รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงประภาภรณ์  อนันต๊ะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายอนิวัตติ์  พงศ์พัฒนาวุฒิ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายวิชชากรณ์  กิตติสมร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชญานิศ  ชมภูมิ่ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายจิรวัฒน์  ประภาเวทย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายพลภูมิ  เผ่ากันทะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายณฐนันต์  สิงห์เหาะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายฐปนชล  อินทพงษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายการิน  ภิญโญ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายเกียรติเมธี  วิหก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายคมกริช  ปานจิ่ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายถิรายุส  อินยาวิเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายธีรภัทร  ประทิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายนันทิกร  ลองเย็น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายรัชชานนท์  ถุงเงิน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายสาริศ  ก่อกอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายพงศกรณ์  ครองศีล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายพีศกรณ์  ครองศีล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายณรงค์  ฝักฝ่าย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายทวีสิน  ปิยะดา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงอภิสรา  ยาใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธัญชนก  สร้อยสาย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  สุกิน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฐพงศ์  ทองช่วย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายธราเทพ  คิดชอบ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายธัชชัย  คำปวง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายนันทวัฒน์  บัวสุข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายพิสิฐ  หงษ์สี่ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายปรัชญ์รวี  จันทร์สุข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีรักษา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายวิโรจน์รัตน์  จรรยาสิทธิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายปภังกร  เปาเล้ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสุริชยา  ถิ่นถา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายธนดล  บางศรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายธาริตทัต  ขัดชา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายรณกร  เมืองแก่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายภานุพงศ์  ทองช่วย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายวรมันต์  ไพศาลศักดิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายอิสรานุวัฒน์  วานิชพิพัฒน์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายวริทธิ์พล  ก่อกอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายนรภัทร  เป็กทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงฐิติชญา  ทินนท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนันท์ลินี  หล้าโลก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวนัสนันท์  เวียงโอสถ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เรือนสังข์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายณิชพงศ์  กันตะนา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายภูริณัฐ  ทองประไพ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายกฤษณพัฒน์  สมยะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายชญานนท์  พรินทรากุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายภูมินทร์  ดวงประทุม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายรุจิภาส  ใจเป็ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงธรรม์ปพร  ธรรมใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพลอยวรวรรณ  วงศ์ฉายา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงมนสิกานต์  หงษ์หนึ่ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงศิวาการณ์  เหลาธรรม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงอัญชนา  กันธวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงกุลนัท  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายภคภูมิ  แก้วบาง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายกิตตินันท์  วุฒิ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายณฐนนท์  จัตุรภัทร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายวิชัยยุตม์  เกี๋ยงคำ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายกอปรสุข  กอปรกุศล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกวิสรา  สุรสิงห์สฤษฎ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงชนิตา  ม้าห้วย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณก้อน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณัฐภาพรรณ  อุปนันท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพิมพิศา  สวนนันท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงภูมิวรินทร์  พรมรังกา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายณัฐวุฒิ  หมั่นขีด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายณัฐพงศ์  อินทรรุจิกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วรินทร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงฐิตินันท์  แก้ววีระพันธ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายภิญโญ  จิณวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายบารมี  ช้างเขียว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายวชิรวิทย์  หงษ์ห้า โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงกนกพร  กาทองทุ่ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปวิชญา  จานแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงมาริสา  นาทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงสิริรัตน์  มูลเกษม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  สารแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปุณฑริก  หาญณรงค์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงมนัสวี  อุทัยศิลป์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงธีริศรา  จิตสัตยากุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงภูษณิศา  พันแพง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายภาคภูมิ  ทองมอญ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายชยณัฐ  หงษ์หนึ่ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอารยา  สารศิริวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายอนรรฆ  พยุงวิวัฒนกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงศศิพิชญ์  สมใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายกฤษณะ  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงอภิชญา  ไพจิตร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงจิดาภา  ขอนเคียน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงอารยา  รักไทย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงจิตตราภรณ์  ปวนสุข โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายพีระพล  วงศ์อินทร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสรัลพร  มีมนต์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงแพรวา  บัดติยา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงวิภาวี  ไชยวงศ์ษา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายปัณณพร  พันธุรัตน์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปาณิสรา  วีรณรงค์กร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงอภิชญา  คงชุม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงวิสุดา  ชมภูมิ่ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงอมลวรรณ  กระจง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายไกรพล  สุนทรพิพัฒน์กุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายธีรเดช  ม้าทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายบุญรักษา  มณีกาศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายรชตะ  คำไหว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายภคิน  บรรเลง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงชลดา  แก้วยศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงญาณิศา  ทองสันตะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงนัทธ์ธนัน  กลีบใบ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณัฐนิกา  เวียงอินทร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงดาราธีร์  แก้วมา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงดารินดา  ตันทรบันฑิตย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปานชนก  ช้างเขียว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพรกนก  เหมะสิขัณฑกะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เทศทองดี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงภัทรธิดา  กันทะวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุขกันต์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงวิลาสินี  ใจจร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงศริษา  ทนันชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิริวรกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัฐวรา  กาศมณ๊ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายธนพนธ์  สีมาหงลดานนท์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายก้องภพ  อริยะสกุลชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายกิตติศักดิ์  อุดมรัตน์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายชนาธิป  สารดี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายนวพล  วังคะออม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายภัทรพล  เจาะจง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธีรธัช  ดอกบัว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธิดารัตน์  จิโนปง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงสุคนธี  พันธ์เดช โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายฉัตรดนัย  เฉียงเมือง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพรวรินทร์  ดวงประทุม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงธัญญรัศม์  บุญนิธิพันธุ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพัชร์ธรา  อินยา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงชัชฎาพร  ศรีเจ้า โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงรัตฐิภรณ์  กาบจันทร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายอภิวิชญ์  คณะนัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายอดุลวิทย์  ไชยบุญเรือง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายศรัญย์กร  ครองศีล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกานต์รวี  คำนาค โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงญาณิกา  ทิศชอบ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐชยาพร  สีทอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณิชกาณต์  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงนลินนิภา  สิทธิขันแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงนัฐกานต์  คูหา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพรรษมน  กาทองทุ่ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงสุพิชญา  ตะไมล์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฐธยาน์  กังหัน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายธรรศ  มนกลม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายบุญชาริสมิ์  อิ่นศิริ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฎฐวี  เผ่าจันทร์วงษ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนนทพร  เข็มวิชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงเบญญาดา  สุดสาย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปทุมรักษ์  กาทองทุ่ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปัทมพร  ศรีโพธิ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงลลิตภัทร  จั่นเทศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงศศินันท์  ถิ่นจันทร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปริยพิชญ์  อินประดิษฐ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงดลพร  สายปัญญา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกมลพัทธ  พันธ์ุดี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงชญานิน  เทพทวี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงนดา  พยัคเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพิมพ์พิิชา  แสงเพชร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงเขมจิรา  วงศ์ธง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กาศโอสถ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายจิรัฎฐ์  เอื้ออภิสิทธฺ์วงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายกิตติทัช  อุประนันไชยชะนะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธนพัฒน์  อุดมภาคสกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธนภัทร  รัตนชมภู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธรรม์ปพน  ธรรมใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายประณต  จันทรานิมิตร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายวุฒินันท์  นันแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายรัชภูมิ  บางศรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกริณฑรัตน์  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกฤษฎาพร  ดวงใน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงฐิติกานต์  ทองช่วย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุ่นคำมี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณิชกานต์  พรหมมานิตย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนิรัชพร  วรินทร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  วงษ์แดง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพรนภัส  จิตรัตน์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงศวรรยา  เหลาธรรม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงสุมินตรา  ไชยธรรม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิมพ์อร  บุญทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงรดา  ปราชญ์วีระกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงลลิล  สิงห์แก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปราณปรียา  ไชยนิลวงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงธัชพร  สมใจแสน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสุวรา  อินทราวุธ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอมรลักขณา  คำวรรณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงรักอัน  ตาคำ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงทัศน์ธีรา  วังแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงชาลิสา  ศิลารัตน์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธนวิชญ์  สายัญห์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายประธานพร  พันธุแพทย์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายพลเอก  สายยืด โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายภัทรพล  อินนะใจ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณัฐธนานนท์  ไชยวรรณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธันยธรรศ  กาทองทุ่ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายนวกิจ  สุภมโน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายภาคิน  จิรภัคพงศ์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายภูรี  รัตนวิมลชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายศิวกร  นาเหมือง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายณํฐวิกรณ์  ภิอาย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกฤติญา  สุขสนอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกวินธิดา  หวังสืบ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพชรภัทร  ชูมี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงมณีกานต์  ค่าทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงนภสร  อินทุดม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงวราภรณ์  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพรทิพย์  สร้อยสาย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญคำชู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวรกัญญา  ธรรมเนียม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงอเจเซีย  เซอรี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงจริยาภรณ์  โสภารัตน์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมสรางกูร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงภควดี  ม้าชัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงรัตนาวดี  ตะนะสอน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายมรุพล  ชนะจน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายธนพัฒน์  ฆ้องคำ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายศุภสัณห์  แหวนเงิน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ม้าวิ่ง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายโชติพัทธ์  ใจไว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงชะมะนันท์  พรหมเมศร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพิมพ์นารา  จิตเผือก โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงนันทิชา  เขียวดี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายนวพล  เกี๋ยงหนุน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพรน้ำทิพย์  ฤทธี โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายวิชยา  ลังกะสูตร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายพิทยุตม์  จงสมจิตต์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธนวินท์  อินทจักร โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายศรัญญู  สุวรรณอินทร์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงอนุสรา  โพธา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายศิวกร  เชื้อทอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายจีรภัทร  เครือใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายอัครวินท์  ทิพย์เนตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายศุภกร  ป่าธนู โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงฐิติพร  พอจิต โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายภานุพงศ์  วันชัย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายชาญฤทธิ์  กำจัด โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงอมลณัฐ  กำไร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายบูรพา  สุพรหมมา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงจารุภา  บุญญานันท์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายศุภวิชญื  แสนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายยอดคุณ  ผุสดี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายชนาธิป  ทุมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงปริยาภัทร  กันตะกวาง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงลัทธวรรณ  ปราบปราม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ท่าช้าง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงปานชีวา  ปานอินทร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ยศทะกูล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ส่องเนตร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงวรรณรดา  อินทรสัตยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงสิตานัน  ทะฤาษี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายกิตติธัช  สวิง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงสุชัญญา  มาตรแม้น โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายก้องพิภพ  ธุระกิจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงนพัชชา  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงดวงฤทัย  จอมพารา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายธนากร  พัันพลูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายธนากร  สวิง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงอรัญชยา  สุวรรณราช โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงพลอยพชร  ปิฎกานนท์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงปิ่นญาดา  ฝาเรือนดี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายวราเทพ  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงภิญญดา  สีแดง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายธนภัทร  ผัดผ่อง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายรชต  เกษรมาลา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายนันทเดช  วานุนาม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายเตชิต  อู่เงิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายจักรภัทร  มหามิตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายธนกฤต  ผลพัฒนา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายกษิดิศ  ผาทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงทิพย์สุดา  พันธ์ชารี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วงศ์มา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงรัชนีกร  จาวรรณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงกิ่งกมล  ไกรสุข โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายอภิภู  สง่าแสง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงภัทรกันย์  ปวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงประภาศิริ  จันสอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายศิรสิทธิ์  แนวพิชิต โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงศิรพัชร  งามผิว โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงสุชาดา  จักรทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายสิรดนัย  ยอดบำรุง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงสุภัสสรา  พลอยศรี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงพัชราภา  อุดดี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงมนสิชา  เรือลม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายจีรพัฒน์  ขรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายณภัทร  ต๊ะวิกา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายชวนันท์  เกตวงษา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายนนทวัฒน์  เหล่ากาวี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงชนิดาภา  ปะละใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงกมลพรรณ  สง่างาม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายอัชฌาวัฒน์  กาวี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายธนกฤต  สมจิตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายธนิสร  หมายชม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงกฤศมน  กาศลังกา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงชนาภัทร  เพชรพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายศิริราช  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายสุภกิณห์  นาโตนด โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงทิพนาถ  อำนาจโชติพานิชกุล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงปิยาพัชร  ชังสิงห์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายเศรษฐ์ศิลป์  ชุษณะโยธิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงสุชาดา  สีชมภู โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงนราพร  เทียมแสน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงพิยดา  ปัญญาไศย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงภัคจิรา  กันยะมี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายพีระวัฒน์  กาศแสวง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงธมกร  พงศ์รัชต์วิมล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายพงศธร  ประกอบเขตการณ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงวรณัน  วงส์สูง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงอุรัสยา  แก้วยศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงณัฐธิดา  เสียงหวาน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายภัทรภูมิ  มีนา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายแทนไท  มโนรส โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายฉัตรปพน  เวียงนาค โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงปัณชญา  โคตรอาษา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงภัทรวดี  คำวรรณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงชิดชนก  ลีลาชัย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายธันยธร  เจดีย์ถา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงนิธิยา  เวียงทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงลัคมน  กำบังตน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงกมลภู  อุตรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงพัชญา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงสุมัชญา  คำอ่อง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงณัฐชลิณี  เสนาธรรม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงปาลิตา  บุญมาภิ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายจิรวัฒน์  คำน้อย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงกัญญณัฐ  ยืนมั่น โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงธารมิกา  กองตื้อ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงจิดาภา  สกุลอ๊อต โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงนลินา  นรินทร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงกรวรินทร์  เดือนดาว โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายพงศกร  พรมมิ่ง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงชญานิศ  สายทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายอรรถเศรษฐ์  ปะทะนมปีย์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงชมพูนุช  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงอาจารี  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงอัชฎาภรณ์  ศรชัย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงศศิกานต์  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงศิรีรัตน์  ฝาเรือนดี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงสุภัทรา  เข็มเมือง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายธนภัทร  กุลญาณทัศนะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายภานุพงศ์  คำมะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายอติรุจ  ธารีอาสน์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงภัทราภรณ์  มะนุ่น โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายภัทรธร  ลือโลก โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงวรรณกานต์  ฟูอ้าย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงภัทรพรรณ  วรรณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงทิตยรัตน์  พรหมวัชรานนท์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงวาทิตรา  จันน้อย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงอริศรา  ชมภูราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายกฤตเมธ  เวียงนาค โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายณัฐปคัลภ์  สายน้ำ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายศิลปศาสตร์  สัพโส โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงขวัญจิรา  เวียงนาค โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายณัฐนันท์  ดอนมงคล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงวิชญาพร  กันจะนะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงพชรพรรณ  ขวานเพชร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายวาริศ  เสียงดัง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขวานเพชร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงปวันรัตน์  วัลลา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงชนิสรา  หาญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงธิดารัตน์  กันศิริ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงไพลิน  มั่งคั่ง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงสุริษา  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายพริสร  แสนหลวง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายธนากร  ตักเตือน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายนาวิน  ม้าห้วย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงจิราทิพย์  อยู่ยังเกตุ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายชนินทร์  อินกัน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายพีรพัฒน์  ธรรมไชยางกูร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงธัญญาพร  กาศสนุก โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายสิรภพ  ศิริบุณยรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายจิรภัทร  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงธัญญาเรศ  รักพงค์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายกฤษณะ  ถิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงณิชากร  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงกันต์กมล  ชัยวิรัช โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงธนัชพร  ติ๊บย้อย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงวิรัญชญา  หล้าคำมี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงดุษฎีนาถ  อาณาเขตต์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพรปวีณ์  องค์เจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงศรัณย์พร  ทาอิ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงอาทิตตยา  ณัฐภัทรโสภณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงธัญชนก  ขึมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายพรชัย  หาป้อง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงปุณณภา  คำหล่อใจ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงชนกานศ์  เทพยศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพนิดา  ทิมานะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงอธิชนัน  จอมมานพ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงวิมลสิริ  เสียงหวาน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงรัชดาพร  สว่างแผ้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงศุภัชญา  แสนยศ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายโภควินท์  พรหมมีเนตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายยุทธภูมิ  ใจหมั้น โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงอนันตรา  ละอินทร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายหัสกร  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพิชญา  อินทะอุด โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายภิมลฑากร  ยอดสอน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายเสกสิทธิ์  ล้อวิไล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงภาวินี  รัตนวีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายอังกูร  อุปทะ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงดลกมล  ชุมภูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกัญญ์วรา  พันธ์ุเวช โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายคุณานนท์  ศรชัย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายกันติทัต  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงนภสร  ถิ่นสอน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงณัฐนรี  ฉลอม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงนารีรัตน์  อินต๊ะปัญญา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงชนันรัตน์  ติลา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วอินัง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงธนภรณ์  มาอุ่น โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงทมิตา  สงวนศรี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงกชกร  วงศ์กัญหา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงรสธร  ประสารยา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงปณิตา  ปัญญาเหมือง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินต๊ะนอน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงมนัสฐนันท์  พัฒนปุญญาภพ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงวรธิดา  ดอนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงกรรณิการ์  หลาดไหล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงธิญาดา  ธนานุศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงชญาณิศา  ปานขลิบ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายวรัญชัย  วิใจคำ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายณัชพล  ชุติกุลนันท์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงศศิกานต์  สายเย็น โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายภูษิต  ยะปะนันท์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายอมลวัทน์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงณิชา  วงษ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงจิตตรานันท์  แก้วแดง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุมา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายณภัทร  เหมืองทอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายถิรภัทร  สินธุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายณภัทร  คชสินธ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงธัญหทัย  นิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกอฐิณี  เหนียนเฉลย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายวัชชิราวุฒิ  แก้วรวม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงสุรางคนา  สารภี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงวาธินันท์  หนักตัน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงญดาพร  วารี โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงณิชกมล  สุรีย์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายศุภวิชญ์  ดอกจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงฑิตยา  ขันธ์นิมิตร โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงนันท์นภัสธัญภัทร  งามประภาสม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงฐิตวันต์  หลวงชัย โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงเขมจิรา  งานขยัน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงชัญญา  ปรากฏมาก โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงธัญพร  ต๊ะวิภา โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์เดือน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงภริตพร  ถุงเงิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายก้องภพ  วงค์ขัน โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงปิยวดี  อนันตานุกูล โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงสิริมาส  ฉลอม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงธนัชพร  นวลนุ่ม โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงรัชนี  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงจิตตินี  รักเหล่า โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงวรนัน  อะทะยะ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงวัทนพร  ปันลาด โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายชัยชนก  ปันธิ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงชนิศา  ทองเจือ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายกิตติพงศ์  จำปา โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายธีรโชติ  ลือชัย โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงสุทธนา  ต้นโสด โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงทัศนาพร  ฟองคำ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงทวิกา  สอิ้งแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงลักษิกา  ชาญพฤติ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงชยาทิต  หงษ์กัน โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงธนกมล  พันธ์เกาะเริง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงณัฐธิดา  กิ่งยอด โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงวรนุช  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายฐิติกร  กันทะธง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายบดินทร์  ขันทะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายวรพงศ์  กาฬอ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายเปรมชัย  จันทร์ตาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงวริศรา  ใจเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงฐิตาพร  คำมีสว่าง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงอักษราภัค  พักพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายณัฐชนน  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายกิตติพงษ์  แสงโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายชลทิศ  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายธนพงศ์  มังกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายพิทวัส  จิตผูก โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายธนบดินทร์  ตันมา โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายภัทราวุธ  ไชยบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายธนวัฒน์  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงจตุพร  โสภาค โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงนุดา  ขันทะบุตร โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงสุทธินี  ต้นโสด โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงนลินนิภา  อนันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายปัณณพัฒนื  วงศารัตนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายบูรณัส  ไฝเครือ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงลลิตภัทร  พิฬารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ยี่เผติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายพีรพัฒน์  รุ่งเรืองวงค์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายดารัณภพ  เครือสนธ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงรัชนก  ใจนวล โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายรัชชานนท์  สุทธิเรือง โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายกฤษกร  เรืองนุ้ย โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายศุภวิชญ์  นาระกันทา โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงชัญญาดา  ทับวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญยก โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายอนุภาพ  รัตนชมภู โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายจิรายุทธ  ฟองคำ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายพิชญุตม์  เลิศบูรณการ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงวิมลสิริ  ยะอิต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายพงศธร  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายภาณุพงศ์  จันตา โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ท่างาม โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงวรรณิชา  หนองโกมล โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงญาณิศา  ตายะสืบ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายธนภัทร  สันป่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายณัฐ  สิริเรืองบุญ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายภูชิต  จองเจริญกุลชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงนพมาศ  สร้อยสาย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายณฐณณ  พรศิริศักดิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายภูริณัฐ  วงค์ขันแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายปัณณทัต  กวางทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายธมน  อู่เงิน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายทินภัทร  ตันตะโยธิน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงณัฐนรี  บุษบงทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายวิชชากร  มนุษย์สม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายเกื้อสกุล  กึกก้อง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายอรรค  ชนาธินาถพงศ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงครองขวัญ  อรรถชัยยพานิช โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กุลธานี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงกชกร  สาริการินทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายแผ่นดิน  เจริญสิริวรดิฐ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิ  สกุลชาลี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงปุณญิศา  ชูภักดิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงณิชามน  เวียงทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงมีนษิภา  เจริญเขษมสุข โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กหญิงแพรทราย  เหลืองสมบูรณ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายณัฐกฤต  กาญจนศิลป์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กหญิงวริศรา  เครือวัลย์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงวรีรัตน์  ดวงเกษม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กชายผดุงเกียรติ  พลหาญ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงกรรวี  ชัยจงเจริญสุข โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงภัทรวดี  เกี๋ยงคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายกษิดิศ  วันทา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงสุภาสินี  เหล่ารัดเดชา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงกัญญารัตน์  หวังคล่องกลาง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงณัฐณิชา  ถิ่นสุข โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายภูมิพัฒน์  กุศลาธรรม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงธัญวรัตม์  นุ่มนิ่ม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายปวเรศ  จงจิรัฐติกาล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายนนทนัตถ์  ชุมกาแสง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
556 เด็กชายธนวัฒน์  อินต๊ะวิน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
557 เด็กชายพีรศักดิ์  แสงงาม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
558 เด็กชายวริทธิ์  ลัภยวิจิตร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
559 เด็กชายพัฒนินท์  แพรศิลป์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
560 เด็กชายไกรสร  ศึกษากิจ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
561 เด็กชายกัณตภณ  เอกวัฒนกุล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
562 เด็กชายพาทิศ  ทันใจ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงอนรรฆวี  เอื้อกิจรุ่งโรจน์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงประภาสิริ  แสงทวี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงฐิดารัตน์  ลีระพันธ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงกาลัญญุตา  อายะนันท์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงกรวรรณ  ภิญโญ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นาคสิงห์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายณัฐภัทร  ปัญญาใจ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายชยกร  ครองชัย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กชายณัฏฐากร  สายสอด โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กชายสรนันท์  สีสม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กชายธนกฤษ  พัฒนาพัวพันธ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายสุวพิชชา  เดชพงษพิลาศ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายหมิงซิว  แซ่หลี่ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงสุภัสสรา  เดชพงษพิลาศ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายทีฆายุ  กองคำ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพรรณพัชร  มั่นหมาย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงวิสุทธิ์ศิริ  พิมสาร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงเมษณี  สนธิพันธ์ศักดิ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพิชชาพร  ดอนดง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงธีรยา  แก้วเกิด โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายชยางกูร  จันทร์จารุพงศ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงอภิชญา  โนจักร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงวรันธร  ปัญญาธัญญะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงธีรนาฎ  จิตต์ใจฉ่ำ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงภัทรธิดา  อินจันทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงกฤติมา  รัตนพัวพันธ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายปัณณธร  เลขะวิพัฒน์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงพราวพิสุทธิ์  อินแสน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คำสุข โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงพรชนก  ศรีใจ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชื่นบาน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงญาณภัทร์  แก้วเกิด โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงภัทรธิดา  โอฬาระวัต โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงญาณิศา  สลักจิตร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงธนาภา  ธาดาจารึกสกุล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงณกัญญา  นากอง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงปัณณภัทร  บุญเทียม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงศรุตา  ขันวงค์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วาณิชวัฒนะโกศล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายนราวิชญ์  ประสิทธิโศภิน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายปรานต์  เฉลิมพล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เดชอุดม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เภสัชชา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายกฤษณ์  ชุติธรรมานันท์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายวายุ  ต่อมดวงแก้ว โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายธนาธิป  สุคนธพันธ์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  สุทธนะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายธนภัทร  ขยันการนาวี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงนรรฐวรรณ  เย้า โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายดรัณภพ  มหาเดชาไชย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายกุลวัฒน์  วัฒนพร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงธีรดา  สมุทรเพ็ชร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงธัญชนก  สกุนนา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงแม่น้ำ  เจริญสิริวรดิฐ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงญาณิศา  อินตะโจ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายพงศ์พิชช์  ศศิชานนท์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายปภังกร  พิเศษพิชญา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงวีระกมล  ปรีดี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงปราง  สวนกูล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงชนมน  อู่เงิน โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงธนภรณ์  วังป่า โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ศรีไทยธรรมา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงแพรวา  ทองหล่อ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงรวีกานต์  แสนปัญญา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  มั่งมี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายรตนดนัย  วงค์ถานะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายราชันย์  ชูทองรัตน์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงวรวลัญช์  ปริสุทธิไพศาล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงสุนทรีลักษณ์  สุทธนะ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงจีรวรรณ  สุขคำปา โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงธนัตดา  รัตนคช โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงปิยะฉัตร  บำรุงถิ่น โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงสุรัสวดี  แสงสร้อย โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายศิรชัช  ไพราพ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงกุลธิดา  เสามาทอง โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายรัชชานนท์  กาศสกูล โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายสรวิศ  สิงห์บุตร โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงกฤติยา  ศรีวาที โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายธัญณธร  สบายสุข โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายธนพัฒน์  ถิ่นศรี โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงอธิรดี  วรรณพรหม โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เดือนเพ็ญ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงชิดตะวัน  ใจเย็น โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายสิรวิชญ์  ขงขันมณีเวช โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายณัฏนนท์  นราทันต์ โรงเรียนเจริญศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายภาณุวิชญ์  ชัยวรรณธรรม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงเกษกนก  จันจร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายวายุพัทธ์  ใหม่เทวิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงณัฐธิดา  โลบุตร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงพรณิภา  โลกคำลือ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายพีรภัทร  ชุมภูมิ่ง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กชายพนา  ภู่ประภาดิลก โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กชายภาคภูมิ  ปิติจะ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
656 เด็กชายวศิน  สุปัญญา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กชายกีรติ  อู่จีน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายปุรชัย  มานะกิจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
659 เด็กชายภากร  วัลลภาชัย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กชายธนภัทร  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายวรธาม  หล้าคำมี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
662 เด็กชายนนทกร  จันทร์กู้ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
663 เด็กชายธนาทร  ศิริม๊อก โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายอรรถพล  เวียงทอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายภูมิพัฒน์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายจิตติภูมิ  หาญจิตต์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายศิวกร  อ้อยใจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
668 เด็กหญิงอักษราภัค  นภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
669 เด็กชายกฤชพล  วรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
670 เด็กชายอภิรวัฒน์  จินดา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
671 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วมะณี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
672 เด็กหญิงปภาวดี  เอกจิตต์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
673 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นะภิใจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
674 เด็กชายวัฒนะ  ตะไมล์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
675 เด็กชายกฤษณพงศ์  ธูปเหมือน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
676 เด็กหญิงใบหยก  แตงทอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
677 เด็กหญิงปิยฉัตร  แก่นจันทน์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
678 เด็กหญิงสุทธิดา  มีคุณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
679 เด็กชายญาณกร  วรรณสมพร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
680 เด็กชายศักดิธัช  มลเฑียรอาจ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
681 เด็กชายพลวัต  ยุทธกำธร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
682 เด็กชายภูวเดช  ทรงสืบวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
683 เด็กหญิงอักษร  เข็มกำเหนิด โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
684 เด็กหญิงลักษิกา  ยศทวี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
685 เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีละจักร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
686 เด็กหญิงพิมพิกา  สาระสิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
687 เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  วิเชียรกันทา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 คณิตประถม
688 เด็กหญิงธนัญญา  มั่งคั่ง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
689 เด็กหญิงธนัญญา  จ๋อยคล้าย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
690 เด็กหญิงธัญยธรณ์  จ๋อยคล้าย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
691 เด็กชายภูตะวัน  มิ่งสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
692 เด็กชายธีรภัทร  จินามา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงปัญญาพร  สายศร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงขวัญจิรา  กังขัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงกมลวรรณ  หอมรส โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงกัณกนิษฐ์  วงศ์เมือง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงศิริพิมย์ภา  บุญคำ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงนันทิยากร  นวลหงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงเมริษา  พาโกท์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงบุญ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
701 เด็กชายอภิวิชญ์  สันป่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
702 เด็กหญิงพิชานิดา  อุตวัน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
703 เด็กหญิงกนกวรรณ  อินกา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
704 เด็กชายธณนันศ์  พิทักษ์สิทธิพร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
705 เด็กหญิงพิมลพรรณ  พันธุ์มะลิ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
706 เด็กชายไกรวิชญ์  มูลเมือง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
707 เด็กหญิงวาลิณี  มีสุข โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
708 เด็กหญิงศลิษา  อุรัจฉทาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงวรัญญา  สาครเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
710 เด็กชายธนภัทร  มีเงิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
711 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ต๊ะปัญญา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
712 เด็กหญิงนิภาวรรณ  ช้างหัวหน้า โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
713 เด็กชายทักษดนย์  กันทะถี่ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
714 เด็กชายทีปกร  ทิมูลวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
715 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โสภา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
716 เด็กหญิงภัทราวดี  เครือจันผา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
717 เด็กชายจีรศักดิ์  เนียมนวล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
718 เด็กหญิงกฤติมา  ทำปิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
719 เด็กหญิงลลิตา  นาวารี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
720 เด็กหญิงปวิชญา  กิติเงิน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
721 เด็กหญิงวรัชยา  วังเชียง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
722 เด็กหญิงบุญญาพร  วงศ์พญา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
723 เด็กหญิงรุจิรัตน์  ล่ำฉกรรจ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
724 เด็กชายนวพล  เดชพรม โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จุวรรณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีเสน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 คณิตประถม
727 เด็กหญิงสิริยากร  วรรณสมพร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงปัทมพร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงสุจิรา  ถาแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงธนพร  ทาระแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กชายขวัญชัย  ธรรมไชยางกูร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงสโรชา  ลือยศ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายกิตติรักษ์  รักตลาด โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กชายฐิติพันธ์  ธวัชศิโรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงกิตติวรา  สุทธคุณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายชัยอนันต์  ซุนตระกูล โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สันป่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กชายณัฐดนัย  เชียงเนาว์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กชายเนติภูมิ  มีเล็ก โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงสิราวรรณ  บุญสงค์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงชิดชนก  อินทรีย์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กชายอนุชิต  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงเมทินี  ตุ้ยดา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงพิชชาภา  ทองพาน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เงินทอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงณัฐธิดา  ราชบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงสิรีธร  วงษ์น้อย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายพันธุ์ภูมิ  โสภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงณัฐิดา  บุตรปัญญา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงณัฏฐพร  แสวงหา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงเก็จมณี  อุตะเสน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงธัญพิชชา  เข็มวิชัย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงปพิชญา  สุดท้าย โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภัคเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงมุทิตา  กาศลังกา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงนันทิตา  วรรณสมพร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงธัญชนก  น้อยทา โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงกฤติลักษณ์  ต๊ะศิริ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงอาภิสรา  ถาวรเสน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายวงศพัทธ์  ปลาหนองแปน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงอัจฉรา  ใจชำนาญ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายศักดิ์มงคล  กันชาติ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายกษิฎิศส์  นิลน์ภักส์ดี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายภูดิศ  พงษ์ภัทรศานติ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงณัฐชา  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายธนกฤต  จันละคร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงศิริกาญจน์  วรรณสมพร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  อริยศ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายณัฐภัทร  ศรีประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายกันทกานต์  เนียมจิตร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายกิตติกร  แม่กัวะดี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงพัชรนันท์พร  ปินตารินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายกฤษณะ  จันทบุตร โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายคณพล  ดวงติ๊บ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายธนภัทร  แสนคำยวง โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายพสิษฐ์  วงค์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายสรทรรศน์  เสนาเหนือ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายพรเทพ  อารมณ์ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงอธิชา  เขียวโสภณ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงกานต์ธิดา  คงเจริญนิวัติ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายกันดิศ  ฉิมรอยลาภ โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายอภิวิชญ์  เชียงดี โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายนภัสกร  หนองซิว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำแสน โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายณัฐวัตร  ปิติจะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
787 เด็กหญิงกฤษฎ์  วาทนิยะกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
788 เด็กชายชนัฏนันท์  แนวราช โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
789 เด็กหญิงกมลชนก  ทองพลาย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
790 เด็กหญิงธีราพร  มหาไม้ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
791 เด็กหญิงอภิชญา  แสนอุ้ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
792 เด็กหญิงณัฐนันท์  ธิกา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงณัฎฐ์ภัสสร  อุปยะโสธร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
794 เด็กชายรวิช  ใจเอี่ยม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
795 เด็กหญิงครองขวัญ  จิระพงษ์สุวรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
796 เด็กหญิงกรกัญญา  นันตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
797 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทรมณี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
798 เด็กหญิงปารณีย์  นามวงค์กา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
799 เด็กหญิงสกลสุภา  กาศสมบูรณ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
800 เด็กหญิงจิรปรียา  ศรีโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
801 เด็กชายนนท์  เสนากูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
802 เด็กชายธนกร  อินจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
803 เด็กชายรัฐ  เจียศิริพงษ์กุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
804 เด็กชายวรปรัชญ์  เขียวแท้ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
805 เด็กหญิงนวรัตน์  แดนโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
806 เด็กหญิงสิริกร  หล้าคำมี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
807 เด็กหญิงรุจยาภา  สำลี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
808 เด็กหญิงธรานี  ต๊ะสอน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
809 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุคันธมาลา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
810 เด็กหญิงกชพร  ธรรมรงค์กุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
811 เด็กชายนิธิศ  ธนะไพศขมาส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
812 เด็กชายสิรวิชญ์  แพงศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
813 เด็กหญิงจิรัชญา  คำวิชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
814 เด็กหญิงกชพร  วรรณสมพร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
815 เด็กหญิงพราว  แย้มรับบุญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
816 เด็กหญิงนภัทรชล  ท่วงที โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
817 เด็กชายศุภณัฐ  จองพิพัฒนพงษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
818 เด็กชายจารุพัสตร์  บัวมูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
819 เด็กหญิงพรรณปพร  ดอกแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
820 เด็กชายจิรวัฒน์  สมรส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
821 เด็กชายณภัทร  สุนทรญาติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
822 เด็กชายศิวกร  อุดมพงศธร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
823 เด็กชายธนพัฒน์  พยัคชาติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
824 เด็กหญิงชรัณยภัทร์  หอมมาก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
825 เด็กหญิงธญา  ธิตินิลนิธิ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงศิรินรินธร  เภาอ่อน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
827 เด็กหญิงนิสาลักษณ์  บุญกรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงชาลินี  วัฒนปรีดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
829 เด็กหญิงปริมปกา  นันตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
830 เด็กหญิงนวรัตน์  กันหมุด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
831 เด็กหญิงนพรัตน์  กันหมุด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
832 เด็กชายโศภณ  สวนโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
833 เด็กชายคณิน  ตันจารุพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
834 เด็กชายพงศกร  เหมืองหม้อ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
835 เด็กหญิงณัฐณิชา  แกล้วกสิวิทย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
836 เด็กชายจารุกิตติ์  ปันคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
837 เด็กชายทยุติธร  ยอดอ้อย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
838 เด็กหญิงอคิราภ์  สาระกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
839 เด็กชายสัจจะ  เพื่อนฝูง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
840 เด็กชายปิลันธกร  เสนาคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
841 เด็กชายภัทรนันท์  ปะละใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
842 เด็กชายปภังกร  ใจนันท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
843 เด็กชายธนกร  นครชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงเอื้อมฟ้า  วงศารัตนโชค โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงอโรชา  พรมตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
846 เด็กหญิงจิดาภา  ดวงแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงสุภัสสรา  อ่อนน้อม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
848 เด็กชายภัทริศวร์  แดงชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
849 เด็กชายตรีทเศศ  พุทธวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
850 เด็กชายจักรานนท์  ยอดหนัก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
851 เด็กชายญาณพัฒน์  แป้นนรินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
852 เด็กชายจิรกิตติ์  สารจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
853 เด็กหญิงรับขวัญ  วันมหาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
854 เด็กหญิงสุจิวรรณ  สุขทั่วญาติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
855 เด็กหญิงศศิลดา  ธิชาญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
856 เด็กชายพีรวัส  สุคันธมาลา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายกษิต  ธัญญเสถียร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กชายจักรพรรดิ  นามวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายนพวิทย์  วันมหาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
860 เด็กชายวุฒิภัทร  ถิ่นหลวง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
861 เด็กหญิงคริสต์มาส  นันทิยา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
862 เด็กหญิงจินห์จุฑา  ถิ่นถา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
863 เด็กหญิงภัคอร  แก้วเกตุศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
864 เด็กหญิงจุฑามาศ  ถาโถม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
865 เด็กหญิงบัณฑิตา  สำเภา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงธัญญพรรษ  มะระประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงสุชานันท์  สุมินทนะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กหญิงวราลี  บุญปั๋น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
869 เด็กชายชนกชล  ชื่นชอบ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายรณภูมิ  เฝือชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
871 เด็กชายชนภัทร  ถุงเงิน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
872 เด็กชายศศิเดช  เหล็กกล้า โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
873 เด็กหญิงวรรษมน  คูคำมี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงปภาวดี  สุวรรณภูมิ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
875 เด็กหญิงกุลวดี  แก้ววิเชียร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
876 เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีรมย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
877 เด็กหญิงสุชาดา  มูลเมือง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
878 เด็กหญิงสารินธิดา  เรือนแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
879 เด็กหญิงนภสร  วงค์วาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
880 เด็กชายประกรพงศ์  ม้าทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
881 เด็กชายชนกชนม์  มะโนศักดิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
882 เด็กชายติณห์  อุปติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
883 เด็กชายจารุกิตติ์  ปวงจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
884 เด็กชายอาภาภิวัฒน์  ชุ่มใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
885 เด็กชายภูมิ  ชัยพินิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
886 เด็กชายอภิรัตน์  หนูตะพงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
887 เด็กชายณัฐนนท์  วงค์สาย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
888 เด็กหญิงณัฐพร  กันทะวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
889 เด็กหญิงปรีชญาน์  ต๊ะถิ่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
890 เด็กหญิงธนพร  ตันติไพบูลย์วงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
891 เด็กหญิงอภิชญา  คนบุญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
892 เด็กหญิงสุชัญญา  วังคะออม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
893 เด็กชายกฤตกานต์  พึ่งสุริยะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
894 เด็กชายภูริ  พนัสจุฑาบูลย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
895 เด็กชายเพชรไกรลาศ  เหรา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
896 เด็กชายชิษณุพงศ์  คำปาแฝง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
897 เด็กชายพงษกร  วงศ์รี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายทนุธรรม  แว่นศรีทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
899 เด็กหญิงณิภัชญา  นาแหลม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
900 เด็กหญิงศิริบูรณ์  ศุภศิริภิญโญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
901 เด็กหญิงวิชญาดา  ธรรมวงศ์ชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
902 เด็กหญิงรมิตา  ภู่ตระกูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงปรางหทัย  ถุงจินดา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
904 เด็กหญิงศุภิสรา  สิทธิ์ศิริพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
905 เด็กชายณัชนน  แขมน้อย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
906 เด็กชายปฏิพัทธ์  สมานหมู่ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
907 เด็กชายเมธี  ดุลย์เภรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
908 เด็กชายศิวเมนทร์  อินต๊ะจวง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
909 เด็กชายอชิรญ์  วังทิพย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
910 เด็กชายธนกฤต  ผาเพียว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
911 เด็กหญิงอัญดา  วันแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
912 เด็กหญิงภัทรลภา  พรหมปัญญา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
913 เด็กหญิงคัจฉณัฐ  สมร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
914 เด็กหญิงธัญธิป  จันใส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
915 เด็กหญิงปวรรณริสา  นันทจักร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
916 เด็กหญิงกุลธิดา  กาทองทุ่ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
917 เด็กหญิงมณิสรา  เสนะสุทธิ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
918 เด็กหญิงศิริพรรณวลี  สนธิสุทธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
919 เด็กชายพลวัฒน์  ปรางจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กชายศิวกร  สายสมุทร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กชายญาณกิตติภัทร  ปกรณ์รัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กชายวีรภัทร  กาวีวน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงน้ำเพชร  เสนาธรรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงธิตยา  วิเศษไพฑูรย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงธันยพร  มงคล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงเปรมิกา  สุขสีทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ทนันชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงวารียา  วิระคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงจิรภิญญา  ข่มอาวุธ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงธนัชชนก  เหมืองอุ่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงนันทัชทร  ปานหมอก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กชายภูธเนศ  ยวนศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กชายพูนพิพัฒน์  ชุมภูอินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กชายรพีภัทร  แมตเมือง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงพิชชาพร  ซื่อตรง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงสโรชา  วงค์ขันแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงธัญวลัย  พวงดอก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์หมื่นรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงภคพร  หมดทุกข์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงญาณิศา  บุญยงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงกรพรรณ  ปัญญาแฝง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงธนัชพร  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงพิชญาภา  เจนจิต โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สาลีมนต์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงณัฐชากร  รัตนะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงนุชจรีญา  หล้าศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กชายภูมิพัชร์  โลชา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กชายธนัช  สุทธิพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กชายฉัตตพฤกษ์  เหล่าคุณากร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงพิมสวิยา  เต็งเจริญพาณิชย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงขวัญชนก  พึ่งราษฎร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงญาณิศา  กิมเกถนอม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงพิชชาภา  ถิ่นสอน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงณัฐวรรณ  สินธุชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  กวาวสิบสาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขยัก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงดีมาตร  สว่างศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงศุภกาญจน์  กันกา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กชายธนภัทร  เพชรหาญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กชายศศิศ  สิงห์แก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กชายนฤพัทธ์  สงรอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงกนกพัชร  บุญสิงมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงพิมพ์ภัช  สุปินะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงนันทรัตน์  อุ่นอก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงภคพร  เขื่อนแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงอชิรญา  กวาวทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงณัฐิดา  ลำใย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กชายโชติวัฒน์  โสมพัฒนพงษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กชายกิตติกานต์  กุนวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กชายอริญชย์วิธน์  ธงสิบสอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กชายภพธนินทร์  สมัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กชายนราวิชญ์  แมตสอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กชายณภัส  มุ้งทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงกิตติ์ธัญญา  ไชยราชา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงอรพิชญ์  นันตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงพิชชาพร  เรือนแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงศตพร  คำอ่อน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงรัชตะวัน  พูลประสาท โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงกนกรดา  บุญยืน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงปาณิสรา  พรมจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงปาณิสรา  คำโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงมนต์อัปสร  สัตยประกอบ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กชายสุวิจักรขณ์  กวางทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กชายปรมัตถ์  ภูจอมจิตร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กชายภาวัต  รัตนาประภาภรณ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กชายเอกภูมิ  ม้าเพ็ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กชายธนบดี  สีตะวัน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กชายอธิพลพนา  พัชรลภัสหทัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กชายจารุวิทย์  กาทองทุ่ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กชายคุณอนันต์  วงศ์สิงห์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กชายพัทธดนย์  ประกอบการ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงนิชาภัทร  จิตฤทธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงสุภัสสร  อ่อนน้อม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงไอลดา  ผาสิงห์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงณัฐชยา  พันศิริวรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงพรชนก  บุญจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงจุฑามณี  วิทยาบำรุง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงรุ่งรดา  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงณภัทร  ปัญญาไวย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทรพัชร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายณิธิพัฒน์  ชื่นบาน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายสฤษฎ์พงศ์  วงค์แปลง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายธญาวัฒน์  ศฤงคาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายบัญฑิต  วรินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายชัยภัทร  วิชัยปะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายภณพัชร  มะโนโฮ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายศุภวิชญ์  ขันมณี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายธนาภูพัฒน์  รอดรู้ธนพงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายชนะชัย  เดือนเพ็ญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายภาณุวัฒน์  เอกภูธร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายภูมินทร์  อินทร์พรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายธนรัตน์  ตันสุวรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายกิตติพศ  พิศาล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงพนิฏพิชญา  หลุกทิพย์มณี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงิอารดา  แสงรัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงชาลิสา  แสงสว่าง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงศุภนารี  บรรลือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงจิดาภา  ใจปัญญา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ห้วยอนุรักษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงกมลภรณ์  ใจกลม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงกฤตชญา  อินทรรุจิกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงกรวรรณ  แสงเอื้อย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงภคมน  ขัตติยานันทน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงกัลย์นิติ  วัฒน์ธนสิริ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงศิรดานันท์  อ่อนสอนง่าย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงกวินนา  วิใจคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงนวพร  ฟูคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงวริศรา  ฟองคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงกัลยกร  ฝากมิตร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงธนัญญา  ชุมแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงเอมิกา  วรรณประทีป โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายนราธิป  ปรางค์สุวรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายพชรพล  กิติยศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายธนบดี  มุกุระ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายวรภาส  หงษ์เจ็ด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายรักตระกูล  กันหมุด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายนิติภูมิ  ต้นสวรรค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายภัชช์พสิษฐ์  ชัยย์วรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายชยุตม์  อยู่เจริญกิจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายรัฐพงษ์  สิริพงศ์พันธุ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายณัฏฐเอก  อินทะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายกันตพิชญ์  ปินตากุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายภาวัต  ปากเกร็ด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงฐิติพรรณ  ลือวัฒนานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงพลอยลักษณ์  จักรบุตร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชัยธรรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงพจณิชา  มีวรรณสุขกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  รักเหล่า โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงชานิกา  กันทาสุข โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงมนธิชา  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงชญานันท์  เนตรบุตร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงศุภสุตา  ชรากาหมุด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงชนิภา  เงาธรรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงพลอยกาญจน์  แกล้วกล้า โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงธัญธร  สืบแสน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงพนัชกรณ์  รัตนพันธุ์จักร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงปุณิกา  ธัญญะสถาพร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงนีร  ปล้องมาก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงคีชยา  นันทสาร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงพิชญาภา  ผาทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงกัญญาภัค  คงต่อ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายปฐมกฤษณ์  อินทรรุจิกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายคณิศร  รัตนกันทา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายวชิรวิทย์  สุวรรณกาศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายรัฐศาสตร์  กันตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายก้องภพ  ไก่แก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายสุรพัศ  เดชพรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายวิศณุพงศ์  เตชะปัญญาวุฒิ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายยุทธภูมิ  บุญมากาศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายเกียรติภูมิ  พงศ์ราษีตยกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายสิรภพ  วงษ์รีย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงธัญชนก  ใยดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงสุพิชญา  ม้าหลวง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงญาณิศา  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงวรมน  พลอยยอดศร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เหมืองพูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินสุลัด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงพิศเจริญ  สาคร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงศิริรัตน์  ข้ามสาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงกนกพร  สารแห้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงสุนิสา  เสาแดน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงพัชรพร  วุฒิ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงพีรดา  ตั้งเที่ยงธรรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมทร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายนราวิชญ์  พลอยประดิษฐ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายพชร  คำนวน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายเสกปวีณ  แสนบ่อ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายณัฐศักดิ์  พูนพรพัฒนากุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายณัฏฐณิชา  ทะวิชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงณัฐกมล  ปิยะดา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงสุภาสินี  ธนัญชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงธัญญพร  อิ่นแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีคำภา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงณัฐธีรา  เรือนคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงฐานิญา  เจียรพีพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงธัญชนก  ลือวัฒนานนท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงณิชวรา  มีเจริญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงกนกกร  สันป่าแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงณภัทร  ข่มอาวุธ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงชนากานต์  กาญจนะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายกฤตภาส  สถิตเศรษฐ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายณัฐชนน  อินทะไชย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายภูวดิศ  รัตนสุวรรณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายอิทธิกร  ลือโฮ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายธนโชติ  ใจคนอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายพฤกษทร  พิกุลทอง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายภัทรเดช  มหแสงสิริ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายณภัทร  สิงห์แก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายจักรภัทร  กุลศรีชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายสิทธิโชค  โอดเฮิง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายวชิรวิทย์  โลกคำลือ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายณัฏฐชัย  กาศลังกา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายพีรณัฐ  อำพรผล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงพิมพิชญา  สุวรรณไมตรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงวรพิชชา  ขัตติโย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงสุพัชญา  บุญกาวิน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงภัททิญา  โออินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงกณิษฐา  แนวณรงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงกิรติกาญจน์  แก้ววิเศษ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงกนกวรรณ  สมัยพัฒนา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงเขมจิรา  เหล็กน้ำคบ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงคชาภรณ์  บ่อคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงกสิวรา  สุขทรัพย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงศศิวิมล  สาใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงจารุนันท์  แก้ววีระพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงดลพร  คงชนะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงวรรณพร  ฝั้นมงคล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงลภัสรดา  ผูกพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงน้ำหวาน  เทียมแสน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงเมธปิยา  อุดแบน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงกุศลิน  วงค์พิพันธ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองนพเก้า โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายชนภัทร  อุปนันท์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายธีรุต  กาศสนุก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายภูมิพิรุฬห์  ทิพย์โพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายภัทรพงษ์  นิลพันธ์พงษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายตะวัน  ผาสิงห์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายสิรวิชญ์  แสวงหา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายธนภัทร  ปัญญาไวย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายชัยธัช  เกิดอุ่ม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายณัฐดนัย  วังหา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายเดชาวัต  ข้ามสาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายกฤตภาส  นันตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายจิรกิตติ์  เขียวสลับ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายพัทธดนย์  อุทธวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายโยสิยาห์  ปัญญายงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงอาภาศิริ  ทวีสุข โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงสาธิรัตม์  สิงห์คำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงจารุภา  ตั้งกิติธนวัต โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงเกสรา  สินธุชัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงกัลยรัตน์  โสตถิกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงอมราพร  สรณานุภาพ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงศุภากร  อุดมศิริพันธุ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ถาปนา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ตันมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  สมศักดิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปวงจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงทิฆัมพร  สวนดอก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ฉัตรศรี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงเพชรลดา  ข่มอาวุธ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชุ่นตระกูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงภคพร  สัทธรรมนุวงศ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงพิชญาวี  ดวงแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงนันทภัค  โลราช โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงณทิตชาพร  รัตนดอนดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายกันตภูมิ  โครงไพบูลย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายภูมิพัฒน์  มะโนโฮ้ง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายธนกฤต  อ่อนน้อม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายสิรภพ  ทองขาว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายณภัคธนพงศ์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายปิยพงษ์  พวงถิ่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายธีร์ธวัช  อักษร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายพิชัยยุทธ  ณะอิ่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายธัช  หัสษะวีระเดชะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงพสุดา  อุ่นอารมย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงศ์ฉายา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงญาณภา  วระอินทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงพรปวีณ์  ชำนาญ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงกัลยกร  ข้ามสาม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงณภัทร  เสรีรักษ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงจงรักษ์  จงสมจิตต์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เหล่าตระกูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงปวริศา  วันนาหม่อง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงณฐนนท  สิงหนาท โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงพิชญ์พิชา  วงศ์วัฒนานุกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงเบญจสิริ  มณีขัติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีทันต์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงคนึงนุช  จิตพยัค โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงอาทิตยา  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงภัทรพร  ภักดี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงสรณ์สิริ  นพแดง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงนภสร  ฝั้นมงคล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงเปีย เลอานเจลา  วัลเดช โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายวชิรวิชญ์  เจริญกิจวัฒนากุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายพีรวิชญ์  อะจิมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายกรวิทย์  สมดุลย์อนุกูล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายทรัพย์ศิริ  โสภารัตนากุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายภูวดล  สืบสุโกศล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายภาณุพงษ์  จมมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายชานนท์  ไชยวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายอรรถกร  บัวใจ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายอภิรัฐ  กันตะนา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายธนภัทร์  โมรารัตน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงณิชากร  อุดคำมี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงวรินรดา  สอนโส โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงมัทนพร  วงศ์พรม โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงจิรัชญา  ศิวิลัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีวิลัย โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงธันย์ชนก  จิตรวิเศษ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงธนัชพร  วงค์ตลาด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงดรัลพร  แก้ววงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงณัฐชา  วังใน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงณัชชา  เลื่อนชิต โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สนธิเกษร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงปุณวรรณ  สุวรรณฉวี โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงชนิดาภา  แก้วดำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงชลธิดา  ศรีแก้วเลิศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงพิชญา  สุมนต์เทวฤทธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงศิวพร  วงค์ดาว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุวรรณวงค์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงปภาชนินท์  คำก๋อง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ปัญจศิริ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายตรียาพงศ์  มณีแดง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายฐปนวัฒน์  บุญทร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายศุภพลภ์  เวียงเงิน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายกฤตภณ  ปันตุ่น โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายรัฐศาสตร์  ถิ่นทิพย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายวายุภักษ์  วงค์ขันแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายอัณณา  อุทัศน์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายวชิรวิชญ์  เงินดวง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายภาณุวิชญ์  วังทิพย์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายธนพล  วีระคำ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงสุชานาถ  ชรากาหมุด โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงลาภินี  แสงด้วง โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงภัทรจิตรา  สมฤทธิ์ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงพลอยชมพู  แก้วสมนึก โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงณภัทร  กันตา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงอภัสนันท์  หลีเพิ่มสุข โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงเอมอัชฌา  แก้วมา โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงวาธิดา  เมฆอากาศ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงณัฐธิดา  มัทซูนากะ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงจิรนันท์  เล่ห์กล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงผกามาศ  คำปันปู่ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงกาญจนาภา  บุญประเสริฐ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงกุลจิรา  เลาห์ภูติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงกีรัตยา  อุปยะโสธร โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายชัยฤกษ์  ไชยมา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงอัญชิษฐา  แก้วสุทธิ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1249 เด็กชายภาคิน  สุปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงวีริศรา  จันสนาด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงณัฐธิดา  มุ้งทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงภูวธิดา  สิงห์ดี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  อากาศทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงทัศนัยพร  สุขใส โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงจิตวรินทร์  สุวรรณประภา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงวิชญาพร  วงค์แสน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1257 เด็กชายสุเมธ  ผูกพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1258 เด็กชายอัฐศฏา  ดุเหว่า โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1259 เด็กชายยงยศ  นามแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงธีร์จุฑา  วงศ์ฉายา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงภัทรนันท์  เดชปักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1262 เด็กชายธีรศักดิ์  ผาสุข โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1263 เด็กหญิงเนตรนรี  น้ำหล่าย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงจีรนันท์  วะรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงวริศรา  วรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงวรัญญา  วงค์บุญมา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1267 เด็กชายวชิรวิทย์  วันวิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงจรรยพร  อารินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1269 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เหงี่ยมไพศาล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1270 เด็กหญิงสุทธิดา  คงนภา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงภีมมาดา  เวียงคำ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงปภาดา  ทุ่งล้อม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1273 เด็กหญิงทักษพร  กันยะมี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1274 เด็กหญิงวทัญญา  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1275 เด็กชายชัยวัฒน์  โลกคำลือ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงลดามณี  คำชื่น โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1277 เด็กชายนวพรรษ  พร้อมพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1278 เด็กชายศิลป์ศรุต  สมใจ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1279 เด็กชายวชิรวัชร์  ลายดี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1280 เด็กชายธีรวุฒิ  เทพวีระพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1281 เด็กชายปิติกมล  พานแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1282 เด็กหญิงภัทริกา  เรืองศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงกรกฎ  วงค์ฉายา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1284 เด็กหญิงพิชญาภา  กาสร้อย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1285 เด็กชายธนกฤต  ยานุธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1286 เด็กชายภูมิภัทร  ใจเอื้อน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1287 เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ประทุม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1288 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  หม้อกรอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1289 เด็กหญิงลักษมี  แซ๋โซ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1290 เด็กหญิงพลอยสวย  ศรีจันทร์แดง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1291 เด็กหญิงธนภรณ์  อิ่มโดด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1292 เด็กชายกฤตพรต  กวางแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1293 เด็กชายชานนท์  เขื่อนแข โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1294 เด็กหญิงรุ่งนภา  มาลี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1295 เด็กชายกรรณชัย  มณีกาศ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1296 เด็กหญิงวิมลสิริ  วันวิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1297 เด็กหญิงเบญจพร  ฝายศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1298 เด็กหญิงภัสสิรา  คงบา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1299 เด็กชายธนภัทร  คำสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1300 เด็กชายวรากร  วันลังกา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1301 เด็กชายพีรวิชญ์  สมสันต์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1302 เด็กชายกฤษฎา  เหมืองจา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1303 เด็กชายณัฐภัทร  สุคันธมาลา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1304 เด็กชายวิธวินทร์  แก้ววังทุ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1305 เด็กหญิงวรัทยา  เหลาดา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1306 เด็กหญิงอิชญาภรณ์  ฝึกหัด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลายดี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงภัทริยา  ตันจ่าง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายวราวุฒิ  เสาร์อิน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงศุภรัสมิ์  เหล่าสูง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงพิชญา  ข้ามสาม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายพีรณัฐ  บุญมา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายอนิรุติ  โพธิ์ทองนาค โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงจิรนันท์  ถิ่่นสืบ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงนงนภัส  ทิพย์สังวาลย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จริงสมุด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงอาทิตยา  ทองอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงนวรัตน์  ขอบรูป โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เม่งศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงชัชฎา  แม้นมณี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงธณาพร  บุญมา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กระพี้สัตย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงศิริมล  ไก่แก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงนิธิศา  ทับทิมแท้ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงพิมลรัตน์  เรียนเก่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงศุกลภัทร  ช่างทองเก่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงจิรัชญา  หงษ์สินสี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงกุลธรา  เกษาหอม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายกฤษณชัย  มาอุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เกิดเวียงใหม่ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายศรนเรศ  มีชัยเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงกัญญรัตน์  มโนเสถียรกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงธนัชชา  เทพจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงวริศรา  ภู่จรูญ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุปนันไชย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงอรณิชา  ปลื้มจิตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงพรสวรรค์  สินจ้าง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คำสม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทุ่งพรวน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงณธิดา  ยวงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงณิชภัทร  เหมืองอุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงกัญญาวีย์  อ่องคำ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ทุ่งกาวี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงศศิประภา  ชัยหม่องแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงชลิตา  พุฒิ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชัดมัน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงอัจฉรานันท์  หล้าคำมี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงจิรัชญา  กำปนาด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายกันตินันท์  จันทรา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ขันคำนันต๊ะ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงปิยาอร  คงทน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงกรกนก  เพ้อใจธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงณัฐณิชา  พงค์ถ่ิน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงไอรดา  เชื้อกสิกรรม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงพัชรมัย  สายยืด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงพิมลนาฏ  สายยืด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงรัชศิริ  ยองใย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงสมหญิง  เต็มเปี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงเคนเดอลีน  ชัยสงคราม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงนฤพร  สุทธิจิตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงพัดชาวีร์  อสงไชยวัฒนกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงฐิติกานต์  เชื้อทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงกุลนัฏ  สวนสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงณภัทรจิรา  เปรมจิตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงศศิวิมล  เกษตรกรชน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงปัทมพร  นาวัน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายนุกูล  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายศุภกิตติ์  เสาร์แก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายศุภวิชญ์  จันพิลา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงปิยาพร  ดอนแดนปิน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงนัฐธิดา  เวียงนาค โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงกนกวลัย  ชลสินธุ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงอชิรญา  สอนประโคน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงปิยวีรอร  อ่อนจิ๋ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายพัสกร  หมื่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายอภิวิชญ์  เทียมแสน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายอรรถกร  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายทีปกร  สุขกล่ำ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงขวัญจีรา  เรือนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงศิริประภา  วิโรทุษ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายจตุณพัทธ์  รัตนตรีประสาน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงอัจฉรา  ชัยเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงปริยากร  จันทร์กรอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงณัฐนิชา  เถาบุตร โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงสุภัสสรา  บุตรชา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงกัญญาพัขร  วงค์ฉายา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายศุภณัฐ  หงษ์สามสิบห้า โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายสถาพร  ศรีชัยทุ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงณัธทวารี  มัดจิต โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายธีธัช  โสภารัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงสุทัตตา  ปินนิด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จีนกัน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สงล่า โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายศุภโชค  จันทร์ดง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วค่ำทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายปฏิพน  ธรรมสรางกูร โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายธนดล  ผาสิงห์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายคณิน  หงษ์สิบแปด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงฐิติมา  สายยนต์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงเสาวภาคย์  เจริญวัย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายจิรายุ  พูลรอด โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงณัฐรีญา  ทองคำโฮ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงอภิญญา  ขันแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงญาณิศา  ฟุ่มเฟือย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายชิษณุชา  ตันมา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงอรรฆพร  ข่วงชมภู โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงณัฐสุดา  ศิระปัญญาธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงฐิตินันท์  สีหมอก โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขัดแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงสาวิกา  แก้วเกตุ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงอรวรรณ  ภูริภัทร์วรากุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายศุภากร  เขื่อนเก้า โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงญาสุมินทร์  เฉลิมเชาว์กุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงนปพร  เวียงนาค โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงมัทนีย์  ศรอินต๊ะ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงภัคจิรา  งามแสง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงบัญฑิตา  สืบแสน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงนิฌานันท์  จิตรจง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายวรัญญู  แข็มน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงอรณิชชา  ศรีธิยศ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงอินทิรา  ม้าหลวง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงกนกอร  คำศรีวงษา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายศุภกิตติ์  กาศทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงรสิตา  ต๊ะวิไชย โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงอิสราภรณ์  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงณัฐนรี  เทียมแสน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงปิ่นมนัส  อุ่นเรือน โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงรัตน์ติกาล  พรมมิธิกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงกัลยารัตน์  อินเสาร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงบัณฑิตา  นวลจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงณัฐธิดา  หล้าคำมี โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงศจีรัตน์  ถาหล้า โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงบัณฑิตา  ฮะวังจู โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายนนทกร  แก้ววัน โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงนิภาพร  ฟูน้อย โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงรัญชิดา  สีแก้ว โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1438 นายนพวรรณ  จันเภา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 นางสาวอัญชิสา  อวนใจราษฎร์ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ใจญา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 นางสาวจริยา  อึ้ง โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1442 นางสาวธันยพร  ชุ่มสา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น