รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปุญยวีร์  กิติศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤติพงศ์  ทรงยศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายธนากร  หล่อโลหการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายภวัต  ลิลาพันธิสิทธิ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤติน  ยินห้อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายเดชชาตรี  ศรีมั่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายทีปกร  พิมลจินดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายชวิศ  สิทธิกรกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายจิตตินันท์  จันทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายศุภกิตติ์  มลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายคงสมิทธ์  ดำหนู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไทยนาม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายธรรมรัตน์  ต้นเตย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายณภัทกรษ์  ณรงค์ทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายธัชทร  พิทยาณิชกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายคณพศ  ถิ่นหนองจิก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายกรวิชญ์  ชลชวลิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายธนภพ  กุณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายจิรวัฒน์  ลี้สกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายญาณวรุต  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายภัทรพล  บุญวรรโณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายณภัทร  อ๋องสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายอัชรอฟ  เอกประเมินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัชชนา  อ๋องสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายนันทวัฒน์  ละไม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายพันธุ์ธัช  ไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายคุณาธิป  พรหมภัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายพสิษฐ์  เครือยศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงศศิวิมล  เด็นมาลัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายชัชพล  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธัญรดา  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปราญชลี  บุญยเกียรติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายรพีภัทร  ดำใส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงนทีกานต์  โยพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายธนภูมิ  แก้วหนูนวล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายพีรพล  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายกนิษพงศ์  วิกรมธีรานันท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนภัสวรรณ  หนูช่วย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ถิ่นถลาง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พุฒิสันติกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัชชา  ภริงคาร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงรัชนีภรณ์  ชูจิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  สิงหสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายพชร  กัลยาณศิริ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายศิริชาติ  ถือแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายวรพล  กิติพงศ์ภากร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายชยพล  อรรถสุทธิสิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายชาญชัย  แซ่ตัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายตะวัน  บุญล้อม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกมลณัชย์  สีสุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายเด่นภูมิ  ทองตะกุก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายธีรติ  ชมบุญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพิชญาภา  รัตนกาย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายสุกฤษฏิ์  วิริยานุกูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายรัชพล  บุญประสานกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชนกนันท์  คงดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายนะบีล  พันธุ์ฉลาด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงศิขรินทรา  คัลลาห์นะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงวรรณิดา  บุญประสพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงอัญชิสา  สินชลสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงวีรชาดา  หนูดำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปพัฒศิรา  วงศ์วิทยาภิรมณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงณิชชา  เลี่ยวสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพนารัตน์  สร้างลิ้ม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทิพย์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธนิฏฐา  โชคเกื้อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงรินรดา  คนรู้ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงชิสา  เพชรขจี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปทิตตา  อ่ำยิ้ม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายอนัญ  ฉันทอุไร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายวันรัฐ  พงษ์สนิท โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายธนกร  ศิริดลธนเกษม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายพัชรวัฒน์  โป โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายปรมินทร์  ธรรมสะโร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เสวตานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายเจตน์วรา  เจริญการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายกิตติพงศ์  ศิวากรณ์จงจิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายคุณานนท์  แซ่อ๋อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพรทิพย์  ทองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงธมลวรรณ  ก้านกนก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายเตชินท์  ติณพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงชญานิศ  ตันติพงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสุปรียา  จำรูญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพรรษชล  รักษาราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณัฐวดี  อัศวภูมิ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายภุมภพ  ธีรวาทีกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงสุณัฏฐา  บุญละออ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงนัทธมน  หนูกล่ำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปวีณชญาณ์  เนตรนิธิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงณฐพา  เพ็ชร์มง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงสุรภา  ภัฏปฏิเวธ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงวราพร  จู่ภิบาล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายปฐากรณ์  นาทวีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายณัฐภัทร  โชคเกื้อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายกฤติพงศ์  สุกดำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงอภิภรณ์  เลือดสงคราม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงสุประวีณ์  สิทธิวรกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงนัทธมน  เศรษฐคำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายเสฏฐพงศ์  สุภโกศล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายอภิวิชญ์  จุลพูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสลิลทิพย์  อ๋องสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงวรางคณา  เสมาตระกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายธีรภัทร  ภุมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงปวราวดี  หวันตะหา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายชัยธัช  ผลิโกมล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายปณต  ลักขณาวราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายปองภพ  ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายศักดิ์พล  บุญถวิล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายทิฆัมกร  ทองปาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายธนภัทร  แซ่ขู้ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายพีรวิชญ์  เดชอายุมนตรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงสุรภา  พวงจิตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงณัฐวลัย  จงจิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงพิชญาดา  พรหมิ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงเปมิกา  สือสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงธัญวรัตม์  อินทรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายพิชญา  จันทรวิบูลกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายปัณณธร  คำแหง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายนราวิชญ์  ศรีขาว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายกฤตพจน์  ชุมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ถาวร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงภูรินทรา  พุฒแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอภิชญา  ดีก้องเสียง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายฐิติพัฒน์กิจ  มนูสาร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายต่อพงศ์  หาญพานิช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายปัณณวรรธ  ลือใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงสลิลา  เพชรขจี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงรินรดา  ไอยรา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงกัญญาภัค  คชถิ่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุษบงก์ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงจิรัชญา  ครุธทรง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงชญากร  หาญศึก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงธนานภัส  ณพัทลุง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงสุกฤตา  อาวัชนาการกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ธรรมสะโร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงปพิชญา  สีม่วง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายนพัตธร  สมานมิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายปัณณทัต  จิตธรรมมาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายภาสวุฒิ  ไม้แก่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายณภัสกร  วงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายวิชญ์ภาส  แก้วเสน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายเศรษฐวิทย์  โพธิ์ธัญญา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายสมบูรณ์แบบ  ทองตัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายธนดล  แพทย์ขิม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงปูชิตา  ถิ่นหนองจิก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงวลัยพรรณ  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงณิชนันทน์  แสงคำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงวิภารัตน์  อรรถธรรม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงชุติมน  ชิณการณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงอรชินี  อัศจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงสิริกร  ศิริอนันต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงนิชาภัทร  ผลกล่ำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตันเพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงตวงทอง  รอดนิตย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  ศรีพันธมาศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงณัฐณิชา  มัตสยาวณิช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงวรวลัญช์  ศุขนิคม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงกชนิภา  ชังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายภูมิภัทร  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงพาขวัญ  ตันติวิท โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายชิษณุพงศ์  ช่างสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายจิรภัทร  ยอดบำรุง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายกิตติภูมิ  แทบทับ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายสัณหณัฐ  ดีบุกกรรม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายสิรวิชญ์  คำจีด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายก้องภพ  ดุมลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงอภิสรา  บุญยกบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงณ หทัย  สุขวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายจิตตานันท์  ทิพย์ศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงสโรชินี  จันทร์มุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงนัชชา  เมรุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายสิรวิชญ์  สมุทบาล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ตรีเภรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายรฐนนท์  ค้ำชูชาติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงอนัญญา  อรรถสุทธิสิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงลักษิกา  สมศิริ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายฐปนวัฒน์  ชาลี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายภัคพนธ์  หามะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายกฤต  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายปัณณธร  ตรีอัญชุลีธาร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายพิชญพงศ์  มีอรุณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงชอง คิว แฮ  รอดสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายขวัญเกล้า  หนักแน่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายนพเกล้า  พรมแดน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายติณณภพ  เปี่ยมสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงฉันท์รัฐ  มากคงแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงสุธาสินี  ล่องจ้า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงพัฒนวดี  ใจปินตา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงพนัชกร  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงณธิตา  วิทวัสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายกฤตชพล  จินดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายณภัทร  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายชัยสิทธิ์  ทองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงกมลณัทธ์  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงเพชรไพลิน  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายชโยดม  ศิริพนมกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายรัฐปิติ  ย่องสัญเจริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายพีรพัฒน์  ขอเจริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงณัฐพิชชา  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงชนเนษฎ์  บุญฮก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงธาริมล  เพิ่มวิทย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายพีรพันธ์  ภูริภัทรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปานดำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายนราวิชญ์  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายนฤสรณ์  ปราบพล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงชิดชนก  ตันติวิท โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายอภิชาภัทร  ทองตัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงพาขวัญ  พูนพุฒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงพาขวัญ  พูลพุฒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงรัมภ์รดา  รอดเนียม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงภัสสร์ศศิร์  แน่นดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงณัฐวรา  ยวงใย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายภัทรกร  สิงห์ฆาฬะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายณัฐชาติ  สิทธิผล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายชิติพัฒน์  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงกรองกนก  บุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายอัศม์เดช  ลิมป์สุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายอธิสรรค์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายเขมรัฐ  แสนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายณัฐดนัย  ตังตกาญจนา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายณัฐชนน  ไพศาลศักดิ์ทวี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายณัฐดนัย  จงไกรจักร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชาญโลหะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงเปรมยุดา  คุรุรัฐนันท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอนันตญา  ลิมป์สุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพัชรี  อุดมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายณัฐดนัย  หนูบุญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายอธิภู  พิมพิศาล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงอาห์เดีย  หะยีเจะมะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงเอื้อ  ฉัตรกุล ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสิริกร  แสงวิจิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพิชญาภัค  ทองพั้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชัญญาพิชญ์  สุดสม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงโชติรส  ไพรพยอม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายกฤตเมธ  แป้นนวล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายสรวิชญ์  นฤนาท โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์  จิ๋วกาวี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายภาณุพงศ์  บุรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสายน้ำ  แซ่ตัน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงจิตบุญ  ตันติกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงเขมาพร  สุทธางกูร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงอริยพร  เสวตานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชาลิสา  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายศุภวุฒิ  ขอกิตติไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายณภัทร  ศานติธนสาร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายรัชพล  วรธงไชย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายชินาธิป  พงศ์เดชา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงญาณิศา  ตั้งทับสุนทร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายชวิศ  เรืองคงที่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพรรธิชา  ทองจิตต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงชนกนันท์  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงพริ้มรส  ภักดีวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสวัสวดี  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงรัญชนา  สรรเสริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณิชกานต์  หนูประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงตรีรัตน์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปริยากร  ขันติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงญาตาวี  อินทร์ฟ้าแสง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงธีมาพร  สุดตะเมือง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงอภิชญา  เพชรอาวุธ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงซัลวา  แมเร๊าะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายกิตติภณ  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายภีมากร  อุคระวณิช โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายธนภูมิ  จิรวัฒนวิจิตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายศิรัสพล  รัตโส โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายศุภชัย  สมสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธราธิป  อินเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายภู  เขียวฉอ้อน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายจิตรภณ  ระงับพาล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงวรัชยา  วิชยานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพนิดา  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงเบญญาภา  วิมลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปานปิญชาน์  ฐิติวร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงษิข์ปานธรัสร์  จันทร์รุ่งเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงสิรีธร  ทวีปรีดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปภาพร  งานสถิล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนิชาภา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงปัณณ์รดา  เลียบทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงอทิตยา  แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงสิริกร  จิตตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงพัทธิรา  ศรีอักษร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายวชิรวิทย์  พวงมณี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายทวีทรัพย์  แซ่อ๋อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายสิรศักดิ์  โชติวงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายศิรภพ  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายณภัทร  คงอ้น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายอัฒฑ์  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายสิรวิชญ์  เจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงบัวชมพู  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงวริศรา  สุขช่วยชู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงศุภกานต์  คงสำราญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงจิตตินันท์  ขอเจริญพร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายกฤตยชน์  สาระณะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายภูวิศ  ชมขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายภคิน  สุวรรณรัฐภูมิ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงลลิตา  คงคาไหว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพริบพันดาว  เดชารักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงบุญภา  สุขาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงนัสรียา  รักโอ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  อบแสงทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงณัชชา  วรธงไชย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงอภิชญา  สระวัง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ดำทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายศุภณัฐ  แซ่พู่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายกฤตพล  สถาธรรม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายไตรรัตน์  ดอนปัญญา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายกันต์ชนุตม์  ลิ่มศิลา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายธนกร  ไกรทัศน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายธนกร  ศิริอนันต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายภาคิน  สือสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงสุชานันท์  กิตติกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงธมนวรรณ  ถิ่นเกาะยาว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ฉันทาลุนัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงอาทิตยา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงคัตภัทร  ลีลาวิทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงนงนภัส  สระบัว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงสุชานารถ  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงชนัญธิดา  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงฐิติยา  พุฒแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพัณณิตา  สร้อยทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอภิชยา  แก้วตาปี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายวิชยุตม์  บุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายณธกร  อ่อนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงอริสา  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงอภิญญา  ตันมณีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงรัตธิชา  วิมาณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนันท์นภัส  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกรกนก  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงโซไรดา  นันท์คณานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงวณิชยา  แซ่พู่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงนานา  จิตพัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพรนภัส  สุทิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายอัครพนธ์  หงอประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงเดวิดา  อักษรเพียร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงธัญชนก  ไชยนันทน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงบัณพร  วรรณบวร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายอรรถพล  กาญจนมะหิงษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสุพิชชา  พรหมชัยศรี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอวิกา  กนกทรัพย์ภูมิ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงกัญชลิกา  ทองเสน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงณัฐภัสสร  โลหะพงษ์ถาวร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงจนิสตา  สาลิกา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงวรชนก  สนิทปู่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงฉายวันต์  รัตนประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงอนัญญา  เขียวคราม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงสิริน  ประสารการ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายณัฏฐ์ฐากรณ์  ขันเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายนิติภูมิ  ข้อโนนแดง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายณัฐพงษ์  เจริญงาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงอัญชัญ  องค์ศรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงสิริน  งามขจรกุลกิจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงณภัทรจันทร์  จันทรโชตะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อภิไชยาวาทย์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพชรพรรณ  ชุมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกวิสรา  เพ็ชรนะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายนวพันธ์  มีมาก โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายณฐกร  ชัยจิต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายณชากร  วิลยะเพชร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายกฤตภาส  พรหมอักษร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายรังสฤษฎ์  พลสมัคร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายคณากร  หนูบุญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายธีรภัทร์  มุสิกะบุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงสุวิชญา  นฤนาถ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงวรินทร  จินาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกรองแก้ว  อึ๋งสกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายวรภพ  จิรศานต์ชัย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายนภสินธ์  หะรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงวรัชยา  พูนทอง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงประสิตา  เตชะวรรณโต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายอภิวิชญ์  เลิสกมลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงวิภาพร  จินาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายปัญญพัฒน์  เปรียบปราน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โตนด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงณิชารีย์  สุทินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุนธารักษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายนัธทวัฒน์  บุญตันตราภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงรัญชกร  สรรเสริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงณัฐกมล  ถิรตันตยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงวศินี  แก้วประดับ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงวิรัญชนา  ฤทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายภิรภัทร  สิทธิบุตร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายกัณตภณ  กีรวิทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงฟารีดา  สังวระ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายคมกฤษฑ์  บุญปีติชาติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพชรพร  โกยแก้ว โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงปัทมพร  เปรื่องการงาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงอนุธิดา  ชุมดาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ตังตกาญจนา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงอตินุช  เพ็ชร์มุข โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายอภิชา  รัชตทวีโภคิน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงทิพกมล  ขุ้นย่อง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายกัญจน์ภณ  โสภณเดช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงณิชา  ผสมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงตุศิตา  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงนวรัตน์  สุรเสนีย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงมานา  เอียงน้อย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีวารินทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงสุพิชญา  ปรีชา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงสุภัคศิริ  มหันตมรรค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายนันทเดช  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายปิยวัช  คงยศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายวาริน  กลีบบัว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายอภิรักษ์  เทียรฆราตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ส่งบำเพ็ญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงณัฐชา  หมอยา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงอินทรานีย์  ศรีหะรัญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงเขมากร  ชุมจีน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงศศิกานต์  สมานจิต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงสิรภัทร  ผิวเหลือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงนภัทร  เอี่ยมสอาด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงสุภรัตน์  สุวรรณคช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงอชิรญา  แหล๊ะหมัน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายศักดินนทน์  จิตบำรุง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายธีรดนย์  รักวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายอริญชย์  น้ำขาว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงรัตนาวดี  หงออัครวานิช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงทรรศนีย์  เดชมณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงน้องมีนน์  ทวีสมาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงฐิติกา  แซ่ฉั่ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงอมิตตา  วิณิชยกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงอริสรา  วางกลอน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กชายนวัช  พรมมะลิ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
430 เด็กชายอัลฟาน  เจริญจิตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
431 เด็กชายริฟฮาน  กาดีโรจน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงสิริวิมล  บุญช้าง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงคณิศร  บุญแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงกนกนุช  ปิ่นอมร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายปฏิญญา  เขมานุวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายวสุพล  สุวรรณน้อย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายภัทรวิช  ดีบุกสุขลาภ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายอดิเทพ  รุ่งโรจน์ชัชวาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายพิชณุตม์  ลีธนศักดิิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายณัฐพงศ์  ศีรีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทำเผือก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงณกัญญา  อัจฉรานุพงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงอภิชญาน์  สืบสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายกนธี  เนติวงศานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายกฤติน  ชินกาญจนโรจน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายกษณ  บุญญกาศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายกษิดิ์เดช  ขอกิตติไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายฉัตรตะวัน  เกษมสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายทิภัทรฐา  สุวรรณรัฐภูมิ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายภูมน  รักสิฐ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงกนิษฐา  หนูปาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กหญิงคณัสนันท์  อัครภาณิชย์กร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงจินต์ธามนต์  พิภูพัชญ์ชา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงณัชชาณัฎฐ์  กองมงคล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงณิชกานต์  ลีลากิจรุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงธัญรัตน์  เพชรดำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงภัทรานิ  แก้วเสน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงสโรชิน  บัวทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงสุธาฤทัย  กราหงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงรวินันท์  โกบแม็ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายราม  ตรีวารี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงพัชณีวรรณ  พรหมภิบาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงลักษิกา  กองดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงจันทร์ทิมา  แก้วแดง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงนิศมา  รักหาบ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงชนัดดา  เจริญรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายพัทธดนย์  งานแข็ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายพีรดา  สำแดง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายพงศภัค  ดิษฐ์อำไพ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายธนาธิป  ร่วมทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายนิธิศ  คงทน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กชายณัฐชนนท์  สง่าพล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายกิตติ  คงด้วง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายศุภกิตต์  ฉายแสง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายชยุต  ทับเที่ยง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายภูผา  ผลเศรษฐี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายณัฐศิลป์  โชติประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายภูชนะ  ธนอุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายพลภัทร  หลงขาว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายศุภชัย  นาคนนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงสายแก้ว  วงษ์หาจักร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงเสาวณิต  คุณศิลป์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงชนณภา  โชติธนสรณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงกนกพร  อาจชำนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญผล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เอียดด้วง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงวรรณกานต์  เลี่ยวสน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงสุภาวดี  นาคอุดม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงอทิตติยา  ตันสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงไพรชมภู  นาคทองกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงจารวีย์  ชื่นบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงชลธินี  ด้วนมี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงณัฐชยา  ดาวตาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงนฤภร  อินทร์ฟ้าแสง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กหญิงภัทรีญา  เพชรชนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายกตัญญู  ศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กชายวีรเอก  ชุมจีน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายภูมิรพี  คะหะปะนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
499 เด็กชายวรัญญู  คำบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
500 เด็กชายอรรถพล  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายกานต์ณัฐ  สกุลเทพ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายกิตติภัทร์  ทุมวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
503 เด็กชายวรัญญู  สุวรรณสาโรจน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายวรวิช  เกิดดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายศุภวิชญ์  แป้นช่วย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงสุทธิดา  ทองเปลว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กหญิงเขมิกา  แผ่สกุลไพศาล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงชยาภรณ์  โคตรสงคราม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
509 เด็กหญิงแพรพิไล  บุญนาม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงกัญญาภัทร  อังคะนาวิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงชนิตรา  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กชายศุทธนันท์  จัตวานิตย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กชายสุรพล  คนโต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายเอกรินทร์  แสนขัน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กชายปริวัฏฏ์  อธิกานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กชายพงศ์ภีระ  จันทมณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กชายปาภังกร  ต่างสี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กชายภรัณยู  มากผล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายภูริน  บุญวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงจิณห์วรา  ชลธาร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงมีนา  นาวิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงอลิชา  คหาปนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงวสุนธรา  ยศขุน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงพิมพกานต์  โรจนนิลกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงญาณิศา  ดาราสว่าง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงกันตินันท์  โชติเชย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กชายธีรศักดิ์  แก้วนก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กชายพัสกร  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
530 เด็กชายวัชรพล  ว่องปลูกศิลป์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายโชคชัย  เกื้อมิตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายณัฐนัย  เจี๋ยวก๊ก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายธีรพล  ครองยุติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายภูมิ  มหาลาภบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายชินกฤต  หลีตระกูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายบุญยกร  เนตรสอดกิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายชิษณุพงศ์  แก้วกระจ่าง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายกริทธิ์  รุจน์ปณิธาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายณภัทร  พินโญทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายบรรณสรณ์  ดาบเขียว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กหญิงจิรประภา  ชาบุรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงภัคจิรา  พรตันติพงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สังข์น้อย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงมธุรดา  แซ่ซิ้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงสุธิดา  ตะกรุดสงฆ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงกมลทิพย์  เมืองวงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงญาณกวี  ระวิโชติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เชียงทา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงกรรณิกา  ปิดประสาร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงวนัทปรียา  สิงห์ถม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงปวีย์ธิดา  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฤทธิ์คำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายตะวัน  เพชรภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายพงศกร  พรหมภักตร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงกรจรส  กุลลิมา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กชายราชพฤกษ์  มณีศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายปรัชญ์  ศิริพราหมนุกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายณัฐกันต์  ตัณฑวณิช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายคงทัต  อมรศุภมิตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงโสภนิศ  สมนาม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงศรัณย์พร  อาจหาญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายกัณฑ์คุปต์  โภไคยวิบูลกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงกัญชรส  แสงไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายปริฉัตร  ดาบเขียว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงณัฐชา  สีทาจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงพรชิตา  ซุ้นสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงโชษิตา  วิเชียรวรรธนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงอรรัมภา  อภิชิต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงสุรัตย์พร  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ทับแสงทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายวรพัทธ์  เจนจิตพรหิรัญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายกันตพงศ์  พันธุ์ศิโรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายวัชริศ  ลู่เกี้ยง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงศิริประภา  หวังเกียรติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงนงนภัส  แซ่หลี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงวริยา  ไอยรา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายกันติทัต  แซ่หลิม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายศุภวิชญ์  รัตนคหะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงกนกวรรณ  นิติธรรมมานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงกัญธรส  แอสบิลลี่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จินดา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงณัฐกมล  สมสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงปาลิตา  ชลหัศถ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงพรรษชล  บุรพชนก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กชายอดิศักดิ์  สิวาการ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงกนกวรรณ  ม่วงพุ่ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงณัชชา  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงพรปวีณ์  ตันยาวุฒิ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงพิชชา  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงพัชชา  แสนใจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงณิชกานต์  ทองย้อย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กชายชนกันต์  ไกรสุธา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายฑีฆายุ  แก้วธรรมรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายณภัทร  สารภี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายปองพล  พัฒนพรพิริยะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงศิริญากร  นาวีว่อง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายธนพล  เพียรกิจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายฐิติวิชญ์  ฐิตวังโส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายธนฤต  รุ่งโรจนวานิช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายปณิธาน  หิรัญวัฒนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงนฤชยา  แซ่เล้า โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงดารารัตน์  รัตนานุกูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายพรเทพ  คงทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายนราวิชญ์  เอกทัตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายวีรภัทร  ทองลิ้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กชายรอมฎอม  โสสัน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายศุภกิตติ์  บุญแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายชัยวัฒน์  หวานดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายภัทรพงษ์  ใจเสมอ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงบุษญา  แจ้งใจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงฌามิล  อินทนู โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายจิรทีปต์  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายนนทพัทย์  ศิริศฤงฆาร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายวีรภัทร  สิทธิพงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายอรรถพล  บุญเพชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายธนกร  แซ่อ่อ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายไกรวุฒิ  สาคร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายวชิรวิทย์  อนุสุนชนัง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายณัฐพงศ์  คำเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายณัฐกิตติ์  พริ้มพราย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงกัญญ์วรา  หลีสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงสุภัสสร  พูนแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงจิรัชยา  บุตรเหม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงเขมจิรา  ชุมจีน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงปทิตญา  ตามสายลม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงภัคธีมา  ฝอยทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เลยวานิชย์เจริญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงอัครญาดา  ช่วยรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงมะดีนะห์  ท่อนทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงธัญยพร  ช่วยทองหอม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงจานีล  ชมิทซ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายลิปิกร  ศรีไสยเพชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายเอกภพ  บุญนำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายณัฐพล  ลิ่มดุลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายอชิระ  มีทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายอนพัช  อารีหมาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายวชิรวิทย์  เชียวชอุ่ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายบริวัฒน์  สุใจ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายพีรภัทร  มอบพิจิต โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายธนวิน  นาวี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายติณณ์ชนัย  อารยาพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายบริพัตร  ศรีพุทธา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงญาณัฐฉรา  อุดมเพ็ญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงกมลชนก  ธรรมเลิศสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงธัศนียา  หลิ่มมณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงนวดี  รอดเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงปทิตตา  ฉิมมณี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงวรฤทัย  เทพทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงพัสวี  ศิริพร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงกานต์สิรี  พิสิฐบรรยง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงนะดา  มะวิง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงพิชาภัทร  ถนอมวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงภัทริณี  ธีรวัฒนสาร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงสิริกัญญา  ธรรมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงธันวาภรณ์  ชูเหล็ก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงญาติกาญจน์  วิจักขณ์รัตนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายชารีฟ  หมัดอาดัม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายธีรสิทธิ์  ชูวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายปรเมษฐ์  คงทน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายพงศ์พัฒน์  วงศ์จักรพร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายพชรพล  ปิยดิลก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายภูเบศ  เสน่ห์ภักดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายศุภกร  ยอดโรจน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายศุภชัย  แซ่ฮั่ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงกันติชา  ศักดา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงเกวลิน  โชครุ่งเรืองรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงชวัลลักษญ์  ธรรมวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงทรรศนันท์  มิตรมลิวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงปวริศา  ผกามาศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงพันดาว  บุญญฐี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงภวิภา  รอดแถม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงมนัญชยา  สิงห์สิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงศยมล  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงสุธาวี  ทองศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงอัทธนีย์  ครอบครองวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงธัญลักษณ์  หาบหา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายสุกนต์ธี  เอียดชูทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายทรงพล  ผกาวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายธีร์ธวัช  รักสงบ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงรุจาภา  รัฐปถัมภ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงพัชศวรรณ  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายธนกร  พลวัฒนกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายณัฐพล  พลายด้วง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายอดินันท์  เบ็ญนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงธนัชพร  จันทาพูน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงอันนา  แก้วบำรุง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงณัฐมน  พรหมมาศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ตันกลาง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงณดาสุกัญต์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงณัฐชา  เจ๊ะดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงธัญญพร  กิติราช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายชยิสรา  คำคงสัตย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงกรรวี  ทองแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เหี้ยมหาญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงปัทมพร  บุญฮอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงกันธิชา  เผือกแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายฐานพัฒน์  สารีคำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายพิรพัฒน์  งานสถิร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายกฤตเมธ  ด้วงอินทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายนิธิ  แซ่โค้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายศุภกฤต  แซ่จู้ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายพิชญะ  สุวรรณศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายธนพล  การะเกด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงอรณิชา  พังเครือ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงชนันภรณ์  สุขจีน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงบุษยมาศ  หอมหวาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงศิริพร  ศิริธานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงนารินทร์ธร  จังจริง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงวรางค์ฉัตร  พีรดนย์โกเศส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายวรวิช  เทียรพิสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายสิรภพ  จันทร์สืบแถว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายธีรภัทร  แซ่ตั๋น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายวิชญ์พล  ปิติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายนันท์พัทธ์  สง่าพงษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายณกฤช  จุลภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายจิรศักดิ์  ด่านขุนทด โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายเทพพิทักษ์  รักษาชัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายศรัณย์  เกียรติเรืองวิทย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายกฤษณวัฒน์  มุขพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายชยพัทย์  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายชาญณรงค์  ปิเลี่ยน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายณัฐพล  หนูอ่อน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายมณฑวรรษ  ก้อนทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายศุภสิณ  จรัสอัครมนตรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายปุญญพัฒณ์  แพ่งเมือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายพลพฤทธิ์  ก่อผล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายณปราชญ์  หอมจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายอิศรเมษษ์  รอบรู้ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายถิรภัทร  ตันวิทยา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายฆณพงษ์  มณีศรี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายพัทธดนย์  รัตนกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายณัฏฐนันท์  เพ็งพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงนริสรา  ชลคุป โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงไอริณ  วรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงธัญภัทร  กุลอุบล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงภัทรลภา  ฉั่วกะบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงนิชาภา  ช่วงชุณห์ส่อง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงสุวิชาดา  ขาวทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงหยกฟ้า  วัยวุฒิ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เนาว์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงชัณธิญา  ใจเจริญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงธนพร  กุลพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงธนัญญา  แซ่หลี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงศรุตาพร  เชื้อพุฒ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงสุพรรษา  วงศ์รักษ์งาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงญาณิศา  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงเบญญา  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงภิญญดา  ปะจันทบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงลลิภัทร  สุรภักดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงเมธาวี  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  ชัยวิรัชติกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงมนัสนันท์  เลือกผล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงณัฐธยาน์  คำเกียรติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงอัญชสา  อัครพัฒนวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงสิรินดา  ราชวงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงสุรัชนา  ศรีช่วย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายชัยนันท์  สมมุ่ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายชุติวัต  พึ่งพิพัฒน์พาณิชย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายธนากร  โสภี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทับไทย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายธีรทัต  เหล่าวิเศษกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายภูรินทร์  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายจิรเมธ  เจริญขวัญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายพงศธร  กุลลิมา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายศิรเชษฐ์  สว่างเย็น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายกษิดิศ  เกษมพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายภาสกร  ซุ่นสั้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายพิสิฐกร  เขียวเหลือ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายภูบดินทร์  บ่อทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายวัชรพงษ์  ตันกูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงชนิกานต์  วัลยะเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงนดา  ทองจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงวันฟ้าใส  โคตรนรินทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงภรภณัฐ  ห่อทองคำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงญาโณทัย  วงศ์ณกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงธนพร  สมศิริ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงชนาภา  เพิ่มสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงนภสร  ศิริกิจวัฒนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงนภัส  ธรรมกิจจาธร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ขอซู่ฮก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงศิรดา  ติ้วสิขเรศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงกันติชา  ทวีพันธุรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงนภสร  สามัคคี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงธัญเรศ  เพชรดำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงวาสิตา  สุวรรณธนากร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงณัฐพร  พาณิชย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงณิชชา  นวลจันทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงเบญญาภา  ตันติพิบูลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีอักษร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ราชัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายอดิศร  นาคเพ็ง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายอัมรินทร์  ธรรมเลิศสกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายอธิบดี  ใจงาม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายชญานนท์  แว่นนาค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายฟาซี  วาหะรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงชัชภรณ์  ชวันกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงฎรินทร  คำนวณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงอันนา  จันทร์พงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงธนพร  ตันกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงกัญชพร  แสงไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงเข็มอัปสร  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงนันท์นพิน  นึกความหลัง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงกัญญพัชร์  องค์สันติภาพ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงกุสุมาพร  เหล็มปาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงภัทรสุดา  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงปณิตา  ประดิษฐ์แท่น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงเปมิกา  คงสงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายกฤติน  พุทธรรมรงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายชลสิทธิ์  มาศเสม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายธราวิธ  ใจเย็น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงศิรดา  เมฆซ้อน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงอารีรัตน์  เนรา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงธมลวรรณ  ชูสงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายคานาอัน  ขาวเข้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายกษิดิศ  เดิมชัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายศุทธนันท์  จันทร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายธนากร  สงวนศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายอรุโณทัย  ห้าวหาญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายกฤตพัฒน์  งามสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายอติชาต  สุขใส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายพลวัฒน์  กาลพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายภูธนะ  พรัดชู โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายอดิศร  ปีโม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายกิตตินันท์  ปิ่นชัยศิริ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ริยาพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงณัฎณิชา  พลับทอง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงพรนภา  เมืองโคตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงวาทินี  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงอรวรรณ  ชูสงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงอภิชญา  ยุมยวง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงพรรัคน์  ด้วงแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เหง้าพันธ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงจุไรรัตน์  สงรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงประภาสิริ  เกตุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงมาฌาฬ์  สุวรรณประเสริฐ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงภิริษา  เทียนแดง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงกาญจนา  เสียงสี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายทศวรรษ  นวลสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายสุทธินันท์  คุ้มบ้าน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงกชกร  จีนนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงวราลักษณ์  ใยเมือง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงณัฐรดา  แซ่หลิ่ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงธนวดี  รัตนานุกูล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  สุขพัฒนศรีกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงนภัสรา  เกื้อชุม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงพรรณพษา  ดำขำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรพริ้ม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายอิทธิศักดิ์  แก้วบุตร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สามัคคี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายธนกฤต  อิสระ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุตรลพ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายพิพัฒน์  ปราการ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายวรวีย์  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายสาริณ  พลอยงาม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายจรณินทร์  พิรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงพรรณนิษา  ช่วยบำรุง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงชาลิสา  ณ นคร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงบุญยนุชฐ์  กลิ่นหอม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงพิชชาธร  สิทธิโชค โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงหทัยรัตน์  กิ่งแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายพุทธรักษ์  นิตยบงกช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายหัธพงษ์  นิสิตโยธากุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายชยุตม์  มูสิกะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายธนภัทร  รักสำราญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายนพรุจ  ส่งบุญแก้ว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายสรอัฐ  น้ำใส โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายธีรภัทร์  สวนกระต่าย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายธีรภัทร  เพชรชนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายวัชรพล  เกิดทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงสิรคุปต์  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายธีรธัช  หวานดี โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายธีรภัทร  กาญจนา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายศิววิชญ์  ชำนาญ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายภานุวัชร์  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายชนะภัทร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายธนโชติ  เพ็ญรัตน์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายปวเรศ  ทองมีบัว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายรัฐพงษ์  มาสู่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายภานุ  อุมาสะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายกฤตธรรม  หวังสุทธปิติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายปิยังกูร  เทพพิกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายราเชาน  อุทัชกุล โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงปิ่นจุฑา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงอรชพร  นาวิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงภัททิยา  บุญสิงห์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงปณิสตา  สวามีชัย โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงวรัทยา  เลขมาศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปานพรหม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงจารุวรรณ์  ดิษขนาน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงชนันทน์ภรณ์  พิศาลวีรงศ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริศฤงฆาร โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงวรรณพร  นิลวรรณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงวริศรา  บุดดีคำ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงนิภาธร  ช่วยชุมชาติ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงอนันตา  เทพณรงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงภัทรมาลินทร์  รุ่งโรจนวานิช โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงสุวภัทร  ตันตินิติธรรม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายภานุพงศ์  เผ่าชู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
900 เด็กชายฐิรพล  จูมครอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
901 เด็กชายสุรศักดิ์  แซ่เต่อ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
902 เด็กชายธนพล  ธีระอัมพรพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
903 เด็กชายศุภกร  เกิดทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
904 เด็กชายศุภวิชญ์  ณ ถลาง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
905 เด็กชายวุฒินันท์  ใบอดุลย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
906 เด็กหญิงลภัสรดา  หลิมพัฒนสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
907 เด็กหญิงกาญจนธัช  พลประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
908 เด็กชายพิสิฐพงศ์  พูลแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
909 เด็กชายศุภกร  สุขเลี่ยน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
910 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  หลงขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
911 เด็กหญิงอรพินท์  ใจแหว้น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
912 เด็กชายไพสิฐ  ปละอุด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
913 เด็กหญิงแพม  อนุสรณ์ศาสน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
914 เด็กหญิงณัฐชยา  จตุรวิทย์องศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
915 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ฐานทนดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
916 เด็กหญิงจุฑามาศ  จารุพงศานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
917 เด็กหญิงเพ็ญศิริ  บุญมา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
918 เด็กหญิงศุภิชญา  ยอดเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
919 เด็กหญิงมันทนา  สิงหภาณุพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
920 เด็กหญิงจิราวรรณ  วงค์ชู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
921 เด็กชายธีระทัศน์  นครินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
922 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญเกิด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
923 เด็กหญิงสายพิรุณ  วงค์ใส โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
924 เด็กชายรภีภัทร์  อินทปัต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 คณิตประถม
925 เด็กชายธนโชติ  แท่นหิรัญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
926 เด็กหญิงธันยาพร  เหลือแหล่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
927 เด็กหญิงนภาพร  จันทร์เลาะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
928 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุนทรา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
929 เด็กหญิงไปรยา  กงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
930 เด็กหญิงพิชชาภา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
931 เด็กหญิงสิริยาธร  ทวีทรีพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
932 เด็กชายญาณพัฒน์  คิดถูก โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
933 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  สมใจ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
934 เด็กหญิงสรสิชา  สรรเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
935 เด็กหญิงธนพร  หลักบ้าน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
936 เด็กหญิงศุภกานต์  พรหมมาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
937 เด็กหญิงปณิตา  โสตถิรวราภรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
938 เด็กหญิงกมลลักษณ์  วรโรจน์สิรภัทร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
939 เด็กหญิงกุลฑีรา  เพ็ชรภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
940 เด็กหญิงกุลจิรา  งานวิวัฒน์ถาวร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
941 เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่โฮ่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
942 เด็กหญิงศดานันท์  ลักษณะอารีย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
943 เด็กหญิงอารยา  คงเทพ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงพนนภา  แซ่ตัน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
945 เด็กชายชนสิฏฐ์  พงษา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
946 เด็กหญิงนะดา  หิมะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
947 เด็กหญิงปริชญา  สิทธิกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
948 เด็กชายณัทภพ  เก้าเอี้ยน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
949 เด็กชายกานติพัทธ์  เดชเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
950 เด็กชายพงศ์ปพล  ธนรัชตานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
951 เด็กชายธนบรรณ  แซ่หลิม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
952 เด็กชายสหรัฐ  ถนัดอนุศาสน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
953 เด็กชายณัฐชนันศ์  ดำรงปัญญารักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
954 เด็กหญิงพิชญภา  สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
955 เด็กหญิงลภัสรดา  พิทยาณิชกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
956 เด็กชายพัสกร  หัตการ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
957 เด็กชายสุปวีณ์  เหล่าภัสสรวิจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
958 เด็กชายอธิภทร  ภักดีเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
959 เด็กหญิงสุธิมา  โคกเกษม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
960 เด็กหญิงฐานิตณัฏฐา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
961 เด็กชายนิธิพัฒน์  คงเผื่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 คณิตประถม
962 เด็กชายเตวิช  เตชะวิศวกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
963 เด็กชายพีรวัชญ์  ลูกเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
964 เด็กชายไผทเทพ  โมราวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
965 เด็กหญิงพลอยชมพู  มูสิกธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
966 เด็กหญิงซัลมา  ยุคุณธร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
967 เด็กหญิงศศิพิมพ์  แซ่เวียง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
968 เด็กหญิงวรณัน  ตันนิมอตรกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
969 เด็กหญิงปวริศา  โรจนกวินพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
970 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์นวล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
971 เด็กหญิงจุฑารัตน์  รักษาชล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 คณิตประถม
972 เด็กชายธีรยุทธ  ศิริมาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงปุญญิศา  ชื่นโชคนำชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงพรสินี  เณรุด โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงภูษณิศา  พรหมจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ถิรวิริยาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงณัฐธิดา  โลกานิตย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงณิชา  กุลพ่อ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงศดานันท์  นาคพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายธนัช  กันทะวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงกีรณา  ช่วยบำรุง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงอิงกมล  มีแต้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงจินตภา  เฟื่องโกศล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงปรินทรา  ตันติปาลีพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กชายชินกรณ์  อุดม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงภัทรธิดา  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กชายชัยชนะ  จันทร์เลาะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงนภัสสร  วังซ้าย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงพัมน์นรี  โกยวิวัฒน์ตระกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงภัทรศยา  รัตนสังข์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กชายกฤป  อภิชนวัฒนา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงปิยาพัชร  เลิศอิทธฺกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงฉัตรชณา  ปิ่นมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงศุภาภรณ์  ทรงคุณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงชัญญานุช  นบนอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กชายอารัต  ยะโกะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงพชรนันท์  ม่วงวิจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ประกันทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงลักษมณ  บุตะเขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายโศภณ  ปานสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายกฤติน  แสงไกร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายธุวานนท์  หลักบ้าน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทรงคุณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายปุณยวีรื  กรีมละ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายวัชรสินธุ์  เทพสุนทร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงชลิดา  แสนเดชมงคล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายศุทธนันท์  อินทร์แช่มช้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงนวมน  ถี่ถ้วน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายวิสา  สุภาพโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทองชอ้อน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายพงศกร  บัวสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงกานต์พิชชา  วงษ์ศาลา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงบุณยาพร  ณ บางช้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วรพงศ์วัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงรุ่งทิวา  เขมะไชยเวช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงกนกนุช  โฮงทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงพิตตินันท์  พันธ์ุโสภณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายวงศธร  เถาว์พงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงศรัณย์พร  วรเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายจีฮาน  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงไปรยา  จงถิรวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายคมกฤช  ศรีมันตะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงจิตรานุช  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงชาบดี  เลิศรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายธีรเมธ  แซ่ตี่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายนนธวี  กุมะลา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายธนดล  ดวงรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายศุภกร  เลิศอิทธิกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายวโรปกรณ์  อ่อนสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายศิวกร  ว่องไว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงพิชญานันท์  ไวปัญญา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายปุณยวัจน์  กริมละ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงปริชญา  โกยสุทธิรัตนกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงสุวิชญา  วงศ์พรหม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงบรรณสรณ์  เหล่าภัสสรวิจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงปรีชญา  ทองดี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงอภิชญา  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงหงษ์รัตน์  บุญโยดม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ทองอุราฬ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงภัณฑิรา  โพธิ์ขุน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายเตชินท์  มาตรา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงยุพารัตน์  ชูคง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงทิพวัลย์  อภิไชยาวาทย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายณัฐวัตร  ทวีสมาน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายพลธนกร  ดิษสระ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายอติคุณ  เจนกิจรุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงวรงค์พร  เนื่องไผ่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงพนิชชา  เริงนพดล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายสถาพร  แสงเพ็งเคน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายเสฎวุฒิ  วาฑิตศุภผล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงอินทอร  สินอุดมพร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงแทนใจ  บรรโนปกรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จตุรภัทรอาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงสุวดี  เขียวย้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายณัฐพล  แก้วยัง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงรัตนา  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ส้มแป้น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงอมราวดี  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายณัฏฐิวิชัย  พุ่มจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายวริทธิ์  แซ่อึ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายธราเทพ  งามเรียบ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงอมลรดา  เที่ยงแท้ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงพชรพร  วรงค์พงศ์ธร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงนิติลักษณ์  ฉ่ำธีระธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงพิรดา  บุญไพศาล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงอนันตญา  เมฆลา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  มีมานะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ช่วยศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงเมธวดี  สมพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงอินทิรา  จิรัชตกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงนันทัชพร  ชูสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงณิรชา  มุ่งจิต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงแพรวนภัส  มานะธำรงศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงพิศชา  เอ้งฉ้วน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายฯัชพัฒน์  สงวนนาม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงอภิษฐา  บุญชู โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายกฤตพัฒน์  เพ็งจำรัส โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงณัชฌา  คงสมุทร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงศุภากร  มีผึ้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงนริทร์พร  ลิ่มสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงกัญญาพัชร  หลักบ้าน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงมนสิชา  โรจนะเทพประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงรวงข้าว  มาลาทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงณัฐภัชศร  รัตนเลิศนาวี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงธีกานต์  ศรีเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงแพรวา  สังข์บัว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงอชิรญา  ชโลธร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงปัจฉิมาภรณ์  นาหาญ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงกุลสตรี  วันทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงลันตา  หลังจิ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วยัง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายธีราธร  อ่อนสีทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายเจษฏา  อินทร์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงชนม์ชนก  ปัดถาวะโร โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายพงษ์พิเชษฐ์  อิศวาดโชรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงฮาฟซ่า  คาน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงพิสินี  ใจชุ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายกิษยนันทน์  เจ๊ะอาแว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายกฤตภาส  ชูประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายกฤตเมธ  ชูประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายวัชรกานต์  จันทร์วิบูลกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายดิษยนันทน์  แจ๊ะอาแว โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงพรชนก  หนาวเยี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงคันธารัตน์  หนูเกตุ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงปณาลี  สุดเดือน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงกรวรรณ  ฮวดศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายพชรดนัย  แซ่จั่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงปวริศา  แซ่กิม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงเปมิกา  ทรงพลนภจร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงกานต์ธิดา  วีระสิงห์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงตวงพร  เรืองรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอกเจริญวัฒนา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงชนาภา  ไกรเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงสิตานัน  ละออวงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงชนากานต์  ไกรเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1118 เด็กชายณัฐนนท์  ฉิมพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1119 เด็กชายฌัชพล  ตันมณีประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1120 เด็กชายธีรวัต  แซ่น่ำ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1121 เด็กชายอภิรักษ์  ทดแทน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1122 เด็กชายพงศพัฒน์  สืบกระพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1123 เด็กชายนวชาติ  อุดมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงภรณ์เก้า  เดชสุวรรณศร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงนภัทร  ทุมมาลี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงฐานิกา  แพทย์ขิม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  วทัญญู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงอมิตา  ดีบุตร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงภัทรธิดา  สิงห์รัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงขัตติยา  ปาทาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กชายสุพจน์  สมเนตร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงวราภรณ์  เพ็งพอรู้ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กชายนนทชา  ดงแสนแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1135 เด็กชายณัฐกร  วิมลวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1136 เด็กชายรุ่งรดิศ  ทองมี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1137 เด็กชายธนากร  เพ็ญรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1138 เด็กชายภูริทัต  ทศนุต โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงสโรชา  ชัดบุญรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงญาณิศา  ฤทธิสมาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงชิชญา  รักสนิท โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1142 เด็กชายอดิศักดิ์  บุญเกิด โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1143 เด็กชายวายุภัทร  ศิริรัตนพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงพรพิมล  เกตศรัทธา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1145 เด็กชายกฤษณพนธ์  แฉ่ฉาย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงอภิญญา  ลี้สกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงณิรารักษ์  แสนเดช โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงปรเมศวร์  จิตต์เกื้อ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงวิมลนันท์  วุฒิการ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1150 เด็กชายอดิเทพ  จิตต์เกื้อ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1151 เด็กชายปฏิภาณ  มาลาศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1152 เด็กชายวีรพัฒน์  แซ่ฉั่ว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงชนิกานต์  จอมประดิษฐ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1154 เด็กชายพงศ์ศิริ  เกตศรัทธา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1155 เด็กชายคณิศร  อินทรจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงภานุชนารถ  บางทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กชายภานุวัฒน์  ละมัย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กชายพีรวิชญ์  เรืองจินดา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอียดตรง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงสุภา  สำเนียง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กชายศิริพงศ์  ศรีรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงปรยา  แซ่กิม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กชายพงศธร  แป้นแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กชายภูรินท์  ไกรเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กชายไพสิฐ  ซื่อพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ดีบุกกรรม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงธนิตา  พัฒนกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองหยู โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงรภัสลดา  คงสุด โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กชายจักรภัทร  เจริญเมือง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กชายดนัทธ์  อินทสระ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชูสมบัติ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงนันท์นภัส  พูลทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงวนิสรา  สงคง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงวรางคณา  วัชรีบริรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงภัคจิรา  หินน้อย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1177 เด็กชายกฤษฏ์  สันติพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงวลิสรา  วิชชาธร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงเบญญทิพย์  โชติเชาวน์ชวลิต โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงดาวประกายฟ้า  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงกุลปาลี  ปะจันทบุตร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงธนัชญา  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงปริณยาฎา  ชูวงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กชายธนภัทร  บุตรโสภา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงวริศรา  สมัครทะเล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงอาภากร  เลขาพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงธนัตถ์ฐา  เครือบุตร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงชีรา รดาดาว  หล่อนุ้ย อาล์มเกร็น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงศศินา  โชติปรายนกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงสิริธนพร  สุขแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีเจริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงสุภัชชา  อังสิทธากุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงนจี  ฮาเส็ม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงภัทรวดี  สุทธิจริยาภิบาล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กชายสุรพงศ์  ลิมปนานุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงวิภาวดี  เอียดตรง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงนันทิชา  ไกรษร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์กมลลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงณัฐธิดา  อารมญ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงนภสร  พรหมจรรย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กชายจักรกฤต  เจริญเมือง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงดุจดาว  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงสุทธินี  ดีบุกกรรม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กชายชนาธิป  ชูช่วย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กชายภูริ  จันทโรภาสกร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กชายพลังใจ  ไกรบำรุง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงมุกอันดา  องค์สถิรกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงวนิชา  ทิมเทศ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงศตพร  ใจเด็ด โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายอภิสิทธิื  อาชีวระงับโรค โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายรุจิโรจน์  ทวีหิรัญไชย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายชารีฟคาน  ปาทาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายอิสรพงศ์  เนาวรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงชัยรัมภา  ลาลี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงธมลวรรณ  เรืองยะกลับ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงศิริรัตน์  บัวเพชร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงสุรีพร  เดชอรัญ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงณัจฉรียา  ฟ้ากระจ่าง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงกมลวรรณ  แสงอรุณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  บุญสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  นิเทศนพกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงวิกันดา  เสมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงนันทิชา  พูลทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงณัฐรุจา  แข็งแรง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงญาณทิพย์  ชายอีด โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงพลอยลดา  คงแดง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงอัยนาอ์  เส็มสัน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงปิยธิดา  เชื้อไทย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงศลิษา  ทองสมบัติ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุขสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงสุธิดา  สุสัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายณัฐวัชต์  มหันตพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายธีรพล  แซ่น่ำ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายกนก  เชื้อสมัน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายภาณุเดช  ทอดทิ้ง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงปานระวี  หนูพันธ์ขาว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงณัฐชา  เสี้ยมสอน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงนัจวา  กูเเวะ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงพัชราภา  เทียนนาวา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงสุรภา  ขาวคง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายธีร์ธวัช  สุพรรณพงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายชาญวิทย์  แซ่ขู้ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายโชติชยุตม์  อินทโชติ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายพรพิพัฒน์  อิสรเสรีธรรม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายนิติภูมิ  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายสรธร  บ้านนพ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายภูริภัทร  มาเอียด โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงอภิณัญญา  เจริญผล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงชนนิกานต์  สิทธิโชค โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงนฤมล  ไพพิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงวริญชญา  สินอนันต์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายธีรภัทร  แซ่อ๋อง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายโสภณ  มีพอเห็น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายพีรดนย์  บ้านนพ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายธนากร  แสวงวิทย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงฐิติพร  พรหมมาศ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงฐิรญา  เพลาโสภา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงสโรชินี  ละไม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายภัทรชนน  บัวซ้อน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายธนกร  รัตนแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงพรรณพัชร  ทองขาว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงกมลลักษณ์  พรมสุพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงพศิกา  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงวราภรณ์  อุดมลาภ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์สูงเนิน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงธนาภรณ์  อ่องสุภารมณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงศลิษา  เจี่ยสกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงนันทวัน  จิงา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงลักษมณ  ธรรมประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายกันติทัต  มาเอียด โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงณัฐณิช  ว่องสิริโชค โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายจิรัฐฏ์  ชัยวรานุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงวิชุดา  สุทธินันท์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายชวิศ  เกษตริกะ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงพลอยชมพู  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายบัณฑิต  ลิ้นทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงธัญชนก  ตันติสัมมารักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงอนัญพร  โชติเชาว์ชวลิต โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงจินดา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วีรวัฒนโยธิน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทร์ฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายชานน  ดำสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายพสิษฐ์  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ภรณ์  ราห์มาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงกมลพรรณ  อังศุพิสิฐ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายณัฐพล  กุมลา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงธัญชนิต  ดวงใจธรรม บุญปลูก โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วิมลวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงพิพยรัตน์  ไชยวงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายภูวนันท์  อภิจัตวาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายพงษ์อมร  ใจปาละ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ภักดีเศวตโชติ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงอาทิตยา  ว่องอาวัชนาการ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงญาณิศา  มุกดา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงปิยธิดา  สุวรรณวิเชียร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายอิทธิฤทธิ์  เขื่อนศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายชัยวัฒน์  นิยมจิตต์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายอนุรักษ์  เสกสรรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงจริยภา  รัตโนภาพ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงฐานิสา  ปะจันทบุตร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงเดียลดา  ตรีสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงเจนวรี  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงปารวี  สว่างจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทองประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงบุษยมาส  งามจิตต์เอื้อ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงฐิติมา  มลเลษ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ศรีเกตุ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงพิณรดา  อิ่มสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงศิรดา  ปะจันทบุตร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงพรชนก  สุขสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงอรวรรณ์  บรรดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายสพล  ทองสมบัติ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงนภสร  ศรีรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายณัฐดนัย  ฉิมพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงเปรมิกา  วิริยะพัฒนาธรรม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายพชรพล  จินดา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงอารียา  เจ๊ะเล็ม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายภูมิภัทร  ทองดี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงบุษกร  รอดงาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงไพริน  ดาวงศ์ศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงสิรินภา  ตัณอินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายภูวนาถ  ภูมิมาตร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงชยาภรณ์  กำไลทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงธิติญา  เจ๊ะอะสาร โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายธีรเทพ  แจ่มครุฑ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญทองจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายอชิตพล  บิสนุม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงอุทุมพร  พงศ์พ้นภัย โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงณัฐชยา  จุลสำอางค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงสุวิมลรัตน์  พรหมทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายกานต์พิชชา  สุทธิประภา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงนฤชยา  ยิ้มสถาน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงปริชญา  แซ่ขู้ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงสิริยากร  บุญเดช โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายภูริทัต  แก้วลายพรหม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  ธิดา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายติณณภพ  ภูววิมล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงนริศรา  เล็กกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายกฤตนัย  ภิรมย์ฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  อมรสิงห์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายชินพัฒน์  ต่อฑีฆะ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายพลภัทร  จันทรสุต โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายรฐนนท์  มกรมณี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงเกศริน  หอมพรมมา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงธนภร  อินทร์ชมชื่น โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงกชพร  พึ่งสุริยะ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงนันท์ณภัส  เกตุหิรัญ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายฐิติ  ศรีประจง โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
1351 เด็กหญิงสิริยากร  สุริยัน โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
1352 เด็กหญิงจัสมิน อลิชา  เธอะเซร่า โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
1353 เด็กชายวิศรุต  ชูราช โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
1354 เด็กชายกันตภณ  ตราหยก โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1355 เด็กชายสุภณัฐชัย  ปานอ่อน โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายอดุลยฤทธิ์  จันทร์รอด โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายชลากร  เมธาลักษณ์ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายศุภณัฐ  เจี่ยสกุล โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายปิยวัฒน์  เสาวลักษณาการ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงปพิชญา  วายุพา โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายสุวรรณภูมิ  บริเวธานันท์ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายภรันยู  เชาว์สิทธิชัย โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เหล็งหนูดำ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงวริศรา  แซ่เฮง โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายภาณุวิชญ์  คิดโปร่ง โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงภควรรณ  ศึกษมัต โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1367 เด็กหญิงนภัสราพร  เงินหนู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงรดาณัฐ  สืบสิน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงนัชชา  เทพละออง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1370 เด็กหญิงปัณฑิตา  ว่องสารกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1371 เด็กหญิงอันณ์รัศมิ์ชา  หม่าเซ็น โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1372 เด็กชายเปรมปุณย์  เอกวานิช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1373 เด็กชายอัฑฒกร  ทองเอียด โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1374 เด็กชายวราภิเชษฐ์  จันทร์ชูวณิชกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1375 เด็กชายวีระวัฒน์  วิมุตติสุข โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1376 เด็กชายอันซ้อร  สำเภารัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1377 เด็กชายณชพล  เลิศสินขจร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1378 เด็กชายญาณวรรธน์  โสพรรณรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1379 เด็กชายเศกศรัญย์  ตุรงคราวี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1380 เด็กชายธัญวัฒน์  จันทรังสี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1381 เด็กชายวัชรพัฒน์  ตันติพัฒนเสรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1382 เด็กชายพีรวิชญ์  เมฆใหญ่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1383 เด็กหญิงชุติมันต์  เจริญไพศาลถาวร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1384 เด็กหญิงอันนา  วงศ์วัฒนกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงปลายฟ้า  สารรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1386 เด็กหญิงชุตาภรณ์  เมธีไตรรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงญาดา  โสภานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงปวันวรีย์  ก้อนทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1389 เด็กชายอะสึคะ  โคะยะมะ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1390 เด็กหญิงวรวลัญช์  ประสบมิตร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1391 เด็กชายชลธี  สิทธิโชคตระกูล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1392 เด็กชายธนพัฒน์  รีชีวะ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1393 เด็กชายมาซซิโม  เซมินาโตเร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1394 เด็กชายธนภัทร  ไชยวงศ์สาย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1395 เด็กชายพีรวัส  เมฆใหญ่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1396 เด็กชายภูริช  หลิมพัฒนวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1397 เด็กหญิงฮานะ  นา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงสุธินี  ใจอ้าย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กชายวีริศ  มนต์มหาชาติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กชายภูมิพัฒน์  จิรภัทรภูมิ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กชายอวิรุทธ์  มะหะหมัด โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงกฤษณา  โลดทนงค์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กชายณัฐวรรธน์  รัตนพิสิฐสกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1404 นางสาวธมนันท์  เอกวิริยะกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงนารา  เทพละออง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงสวิตตา  ศรีกฤษฎา โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงณศุภางค์  หงษ์วิเศษ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายภัทรวรรธน์  แซ่โล่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายภูพนา  เจริญพร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงบุญญภา  ศรีไพโรจน์กุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1411 นางสาวภัทรลดา  อังศิยานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 นางสาวฌญานันท์  สังข์สิงห์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 นายปุณณวิช  เกิดทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กชายสถาพร  จินาพงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กชายฉัตรชัย  แก้วปาคำ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตันติพลับทอง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงกาญจนาพร  ล่องสกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงอรุณวรรณ  อาลี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กชายกันตพงศ์  รักแต่งาม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงเกษรทิพย์  มานะจิระ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 นายปวริศ  ทุมเพ็ญ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 นางสาวจันทรัสม์  แก้วอำไพ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กชายธนพัฒน์  แซ่อึ๋ง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงปริณดา  ลิขิตอิทธิรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แต่บุญญานุภาพ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายจิรภัทร  วิเชียรบรรณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กชายทัตตพันธุ์  สระบัว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงวาเนสซ่า แฮนลีน่า  เชปเฟอร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายศตายุ เดฟ  กิล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายอากร  อรรถสุทธิสิน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กชายดานิช  สำเภารัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1432 นายพิชญ์  ใส่ด้วง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1433 นางสาวสุพิชชา  เลาวณาภิบาล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงกรวรัญ  ติรนันท์มงคล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายปัณณธร  อันชูฤทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงประพิชญา  เกิดทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กชายวัชรากร  เขาบาท โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กชายณัฏฐ์ชดล  สิชฌ์ชลภักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กชายธนกฤต  อินทรางกูร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงเรณุกา  หิโตปกรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายปฏิพล  พรมเอี่ยม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงวริศรา  กุลพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงธนภรณ์  อินทรางกูร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กชายศรัณย์  แซ่ลี้ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กชายกวินภพ  จุฑามนตรี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กชายพันธ์ภัทร  ่รัตนพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กชายพรสัมฤทธิ์  ทิพยรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงฐิตานันท์  วัฒนวิสุทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงศศิภัสสร  เอกวานิช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  แวน ที ฮาร์ท โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงทฤฒมน  อึ้งรังษี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กหญิงปวิตรี  ชูราช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กชายเสกสรร  ยอดสนิท โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กชายดนย์ธนัท  เทพละออง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กหญิงรสิตา  เพ็ชร์วรุณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายอัยยพัศ  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายต่อตระกูล  พรหมอยู่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายอันดามัน  หลีสกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงมีขวัญ  กุลรัตนโชติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงรดา  พันธุ์วิชาติกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงอันโทเนีย กานต์รวี  วิสมายเยอร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายบุณยกร  โกยสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  จันทกูล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงอาภัสรา  สุทธิกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงอริสรา  มีทูดี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงธนัญชา  สวัสดีอุดม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายธนกร  สงวนนาม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงนาตาชา  ลาวรรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงปรียาวรรณ  เงินหนู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายภูริ  อ่อนช้อยสกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงภิญญดา  เขียวคราม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายสุเมธี  ศรีรัตนสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงนันทินี  ซี โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงเกล  ไวกิตติพงษ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายพชร  สุขเลี่ยน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายปรินทร์วริศร์  ปังประเสริฐกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงทนัญญา  จะทอ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงพอฤทัย  ใส่ด้วง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงธนาทิพย์  โสภณธนะสิริ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงร้อยแก้ว  โรจน์บุญถึง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงณัฐนิชา  กาลจักร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงอภิชญา  อนันทวรรณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงฐิตารีย์  พันธุ์วิชาติกุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงรติฟ้า  รังสินธุรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงณัฎฐ์ณภัทร  เวชยันต์วุฒิ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายธนธร  ตันติพิริยะกิจ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายเอกกร  อารีราษฎร์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายพัสกร  แก้วอำไพ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงภคพร  ศิกษมัต โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงปณาลี  อึ่งตระกูล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงยูนะ  โคะยะมะ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1492 เด็กชายภูริช  คล้ายสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายขจรเกียรติ  ขำสุข โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงผไทพร  วงศ์ทวีพิทยากุล โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงณฐนันท์  ตัณฑวณิช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงณิชา  โสภานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กชายณภัทร  อยู่พันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1498 เด็กชายพีฬพัฒน์  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1499 เด็กชายโมเสส  คิม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1500 เด็กชายรัฐภูมิ  จันทมโณ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1501 เด็กชายธันวา  จอมเมือง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1502 เด็กชายชินกร  นาคเกลี้ยง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1503 เด็กชายพัสกร  แต้มเพ็ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงศิริกัญญา  ซ่อมยุ่น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1505 เด็กชายอรรณนาวิน  บิลอับดุลล่าห์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงเพชรมณีมาศ  สุขสันติ์เสรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1507 เด็กชายคเชนทร์ชัย  ใจกล้า โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1508 เด็กชายวีรพงษ์  วัฒนจรรสกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงพนัชกร  พูนพิพัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงโซมี  ลี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงทิพธิดา  ศิริโยธา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1512 เด็กชายปรินทร  เกตะพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1513 เด็กชายธนัญชัย  รักชาติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1514 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  พรมต๋า โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1515 เด็กชายปรีชา  มาตเกตุ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงบุณฑริกา  สงพัฒน์แก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1517 เด็กชายเสฏฐ์นิน  สังฆ์รักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1518 เด็กหญิงสุทธิกานต์  อนันตริยกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1519 เด็กหญิงเมสสิยาห์  อังคลักขณา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1520 เด็กชายรุ่งเรืองชัย  แซ่จาง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1521 เด็กหญิงพฤกษา  อุปนันท์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1522 เด็กหญิงอาภาศิริ  รัตนาวรุณวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1523 เด็กหญิงศิริวรรณ  โชคไพบูลย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1524 เด็กหญิงสิรภัทร  ดีเอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงภัทรวิภา  สงยาง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1526 เด็กชายธารพล  พงษ์นริศร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1527 เด็กชายดนิช  รักมิตร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1528 เด็กชายชนาสิน  สาลี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงสุพรรณา  เต้าทิพย์ภูมิรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงกนิษฐาพิชญ์  คงจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงรัตนศิริ  คานาล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงอลีนา  จิตนุรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1533 เด็กชายพงศภัค  เพ็ชรวิจิตร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1534 เด็กชายสหรัฐ  พงษ์ทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1535 เด็กชายอัครเศรษฐ์  อัคสินธวังกูร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงนิวเยียร์  ลิพอนเขตต์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1537 เด็กชายภาณุวัฒน์  เกื้อรอด โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1538 เด็กชายพัชรกร  สกุลไทย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1539 เด็กชายเจรมี  พัว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงกิรณา  วงศ์ชูปาน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงธนัชญา  เฮย์ จิน คิม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1542 เด็กหญิงกมลธิชา  วังบุญคง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1543 เด็กชายรชต  บุญมีมีชัย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1544 เด็กหญิงซาร่า  เออร์ซินแคนลี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1545 เด็กหญิงวัญกัลมานี  อับดุลลาเต๊ะ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1546 เด็กหญิงลลิตภัทร  ปานกอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1547 เด็กชายภูดิส  เสียงหย่อง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1548 เด็กชายธนกฤต  โกยธรานนท์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1549 เด็กชายฮูโก  ฮัมดาวี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1550 เด็กชายธีรธรรม  มีเสน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1551 เด็กหญิงนันทัชพร  คลองดี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1552 เด็กหญิงกชพร  ตันติวัฒน์จินดา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1553 เด็กหญิงทิพธัญญา  แก่นไทย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1554 เด็กชายกิตติภพ  ศักดิ์หริรักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1555 เด็กชายกานต์  ตันสกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1556 เด็กชายกฤติน  ประกอบกิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1557 เด็กชายพุทธวัตร  อันทะผาลา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1558 เด็กชายอินทเศรษฐ์  อุปทินเกตุ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1559 เด็กหญิงบงกชมาศ  ตันกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1560 เด็กหญิงจิตรทิพย์  สมภูมิ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1561 เด็กหญิงโศจิรัตน์  แซ่ส้อ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1562 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทับทิมสว่าง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1563 เด็กหญิงธัญพิชชา  สิทธิเดชากุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1564 เด็กหญิงธิญาดา  ลิ่มสกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1565 เด็กชายณัฐชนนท์  มณีวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1566 เด็กชายกฤติน  ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1567 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วศรีกิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1568 เด็กชายพิทยุตส์  ถนอมเกียรติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1569 เด็กชายชาภูมิ  ชัยทวีทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1570 เด็กชายปาณัสม์  โลหนันทน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1571 เด็กหญิงธีราภรณ์  พุ่มพวง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1572 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทวีสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงกรรณ์วรินทร์  พลนิกร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1574 เด็กหญิงพัชรนันท์  ทิพย์พิทักษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1575 เด็กชายชญานนท์  สมนาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1576 เด็กหญิงรมิตา  จิรภัทรภูมิ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1577 เด็กชายดิญาณ  พูลิกเกล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1578 เด็กชายปวรุตม์  กสิบาล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1579 เด็กหญิงกุลจิรา  ธนินธัญกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1580 เด็กชายอภิรักษ์  พูลเขตนคร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1581 เด็กหญิงชุติมา  ถิรพาณิชย์กุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1582 เด็กชายภูมิรพี  ชาญเขตการ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1583 เด็กหญิงพันธิตรา  ใจเหล็ก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1584 เด็กหญิงพรชนก  ไตรศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1585 เด็กหญิงสิรีธร  พานิชผล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
1586 เด็กหญิงอาทิตยา  ฮกซุ้น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายนรากร  พิชญากร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงชญานุช  บุรินทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายเชาวลิต  สังทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายฑีฆทัศน์  พลการ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงภัทรวดี  สมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองอ่อน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พึ่งมา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงณัฐณิชา  จงสุข โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงอาฑิตยา  เกษตรกาลาม์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  นำมณีวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายกฤติน  ไชยสุต โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายปัญญพนต์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงณัฐพิมล  สุขสุวรรณ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงนาเดีย  อันดามัน เช้งค์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายธนิทธิ  เรืองด้วย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงธนิดา  แดงเจริญสุข โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงพรศิริ  แซ่เอี๋ยว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงทิพานัน  ฝาวัน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1605 เด็กชายณณิริ  อารีการ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงสาลินี  คานาล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงจิรัญชยา  บุญวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายรพีภัทร  นาไชยา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายกฤติพัฒน์  แซ่ติ่ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายณัฎฐ์ธนัน  อุ่นเสียม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงอลีนา  รัตนพงค์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงปัญจพาณ์  กาญจนวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1613 เด็กชายวัชร์โรจน์  ไกรสุวรรณสาร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายพชร  เพชรเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงพุทธิดา  อันทะผาลา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1616 เด็กชายกานท์กวี  โรจน์บุญถึง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงพัชรากร  ถาวรไพบูลย์บุตร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงซาเนีย  ยะหริ่ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงณัฐชา  การะคุณ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงชัชญานุช  นวลละออง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงปาณิศา  เทียนแดง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1622 เด็กชายจักรภัทร  แก้วทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายสุทธิพงษ์  พิสแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายภูมิรพี  ชุมภู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1625 เด็กชายชัยวัฒน์  นาไชยา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงชมพูนุช  สมหวัง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1627 เด็กชายธราธิป  สุวิต โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1628 เด็กชายคฑาวุฒิ  ทวีสมาน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงสุดธิดา  จันทร์เพ็ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1630 เด็กชายณัฐวุฒิ  หลักมั่น โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1631 เด็กชายกันทรากร  โพธิ์ไพโรจน์ชัย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1632 เด็กชายภควัชร  จตุพิธพรจันทร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายจีรศักดิ์  ทองโผ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงธนัญญา  ทานิล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1635 เด็กชายพีรวิชญ์  มากแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงเปมิกา  รักการงาน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงภัคจิรา  เจริญผล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1638 เด็กชายพรหมเทพ  ขาวผ่อง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงภัทรีญา  คันซอย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายปิติ  ผั้วผดุง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายณัฐวุฒิ  เฉิดฉาย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1642 เด็กชายอติยะ  หนูเอียด โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1643 เด็กชายพีรภัทร  หิมะ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงชาลิสา  เจนเจริญวงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงอัญชิสา  มโนขวัญหทัย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1646 เด็กชายสุรชัย  จันทัด โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1647 เด็กชายภานุพงศ์  วุฒิสารวรนันท์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงชาลิสา  อภิเษกมงคล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1649 เด็กชายนนทภัทร  สายสินธุ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กชายรัชชานนท์  พสุธรพงศ์พล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1651 เด็กชายปิยพัทธ์  โสภา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงชลลดา  แก่นเหล็ก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงกิรดา  คงศิริ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงจีรานันท์  จง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงพิชชา  ยาดี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงอภิชญา  เพชรฉวาง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1657 เด็กหญิงศิรประภา  แซ่ตัน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงจิดาภา  รัตนานุพงษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงพิมพ์นารา  แสงทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงณัฐพร  จุลลางกูร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กชายสริญญา  จันทร์เพ็ชร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1662 เด็กชายวรยุทธ  ทองหอม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1663 เด็กชายธิติพงศ์  เมืองพวน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงนรีนุช  จันทรังษี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1665 เด็กชายสิรภัทร  เพียรเกาะ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1666 เด็กชายอมรเทพ  รัตนเลิศวรกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงอาภัสรา  กริชกำจร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงกฤตยา  นวมลลิ์รัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กชายจักรินทร์  กำไลทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วิจิตรศิลป์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงขนิษฐา  ก่อเจริญกิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงเมธาวี  นิลสุวรรณ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1673 เด็กชายภัทรพล  บุดดีคำ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1674 เด็กชายสิรสิษฐ์  ใจวีระวัฒนา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กชายพงศกร  มณีรัตน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กชายณชพล  พูนทองเสน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1677 เด็กชายภูริ  แสงทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงมะลิวัลย์  จีนจิตร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงซาร่า  สามารถ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงจณิตา  สมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงศิริมงคล  อินชำนาญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงมาริสษา  โสดาวิชิต โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กชายตะวัน  ทองแช่ม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กชายณภัทร  หุ่นย้อง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงพนิตาพร  ศรีกฤษฎา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงรสสุคนธ์  ขอดตะครุด โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงปาลิดา  ณัฐพงษ์พาณิช โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คงสง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กชายพิริพัฒน์  จึ่งสกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  คชพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กชายชยพล  สว่างแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงอธิการ  ดำจวนลม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1693 เด็กชายธนพล  แซ่ขอ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงธัญสุดา  ผ่องศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงฤทัย  สังทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงพลอยชมพู  รัตนพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายชนาธิป  แก้วศรีขาว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงพนารินทร์  ถิ่นคำแบ่ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1699 เด็กชายกชพณ  เพิ่มมงคลกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กชายเอื้ออังกูร  ทองมาก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ถาวรพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1702 เด็กชายอรรฆยพงศ์  พัฒน์กิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กชายภราดร  จอมเมือง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงอรจนา  ตัณฑเวช โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กชายประกายเพ็ชร  ซู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1706 เด็กชายนนทิวัชร์  บุญตั้ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงบัณฑิตา  เกิดไกร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงพิริษา  ธรรมโณ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงชาลิกา  รานา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงศุทธิณี  โกติกูล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงพลอยภัสสร  ตาเพชร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กชายจิรานนท์  บุญสพ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงสุพรรษา  เรือนเเพ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กชายปัณณวิชญ์  พงษ์หฤษฎ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายสตีฟ  อิมบัค โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กชายรัชพล  ปรีชา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงอโรชา  บุญณบุรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงสิริรัตน์  สุวรรณการ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงรุ่งรักษ์มี  บำรุงราฎร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงอแมนด้า  ไตรสุวรรณ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สายคำมาตย์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กชายทินกฤต  อู่บูรณกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงอารียา  โพธิ์ไพโรจน์ชัย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1724 เด็กชายอชิตะ  ทวีสิทธิ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1725 เด็กชายกฤษณา  ปัญนารี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1726 เด็กชายพิสิษฐ์  ไกรทัศน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1727 เด็กชายชัยโชติ  ห้วยทรายทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงกฤติมา  พัฒกอ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1729 เด็กชายดนุช  วุฒิสุทธิเมธาวี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงณัชชา  รุ่งเรือง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1731 เด็กชายณฐศร  บุญเกิด โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1732 เด็กชายพีรณัฐ  ปัจฉิมา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1733 เด็กชายณรุษ  ประยืนยง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1734 เด็กชายณัฐวัศศ์  เพชรเชนทร์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงธัญชนก  ช่วงศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงศศินิภา  ใจเสงี่ยม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงอภิศา  เมฆเจริญวิวัฒนา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงชนิกานต์  แรงกล้า โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงธนัชญา  ภูมิคง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงธีราพร  โชติชัยศรีสุริยะ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงอาภาพัชร์ฎา  ไกรสุวรรณสาร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงนงนภัส  แก้วปาคำ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงนันทภัค  อารัญภาณุ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงพิมวิจิตร  ตระหง่าน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงพาขวัญ  รักษ์ธรรมกิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1746 เด็กชายกันต์ศักดิ์  ตัณฑศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายพชร  รัตนพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1748 เด็กชายพนธกร  วงษ์กำแหง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1749 เด็กชายภูวริศ  กุลพันธ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงสุพรรษา  เวฬุกรรม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กชายชัชชน  แซ่อ๋อง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงณัฐนรี  กัณฑธนกิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงธมลวรรณ  เกตุสุขำ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงมนัสญา  ลีลาอนันตวงษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กชายกันตพัฒน์  นิสภัครกุล โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงเบญญาภา  มุกคุณากร โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงศุภนิจ  ทองบริบูรณ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1758 เด็กชายอดิศร  ใจเหล็ก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1759 เด็กชายธีรภัทร  แจ่มฟุ้ง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงฐิติกานต์  แจ้งเจ็ดริ้ว โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงฑิฌาพร  ไพศาลศักดิ์ทวี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1762 เด็กชายวริศ  ผดุงกิจเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงดรุณี  มาตรา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองพัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1765 เด็กชายกฤษณันทน์  ตาดเงิน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1766 เด็กชายอานงค์  ปราจูลี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1767 เด็กชายชณินทร  ไชยพงค์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1768 เด็กชายอติรุจ  ภิรมย์โชค โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1769 เด็กชายโภคิน  พันธุ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1770 เด็กชายภูเมศ  ผดุงกิจเจริญ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1771 เด็กหญิงวิรัญญา  เกียรติชวนะเสวี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงภูริสา  เลื่องลือ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงอภิสรา  โต๊ะคต โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1774 เด็กหญิงศุภสุตา  สังข์หยู โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1775 เด็กหญิงวัชพร  เอกา โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงพนิดา  ไพรบุญเสริม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงอาภัสรา  ดวงไทย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงจี มิน  หวาง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1779 เด็กหญิงชนัญชิตา  ไทรงาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงณิชมน  พึ่งแรง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงกุลปริยา  ยุธิษยานุวัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1782 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ประทุมทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงภัทรศยา  หิรัญพฤกษ์ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงอพิชญา  เร็วเรียบ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ศรีทวี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1786 เด็กหญิงมนภัทธ์  เกียมมาริโน่ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงนภัสศรัณย์  งานประเสริฐกิจ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1788 เด็กหญิงศจีรัตน์  แซ่มัก โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงภิณญาดา  เลียบทอง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1790 เด็กหญิงกัญจน์อมล  สุทธิสุขศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1791 เด็กชายพลวสุชย์  ศรีวัลลภ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 คณิตประถม
1792 เด็กชายจิรสิน  มากบุญ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
1793 เด็กชายสิทธิโชค  เสงี่ยมศักดิ์ศรี โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
1794 เด็กหญิงณฐนันท์  พรหมจินดา โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.4 คณิตประถม
1795 เด็กหญิงธมลวรรณ  เรือนเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 คณิตประถม
1796 เด็กหญิงอรพินท์  สกุลดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.4 คณิตประถม
1797 เด็กชายธรรมสมพร  สุนทรปุระ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 คณิตประถม
1798 เด็กชายกรณ์  พฤกษ์อมรกุล โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 คณิตประถม
1799 เด็กหญิงมาริษา  ถาวรจิต โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 คณิตประถม
1800 เด็กหญิงจุฑานาถ  เนียมหอม โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 คณิตประถม
1801 เด็กชายดนุสรณ์  วรนุช โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 คณิตประถม
1802 เด็กชายฤทธิรงค์  พิลึก โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 คณิตประถม
1803 เด็กหญิงธันยพร  บุญโสภา โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 คณิตประถม
1804 เด็กชายจิรกานต์  ชีพพัฒนาสุข โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 คณิตประถม
1805 เด็กชายวทัญญู  เหล็กเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 คณิตประถม
1806 เด็กชายจักรพันธ์  ไกรเลิศ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 คณิตประถม
1807 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองรอด โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 คณิตประถม
1808 เด็กชายพัชรพล  ตุกวุ่น โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 คณิตประถม
1809 เด็กชายภูริภัทร  ตรียุทธ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 คณิตประถม
1810 เด็กชายเมธัส  เขี้ยวแก้ว โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 คณิตประถม
1811 เด็กหญิงรัชชประภา  แก้วชัง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1812 เด็กชายวีระยุทธ  ตะปิเก็ต โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงธิปลดา  ประสวนศรี โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1814 เด็กชายตนุภัทร  ชูภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1815 เด็กชายภควัต  สุนทิยานนท์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1816 เด็กชายภูมินันท์  อุตส่าห์งาน โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1817 เด็กชายนราวิชญ์  เก้าแสง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1818 เด็กชายพงศธร  นัยนา โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1819 เด็กชายพงศ์ณภัทร  รักโอ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1820 เด็กชายกฤษดา  พฤกษ์อมรกุล โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงณัฐชุตา  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงศิญาธิณี  โภชนะ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงหัสยาภร  สุสัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1824 เด็กหญิงรวินันท์  พิทักษ์กาญจน์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1825 เด็กชายศุภกิตติ์  รักสนิท โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงขวัญฤทัย  รัตนกาย โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงวราภรณ์  ไชโยกุล โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1828 เด็กหญิงคุ้มขวัญ  กันภัย โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1829 เด็กหญิงปาณิสรา  บู่ทอง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1830 เด็กหญิงนันฑริกา  ศรีสมุทร โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงพรธิดา  ลาภา โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงเขมจิรา  แดงใส โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีคำ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1834 เด็กชายไชยวัฒน์  คงสมพงษ์ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1835 เด็กหญิงพณัชกร  พาหัน โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1836 เด็กชายพฤติ  ฮ่อสกุล โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงภัทรภร  เอ้งย่อง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1838 เด็กหญิงนัยน์เนตร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1839 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์ธำรง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1840 เด็กชายธนภัทร  แก้วชัง โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1841 เด็กชายวรินทร  เรืองจินดา โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1842 เด็กหญิงกัญญารัฐ  แซ่ติ่ว โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1843 เด็กชายชวนันท์  พรหมจินดา โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1844 เด็กชายวริภัทร  หมื่นพัน โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1845 เด็กหญิงณฤดี  ตัณมุขยกุล โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1846 เด็กหญิงณธิดา  ตัณมุขยกุล โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1847 เด็กหญิงชุติมา  รักชื่อ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1848 เด็กชายวสภะ  รุ่งฤทัยวัฒน์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1849 เด็กหญิงมินดา  พลอยขาว โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กหญิงรัตนาวดี  ธีระบุตร โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กหญิงทิพย์ญาดา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กหญิงชญานิศ  ชนะการ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1853 นายสุวรา  สังข์ทอง โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กหญิงปภาพิน  สังข์ยุทธ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เห่เรือ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กหญิงณิชา  แว่นจันทร์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กชายชยรพ  ตันฑวรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1858 เด็กชายสุคน  ง้อสุรเชษฐ์ โรงเรียนวิทยาสาธิต 1 ป.5 คณิตประถม
1859 เด็กหญิงดลพร  เอี๋ยนวิกุล โรงเรียนวิทยาสาธิต 1 ป.6 คณิตประถม
1860 เด็กชายภคิน  จงคุ้มวงศ์ โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท 1 ป.5 คณิตประถม
1861 เด็กชายชุติพนธ์  ชุติพานิชย์ โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท 1 ป.6 คณิตประถม
1862 เด็กชายธฤต  หงษ์หยก โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต 1 ป.6 คณิตประถม
1863 เด็กชายชานน  ฟองศรีสิน โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต 1 ป.4 คณิตประถม
1864 เด็กชายธนบดี  กุลวีระอารีย์ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กหญิงอัณนา  พิบาลฆ่าสัตวื โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงอัณนา  พิบาลฆ่าสัตว์ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กชายธนกร  ริมดุสิต โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
1868 เด็กชายกฤษนันต์  ทิพย์สุราษฎร์ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
1869 เด็กชายกิตติพล  เขาสูง โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
1870 เด็กชายปัญญาชัย  เนื่องประภา โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
1871 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์รอด โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
1872 เด็กหญิงสุวรรณี  เครื่ออินทร์ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
1873 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขประเสริฐ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1874 เด็กหญิงณัฐพัชร์  โรจนพรพิรักษ์ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1875 เด็กหญิงโศภิตา  ชุมพล โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1876 เด็กหญิงศิริวรรณ  ขวดแก้ว โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 คณิตประถม
1877 เด็กชายพรรษา  อักษรทอง โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 คณิตประถม
1878 เด็กหญิงทิวาณี  พุ่มห่อ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 คณิตประถม
1879 เด็กหญิงพลอยไพลิน  โสภา โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 คณิตประถม
1880 เด็กชายนันทกร  อุตสาหะ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 คณิตประถม
1881 เด็กหญิงดวงสมร  เมฆสีเงิน โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 คณิตประถม
1882 เด็กหญิงสิริขวัญ  พรภิรมย์ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 คณิตประถม
1883 เด็กชายสุทิวัส  เกิดทิพย์ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 คณิตประถม
1884 เด็กหญิงปริชมน  ทิพย์แก้ว โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
1885 เด็กหญิงวรรษชล  แสงเพชรดำ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
1886 เด็กชายวีรเทพ  รอดเสน โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
1887 เด็กชายชนธร  พันธ์นิกร โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
1888 เด็กชายอาทิกิตติ์  เชยกลิ่น โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
1889 เด็กชายธนพล  คงอินทร์ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
1890 เด็กหญิงวันวิสาข์  สุวรรณปักษ์ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
1891 เด็กหญิงอิศวรา  จีนด้วง โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
1892 เด็กหญิงแนลลี่ นริศรา  ริดจ์เวย์ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
1893 เด็กชายรณพีร์  ลิมปะวุฒิพงศ์ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
1894 เด็กหญิงประภาพันธ์  มุนุสามี โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1895 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุรางค์ภาค โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1896 เด็กหญิงอมันดา  พิพัฒพันธ์ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1897 เด็กหญิงภิญญดา  บัวลา โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1898 เด็กหญิงเมธินี  ช่วยชาตรี โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
1899 เด็กชายเจริญบุญ  เพชรนวล โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
1900 เด็กชายวศิน  แซ่จัง โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
1901 เด็กชายปิยะวัฒน์  ปล้องใหม่ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1902 เด็กชายภัทรพี  ราชพล โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1903 เด็กหญิงเพียงตะวัน  รัฐวร โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1904 เด็กหญิงจิรฐา  วงแหวน โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1905 เด็กหญิงเบญญทิพย์  จิตต์ซื่อ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1906 เด็กชายกิตติวัฒน์  ประดับศรี โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1907 เด็กหญิงเนตรชนก  ผ่านสุวรรณ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
1908 เด็กหญิงภัควดี  สมจิตต์ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
1909 เด็กชายศุภกร  แย้มวาจา โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1910 เด็กชายจิรวัฒน์  เงสันเทียะ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1911 เด็กหญิงจามรี  บุญญะโน โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1912 เด็กหญิงปัณฑิตา  คลังทรัพย์ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1913 เด็กหญิงจิรวรรณ  ชาญปราณีต โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1914 เด็กหญิงปลายฟ้า  แดงงาม โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1915 เด็กหญิงกุลจิรา  จตุราริยสัจจัง โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 คณิตประถม
1916 เด็กหญิงปรัชธิรา  ปิ่นแก้ว โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 คณิตประถม
1917 เด็กชายปติวัติ  พงศ์เตรียง โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1918 เด็กหญิงศิริพร  คีรีวงศ์ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1919 เด็กหญิงชญานันท์  จะอื่อ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1920 เด็กหญิงอภิรดี  แซ่ตั้น โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1921 เด็กหญิงฐาปนีย์  สุขวานิชย์ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1922 เด็กชายอรรถวัฒน์  แก้วผึ้ง โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1923 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นิลละคา โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1924 เด็กชายณัฐกมล  พรหมชาติ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1925 เด็กชายจิรกิตติ์  จินดาพล โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1926 เด็กหญิงวันวิสา  ชูภักดิ์ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1927 เด็กชายรุ่งศักดิ์  โสสูง โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1928 เด็กหญิงนริตา  จันติ๊บ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
1929 เด็กหญิงชนิสรา  น้อยแสง โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 คณิตประถม
1930 เด็กหญิงวณิชชา  จันทร์ทอง โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1931 เด็กหญิงนิตยา  อัมพันเทศ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1932 เด็กชายวทัญชัย  สุนโท โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1933 เด็กชายดนุเดช  แดงอาจ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1934 เด็กหญิงณัฐรียา  พลเดช โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1935 เด็กชายวรรณธัช  ไชยคช โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
1936 เด็กชายพิริยพล  ครุธทรง โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1937 เด็กหญิงชลธิชา  สายนุโช โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1938 เด็กหญิงกัญยรัตน์  สุดทีป โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1939 เด็กหญิงริสา  เชื้อบุญมี โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1940 เด็กหญิงรังสิมา  รำมะนา โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1941 เด็กชายสุเมธ  สินสุรินทร์ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1942 เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญพัน โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1943 เด็กหญิงนุชศรา  เทพนอก โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1944 เด็กหญิงอริยา  ขวัญเมือง โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1945 เด็กหญิงภัทรวดี  ดวงจันทร์ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1946 เด็กหญิงทยิดา  เหลืองสินศิริ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1947 เด็กหญิงประภัสสร  จันทร์นามล โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1948 เด็กหญิงญาณิศา  ไตรพรม โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1949 เด็กชายณัฐวัช  คงแก้ว โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1950 เด็กหญิงบุญสิตา  นุมาศ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1951 เด็กหญิงพนิดา  ใสสม โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1952 เด็กชายศุภชัย  อักษรนิตย์ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1953 เด็กชายวิระชัย  สุวรรณปักษ์ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1954 เด็กหญิงจันทนี  จะลื้อ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1955 เด็กหญิงดาวรุ่ง  ทองมุกข์ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1956 เด็กหญิงนันท์นภัส  อานุเคราะห์ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1957 เด็กหญิงภัทราพร  ชำนาญ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1958 เด็กหญิงกรรณิกา  ตันติวีรกุล โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงอารดา  รุยวิชิต โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1960 เด็กหญิงสุทธิกานต์  คงรอด โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1961 เด็กหญิงตันหยง  นิยมเดชา โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1962 เด็กหญิงบัณฑิตา  สายทอง โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1963 เด็กชายโกศล  พงษาโครต โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1964 เด็กหญิงศุภรดา  มะลิวรรณ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงเฉลิมรัตน์  ถิ่นลิพอน โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1966 เด็กชายกัมปนาท  เชาวลิต โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1967 เด็กหญิงภัทรวรรณ  หอมชื่นจิตร โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1968 เด็กหญิงศุภัคธิดา  ชายใหม่ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1969 เด็กชายวีระพงศ์  ลีลากรม โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1970 เด็กหญิงเพลงรำไพ  อินทร์เสนา โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1971 เด็กหญิงณัฐธิกา  คุณชรัตน์ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1972 เด็กหญิงกัญญาพัทธ์  เทพเรือง โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1973 เด็กหญิงพลอยชมพู  อินทร์เสนา โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1974 เด็กหญิงฐิติภา  หลักฐาน โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1975 เด็กหญิงรัญชนา  บัวลา โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1976 เด็กหญิงรัตนวรรณ์  แซ่เอี๋ยว โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1977 เด็กหญิงวริครา  ขาวเขียว โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1978 เด็กหญิงฐิติพร  มุนุสามี โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1979 เด็กชายภัทรพล  หนูปลอด โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1980 เด็กหญิงกชพร  ไกรวิเชียร โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1981 เด็กหญิงอนุธิดา  ใจเขียว โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1982 เด็กชายกฤตเมธ  กรชาตรี โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1983 เด็กหญิงสิริยากร  อดกลั้น โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1984 เด็กชายเฉลิมศักดิ์  อินทรเวชวิลัย โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1985 เด็กหญิงวรรณภา  อภิบูลย์สุวรรณ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1986 เด็กหญิงจินดารัตน์  เงสันเทียะ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1987 เด็กชายเธียรวิชญ์  โหราศาสตร์ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1988 เด็กชายปรเมษฐ์  เจริญศรี โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1989 เด็กชายนครินทร์  อินทไชย โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1990 เด็กชายยุทธภูมิ  รอดเสวก โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1991 เด็กหญิงสรนันท์  ชัยชะนะ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม