รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงดวงพร  แก้วอุสา โรงเรียนบ้านฝาย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงสุทธิดา  เหมวา โรงเรียนบ้านฝาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงพรนภา  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านฝาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายธนากร  สอนจุมพล โรงเรียนบ้านดงขวาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายณัฐพงษ์  มาตชัยเคน โรงเรียนบ้านดงขวาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายศิริชัย  น้อยลา โรงเรียนบ้านดงขวาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินสอน โรงเรียนบ้านดงขวาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงสุพรรษา  วันพฤติ โรงเรียนบ้านดงขวาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงขวัญฤทัย  มูลนานเที่ยง โรงเรียนบ้านดงขวาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงสุพรรษา  ปลั่งกลาง โรงเรียนบ้านดงขวาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงปภัสรา  สร้อยตา โรงเรียนบ้านดงขวาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงวิจิตรา  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนบ้านดงขวาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายเลิศณัฐพล  รวยทรัพย์ โรงเรียนบ้านดงขวาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงธนัชพร  โตเอี่ยม โรงเรียนบ้านดงขวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงมุกดา  คมราช โรงเรียนบ้านดงขวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงศิรภรณ์  สิงห์ทา โรงเรียนบ้านดงขวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงวัณนิษา  กองเกิน โรงเรียนบ้านดงขวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ตันติกูล โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงศรัณยา  สังเกตุดี โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงภรณ์รวี  เชื่องแสง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  นำเนาว์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงภัทรวดี  พรมประศรี โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายธนกร  ยอดครบุรี โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายธีรพัฒน์  คำมา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายกริศพัฒน์  ยอดสุรินทร์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายถิรยุทธิ์  เพ็ชรจันทร์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายธราดล  ดวงจำปา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงเปมิกา  มหุวรรณ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายพีรภพ  แสงลา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายภาณุพงศ์  ก้อนคำ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฐนันท์  ช่างทอง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายฌานวัฒนชัย  เย็นจอหอ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายชาญวิทย์  หรีกประโคน โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายนิมิต  บุญยอด โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายนวภูมิ  สมศิริ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายศุภากร  จันทโครต โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงคณิณดกร  อินรอด โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ดวงกำเนิด โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีทับทิม โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงศศิภา  จงธรรม์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงขนิษฐา  ชะนะแก้ว โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กองที โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงอัชฌาลัย  ศัพท์พันธ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธิดาดอย  แซ่สง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงธาริณี  โพธิ์ชัย โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพชรภร  หอมจันทร์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายภูมิชัย  ธุวะคำ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพลอยปรียา  พันอะ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงชญาดา  ชนะบุญ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายชยธร  ติยานนท์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีกุลศศิธร โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายปุณยวัจน์  หนูแย้ม โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงจิรัชญา  สตาห์ล โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทองริ้ว โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายพจน์ดนัย  ถึงเจริญ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชญานันท์  วันนารักษ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงกิตติมา  ผ่องสนาม โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายภาวิน  กล้าหาญ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายสิรภพ  วิลเลี่ยม เวคลิง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  โพธิ์เจริญชัย โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงศรัณยา  ปันมา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณัฐชนก  จิตบุญ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงวิลาสินี  อริยปัญโญทัย โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงพิณแพรวา  ผลจันทร์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพรนภัส  พงษ์เสน่ห์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณัชชา  แผ่สุวรรณ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัชชา  สโตป โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงอริศรา  กำจัด โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไหวพรม โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายณปวร  แก้วโชติ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงพิชญา  ยิ่งตระกูล โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายโชคธรรมนูญ  ตรีศร โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงปานรพี  คำก่อ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงธีราพร  คำกี โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงรัตนพร  อุระเพ็ญ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงธนพร  จำปาทอง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงธีรสุดา  แก้วแดง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คงสมเพชร โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายอนุชา  จันเเสน โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงสิรินภา  เชื้อบุญมี โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงชญานิศ  กัปโก โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงชนิตา  แซ่ตั้ง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงวิลาวรรณ  โพธิ์งาม โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุมี โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงธนัญญา  ศรีป้อ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองเงา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงวรินรำไพ  อำไพพันธุ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณิชารีย์  ภูรักษ์ทับเบิก โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงสุพัทนา  แซ่สง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายธนทัต  บัวพันธ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายรดาภรณ์  วงษ์สุวัสดิ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุขถล่ำ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แพทย์ชัยโย โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงวรฤทธิ์  คาโส โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณัฐฐานิต  เจริญพุฒ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงณัฐริกา  อุดศรี โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงสุกัญญา  พลชู โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายปรนัมม์  อัศวสัมฤทธิ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายกฤษสยาม  พึ่งเรือ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายอัมรินทร์  สีม่วง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายโชคชัย  แซ่หว้า โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกิตติศักดิ์  สวนทอง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายอิทธิกร  แร่นาค โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายพุฒิพงศ์  พิศมัย โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปวีณนุช  เฉลิมรัมย์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงชิญาธิป  ทองมุข โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายรณกร  อมาตยกุล โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายณัฐพล  แก้วสายตา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายธีรดนย์  ศรีบัญเรือง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายพีรพัฒน์  คำมั่น โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงวริศรา  พาหา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงธันย์ชนก  จันมา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงอัจจิมา  สุวรรณพจน์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงญาณวิภา  ทองสุข โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงนภัทรกมล  ยอดมา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงเกตุกนก  คำหม่อง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงสุขสิริ  จิตรัคน์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกีรติกร  การฟุ้ง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายณัฐพงษ์  ช่างทอง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงศุภัสรา  พรมจำปา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณัชกานต์  อารีรัตน์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธีสิทธิ์  เศรษฐพงษ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงทักษพร  คงรุ่ง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงประภาพรด  วงพัตร โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอภิชา  สุขพุทธ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงนันทิชา  ไชยขวัญดี โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงสุวพิชชา  มากมา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายอนันต์ณวัฒน์  เพ็งสาย โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายวชิรวิทย์  เพิ่มรักษ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายอัครเดช  บารมีพุทธะ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัชชนก  นิเวศน์สุวรรณ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณัฐวดี  เชื้อลิ้นฟ้า โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงศศิปรียา  ชมโฉม โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายมงคล  บุญซ้อน โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงดลพร  สินคำ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายปรเมฆ  ธงทองศิริกุล โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงเยาวภา  สมงาม โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงชมพูนิกข์  จันกอน โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ภักดีป้อง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงมนิสชา  โกวิทพันธ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายรพีพัฒน์  มีกำลัง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงประภาพร  ดวงพัตร โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายศุภกิตติ์  มังป๋อง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายนิพัทธ์  แซ่ลี โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายวรพล  สังขทีป โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพรธิมา  จำชาติ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายปัณณวัฒน์  เมธาสุวภักร โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายวสุธร  ตาทิพย โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงสิรินทร์ยา  พันธุ์เขตกิจ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายธนากร  วงศ์จำปา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงเพชรลดา  คำโฉม โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายวรพจน์  นนทะโคตร โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงภัทรวดี  ลำใย โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายทิวัฒถ์  ศิลาทอง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกนกกช  ดอกหอม โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายปัญญากร  พูลคำ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปฐมรัตน์  ปานนิล โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงมุทิตา  บุญกัน โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงเบญญา  เบญญาภา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปานศิริมาศ  คำหอม โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงฐิติชญา  พรามพิลา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายสุวิชา  ปัญญาปลิว โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกรรณิการ์  คำวิเศษ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายชยธร  ปิ่นปั่น โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายศุภราช  คำด้วง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายภัทรดร  กรชนกธนรงค์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายอัมรินทร์  ชุดชา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกฤติยา  คำนุช โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงศุภัสรา  บุตรศรี โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อาจหาญ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เกษามูล โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำแพง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงเมษยา  ฐิติพรรณ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนรมน  คำดี โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกวิตา  พูลเพิ่มทรัพย์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงรัฐฑิฑา  ชัยมนตรี โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายชนเมธ  มากคำ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายแบงค์ธชาติ  เปเวียนี โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอรจิรา  คุ้มพุ่ม โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงญาโณทัย  ทองคำ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธีรกานต์  คำมา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายปัณณวัฒน์  จันบุญ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงเนตรทราย  พักใส โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงทีรนันท์  พันธ์ุมาก โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพุทธชาติ  เกตุแดง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธานินทร์  พรมลา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปริณดา  ดวงใจดำ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนันทพร  สีชมพู โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงทิภนาถ  บุรพพงษานนท์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายรัชชานนท์  พงษ์ธานี โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายวีรภัทร  ศรีสิม โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายชาญชัย  คำมี โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายพิสิฐ  จันทร์พิทักษ์พร โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายจตุพล  ใสยอด โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายบุญญฤทธิ์  พิมมาลัย โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสรญา  ศรีพิทักษ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายภูริณัฐ  ชาติมนตรี โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายคณิศร  พรมภักดิ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกิตติภัฎ  มลิดล โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายนพณัฐ  ขันเขียว โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอังคศิริ  เหล่าคนค้า โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงสวรรยา  เครือสุข โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงณิชากร  คำเต่ย โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณิชาพัชธ์  คำเต่ย โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกชพรรณ  ตุลสุข โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายเจษนภัส  พั้วป้อง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายพงค์พล  ต่ายลำยงค์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายสิทธิกร  เหวิจิตร โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายกรินทร์  กิแมน โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายธนโชติ  บุญเรือน โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายพงศพัศ  ชูเชย โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายกันต์ธนา  มาสีจันทร์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกัลยารัตน์  อินทรักษา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงจิดาภา  ขันทอง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงทยิดา  เศรษฐพงษ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงลลนา  นันทกรพิทักษ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกชกร  ราชมา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกุลปริยา  มาสาร โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายณัฐพล  สิทธิจันทร์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายอภิสิทธิ์  ศิริไพศาลประเสริฐ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายเทพวัฒน์  หนูวงษ์ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงมุกธิดา  จันที โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปวีณา  ชัยบุโฮม โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายพรบนภัทร์  คำพา โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกุลพัชร  ยิ่งยืน โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายชญานนท์  มณฑาทอง โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธนบดี  มีแก้ว โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอมราพร  ปิ่นศรี โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพัชรพร  บัวเกตุ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงญาณิศา  กีรติสิทธิกุล โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงทักษิณา  แซ่หลอ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำขะ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกมลกฤต  วันนาคำ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงรัตนาวลี  คำวิเศษ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายกฤตนัย  สามลทา โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงหทัยพัชร  โตพุ่ม โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายชยพล  เกียรติกิตติกุล โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายปณชัย  สมใส โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงสิรภัทร  คำมุง โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงพิชญา  วงค์วร โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงภัทร์นฤน  คงรอด โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงภัคพร  ก้อนเทียน โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายยอดขวัญ  แก้วดู โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายกันต์ธร  กองแกน โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายศุภโชค  ขจรศักดา โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายปิยะวัฒน์  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงกฤติยาพร  ไหมสกุล โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายรวีโรจน์  มานะคิด โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายจิรภัทร  ใบภักดี โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายภควัน  พรมศาลาเมฆ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายกรภัทร์  แก้วอินทร์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงขวัญข้าว  เบ้าสกุล โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงบงกชรัตน์  ไข่มุกข์ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงชิษณุชา  กระจ่างกิจใจชุ่ม โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายพิชญ์ชญุตม์  แสงศร โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายสารัช  สารีคำ โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงนิรินทนา  พลกลาง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงเนตรชนก  คำชู โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงธนัญชญา  จันทรเสนา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงปรียากร  ปิ่นปั่น โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงอุมากร  บัวฝั้น โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงศรุดา  นิ่มแสวงกุล โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงเบญจวรรณ  เหมเงิน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงสุพิชญา  กระตาก โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงวรรณวิสา  แดนนอก โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นาคคำ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงธนัญญา  เขียวรอด โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงอินทิรา  ทองอ่ำ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงศศิธร  ละคร โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงอริสรา  คำวิเศษ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปิ่นปั่น โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงเบญจมาศ  ทองเปลว โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายพงศกร  รักเสมอ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงปวิชญา  มาศนอก โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงศิรินภา  ศรีบุรมย์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  หมื่นกึ้น โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงอรปรียา  สุวรรณพจน์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงเรไร  แสนเรืองเดช โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงธนพร  แสนอ่อน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงรุจิยา  โพธิคำ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงวิชญาพร  สีลากลาง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายภาณุพงศ์  สิงห์เส โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงอารีรัตน์  คำโฉม โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงอังคณา  ทาทุม โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงจิรารัตน์  สิงห์โรจน์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายภูบดินทร์  เรืองเดช โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงสิรภัทร  กองแก้ว โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายประสิทธิโชติ  ชินประเสริฐ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายชาญวิทย์  ประสมพันธุ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงวริศรา  ไกรมณี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงกฤษติยา  อินคำ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สิมมา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงพณิชา  เอี่ยมป๊อก โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  อินทรวินิจ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงกัญญาพัชร  งันปัญญา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายวัชระพล  มาลี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงสุชัญญา  ทาบุตตะ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายปัณณธร  บุ้งดี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงจีรพร  หรั่งมา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายศุภกร  วงศ์บุญจันทร์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงอรปรียา  มาลา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์อนุรักษ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงณิชาภา  สอนสุข โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงณัฐชา  สุขแสงนิล โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงอรทัย  ข้อทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงสุภัสราณี  กวยวงศา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงชาคริยา  กองพล โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงสุธาสินี  ดีมูล โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงวิศากร  เก่งนอก โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงดวงหทัย  คำภา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นางสาวณัฐพร  ภักดีเขียว โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายอมรฤทธิ์  คำภาสี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 นางสาวสุชานาถ  โม้งปราณีต โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 นางสาวนันทิกานต์  มาเทศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 นางสาวอรอนงค์  ฉลวย โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายศุภกิจ  สมศรี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายนเรศ  ม่วงน้อยเจริญ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายสิทธิโชค  คนมาก โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงน้ำทิพย์  มิยา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นายวีรวัฒน์  วันเสน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 นายปิยรัตน์  โสภา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงมณีแดง  พานาค โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  พลยศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงเพชรลดา  ทองอิ่ม โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายกฤตเมธ  บุศย์เมือง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงณัฐวรรณ  สีสุโท โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงสิรินธร  อุดมศิลป์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงมาริษา  โยธาจันทร์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงชญานิศ  พิมพ์สิงห์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายปธานิน  แสงมณี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงกนกวรรณ  อุดอาจ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงอรณัฐยา  เรืองดี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงพัชรพร  คงดำ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงวรดา  มาจุ่ม โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงสุทธิดา  สุขเย็น โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงปภาวรินทร์  การบรรจง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุวรรณราช โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงบัวชมภูภัทร์  บัวภา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงสุวิญชา  ผาบุลาน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุญเผย โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายภานุวัฒน์  หอมหวล โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายสุวิทย์  สายโส โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำชู โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายคณิศร  บุญโส โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงธนิชา  ห้วยตระกูล โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายพลกันต์  วันชัย โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงสิราวรรณ  มิยา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายวิรัตน์  วงษ์ศรีรักษ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายศุภกร  สมทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  นาสุริวงษ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  พันอินทร์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายนนทพัทธ์  แก้วเพิ่ม โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงมณฑิตา  ทองอยู่ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงจิราวรรณ  นรสีหา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงศุภอักษร  สัมันตะ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายเอกลักษณ์  คำสิงห์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงณัฐชา  อินทรประสาน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงภิรญา  กีรติเมธาวุฒิ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงเบญจพร  จันทร์โท โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงวรรญา  ตุ้นทรัพย์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายชัญญนิวิฐ  สุนประโคน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายไพวัลย์  โสมสุพรรณ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงธัญชล  ดาราศรี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายศรชัย  ขันเงิน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงชญาดา  พิมพ์สิงห์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  ชาวดร โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงกรกนก  แก้วคำ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายศุภสิทธิ์  ประทีปจิตต์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงศรสวรรค์  ห้องแก้ว โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงหัทยา  น้อยชาคำ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายภูเบศร์  ดอกพิกุล โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงนารีรัตน์  โพธิ์แฉล้ม โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงมนฤดี  ตรีหยัน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงเบญจวรรณ  คำดี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายภัทรพล  มีนนท์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงชวัลนุช  จันทร์แก่น โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุขสอาด โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายสิรภัทร  บุมี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายธีรภัทร  อินผัด โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายปรเมษ  อินทรประสาน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงกัชษญา  ชัยพินิจ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายสรวิศ  ปักกาเวสา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงสุธิดา  สารโคตร โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงวัชรี  บุญยืน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงอรวรรณ  นามดวง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงศิรินทรา  สูงแข็ง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายวชิรวิทย์  จันทร์แปลก โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายกิตติภพ  ชัยชมภู โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ตันยศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงบัญจรัตน์  วรปัสสุ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงปาริฉัตร  มูลทาดี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงหงษา  เคนซุย โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงจิราวรรณ  สกุลนีย์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงรัตนวรรณ  พันอินทร์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงพาณิภัค  กองแก้ว โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายปิยณัฐ  สิงหา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายศิรวิทย์  เสมาทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดวงติ๊บ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงปาริฉัตร์  โพธิ์ศรี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงดาวรุ่ง  คะลา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงวิชญาพร  บุญตา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายพัสกร  นามมูลตรี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงรวิพร  แสงเทียน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงสิริวิมล  เทืองน้อย โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงวิชิตา  ปานทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงวรินทร  อุประ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงสุภานัน  เจือจาน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุวรรณมงคล โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงจริศยา  กุลเกียว โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงบุศย์บงกช  แซ่อึ้ง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงกมลชนก  คำชู โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงนลัทพร  จันเจริญ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายชินภัทร  ดีพา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายธนกฤต  พาทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธนิศร  ทวีสุข โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงวริศรา  นวลสิงห์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายธนภัทร  จิแมน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงอรณภา  ฉัตรมาลารัตน์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายชินวัฒน์  วันพิลา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงชลธิดา  สิงห์ทะโล โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายระพีพัฒน์  พรมรัตน์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จุมจุ้ย โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงปิ่นเพชร  พลยศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายพัฒนศักดิ์  พิกุลหอม โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงภควดี  สร้อยมี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายอิทธิเดช  แพชรดี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงจันทมาส  พยาคำ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายลิขสิทธิ์  นามแดง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณัฐชา  สายอุ่นใจ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงกฤษณา  ตะใบ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงนภัสสร  เทียมเพ็ง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงจริยาภรณ์  สุขราช โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พวงเอี่ยม โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกนิษฐา  สายคำด้วง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายณัฐธิชา  พรมแสง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายชัยณรงค์  บุรีรัมย์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายภูมิระพี  แพร์ขลิบ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงสโรชา  เรืองชัย โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงธัญชนก  มะโนทน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงพิชญ์สินี  มั่งคั่ง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกุลนิดา  พงษ์พันธ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงนันทพน  คูณแก้ว โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอินทิรา  พ่วงประเสริฐ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายธีระพงษ์  หมวกคำ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายชุติพันธุ์  หาสิงห์ทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายอติกานต์  ใจวงค์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายภัครพงษ์  แก้วประสงค์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายตรีวิทย์  บุดดา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงดุษฎี  รอดชู โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายทัศนพล  มาเพ้า โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงทิพย์วรา  เกษามูล โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงพิชญามญช์ุ  ทักคุ้ม โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายนันทพงศ์  ชินภักดี โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงจีรนันท์  ขวัญตา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายฐนิต  สีหาสุต โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงจินดารัตน์  เทียนทอง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คูณเงิน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงลลิตา  ด้วงพรม โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงธนวรรณ  วงษ์มีมา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงศิรภัสสร  สีมันตะ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายณัฐวุฒิ  เมฆโพธิ์ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายธนภัทร  พิมพา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงณัฐชา  กองยอง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ป้องที โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงลลิตา  อ่ำปั้น โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พักใส โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงนันทิชา  ตาแก้ว โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงนิศาชล  สียา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงสุชาดา  ชาอุ่น โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงณัฐนิชา  แสนพรม โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายกิตติธร  เหง้าสา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายนนทกร  แก้วมะโน โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายนราวิชญ์  กายา โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายโชคชัย  กลมเกลี้ยง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงนิรัชพร  นิลหว่าง โรงเรียนเมตตาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม