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายชัยชาญ  จำนรรจ์สิริ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายชาญชัย  จำนรรจ์สิริ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายณัฐดนัย  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปพนศักดิ์  เต็มศิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายราชวิทย์  กงกาหน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายอมรชัย  สิเนหะวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงภาพิมล  ธงไชย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงชัญญานุช  ฉิมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกนิษฐา  พัศระ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธัญชนก  วงศาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพวงชมพู  ถาวร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายศักรินทร์  กำแหงพล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายกตัญญู  โสภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายทฤษฎี  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายจิรกฤต  ภู่จีน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายธนาธิป  ปะทะวัง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงศิริมา  ไหลหลั่ง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปภาวรินท์  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอัญชลิญา  เสียงอ่อน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปาณิสรา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงมุกดา  คำพิลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอารีรัตน์  เขื่อนหมั่น โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพลอยสวย  ผากา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายกฤตเมธ  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงนุสบา  กางโสภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสุชานันท์  สวัสดิ์วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายปิยะพัฒน์  รัชอินทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงชนิดา  สุระวงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงศิรภัสสร  คำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงรมิตา  จันทรโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงเปรมปริภัทร  ฝูงใหญ่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายสถาพร  พลโลกา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอภิสมุนต์  แสงบุญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงกัลธิชา  ไชยยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอภิชญา  คนหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงนิภาวรรณ  นุศาสน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีเข็ม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงประภัสสร  ชินโสม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายชานน  สิงห์ศร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงณภัทร  บุญมาวงษา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพรพรรณ  ญาติบำรุง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายนิพพิชฌน์  หุตะโชติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายเดชากุล  อัคศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพราววรี  น่วมนวล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงสุชัญญา  สวัสดิ์วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงศิรินทรา  ทองชุม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพรรณธร  พิบูลย์วัฒนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายกัษณ  ภูวภรณ์กุล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายสุนันธสิทธิ์  โคตรสขึง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายณัฐวุฒิ  อรรถมนัตถุ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงวิภาดา  เติมจิตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปณัฐนันท์  พลราชม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพัชรมัย  ทองขันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสุชานาฎ  ภาคนาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณัฐชญา  เหง้าโอสา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงชณัฐกานต์  อุดโท โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสุจิตตรา  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพัชรศรี  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกุลธิยา  ประสารศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสิริกัลยา  พันธ์คูณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายพงศกร  สุพร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสุภัคษา  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวิศรุตา  มลาวาสน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงศิริกานดา  โชคศิริกุลกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายกันต์ธีร์  พระเขียนทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายขุนพล  บุตรศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายโภคิน  ภาคภูมิ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายรัฐชา  มะหะหมัด โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณิชาภัทร  รัตนวัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณัฐฑิชา  เบญมาตย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปาริชาติ  พลยงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวบุญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงภาวนา  กำแหงพล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงปณิตา  ไวว่อง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปริยากร  บุญตาแสง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงนิธิพร  ก่อวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงเนตรทิพย์  พรหมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายณัฐพงศ์  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธารารัตน์  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายชนะชัย  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงพงศธร  ชาวไธสง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงเกตน์สิริ  เธียนชัยวัฒนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงฐิติยา  นนทะนำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงมุกธิดา  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงชนิกานต์  สุขี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงภัทราพร  วรรณประภา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีอุบล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงนภาวีร์  วิริยธนชิต โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายมหรรณพ  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายชโนทัย  สกุลศรีผ่อง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธนกร  นามจันทรา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พิกุลศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายธันวา  ศรีประสงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนิรัชพร  อานันท์ชิติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงวรรณพร  มูลพรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงมิญาวดี  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสิรินดา  คำเขื่อง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงวราภรณ์  เสือเงิน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงมธุรดา  วุฒิปราณี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงจิรปภา  เกษงาม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายสุทธิพจน์  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายณัฐพล  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายกิตติศักดิ์  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายภัทรดล  กดแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายเดชาวัฒน์  พรมอวน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายประวีณ  ไฮคำสี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายตรีทศเทพ  อินทรพรหมมา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายธนพงษ์  ยศทนันท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงภลินี  ศรีพอ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายภานุพงษ์  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปาริตา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายมนัสวิน  มุนนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงปราถนา  ผิวเรืองนนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงมนัสนันท์  คำตา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายรัชพล  สุพร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธนกร  รงค์ทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงจันทรรัตน์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงชนาภา  อุคำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงศิริยาภรณ์  ปุยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายพัชรพล  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายธีรดนย์  คนหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายรชานนท์  ยิ่งสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายอชิตพล  มหาอุป โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายธนวัฒน์  สมบุญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงชลิตา  วิชาผา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงจิรภิญญา  สุภรินทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายศิริพัฒน์  เหล่าไทย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสุวภัทร  โสพา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงศสิณา  ไชยยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงศุภัชญา  บุตรทศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงธิดารัตน์  ขันแข็ง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงธนัชพร  ชัยนนท์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธนากรณ์  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงณัฐชยา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายธีรภัทร  ไชยายงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ทองออน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสุทธิดา  จันทรโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงศิวพร  สุริยวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายสกลวัฒน์  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสุพินญา  ภาคภูมิ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายทักษดนย์  โนนสูง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายไผทเฉลิม  วงค์ศรีทา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายฐาปกร  ทองชุม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายธนวิทย์  ทองปัญญา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายโกมินทร์  ชาลี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายนฤชา  สุริย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายทินภัทร  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายโตณณากาน  หนูปาน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายเมธา  ทองสืบสาย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายภากร  วาลีพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายธนกร  จำเริญศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายธีระพงษ์  กุโบลา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ผิวขำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายธนกร  อัมมะโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  บุตทศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงศิริโสภา  ไกยะวินิจ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงกนกกร  สิงห์สุ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณัฐณิชา  นามสง่า โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงญาดา  คำปัน โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงหทัยชนก  โมลานิล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพรนภัส  สีแดด โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอนงค์พร  วงษาเกษ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายอัครเดช  อินธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงพัทธวรรณ  พุทธวรรณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงศิริวรรณ  วงค์กระโซ่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายวีรินทร์  มุกดาฐิติกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงอัญมณี  วงศ์วรรณกร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงวันสิริ  เกษร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงศุภานน  อนันต์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงเจนสุดา  พลภักดี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอภิรัชดาภรณ์  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงชิชญา  อินนา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงอนัญญา  วงษ์พุฒ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงปภาดา  มินตา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงชญาภา  รุ่งอนันตทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงธัญญ์ชนก  หิรัณยัษฐิติ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายสุรบดี  ด้วงพรหม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายเจษฎา  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายพุทธารักษ์  เผ่าหอม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายวิชานน์  พลลาภ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายธนกฤต  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายญาณาธร  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงญาณิสา  ถูกจิตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงรมย์นลิน  มีพันลม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงณิชาภา  แสงประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงสายสลิล  ประสุนิงค์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพิณทองทา  พงศ์ภัคพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงนันทิดา  สุขอ่ำ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงสุเมธินี  คำบ่อ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายกิตติศักดิ์  พาลึก โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงภควดี  สิทธิกานต์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายศิริพงษ์  คงรอด โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายกัมปนาท  แผ่นพรหม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายนิธิ  เวืองวัง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพรนภา  จึงชอบธรรม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงอริสรา  บุญกุศล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายจิระยุทธ  บุตะเขียว โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงสุพิชญา  โพธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ขินาวัง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงจิดาภา  ณัฏฐ์ภูปภพ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายสิรวิชญ์  วงค์โพนทอง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายชาญณรงค์  อุจฉกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงระพีภรณ์  ไชยชุติกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงชวิศา  วังคะฮาต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงชัญญา  ปลายด่วน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงชวิศา  วังคะฮาต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงดิษฐ์ลดา  ทองมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ผดาวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายธนัช  สุเพ็งคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายธรรศ  จันทรสาขา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กิมโล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายกิตติภพ  กุมภิโร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายปัณณธร  พันธ์วงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายณัฐชนนท์  พรมจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ศรีสังขาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงชนนิกานต์  บุทธิจักร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงไปรยา  พานชัยพิบูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายปรีชาพล  สิทธิสาตร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายภัคพล  อุคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายคมชาญ  สกุลไทย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงบุญญอร  จันทร์นนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงธนพร  วรรณพงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงสุชานาฎ  พันธ์วงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงรุจิกาญจน์  ธนโชติบุญพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงเอวิตรา  มูลพรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงหยกผกา  มณีทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายธนดล  บุญประคอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงอักษราภัค  วงศ์สุรเกียรติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายพีรพัฒน์  จิรไพศาลสกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ศรีทิพย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงกรกนก  บุ้งทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงญาดา  พลเยี่ยม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงสุภัณชนก  พรมจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงอมรรัตน์  โชติมุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงเรข์ณพัศ  สุวรรณปริสุทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายภูเบศ  ลิ้มวัฒนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายชนนน  นนท์สระเกษ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายชนุดม  ราชริวงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายคิรากร  วิทยาวัฒนกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายชินโชติ  ป้องศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายทฤษฎี  พงษ์ประเสิรฐ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงสุทธิกานต์  จับบาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงวรัทยา  คล่องแคล่ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงวรัญชลี  สารีแผลง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพัชริญาน์  พัชรวรพงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายปิยะวัฒน์  ทิพย์มณี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายณันทภพ  เสนามาตย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงวิรดา  เชี่ยวชาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงสุตาภัทร  สวดบุรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายนันทกร  วิสิฐเรืองสกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงชนากานต๋  ยืนยั่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ไชยมาตย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงน่านฟ้า  เจริญทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงสรัลพร  จันทร์สว่าง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงรินลดา  สิริวัฒนชยกร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงญานิศา  วงค์เสน่ห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปุณยวีร์  ใจช่วง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายภัทรวรรธน์  บุตรวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายบวรชัย  สุขชัยบวร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายภานุวัฒน์  วงศ์พัฒนวุฒิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงวรรณนิสา  สัจจมุกดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงทัชชกร  รุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงลลดา  วัฒนาศศิกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอาทิตยาพร  นุ่นเส้ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายชาญพิชัย  จันปุ่ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงกนกภัทร  อุปสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายธนวัฒน์  พันธา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงเพชรมุกดา  ชัยบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายภคิณ  ยงกิจถาวร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพนิดา  ทองโบราณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงญาณภัทร  วงศ์สุรเกียรติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมพ์ลี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพิยดา  เดชกุญชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงปัญญ์ชนก  ศรีโยหะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกมลชนก  ดำรงดาลัยพงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงแพรเงิน  ศรีประสงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณิชาภัทร  คงศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงสุมาวดี  กิตติวุฒิไกร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงหฤทชนัน  พรหมจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายประธาน  สมผล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงลลินันต์  จันทรนิธิพงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงรัตนาวดี  บุญทา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงพิชชาพร  จารพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงศรุตา  ศรุติรัตน์วรกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงกุลธิดา  จันทรโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงปภาวรินท์  พิกุลศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงเมธิสา  โทนุสินธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงฑิตฐิตา  วันคลี่ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงสร้อยมุก  พงษ์ประเสิรฐ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายณัฐภัทร  ตั้งดำรงวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงนัทธมน  มะโนธรรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงฐิตาสิริ  ธนโชติบุญพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงทักษอร  กุลสุทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงต้องใจ  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายณัฐวัฒน์  กลางประพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงเขมิกา  ปัจฉิมะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงสุวิชญา  ผานิตกุลวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายณัฐก์ชนนท์  ศรีสด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงชนกนันท์  เจริญวุฒิมากร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายฐปนรรฆ์  เทพสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายปุณวัฒน์  คัชมุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงนันท์นภัส  หิรัญอร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกนกพิชญ์  อิศดิศัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงนราพร  บุญสุทธา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ดำรงดาลัยพงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายพฤษชาติ  ถิตย์ฉาย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงอภิชวรรณ์  อินทรพรหมมา โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายพีรพัฒ  อินพรมมา โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงฐิติชญา  คุณแก้ว โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงอมินตยารัตน์  สวรรณา โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงพนิตนันท์  ซามงค์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เพียรดี โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงธัญกร  พ้นภัย โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงสุวรรณฉัตร  สุวรรณเอี่ยม โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงชลธิชา  ทองพั้ว โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงปวีณ์นุช  อุทธศรี โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงโมทามิ  ผิวงาม โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงณัญทิฌา  ดาเหม็ง โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงกมลชนก  สกุลไทย โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงฐิตาพร  รัตนศรี โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ซาเสน โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงกัลยาณี  จอกนาค โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงวันวิสา  ธนโชคอิศอุทิศ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายกิตติพงศ์  อุณวงศ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงพรรรณพิรีย์  อุทธศรี โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงสิดารัศมิ์  สุภกุล โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงปวริศา  สอนจันทร์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงวีร์สุดา  สิทธิทองสี โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายพนมกร  ศรพรม โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายปุณณวิชญ์  มิควาฬ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายชยานันต์  โหว่สงคราม โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงเลิศลักษณ์  บทไธสง โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสาธินี  นาจรินทร์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงกมลชนก  พรมภาค โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายนิธิพัฒน์  เหมเชื้อ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงสวภัทร  ไชยช่วย โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงรัชนีกร  แก้วเนตร์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงณัชชาวดี  ปัญญาสาย โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงจรัสพร  ปาวงค์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ซามงค์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงภาวีณี  รุ่งโรจน์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอัจฉริยา  รักดอนตาล โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงปลายฟ้า  ผิวงาม โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงสุมินตรา  เมืองจันทร์ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายยศภัทร  สันติภักดี โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายศาสตราพงษ์  ร่วมทอง โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงอารยา  สุวรรณมาโจ โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงชนิดา  กุลนา โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงกัณฐิกา  ยืนยง โรงเรียนชุมชนดอนตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายณัฐดนัย  พันธ์มะหา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายอาร์โนลด์  สีทำเนียบ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงวรรษิตา  คำปัน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายอนุรักษ์  จวนเกาะ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายอนุชา  โทนทา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายปรเมษฐ์  ราชิวงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงกรรณิกา  บุญวาล โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงปิยรัตน์  กุมารสิทธิ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงวิญาดา  รัตนะ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงรุจิรดา  ตาลเอี่ยม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงธนาพร  ศรีวิชา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงรุ่งทิวา  โพธิ์กระจ่าง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายฐิติวัส  ทองกาน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงปานตะวัน  บุนนท์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงพอเพียง  ใจดี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
543 เด็กชายธนพัฒน์  แสนวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
544 เด็กหญิงฑิฆัมพร  โนรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
545 เด็กหญิงณัฐวรา  เกษียร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
546 เด็กชายนนทวัชร์  เจริญสุรวัฒน์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายฤทธิเดช  วาหา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงกนกพร  หล่าชาญ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงธิดารัตน์  พังภัคดี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายสุรเกียรติ  เกลี้ยงตะพงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทอง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายอนุพงษ์  บุตรนาม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงจิราภรณ์  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงปิยวรรณ  บุญตาแสง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงอาริสา  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายศุภกร  สุ้มมาตย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงธารารัตน์  ตาคำกุ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงมัลลิดา  แสนจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ราชิวงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงกานต์ทิตา  ว่องไว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงกฤตติยา  พลประเสริฐ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายนิรมิตร  ธรรมทวี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายสถาพร  สายแวว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายกิตติศักดิ์  เสนาะโสด โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายอมรเทพ  ไชยรัตน์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายชาคริต  พรประสิทธิ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงสุภาวดี  บางทราย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายนิติพล  แถมสมดี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงชลธิชา  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงอนุชศรา  จ่ายก โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงอราภา  ยืนยง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงดวงกมล  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงบุษบา  พรหมหลาว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  คำพิลา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงเมทวดี  ต้นสาลี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายปรมืนทร์  ยอดวงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงกัญจภักดิ์  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายอัครพล  โทนแก้ว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายกฤษดา  โนนสูง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายธีระพันธ์  อรรคศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายนครินทร์  สีโนนสูง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงชฎาพร  โพธิ์กระจ่าง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายโชคดี  คำแก้ว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายพีท  ไชยวงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  รูปดี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายสุทธิชัย  ไวยะพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงกมลทิพย์  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงปภัสรา  วงศ์ศรีทา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงอัสมา  โดยมังสา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงณรินทิพย์  ชูรา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงไพลิน  แอ่อุ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงธิฌา  แก้วมงคล โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายณัฐวัฒน์  ซาเสน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายภูวนัย  สาระเกษ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายพงศธร  เมหิ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายจีระศักดิ์  ศรีวิชา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงกลางฟ้า  พันพิพัฒน์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายสุทธิพงษ์  เคล้าทอง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงวราภรณ์  แก่นจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายวทัญญู  คนยืน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายอภิรันทร์  คชสาร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายธีระเดช  เชื้อวังคำ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงกฤษณา  เพิ่มชีวาวัน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงกรรณิการ์  ยืนยง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงมลธิกานตร์  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายภาณุวัฒน์  แสนจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงปิยวรรณ  อุระ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงจิรนันท์  ชูรส โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายธงชัย  เมืองจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงณัฐกิตติ์  คำจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงปนัดดา  สุพร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงสายนที  ราชิวงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงพรรณวษา  ศรีพรหมมุนี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงนวพร  ทองจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงพรรณอร  เจตหนูพร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงจิรวรรณ  ลาวัลย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงสุภัสสร  พุทธขัน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายธนากร  บุตรโคตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงจันทร์ทิวา  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงนิตยา  คุณภาที โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  กรวยทอง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ต้นภูมี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงอุไรรัตน์  ผาอุ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงศศิวิมล  ราชิวงค์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายนนทวัฒน์  โคตรสขึง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายกิตติพัทธ์  พิกุลศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายณัฐพงษ์  ชอบดี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงฉัตรชนี  แสงจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แซ่หยิ่ว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นรบุตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงณัฐชญา  คนเพียร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายพงศกร  ก้อนคำตัน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีสยาม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงธัญชนก  อยู่โต โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายอนุชล  โคตรจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทวีโคตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายสุธิมนต์  มาตรมนตรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงเขมิกา  อินอ่อน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงรัตน์ดา  จันทรา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายชนัฐพงษ์  สิถิระบุตร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงจันทร์จิรา  มณีวรรณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายทศวรรษ  อาจหาญ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงปิยะนุช  ใจศีลธรรม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายภูวดล  จันทะโสม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายโชคไชย  พาชิน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายจิรพนธ์  บันทอน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายอธิชาติ  อินทนนท์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ผุยคำสิงห์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายพัชรพล  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายดนุพงษ์  ไชยทอง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายนัฐพงษ์  สุขสุวรรณ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายปิยะวัฒน์  ยศยอด โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายวีระวัฒน์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายศาสตร์ตรา  สีมาบัติ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายสหภูมิ  จิตอามาตย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายอดิศักดิ์  พูลศิลย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายอัฐฌาณัฐ  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงณิชกมล  เหมือนเขียน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงธิดาวัลย์  ธนเยี่ยม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงรติมา  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ราชโพธิ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงเกวลิน  อัมโพด โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายธนภัทร  ปัตตา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายธนพล  เที่ยงท้าว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงอภัสรา  แสนบุดดี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายภูธเนศ  ศรีสงพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงเปรมฤทัย  ตรั่นถิ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงธนพร  สุวรรณฑา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงปานชนก  วุฒิเวโรจน์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายอารีลักษณ์  โพธิ์ไทรย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงนรินทร์  แสงจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงพัชรีญา  กุลที โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงนริสา  แซ่เฒ้า โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายอธิศักดิ์  นิติวัฒน์วรภัทร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายพุฒิพงศ์  แป้นหมื่นไวย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงนริศรา  ไชยสุระ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงวรัญญา  กิ่งวัน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงกนกพร  ยุตวัน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงรจนา  ว่องไว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงวิมลศิริ  โฉมเฉลา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงกนกวรรณ  พ่อพิลา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงพัชราภรณ์  กองแก้ม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงปริฉัตร  แสนต่างใจ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงสุพัตรา  แสนต่างใจ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงมนัสนันท์  แสนวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายศักดิ์ดา  ไชยายงค์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงอภิญญา  นาโสก โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงภัทราภรณ์  งาหอม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายธนกฤต  ใจดี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงวิรัญญา  ศรีทวีชัย โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงพิรันดา  แข็งแรง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงหยกผกา  ผมเพรช โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงสุนิษา  ปาระมี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ผดุงเจริญ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงเกศนี  สวยกลาง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงพิมญาดา  ชาธิพา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงปวีณา  เหลือประสพ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายรักเกียรติ์  ตรั่นวัน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงกัญญาวีร์  รุ่งสัมฤทธิ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ภูมาลา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงธิติมา  คำชอบ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงทิพามณี  ุบุญรักษ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงอรพรรณ  คำแก้ว โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญญา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงชุติมา  พาชิน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงจิรารัตน์  ศิริมนตรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงณัฐชญา  แสนวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายวจนะ  เดชสุวรรณ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กชายธนากร  อุทธวงค์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กชายภูษิต  แสนวิเศษ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงศศิประภา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงธนพร  ปัญญาวัน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงปิยธิดา  ป้องเพชร โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงนารีรัตน์  กำริสุ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงภัทรวดี  ปรีชาอดุลหิรัญ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายปรมินทร์  ทองจันทร์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายบัณฑัต  วรสิทธิ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายรวีโรจน์  บุญเต็ม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายเศรษฐพัฒน์  คล่องดี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายวัชรากร  ฮวดปากน้ำ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายวุฒิกร  กองแก้ม โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายอภิวัฒน์  เพ็ญมาก โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายเทวา  พระธรรมมาตย์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายศุภกร  อรรคศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายปฏิภาณ  รุ่งโรจน์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงธนวรรณ  ราชิวงศ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงภัคจิรา  โพธิ์รังละ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงปนัดดา  กัลยานี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงธนิดาพร  ศรีฐาน โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงนภาพร  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายวายุภักษ์  สุกำปัง โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายศตายุ  เสริฐศรี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงอรนลิน  แก้ววันนา โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีพรหมมุนี โรงเรียนมุกดาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงภัคจิรา  แสนโคตร โรงเรียนบ้านคำพอก 1 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กชายจิรศักดิ์  ปัททุม โรงเรียนบ้านคำพอก 1 1 ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  โต้สาลี โรงเรียนบ้านคำพอก 1 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญเพิ่ม โรงเรียนบ้านคำพอก 1 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายภูฏาน  ตระกูลลำเจริญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
742 เด็กชายอทิวรากร  จันทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
743 เด็กหญิงกมลนัทธ์  ตู้เชียงเพ็ง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
744 เด็กหญิงธนัชยา  อินอ่อน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
745 เด็กหญิงฟาริดา  ดึกกระโทก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
746 เด็กหญิงวรนุช  พรมดมภ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
747 เด็กชายคณธัช  แสงเมฆ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
748 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
749 เด็กชายธนาพงศ์  ศรีประไหม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
750 เด็กชายธีรโชติ  จันปุ่ม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
751 เด็กชายปราชญ์เมธี  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
752 เด็กชายวรินทร  เนื่องแก้ว โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
753 เด็กชายอริยะ  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
754 เด็กชายเอกอนันต์  ไขแสง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
755 เด็กหญิงกัญญณัช  พลชนะธารี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
756 เด็กหญิงจิดาภา  วงษ์ริรัติ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
757 เด็กหญิงณัฐฉัตรา  สุขตน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
758 เด็กหญิงณิชานันท์  ผิวขำ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
759 เด็กหญิงพัชรพร  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
760 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  คนหาญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 คณิตประถม
761 เด็กชายเทพฑัต  ผิวขำ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กชายธนกฤต  กิตติอาษา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กชายกฤตภาส  แสนขาว โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายคเณศ  ไตรย์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
765 เด็กชายไชยวัศ  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายธนวิชญ์  จันปุ่ม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
767 เด็กชายบัญญวัต  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
768 เด็กชายภูมิพัฒน์  ใสดาว โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
769 เด็กชายวรดล  ห้วยทราย โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
770 เด็กหญิงชาลิสา  คล่องแคล่ว โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงฐิดาภา  มหานุภาพ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงพิชารินทร์  เกียรตินราวงค์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงปวริศา  ยอดคีรี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
774 เด็กหญิงเวธนี  ใคร่นุ่นนา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กชายศุภชัย  คนเพียร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
776 เด็กหญิงธัญพิชชา  พลวงค์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
777 เด็กหญิงอรวรา  อุปัญญ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงอรสินี  สุวรรณโพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
779 เด็กชายกฤตณัฐ  สิริพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
780 เด็กชายวิชาธร  บุญยะโชติ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงกชกร  คล่องแคล่ว โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงจิรัชญา  อุปัญญ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีสมบูรณ์พงค์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
784 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศิริวัฒนาเมธานนท์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายสหรัฐ  หมื่นวงษ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
786 เด็กชายพรหมวัสส์  พรหมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงชญานี  อินอ่อน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงชนิกานต์  ทวีโคตร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายก้องภพ  เมฆพยม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กชายมนตรี  สลางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายพีรวัฒน์  ปางทอง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กชายอภิวิชย์  คนขยัน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  พึ่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงธัญชนิต  ปากหวาน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงปาณิสรา  โทนแก้ว โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงภัณฑิรา  เหล็กป้อ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงสุชาวดี  นามแสง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงอชิรญา  ศรีวะโสภา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงพััณณิตา  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายนนทพัทธ์  วันนะรักษา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงกิติญา  จับอันชอบ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงฐิตาภา  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายณฐพร  กรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายธนพล  นามบุตร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายพงศธร  สุพร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายพิเชฐ  บุญทองล้วน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายนิติพล  สลางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงกัณณภัค  ยาวะโนภาส โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงกรวรรณ  ไว้สู้ศึก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงกัญย์ธิดา  บำรุงตา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงจิราวรรณ  คนหาญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงชนาพร  สุพร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงญาณาภรณ์  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงณัชชา  มักมะยม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาโสก โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงณัฐฐิญา  คล่องดี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงธนพร  ธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงธนิษฐา  คล่องแคล่ว โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงธีรดา  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงนลินรัตน์  โคสาสุ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงปลิดา  เมืองพิล โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงวรรณธิรา  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงศุภิสรา  อินทร์กง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงสุชานาภ  กุมารสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงหทัยทิพย์  สิ่วสำแดง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงกวินาฎ  คนหมั่น โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงจันจิรา  สิงห์บุญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงนาฏยาภรณ์  สุจารี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงเนตรชนก  เพ็งประโคน โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงปุณยภา  คำจุลลา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงภัสรา  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงรสริน  ราชิวงค์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงอิสยาห์  คำภูษา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงจีรนันท์  แสนโสม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายโชติกุล  ยืนยั่ง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายถิรภัทร  อุทัยสาร์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายพรพิศิษฐ์  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายรัชโยธิน  จ๋ายเจริญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คนคล่อง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  วิเศษศรี โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงจิรชยา  จันทราโคตร โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงชนกกร  หอมสุดใจ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงฐานิกา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ภูล้นแก้ว โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงประภาวรรณ  วงศ์โหง่น โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงปาณัฐชา  บุตรพรหม โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงปารณีย์  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงพรสินี  รูปเหมาะ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงภัทราวรรณ  กานารักษ์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงวรัชญา  คำยา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงวิชญาดา  แสนขาว โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงอารยา  บรรจงตะเสนา ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงปณิดา  จูมแพง โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงพลอยชมพู  หรหมพิงค์ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงรมิตา  สุขรี่ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายสุทธิเกียรติ  มณีศิลป์ชัยกุล โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงแก้วมาดา  บาดตาสาว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
859 เด็กชายศุภกร  ไชยเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
860 เด็กหญิงศิริประภา  พาที โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
861 เด็กชายนพสิทธิ์  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
862 เด็กหญิงอมลวรรณ  ประทุมลี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
863 เด็กหญิงสิริยากร  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายภานุวัฒน์  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
865 เด็กชายธเนศพล  ประเสริฐพร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วงค์ตาพรหม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กหญิงศิริประภา  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงจิตร์อนงค์  ประทุมลี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงปาจารีย์  ประทุมลี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
871 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ไชยเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
872 เด็กชายสันติพงษ์  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
873 เด็กหญิงภัคจิรา  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
874 เด็กชายชยธร  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
875 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงนันทิกานต์  โคตรพรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บาดตาสาว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงอารดา  คำลือไชย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงขวัญข้าว  เชื้อเมืองแสน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เชื้อเมืองแสน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงปิยธิดา  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายถิรศักดิ์  คำมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงณัฐสุดา  ทองมหา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงศิริญญา  เชื้อกุณะ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงอมรรัตน์  เชื้อเมืองแสน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงปภาวดี  ไชยเพชร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงพีรดา  สลางสิงห์ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
888 เด็กหญิงธันยนันท์  บัวเมือง โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
889 เด็กชายนพนิรันดร์  ศรีหาวงค์ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
890 เด็กหญิงสัญญารักษ์  ปากหวาน โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
891 เด็กหญิงวิลาวัลย์  ปากหวาน โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
892 เด็กหญิงมนธิดา  โยธะวงค์ โรงเรียนบ้านกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
893 เด็กชายอภิสิทธิ์  สลางสิงห์ โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
894 เด็กชายมานุเชษฐ์  สลางสิงห์ โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
895 เด็กชายภูมินทร์  วังโคตรแก้ว โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายสิริพน  งามสมพร โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงศุฑามาศ  โฉมเฉลา โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑ วัดคำสายทอง) 1 ป.5 คณิตประถม
898 เด็กหญิงพิยดา  แข็งแรง โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑ วัดคำสายทอง) 1 ป.5 คณิตประถม
899 เด็กหญิงกุลนิดา  รัตเนตร โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑ วัดคำสายทอง) 1 ป.5 คณิตประถม
900 เด็กหญิงพัชรีพร  ศรีสุข โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑ วัดคำสายทอง) 1 ป.5 คณิตประถม
901 นายกฤษฎา  พลเยี่ยม โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑ วัดคำสายทอง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 นางสาวกุลนันท์  จำปาพันธ์ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑ วัดคำสายทอง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
903 นางสาวไพรินทร์  แข็งแรง โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑ วัดคำสายทอง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 นางสาวอนิษา  ทองผา โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑ วัดคำสายทอง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายวรวุฒิ  เจริญท้าว โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑ วัดคำสายทอง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
906 นางสาวพรอนงค์  แสวงทรง โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑ วัดคำสายทอง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น