รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงวรรณนิสา  มากมาย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงอรุณรุ่ง  กองหิน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงอรุณรัตน์  กองหิน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายชนินทร  ชอบธรรม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายสรศักดิ์  อินทะวงศ์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายสานิต  ละม่อม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายดนัยนันท์  ดวงทัย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงปาริดา  ครองราษฎร์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงศิรินรัตน์  สีสุข โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงธีรดา  นวลวงค์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โด่งดัง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงขวัญจิรา  ราชตะคาม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงมนทกานต์  ดวงเทียน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงจุฑามาศ  วงศ์แสนศรี โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงมณีนุช  ลามคำ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงปริชาติ  แสวงลาภ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงปานตะวัน  แย้มกลัด โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงธาริณี  ชมเชย โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงอังคณา  ผาแก้ว โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงจิตรวรรณ  สุดประเสริฐ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงพัชรี  บุญดี โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงนันทกานต์  ผาทอง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงหัทยา  จำปา โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงศิริวิภา  ชุ่มเย็น โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงณัฐมน  กำไร โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายภานรินทร์  ดวงเทียน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงปัณฑิตา  กำไร โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ธนะวงศ์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายนัทพงศ์  ชุ่มเย็น โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงพิยดา  ภูเขา โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงสุดารัตน์  ดอยลอม โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงพรชิตา  อินสอนศาสตร์ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายชัยณรงค์  ภัคศุภร โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงอัจฉรา  จันทร์รอน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงศุภิสรา  ภูเขา โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงณัฐริกา  คำหมื่น โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงชลธิชา  เชื้อเชิญ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงชัญญานุช  ขุนทอง โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงปานกมล  หาญยศ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงสุภาวิดา  งามเขียว โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงปาลิตา  แย้มกลัด โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงปาริฉัตร  ลามคำ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายนราวิชญ์  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายพงศภัค  แซ่ไหล โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายชัชพล  สุกใส โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายสืบศิลป์  วีระศรี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายสิทธิกร  สมวรรณ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงมนัสมันท์  ดอนแก้ว โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงชลธิชา  เดือนเพ็ญ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงศศิวิมล  กำปนาด โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงสรกมล  วังวนสินธ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสุวิชญา  ฝักฝ่าย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายกษิดิศ  ดอกผึ้ง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายกิตติพงษ์  กระจ่าง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายวชิรพล  ไพชยนต์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กันทะเสน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงจีราพร  กองโกย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงมุธิตา  ชมชื่น โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปัญญาดา  เป็นระยะ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายภูริณัฐ  จารุเดชา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงศิริมีนา  งามดี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายณัฐธนดล  ยศเลิศ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปวีย์พร  สมหมาย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงรินลณี  ไชยทรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายเตชภณ  พอสม โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จิราวัฒนปกรณ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายกิตติภัค  ช่างพานิช โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายณัฐภัทร  ลูกประคำ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายชิตทร  ยศราช โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายอภิวิชญ์  ประกาศ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายศิรวิทย์  กระรินทร์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายปริญญ์  นามมาลา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายจุลจักร  วดีอินทวงศ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายอัฑฒ์  สายทองคำ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายธนภัทร  คำมาโต โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายนราวิชญ์  กวางสบาย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงเขมิกา  งามทรง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงชลลดา  วิงวร โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงธนวรรณ  พวงมณี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงนัยน์ปพร  แสงเรืองสกุล โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงพัชริดา  จันทร์ดี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงปราณปริยา  ประเทือง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงชญาดา  คุณากาล โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  จิฬาวิษณุ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกันต์ชนก  ซ้อนมณี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงธมลวรรณ  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงมัสนา  ใจธรรม โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพิมพ์นารา  สวิง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงษุเมษา  ฆ้องชัย โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพิมพ์พจี  จดจำ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงณัฐณิษา  นาเวียง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงชัญญา  ข่มอาวุธ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปภาณิณ  บุญตัน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงเกศรินทร์  แสนเงิน โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายกิตติพงษ์  วงษ์นรา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีฝั้น โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงณัฐธัญ  ศุภจิตรานนท์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงจิรัชยา  ผลดี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพัชรินทร์ภรณ์  ถิ่นสุข โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงหทัยชนก  พอใจ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คงพรม โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายจารุกิตติ์  งามทรง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  สำราญ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสุนัฏฐา  สีล้ง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงวรนิษฐา  สำเภา โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  อัศวาภรณ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บำรุงศิลป์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสุภชา  อุบลกิจ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงฉวีวรรณ  กรักกระโทก โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายปฏิภาณ  สีเสวก โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชุติมา  ขุนศรี โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชนัญธิดา  กาศสกุล โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงญาณดา  รุ่งแจ่มแจ้ง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ปินไชย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงกรรณิการ์  วงศ์มูล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงณิชภรสุรางค์  ชนะแสน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกรชิตา  ปัญญาแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงสไลลา  ใจยุ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายเกียรติกุล  ว่องสารีกิจ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายสรยุทธ  นราพงศ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงภิญญดา  ใจนนถีย์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงยลดี  จาอาบาล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายจิรภาส  เครืออินทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนชมภู โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายขจร  เฉิน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงขวัญฤดี  สุวรรณา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงญาณิศา  ช่างเหล็ก โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงนบนภัส  การะวัล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงประไพทิพย์  อรินแปง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงรวิพร  เฉิน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายภานุวัฒน์  เต็มสี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงสุนิสา  สิทธิสุข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงวราภรณ์  แกมภู โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายสุรชัย  ผิวขาว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงดาราวดี  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายณัฐสุดา  แปงคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงธิดารัตน์  แปงขา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงวรปรีย์  ดีมาก โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงณัฐธิชา  วงศ์ใจมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงสุชานนท์  คำเวียงสา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงปิยาพัชร  ใจเงิน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงสุธาทิพย์  แสงเปล่งปลั่ง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงปันฑิตา  สวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงณัฐรัตน์  สืบมา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงลักษณารีย์  ทิน่าน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายเทวัญ  ฤทธิชัย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงกมลชนก  เลาคุ้ม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงรัตติกาล  ชัยวิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงณัฐติกานต์  ปันสอน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงณิชกานต์  สิริเฆมสุธา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายเมธัส  สุขคำภา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายรณภพ  ปกรณ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงมนสิชา  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงปรานปรีญา  บุญลือ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงชลดา  ทองลบ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงปิยะดา  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงจิรัชญา  รินก๋อง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงอนุธิดา  อินทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายคณิศร  ปัญญาสิริลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณิชชา  โชติเดโชชัย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปทิตา  สุขสุข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายภูมิทัศน์  พลายด้วง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพีรดา  ศิลปชัย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงอรชิรญา  สนิทน้อย โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอุสราพร  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายพีรชัช  กันเม็ด โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไชยสลี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงรดา  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายพรหมมินทร์  เอี่ยมปาน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกัญญวรา  เหมืองห้า โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธันยพร  ชมสวน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงสุทธิดา  วังทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงบรรณสรณ์  วันบุรี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายพงศกร  ขันมณี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณิชนันทร์  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกัณฑิรา  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงเยาวภา  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสุขวสา  โสดา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายเกรียงไกร  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงประกายดาว  แก้วปิก โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายอภิสิทธิ์  จิตประเสริฐ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายภูวดล  บุตรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายธนวัฒน์  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงเบญจรัตน์  รักพงษ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกฤศิวรรณ์  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงธันย์ชนก  ชมภูศรี โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงจุมพิตา  เหล็กคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพงศพัฒน์  คำไหว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายศิวัช  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงจันทกานต์  เครือคำ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสุชานันท์  คำเวียงสา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงภัศรา  หงษ์งาม โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงเจนจิรา  บุญลือ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์สา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธนวัฒน์  เนตรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงศิรประภา  สุภาแก้ว โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปานเลขา  แสงแก่ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงจันทรัตน์  ทรัพย์ไตรภพ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงเพรชราภรณ์  พิทักษ์ดนัยกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงมนต์นภา  ดำรงสันติพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายณัฐการณ์  ถาเป็ง โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงพิมพ์พจี  แสนแจ้ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ถากุล โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายบูรพา  โพธิ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงปิยะกานต์  แสนหลวงอินทร์ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงกัลยกร  ป้อสี โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงนันทวัน  ขุนจันทร์ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงปวีณอร  สีตา โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงอภิญญา  ขุนจันทร์ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงปรียาภัทร  คำเกิด โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงพัชรินทร์  โนคำ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงปาริชาติ  ขุนจันทร์ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงน้ำทิพย์  จาคำมา โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายรัชชานนท์  กันทะวะ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงปาจรีย์  จันประจง โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงพัณณิตา  วงษ์แพทย์ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงสุภาวดี  ตาใจคำ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายยศกร  แก้วมั่น โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงไอรดา  ใจบุญ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วมา โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงณิชาดา  รักเดช โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายทวีคูณ  ถาเป็ง โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายวรวิทย์  พงษ์ปัญญาเนตร โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายรัตติพงศ์  หลงสกุล โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  บุปผาพ่วง โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงประกายดาว  ตันบุตร โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายอุดมศักดิ์  สุขแก้ว โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายธนพล  สุรินทร์ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายธีรเทพ  เวียงทอง โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ใส โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายนิวัฒน์  สีตา โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงสุทธิดา  ขุนจันทร์ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปุตา โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงทิพวรรณ  สุขมา โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงปริฉัตร  บุญไฮ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงธารีรัตน์  ทวีพันธ์ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงจิตตราภรณ์  จันเต็ม โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงทิพสราวัลย์  จินวงศ์ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายจักรพงษ์  อาพาธภิบาล โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงปิยนุช  เหล็กแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงสุธารัตน์  อิงคะวาระ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงอิกษณา  ติ๊บอุด โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายธนวันต์  กันทะเขียว โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายวัชรากร  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงปาริตา  กันทะเขียว โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายสมรักษ์  วงค์เรือน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงศุจินทรา  มณีสา โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงอทิตยา  บัวบก โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงทิฐิรัตต์  ติ๊บอุด โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายอภิสิทธิ์  เซน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายนวพล  จากน่าน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงธิวาภรณ์  ทองจุล โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงสุธิดา  จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงพิชญา  สุชีพพิชญกุล โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงศิริลักษณ์  มณีสา โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงสุภรัตน์  แก้วมา โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงวรัญญา  วาจาหวาน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงพัชราภา  กุณะสี โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพิจิตรตรา  กันทะวะ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงปริชาติ  ศรวงศ์ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายพีระพล  ปินตา โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายณัฐวุฒ  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงสาธินี  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงรุ่งทิวาพรรณ  วงศ์เรือน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงนวารินทร์  กึ้นคำ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงพัณณิตา  ต๊ะนำ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงชยาภรณ์  วรรณทะนะ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงบุญนา  จันทร์ทบ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายสยามรัฐ  เลาบัว โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงดารุณี  ปนเปี้ย โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงศิราพร  พิมเสน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงเขมจิรา  วงค์เรือน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายธวัชชัย  คำพนม โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 นายอเนกชัย  อุตส่าห์ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายครรชลิต  นุคำ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายนนทวัฒน์  เหล็กแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงเรวดี  ใจบุตร โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงบุษยา  ทองหนู โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงสุพัตรา  สารหน่อแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เดือนอุ่ม โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนวภรณ์  พรมดวงศรี โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทธสังข์ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายรัชชานนท์  บัวมูล โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายฤทธิกรณ์  มิ่งมา โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายนรินทร์ธร  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายธีรภัทร  โค้ปัน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายสราวุฒิ  คำใส โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายพัชรพล  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายพุฒิพงษ์  วิมลศักดิ์ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายภานุกร  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายกิตติพัฒน์  บุญประเสริฐ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายอชิรวิชญ์  ดอนแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายสมภพ  สารหน่อแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกชกร  คำใส โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายอัคคเดช  ต๊ะเอ้ย โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายญาณวุฒิ  กันทา โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงสุกัญญา  สุภาจันทร์ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายวัชรพล  ปินตา โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายภูวดล  วัลลภัย โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายพุฒิพงษ์  ติ๊บอุด โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายธิติสรรค์  กันทะเขียว โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายรฐนนท์  กันทะเขียว โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงอารียา  กาวี โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงสุกานดา  ใจบุตร โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงบัณทิตา  ตาดอน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงขวัญชนก  อินป้อง โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธนาทิวัฒน์  กวางปะละ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายกวี  กันทะเขียว โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงวิภาวิณี  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายอธิภัทร  ตันติพิสิฐกุล โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายนฤดล  จังอินทร์ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายดนุพงษ์  ตาดอน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายนพณัฐ  งามหลาย โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายนที  วงค์เรือน โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายพุทธิมา  นำพล โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายพีรภัค  วงค์เรียน โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงพรไพลิน  อินต๊ะวัน โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงอาริยา  โชติศรีพันธุ์พร โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงจิราภรณ์  ติดสุข โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงญาณินท์  อินทร์แก้ว โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงณัฐริกา  ไชยนวรัตน์ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงศิริอักษร  เทอดไทย โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงณัฐณิชา  มะโนเกี๋ยง โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงวริญญา  ยุทธนา โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีมงคล โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงสาวิตรี  ท้องแล้ง โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงพูนสุข  อุดต่อม โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายเหนือดวง  จิตมะโน โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อินต๊ะแดง โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายณัฐชนนท์  เบญจศิริวัฒนา โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายปัณณวัฒน์  กาศเจริญ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายดลสันติ์  คูพูลทรัพย์ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วดำ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จอมมานพ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงสุพรรษา  ใจกองแก้ว โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีสุข โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายจิรภัทร  กลิ่นคูณ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์ดวง โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายรังสิโรจน์  อินต๊ะคำ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงเขมิสรา  สอนแก้ว โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงชาลิสา  ดวงแก้ว โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงสิริลดา  สุวรรณ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายธนกร  ช่างเหล็ก โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายผดุงเกียรติ  สุวรรณษา โรงเรียนระเบียบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงเปรมมิกา  บุตรโคตร โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงธนัญญา  เสาวภานิศากร โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชื้อสุยะ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายณัฐพงษ์  พูลทวี โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายพาทิศ  สุพรรณ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงกันติชา  ฟูวงศ์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงธนพร  พลติ๊บ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงนิรุชา  อุปะ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายศุภากร  กาศสนุก โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กุลสนา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวรรณนภา  จริยาเวช โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายชนะชัย  ศรีคำขลิบ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ต่ออิ่น โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกริยากร  ประสงค์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงอาทิตยา  บุญสนอง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายศิวกกร  เอี่ยมพักตร์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงปพิชญา  ชัยยา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงณชนก  อินประดิษฐ์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายจีรวัฒน์  เมืองลอง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงพลอยชมพู  เมฆกิจ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงจารุพิชญา  ใจอุดม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงพิชญาภา  สีตา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายธีรภัทร์  หล้าวงศ์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพัชรภา  จันตาแปง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายกิตติเดช  แผ้วเกษม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายศุภกร  ข่ายแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุขวงค์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายทัตพงค์  อินต๊ะต่อม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายณภัทร  แปงป้อ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายธีรเดช  เหมยปัน โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายสิรวิชญ์  ไก่แก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายสิทธิพงศ์  จินเพชร โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายจิตรภัทร  ประมูลสิน โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายปฏิภาณ  ภาคแก้ว โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงสกาวรัตน์  พวงสิงห์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงกฤษณา  ชื่นสมบัติ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อินปวก โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงตรีชฎา  แปงศิลป์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงรัตติกาล  พลเสริม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายเกียรติศักดิ์  รังปรเสริฐ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายวรโชติ  วังหา โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายอธิภัทร  สุตธรรม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงภัทรธิดา  เหลืองสุวรรณกุล โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายพุฒิสรรค์  ต๊ะเอ้ย โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสุทธิกมล  ตรีเดช โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายกิตติพิชญ์  วีจันทร์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงกชกร  ทิพย์ศรีบุตร โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายธีวสุ  ธัญญาภัค โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพรรนิภา  โคนาบาล โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายธนกฤต  กำหนดศรี โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงรัตนา  กันทวัง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงมนภรณ์  ฝั้นมงคล โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสิรภัทร  โค้คำหล้า โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงศิรประภา  อาริยะ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณิชกุล  ต่อตัน โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงจิดาภา  ห้าวหาญ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงสุวิภา  นุคำ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายจิราเจตน์  คำเสาร์ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายวุฒิภัทร  นวมนิ่ม โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกนกวรรณ  ธินวล โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ใจบุตร โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงชนิสรา  จันตาแปง โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพีชญาดา  รุจิรพงศ์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายพรพิพัฒน์  สุดานิตย์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายณัฐพัชร  แก้วกัน โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายเจษฎาภรณ์  เครือพาน โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายภูเบศร์  กาษเกษม โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายณัฐพงศ์  ต๊ะอุ่น โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายวีรภัฎ  วิญญาวงศ์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายธราเทพ  แสงอ่อน โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงธนสุพร  เหล่างาม โรงเรียนเทพนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายพงศธร  วุฒิเจริญ โรงเรียนเทพนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงโชติกา  วงษ์ญาติ โรงเรียนเทพนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงปัณณพร  เลิศรังสรรค์ โรงเรียนเทพนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายอัครวินท์  จุ้ยศุขะ โรงเรียนเทพนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายธิติกร  บุญญารัตนานสรณ์ โรงเรียนเทพนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายณพวีณ์  พัน์ธนวัฒน์ โรงเรียนเทพนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 นายสหฤษฎ์  กาศเกษม โรงเรียนเทพนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวอภิชญา  บุญตา โรงเรียนเทพนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุรวงค์ โรงเรียนเทพนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายณพัสกรณ์  คล้ายแจ้ง โรงเรียนเทพนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายเอลีย์ชา  ่ประเสริฐสุข โรงเรียนเทพนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงศศิวิมล  ดอนดง โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงธนพร  เสียงเย็น โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงแทนธยาน์  มะลิ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณัฐิกา  สุขทรัพย์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงสุภาวดี  ภู่เมือง โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงภัทราวดี  กาศลังกา โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงชนัญชิดา  พิยะ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพัชราภา  กำปนาท โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  กาศสมบูรณ์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงธํญวรัตน์  เดชธรรม โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายจิรพงศ์  ใจพรม โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายสิรภพ  ขยัก โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายพสธร  ฉลวย โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายศุภณัฐ  รัตนวิมลชัย โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายปารเมศ  สุขสกล โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายณภัทร  ชายป่า โรงเรียนเทพนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายธีรเทพ  มะลิ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายธนบดินทร์  เด็ดขาด โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายปรเมศร์  เหล่ากาวี โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงณพวรรณ์  พัฒน์ธนวัฒน์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงอณัญญา  สายวงค์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงอาคิรา  สุขการเพียร โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงกรภัทร์  ศรีใจวงค์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กอบกำ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงชญาณิศา  วงชัย โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายปวรปรัชญ์  กอบกำ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายอชิระวุฒิ  สุรจิต โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายกิจเพชร  เมกจิตร โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายศรันย์  สุขทรัพย์ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงิพิชญา  วงค์แสนสี โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงจิรชยา  จิรากูล โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณัฐณิชา  วัตถุเจริญ โรงเรียนเทพนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงทิพปภา  ดับร้อน โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายณัฐวุฒิ  กาศเกษม โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงภัทรวดี  นามสุโพธิ์ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายดนัย  พลายสังข์ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายณัฐพล  สนกระโทก โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงชนิสรา  ทิศหน่อ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงกชกร  อินต๊ะพุฒิ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงธมลวรรณ  ดวงเทียน โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงชญานิศ  ประเทศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายณัฐวุฒิ  วันดี โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงเบญจมาศ  แก่นท้าว โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงพีชาณิการ์  ต๊ะสอน โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงทิชากร  ชมเปราะ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายวุฒินันท์  วิชัย โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงธิดารัตน์  สวนดอก โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงสโรชา  ชายป่า โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงชัญญานุช  ประเทศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงธันย์ชนก  คำนาค โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงนุชรินทร์  พันธุ์มี โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  อุตมูล โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงชิดชนก  จันทะวงศ์ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงณัฐชยา  พุ่มพวง โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงรักษิณา  สุโรพันธ์ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงเรวดี  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงอริษา  คำจันทรา โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีบ้าน โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขมะโน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายดามพ์  ป่าแขม โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงชลธิชา  ใชยปาละ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายณัฐพงษ์  สล่าชาญ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชัยวรรณจินดา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงณัฎธิชา  เรือนมูล โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงไอริณ  จันทร์สุข โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงมนัสนันท์  ผลดี โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงชมพูเนกข์  ติ๊บคำเฟย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงดลยา  อุทุมภา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงอภิสรา  กาศสมบูรณ์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงรวิตา  เฉลิมสถาน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายภาณุพงศ์  พรมเสน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงธัญพิชชา  เงินน้อย โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงนพวรรณ  คำน้ำแดง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงเจนจิรา  จับดี โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงอรัญญา  สวิง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงธัญชนก  เด่นดวงดี โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงจิราภา  ใจดุ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงเกตน์นิภา  กาศอุดม โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงนัทพร  อ่อนตานา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงณัญญา  อุ่นทอง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงอภิญญา  ทับธานี โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงศิริภา  เชี่ยวชาญ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงจารุวรรณ  อู่เงิน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายฉัตรณรงค์  อดุลสุตกิตติ์ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงสิตานัน  เสียงหวาน โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงธัญชนก  น้อยม่วง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงกัณฐิกา  วงปัญญา โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงลานนา  สุขสำราญ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายเจษฎา  บุญเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงสิริขวัญ  ประมาณ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณัฐธิชา  เทียนทอง โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงนิศารัตน์  วงค์กองแก้ว โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงธนกมล  ดอกหอม โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงอาทิตยา  การินทร์ตา โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงจุฑามาศ  พลจร โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 1 ป.5 วิทย์ประถม