รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐดนัย  ทองมี โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพรญาดา  กลิ่นสายทอง โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงสุชานาถ  แก้วงษา โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงพรรณิสา  เมียมขุนทด โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงน้ำฝน  เผือกกุญชร โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงภาสินี  วังสูงเนิน โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงนันทิชา  ถาวรกูล โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงกัญชพร  จันทร์ดี โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  อ้อสุวรรณ์ โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กชายศักดิ์อำนาจ  ละครเกตุ โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงอธิษพร  สุขแจ่ม โรงเรียนบ้านคลองทราย 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงวิลาสินี  หูกัมปัง โรงเรียนบ้านคลองทราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงรุ่งนภาภรณ์  ใจสว่าง โรงเรียนบ้านคลองทราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงเนตรนภัทร  กลิ่มน้อย โรงเรียนบ้านคลองทราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงจีระวรรณ  ปันธิโป โรงเรียนบ้านคลองทราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงอรอนงค์  ทองมี โรงเรียนบ้านคลองทราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงสุจิตรา  อ่อนฉ่ำ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงวรรณวิสา  นาคพินิจ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงแพรวรรณ  เหล่าสีคู โรงเรียนบ้านคลองทราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงเกวลี  บังศรี โรงเรียนบ้านคลองทราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงสุพรรษา  อุดมพร โรงเรียนบ้านคลองทราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงชาลิสา  ธรรมนิธา โรงเรียนบ้านคลองทราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงณัฐสินี  อ่อนศรี โรงเรียนบ้านคลองทราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายธนพนธ์  ไทยสมัคร โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายนันธวัช  พิมพ์รัตน์ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายอานุภาพ  ภิรมย์กุล โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายธวัชชัย  เงินพันธุ์ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายธนธรณ์  พิมพิลา โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายวิโรจน์  โพธิ์ระย้า โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงมีนา  คุณแก้วอ้อม โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายธงชัย  บุญยอด โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงณัฐชา  ดีขุนทด โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายธันวา  นิพิมาย โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงอริศรา  จันทร์ผล โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงชุตินันท์  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงอินทิรา  สุรัตน์ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายวชิรวิทย์  เสือดี โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กชายศักรินทร์  รสฉ่ำ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงทิพรัตน์  สิทธิสาสน์ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงนภิสา  เมืองไกล โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงศศิกาญจน์  เดือดขุนทด โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงชลธิชา  ตุ้มจอหอ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงเบญจมาพร  คำเหมี่ยง โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงสุภัสสรา  ประทุมแบน โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงจิรัชญา  อุทประภา โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายพงษกร  แก่นจุ้ย โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงแพรวา  แซ่โต๋ว โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายพลรัตน์  รัตนใหม่ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงนริสรา  เนตรเกต โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายจักรพรรณ  หึกขุนทด โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายพีรวัฒน์  โค่นบ่อรัง โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายเฉลิมพล  นุชประโคน โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายกิรติ  ตะกรุดสงฆ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายเมธิชัย  ศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายอุทัย  สร้อยศรีพรม โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.6 คณิตประถม
56 นายปิยพัทธ์  เครือป้อ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นายพงษ์สิทธิ์  ศรอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวสุทธิพร  ยิ้มแย้มงาม โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวนิลุบล  อุดมกิจ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงกฤษณา  บุญศรี โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวสุธิดา  คุณแก้วอ้อม โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวสุนิสา  กุมวาปี โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายยศพันธ์  พุทธชาติ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  มั่นคง โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงวราภร  พร้อมพูน โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายอภิรักษ์  ทำพันดุง โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายอภิสิทธิ์  อินกง โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายปฏิรพ  สมหนองหว้า โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงศิรภัสสร  สร้อยศรีพรม โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวสุปรางค์  ศรีชมภู โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงแสงดาว  ผิวขำ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงวรรณวิษา  ตรีสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงสิรินยา  มากยิ้ม โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณัฐรัตน์  จิรวัลเจริญกุล โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงพรพรรณ  กำแหงนา โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงปนัดดา  บุกสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงภาวิณี  ดีหมี โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงปรารถนา  ทองภู โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงวรรณิภา  กลิ่นเจริญ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายนรวิชญ์  โพธิ์งาม โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายคริสติน  ตะกรุดเก่า โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายรวิชญ์  ทำพันดุง โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงปริชาติ  บุญเชิด โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงวรรณวิษา  ภู่ระย้า โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงชลลดา  รักแดง โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายณัฐวุฒิ  แฝงวัด โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายภาณุพงศ์  สีกะพา โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายสุธี  ศรีพล โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายอัษฎาวุธ  ขำทับทิม โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายสิริพล  ศิริพิลา โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายอัครเดช  กันงาม โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายสิทธิโชค  แทนรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงจันทร์สุดา  น้อยเนารัง โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงตะวันฉาย  โนนยะโส โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงปริญญา  เพลียวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงสุกัญญา  เหลาแหลม โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงสิริมา  จุ้ยเทศ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงอภิญญา  น้อยเนารัง โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงวราพร  แอสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงนิตยา  ปัญญา โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงสุรีลักษณ์  ศรีจันทะวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงวราทิพย์  บุญเมือง โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายณัฐพงษ์  พาขวัญอ่อน โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายภานุพงษ์  ติสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีหา โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายมงคล  ผลปาด โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายสถาพร  วรรณสุข โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายอภิรักษ์  สวัสดิ์ช่วย โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายวิชชากร  จระเข้ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายภัครพล  อาจล้อม โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายวิวัฒน์  แบงขุนทด โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายพีรพงษ์  พรมพยอม โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงเกศรินทร์  พาขวัญอ่อน โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงมัณฑนา  หมั่นจำรูญ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงสุกัลยา  ศรอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงเอมิกา  บุญมี โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกฤษณะ  อุขุนทด โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายวรวัฒน์  โยธิบาล โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายวุฒิชัย  คัทธะรินทร์ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงปานวาด  นาคประดับ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงณัฐิญา  หวังฝากกลาง โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงเอวิตรา  โคดประทุม โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงนริษา  หมื่นสี โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงอรพรรณ  แสงทอง โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงนำชัย  ปิ่นสกุล โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นายณัฐเขตต์  หมอยาเอก โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นายศักดา  ตั้งไพโรจน์ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงพรพิมล  มงคล โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายธนพล  แปสันเทียะ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงภัทรวดี  พงษพัง โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงภัทรธิดา  พงษ์แก้ว โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงบุศราพร  บำรุงภูมิ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงชนาพร  พาแก้ว โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พลดงนอก โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ศิลป์ประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงญาณิศา  ดีสะท้าน โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงพัชรี  พลพิลา โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายวิทวัส  ทองดี โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายธนากูล  เรืองจาบ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายพงเทพ  เทียนนอก โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายอนุพงษ์  แสงจำปา โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายนฤมินทร์  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายกรวิชญ์  ฤทธิ์จรูญ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงลาวัลย์  วาระเนตร โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเนียม โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณศรี โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายอนุวัลย์  สิงหา โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายสุริยา  อินทรเกษร โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายชนะชน  บรรยงค์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายชาตรี  ทวีบุญ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายชินวัตร  น้อยเสนา โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายณัฐวุฒิ  คูโคกสูง โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายธนพล  อุ่นสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงช่อผกา  สีผาโดด โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงเกศมณี  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ภูบัวศรี โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงสวรัญญา  ทวีบุญ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงสุภารัตน์  เหลาทอง โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงวรรณภา  นิลคีรี โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายกฤษดา  นนขุนทด โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายณัฐพล  แก้วดวงดี โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงนันท์นลิน  เทียนนอก โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายพันทิวา  ทวีทรัพย์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายสามารถ  วันเมือง โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงนพมาศ  มูลตรีประกอบ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงปัญญดา  เพียวิเศษ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงพรวิมล  อ่อนนิ่ม โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงอารีรัตน์  ศิลป์ประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงภาสีนี  วิบูลอรรถ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายวัชรพงษ์  ไชยณรงค์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายเดชานนท์  สุขหวาน โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงภัสจิราภรณ์  โตทองหลาง โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงสุรัญชนา  เเสงสว่าง โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายภูเบศ  ศรีทานวล โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายภูวฤทธิ์  ขอนปงษ์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณัฐพร  มีจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายสุวัฒน์  เอื้องกิตติกุล โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกัญญาวีฐ์  ปรางศรี โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงเทพธิดา  ศรีหร่าย โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายศุภชัย  เสมาฉิม โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายสุธี  พิลึก โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงเกตน์สิรี  สุทธิประภา โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายทรงกลด  วิชัย โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงสินีนาถ  ภูครองหิน โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายอดิสร  โต๊ะทอง โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายอัษฎาพร  มีสุก โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายรัศศักดิ์  ดอยลอม โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงณัฐสุดา  ขำวงค์ โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงพรธิดา  สุทธิประภา โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายอนนุภัทร  วัฒนวิศักดิ์ โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงมานิดา  ไพรพนาวรรณ โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงณฐพร  จันทร์กลั่น โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์อ่อน โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายโชคอนันต์  เลิกจันทร์ โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงน้ำฝน  ด้วงหิรัญ โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายศิรเศรษฐ์  ลออเสถียรกุล โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงพรหมพร  ช่างปัตย์ โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายเพชรสุรีย์  เผ่าหัวสระ โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงวริษฐา  ปัดชา โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงสุธิดา  หล้าพรม โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสุริพร  อินชัยศรี โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองเถาว์ โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายสิทธิพร  ยาโสภา โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพรนภัส  อ่อนวงศ์ โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายผดุงศักดิ์  พวงธรรม โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชลธิชา  ยี่ชัย โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายรุ่งสุริยา  อากาศสุภา โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายเกรียงไกร  เมืองแก้ว โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงจรรยาพร  ทรัพย์สินสถาพร โรงเรียนบ้าน กม.30 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายปฏิภาณ  โตไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายมนัญชัย  สมสิ้ว โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงประกายเพชร  จินดามัง โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายคมกฤษ  จันทร์เครื่อง โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงสุทารัตน์  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงชลธิชา  พรมวัน โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงปรางทิพย์  อินตะมะ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทชัย โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายอานนท์  ภรรทมา โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายภคิน  อ่อนตา โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายยุทธนา  ปัญญายิ่ง โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายเกียรติคุณ  ธุระแพง โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยนตะศาต โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงเพชรรัตน์  สิงห์ใจ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงรัตน์ดา  ลาสาร โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงอารียา  มาคาน โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงชลธิชา  คำเอียง โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงศศิธร  ฐิติวัสส์นิพัทธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายอัครพนธ์  คำเอียง โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงสรัญญา  พิทักษ์โกศล โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงชลธิชา  พิมดี โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงชุลีพร  อินทชัย โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงอพิยดา  กาศเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงสโรชา  แผงดี โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงภาวินี  เซี่ยมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงจิตราพร  มาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงอัยดา  เวียงนนท์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายฉัตรมงคล  บูรณ์ทอง โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงธัญลักษณ์  วาจาจริง โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายเจษฎากร  อิ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายดำรงศักดิ์  กือชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 นายธีรเชษฐ์  ผ่านผิว โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นายบูรพา  ใจหนักแน่น โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายกฤษดา  ชูชีพ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นางสาวจินตพร  จันทผล โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวธารทิพย์  พรานระวัง โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวสุภาพร  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายอนาวิล  ก่อชัย โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายยงยุทธ  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายนัฐพงษ์  ทองปุ่น โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายอนุชัย  สุวรรณชาติ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงบุษราคัม  ใจหนักแน่น โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงตีรณา  กลิ่นโท โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงจิตราพร  อิ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณิชมล  พาคำ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพลอยไพริน  พิทักษ์โกศล โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงเมขลา  มั่นสิงห์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงไพลิน  มินดาทอง โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แป้นรอด โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายรัชต์วรินทร์  โตตะเภา โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงชิชญาณ์  นวลศรี โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกชกรพรรณ  พรมศิลา โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงบุษกร  เวชจักรเวน โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสุธิดา  ผาลี โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสิริรัตน์  เสือดี โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสุภาณี  สุภาคาร โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายสุกฤษฎิ์  หลวงนิหาร โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงรุจิรา  แก่นโท โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนายิกา  แก้วเย็น โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงเพชรลดา  ปัณณระศรี โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงอรพรรณ  จันมูล โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงวาสนา  ติดโนน โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสมิหรา  พุ่มไสว โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายรัฐภูมิ  สรรพประสาร โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายเกรียงไกร  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงวิลัย  บัวเมือง โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงพัชรา  พุ่มพวง โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงรจนา  แพพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงกาญดา  แพพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงเกตน์นิภา  คนึงรัมย์ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายพัชรพล  ชวนขุนทด โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงราชาวดี  แย้มกลิ่น โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายนิติภูมิ  พรมเวียง โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายวีระพงศ์  ภาษาดี โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
285 นางสาวภัคมัย  นิตย์รอด โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายธนวัฒน์  สถาผล โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายถิรวัฒน์  จันทิมาสิริชัย โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายอัครพนธ์  จันศรี โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายรัฐภูมิ  พรมราย โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายอัครชัย  กาศจันทร์ โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายกาจบัณฑิต  พวงพี โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายสุวิจักขณ์  กองเเก้ว โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงปิ่นทอง  ปุญัฒโท โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงศุภัชญา  ปิ่นทอง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงพัรนันท์  กระปี โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงรัตดา  โรจนเกษตรชัย โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงเปรมยุดา  บุญนาค โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายเอกนัท  จันเมฆ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายนพคุณ  สุทธะ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายกฤษ์ณัท  รัตนปัญญาเดชากุล โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงสิรีธร  ขุนสุรินทร์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงสุกัญญา  ปานมพฤกษ์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงศิระประภา  คำพิฑูรย์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงพรไพลิน  สินคงป้อง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายวรธันย์  วงษ์โพธิ์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายอชิิตพล  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายกิตติพัทธ์  สมพุด โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายธนภูมิ  อรุณประเสริฐกุล โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงธันวฎา  อาสมาน โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงนิภาพร  ไก่แก้ว โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงปนัดดา  ยวงเงิน โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สุวรรณลออ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายวรินทร  ธวัชกุญภิญโญ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายธนลภย์  ฐาปนพิพัฒน์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงกุลธิดา  สิทธิชัย โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  สุระ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ดีบุญมี ณ ชุมแพ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงนภสร  คำพิฑูรย์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงรัชนียากร  พรมมา โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงคณิศร  ธงชัย โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายภูวเดช  อริยหิรัญกุล โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายนพรัตน์  ทองวัน โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มิ่งมณี โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงนีรนุช  ลาดเลา โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายสิธิชัย  เเก้วดวงใน โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพัทธิฎฐา  จันเฮา โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงปิยะธิดา  พลโยธา โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงนัฐชา  ถุนพุฒดม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายณัฐพงศ์  ประหา โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงทิพรัตน์  ไหมสกุล โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงธนัญญา  กอนปิ่น โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกรชนก  กมลเสถียร โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายพนธกร  หงษ์อิ่ม โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงณัฐธิดาพร  ทรายฮวด โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงศุภจิรา  เเก้วดวงใน โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงภัทราพร  ถานะมั่น โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงธนวรรณ  โง้วประดิฐ์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพอร์สภัสรา  วัฒนาจิรวัฒน์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มุติพันดา โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงจิรัชญา  งามดังนาค โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงปุณยวีร์  หงษ์หนึ่ง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงนันธิดา  ช่างปัตน์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายภูบดินทร์  ทองดี โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงณิรัญญา  วรรณพรึก โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงญาณิศา  คำจันทร์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงฉัตราวดี  แซ่ซื่อ โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงธัญญาเรศ  บุญคง โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงช่อทิพย์  จำปาคำ โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงนลินี  นำพา โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงสุพรรษา  นวลศรี โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงนฤมล  เมืองจร โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงนันธิยา  ตัดใจ โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงสุรีมาศ  คำแล่น โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงวนาลี  คำเขิน โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงญัฐริกา  สงเวียง โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงณภัสสินี  สิงห์รักษ์ โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงชลธิชา  จิตจำรัส โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงชลธิชา  กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงฉัตรชนก  เพชรอำไพ โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงปาณิฉัตร  ปิ่นกุมภีร์ โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงสิริพิชชา  กองพล โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงกชพร  กองไตร โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายอภิลักษณ์  กระเป๋าทอง โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงพรพรรณ  ม่วงน้อย โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงนันทวัน  ยิ่งนอก โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณัฐวิภา  ขันตีทัน โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงศิริโสภา  แสงเถื่อน โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายธนโชติ  ขำแช่ม โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายปรเมศร์  ผายงค์ โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงจันทร์นิสา  แสงผึ้ง โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณัชชา  เพ็งสว่าง โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงศิรินภา  ใจนาน โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงกฤติมา  สีแก้ว โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีจุมพล โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายวุฒิชัย  ปาผล โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายกิตติเชษฐ์  เองประเสริฐ โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงชนากานต์  อินทรจักร์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายสุทธิภัทร์  โคกสง่า โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงเพชรธิดา  นาคมะเริง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายชานนทน์  แหขุนทด โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงณัฐวิภา  สื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุนเดช โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงกัญญากร  จันร์ศรี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายชยธร  เสี้ยมแหลม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กหญิงวนัชพร  ขจรไพร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายพีรพัฒน์  เอมอุทัย โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงญาดาวดี  หงษ์โต โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงสิรินันท์  สารวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงกฤติยา  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงกชพร  จั่นเทศ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงวรรณพร  ไชยศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายกฤษกร  มหาแก้ว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 คณิตประถม
394 เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีนุกูล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงกฤษณา  พัชนี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 คณิตประถม
396 เด็กชายกันตภณ  นาคสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงอริสรา  กองมงคล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  ตรัยรัตนเมธี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงกัลยรัตน์  งามขำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงภัทรลภา  เสนสกุล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  แก่นจันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายอภิวิชญ์  ม่วงสน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงชญานิศ  ปานัน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงประทิตตา  ทวีโชติ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงศุภานัน  ดำเนิน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงวิภาวี  จัทรางกูล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงวรพรรณ  ถึงพด โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงอารียา  ละดาดก โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงสุจิตรา  ชาปัญญา โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงวรดา  อินรอด โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงธัญลักษณ์  นามโส โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรภักดี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงชลนิชา  ฉวีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงวริศรา  สุธาพจน์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 คณิตประถม
415 นายชนะวงค์  เบน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นายณัฐวุฒิ  พูคำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นายรัตน์ชัย  พันธ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นายจิรานุวัฒน์  เบี้ยสองดวง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นายพัฒนพงษ์  เกี้ยวไธสง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายธีรพล  พวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงศิริรัตน์  อินทร์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงฐานิดา  ตาระอุประ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงศุทชาธินี  พินไธสง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงปิยะนุช  สายหม่าน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงภัทรพร  ดวงอาราม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวลัดดา  จันทร์อำไพ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  จิตรทนงค์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงอาลิตา  อนนตภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงณิศวรา  ป้านทอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 นางสาวเสาวลักษณ์  คชแสง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นายพีรพัฒน์  เทพารส โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงบวรลักษณ์  สุขธิติพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายคณาธิป  ศรีนอก โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายศิวบดินทร์  จิตรทนงค์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายชินวุฒิ  กริดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงศศิธร  รวมจิตร โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงอัจจิมาพร  บุดทะฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายพงศธร  แสนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายภูมินทร์  โยธคล โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงเกียรติยากร  ตาเวียน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงธีมาพร  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงพรประภา  เอียดแก้ว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สารีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงบุณยาพร  บุญเติม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงศศิประภา  บุญชูประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงสุชานรี  เกษรมาลัย โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงวีรวรรณ  ช้อยผาย โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงณัฐกานต์  เจนจบธรรม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญถูก โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายจักรภัทร  ด่านแก้ว โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงวริศรา  ทิพย์มาตย์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงอภิสสรา  กระบวนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายธิติธรรม  เที่ยงดี โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงชาลิสา  ม่วงเจี่ยม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายพชร  รุ่งเรื่องสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายธีระภัทร์  หลิ่วทอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายกฤตานนท์  บรรพต โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายกุลนที  โพธิ์หอม โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณัฐธิดา  ออกเจนจบ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงอารีย์  บุตรบุญชู โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงศรัญญา  กลมกลึง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงแพรไหม  เหล็งสุดใจ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงจุฑารัตน์  มาทอง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  เกตุพิน โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายสุภชัย  ก่วยคำ โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงนลิน  ผุยผง โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายรัฐพงษ์  น้อยหงษ์ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายสุรศักดิ์  ทั้งพรม โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายรัฐนันท์  ฉายรัศมีกุล โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กหญิงกฤติกา  เหล่ากุดบอด โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายณัฐกิตต์  อังชุน โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงพรรณปพร  ทีเจริญ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงศิริรัก  พุ่มเจริญ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงจิราพร  แตงร่ม โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงสุจิตรา  กุนากุล โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงอริญชยา  ถาวรชาติ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงอนัฐชา  โชติชม โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายณัฐวุฒิ  เทียนบุญนาค โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายทัศนัย  แก้วมงคล โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายภาณุวัฒน์  พุทธอาสน์ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงพิยดา  พึ่งสำราญ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงเมธาวี  ดำมินเศก โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงเปรมวดี  แบวงษ์ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงวรัญญา  พันทำ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  มีมาก โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขวานิช โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงอัจจิมา  บุญมามี โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงนภหทัย  ประทุมพล โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายอนวัช  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงวราพร  ยมกลิ่น โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงนลินนิภา  ว่องกสิกรรม โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงภัทรวดี  ขยันกิจ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กว้างขวาง โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงสุกัญญา  น้อยหงษ์ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โหมดเทศ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงปาริตา  ศรีแก้ว โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงกัลย์สุดา  โมสา โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายนนทกรณ์  เทียนแก้ว โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงพรรณปพร  โรจน์บุรากุล โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปัญจรัตน์  สวนสระ โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วแสง โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงนลินทิพย์  โตม่วง โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายคฑาวุธ  อังชุน โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายรัฐพล  นิติประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายภัครพงษ์  ใจกระสัน โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงศิริญา  เชิญทอง โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายภูธเนศ  ไพรทอง โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงจิณห์ญาดา  คงศรี โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายพิตตินันท์  ทวีผล โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงอุไรวรรณ  แก้วมี โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงมุกมณี  นาธิราช โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กชายศิริกานต์  โชติพรม โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายนรินทร์  พรมเทพ โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายชนะพงค์  เพียงพรม โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงรัชนี  อินทร์เอี่ยม โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงจินดารัตน์  จุลพันธ์ โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น