รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธีรพงษ์  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสุเมธินี  บิดร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัฐชยา  ลือนันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงสุรางค์สิริ  เเก้วนอก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจุฑามณี  มาตรบุตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายจักรพงศ์  ค่ายอุดม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤษฎา  กลางนนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงศศิพร  ปักการะโต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงศิรภัสสร  ตางจงราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายอมรเทพ  สาสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวชิราภรณ์  วงษ์ช่าง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกฤติยาณี  ศิริคง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายภานุพงศ์  แก้วสีขาว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชลนี  สุขแม้น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงวริยา  เนื่องมัจฉา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชลดา  โยทะเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพลอยชมพู  ผ่องพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายพัทธดนย์  ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสุพรรณธิดา  อันสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนรินทิพย์  เทียมสีหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชนิสรา  สุราวุธ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณิชกานต์  อักษรเสือ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงสุรัตนา  ทองเชื้อ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงเกวลิน  สุขใส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายธนกฤต  ประเสริฐยิ่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายอาวุธ  จำนงศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายภาคิน  พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายกิตติพศ  สมรรคเสวี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงภัทรธิดา  ห้องทองแดง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพิชามญชุ์  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพัชรากร  คันตะลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงรวิสรา  ลาอ่อน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐนนท์  วงศ์คำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายโกเมศ  กองสำลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายอริย์ทัช  บุญดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชนิดาภา  มโนรมย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสุชาดา  เงินคีรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกนกอร  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงปลายฟ้า  บุตรตะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วัฒนเศรษฐภัทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายณัฐวัฒน์  บำรุง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายพิชากร  ไชยปัญหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายเขมทัต  วิเศษสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงสุจิตรา  นามมนตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงมณิภา  แสนตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายพัฒนพงษ์  สมสีดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายกิตติภณ  ก้อนวิมล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายฐิติพงษ์  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกาญจนา  สอนคราม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงสุวนันท์  ภูกาเมฆ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัชชา  หาวิรส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายปฏิวัติ  สืบสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายธนเมศร์  ภูห้องเพชร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงภัทรวดี  เดชบุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายณชพล  โสภิตวราทร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายวีรบุรุษ  ชนะบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายพิชญะ  ซื่อสัตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไขกัณหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณัฐนิชา  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายวัชรพล  มีคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงธัญชนก  บัวลาด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงอุมารินทร์  ยะปะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายธีรศักดิ์  คะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนวรัตน์  ดีรักษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปวริศา  บุตรตะวงค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายวีระจิตร  แก้วสีขาว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงเปมิกา  ตติยประภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงวรินยุพา  ชาญชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงโศภิษฐา  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายศิริกิต  ภูวิจิตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงศิริพร  เหล่าพิเดช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายนิติพน  สมบัติหอม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายธนวัฒน์  โคตรสินธ์ู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายศักดิ์นรินทร์  สมบัติชัยเเสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายฐิตินันท์  พละเดช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปวรศา  บุตรตะวงค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีไสล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงศิรินภา  มูลสิติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายวิทวัส  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายอนันดา  ศิริขวา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายรุ่งเพชร  เที่ยงเเท้ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายอนุรักษ์  ศรีทอนชิน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายภานูวัฒน์  บับภาเเก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงอริสรา  กางโหลน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงภูษิตา  รัดเสนสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายศุภกร  เนื่องไชยศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชาย ทรรศนพร  มหาอ้น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงภัณฑิรา  ชิณช้าง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ไชยมูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงศราวดี  ศิรพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายชัยมงคล  จันละคร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงจิรนันต์  ศิริพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายธนบดี  จันทจิต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงธนกร  คิดนอก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายทัพพสาล  ศรีทองคูณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  พันโนลาด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนิตยา  อุรัญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายธนาธิป  เยื่อจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญยะศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายนภสินธุ์  ทองโคตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงปิยธิดา  ปิ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายปัณณวัฒน์  สินธุเดช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายศรุตเศรษฐ์  นันท์โภคินกุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงอภิญญา  ทาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายนราวิชญ์  คำแสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงรัชพรรณ  บุตราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายวิษณุรักษ์  บรรเทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายกิตติคูณ  ไชยเสนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายหาญชัย  บาริศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายปณชัย  ปาสาจะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายปรินทร  สิงบุดดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายชยพล  ตรีธวัช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายพิสุทธิศักดิ์  ศรีราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายอณุชิต  บุญโยทก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงสตรีรัตน์  จันทวฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงชนกมาดา  จวนกระโทก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงณัฐกฤตา  โนราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงปรานต์นรี  โยธาภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงนันท์ชนก  เทพทวีชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงชลลดา  ทิพพิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงสุจิตรา  เล็งฮัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายศุลภสัณห์  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายรัตนภูมิ  ก้านทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พาลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงฉัตรชฎาพร  ตันติยะวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปะกิแพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงอชิรญา  นะมิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายเจนวิทย์  สุนน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายกิตติภัทร  ชาภูคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงณัฐชา  ศรีจันทร์ฮาด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ลาศูนย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายวัชรพงษ์  สีสุนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายณัฐสิทธิ์  พายุพัด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงสุวพิชญ์  พังคะโส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายปิติพัฒน์  พินิจจิตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายกฤตนัย  สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงกมลทิพย์  ภักดีแสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงนิภาพรรณ  เหล่าเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายนนทพัทธ์  จันทร์เปล่ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายรัฐภูมิ  มูลโยธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายณัฐดนัย  ทันทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายธีรชาติ  ศรีสุดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายฐิติกร  โททำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายศุภณัฐ  หาฉวี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายภากร  จันจำรญู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายเจษฎาบดินทร์  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงจรัสศรี  ก่ำแหล้ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายศุภกร  สุทธารักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายทีปกร  พรรคพวก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงกรวรรณ  ไกรอนุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายธนพนธ์  ปะโปตินัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายกิตติภพ  นาคเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายจตุพล  อินทเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายกิตติภพ  โพธิกะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายณภัทร  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายพงศธร  ธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายนนทกานต์  ศรีปัดถา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายพลวัฒน์  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายปฏิภาณ  ภูสิงหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายจตุรนต์ชัย  พัฒเพ็ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายกันตพิชญ์  สมนึกในธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายกชพร  ปะโสทะกัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายกอบชัย  ยอดเพชร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงศิริมาภรณ์  ธุระทำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงวรวรรณี  พลศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงณฤดี  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายชุติพนธ์  แก้วสง่า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายปุณภงค์  หลงพิมาย. โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภูริอริยฐานนนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายกฤษกนก  สระมูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายพีรพัฒน์  เเสนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายปณัตพงษ์  จันทเขต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายภาคภูมิ  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายสรณ  สุนทร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายฐาปกรณ์  ศรีศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงลภัสรดา  สายหยุด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายชลกานต์  เเสงจารุ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายนันทวัฒน์  สุวรรณธรรมมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายฉัตรโชค  แก้วพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายยุทธนา  เเก้วจันลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายรัฐภูมิ  หารคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายสิทธานต์  คงสมมาศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงเกศกนก  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงสรัญรัตน์  โกษาแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายปัณณวัฒน์  คำมณี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายชโธร  พลเสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายอภิรักษ์  จีบค้างพลู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายวรเทพ  กุณโฮง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายธีรภัทร  พรหนอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายวรพงษ์  จูกูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายกฤษดา  ไมตรีแพน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายกิตติพศ  โชติชัยปรีชา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายธนวัฒน์  ไชยโยชน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายรัฐภูมิ  สังข์เงิน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายรพีภัจน์  เขื่อนวิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายพงศธร  ทองภู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายพิพัฒพงศ์  สืบชาติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายวรโชติ  แสงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายศุภักษร  เฉลิมชาติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงมินลักษณ์  ตราชู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายวัชรพงศ์  พลพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายศักดิพัฒน์  แก้วไชยพาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงเบญญาภา  เสมอดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงวรรณวิสา  สุระสังข์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายทศพร  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงนันธนาภรณ์  ยรรยงค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายวรวุฒิ  ศรี่เทพ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงณํฎฐธิดา  วังคะฮาด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงสุขุมาลย์  ตระกูลโกศล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงวิชรญา  โยธาแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงณัชชาภรณ์  โพธิละเดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงวรัชยา  ไชยศรีทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงศศิธร  ชินโคตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงกนกเนตร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ผึ้งทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดรนาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงวรวลัญช์  จันทร์ลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงภัทรพร  พลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงศิริรัตน์  ชารีพาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายทีฆทัศน์  อุปแสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายวีระวัฒน์  ปัตธุลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บุญกอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงญาณิศา  ลาโยธี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงวรัญญา  บุญไชย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงสุภิญญากร  โคตรศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงฏติยาภรณ์  อุลทอนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศิลปักษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงวริศรา  ทวีเงิน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายปิยราช  มาทดก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายบุญญฤทธิ์  อุทาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายอนุภัทร  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายกิตติภัทร  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายรัชติภูมิ  สิงขร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายกวีเอก  ใหม่คามิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายฐิติพงษ์  อังสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงอริยา  จึงพิชาญวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายสรยุทธ  บุญใบ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายพีระพัฒน์  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายรุ่งธรรม  ล้อมในเมือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายอนันดา  แก้วกัลยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายธนดล  ทวดเสนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายต้นข้าว  หล่อเหลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายเจษฏากร  แก้วบุดดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายภูริภัทร  จันทร์สุนี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงธิญาดา  ศรีอุประ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงฐาปนี  ชุ่มอภัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายประพฤทธิ์พงศ์  สาระบุญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายเกรียงยศ  โอรสรัมย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายเทียนชัย  มะสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายอัษฏาวุฒิ  สิงหาอาจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายทาวิน  ประคำมินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงปณิดา  แฝงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงณัฐวดี  บุรีมาตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายนันทิพัฒน์  คำแสนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงชญาดา  งามชมภู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงณัฐริกา  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงพิศภักดิ์  สมดง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  คณะมะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงมณฑกานต์  ภูบรรทัต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงเก็จมณี  ศุภวิบูลย์ผล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงชนิดาภา  นรินยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงสุชาวดี  เหล่านายอ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญยะศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงชนาภัทร  สุยอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายณิชพงษ์  สีไสย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงืภัคจิรา  โยวะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงนริศรา  ชาไชย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงธัญชนก  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายบุณยกร  ชาแท่น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายนภัสกร  สิงหรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงรัตนาวดี  อิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงณัฐชาพร  ลีทหาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายธนวัฒน์  โพธิจักร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงวรัชยา  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายภาณุวิชญ์  ภูเขม่า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำสะอาด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พาลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงวิลาสินี  จันทโยธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงรินรดา  จำนงค์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายวิรภัทร  สุทธิดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายณัฐวัชร  โนนกอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงเพชรสุดา  คำเมรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงสุทธิภรณ์  พลโรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายธนภัทร  บุญล้ำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงอินทิรา  สาสิน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงอนุศรา  บำรุงสำราญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงปาริตา  ปัจจาเณย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงฉัตรชลิกา  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายวัชรพงศ์  ยธการี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายวีรภัทร  สุทธิดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายชนะโชติ  เพ็ขร์เนียม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายศิราภัทร  ครองสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงนิสายชล  สนิทลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายธนภัทร์  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายพิทวัส  เหล่าไชย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายปราชญา  มาทดก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายวรเมธ  พลอัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายกาญจนวัฒน์  มามิตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายศิรวิทย์  มะลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายคณาธิป  แสนแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายปฐมภูมิ  สุวลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงสาริศา  ราชเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายดรัฌภพ  พลลาภ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงวิไลวรรณ  ทางชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงวรินรำไพ  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายกิตติภณ  ฉุนราชา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายจิรพัฒน์  เนื๋องวงษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายบุญญศักดิ์  หินจันดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายชนะศักดิ์  โมราสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงปาณิศา  แตงพรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายเมธา  ลุนบง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงกรวิภา  ดรผาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายธนภูมิ  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายปฏิวัติ  รัตนวิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายธนพล  ฉันนทพลิน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงวิรษฐา  สุขวิเศษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายโชติวัฒน์  พ่วงหงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายพงษ์พัสกร  โคตวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายจิรกิตติ์  ณะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายมณฑล  ราชมุลตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายปริชญ์  ชมภูหลง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงสุวรา  นนทคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีเสนซุย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงธาราทิพย์  พลคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงฐิติยา  มาตรา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงพรรษา  ประวิโน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายราเชนทร์  ไชยมณี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมชาติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงบุญฑิตา  จำรัสศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงกะรัดพลอย  ศิริสาขา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายชวกร  ชนะน้อย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายเตชวัน  ศรีสารคาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายก้องภพ  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายฆนากร  ขาวผ่อง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายชณสิษฐ์  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงกมลรัตน์  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายปิยวัฒน์  คงสิลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ประสพงาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายธนวัฒน์  เรืองสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงวีร์สุดา  นภานุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงแพรวพลอย  สู่ผ่าน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงโสมภิดา  ขันสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายพลากรณ์  เตคำหัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงวิศรุต  สร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายปภังกร  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายพีรวัส  รักภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายพงศกร  ไชยรงศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงันันท์ชนก  เทพทวีชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงปลยฟ้า  บุตรตะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงสุวพัชร  ดอนหลักคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายจิรภัทร  ภูอาบทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  คุ้มเพชร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
359 นายพงศกร  วิทยอักษรศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 นายจารุกิตต์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นายพิพัฒน์พงษ์  จันทร์สามารถ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 นายอนุชา  ขุนเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 นายชัชวาลย์  เกษนอก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นายธุวานันท์  การชารี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นายพงศกร  นนทะนำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นางสาวปุณยวีร์  เวียนขุนทด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นางสาวปริยากร  เพียรตั้ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 นายรุจดนัย  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นายกวี  ช่ำมะณี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 นายฐิติพงศ์  คำสะอาด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายปรินทร  แสนพินิจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 นายณัฐพงศ์  พลโยธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นางสาวสิริมา  โสคำภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นางสาววนิดา  หอมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นายพีรพัฒน์  จรอนนัต์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นายจีรภัทร  พึ่งจักคลี่ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นางสาววราภรณ์  อุตะศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 นายณัฐพล  ตาชมพู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นายพิเชฐชัย  วงษ์วังทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 นายชินวัตร  พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 นายปิติพล  สารมาคม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวศิริประพร  วังคะวิง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 นางสาวชนิดา  ทองภู โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายระพีภรณ์  ทาสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายจักรพันธ์  สุยอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายทวีทรัพย์  ชอบหาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายสหภาพ  ประสานสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายภูเบศร  พลลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายจักรนรินทร์  บุญโชติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงอรุณรัตน์  พลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงชลดา  เทพจิต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงทักษพร  สมพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงจิรัชญา  สุหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงภัทราภา  พลคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงผกามาศ  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายศรายุทธ์  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายกมล  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงศศิตา  นามพุทธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายปราบดา  พึ่งผล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายอัษฎายุทธ  ขันตี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงอริสา  เนื่องมัจฉา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงปิยธิดา  จันสิทธิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  มูลโยธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายชนะโชค  กาฬธิษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายนาบุญ  ลิ้มสารา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายวชิรวิชญ์  สายหลักคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายกฤษติภัทร  แฝงสีพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายยุทธนา  คำทองยศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายกฤษฎา  เสนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายพงศ์เพชร  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายอติราช  กองการ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายอภิวัฒน์  เหล่าเจริญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายตะวัน  โกมลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายโสภณ  สารพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงชลสิทธิ์  พิมมทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายวชิราวุธ  เสนานิคม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายภูวนาถ  อ่อนตาแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายสหมิตร  โคตรมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายชนะชัย  นาชัยดูลย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายปิยวัฒน์  อัมพวา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทองอ้วน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายธีรวัฒน์  พลทองมาก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายศักดิ์ชัย  นามมูลตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงน้ำฝน  เสนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงอสมาภรณ์  สุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงดวงตะวัน  เสียงดัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงศลิษา  อภัยแสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายเจษฎา  สัมณีย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงรุ่งระวี  ยีกา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงวิรากานต์  จริงแล้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงพฤษชาติ  ขุรีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายพีรณัฐดิ์  สุพรมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายจิรกิตต์  นนตะสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายภูมิพัฒน์  รอบวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายชญานิน  บุบผาลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายภัทรพงค์  สุดสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายศักดา  ไพพา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงทิพย์ธีรา  ศิริสุวรรณศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงสุดารัตน์  ประดิษฐ์เกษร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายพงศกร  ขวัญสังข์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงนิชานันท์  ทุมทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงจานิสตาร์  เที่ยงบุตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายวิวิธชัย  คงแสนคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายกริชแก้ว  เชยชม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงรัตนภา  วงกลาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงพนิตา  รักษาภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายปรมินทร์  วาปีทะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายสุรศักดิ์  โพพิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายสุทิวัส  คุ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงชฎาพร  สีพลลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายวิริยะ  พูนเทกอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายศศิพงษ์  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายปิยพล  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายเกริกเกียรติ  ป้อมแสงสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายศุภฤกษ์  เนื่องมัจฉา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายชิษณุพงศ์  ลอยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงรัตนฌา  วงกลาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายภูริภัทร  มาตรษรศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายกฤตการ  แก้วสีขาว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายมครพล  ปานนาค โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายธนายุทธ  บุญสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายสุรพงษ์  จันโท โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายรามิล  เหมะศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายปริญญา  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายธีรพัฒน์  ทาสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายธนากร  คำสอนทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายศราวุฒิ  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายจงรัก  จ้อยจีด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงกฤษณา  นาทันใจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายสุรศักดิ์  ดีรักษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงโสภิตา  รุ่งศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงศุภิชา  พลชำนิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงอนันดา  พรหนอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายณัฐวุฒิ  เวียงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงนันทพร  วงษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายพัชรพล  อนันเอื้อ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายวรากร  นิชชัยสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงสุพัตรา  คะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายศุภกิตติ์  แก้วใส่เงิน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายธนากร  พลลาภ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายโชติพัฒน์  วิทยาอักษรศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายพัชรพล  เลิศฤทธิ์รัตนาพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายพรพิภัทร  ศรีพนามน้อย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงพัทธวรรณ  ปัจชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงเเพรวา  จันทร์จรัส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงณภัทร  กองสำลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายชลภูมิ  ใจโสภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงรวงข้าว  จันมะตุรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีประภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงจิตติพัฒน์  การัดเสนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงฐาปนี  คลังพระศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายณัฐดนัย  นามศิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายกษิเดช  บุญยอด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายธนวรรธน์  ปีกลม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายอภิชิต  ทับสุริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายธรรมศาสตร์  เสถียรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายศุภฤกษ์  เมืองพวน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายสุรชัย  ศรีธรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงเบญญาภา  ปรืปรัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงชนิดา  คำบุดดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายธนกฤต  อุดรจรัส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วุฒิพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงธนัชพร  เมฆวัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภาคีชิต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงศิริรัตน์  กองคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายนันทพงศ์  วงษ์เเสนสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายวงศพัทธ์  บุญชิต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงสุนิตรา  แสงจันดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายรพีภัทร  ศิริขันแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงมาริสา  วงษ์ช่าง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายก้องภพ  กองมะฌี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายอัครินทร์  นิมิตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายนวพล  มาคิน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชาย่ภัทรพล  อุดรเขตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายเดชนรินทร์  จูมแพง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงพิชชาภา  หินคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงธัญรดา  สมโคตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายธนากร  ศรีมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงวสุมา  ศรีพลลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงกฤษณา  แก้วลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงศุภาวรรณ  พลทำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงวันวิสา  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงอรุณวดี  ภูมาศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  แก้วเพชร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงกนกนิภา  เหมือนเหลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  วงษ์หล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วธรรมมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายปภาวิช  ราศรีทัศน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงกิติยา  ลือยงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงสุพรรณธิชา  อันสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ประทุมดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายวัชรพงศ์  แก้วสีขาว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงนวพร  สูญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงทิวารัตน์  ศิริพิน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงแพรวา  จงปลื้มปิติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงไอริน  อันเนตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีสะทือน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายณัฏฐภาคิน  คุ้มเพชร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ทับผา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงณัฏฐชญา  พิณนาดิเลย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายถิ่นเพชร  ภูชมศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงกัลยกร  สีเป้ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงกนกพร  หารอาษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายพิสุณฑ์  มะชรา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงกนกพร  บุญเข็ม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงภัทรพรพรรณ  มังสังคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงจุฬารัตน์  พงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงสุพิชา  ภักดีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงกฤติยา  พาเหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงศิริสุพัตรา  โสมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงชิตพร  สุหา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงเบญจพร  ภููศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงพิชญา  พลคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงกิตติกา  ปางลิลาศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงกนกพร  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงสุพรรษา  สุนทโรจน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงชนิกานต์  เรืองทุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพิชญธิดา  ภูหนององ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายธีระวัฒน์  นาโพธิ์ตอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายกิตติ  กองเเก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงชนกนันท์  นะวะชีระ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สีทน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงภัทรมล  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายกิตติศักดิ์  มหาชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงปิยะธิดา  อารัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงอาทิตยา  สิงห์เขียว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายด.ช ณภัทร  ไชยคำภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ภูเขม้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงสุพิชญา  อุทัยหลาขะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงกรรณิกา  อุตราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงคณิดา  ฉิมเสือ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงธนวรรณ  พลชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงณัฐวรา  ชิดชมศรีจันทรา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายธวัชชัย  พานเพ็ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงอตินุช  จำปีหอม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงอภิสมัย  พลเหลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายภานุวัฒน์  บับภาเเก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายณภัทร  ไชยคำภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายชุติพนธ์  โพธิขี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายตันติกร  วงภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงขวัญจิรา  แสนโคตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายพงษ์เจริญ  พรมวันนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายพิชชากร  คำนาค โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงสุกัญญา  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายจิตติพัฒน์  งามดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงกนกภรณ์  จีระออน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงกนกพร  สำโรงลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงวนัชพร  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีราช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายพีรพงษ์  สงสุรีย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทนาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายชัยวัฒน์  โสภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายชัยสิทธิ์  มาศงามเมือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงกัญชพร  เพียกขุนทด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงอัญชสา  สมสีดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายสืบศักดิ์  หลงหนองคูณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พิลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำมุลคร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายณัชพล  เหลาภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายศิรสิทธิ์  กันทรกุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงภัทรา  นามโยธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงชลธิชา  เจริญทัศน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงพรนภา  พิลาแดง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายเศรษฐพงค์  จันทะลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายณัชฐปกรณ์  นะคะโต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงจินดามณี  ตุ้ยสักดิ์ดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายชลธี  เมฆวัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงกัญชลิกา  แสงไชยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงมรรยาดกันยา  วังษาลุน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงฐิติกานต์  จันทเขต โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงสุนิตา  มะโพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงชัญญานุช  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงศศิกานต์  พลลาภ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายพงศพัศ  มะโพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงธมลวรรณ  จอมสมสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายภูวนัย  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายปภินวิทย์  ทวิเล้ศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายพงศพัฒน์  เต็มจิตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงเกศกนก  ทับชา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงออมทรัพย์  หารพรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงโชตินภา  พิริยวิไล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงธิดารัตน์  แพ่งสองคอน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงอภิชญา  ธรรมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงปนัสยา  พลคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายธนพงศ์  วงศ์พัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 สหชัย  พรหมโท โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงหาญธิดา  หาญประชุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิง้หยกผกา  ลิลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงศรุดา  ภูเลี่ยมคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงกาญจนภัส  นารินนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงปวีณาวดี  อู่ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงสมัชญา  ฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายปภินวิทย์  ทวิเลิศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงพิรดา  ดาหาญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงศิริยาภรณ์  โยปัดทุม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงธนัชพร  ศรีมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายkittikhun  chaisena โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายคชกริช  แซ่ฟ้าม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงปัณฑารีย์  สมนึกในธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงกัลยกร  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงปิตพร  จรัสอรุณฉาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พิณนาดิเลย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงพรลภัส  สีหนาท โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายณัฐนนท์  หนูปัทยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายกฤษฏิ์กานต์  สีเฉลียว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายธนภัทร  ศรีเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายกษิดิศ  บุญยอด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายพีรเดช  มาลาหอม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุดวิไล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายกรวิชญ์  เมืองพวน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายกรวิชญ์  นาคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงชาริสา  ยุระศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงฐิติพร  ตันศิริชัยกุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงบุญญาดา  กุลธินี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดอนแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงปวิชญาดา  ไตรทศประภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงครองขวัญ  ทั่งจันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายสุประวีณ์  ผลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงชลิตา  สุขพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงธนภรณ์  เสนาธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จำนงนิตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงอภิสรา  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงธนกมล  เกิดประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงมัลลิกา  คำทองยศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงศิรประภา  สุทธิปัญโญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงอินทิรา  สารพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายจีรพัฒน์  เพ็งประโคน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงธนาธิป  นิยมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กชายจักรภัทร  คันธา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงวรัทยา  บุยมาพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายณัฏฐกิตติคุณ  วัฒนากลาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงราชาวดี  ชัยพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายธนาธิป  ไชยวงษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงธิติมา  ไวมงคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อุทัยเรือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สลิดกุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายสุรเชษฐ์  วิชิตตานนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงปภาวรินท์  มัชเเมน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงธัญยรัฅน์  ชินพร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายวิรุณรัตน์  ชวดสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายธิบดินทร์  อินทร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายกิตติพงษ์  นาคคันธร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายธีรดนย์  แสงดาว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายนฤเบศร์  ไชยแสง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีใสคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายอภิทักษ์  สวนเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายดนัยวัฒน์  ทองทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายธรรมรัตน์  นาคคันธร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงณัฐวดี  วิเศษสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงนัชชนันท์  อันแสน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงธัญรดา  พิมพะสาลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายฉัตรณรงค์  แสงศิลา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายสุชน  จงปิยะคุณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงเบญญาภา  อนันตริยะทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงวริทร  มาสำราญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายพสิษฐ์  คำเสนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายอธิบดี  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงสุภาวดี  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงยลธิชา  เหล่าวิศาลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงกัญญณัช  ชินวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงศุภิสรา  เฒ่าทา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงภัทรียา  หงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงสิรยากร  เขียวกลม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงปารวี  มินาเลิง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงวิสสุตา  แจ่มจำรัส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงสิริญาพร  หัดที โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงพุทธวรรณ  ลาดละคร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงปธิตา  วาปีทะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงศิริลดา  ชุมพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงศิริรัตน์  ก้อนชารี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชาญกล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงธนารีย์  ชิดชมศรีจันทรา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายธนกร  เวียงโพนละออม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงสู่ขวัญ  ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงปริยฉัตร  พลวงค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายรพีภัทร  มูลมาตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงภาวิณี  วงศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงรับขวัญ  ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงสุชานุช  ยาวะโนภาส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายสดุฏี  คำชาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงเซน่า  ลอยด์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชาญกล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายภูวฦทธิ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงศิริราภรณ์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงอนัญญา  บัวลาด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงกมลลักษณฺ์  วัลละภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายณิชคุณ  อันพาพรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายศาสตราวุฒิ  พรหนอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายธิติวุฒิ  ฝากกลาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายภัทรกูล  คำสะอาด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายอัครวิชญ์  ศรีกะกูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายกฤษฏานนท์  เถาว์ชาลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายมารุต  ศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายณัฐรัสย์  บุญทระกุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายปวรเวศ  งามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายมังกร  คูหะมณี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงธัญยพร  ชินพร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ต้นเนียม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงภิรันตรี  หนูปลอด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงชนาภา  แสงกระจาย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงชนภรณ์  หนูแม้ม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงชนาภา  ไทยทรงธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายวรกมล  จิณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายชนกันต์  หารัญดา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายธีรศักดิ์  จักรนารายณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงพิชญาภา  วิเศษศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายพีรธัช  วุฒิเดช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายปัญญากร  วุฒิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายวิทวัตร  ราชคาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายพันฝน  โยวะผุย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายธนกฤต  วัดทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายอิทธิกร  ปรีชากิจ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายรุ่งทวี  คำทองดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงรักษิตาวรรณ  จีรังสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงกุสุมา  วงศ์คำช้าง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายปรัชญา  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงสุดารัตน์  ์ศรีทัศน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงสุพิชญา  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายรชต  แก้วเวียงกัน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายบุญญาฤทธิ์  สำลี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงชยาภรณ์  อันอาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กชายเวียดภัคพล  วิทยาบำรุง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายวรภัทร  ศิริมูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงศิริรัตน์  สุลักษณานนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กชายไตรทศ  รัตนสวนจิก โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายปณิธาน  อันชุรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงปริยาภัทร  แก้วคำกอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายจักรพงษ์  อนุเวช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายดนุนัย  หลูอารีย์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงณัฐฑวษา  นนทวงษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายกมลศํกดิ์  ภูวนาถ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงประภาทิพย์  อุ่นเป็นนิจย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงกัลยานัทธ์  ภู่แก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงกัลยานัทธ์  ภู่เเก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายรามจิตติ  พลเสนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงนงนภัส  ประทุมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงนัฐภร  พูลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงเยาวพา  สิงขรณ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงพรรณภา  ขันไชย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญใบ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงปณิตา  ผานะวงค์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงเกษศณี  ศิริทรัพย์วัฒนานันท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงสิริมา  หวั่งประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงภัทรพร  บรรพศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงบุณฑริกา  คุณาคม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงกุลนัฐ  นักภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงนันท์นภัส  นาถ้ำนาค โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายฐปพน  สีอ่อน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายภัคพล  นาเจิมพลอย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ทับธานี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายศุภกรณ์  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายเศกสิทธิ์  จิตบรรจง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายธนชาติ  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายพัทธนันท์  โยชน์ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายเอกรัตน์  วันโพนทอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายคมกริช  ศรีกุลคร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงศิริกรานต์  พลน้อย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงเปรมนภัทธร์  สวาทพงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงมาริกา  เอกกุล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงกิตติญา  อยู่ปูน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงปวีณา  วงศ์วรรณา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงสุธินี  ลายสุขัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายภูริทัต  จันทรภาส โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงวริทรา  เทศารินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงพีรภาว์  ปาลบุตร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงอนันตญา  อันพันธ์ลำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายวรภัทร์  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ลันสี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงปรียาพันธ์  พลชำนิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายนิติธร  จันทร์ถา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กชายอมรเทพ  เทพชา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงศุภธิดา  ชะนะบุญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงธันยพร  แก้วหานามจารุสิริ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงจิตติญารัตน์  ภูผาริช่อ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายเศรษฐพงศ์  แก้วหานาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงพิมสิริ  นิทัศน์ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงปาริชาติ  นารอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงลดาวัลย์  ขันทะสีมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงวิชญาดา  กาญจนะหงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายอิสระภาพ  นาคนชม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงจิราวรรณ  คำขวา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงพัชรินทร์  ธงกลาง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กชายวสุพล  จั้นเขวา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายสรวิชญ์  โพธิ์นิล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงธัญชนก  ภูแล่นไว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กชายรชต  สมนึกในธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงพิมพ์วรี  หล่อวัฒร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายสิปประวิทญ์  รัศมี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงสาวิตรี  จุลศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงณัฐชา  มีนา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงธนาภา  แก้วทะชาติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงศุภาวรรณ  วระไวย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงปริณดา  ชามนตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงนรีรัตน์  พัฒเพ็ง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงสุชาดา  รัตน์พล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงอาภัสรา  สัญจรโคกสูง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงศลิษา  อุทัยเรือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงปิยธิดา  ชะนะบุญ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงศริญญา  กองปัดชา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงธัญพิชชา  ระวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงภารดี  เพียรประจำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงกฤตยา  อริยะมนตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงจุลีลักษณ์  ลีนาแค โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงดาปรนีย์  ขาวผ่อง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงธนภร  สิงหมาตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงพิทยาพร  โม้ตา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายเจตก์นิพัฐษ์  ลำดวนหอม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายเทพชรินทร์  โบราณมูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงอริสรา  สุขี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงจันทราลักษณ์  พยุงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายปัณณฑัต  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงกัลยา  นันตะนะ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงอดิลักษณ์  จันทร์สามารถ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงบุษราภรณ์  ภู่แสร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงณัฐชา  จำเนียรสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงภารดี  ภักดีสมัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงชลันธร  สมผล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงสนิสา  ภาคภูมิ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงปพิชญา  มาอ้น โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงศิริญญา  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงรุ่งนภา  ปกาเวสา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงจุฑามณี  น้อยดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงรสิตา  พูนเทกอง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กชายชัยพัทธ์  ตรีธวัช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงสกลสุภา  ตุลสุข โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงมัฑริดา  ศิริพล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงสิริมา  มีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กชายณัฐวัตร  คำรินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กชายพีระภัทร  เขจรไลย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงจิตฏิยากร  โสภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงสโรชา  จันทริมา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงจณิตา  มาตรษรศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงนวพร  สุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงกมลฉัตร  ภวภูตานนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงพลพร  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงพิชนาฎ  ซื่อสัตย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงณัฐธิดา  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กชายนันทิพัฒน์  โยชน์ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กัณหาทิพยฺ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงนภาภรณ์  ชูตรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงนภาวีร์  ศรีพวงเพิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กชายวรฤทธิ์  วงษ์รักษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายสุภเวช  หาญรินทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายวรฤทธิ์  จำปาเเดง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงกรกนก  ผางยอยซ้าย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงฐิติกาล  ศรีกุ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงนัทธมน  จุมพลน้อย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงฐิตาพร  หนูแม้ม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงจิรสุตา  กาญจนศร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายชลทิศ  พาแกดำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงธิญาดา  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงปริพัตร  อัคฮาดศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สถิตย์นา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายนวพล  หนันคำจร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายณัฐกิตต์  บุตรโคษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงสิริมา  เขียวกลม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายศุภวัฒน์  สารภา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายสิทธิเกียรติ  ลักษณาเวช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายคงศักดิ์  อันปัญญา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายปุริมปรัชญ์  เทพาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายปรินทร์  โยธาภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายภูริช  ภูแช่มโชติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายธนวัฒน์  ศิริภูธร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายอลงกรณ์  เห็มศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายอธิราช  พลทำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงพรธิชา  โพธิ์น้อย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  คู่แก้ว โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงนวพร  วงค์ภูธร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงวิภาดา  อินจำปา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงณัฐนรี  โยธาภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายปริฉัตร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ลครทิพย์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายกิตตินันท์  วาสเอื้อยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงพิชามญช์  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงพีรยา  รัตนานิคม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงปัณณธร  อุดมดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงกุลนัดดา  เกษร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงนารา  ทัศนะบรรจง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงอารยา  เบ้าคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายภากร  ครองสุขศิริชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงกุศลิน  งามเงา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงวีรภัทร  ทาโยธี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงณัฐธยาน์  รักภักดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงกมลวรรณ  ไชยคำ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กชายกิตติคุณ  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กชายตักศิลา  อาสาสู้ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กชายกฤษฎ์  มหาชัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงธารทิพย์  ไปแดน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กชายนภัสกร  คิดการ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงณัฐนิชา  กองประมูล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงสิรินทิพย์  ทิพวรวิมล โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เหล่าเคน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงกุสุมา  เนื่องมัจฉา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงชนาภัทร  สิงสุธรรม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงกีรติกร  ไชยวงษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กชายมนัสวิน  ชินพร โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กชายบัณฑิต  ปะกินำหัง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายทรัพสถิตย์  ดีแดง โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กชายณภัทร  บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายเจษฏา  บุตรคำโชติ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงอรัญญา  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กชายธีรพล  สุขุมวิริยกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
949 เด็กชายทัตพงศ์  ขานรินทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
950 เด็กชายกีรวิชญ์  ศรีมงคล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
951 เด็กชายวรรณกวี  ซามาตย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
952 เด็กชายณัฐดนัย  มาลยานนท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
953 เด็กชายกฤติพงศ์  วรรณศิลป์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
954 เด็กชายสุริยา  สีขาว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
955 เด็กชายกานต์ชนก  ดามณี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
956 เด็กหญิงอภิสรา  วิชาชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
957 เด็กชายนิติพัฒน์  โชคธนิตินันท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
958 เด็กชายสิปปวิชญ์  เตชะอุไรวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
959 เด็กชายกรกฎ  วินทะวุธ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
960 เด็กชายปิยพนธ์  สวรรยาพานิช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
961 เด็กชายธนธฤต  แสบงบาลเจริญชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
962 เด็กชายสุรษีว์  ปัญญาโพธิคุณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
963 เด็กหญิงจิรัชยา  นามโส โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
964 เด็กหญิงศศิวิมล  สารฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
965 เด็กหญิงสิริภัทร  ทุมวัน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
966 เด็กหญิงณิชา  ไมตรีแพน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
967 เด็กหญิงปวีณา  นูวบุตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
968 เด็กหญิงมธุฤทัย  ศรีโยวงค์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
969 เด็กหญิงศตพร  แสงงาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
970 เด็กหญิงจิรวรรณ  วรรณขันธ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
971 เด็กหญิงอรปรียา  แสงห้าว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
972 เด็กหญิงปิยากร  ศรีประทุม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
973 เด็กหญิงวรรณณิชา  ธรรมศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
974 เด็กหญิงพิชญา  นนตะสี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
975 เด็กหญิงศศิวรรณ  ชื่นนิรันดร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
976 เด็กหญิงปวริศา  บริหาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
977 เด็กหญิงสุพิชญาย์  สังประกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
978 เด็กชายชัยวุฒิ  เทพช่วย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
979 เด็กชายสรณ์ศิริ  ราชภักดิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
980 เด็กชายธีรวัจน์  ตันทะศิลป์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
981 เด็กชายยรยรรยง  โพธิ์สิงห์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
982 เด็กชายณัฐกิตติ์  วริทธิวรพันธ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
983 เด็กชายดีภูมิ  สุทธิชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
984 เด็กชายอรรถวัต  สอนบาล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
985 เด็กชายกิตติภัฎ  ละอองคำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
986 เด็กชายภูวนัย  นาแถมเงิน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
987 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กางแม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
988 เด็กหญิงอาริสา  ตะภา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
989 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  จันทรงกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
990 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อินทวงษ์ศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
991 เด็กชายภูมิพฤทธิ์  จำปีกาง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
992 เด็กชายภูวดล  ดวงพรม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
993 เด็กชายกชกิจจพัฒน์  พัตภักดิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
994 เด็กชายทรัพย์มงคล  ศรีษะโคตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
995 เด็กชายณัฐพงศ์  วาดเมือง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
996 เด็กชายพุฒิพงศ์  ถาสินแก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
997 เด็กชายกันตภณ  ระวิโรจน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
998 เด็กชายธธัช  ทวีวัฒน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
999 เด็กหญิงอนันตญา  จ่าคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงพิมพิชญา  พ่วงทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงสุฐิตา  อมิตรพ่าย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงขวัญจีรา  ทิพโอสถ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงประภาภรณ์  อนารัตน์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงชัญญา  จันปัญญา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงศรัณย์พร  แก้วมณีจันทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงอสมาภรณ์  เกติยะ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กชายธเนศพล  แสบงบาลเจริญชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กชายธีรภัทร  พัฒนิบูลย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กชายปิติภัทร  ไพราม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กชายคุณัชญ์  ทัศวงษา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงปภาวรินทร์  รักษาภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงพัทธนันท์  เนตรสง่า โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงวรรณ์ลดา  อุทาทิพย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงบุญยนุช  บุญลอด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงพัฒนพร  สตาเขต โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงศรุดา  ศรีสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1017 เด็กชายกฤตเมธ  วรสาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงปวิชญา  ดอกดวง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 คณิตประถม
1019 เด็กชายชิณพงษ์  แสนศักดิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายนิธิกร  ตนะสอน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายภูรวิชญ์  ทารา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายกัญจน์  ธนมาลาพงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีโคตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายชีวธันย์  บุญบุตตะ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายพฤกษ์  แฝงสาเคน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายปฐมพร  นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายเจตนิพัทธ์  วัชรวีรกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายชนาธิป  ศรีมาตรา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายชินวัตร  พร้อมจิตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายธนภัทร  มะปัญญา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายชนะชัย  ไชยชราแสง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายภาณุพงษ์  มูลสมบัติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายนวพล  กางโหลน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายจิตรเทพ  ไชยชาญ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายชลธี  ศุขโข โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายเด่นภูมิ  ทัพภูมี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายศุภชัย  พานศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายณัฐพงศ์  กุณโฮง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายสหรัฐ  นามโยธา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายศริวัฒน์  ธรรมวงษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายศิระ  ธนะสีลังกูร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายธิเบศ  ขานวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายยศพล  จันทเขตต์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายพีรวิชญ์  พันโยพร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายตักสิลา  ประตังเวลา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายแผนที่  ธนสีลังกูร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงกมลพร  หารพันธุ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงพิพรรษพร  อรรคฮาตศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงพิยดา  ม้วนโคกสูง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงรัญชน์  ทาตระบุตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายชนาภา  ลีลา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ประสพสันต์วัตนา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายเนตรชนก  รินทะรึก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงอัญมณี  จันทะนนตรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงธนารีย์  เมืองมัจฉา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงพรรพรรณ  รอดนาล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงนัชชา  โพธิ์ทองหลาง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงอนามิตา  นามเต โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์ผักเบี้ย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายกรกฏ  อภิวัฒนวรรณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายธนุส  วิมุกตานนท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายภูรี  อินทะตา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายวิศวพันธุ์  มวนบุญตรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายคณาธิป  โลมเมือง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายธนภูมิ  ภูผาลี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายนิติภูมิ  ศรีพารา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายวินนรินทร์  ด้วงคำจันทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงปาณิสรา  สุขกสี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงพลอยชมพู  อรรคฮาตจันทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงวิลาวัณย์  แก้วนะรา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงธันย์ชนก  ผดาวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงหทัยชนก  จันทมนตรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงมินตา  อะโน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงกีรัตยา  โทสันทัด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงสุชญานี  ผลเจริญ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงบุญยกร  ไชยสมคุณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงปริชญา  เอ่นแคน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงกชพร  ยิ้มอินทร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงพัชรพรรณ  พิลาแดง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงนิชานันท์  ไชยชาติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงนริศรา  ยารังสี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงธนพร  สุจิตตกุล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงธนพร  นาบำรุง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงกนกรัตน์  สำเภาทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงกชมน  บัวสาย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงณิชกานต์  มูลไธสงค์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงเปรมจิตร  มาตย์เทพ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงสิริรัตน์  แสนปรางค์นอก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงณภัทร  ฝ่ายพลแสน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายวรเมธ  ตะนนท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายเอเลียส  โชแปง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายสุรจิตต์  ตลาดธานี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายณฐกฤต  นาสุวรรณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายเตชณัฐ  พยุหะ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายพลเอก  กันอ่อง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายภูรินท์  ภาธรธุวานนท์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายปัณณธร  จิระเจริญวงศ์ษา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายเจษฎา  จีระออน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายนาวิน  ศรีเกน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายพีรวิชญ์  สุขเกษม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายณภัทร  เวชชัชศาสตร์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายชุณหกาญจน์  วิไลสอน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงอภิญญา  อาษาศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงสิริกร  งามฉมัง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงเนตรฤทัย  ชัยยศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงศาลิศา  ดวงแก้ว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงชยากานต์  พลสิทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงมณีรัตน์  สุระป้อง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงสุภาสินี  แคนสี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงชลดา  เถาเอี่ยม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงสุภาวดี  รัชธานี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงนัฐธิดา  มูลโพธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงศิริพร  ศรีโยวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงฐิติมาวดี  ตะวัน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงตวงรัตน์  แสนสุภา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงพรชิตา  ตะวัน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงจรรยาพร  พันธฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงชนิดา  ปัตตะนี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงจริชญา  เถื่อนนาดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงพิญาดา  พลชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงพิชญาลัก  ประกอบน้อง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงวิชญาดา  จิณาบุญ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงปวริศา  ปานะโปย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงฐิติกมล  วงค์ษา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงชัชชลิดา  พุฒศิริวัชรวิชญ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายวิทวนัยน์  ศูนย์ดำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายชนัต  อุทาทิพย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายสรยุทธ  แผ้วใจดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายกษิดิ์เดช  สรรพทรัพย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายศิริชัย  สีพะนามน้อย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายธนภัทร  คำแสนเดช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายดลภัทร  ราชโคตร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายธนวิชญ์  ธนูสา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายชุติไชย  ราษฎร์ภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายนนทวัช  ต้นบุญ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายพรมนัส  เสนามาตย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายศิวกร  ศรีสังข์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายชิษณุพงศ์  หินชนะ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายเจษฎากรณ์  วังหอม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายพลฤทธิ์  หลาวเงิน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายอรรถวิทย์  แทนหลาบ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายสิทธิชัย  หัดดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงพรรณพนัช  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงธันย์ชนก  อุทาทิพย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ประทุมทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงจิรารัตน์  พูลพุทธา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงศุภัชจิรา  เรียบร้อย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงอนุชิดา  วงค์มา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงชลธิชา  อาจอำนวย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงปลื้มธิดา  สินค้า โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงภัทรธิดา  เทียบชัย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงอริสา  สุนทรพิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายพิชญุตม์  เกี่ยสุวรรณศิลป์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายศิวกร  บุญเรือง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายวัฒณวิศว์  พิมพ์แสนศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายยศกฤต  ทับไทร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายบริพัตร  ช่างทอง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายเจตนิพัทธ์  บุญปก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายปราชญ์  วิริยเมธางกูร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายธนภัทร  พลศรี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายธนภูมิ  บุญฉ่ำ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายพานทองแท้  แสงสิทธิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายรักษิต  นามคุณ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงฟ้าใหม่  ทัพธานี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศรีเวียงยา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงภัทรสุดา  จันสุธรรม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายพีรณัฐ  คำพิชิต โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงจตุพร  เชิงสะอาด โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงธีรนุช  รุจนาฏ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงกัญญ์วรา  มาตรา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายธีรวุฒิ  ชารีผาย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงฐิตาพร  อ้นจันทึก โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีคลัง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงนุชนารถ  แก้วกัลยา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงรวิปรียาพร  จังกินา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงจิพาพร  สวนไธสง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายนราธิป  หงษ์ทวี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายธีรภัทร  ขุมเงิน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายเนติ  กุหลาบโชติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายปภาวิน  คูตระกูล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายศุภกฤษฎิ์  ทะสูง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายศุภทิน  ศรีเสน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายพุฒิเมธ  ชมศรีสวัสดิ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายศึกษิต  คชสาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงณัฐนิชา  สิงห์ปาน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงวรัญญา  คุณโน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงอรนลิน  จันทะนาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงทับทิมทอง  ศิลาคุปต์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงสุกัญญา  เมืองวงษ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงธนภร  สารมาคม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงสิตานัน  ดุสิต โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลลาภ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงนิติพร  บุญคำมี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงปุญญิศา  แสงทิพย์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงวิชญาพร  เหล่าสมบัติ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทมาน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงพิชชาทร  สงวนวงศ์ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วผล โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงกรวรรณ  แสนบุดดา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไชยสงเมือง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงวริศรา  สมหมาย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงอาฑิตยา  นุ่นภักดี โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วหานาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงชนกนันท์  สุริโย โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงโชว์ติรัตน์  สุขเกษม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงตีรณา  แสนคำภา โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงนันทวรรณ  ทองนุช โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงธวัลพร  วรสาร โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงณฐกร  กังวลงาน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงนวลนภัสสร  กุลเกษม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงเพียรพร  ภูลายยาว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงปุญยนุช  แก้วหะนาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงอารยา  สมบัติคำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ระภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1215 เด็กชายสิริกร  เหล่าสกุลไทย โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1216 เด็กชายคิมห์  มีนา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงอรัญญา  ศิริพรรณ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงฐิติรัตน์  การิสุข โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงณัฐพร  ธนูสา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงกฤตินาภรณ์  ภักดีปัญญา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงสุธิดา  บุรีมาตย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงณภัทร  บุญประสงค์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงพิชญธิดา  หรรนภา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กชายภูวนาถ  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1225 เด็กชายฉัตรนเรศ  พรชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงทัชจิรา  เหล่าสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงสิริยากร  ผิวดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงปวริศา  คังคา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงชลิตา  เรณู โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1230 เด็กชายภูมิ  ภูมิแสนโคตร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงกันยากร  โตหนองหว้า โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงเมธาวดี  รื่นรส โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1233 เด็กชายปริยะพล  ญาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงกุลนัดดา  นนยะโส โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1235 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ดาวุธ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1236 เด็กชายวรมฆา  นิลวรรณาภา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงเปรมยุดา  ศุภรวิชญานนท์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สืบเหล่างิ้ว โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงศกลรัตน์  แสนราช โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงชญามาศ  ช่างทองคำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงพัชราภรณ์  นุชกลาง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองดี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.4 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงณัฏฐวี  วงศ์กระบากถาวร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงธนพร  ลาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1245 เด็กชายเกรียงไกร  กล่อมปัญญา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงจิรภิญญา  ปักกาเวสา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1247 เด็กชายปัณณพัฒน์  กนกฆนรัชต์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงนาวิยา  คำวิแสง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงรพีพิชชา  แก้วไกรสร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1250 เด็กชายภูมิรพี  แสงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1251 เด็กชายรัฐภูมิ  คำมีแสง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงนวพร  เรืองเทพ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงนวรัตน์  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงภควิชา  ชงัดเวช โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงไอลดา  ทิพศรีราช โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1256 เด็กชายศิวกร  เงินทองเนียม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงกมลชนก  เทศพรม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงศรุตา  นาคยา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1259 เด็กหญิงศุภชญา  ภูสีสม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1260 เด็กชายพงศภัค  ทำนานอก โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงนพรินทร์  โยธะการี โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1262 เด็กหญิงวรรณกร  แสงวงค์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1263 เด็กชายวศพล  ทะสุนทร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงอชิรญา  อินทรผล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1265 เด็กชายฐาปกรณ์  ศรีสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงธิดาพร  วันโพนทอง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1267 เด็กหญิงเบญญาภา  ยะเคหัง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์ถง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1269 เด็กชายฐิติภัทร  บุตโรบล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.5 คณิตประถม
1270 เด็กหญิงปริมประภา  ศรีปัดถา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงพชรกมล  วรคำ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงอรปรียา  พรดอนก่อ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1273 เด็กหญิงสุชานันท์  พรมสอน โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1274 เด็กหญิงจิระนันท์  คำบุญเกิด โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1275 เด็กชายกษิตินาถ  เสระพล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงนภัสภรณ์  ยศุตมธาดา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เขม้นการ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1278 เด็กหญิงเจกิตาน์  นวนน่วม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1279 เด็กหญิงทักษอร  เห็มสังหาร โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1280 เด็กชายนราวิชญ์  ศิริพล โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1281 เด็กหญิงปริยากร  ญาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1282 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตีเมืองซ้าย โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1283 เด็กชายสิรภพ  ศิริโยธา โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1284 เด็กหญิงพชรพร  คันทะพรม โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 คณิตประถม
1285 เด็กชายจตุรวิทย์  ปะสังคะเต โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายศุภวิทย์  แสนราช โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายคณาธิป  ทองภูธรณ์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายณฐรินทร์  ปิติวัฒนสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงกนกพร  มัชปาโต โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงจิดาภา  เหล่าสีนาท โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงชรินญา  เล็กคำด้วง โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายธิติวัฒน์  ดิษยจรัสรุจน์ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายอภิวิชญ์  สุวัฒนศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1294 เด็กชายพงศภัค  โชควิริยะจิตต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1295 เด็กชายพงศ์ภีระ  รัตนพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1296 เด็กชายกันติทัต  ภูมาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1297 เด็กหญิงปวีณนันท์  สังขวิเชียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1298 เด็กหญิงขวัญมาดา  แข็งแรง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1299 เด็กหญิงณภัทร  มะเสนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1300 เด็กชายติณห์  บุญมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 คณิตประถม
1301 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีเทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1302 เด็กหญิงจารุพิชญา  เองวานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงญาณิศา  ชนะบุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1304 เด็กชายสิริราช  พูลสวาท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1305 เด็กชายปรีชากร  ยาสมร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 คณิตประถม
1306 เด็กหญิงงามไทย  ขันทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายอภิวัฒน์  กางโหลน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงจิณ์ฏฐ์ธิดา  ตติยรัตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายถิรวัฒน์  เจริญวัฒนมณีชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายติณณ์  ลวกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุนทรพินิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายจิรัฐโชติ  ชาติบัญชากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายเชษฐา  บุตรศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายสิรวิชญ์  ลิมาภิรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายพิพัฒน์  เฉียบแหลม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงจิราวรรณ  วิศาลอาชีวะเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายณชนก  พูลมาสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายพีรวัส  พิบูลย์วรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายอัจฉริยพงศ์  พลเรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรียงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงสุธินี  คำภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงปริญญดา  ติละบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายวิชญ์  บุญมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงสุภาวดี  กรมแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายอชิระ  เจริญวัฒนมณีชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายธันยพงศ์  สังขวิเชียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงภัสสร  อินพินิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายฐิติอนันต์  เวชกามา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายมนัสนันท์  อุทัยรัตนะชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายกุมภ์  ฉัตรชาตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงกัญญวรา  กาญจนรัช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ห้วยทราย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายจารุวัฒน์  สุระเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงเจียระไน  พฤกพัฒนาชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงจินดามณี  ศรีลครไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงชัญญา  พรพัชรพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงชลิตา  เลิศวัฒนวัลลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงณัชชา  เชื้อวงค์พรหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายฐนกร  เทียงดาห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงณัฐชยา  พลขยัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงณัฐพร  ภูมิกาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงณัฐริกา  หันไชยศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงตติญาดา  พระจันทร์ลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายตะวัน  ภูวิจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายธงทอง  สังฆะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายธนกร  เพ็งสวรรค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงธนภรณ์  ดาษถนิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงธวัลรัตน์  จุฑาศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายนิพพิชมน์  ประทุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายเนติชน  แสนบุดดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายปกรณ์  รักษาศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงปณิดา  แถนสีแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงปพิชญา  แก้วกิ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงปัณณฑร  จิรัฐพิกาลพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กชายปัณณทัต  ศรีสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงพาขวัญ  แน่นอุดร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กชายพีรภัทร  ศรีชมภู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงฟ้าใส  มองเพ็ชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงเมษิณี  ชำนาญกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ไชยบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงลักษิกานต์  ลครทิพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงวันวิสาข์  ภูนาคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงศศิธร  ยะสะกะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายศิริวุฒิ  จันทร์เก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายศุภกร  เรกะลาภ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงสุธีรา  มะลิงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงสุวิมล  เสนาโนฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงอชิรญา  ศิริเจริญรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายอภิชลักษณ์  โพธิ์ชารี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงอมลรดา  สุวัฒนศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายวงศธร  ยลอนันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายภาคภูมิ  คัมภิรานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงอิษฏ์ธีรา  บรรจง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายอัครเดช  บุตรศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงพิชญาภัค  บุญมาหนองคู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงสรัญญา  ภูห้องเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันทเรศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กชายเก่งก้าวหน้า  พิลาชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายปฏิพัทธ์  คำสา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายฉลาดิธร  มูลหลวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายรุ่งอรุณ  คุ้มสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายภควัต  แน่นอุดร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายวรากร  นนตะสี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายพงษธร  ด้วงคำจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงรมิตา  แสวงดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กหญิงรังสิมาภรณ์  ศรีแก่นจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงปอแก้ว  โคตรุฉิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายรัศมิ์พล  เจริญพล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงนภัทร  วิรัชพงศานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงพัทธนันท์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงวิศรุตา  ทินน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงอธิษฐาน  เพ็งจางค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กชายณัฐนนท์  จันหาญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงณัชชลิดา  รัตนสิงหา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงชัญญานุช  แสงสว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กชายอิฏฐดนัย  ได้ผลมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีชะตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1398 นางสาวหทัยกนก  เนือยทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กชายธราธิป  แสนสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงธัญจิรา  พัฒนจักร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงกวิสรา  ศรีภูวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงสิริรัตน์  รัตนเถรา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กชายสรกฤช  วงศ์รัตนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงปัณฑิตา  ธนูชาญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงจิตโสภิณ  อ้นไธสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายปฏิภาณ  บุญมาก โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายอัฐนันท์  พิมพ์ปรุ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายเชียรวัฒน์  ต่างมงคล โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายธีรวัฒน์  อุตพงษ์ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายอนุชาติ  เอ้นแคน โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฝ่ายสัจจะ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายพิชัย  คำภาษี โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายธีระศักดิ์  เดชมุลตรี โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายธีรพล  วงศ์อินทร์ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายนพรัตน์  แตงทอง โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายกฤษฎา  สืบสกุล โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงสุภัสดา  คตอินทร์ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงวรรณภา  พันนา โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงศิริญญา  ศิริทัน โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงพิมพ์พา  แซ่โซ้ง โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงวิลัยพร  ทองช้อย โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายนนทวัฒน์  บุญใหญ่ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงพีรธาดา  ผ่านสุวรรณ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงศิรินญา  สักกลาง โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงนภาพร  บุญใหญ่ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงพิชญา  บุตรวงษ์ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กชายสฤษธิชัย  ทองบัวบาน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.5 คณิตประถม
1428 เด็กชายสรวิศ  สอนใจ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1429 เด็กชายจักรพรรณ  ครรคแสง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1430 เด็กชายจักรพรรดิ์  มั่งกูล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1431 เด็กหญิงอชิรญา  ทองสารไตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1432 เด็กหญิงปิยภัทร  นิตย์วัน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1433 เด็กชายคมกฤษ  มหาโพธิ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1434 เด็กหญิงณัฐกานต์  คำกอง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1435 เด็กหญิงพิญดา  พึ่งดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1436 เด็กหญิงธนัชญา  กางทา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1437 เด็กหญิงปภินดา  ศรีละพล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงศรัญญา  อุไรพันธุ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1439 เด็กหญิงสุภาภรณ์  สีดำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงณัฐวรา  แก้วขอนแก่น โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1441 เด็กชายพิษณุวัฒน์  โพธิ์วิชัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1442 เด็กชายจตุรวิทย์  โสมาลีย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1443 เด็กหญิงจิราวรรณ  แสนพินิจ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1444 เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงเอก โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1445 เด็กหญิงสุนันทา  แพงจันทร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1446 เด็กหญิงพิยะดา  คำสีทา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1447 เด็กชายกิจศิวะ  จุมวงศ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1448 เด็กชายศุภกร  สุนาอาด โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1449 เด็กหญิงบุศรา  คำสีหา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1450 เด็กหญิงณัฐสุดา  บุญศักดิ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1451 เด็กชายการัณยภาส  ศรีเมือง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1452 เด็กหญิงอรอนงค์  โคตสุโพธิ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 คณิตประถม
1453 เด็กชายปิติภัทร  เอกปณิธานพงศ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงจริญญา  เจริญผล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงหยกเพชร  บุตรวิเศษ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายณัฐพงศ์  เยาวะยิก โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายนิติพงษ์  ป้อมมะรัง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายวัชรพงษ์  ศรีแก้ว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายอนุรักษ์  รักษาภัย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เรืองทอง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงสุรีรัตน์  บำรุงเอื้อ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายภูมินทร์  ไชยคลัง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กชายธนโชค  ขานหยู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายปฐมพร  วงสุวรรณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทองติง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงสุปรีญา  ภูจักเพชร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายธนดล  ผลรุ้ง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงอรวรรณ  ทุมพิลา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายพีรภัทร  โปสาวาท โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายสุรวิศ  ฉัตรดอน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงกุลณัฐ  พุดลา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงธิรดา  น้อยเสนา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทับสมบัติ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายพีระพัฒน์  สังสีลัง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงอาทิตยา  แสนพินิจ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงอภัชชา  เศษรักษา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงสุกันญา  โหวดนอก โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงธรอร  ไชยสงค์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศรีสุจารย์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงญาโณทัย  ใหม่คามิ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงสิริยากร  พรมนิมิตร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงปาริษา  มณีแสน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงวรรณนิสา  ทองคำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงศรินทร์ญา  เทพพรม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงศรัญญา  จันทรศิริ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงวันวิษา  พิเนตรเสถียร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้อยอาษา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทร์หาญ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงอินทิรา  รามศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงสิมิลัญ  เสยยงคะ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงอังคณา  ศรียศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงแพรวา  ไชยโภค โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงศิริวรรณ์  พรรณภักดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงอรปรียา  เหล่าลงอินทร์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงอมรรัตน์  พันธศักดิ์โสภณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงพรรณษา  แสนวัง โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงตรีรัตน์  ดวงจำปา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงวรางคณา  ใคร่ครวญ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงผาณิตา  พยอมหอม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1500 เด็กชายเกียรติศักดิ์  อ่อนมาก โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายอนันดา  ก่อนเกิด โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงศรัณญา  ชินนะศรี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1503 เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันครา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1504 เด็กชายณัฐพงษ์  ยาย่อ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงวรินรำไพ  พาแกดำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายปัญญากร  แก้วบรรจักร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงพรพิมล  บุตรราช โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงปวันรัตน์  วิเศษดี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงสุดารัตน์  ทัพธานี โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงปนันชญา  มาพร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงศุภัชญา  สุดชาขำ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กชายถิรคุณ  อักษร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีสอน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงปารตรี  วงษ์ระบิลนาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงทับทิมสยาม  ศรีปาน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กชายธนิสร  จันดาหงษ์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงรุจิรา  ไชยงาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายอนุพล  วิเท่ห์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายสหภูมิ  เสาร์ศิริ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงเด็กหญิงชลธิชา  ทิพรมย์ โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1521 เด็กหญิงเฉิดฉาย  จันบัวลา โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1522 เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีกุลคร โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงมินตรา  ศรีกุลคร โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม