รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธรรม์ดนัย  ปัทมาตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายรัฐภูมิ  สังฆบุรินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายธนา  สอนเสนา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกุศลสิริ  คงแสนคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายชนะชล  ภูตเขต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกีรติ  ทาสีแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤษณ์  คำผา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายปิยวัฒน์  ขายม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายศุภกร  ช่างปัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปัณชญา  อินทรประเสริฐ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แซ่ฮ้อ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายอภิวัฒน์  ชาวประสา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายเมธิชัย  ลามะให โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายชนาธิป  แคนลา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายต้นตระกลูล  กุลสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายเก้าธันวา  จ้อยนุแสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปภาดา  ปะเมนาโพธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนรรธพร  อามาตย์พล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกมลวรรณ  ประทุมคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจิรัชญา  ทับสุขวิวัฒนกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงอรุณรัตน์  ตะโคตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงอรปรียา  ปะนาโท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายศุกลวิชญ์  ประโคทัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายรัฐภูมิ  เกิดพระจีน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายสุริยะ  เณรสุวรรณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายปฏิภาณ  ทิมทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายธนวัฒน์  คุรุทานัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอรอุมา  ไร่สงวน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณิรชา  ปะติตังโข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงอารยา  ชาวพงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงไอรินทร์  ชะชิกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงทิพาวรรณ  สุปติ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกรุณา  โสภณพัฒนบัณฑิต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงฑิฆัมพร  รักษาพล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สืบสุนทร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายศาสตรา  บุบผา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายพชร  โนศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปวีณา  บุตรมาตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงธีราพร  ยานู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนิศาชล  คงสุริโย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกมลพร  สืบสุนทร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงสุดารัตน์  โทนหงษา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงวรัญชลี  ตาลวงศ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายนพัตธร  วงศ์ภูธร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายวิชญ์ภาส  แปลงมาลย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงขิมเงิน  ศิริพรทุม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงชนาภา  คุรุทานัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายสิทธิชัย  อุปมัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงจุฑามณี  คำดำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายพรชัย  ไมตรีจิตเกื้อกูล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สอนจันทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายธนาธิป  ศิริสำราญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงกลัชนันท์  สีหาบุญมาก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทะโลก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วธานี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพัชชา  อำนวยโชติสกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสิรินยาพร  โยอาศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงสุพัตรา  โพธิ์นอก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงเพียงขวัญข้าว  โยทัยเที่ยง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายสรวิศ  ปาปะไมล์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายจาตุรพงศ์  อันทะวงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสุภิสรัตน์  ธรรมโส โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายอรรถเดช  ดุรงค์พันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงศิรดา  วงศ์โพธิสาร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกชกร  ศรีสุราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อุปมัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายอินทัช  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงศุภวดี  เจริญถนอม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงมาลิษา  จรศรชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงอัชฎากานต์  ปะกิคะเนย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงศรสวรรค์  จันทิชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายเกียรติยศ  บุตะโชติ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายกฤษณ์จินต์  ศรีสารคาม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายพีรพัฒน์  วัชรานุสรณ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายกันย์ภวิษย์  เรืองสมบัติ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายมฆวาร  โคตรพัฒน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายสุวินัย  เกณฑ์มา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เหล่าสิทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายศรรบ  บัวบุญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายธนพัฒน์  กิตติธราสัณห์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายอิทธิ  บาริศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายจิรายุ  เทียบมัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายชยากร  ปุณยสาร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายทยากร  วิเชาว์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายวรัญญู  ศิริมนตรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงขวัญข้าว  อุ่นพิกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงนิรภา  ไปใหน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพลอยขวัญ  อุ่นพิกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพรชนก  ชนะมาร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงภัทรธิดา  โทนะหงษา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงรวิสรา  ตะภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงวรดา  ประภาสพงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงชัญญากร  แก้วจันดา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงธีราพร  ขุนวารินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงณัฐวรา  สูงเนิน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  บุปเก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงภัทรลดา  อินทร์ชู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงวนัทปรียา  จันทวิมล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงสีห์สกุล  ชุมสาย ณ อยุธยา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงจิรัชญา  จะโลนา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณัฐวดี  วัฒยุ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงอนัญพร  บุพตา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงวิรัญญา  หนูแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงธิรดา  ศรีสังข์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงอภิชณันท์  จำปาโอ้ก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงธนาภา  มาตตรา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายตรีเพชร  อินทร์เพ็ชร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายวชิรวิทย์  อัปมะระกัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายพงนรินทร์  ทองกันยา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงชมพูนุช  โนศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงจีรณา  อินวงศ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายอิทธิพล  คุณสีขาว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงพรธีรา  พิณรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายนัทธพงศ์  สีทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงอริสา  จันทพรม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงวัชราภา  ไชยสถาน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำมั่น โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชาวประสา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงอรปรีญา  คึขุนทด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงภัณฑิรา  วัชรไกร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายณัฐวุฒิ  นุพัด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายเอกภพ  รัตนวงศ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงกฤษณะ  กระเช่าทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายพลกฤต  ชาวกะตา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายฉัตริน  ปิ่นโมรา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายคมภิญญ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายฐปนัท  พลกุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายอิสรภาพ  พิลาวุฒิ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธวัชชัย  ลาวัลย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายกรภัทร์  ปะกิคา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายเดชาวัต  ศรีสุข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอรพนิต  แก้วสังข์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงขนิษฐา  คำสมัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงแพรวา  นามมงคล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายปัณณทัต  ชัยธานี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฐฌา  โพธิ์แกะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอนัญญา  มะธิปิไข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกัญวรา  หิตายะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงฑิตยา  มาตรา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชนากานต์  คุ้มเนตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกวินธิดา  จันดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงพีรสา  คัดทะจันทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายณัฐภัทร  พิจารณ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายจิรภัทร  ธีรภักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงอริศรา  สุขังสูงเนิน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงชุรีวัลย์  ยืนยาว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณัฐพงค์  ก้อนคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพิริสา  บุตรวิชา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายธนพล  จันทคาม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปภาพินท์  ทอนโพธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงชนกนันท์  แปลงมาลย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธัญชนก  พันธวงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกชพร  สุปะเม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกัลยกร  ทอนมาตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงเบญญทิพย์  จูมเกตุ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงจีราพัชร  ร่มจันทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพึงพิศ  สัตรู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกิ่งเพชร  อินทร์เพ็ชร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพุทธิตา  ไปใกล้ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงอริศรา  เวชกามา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงจริตจตา  อนุสา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกรกนก  ประธิปอาราม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงสุจินดา  คำสมัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกมลวรรณ  พลร่ม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงสิทธิสินี  แก้วจันทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกชพรรณ  บัณฑิตเสน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอัจฉรา  บุญละคร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายภัทรดนัย  สระคำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายวิษณุ  ปาปะโข โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายณัฐดนัย  สืบเมืองซ้าย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธนาดุล  เครือผือ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมกันหาชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพรมงคล  ภู่โสภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนภัสสร  คำกองแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ปองไป โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชนิศา  นาหนองตูม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพรรณพิชฌา  จูมแพงจารุพงศ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอรวรรณ  วิสูงเร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงจิราภา  ใสงาม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงธิดารัตน์  ขันอุทธา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปานตะวัน  คำอาจ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปานตะวัน  เอกรักษา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวรรนิษา  ประพาน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปิยะพร  ยะถา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ไกรสี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายฐิติวัสส์  ประนัดเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงจารุวรรณ  ปะสังคะเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงสุชัญญา  อุลัยพงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนวรรณะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายณัฐกรานต์  เพชรโรจน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายศุภากร  สีบุญมี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายพัชรพล  ยศคำลือ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงคัคณางค์  จันอุดทา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงธนสร  มาฤทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชโยลา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สระตังหมอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุญมาศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงวิรัฐติกาล  ชัยธานี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปะติสา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสุชาวดี  ปานชา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ปะกินังเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงเมธาวี  ผุยเตชะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสุทธิดา  ชินะรา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงสิริวิภา  อินทกิจ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงภูริชญา  ภูชื่นสี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงจุรัญรัตน์  โพธิ์ดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงวริศรา  ปริมาณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศิริมนตรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  ปะกิระคัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายสุวิทย์  มูลอำคา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปรวี  บะคะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปุณฑริกา  อันทรินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงธิดาภรณ์  โพธิรุกข์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงเอริกะ  มาทสึอุระ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกมลชนก  ทิพศรีราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงธิติมา  หลักคำพันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายวงศกร  หิตายะโส โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธนกร  อินทกรอุดม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชัยเฉลิม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายปารเมศ  ปาสานะตา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงภัทรธิดา  ภาภักดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกฤษณา  โคช่วย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายภูตะวัน  โยธะมาตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงหนูวัน  กระทุ่มขันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงศศิธร  สมีแจ้ง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงเภตรา  โบรด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายกรกฏ  ป้อมยายับ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายธนพัฒน์  สีบุญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายพีรพัฒน์  นิราราศน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวรินญา  คำมุก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงศิรินญา  วิเศษ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงอัจจิมา  เลาป้อมวาปี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายวงศกร  คุณแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงจรรยพร  แสนสะท้าน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายกฤษฎิ์ฑีฆะชนม์  ศรีโยวงค์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชนาภัทร  วัฒนวิบูลย์กิจ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงบุณณิศา  ปะกิสังข์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงศศิกานต์  กู้พิมาย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงธนัชพร  บัวรัตน์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงประสิทธิพร  พรมแพน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นาคมี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงวรัฏฐา  จันทร์พินิจ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงจารุวรรณ  ลีนาค โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงฐารียา  เขตคำขวา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพรชิตา  จูมเกตุ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายภูริดล  โนศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงธันย์ชนก  ชาวเกวียน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายสิริกาญจน์  วิเศษศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายอนาวิล  พินไธสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกาญจนา  ปักกะมานัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายวัทธิกร  คำมุก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายธนโชค  แสนสุภา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายอนันดา  จันทอุตสา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายทรงภพ  ปัตตานัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัฐชา  ชัยทา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงกิตติกานต์  ชัยธานี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายกวินท์  ปักกุนนัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงยุพารัตน์  เทียกนา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกัญญรัตน์  ชามาตร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุนทะวงษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายอชิรวิทย์  พลซา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายอนันต ไชยคุณ  ไชยคุณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงภัทรภร  ขายม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธนพัฒน์  ประทุมรุ่ง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงธมลวรรณ  ปฏิตัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงปิ่นมณี  บุตรเล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ปักกะสาน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายจารุวัฒน์  การบุญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญจะภักดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายปราชญ์พลาญชัย  ศรีรินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายชัยยสิทธิ์  พิลาวุฒิ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงภาวิตา  ปักกะมานัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สระตังหมอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงทัศนีย์  ศัพเสนาะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงภัทราวดี  กมลวราพิทักษ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนพวรรณ  การค้า โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงศศินิภา  แจ่มใส โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกัญญาพร  พันชมภู โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายพิชิตชัย  สืบสุนทร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงขวัญจิรา  ดงตะใน โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงเบญทิวา  มะปะเข โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงออมสิน  ใจใส โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงอนุสรา  ปะนาสุจะ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงรัตติยากร  ศรีพยอม โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงมานิตา  สุวรรณ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายอภิสิทธิ์  พืชสิงห์ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายจิรวัฒน์  ปะนะสุจะ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนารีรัตน์์  นนทะคำจันทร์ โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายทรงวุฒิ  นันทะริด โรงเรียนบ้านดู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายเอกลักษณ์  ศรีตระกูล โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงวันวิสา  เรืองบุญ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายปุณณพัฒน์  อาระหัง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงกวินทรา  เอกรักษา โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายรัฐวุฒิ  พูลเพิ่ม โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงศิรดา  หาคลัง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพานธิดา  วรรณปะเก โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงรัชนีกร  นามสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดงจารย์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงไพลิน  จตุฤทธิรณ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงนฤทัย  เทียงบุตร โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพัชราภา  แสงนิล โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสุนิสา  สีลาเลิศ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงอัจริยา  พิณทอง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงพิกุล  ชัยประปา โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงปรณัฐ  คงสัตย์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงปวีณ์ภาธิดา  วาลมูลตรี โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปฏิโยเก โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงธิติกาญจน์  ไชยโภค โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงเมฆขลา  แก่นพิมพ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายตะวัน  พลคำมาก โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงจิฑาภรณ์  เสนจันตะ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงนฐนัน  กองเกิด โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงธารารัตน์  หิตายะโส โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชาวพงศ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงธีรดา  อาวะรีย์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายจิรัฐติกาล  กรไชยา โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงสุนิศา  ชาวพงษ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงนัทริกา  ชาวสน โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงบัณฑิตา  หิตายะโส โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปักการะนัง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปวีณ์นช  รักษาภายใน โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปลายฟ้า  เวฬุวนาธร โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงประวีณา  ไพรชนะ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพรรณษา  ยะถา โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายรัฐภูมิ  บุดดีคง โรงเรียนหัวดง 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายณัฐพล  คำลือไชย โรงเรียนหัวดง 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงชนกานต์  บุดดีคง โรงเรียนหัวดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 นางสาวปิยดา  ปาปะไพ โรงเรียนหัวดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงกานติมา  ปนามสา โรงเรียนหัวดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงวริศรา  บรรณานุวงศ์ โรงเรียนหัวดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายภูริณัฐ  วันดี โรงเรียนบ้านนาฝาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายชุติเทพ  เล็งไธสง โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายธาวิน  ผ่องลุนหิต โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายวรินทร  ภูสะเทือน โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายยศกร  ธนูศรี โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงลักษิกา  เพิ่มชีลอง โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงนงค์นภัส  ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.5 คณิตประถม
339 นางสาวอริศรา  สมจิตต์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงชลธิชา  ยิ้มสาระ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 นางสาวชนิดา  ปุริสังข์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 นางสาวปนัดดา  คำทอง โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นางสาวธีรนาฏ  ขันชนะ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นางสาวสุภาพร  สุขพิมาย โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นางสาววิชชุดา  พลจารย์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงอารยา  ยอดเจริญ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวกัญฐิกา  คอกไธสง โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นายศรัณย์  โพธิ์เข็ม โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายเศรษฐพงค์  อันทะบาล โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายยศกร  พลจารย์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายยุทธนา  ลอมไธสง โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงอรัญญา  จินโจ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายสมิทธิ  เชิดชู โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงธัญทิพ  วรจันทร์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสิริกร  กั้นกลาง โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายนัฐพล  มาสพันธ์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายธณาธิวัฒน์  ระหารนอก โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงยุวารินทร์  บุบผาเต โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายอัครพล  ฉัตรศรี โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงอทิตยา  มาบุดสี โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พัดเพ็ง โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงพรรษา  ดีจันจ้อย โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายอภิรักษ์  ฉัตรศรี โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ฉัตรศรี โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงปวัญญา  กังขอนนอก โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงสุภาวดี  อุทัยบาล โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงสุภาวดี  น้อยตาแสง โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงปัทมา  บุญโจม โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงปฏิมาพร  ไวจันทร์ โรงเรียนบ้านแวงนคร 1 ป.5 คณิตประถม