รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงฐิดารัตน์  พันธ์เกตุ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอิศราพร  นามลุศล โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายพิษณุ  ทองสุข โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฐพงษ์  สิทธิผิน โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายธนกร  ปานเพชร โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐภูมิ  มูลอนันท์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายพีรพัฒน์  เอี่ยมมั่ง โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายปิยวัฒน์  พรมนี โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปนัดดา  หอมบุญ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐฐิชา  ดิษฐ์ชำภะ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวิลาสีนี  โยลัย โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายนภดล  โฉมยา โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสุพัตรา  เทศนวน โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตันมี โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงอัญญารัตน์  ตั้งต่อม โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงชัชชนก  ขำทับทิม โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงกชกร  คงยนตร์ โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กชายติณณภพ  หนองยาง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายสุรวิทย์  สำราญรื่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายรวิพล  นวนเกตุ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายวรรณภูมิ  จันทร์ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายสุภพัฒน์  ไสยาทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายธนวัฒน์  อินทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายอลงกรณ์  พงศ์รณฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายอชิรวิชญ์  แลคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายกฤศปกรณ์  แซมสีม่วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายธยุตธร  จำปา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายสรวิชญ์  น้อยหน่า โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายภูวเดช  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนฤมล  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทร์เที่ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงภัทรวดี  ดีมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงฐิตาพร  ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงนพลักษณ์  อ่างแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ตุนก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อิทธิพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสุรัตวดี  ใจจูน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงโยษิตา  ปราบพาลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพิมภัสสร  จันทร์เศียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายพิศิษฐ์  คำมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายสิริวิชญ์  สีขมิ้น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายคมน์นพัทธ์  ชัชวาลานนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายศุภณัฐ  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายเจริญศักดิ์  ขวัญนิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายโกศิยพงษ์  กิ่งไม้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายธีรกวิน  อ่อนวัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายสถาพร  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์หล่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายกิตติภพ  สุวรรณกูฏ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายธีรเมธ  แก้วแพง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายธีร์กวิน  เหรียญเล็ก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายสิรวิชญ์  วุฒิจิรัฐิติกาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายศรัณยู  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายวรชิต  โพธิ์ปลัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงบุษกร  จิตวิชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายนทรัพย์  เมฆประยูร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายสุวิจักขณ์  พรหมบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายวิชชากร  มีบุษยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายภาณุพงศ์  สักพุ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงหงส์หยก  พรหมมาดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพิชญวดี  เทียมทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงเปรมกมล  พรหมเศรณีย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงนิฌาน์  ปัญญามี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงอชิรญา  ต้นทัพไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงรดา  สงวนดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงภาวินี  นาคน่วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงญาดา  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพันธ์วิรา  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสุชานันท์  สดใส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เกิดกิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงทิฆัมพร  ทองคำสุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงภัทรวดี  ณัฏฐภานุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงกรวิภา  กันล้อม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงนภสร  ลีกีรติกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายธนกฤต  ตาคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายสิรภพ  บุญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายปฏิวัติ  ก๋งเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายพัชรพล  เหล็กสัก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายพสธรณิ์  โสพรหม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายณฐนนท์  พิพิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายปิยะธร  ถาวรสารี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณิชารีย์  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงชนาภา  กระต่ายทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงฌลานันท์  พรหมเศรณี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงจิรประภา  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายนนทวัช  แก้วบาง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายชุดชนะ  นวลผล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายธนาวัฒน์  สดใส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายนิติพงษ์  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายคชาพนธ์  รังษีสกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายธนวัฒน์  อยู่เสดียง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายอัครชัย  นกมั่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายปาลทัต  ธรรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายกายดนัย  ชูดอก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายรัฐภูมิ  โพธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายพิษณุพงษ์  เมืองนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพัชรธิดา  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายพชรพงษ์  เมืองนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายปวเรศ  พึ่งประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายกิตติกร  ปีเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายธนวัฒน์  สภานนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงศ์ช้าง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายวัชรชัย  อุตกันภัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายภูริณัฐ  จารุมูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายทยุต  พิบูลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงชุติกานญจน์  สมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายศิวกร  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายลัญฉกร  จักทอน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงปพิชญา  ปุณยานันต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายจิรโชติ  พรหมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายปัณณธร  ผลบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงปิยะนันท์  ตุนก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายจิรวัฒน์  นาคะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายก้องเกียรติ  แนมมณี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายระพีพัฒน์  ศุภสาร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายณัฐกิตติ์  จันทร์หยวก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงอภิชญา  วรานนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายภูตะวัน  แสงเรืองเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายกันตพงศ์  ชื่นเชี่ยวยนต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายชัยกาญจน์  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายกฤษณพงศ์  ศรีษะใบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายศรณ์ศักดิ์  เลิศประวัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงณภัสร์  รัตนเศวตนันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายวศิน  อินป่าน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายศศิชา  เพชรดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายคณาธิป  ศรีสว่างสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายฉัตรดนัย  ทากูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายสรวิชญ์  ทองคำสุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปภาศิณี  สายนวลเวช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายภูมิภัทร  รังวรรณา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายภูมิพัฒน์  ใยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงสุวพัชญา  จันทรวงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายพงศ์ภัค  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายปฎิยุทธ  สิงคราช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงพิชชาพร  ดำรงแดน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เจริญขำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายธนานนท์  ไพจิตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายปุญญพัฒน์  ตันสุขะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีทับทิม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายอรัญ  จันมีศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงไอลดา  ทินกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงชนัญชิดา  กาญจนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงนภสร  สง่าวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงอารียา  โนนยะโส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงคันธมาทน์  จันทร์โท โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสุพัตรา  ชินโคตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงธัญทิพย์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงกุลยา  ทินกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงกชพร  ประกอบสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงณัฐพร  เถื่อนสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงอภิษฎา  เอี่ยมป้อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงจิตติภัทรา  ตาลสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงโจซาฟิน  เบอร์ค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายวัชรากร  โพธิ์กล่ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ช้างคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงรินญาดา  ภูยางตูม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นันทะแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ไชยเสนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายวรกฤต  ไกรเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายศุภฤกษ์  อินทรศร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายฐานกร  ศิริสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายณัฐชานนท์  เพชรกลึง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงพรพัฒน์  ศรีเลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายธนพงศ์  ลิขิตเจริญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงเลิศลักษณ์  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายจักรภพ  บุญประเทือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายศุภวิชญ์  ไก่แก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายธิติ  แสงประทีป โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายทัตดนัย  ชัยยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงปัณณพร  สนิทแจ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงญาดา  คุ้มสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงมนัสสนันท์  วงศ์ลาภพานิช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงนัฐธิดา  เมธีรัตโสภณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงอธิชา  กาญจนสกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงกาญจนา  พูลส้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองประดับ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงศุภารนันท์  ช่างหลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงธัญชนก  มาขอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงอารีรัตน์  ราษฎร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงณัฐฐวดี  คงจีน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงปรวิศา  ทัพยะเกษตริน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงประกายวรรณ  แสนบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงชามาวีร์  วันชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงเขมจิรา  จันทร์ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงศิริวรรณ  ปร่งฟ้า โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทอนแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงยศวดี  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงณัฏทณิชา  พินิจผล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงปราณปริยา  คำภูมิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงผ่องมนัส  พัฒนพิมล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงสโรชา  พงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงปทิตตา  ทศพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงกมลวรรณ  ตรีสอน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วคงเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงวรัญชลี  มีมอญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงสิตาภา  อุปการ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงพิชชาภา  สามกองงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีสรณ์กาฬ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงกีรติกา  สียา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงวิภารัตน์  เหมะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงธัญภรณ์  ไมเนอร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงณัฐภัทรพร  ขารอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายสุรสิทธิ์  หมวกแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายสิรภัทร  พรหมลิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายชิษณุพงศ์  ยะกิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายธนบดี  อ่อนวัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายพชรชล  จำชาติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายมนัสวิน  นากใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายธนพล  กุนมล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายกมลภพ  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายอัสสชิ  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายจิรายุทธ  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายเพชรนคร  หนูชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายธราวุธ  อ่อนสลุง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายธนัชชัย  ไชยศิลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายชัยพฤกษ์  แบะเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายวรเมธ  ขีดขิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายธนกฤต  ชุนเกาะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายนฤเบศวร์  พรหมเศรณีย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายกิตติรัช  เปลี่ยนทองดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายโชติชนก  กล่ำป่วน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงพีรดา  พรหมลำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงบุณฑริกา  ราวิล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงวรญา  พุฒิพรกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ฤกษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงญาดาพร  ภักดีสาร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายพิรวิชญ์  นาคธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายคณาภัค  โสมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายคณาพงษ์  โสมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายสุรพัฒน์  บุญอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายวนันชัย  กิพินิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายพายุ  พันธ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายนนทกร  ใจแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายธนัท  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายทักษิณ  แก้ววงษา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายอิทธิพัทธ์  พัชรวงศ์นิธิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายภาณุวิชญ์  สมสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายณัฐชนนท์  นาหนองตุม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายพัชรพล  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายรพีภัทร  บุญยวง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายภาวัช  ไสยาทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายธรรมวัฒน์  ตาลสุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายธัชนนท์  ชินบุตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายสิรภพ  ธะนะใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายศุภโชค  เพชระบูรณิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงนันท์นภัส  สงวนสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายคณาธิป  การกิ่งไพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงวรรณกร  แก้วทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงศิรภัสสร  กาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงอริสา  จันทร์สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงพรนภัส  แสงสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงพริมมาดา  ธาดาพรหม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงเมธาวี  ปานไกร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลคง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพัทธนันท์  วาเสนัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายณัฐธร  อินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงณภัทร  ปิ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงอภิชญา  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายนภัสกร  เอื้อศิริรัตนไพศาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายปวิช  สงวนสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายเมธัส  อุตกันภัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายภาณุกร  วุฒิธนูทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพัชรมัย  เสาโกมุท โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงศุภาวรรณ  จันทร์ผ่อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายจาฏพัจน์  กำแพงงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายรัฐภูมิ  โยธี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงเกวลิน  สอนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงชลชิชา  จันทร์มานะเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายชยางกูร  แฝกหอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายภูพิรัฐ  ชัยเสือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงศุภกานต์  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายกีรติ  เมฆพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณคีรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายวัฒน์นิธิศ  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายยศพล  มีเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  จันทร์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงจิรภิญญา  แดงด้วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงณัฐณิชา  มหาสมุทร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงนริศรา  สุนันทวิทย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ด้วงพลู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงอัจฉริยพร  ตรีทิพย์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายชวนากร  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงพฤกษา  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงรติมา  กลมกลิ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงพัชราภา  อ่ำนุช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงณุตตะรา  มโนผาบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงกมลรส  ทองรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงธาวิตา  เพชรไชโย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายกิตติพงศ์  ไตรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายชนายุส  รบชนะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายสิทธิชัย  ตาลสุกเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายณฐวรรธน์  ด้วงทำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงพิชชาภร  แสงเรืองเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายเจตต์สุวรรณ์  เปรมศิริปภา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายธนกร  วนิชย์ถนอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายนัสกร  ช่วยเกี้อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายวีรวัชร์  เมืองเหนือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายภูผา  ภาคใหม่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายศุภกฤต  ใจหนัก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงภัทรวดี  หมอนทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงกัญญาภัค  จิตรสำราญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงกชวรรณ  มณีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงธนัษฐา  อิ่มอรชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงเปรมมิการ์  ราศี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงชญาดา  บัวทุม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงณัชชา  สุขอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายจิรวัฒน์  เขียวประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงณัฐชญา  บางเขียว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายภูริณัฐ  บุญช่วยสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงณัฐประภา  พรพฤฒิพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายสุภัทรพล  คงจริง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายปุณยธิษณ์  เกสรทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายนันทวัช  ชัยนอก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายศรวิษฐ์  กลิ่นพูน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายนพวรรธ์  หล่อยิ่งยงไพศาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงอรไพลิน  ดีปัญญา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กชายณภัทร  จักทอน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายธนเดช  ธนเปรมินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายพิษณุพงศ์  กิ่งไทร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายณัฐชนนท์  แก้วสงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายกันตินันท์  พรมลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายเมธา  ชลานันต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายอภิภู  เจษฎาวรางกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายธนกร  เวียนนอก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงกษิดี  ถนัดพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงศศิมาล์  วงศ์ยุทธนาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายภูรินทร์  ชาพรมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงดากานดา  เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงอภิญญา  ชาญชัยวีระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงศศิประภา  แก้วภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ช้างอ้น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงจุฑารักษ์  คงจริง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงสิรินดา  ด้วงทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงณฐนน  จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงศวิตา  นาคนายม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงศรัณยาพร  ทรัพย์หล่ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงบงกช  เอี่ยมศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นนทะโคตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงนภาวดี  เสรีผล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงชนันธร  อ่อนสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงญาณิณดา  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงซารีน่า  เนินนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงกันติชา  อุ่นปฏิชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงพรปวีณ์  เหมือนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงกัลยากร  เกาะแก้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทสร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงกรกมล  สุดทองมั่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงชุตินันท์  มีผล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงณิชารีย์  อุทัยไพศาลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตรีทศบดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงพิชญาภา  ยศมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงพุฒิตา  คะอังกุ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงเอชิตา  สุขเสถียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงพนัชกร  มีเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงภารตี  ถนัดพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายอภิวัฒน์  คงรอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงพัชราภา  มีชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายพชร  มีมะจำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงณิชกมล  โป้ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปราโมทย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายกิตติภูมิ์ชัย  ทองหาร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายวรวิทย์  สายทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงณัฐชญา  ชมพู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายพงศภัค  พรมสวย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายชัยบดินทร์  เริงหิรัญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายภูวนัย  บรรหารวุฒิไกร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายธนากร  เอี่ยมโอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีษะใบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายธนัท  ยาพรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายพชร  แสนอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายวริทธิ์ธร  บุญตั้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายศุภกิจ  พรหมสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงชวิศา  ชัยเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายทรรศน์พิธาร  ทองอุ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายขจรพงศ์  ลิ้มทองไพศาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายชยณัฐ  พรพฤฒิพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายสุภคม  ห้าวหาญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงกชพร  ภารไสว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงณัฐกมล  มุ่งมาตร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงกมลพรรณ  รัตนวรุณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงธัญญามาศ  เกยูรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงพรปวีณ์  โชติวัฒน์พัฒพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงสิริวิมล  เจริญสิริสุนทร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงปริษา  อ่อนปาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงนรมน  คำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงคัดนวรรณ  กีรติวงศา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงคัคนพรรณ  กีรติวงศา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงพิชชากร  น่วมด้วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงสิรินยา  สุวรรณคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายพัชรดนัย  ยังคง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงนิติรพี  จิตรนรงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายภูวสุภัสสร์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายถิรวัฒน์  กอบแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายธนดล  ชาวบางมอญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายพัชรวัช  ตันทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายมรุพงศ์  ธรรมมัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายขจรศักดิ์  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายระพีพัฒน์  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายพีรพัฒน์  กุนเกียว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายวิชานนท์  พรประทุม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายธณัชร  คุ้มสิงสัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายพงศกร  ด้วงภู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายภาณุวัฒน์  คงยัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายคณิตศาสตร์  ถึงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกมลภัทร  ทองสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงชาลิสา  บัวสุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายธนาคม  หล้าบ้านโพน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงนิศารัตน์  ขุมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงสินิทรา  สุระพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงอาภัสรา  พงศ์รณฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงชนาภา  กองสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงมนัสนันท์  เมฆประยูร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงนภสร  ศิริฉาย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงวรวรรณ  วงษานิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงรัตนากร  โสวัต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงเพชรนันท์  เฉยเจียม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงวันวิสา  จันทร์แย้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงชญาดา  พรชัยนิล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายธนดล  ช่วงชิง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายกิตติพนธ์  เพ็งบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายนิธิกร  ศรีสมร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายสุนิติ  กาเหวา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายภูมิรพี  อาจมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายวรปรัชญ์  หล้าคอม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายปฏิภาณ  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายสิรวิชญ์  ต่วนโต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายคมสันต์  ปลัดท้วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายกรพันธ์  ทองเทพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายวิชญ์พล  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายปรัตถากร  ศรีแถลง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายการิน  พิพัฒน์พงศ์โสภณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายธนายุต  อ่อนโต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายภควัต  มานะประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายอภิวิชญ์  สอนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายสรวิศ  ศรลัมพ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายกันตพัฒน์  ทัศนศิริ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายณัฐวุฒิ  ลักษณกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายวัชรพงษ์  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายภควัต  พรหมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายภควัทร  แก้วทา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงภูริชญา  แก้วงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายฌัชชัย  ประมาณเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองเกี้ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายชยพัทธ์  พรมพลอย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงนิชนันท์  ปาละกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายภูริช  ปราบพรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงสุทาธินี  แสนใจวุฒิ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงสาริน  ปัญญามี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงชรินรัตน์  มีแสงสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงกชกร  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงพัทธีธีรา  สุวนราวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงธัญชนก  กมลภัทรกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงบุปผวรรณ  น้อยนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงศศิวิมล  อินมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงรตพร  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงสุธิดา  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงอัจฉริยา  พรหมมาศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงมณนภา  สายบุญเคียง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงสุธิมน  หลงรัก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงนฤภร  พาลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดีอ่ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงลลิตา  นันทะบุตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงอมิตาดา  เวียงแก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงญานิศา  เพชรดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงอนิจฉรา  นิลเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงธัญรัศม์  ลีแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพรนิภา  ไพเราะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทับฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงนงนภัส  บุญพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงปทุมรัตน์  สุทธิเจริญพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกุลฑิกา  สินธาร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายศรัณยวิชญ์  โสรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายกสิณณัชพจน์  สุขเสถียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายสุวรรณภูมิ  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายณภัทร  ซิวคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายภคกร  ดีสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายปืยภัทร  ต่างใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายฐตพงศ์  จันแจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายธนพล  กัลยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายวีรากร  ครุฑวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายกรปฐม  แก้วน้ำเชื้อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายธนทร  รุ่งเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายณภัทร  เกาะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายจารุเดช  วันสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายศรัณย์รัฐ  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงบุญญาพร  ชัยประทุม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงกนกนิภา  ลาคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงศศิมา  จันทร์สุริยะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญทับ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงเกวลิน  บ่อคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อยู่อ่อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายฐานวัฒน์  ลำเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายธนดล  นิลพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายณัชพล  โทนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายณัฐธัญ  นิลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายพีรพัฒน์  กลมกลิ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายนนท์  ทิพนนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายภัคธร  เยี่ยมชม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายรัตกรานต์  เทียนสีม่วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายปฐพี  เที่ยงเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายอนุภัทร  พูลพินิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  กลิ่นคง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายปัณณธร  มีเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายรพีพัฒน์  พรหมหลำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายธนกฤต  นาคประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายพลกฤต  ขจิตพิทยากุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายภานุวัฒน์  ใจบาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงภัทรพร  ดำรงแดน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงณิชากานต์  คงน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายชินวุธ  ชินหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายศุภวิชย์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายวรพล  พลกัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายนพรัตน์  ฉิมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงภารดี  ตลับแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงสุชาดา  สุขเสถียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายธรรมนูญ  ธรรมประกอบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายยศพันธุ์  ผอบจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงสาธิกา  พิลาเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงพีรภาว์  สังสหชาติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายพงศกร  สาระวัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายเจษฎากร  มูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายภิญโญ  ต่ายตามบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายกีรติ  โกมลศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายณัฒพัฒน์  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงศิริประภา  สิมมาทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายภูพชร  เหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายสิริภพ  พุฒนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงกนกภรณ์  ประยูรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายพงษ์นัฐกร  พุ่มฟัก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายวัชริศ  เบาะโต้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายกิตติพัฒน์  พินทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงกรรวี  อัตะชีวะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายชยุต  ยงยุทธวิชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมภิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายวีรภาพ  หาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายชัยวิจิตร  ชัยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายรพีภัทร  หิมพาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายพลกกฤต  สีสอน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายธีรศักดิ์  วงค์พันคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงวาสินี  ชัยศิริ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงภัคจิรา  จัดเครือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายภูตะวัน  คนธาร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงนภัสสร  สีทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงชลธิชา  วาพิไล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงธนพร  ชมพู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงอิสราภรณ์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พูนอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงฐิตาภา  รังษีสกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงกนกลดา  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงลานนา  จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงจันทร์ นิรมล คาร์ลา  ฟอน ดอมบรอฟสกี้ี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายชนแดด  ศรีโรจน์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงปทิตตา  อัตตะชีวะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงณิชารีย์  ผลบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายวัณณวรรธน์  ตรีเศียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายอดุลวิทย์  พึ่งพา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายวงศธร  มุกดาเนตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงภัคจิรา  ทาบาง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายเฉลิมศักดิ์  อ่างแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายจักรภพ  มาจาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายธชธร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายธีรภัทร  ราชพรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงสุอัลวลี  บุญยวง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายประสิทธิพล  มงคลการ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายนิติพัฒน์  วิโชคชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงวัชราภรณ์  เบ้าสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายภานุพงษ์  สร้อยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงตวงพร  สุนันทวิทย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายภาสกร  สร้อยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายพัชรพล  พรเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายกฤตภาส  ศรีอภัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายสุกิจ  แสงโทโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงเพ็ญกวิน  สังข์เทศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายปกรณ์  เพลงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงศรัณญา  แก้วสอน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงอนัญญา  มารอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายชัยพฤก  ปริญญานันทการ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงชนิกานต์  เหล็กสัก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายสุรปรีชา  ไกยสวน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ทองสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายอุดมชัย  นกมั่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายกชกร  ขอนขะแจะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายนิติธรรม  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงภัทรธิดา  เฉลิมสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงณิชากร  แก้วนิมิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงสุณัฎฐา  สีดาพรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงกุศลิน  สายทองเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงนภัสสร  ยิ่งสูง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงพรทิพย์  วัฒนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงมนธิภาวัลย์  มุสิกา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงจิราพัชร  พันธุ์น้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงกุลณัฐ  ปิ่นเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงชฎานุช  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงสลิล  พิมพ์ปรุ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แป้นโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงพสุธาวรรณ  หัสรังษี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงทอฝัน  ปันมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงปรียากร  ถนอมพลกรัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงไอลดา  แก้งคง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงสุพรรณิกา  ศรภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงณัฏฐิดา  เชื้อบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายวรวุฒิ  แสงน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แจ้งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายเศรษฐพงศ์  กองสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงธนัตดา  กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงสุนิสา  มั่นทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงอริยา  บัวหลวง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงวรัทยา  พลอาสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงอินทิรา  ทิพย์อักษร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายปิยะวัฒน์  ศิลาแรง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายธีรยุทธ  เพชรบูรณิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงเปรม  เอี่ยมสุทธา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงนริศราพร  สุขผ่อง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายนนทพัทธ์  คำนิมิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายพิชญุตม์  ภูมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายชัชนันท์  กลางธานินท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายธนวัฒน์  ใจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายกิตติวินท์  ภักดีสารสิริ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายจิรภัทร  สุขเณร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายกฤติพงษ์  พึ่งศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายภูริภัทร  ปักธงชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายกฤตภาส  บุญปัญญา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายปรัชญา  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายฐิติกร  อัคพล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายรชต  ตั้งกิจเจริญโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายรพีภัทร  จันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายกฤตพจน์  ดีตาร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายณภัทร  เมาะราษี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายคณพศ  ฉัตรวัฒนาสกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายญาณพัฒน์  ศิริชื่นวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายพีระวิชญ์  บุญช่วยสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายศุภกร  ศันติกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายมังกรเพชร  บุญพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงชฎาภา  นกเทศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงนันทิพัฒน์  แสงสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงพัทธนันท์  คงจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงชลกร  เหมือนเผ่า โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กชายธนวัฒน์  ปลื้มมนัส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงกฤติกา  สังข์เมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงภัคภิรมม์  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กชายรชต  สุ่มมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายนิติพล  แสงจำปา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายสุพรรณกิจ  กอนตา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายกันต์กวี  ใจชื่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายภูริทัต  สร้อยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายกิตติทัศน์  กล่อมอำภา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายธนพงศ์  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายธนกฤต  แก่นสงสัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายภัทราวุธ  จอมเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายพงศภัค  ปันนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายพรพิทักษ์  ยอดฉุน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายธัญธร  ตรีสอน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายชาญณรงค์  ขวัญลอย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายสุนิธิ  แก้วก้อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงปทิตตาภรณ์  โมมะเกลือ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงรุ่งระวี  เกษงอน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กชายพศวีร์  เสียงเพราะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงณัชชา  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงสิรินยา  ภู่ทุ่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงวณิชญา  โบราณมูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงประภัสสร  เดชบำรุง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงปัณณธร  โสภาคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายกฤษฎา  พิลาเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงณัฐกมล  มหาสมุทร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงพรสินี  ศรีบัวเผื่อน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงเบญจวรรณ  อินทร์ช่วย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงนลพรรณ  มุ่งมาตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงพัชราภา  มีทวี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงพรพฤกษา  แก้วลาย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงธัญชนก  ทับทิมเศษ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงภัทรพร  คุ้มภัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงกนกวรรณ  เกี๋ยงคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กุดแถลง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงวรัทยา  ก้านบัว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงสุชานาถ  คูณแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงนิภาพรรณ  ปานม่วง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายเนติทรณ์  กระทู้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงชุตินันท์  คำมอญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายอติภัทร  เหียมไธสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงสิริวิมล  คำป้อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงกนกพร  มัชฌันติกะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงณัฐกมล  ทองเสม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงอรุโณทัย  ธูปเทียน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงนุชนภา  กันฟอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายญาณวุฒิ  จันวัตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กชายกรณ์ดนัย  พักนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงปาลิตา  อานกแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงบัณฑิตา  ภักดีกิจรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงป.แก้วสกุลษ์  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายศิวกร  มหาวงศ์นันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงพัชราภา  ศีรีกุลไพศาล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายเกริกชัย  ภาษิต โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงป.สกุลษ์แก้ว  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงปรีญาพร  ประวัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงคุณัญญา  คำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายภัทรดนัย  จันทนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายปพนธีร์  สุมาลี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายพสธร  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงพีรภาว์  ศิลพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงกิติมา  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายขวัญชัย  เพ็ชรสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงภคมน  บูรณ์ทองสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงพิชชาพร  โฉมอุปฮาด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายจิรโชติ  บุญมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิทักษ์สันติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงญาณภา  ต่ายขาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายทศเทพ  แย้มยุบล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงธิดารัตน์  คนธรรม์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไชยสุ้ย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงวริศรา  ใหม่ศิริ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายพงศ์ไชย  โอสถศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงสุธาสินี  คงทราบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายพิชิตพงษ์  ยิ้มเครือทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายวรัญญู  เหลืองศิริเธียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายฉัตรชนก  พรหมมาลี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายณัฐดนัย  แก้วใบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายณัฐนนท์  แก้วใบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงณิชารีย์  ฤทธิ์เนติกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายวรเมธ  ปาลากุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงณัฐชา  เกรียงไกรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กชายก้องภพ  บุญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายรุจิภาส  พิ่งสมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงวรัญญา  ฤทธิ์มล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงรัฐติยาภรณ์  เดชาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กชายปาราเมศ  สร้อยภู่ระย้า โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายธนกฤต  แก่นสาร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงกรองกาญจน์  เกษไกรศรีกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายธนพล  ยังคง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงกานต์สิรี  หรรษนันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายณฐกร  ศรีชามก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงพรญาณี  โสมาสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายกรภัทร์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงณิชกานต์  ราตรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายศุภณัฐ  น้อยนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงสินีนาฏ  มะลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงอรปรียา  แสงอุทัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงวรกมล  ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายภัทรดนัย  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงชนัดดา  ศรีอรุโณทัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงภัทรวดี  หนูทวน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายเกริกฤทธิ์  ตันธราพรฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงนนภัทร  จันแป้น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เลี้ยงพรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กชายณัฐภัทร  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงวรัษฎาพร  เพชรกันหา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงชนกวนันท์  ชาญพหล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายธีรภัทร์  วงษ์พุทธิชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีไพร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงลลิตวดี  ถารนะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายจักรกฤษณ์  คำเฉย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองอัฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงธัญชนก  จูมปู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กชายศวัสกร  ศรเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงกาญจนา  ตาลบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายวชิรวิชญ์  รัศมีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายพีรวิทย์  สุขเสมอ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงปภาดา  วลีเรืองรอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กชายอนวรรษ  แดนนาเพียง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายกิตติพงษ์  ตันสุขะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กชายจตุรภุช  คงกิจเจริญโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายสิทธิโชค  มงคลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงทิฆัมพร  สุพัฒ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์งาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงภัทรกันย์  ปัญญาดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงสุจีพร  มาจาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายรัตพล  สุขเข็ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายกฤตภัค  นริศราวุธ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงเพชรลดา  นาคแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงพัชพร  อยู่เสดียง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายธนภัทร  คชหิรัญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงธันยารัตน์  ด้วงมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงณัฎฐิกุล  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงพัชรากร  ศิริชื่นวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายกิจพิพัฒน์  เมืองนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงพุทธิชา  อ่อนวัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายปพนธนัย  อ๊อดสก้า ฮาร์ด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงสุรภา  เนียมเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงแพรณภา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายธร์กวิน  เจนจบธรรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กชายศุภวิชญ์  ดอกจำปี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงปิยะพร  มั่นศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงศุภรดา  ซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงกุลณภัทร  ไกรสิทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงนภัสสร  อินทร์ตรา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงจีรนันท์  อยู่งาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์ต้น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงธนภรณ์  จันเกิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงสินีนาฏ  ปัญญาอ้าย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงศิริจิตร  จันผล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายธีรภัทร์  แก่นแดง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำเพลิง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงณัฐธีรา  บุบผาที โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงพนิดา  อุดม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงณพิชญา  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กชายพสิษฐ์  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองโคตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายณภัทร  เหมือนเหลา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงกัลยาณี  พรหมมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงบุญธิตา  กาคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายกีรติศักดิ์  สาไพรวัณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงเรณุกา  ยอดรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงนฤภร  ชวายวัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงวิมลสิริ  หิรัญวัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายอัจฉรินทร์  จันทร์เที่ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงเจนนภา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงสุพิขญาฉาย  ขารอยู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายกรเอก  พิชยกุลกิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงจุฑามาส  บุญกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กชายสรวิศ  เพชรพิบูลย์ไทย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กชายณัฐพลณ์  สายสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงนณัฐชา  เกตุกัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายพริสธร  ศรลัมพ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงเนรัญชรา  ศรีจินดา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายชยพล  กันยะมาสา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงชนกนาถ  ปราบณรงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วกุมาร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายธนกฤต  วรสารศิริ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงปภัสรา  ทวีเกษม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กชายณัฐธัญ  ใจชื่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายณัฐชานนท์  สมบูรณชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงพิชญาภัค  ใสยอด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายชวิศ  จันทพิมพะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงรชตวรรณ  สุขเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงวิชญาดา  จันทรศัพท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงสัตตกมล  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กชายณัฐชนน  มาสัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กชายสิปปกร  อร่ามทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงสัญญ์สรา  หมวกน่วม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กชายกฤษณพล  ศรีสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงอันติกา  กัลยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กชายพชร  หาดทราย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สมบูรณ์ชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กชายชนาะิป  เพ็ชรพลิก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายไตรภูมิ  จันทยุคันโท โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายธีรภัทร  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายเศรษฐพงศ์  อินทร์ทูน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายขวัญแก้ว  ศรีขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กชายสุธีกานต์  ปึงตระกูล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายมาดดอกซ์  คอร์ส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงโชติกา  ขจรเพชร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงกวิสรา  โสมาศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงนภา  ตั้งธนเมธี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กชายประพัฒน์ชัย  ทรัพย์หล่ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สงวนสิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงกมรวรรณ  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงกรรวี  ภู่กันงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงภคพร  แฝงวัด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายปัณณวัฒฒ์  กาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  ดวงพรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงสุชานันท์  ยงวิบูลย์ภันท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญเอก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงคนัสนันท์  โปรยเงิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงลักษณ์สุวดี  คุ้มจอหอ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายถิรวุฒิ  มื่นศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงธนัชญา  สำรองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงชลธิชา  โจมเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายปรวัฒน์  ชมมัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงธีรนันท์  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายมานัติพันธิ์  เมืองนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงพิชชาพร  เกตุศิริ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายกอบศักดิ์  ยุงทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงพัชรินทร์  ฉัตรเงิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายปิติภัทร  งามสะอาด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงวิภาวี  อุปฮาด โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายเจตนืฎากร  แก้วแย้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กชายธนภูมิ  ด้วงมาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงวรรณนภา  แจ่มจรัส โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงวรรณวิษาณ  เหมือนโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายอัมรินทร์  กลมกัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กชายกิตติทัต  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายภูวนัย  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงณันฐวดี  สัทธรรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายกิตติพศ  ใจใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กชายทรงพล  ศรีเบญจมาศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายวรวัชร  นุ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กชายณัฐชนน  เลื้องมื่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กชายนรเศรษฐ์  ลบเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายปิยังกูร  ดีสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายอภิวัฒน์  ชาปิ่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายกษิดิศ  สายแก้วมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงจุฑามาศ  แพระบำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กชายนฤเบศร์  จันทร์อาว โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงกานต์มณี  นักระบำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงจิรดาภา  นิโคลสัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายต้นตระการ  วงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  ศรีป้อ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายปัณณวัฒน์  เถื่อนทุ่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงทัดขวัญ  ขวัญเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงพัณณิตา  ศรีบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กชายจิรพัฒน์  เจียมบูรณะกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายสุรบดินทร์  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงสุมิตตา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายศักดิธัช  เสนะวีระกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายวชิรวิทย์  โกฏิกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงปรีชญาน์  แสงอุไร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงธนัชญา  นงพา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงวรวรรณ  สุขเสถียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงอัจฉราพร  ทองดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รัชฎาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงรัญชิดา  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงนันท์สินี  มั่นศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงวรางคณา  ทับแย้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงกชมน  หะพะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงวรัญญา  ทองคำสุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงปพิชญย  สีทำมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงนพกนก  ศักดิ์เสถียรกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงปภาวรินท์  มีสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงรัญชิดา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงธนภรณ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงสุชัญญา  กุดแถลง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงชนิกานต์  แขวงแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรหมบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จันทร์เที่ยง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงมณฑิตา  พายัพ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พุ่มเกษร โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงนันทวรรณ  บุญโสภิณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงชินันพร  แดงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงจิตรานุช  จันทร์เมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงสาธิตา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงกัญญาภัค  มีเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงณัฐกานต์  คู่หลวง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงศศิรภัสสร  นาคะประเวศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงธีรกานต์  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงช่อชมพู  มงคลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงวิมลิน  จันทนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงธัญพิชา  ชื่นสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงสกลภัทร  วันทาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงพุธิตา  พูนทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงณัฐวดี  ชาลีชาติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงณัฐวรรณ  สายชารี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงเปมิกา  บางใบ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงชุติกานต์  รัศมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงกมลชนก  สนธยามาลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงธพัสมนตร์  ขวัญเขมสรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงอุรชา  มีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงพรรณภัทร์  ผึ่งมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงปัณฑิตา  สินธุเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงบัณฑิตา  สินธุเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงดลลภัส  สีทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงกฤติมา  วงษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงพิณทิพย์  คำภาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กชายธัญกร  ยี่ภูศรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เพชรแก้ว โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
951 เด็กหญิงอรพรรณ  วุธนู โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
952 เด็กชายปิยะพงษ์  แดงดี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
953 เด็กชายจตุรงค์  จันทร์สำลี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
954 เด็กชายศุภชัย  มีใย โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
955 เด็กชายสมปอง  ชนะสูตร โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
956 เด็กชายบรรยเวกษก์  อินทร์น้อย โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
957 เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีคง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
958 เด็กหญิงสุชานันท์  พูลมี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
959 เด็กหญิงพรชนก  วันทออง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
960 เด็กหญิงธนัช  หอมศิล โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
961 เด็กหญิงจุฑามาศ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
962 เด็กหญิงรัตติกาล  อินเหลือง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
963 เด็กชายพรเพชร  ขวัญนอน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
964 เด็กชายโสพล  เจือสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
965 เด็กหญิงนิพาดา  ดีนา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
966 เด็กหญิงวารุณี  เพียรเกิด โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
967 เด็กหญิงนุชนาฏ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
968 เด็กหญิงณัฐรุจา  ภาพสละ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
969 เด็กหญิงธนกาญจน์  แก้วสว่าง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
970 เด็กชายวรเวช  เกตุแฟง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
971 เด็กชายศรีวิชัย  เอี้ยงปาน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
972 เด็กชายระพีภัทร์  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
973 เด็กหญิงเกวลิน  สีใส โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
974 เด็กหญิงดิษยศรินทร์  บุญเรือง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
975 เด็กชายภูมิพลัง  คำลือชา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
976 เด็กหญิงรัชนีกร  คงขาว โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
977 เด็กชายรัตน์ชนนท์  คงยาดี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
978 เด็กชายอภิวัฒ  อินน้อย โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
979 เด็กชายสุรชัย  ดีนา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
980 เด็กหญิงพรณภา  เพียรเกิด โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
981 เด็กชายสหพล  ล่าพวง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
982 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เปี่ยมพาย โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
983 เด็กหญิงผกาสินี  อ่องยิ่ง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
984 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงค์ราษฎร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
985 เด็กหญิงสุธิดา  เอี่ยมเพชร โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
986 เด็กหญิงสร้อยสวรรค์  จันทร์เรือง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
987 เด็กหญิงปิยะธิดา  ดีนา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
988 เด็กหญิงณิชชญา  พรทิพย์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
989 เด็กหญิงเบญจวรรณ  น้อยมาไกล โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
990 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
991 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วพล โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
992 เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์แสง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
993 เด็กหญิงพัชราภรณ์  นาคสีสุก โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
994 เด็กชายอาจณรงค์  สาธุชาติ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
995 เด็กชายศุภโชค  จันทร์นำ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
996 เด็กชายภีมพล  บุ้งเจาะบาง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
997 เด็กชายพิเชษฐ์  จันทร์สมุทร โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
998 เด็กชายธนภัทร  ด้วงโป้ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
999 เด็กหญิงสุวิมล  จันทร์ฉาย โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงกนกรัตน์  รักผูกพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1001 เด็กชายพูลศักดิ์  จันทร์จวง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายธีระศักดิ์  น้อยมาไกล โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงกรกมล  โคดคำ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายธนภัทร  ยังคง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงวราพร  โสชัยยันต์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายอภินัทธ์  ศีลกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายนิพนธ์  วิลัยสี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายอิทธิพล  ทองงาม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงวรรณเกษร  บุ้งเจาะบาง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายรัชชานนท์  เพียรเกิด โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายราเชนทร์  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงนันท์สินี  คงมี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุกเมือง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงพรศิริ  กรุณา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีหสุทธ์ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงณัฎธิชา  พิลาแดง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กชายกฤติพงษ์  เชื้อไพรวัน โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงยุพารัตน์  รัตนกรกุล โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงนันทิชา  เถื่อนพรม โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงพฤษรัก  น้อยลา โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1021 เด็กชายธนกฤต  จันทร์หม่อน โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1022 เด็กชายธนภัทร  พรมสวย โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงวิภาพร  สุขโฉม โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กชายธนวัฒน์  แก้ววิเชียร โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กชายนพนนท์  พรมสุข โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงฑุลิกา  อุดร โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงกฤษธิดา  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1028 เด็กชายพชรพล  น้อยลี โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1029 เด็กชายยศกร  อิ่มใจ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงนภัทรศิริ  ทองอยู่ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
1031 เด็กชายอัษฎาวุธ  ไกรเมฆ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงบงกช  ทันยศ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กชายสุทิน  ด้วงโป้ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงกนกวรรณ  นกมั่น โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงสุจิตรา  จันแดง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายกิตติศักดิ์  ช่วยปุ่น โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายนพกร  พรมสวย โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายกฤษฎา  ด่อนแดง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายพีรพัฒน์  สุขเมือง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงปัทมา  ตันตระกูล โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงสวรรยา  กลิ่นคง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงนภสร  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงสันต์ฤทัย  ใจมั่น โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ชูเชย โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงวิภาดา  กรวิรัตน์ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงกันยารัตน์  ชมสุข โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงจีรานันต์  พรมแก้ว โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงวรางคณา  ต่ายไทย โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงกัลยาณี  พันสนิท โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายพงศกร  อ่อนโอน โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายสุรเดช  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงปวิตรา  สีแสง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงอัญชลี  เฮ้าปาน โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงอารี  ศรีสมุทร โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงภานุมาศ  ตองอ่อน โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายเอกชัย  โพธิ์ทา โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายพงษ์เพชร  บุญชู โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายธนดล  ทองเพชร โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายนพรัตน์  รอดทับทิม โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายอภิวัฒน์  ภูศรีโสม โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 นางสาวเมลามิน  จิตร์สบาย โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 นางสาวชุติมา  เจริญสุข โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 นางสาววรรณวิศา  ชิดชม โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 นางสาวขรรณเงิน  นามเมือง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 นางสาวอังศิมา  ศรีอุ่น โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 นางสาวนริศรา  ป็อกบุญเรือง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงธีรนาฏ  ศิริ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายมนัญชัยชัย  เหล็กเพชร โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายกิตติศักดิ์  ภักดี โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายปิรมิตร  อ่อนชื่น โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายธนดล  คงคาน้อย โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายศุภชัย  พรมสุข โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายณัฐวุฒิ  โค่บุญ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงขณิษฐา  เพชรป้อ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงชมภูนุช  พรมสุข โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงขนิษฐา  เพชรป้อ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงสุวนันท์  วันทอง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงนิตยา  ชมสุข โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงวรรณภา  นิ่มเจริญ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงเนตรนภา  สังข์ดี โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงวิชญาดา  สร้อยโต โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงอภิญญา  พรมสุข โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงอมรนันท์  นาคพิณ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงปณิตา  ไทยเลี้ยง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จันละ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงสุภาภรณ์  คำชวด โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงงามศิริ  น้อยลา โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายณัฏฐกิตต์  ศรีคง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงวรรณภา  เพชรป้อ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงวิยะดา  แก้วบัวดี โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ศิริ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงชลธิชา  เปลวเพชร โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงปานระวี  ทองโต โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงวนัทญา  เสือประสงค์ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงวรางคณา  เจริญวงษ์ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายธนัตถ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์เมือง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายวีระพงศ์  ภูพานเพชร โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงสุดารัตน์  อุทพันธ์ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงสุจิตรา  สายโลหิต โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงกนกลักษณ์  เถื่อนพรม โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงเสาวภา  เพชรป้อ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงรัชนีกร  แพ่งเกษร โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงธิดาวัลย์  นิลพันธ์ โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงสิริกานต์  โพธิ์สำโรง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงพราวนภา  ทองสี โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงปวันรัตน์  เอไธสง โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงพัชรี  สิงห์อำพล โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงกมลรัตน์  ช่วยปุ่น โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงพัชรา  สิงห์อำพล โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงจิราพร  วงศ์แก้ว โรงเรียนบ้านนางั่ว(เจริญวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงมินตรา  เมืองแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงชนิตา  สุดสนิท โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 นายธีรพงษ์  ศรีบัวรินทร์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 นางสาวสิริลักษณ์  ตองอบ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 นางสาวพรนภา  เชื้อพระดา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 นางสาวสุพรรษา  กระเป๋าทอง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 นางสาวพัชริดา  แก้งกิ่งจันทร์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 นางสาวชลิตา  นกคุ้ม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 นางสาวรัตนากร  คำเนียม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงมัทวัน  แก้วเย็น โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงภิราพร  ษรจันทร์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงพิมลพรรณ  มาเพชร โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงปาริชาติ  ปิงโสภา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงปวีณา  ปิงโสภา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 นางสาวยุภาลักษณ์  คำทุม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงนลินทิพย์  ปุราทะกัง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงอังคณา  กระเป๋าทอง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 นางสาวธัญชนก  เหล็กกุล โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงเทพิตา  สนทอง โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงอารยา  สีสิม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายโชคอนัน  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 นายอนุชิต  ภูแม่น้ำ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงฐิติกานต์  ใจจริม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีโชติ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงลลิตภัทร  กองก่าย โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงศศิประภา  หวานหอม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงสุธาสินี  เคลือบสุวรรณ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายวิสิฐศักดิ์  ยิ้มน้อย โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายพิพัฒน์  วังคีรี โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงศุภิสรา  ภูมิรุน โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงพรวิมล  คำเติม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงจิรัชยา  สีวะสา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงวิลาสินี  แจ่มเพ็ญ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายณัฐพงษ์  แจ่มเพ็ญ โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงวิภาดา  หลักมิยา โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายทักษิณ  คำซ่อม โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายวีรภัทร  ขาวสอาด โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงนรีรัตน์  แก้วภิรมย์ โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงกรกนก  สอนสุภาพ โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงการะเกด  สีหะไกร โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงอรนริน  จันทร์อิ่ม โรงเรียนบ้านขมวด 1 ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงลลิตา  ปิ่นนาง โรงเรียนบ้านขมวด 1 ป.6 คณิตประถม
1155 เด็กชายธีรโชติ  ปลื้มใจ โรงเรียนบ้านขมวด 1 ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงสิริลฎา  วังคีรี โรงเรียนบ้านขมวด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงฐิติพร  มีแหนบ โรงเรียนบ้านขมวด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายฐิติภูมิ  ติสระ โรงเรียนบ้านหัวนา 1 ป.4 คณิตประถม
1159 เด็กชายภูวนัย  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบ้านหัวนา 1 ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงจุฑารัตน์  มาเมือง โรงเรียนบ้านหัวนา 1 ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงพรชิตา  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านหัวนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงดวงพร  ชัยบุญ โรงเรียนบ้านหัวนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงณัฐนิชา  นาทะชัย โรงเรียนบ้านหัวนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงศิริรัตน์  สายสุด โรงเรียนบ้านหัวนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงปิยะนาจ  ระดมสุข โรงเรียนบ้านหัวนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายกันต์พงศ์  เรียงผา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายวงศธร  จันทร์ทรง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายสุวรรณภพ  สอาดเอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายบริวัตร  เขียวทิพย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายกฤษณะ  มีคาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายภานุวัฒน์  ครุฑศรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงกกกร  วงศาสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ช้างเนียม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงสุนันทา  มิประทัง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงอรพรรณ  คำพุกกะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงกาญธิดา  ดวงปาโคตร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงกรกนก  รักเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงนัฎชา  เจริญยิ่ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงวันเพ็ญ  พุทธสกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงวราลี  พรมชัย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงพิชญา  รักเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงอภิรดี  วงษ์สิงห์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงนลินทิพย์  พุกวาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงสโรชา  สารีคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กชายจิระศักดิ์  ลาภะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายรชต  คงปราโมทย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายชุติพนธ์  ชุ่มสินส่ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายภัสกร  ทองลิ่มสุด โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายพงศพัฒน์  มณีวรรณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายกิตติกร  จันทร์ไว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายธีรศักดิ์  พันศรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงวันวิสา  พรมไหมทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงพรทิพย์  อิ่มใจกล้า โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงมานิตา  แก้วสินจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงสุจินันท์  ชุ่มคา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงพรรณราย  รักเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงมุขมณี  ประเสริฐดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงรุจิรา  จันทรักษา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงอารีรัตน์  มนต์ขลัง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีสมบัติ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงจุฑามณี  จูจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงสาวินี  ชุ่มไทย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายพิเชษฐ  ลาภะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายปราโมทย์  ฉิมสาหร่าย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายสงกรานต์  อุทัยคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายเชาวลิต  พ่อค้าช้าง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายทวีพงศ์  โปยขุนทด โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายพีรภัทร  บัวช้าง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายภูมิรพี  ศรีพงษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายสันติสุข  ปัสสาวัด โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายธนพล  เกียมทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายอนุชิต  คุ้มสี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายอัสนี  เพ็ชรวาว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายนิติพล  เชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายพิเชษฐ์  บุตรา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายสิทธิโชค  จันทร์ไว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายณัฐวุฒิ  อะโนมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายกรรชัย  ย่องลั่น โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายธนาธารณ์  เตียแอก โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายวาทิศ  นนทโคต โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงธันยาพร  เทียนเงิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ถาพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงลภัสรดา  เหมสุวรรณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงศลิษา  มาเทศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงศิริพร  แสงสะท้าน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงธันวา  โตมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงศรัณย์พร  ศิริมานพเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงสุนิษา  สมยา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงสุวรรณี  บัวเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงสุรีรัตน์  พุทธารัตน์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงสุกัญญา  ฟูเฟื่อง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายธนาวุฒิ  บุญมาเวียง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายนพดล  มีจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายภูผา  สิงหกฤษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายสมพล  เพชรมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายธเนศพล  คำเวิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายนัทธพงศ์  แพงศรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายชาญณรงค์  อ่อมแดง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายษฎายุร์  พัฒนแหวว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายวีระชัย  คำตัด โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงนวดี  เพียขันทา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงพรรณภัทร  คำจีน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงภูสุดา  เสมียนตรา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงอุบลวรรณ  อนุภาพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงทิพวรรณ  คนซื่อ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงอติกานต์  กลิ่นหอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงรัชนีกร  บัวสระ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงฐิติมา  มาวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กชายธเนศ  เพชรทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กชายทัศนัย  คำสุข โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายกิตติพงษ์  สังข์เมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายทินกร  แทนเทือก โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กชายวิชัย  รัตนเกตุ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายวันเฉลิม  ก้อนพล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายเจษฎาพร  พัฒนแหวว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายถิรมนัส  ทองวัน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายอัษฎาวุธ  มีคาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายจักรภพ  ขำแก้ว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงญารินดา  บุญส่ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายเรืองประทีป  มหานิยม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เขียวอ่อน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงน้ำเพชร  จันทร์ประธาตุ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงมิ่งกมล  ชาญเทียม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงธีราพร  พูนประสาท โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงพิมพ์มณี  กันหา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายต่อลาภ  ต้นประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายประจักษ์  ธรรมโชติ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายภูมินทร์  ขำวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายฉัตรมงคล  อยู่ศิล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายธนภัทร  ทิพย์สิงห์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายวรปรัชญ์  ทองเกลี้ยง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายธีรวัช  รักเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายสถิตย์  ศรีพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายภาคภูมิ  ทองแท่ง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายกฤชเพชร  ธานินทร์วิวัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายอดิสรณ์  ธงสันเทียะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายสุริยา  ยอดบัวบาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงกนกกร  อินทะชัย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงณัฐชา  ฤทธิ์สกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงพรรณพร  ผูกสมบัติ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงลักษณารีย์  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงลลิตา  ไผทสมาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงศรัณย์พร  คงปราโมทย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงสุดารัตน์  เกิดสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงอภิสรา  สวัสดี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงวันวิสา  ส้มมีศรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงจิรัชญา  เพชรหาญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายชัชชัย  สิทธิโภชน์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายบุริศร์  โพธิ์มี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายเขมทัต  ทองเนียม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายณัฐนันต์  ขันมณี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายธีรภัทร  ไชยสุนทร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายบุริศร์  เกียมทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายพีรพัฒน์  มณีวรรณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายภูริพัฒน์  คำสิงห์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายรัฐภูมิ  ขาวนวล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายสิทธิศักดิ์  อร่ามโรจน์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายอาทิตย์  คนซื่อ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายพรสวรรค์  กุยุคำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายนนทกร  นิ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงจิตรฤดี  ชังขำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สกุลณี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงพรพิมล  ปาปะเพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงโสมนัส  เวชชะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงกรกนก  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายสิระกฤษณ์  เสมียนตรา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายนพธรรศ  สมสุภาพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายพีรพัฒน์  ชัยน้อย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายสุกเกษม  สารีพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายเด่นพงษ์  ใจหาญ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายปฏิภาณ  กรสังข์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายรัฐภูมิ  จูกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายศักรินทร์  ทองยา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายก้องปฏิภาณ  ชาวสวน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายบุลวัฒน์  ชื่นปาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ล้ำวารีกุล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายศักดิ์ประเวศ  แป๊ะวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงกฤติยา  โพธิ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงณัฎชนันท์  วงษา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงปวีณา  จันทร์วงษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงผกามาศ  ด้วงขาว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงพรภาริณีย์  มังคละพรมมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงพิรุณพร  ขำวงค์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  อนุภาพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงวีรภัทรา  เจ๊กสอน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงสุวิมล  จันเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงอุษณกร  บุญมาจา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงมัญตา  ภูษา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงเกศศิรินทร์ภร  คำหอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงนก  มีศักดิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงอุลาวรรณ  นิ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายปวริศร์  กิตติธรกุลชัย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายทินภัทร  น้อยส่วน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายธนวัฒน์  สุชัยสงค์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายนิลพัตร  มาขำ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายพงศกร  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายภาคภูมิ  ทะนุ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายภูเบศวธ์  อ้นอิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายวีรภาพ  ประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายวิษณุ  มาถาวร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายอนุพงษ์  จ่าอยู่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายอนุทัย  เจริญสุข โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงจันทกานต์  สีหอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  โสภา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงแพรวา  สีนวล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงภานรินทร์  ธีวะรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงวิภาวดี  ปาปะเพ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงหฤทัย  มีอินทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงหัสยา  คงสมพงษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงอลิษา  ผ่องผิว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงปานญารัตน์  นพรัตน์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์แดง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงพลอย  คำมูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายธนาเทพ  ชัยบุตร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายนภดล  โกทัน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายปฐกร  ดวงปาโคตร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายภานุ  สิงหฤกษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายวงศธร  กระตะศิลา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายวิทยาธรณ์  วงศ์หล้า โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายณัฐพร  กลิ่นหอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายติณณภพ  มูลอาจ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงกมลภัทร  สุ่มแช่ม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงจุฑามณี  สกุลณี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงชนาภา  สุขอยู่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงชาลิสา  มาเทศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปิ่นรอด โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงธีมาพร  เรืองเดช โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงปิ่นมุก  กลีบมาลัย โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงพันธ์วิรา  เฉื่อยรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงพิชชา  สอาดเอม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงรุ้งมณี  พวงสวาท โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงศศิธร  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงโสภิตนภา  ชาญพนา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงขวัญทิพย์  อะโนมา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายชินวัตร  จันทร์บุญมี โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายณัฐกมล  ชูภู่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายธนวิชญ์  เป็งลูน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายธีรพงษ์  เรืองวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายเสกสรรค์  แก้วตา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายเอกพล  นาดิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายชนะพล  เจริญตา โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายธนกฤต  ปิ่นเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายก้องภพ  ด้วงขาว โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายอนุวัฒน์  จูจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายรุ่งโรจน์  คำมูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายทัตพงษ์  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงหฤทัย  เพ็งอ่วม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีปิ่น โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงบุณยาพร  ไทยโกฏิ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงพรปวีณ์  เดชยฤทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงสายใจ  พิมพ์เกษร โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงปานตะวัน  คำมูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงเขมนิจ  นิลเนียม โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงภาสินี  รักเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงอัญดา  เผ่ากันทะ โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายสราวุธ  พิมพ์สิงห์ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 คณิตประถม
1397 เด็กชายเผ่าพันธุ์  ศรีคำ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 คณิตประถม
1398 เด็กชายกฤษดา  แพงยอด โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 คณิตประถม
1399 เด็กชายภาวิน  สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 คณิตประถม
1400 เด็กชายศุภวิชญ์  นวนเจียก โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 คณิตประถม
1401 เด็กหญิงเพียงขวัญ  คำเวิน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 คณิตประถม
1402 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จำปา โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 คณิตประถม
1403 เด็กหญิงกฤติยา  ด้วงขาว โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 คณิตประถม
1404 เด็กหญิงรัชนีกร  จันทร์นวม โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 คณิตประถม
1405 เด็กหญิงสายธาร  อุทุมพร โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 คณิตประถม
1406 เด็กหญิงสุชาวดี  บุญมี โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 คณิตประถม
1407 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มากน้อย โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงอัจฉรา  จำปาศรี โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.4 คณิตประถม
1409 เด็กชายภานุวัฒน์  ด้วงขาว โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 คณิตประถม
1410 เด็กชายธนกฤต  จินดามัง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 คณิตประถม
1411 เด็กชายดนัย  ทิพย์กรณ์ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 คณิตประถม
1412 เด็กชายธาดาพงษ์  คุ้มนุ่น โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 คณิตประถม
1413 เด็กชายอรรถพล  ศรีศาสตร์ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงเบญญาภา  คำภูมี โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 คณิตประถม
1415 เด็กหญิงเหนือทราย  คำจอน โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 คณิตประถม
1416 เด็กหญิงกิตติมา  ฤทธิ์เสือ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 คณิตประถม
1417 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีคำ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงนริตา  ดาบาง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 คณิตประถม
1419 เด็กหญิงชนิสรา  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 คณิตประถม
1420 เด็กชายธราเทพ  สระหงษ์ทอง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.5 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงวรัญญา  ป้องท้าว โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงธิติมา  ลายา โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 คณิตประถม
1423 เด็กหญิงนิรชา  แก้วบท โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 คณิตประถม
1424 เด็กหญิงจริยา  ภิรมศรี โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 คณิตประถม
1425 เด็กหญิงมณทิรา  มณีกุล โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงพัชราพร  ทุยคำ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 คณิตประถม
1428 เด็กหญิงชมพูนิกซ์  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 คณิตประถม
1429 เด็กชายพงษ์อมร  ทีแสงแดง โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1 ป.6 คณิตประถม
1430 เด็กหญิงวราพร  ภารี โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
1431 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์โบ โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
1432 เด็กชายศุภโชค  กิ่งมะนาว โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
1433 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  แรงกสิวิทย์ โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงลิปิการ์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงอภิชญาน์  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงพัชรินทร์  สุขเสริม โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงพีรดา  จันศรีละมัย โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงดี โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายศราวุฒิ  พลอยกลม โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายนพดล  ทิพย์ใสยาสน์ โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพชรทอง โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดำรงค์ชาติ โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  กิ่งมะนาว โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงวชิราภรณ์  อิ่มลอย โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงภานุมาศ  จอดพิมาย โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงสุภาณี  โพธิ์ประจักษ์ โรงเรียนบ้านวังรวก 1 ป.6 คณิตประถม
1447 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วเจียมวงค์ โรงเรียนบ้านวังรวก 1 ป.5 คณิตประถม
1448 เด็กหญิงมณีรัตน์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านวังรวก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงพลอยไพลิน  คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนบ้านวังรวก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงอิสยาห์  บุญอ้อย โรงเรียนบ้านวังรวก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงกมลพรรณ  เดือนกอง โรงเรียนบ้านวังรวก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงพิยดา  สีแสงน้อย โรงเรียนบ้านวังรวก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงวรัทยา  วันนะศร โรงเรียนบ้านวังรวก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  บุญหล้า โรงเรียนบ้านวังรวก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงสุภาพร  บัวสนธ์ โรงเรียนบ้านวังรวก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงพิชยะดา  ปุยแก้ว โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 1 ป.6 คณิตประถม
1457 เด็กหญิงจันทกานต์  กงกำปั่น โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 1 ป.6 คณิตประถม
1458 เด็กหญิงวิชุดา  ขันอาษา โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 1 ป.6 คณิตประถม
1459 เด็กหญิงมัลลิกา  กันธิยะ โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 1 ป.6 คณิตประถม
1460 เด็กหญิงภานุมาศ  อุทัย โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 1 ป.6 คณิตประถม
1461 เด็กหญิงสุณิสา  คนธรรพ์ โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 1 ป.6 คณิตประถม
1462 เด็กหญิงปิยานุช  สิงห์ลา โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 1 ป.6 คณิตประถม
1463 เด็กชายศุภกิตติ์  คนธรรพ์ โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 1 ป.6 คณิตประถม
1464 เด็กชายอภิเดช  ศรีภิรมย์ โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายธีระศักดิ์  ปิ่นล้ม โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายธวัชชัย  ปิ่นล้ม โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายวรพรต  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ธนะสาร โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงภัชริดา  อินทนู โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายอนวัช  จิตธรรม โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กชายปัญญากร  มงคลหมาย โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายฤทธิเดช  หนูแดง โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กชายชนวีร์  สี่เหลี่ยม โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายณัฐภูมิ  องอาจ โรงเรียนบ้านวังศาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงไพจิตร  บุญเรือง โรงเรียนบ้านวังศาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายภัทรภณ  แก่นการ โรงเรียนบ้านวังศาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงภัทรลภา  สีเหลือง โรงเรียนบ้านวังศาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายกฤษฎา  ปาปะโน โรงเรียนบ้านวังศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงสริลพร  ตาเมือง โรงเรียนบ้านวังศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงวิภาพร  เห็มมันตา โรงเรียนบ้านวังศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงพัฒนพร  วังเกษียร โรงเรียนบ้านวังศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงนิภาพร  วังคีรี โรงเรียนบ้านวังศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายธวัชชัย  สังวาลย์นุช โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 คณิตประถม
1484 เด็กชายณัฐนันท์  ป้องกัน โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 คณิตประถม
1485 เด็กชายชินพงศ์  คงป้อม โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.5 คณิตประถม
1486 เด็กชายธีรพัฒน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.5 คณิตประถม
1487 เด็กชายทศพร  สารวิจิตร โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.5 คณิตประถม
1488 เด็กหญิงกมลภัทฐ์  รัตนภักดี โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงใบเงิน  บันเจิด โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงกัลยากร  ทองเทพ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงพาขวัญ  ละอองแก้ว โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.5 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงปราณปริยา  ทองแก้ว โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.5 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงอัจฉราพร  เปียกสอน โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.5 คณิตประถม
1494 นางสาวภัทร์นริน  พิมมะเสน โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1495 นางสาวศุภษร  คำมา โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงจริยา  ทองเงิน โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1497 นางสาวธนาภรณ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1498 นางสาวจิราภา  ตั้งใจ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 นายอานนต์  ราชโคต โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1500 นางสาวพรวลัย  ฟองจางวาง โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 นางสาวธิดาพร  บุญเลี้ยง โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1502 นางสาวปิญาพร  สงิมทอง โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1503 นายศุภกร  แก้วก้อ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1504 นายพีรพัฒน์  เทพลิบ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1505 นางสาวอารียา  ขำเผือก โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายสุชาติ  บันเจิด โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กชายวรุฒณ์  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงสุภาวดี  มักน้อย โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงนันทิตา  กระต่ายจันทร์ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงศุภวรรณ  สมนึก โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงปิยพร  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1512 นายเดโชพล  สิงห์คำ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1513 นายเกียรติศักดิ์  เกตุจันทร์ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1514 นายธนากร  ถึงคุณ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1515 นายจิรายุทธ  ถิ่นน้ำใส โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1516 นายทรงพล  พรมนา โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1517 นางสาวกาญจนา  วันทองสุข โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1518 นางสาวน้ำฝน  วงคำแสง โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1519 นางสาวศิราณี  ทัพชัย โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1520 นางสาววาสนา  คงสมใจ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1521 นางสาวรุ้งนารี  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1522 นางสาวนิภาพร  คลังอำไพ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1523 นางสาวนิภาพร  เพียผาบ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1524 นางสาวภัทราภรณ์  ชัยวัง โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงภัทรพร  เบ้าทอง โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงอรกานต์  สารวิจิตร โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงลักษิกา  บันเจิด โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงอภิชญา  นนทโคตร โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กชายสุรวุฒิ  ทิสี โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงปรีดา  เฉลียวฉลาด โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงณัฐชยา  บัวระพัน โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงธัญจิรา  โสประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงณัฐนันท์  ทองเงิน โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงชนิกานต์  ป้องกัน โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1535 เด็กชายวรวงค์  ใจบิดา โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กชายพีรพงศื  กาลพันธ์ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กชายจิรศักดิ์  เนตรแสงสี โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1538 เด็กชายคุณากร  มีธรรม โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายแสงตะวัน  ครองสนั่น โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายพงษ์สิทธิ์  คำดี โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กชายส้มโอ  สีสง่า โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กชายนราธรณ์  อรรคบุตร โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กชายคมสัน  คะรินทร์ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายณัฐวุฒิ  วิริยฑูรย์ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงเกสรา  ครองราช โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงภัทมาพร  วังคีรี โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงวรัญญา  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงอุมาพร  สี่มี่ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงกัลยาภา  โพธิ์ดี โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงรัชดาภา  คำเภา โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงวรรณิดา  จ๋อยพรม โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงนันทิชา  เตชะเมืองมูล โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์เชื้อ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงธนภรณ์  จันคีลี โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงนันทิดา  กระตาก โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงภัศริน  คำมีรัตน์ โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงพิมชนก  สินอวย โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงอรวีร์  ชุ่มอุทัย โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายจีรพัทธ์  สวนทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1560 เด็กชายภูเพชร  อยู่ยอด โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1561 เด็กชายฐาปนสาร  เทียมเพ็ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1562 เด็กชายกิตติกวิน  แก้วก้อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1563 เด็กชายยิ่งยศ  คุ้มชื่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1564 เด็กชายคณัสนันทุ์  อาจผักปัง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1565 เด็กชายณัฐภัทร  พรหมราช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1566 เด็กชายภานุวัฒน์  ดำดง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1567 เด็กชายอัศวิณ  คงน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1568 เด็กชายกนต์ธร  ประยุกต์สมัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1569 เด็กชายพันพิพัฒน์  ชมภูจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1570 เด็กชายณธรรศ  ชังคะนาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1571 เด็กชายศิรสิทธิ์  ไทยสิทธิเวช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1572 เด็กหญิงรชฎาพร  ศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงธนัญญา  หาญวานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1574 เด็กหญิงลภัสรดา  พุ่มฉัตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1575 เด็กหญิงภัชภิชา  เปียผ่อง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1576 เด็กหญิงกุศลิน  นกแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1577 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  วัฒนศัพท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1578 เด็กหญิงภาสินี  สมโภชน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1579 เด็กหญิงพัทรดา  บุญเกิด โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1580 เด็กหญิงรวินท์นิภา  วงศ์พรหมท้าว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1581 เด็กหญิงภาราดา  เถาว์สิงห์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1582 เด็กหญิงรัญชิดา  มุ่งพานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1583 เด็กหญิงวราภรณ์  กาสี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1584 เด็กชายธนโชติ  ศิริชัยสุทธิกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1585 เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีหยวก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1586 เด็กชายภัทรดนัย  คดขวาน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1587 เด็กชายฐากูร  วงค์กาอินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1588 เด็กชายสิรวิชญ์  จันสี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1589 เด็กชายศวัส  นามวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1590 เด็กชายธนทัต  บุญใย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1591 เด็กชายธีรยุทธิ์  กนกเลิศสุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1592 เด็กหญิงไปปาย  แจ้งการณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1593 เด็กหญิงรวิวรรณ  บุญถาวร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1594 เด็กหญิงศุภัชญา  รอดพูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1595 เด็กหญิงจิณณาภรณ์  สุวรรณศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1596 เด็กหญิงพระนาง  ศรีมูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1597 เด็กหญิงรัญชิดา  จันทร์ไทสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1598 เด็กหญิงมานิดา  พรมพลอย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1599 เด็กหญิงณัฐคชาวดี  ผาสุริวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1600 เด็กหญิงธัชอร  พรมดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1601 เด็กหญิงภัทรธิดา  คำพา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1602 เด็กหญิงปาลิตา  แว่นตา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1603 เด็กหญิงฆรวัณณ์  เมืองเป้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1604 เด็กหญิงธมลวรรณ  เทพพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1605 เด็กชายเจตณัฐ  พัฒนากูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1606 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  พันธ์ไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1607 เด็กหญิงวิรดา  แสงล้วน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1608 เด็กชายธเนศพล  รัตนวิภาคกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1609 เด็กชายณัฏฐพัฒน์  บุตรสิงห์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1610 เด็กหญิงชนกสุดา  มหาชานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1611 เด็กชายทรงกรต  เสือสิงห์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1612 เด็กชายภูริภัทร  แสวงรู้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1613 เด็กชายคณนาถ  จิตต์รังษี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1614 เด็กชายแอนดริว  เอิร์นลี่ย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1615 เด็กชายสมภพ  ขาวนวน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1616 เด็กชายนภัส  คำสองสี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1617 เด็กชายนนทกานต์  จินดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1618 เด็กชายวิบูรน์พันธื  ปรีชาตั้งกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1619 เด็กชายเอกภพ  เทพสิงเสาร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1620 เด็กชายโรเต็ม  ชารอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1621 เด็กชายลาภิศ  เรืองหิรัญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1622 เด็กชายสุกัลย์  จัทร์อินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1623 เด็กชายรชานนท์  นาคบุตรศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1624 เด็กชายปภังกร  สังขะเลขา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1625 เด็กชายตฤณ  ฉัตรรัตนศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1626 เด็กชายเจษฎา  งาคชสาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1627 เด็กชายจิราพัชร  วัดสิงห์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1628 เด็กชายณัฐภูมิ  นุพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1629 เด็กชายวุฒิเดช  มิตรประชาชน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1630 เด็กชายพชร  รินนาศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1631 เด็กชายณัฏฐภัทร  ทองธรรมชาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1632 เด็กชายธนพล  มาศมนัส โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1633 เด็กชายธราเทพ  สายวงษ์คำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1634 เด็กหญิงธัญจิรา  นริศชาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1635 เด็กชายเมธัส  ชัยสุทธิกุลรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1636 เด็กหญิงภูษณิศา  คำสุม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1637 เด็กหญิงครองขวัญ  อุ่นทุไร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1638 เด็กหญิงสุดารัตน์  เกศสาลี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1639 เด็กหญิงณัฐชานันท์  อัศวะธรรมวุธ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1640 เด็กหญิงวรษา  เจริญวงส์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1641 เด็กหญิงนิรชา  สุริยาวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1642 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เมฆประยูร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1643 เด็กชายเอกลักษณ์  จารุพัฒโนบล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1644 เด็กหญิงเขมรัฐ  วงศ์กตเวทิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1645 เด็กชายอุกฤษฎ์  เพชระบูรณิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1646 เด็กชายธนดล  มาจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1647 เด็กหญิงกานต์จิรา  มุ่งพานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1648 เด็กหญิงภาพิมล  พรหมมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1649 เด็กชายสัญญพงษ์  รัชตะสิทธิพงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1650 เด็กหญิงจิภินันท์  รัชตะสิทธิพงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1651 เด็กชายมฆวาน  สวัสดิ์พานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1652 เด็กหญิงนุชวรา  ชาคำรุณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1653 เด็กชายนิรวิทธ์  สี่ทองอิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1654 เด็กชายภัคพล  อุทัยไพศาลวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1655 เด็กหญิงธัญธร  สุวรรณสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1656 เด็กชายภูดิท  รุ่งเรืองสมบัติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1657 เด็กหญิงสิริกร  วงแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1658 เด็กชายปฏิพัทธ์  เจนชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1659 เด็กชายศรราม  ดอกชูรุ่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1660 เด็กหญิงพรรณภา  บัวสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1661 เด็กชายพงศนาถ  นากลาง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1662 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  เชื้อบุญมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1663 เด็กชายปัณณธร  นริศชาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1664 เด็กชายนนทวัฒน์  พิกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1665 เด็กชายเปรมศักดิ์  เหลาอำนาจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1666 เด็กชายพบธรรม  วัชระเศรณี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1667 เด็กหญิงกัลยาณี  มณีภาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1668 เด็กหญิงมัชฌิมา  ยอดพรหม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1669 เด็กหญิงธราพัชร์  ทิพย์พิทักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1670 เด็กหญิงเกษมณี  คุณหพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1671 เด็กหญิงฆรวัณณ์  เมืองแป้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1672 เด็กหญิงณัชชา  ขุนบรรเทา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1673 เด็กชายธีรภัทร์  สังข์ทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1674 เด็กชายรัชชานนท์  จิตรสำราญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1675 เด็กหญิงณภัสชนก  พรหมเศรณีย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1676 เด็กชายปุญญพัฒน์  พันธ์พิทักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1677 เด็กชายศรรวริศ  พรมท้าว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1678 เด็กหญิงมานิตา  พรมพลอย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1679 เด็กชายธนพนธ์  ชุ่มปรีชา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1680 เด็กชายคุณากร  มนูสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1681 เด็กชายรัชพงศ์  ศรีหะวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1682 เด็กชายรัฐธนนท์  ฐิติพัฒนภาคย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1683 เด็กชายจักรกฤษ  ยุทธเสวี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1684 เด็กชายยศวร  พิกุลทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1685 เด็กชายชินพัฒน์  นิลมุด โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1686 เด็กชายศุภณัฐ  ผึ่งมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1687 เด็กชายภานุพงศ์  จันทร์ขาว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1688 เด็กชายปรเมศ  เป็งมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1689 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เรือนมูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1690 เด็กหญิงนราทิพย์  รุ่งชาญวณิชย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1691 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นรักษ์บำรุง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1692 เด็กหญิงฉันทสินี  ศรีพลอยรุ่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1693 เด็กชายเกริกชัย  บัวคง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1694 เด็กหญิงเซรีน่า  แสงทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1695 เด็กชายจิรเดช  หงสไกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1696 เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญเชื้อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1697 เด็กชายกิติกวิน  ฉิมปรีดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1698 เด็กชายอดิศักดิ์  เชื้อบุญมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1699 เด็กหญิงขวัญชนก  ริมวรลักษณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1700 เด็กหญิงสุพัชญา  ชาญพหล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1701 เด็กหญิงอภิสรา  ธูปมงคล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1702 นายพลัฎฐ์  กิจโสภณไพศาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1703 เด็กชายเจษฎาภรณ์  เตยะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1704 เด็กชายธีระพงษ์  ขวัญเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1705 เด็กชายถิรวัฒน์  แจ่มศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1706 เด็กหญิงสุพรรนิภา  ครุฑจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1707 เด็กชายภูริภัทร  ชูสาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1708 เด็กชายนภสินธ์  คงสโรช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1709 เด็กชายธนวินท์  บุญเขต โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1710 เด็กหญิงก้านพลู  ด้วงมาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1711 เด็กชายอวิรุทธิ์  จันกลิ่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1712 เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วบุตรา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1713 เด็กหญิงเปมิกา  ประวันเตา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1714 เด็กหญิงโซเฟีย  โอลิเวอร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1715 เด็กหญิงนัชชา  หล้าสุด โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1716 เด็กหญิงปิ่นเกล้า  เด็ชโค้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1717 เด็กหญิงชญานี  รักสะอาด โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1718 เด็กหญิงอรปรียา  เดชพงศานุวัตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1719 เด็กหญิงนภัชกมล  เกตุสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1720 เด็กหญิงรวีวรรณ  อูปทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1721 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  เอกธันยาภัทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1722 เด็กชายนราวิชญ์  จุลสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1723 เด็กชายสรวิชญ์  เพ็งเรือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1724 เด็กชายธนวัฒน์  มุระดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1725 เด็กชายณัฐกฤษณฎ์  นอนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1726 เด็กชายจิรายุส  จงภักดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1727 เด็กชายพงษ์ธาวินษ์  ใยบัณฑิตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1728 เด็กชายชนาธิป  เชื้อนุ่ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1729 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กินูญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1730 เด็กหญิงสุชาวดี  สังข์ทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1731 เด็กหญิงธนัชพร  หุ่นภักวรดีกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1732 เด็กหญิงฐิรดา  ตรีสุวรรณพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1733 เด็กชายจิตติภณ  จินดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1734 เด็กชายจีรศักดิ์  เมาราเคอร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1735 เด็กชายกฤต  ต้นแพง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1736 เด็กชายกฤติพงษ์  กงถัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1737 เด็กชายพิชานนท์  ธูปหอม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1738 เด็กชายปีติภัทร  เจริญสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1739 เด็กชายชินวัตร  ดารุณิกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1740 เด็กชายพงศพัฒน์  แสนเสนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1741 เด็กชายกันตภณ  บูรณะสีม่วง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1742 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หันตุลา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1743 เด็กหญิงปพิชญา  จั่นมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1744 เด็กหญิงฐานิยา  เอกชัยมงคล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1745 เด็กชายศิริชัย  ศุภตระกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1746 เด็กชายณวัตน์  เจริญกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1747 เด็กหญิงธนกฤต  ทองประดิษฐ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1748 เด็กหญิงศิริโยธิน  รู้เจน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1749 เด็กหญิงธนกฤ  สุกานันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1750 เด็กชายธนกร  พายภักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1751 เด็กหญิงรัชชาพงษ์  แก้วเนตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1752 เด็กหญิงภูเบศ  ประสมหงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1753 เด็กหญิงญาณิศา  ม่วงน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1754 เด็กหญิงสุชาวดี  แสนสม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1755 เด็กหญิงอนันตญา  มหาร์ชตะกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1756 เด็กหญิงอาภัสรา  มณีกันตา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1757 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อินซัยบูรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1758 เด็กชายอภิวิชญ์  มงคลรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กชายชยพล  เบาะโต้ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กชายสุวิภัค  แสนสม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กชายนิธิศ  ทุมทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองขำคม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กชายณัฐวี  อินทร์วิเศษ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กชายกฤษฎา  กล่อมจินดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กชายภูวิช  เจริญวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กชายเขมินท์  แดงดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กชายหรัณย์  ทับทิมดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กชายธนมงคล  ราชมนเทียร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กชายจิรวิทย์  วีรานันต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กชายชวิศ  กิ่งแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กหญิงกุลปริยา  จันทร์เพ็ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กชายหฤษฎ์กุล  วงษ์มีมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กชายแทนกาย  เมิดจันทึก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กหญิงศรวิษฐา  คงเพ็ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กชายกิตติธัช  วงษ์บัณฑิตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กชายยศกร  โฆษิตเวชสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กชายทินภัทร  คงอุดมธนกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กชายวัชรพล  ศรีณรงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กหญิงทรัพย์เจริญ  นนท์ภักดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กชายศุภณัฐ  สืบสุรีย์กุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กชายเซนเดน สิดล  สแปทเชิทส์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กชายพงศภัทร  ไพสิฐธีรลักษณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กชายอัษฎายุธ  สียับ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กชายดนย์  บัวมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กชายผไทเทพ  ภักดีจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กชายฐิติพล  ฐิติเบญจพล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กชายรัชชานนท์  ภักดีจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กชายพธธกร  จำปาวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กชายจิรกิตติ์  แสงพวง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กชายอรรถพันธ์  อินทรทิพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กชายปริญญา  วงศ์มานิต โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กชายสิทธิชัย  อินทะกัลยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กชายดนูศิษฏ์  ตระกูลบุญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กหญิงธัญธร  หิรัญญชาติธาดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กหญิงภัทรประภา  บุลสถาพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กหญิงปัณดารีย์  เสือสิงห์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กหญิงพัชรปัฐม์  ศรีเพ็ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กหญิงวิภาดา  เครือสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นันท์ตา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กหญิงวันวิสา  จำเริญสัตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กหญิงรจนา  พิไสย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงแพรวพาณี  บัวคล้าย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กหญิงกฤตพร  พุทธสิมมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กหญิงษรชญ  บุตรสิงห์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญสุภา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กหญิงอรพินท์  ไพจิตรโยธี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กหญิงสุพรรษา  กาฬษร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กชายชญานนท์  ยอดดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กชายภูรินท์  บุญจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กชายกิตติธัช  รัศมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กชายณัฐวีร์  นริศชาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กชายธนกฤต  หุ่นภักดีวรกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กชายกันตภณ  อมรวิทย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กชายวิรัทธิ์พล  รุ่งเรืองสมบัติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กชายภาคภูมิ  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กชายกฤษณะบดี  ฉิมเครือวัลย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กชายชานน  ดีอ่อน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กชายณภัทร  ติกะมาศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กชายจิรภัทร  อินทร์สนิท โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กชายศุภกฤต  ศิริพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กชายพายุพัฒน์  สัจจะวัฒนากิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กชายกันตนพ  ใจเถิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กชายเจตวัฒน์  คงแท้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กชายธาวิน  แก้วสุขใส โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กชายศุภวิชญ์  อัครสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กชายพัทธนศักดิ์  เรืองน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กชายธีรพัทธ์  เชื้อบุญมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กหญิงชนิตา  รอดเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กหญิงรัชกาญจน์  เลิศประวัติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กหญิงปิยธิดา  กุลเทียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กชายอัครปัตถ์  คล่องขยัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กหญิงอโณทัย  เจริญรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กชายธัญเทพ  ไซปลา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กหญิงศุจิกา  อ่ำศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กหญิงภคนันท์  บุญเชื้อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กชายจารุพัฒน์  สันต์ติยนนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กหญิงจุฑามาศ  สงวนเพชรจินดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กหญิงณฌาน์  กองทรง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กหญิงมณฑิรา  คำคุณา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กชายศุภณัฐ  วงษ์ภพ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  โยฮันส์สัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กชายอัสนี  นุพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กหญิงพัทธนันท์  บุญสนอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงพีรดา  ป่องพรวน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กหญิงพิชญาภัค  วัชระเศรณี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กหญิงณัฐนันท์  ไทยสิทธิเวช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กชายเอกวิทย์  โรจน์ทิพยรัก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กชายอนุสรณ์  เดวิส โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กชายภราดร  บุญคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กชายเพชรแท้  แซ่เอี๊ยว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กชายธนกฤต  หาญวานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กชายธาดา  ชลหาญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กชายมาร์คูส  ครั้มป์ส โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กชายบุรินทร์  ทองมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กชายณพวุฒิ  ทองจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กชายเกียรติยศ  ชาญสูงเนิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กชายเจษฎา  เงินมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กชายรัชชานนท์  จิตรอาษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กชายชินวัฒ  เพชรศิริกมล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กชายกฤตยชญ์  เจริญไพบูลย์ลาภ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กชายณัฐวุฒิ  นิลมุด โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กชายกิตติธัช  จันทร์ฉาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กชายพงศกร  สุภะผ่องศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กชายพลภัทร  ตุลาพัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กชายจตุรเทพ  พิเศษศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงจิรัสยา  ศรีลาพัฒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กหญิงศศิธร  เดวิส โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กหญิงกานต์ธิดา  คารมณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กหญิงอารียา  สงวน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  ปีเตอร์ส โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กหญิงกัลยกร  จำปาดง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กหญิงเกศกนก  นาคหลง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กหญิงดาราลักษณ์  มณีสาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กหญิงญาดา  แก้วบัวคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กหญิงคุณัญญา  ศรีบุรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อาสมาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กหญิงสุธาสินี  สุขแสง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กหญิงบุณยานุช  เสียงคาทิพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วเหล็ก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กหญิงจินดารัตน์  โทนสี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กหญิงสุภาวรรณ  หิรัญคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กหญิงอัษฎาภรณ์  ดวงใจดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ประเสริฐแท่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กหญิงนันทกานต์  แสนเกต โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กชายจิรันธนิน  อุปอินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กชายภูมิพิสิษฐ์  ปัญญาแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กชายพัชรพล  พึงไชย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กชายชนสันต์  เหล่ายิ่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กชายนิติวุฒิ  จงภักดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กชายวิสุทธิ์  นวลชม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กหญิงญาโณทัย  จันทร์แสง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กชายณัฐพงศ์  หาญพงษ์พันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กหญิงปณิตา  ปาจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กชายกฤษฎา  รักษาศิล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กหญิงธันยวีร์  เทียนใส โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กหญิงณัฐณิชา  ริสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กหญิงชลิดา  แสงพลอย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ลีชานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กหญิงปุญญิศา  พรมมูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กหญิงญาดา  เจริญกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กหญิงธนพร  เขียวริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กชายสุกฤษฏิ์  พฤกษะวัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  ธรรมมะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กหญิงอินทร์ธีรา  รุ่งเรืองสมบัติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กหญิงบุษยารัตน์  ดอนผิวไพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1907 นายอภิวัฒน์  จันทาสี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กหญิงนนทพรรณ  มัจฉาเมฆ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กหญิงภัทรภรณ์  สีเหลือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กชายชิษณุพงศ์  นันท์ตา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กหญิงณัฐนิชา  โสขุมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กหญิงเพชรพลอย  ระวิวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กชายชินวัฒน์  พันจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กชายบวรลักษณ์  สอนสุภาพ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กชายจีรวัฒน์  สามารถ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กชายพงศธร  ทรัพย์สกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1917 นายภาสกร  จงวัฒนานุกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กชายกฤตกวิน  อยู่นิ่ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กชายภาณุพงศ์  คนเที่ยง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กชายพีรณัฐ  มาจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กชายพชรพล  จันทร์พานิชเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กชายณัฐวัฒน์  วงศ์คุณาศานติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กชายยุวภัทร์  สายบุญเกิด โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กชายรชานนท์  เกิดพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เสมาฉิม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1926 เด็กชายณัฐกฤษฏิ์  พรหมประเสริฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กชายพงศธร  โคตรหนองเกิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กชายฐณพัชร  ศรีนุต โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กชายวราโชติ  พรหมสา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1930 นายภูมิพิทักษ์  สายทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กชายปรพล  ธัญรัชตานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กชายธนาดล  ประทีปคีรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กชายธนพล  พอค้ำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กหญิงณฐวดี  แซ่หว้า โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กชายธนภัทร  ปุ้ยพันธวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กชายณัฐดนัย  วิเศษกุลพรหม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กชายไชยนิวัตร  พงศ์กาญจนโกมล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กหญิงวิไลรัตน์  แซ่เถา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กชายสถาพร  ยมหล้า โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กชายธนดล  ตันติวนิชย์เจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงสุพรรษา  รุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กชายขจรเกียรติ  รัตนวิภาคกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กหญิงมานิตา  วงแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กชายบุณภัทร  ทองมะเริง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงพิมพิสา  โยระบัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กชายจักรกฤษณ์  รูปขาว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กชายจิตรภักดี  ขจรไพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กชายกิติกร  ขันธะเสน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กหญิงโชติกา  พุฒเสน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กชายธนกฤติ  บุตสีทา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กชายธรรณธรณ์  นวลตั้ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กหญิงนวพร  จุลสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กชายพีรเศรษฐ์  จงรักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กชายตรีพัชร์  ศรีบุรินทร์สกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1955 นางสาวพรทิพา  เกษจำรุณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กหญิงสตรี  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กหญิงพวงเพชร  แซ่เอี้ยว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กหญิงภัชฐาภรณ์  กงถัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กหญิงตรรหยงมรรศ  บุญมาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กหญิงเมธาวี  บุตรสีน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เจริญพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กหญิงกฤษญภร  อุตม์อ่าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กหญิงชนากานต์  วรรณนิล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กหญิงนุตประวีณ์  สิอิ้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กหญิงฐิติพร  บุญสวน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  วิลัยศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กหญิงกัลยากรณ์  คงตาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กหญิงบุญสิตา  นพสุวรรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กหญิงศิรดา  แดงทองดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กหญิงสุประวีณ์  คำยิ่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กหญิงศลิษา  หว่างสิงห์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กหญิงภักชญา  กล่ำสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1974 นางสาววฉัตรพาดา  อินทะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กหญิงสิริกร  พามา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กหญิงลฎาภา  สิงห์ทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1977 นางสาวกฤษยา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กหญิงแพรวา  สงวนสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองปอ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กหญิงสุกัญญา  เสนานุช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กหญิงกนกพร  พ่วงเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พ่วงเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กหญิงศศิลักษณ์  ทองนรินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กหญิงณัฐภัสสร  พรานระวัง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กหญิงสุภาวดี  เฮะอิชิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเรือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กหญิงศิริกาญจน์  เพ็งสุก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กหญิงบุญญรักษ์  เดื่อดิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กหญิงนิตินัดดา  จวงแย้ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1990 นางสาวปทิตา  ปราบปราม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กหญิงจุฬารักษ์  บุญเกตุ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1992 นางสาวปิ่นมณี  ขุนเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กหญิงภูชิตา  คำมุง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1994 นายปัณณวัฒน์  ยุติธรรมภิญโญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1995 นายภูวเดช  มิตรประชาชน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1996 นายสุวิจักขณ์  อาจผักปัง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1997 นายนาคินทร์  รุ่งชาญวณิชย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กชายจักรวาล  โพธิ์เอี่ยม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กชายกฤตปุณย์  กางถิ่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กชายเกษม  จงจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กชายณพงศ์  เพชรสุขศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2002 นายธนประเสริฐ  ศรีแจ่มใส โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กชายอภิวิชญ์  ชัยรัตนศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กชายยืนยง  มูลเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กชายวสันต์  สายญาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2006 นายอธิบดี  ด้วงทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กชายธีรยุทธ  ดีเป้า โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กชายพีระเดช  เสสา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กชายชัยภัทร  พร้อมสมบูรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กชายธนัทพัชร์  จันทร์แสงศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กชายพงศ์ภ้ค  ขยันกัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2012 นายกันณพล  บัวนารถ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กหญิงสุรีพร  พูนอยู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กชายธนกฤต  หุ่นดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2015 นายก้องภพ  คลังเขษม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กหญิงคันธรส  ฉายะวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2017 นายพัชรณัฏฐ์  พรานระวัง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2018 นายกฤษขจร  แร่นาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กชายวิโรจน์  เฟืองอ่อน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ธนิตย์ธีรพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เครือหงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กหญิงรมย์ธีรา  พรมวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2023 นางสาวธีรญาณ์  เขียวแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กหญิงฟ้าลดา  คุ้มคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กหญิงภูสุดา  มหาชานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2026 นางสาววรรณกร  เผือกจีน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กชายณัฐพันธ์  ทองประดิษฐ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กหญิงอัสมา  สมโนชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2029 นางสาวกนกรัตน์  ทัพทวี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมราช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2031 นางสาวบุณณดา  แก้วเพียร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  รินนาศักดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กชายรฐนนท์  น้อยวัลย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กหญิงอลิสา  นีแมน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2035 นางสาวสุภรัตน์  มะโนขาว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กชายภัทรชัย  เฮะอิชิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2037 นางสาวณัฐสิกมล  อมรรัฐฒสรรค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2038 เด็กชายโชค  โชคทวีชัยสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2039 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โต่นวุธ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2040 เด็กชายภัทรไชย  อุ่นใจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2041 นางสาวจรรยาพร  นาคิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2042 เด็กหญิงวชิราภรณ์  กลิ่นจำปี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2043 นางสาวญาณิศา  อุชะชา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2044 เด็กหญิงณิชาภัทร  เวียรชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2045 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองไทย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2046 นางสาวสุพิชฌาย์  ดวงดึง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กหญิงกนกวรรณ  งามทองคง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กหญิงชวิศา  ปานจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2049 นางสาวเนตรนภา  สายธนู โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2050 เด็กหญิงกนกทิพย์  แย้มทัศน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2051 นางสาวภัทรประภา  ชำนาญกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2052 นายณัฐกิตติ์  สีสังข์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2053 นายพลวัฒน์  พ่อค้าช้าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กชายปรัชญา  วงค์กาอินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2055 นายภูพิรัฐ  คำสิงห์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2056 นายปฐมพงษ์  ธรรมธัชรัต โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กชายอัครเดช  วังคะฮาต โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2058 นายแทนชนม์  วนาวัลย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กชายวสิน  ดวงประทีป โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2060 นายณพงษ์กร  มิตรชอบ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2061 นายธนากร  อัศวธิติสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2062 นายพงศกรณ์  ชนะดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2063 นายพันธกานต์  บุญยก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กชายกฤษฎา  ส่งเสริมศักดิ์กุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กชายกฤษฏิ์  นันทะกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กชายชัชชล  แดงด้วง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  ศรีแจ่มใส โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2068 เด็กหญิงกมลวรรณ  ปัญจวรานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กหญิงวรัญญา  ศุภกิจเจริญวงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2070 เด็กชายเมธา  สัญจรโคกสูง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2071 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  หมื่นสี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2072 เด็กหญิงพัชรพร  สุรินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2073 เด็กหญิงนิชกมล  รัตนกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2074 เด็กหญิงรัตนนารี  พราหมณ์แก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2075 เด็กหญิงนัยนิตย์  ธงสันเทียะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2076 เด็กชายชิษณุพงศ์  มีสมบูรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2077 เด็กชายกิตติธัช  สมบูรณ์เอนก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2078 เด็กชายณัฐภัทร  สิมรักษ์อำไพ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2079 เด็กหญิงวิมาดา  อังศุเกษตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2080 เด็กหญิงอมรรัตน์  วงศ์หงษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2081 เด็กหญิงอาริสา  ไชยเลิศชินภัทร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2082 เด็กหญิงชลธิชา  พาทา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กหญิงศุทธนุช  รังคสิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2084 เด็กหญิงวนภรณ์  เรืองระยนต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2085 เด็กหญิงศุภิสรา  สอนทน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กชายณภัทร  ตั้งธนเมธี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2087 เด็กชายกิตติชัย  กุลจารุหิรัณย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กชายทรงพล  ดวงดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2089 เด็กชายอัศจรรย์  นริศราวุธ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2090 เด็กชายปัณณวิชย์  สีสุก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กชายศุภณัฐชัย  ชื่นสำนวล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2092 นายณัฏฐ์นวัต  ฐิติวัสส์สุขทา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2093 เด็กชายพีรพัฒน์  ริโยธา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2094 เด็กชายกิตติภณ  วงศ์แสนสี โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2095 เด็กชายชยุต  กุลวัฒนโยธิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2096 เด็กชายฐิติพงศ์  คำมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กชายพุฒิพงค์  ขุนอินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2098 เด็กชายปณิธิ  วนสุวานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2099 เด็กชายอรรภพันธ์  ธรรมอาสา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2100 เด็กชายพิกูษณะ  คำพา โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2101 เด็กชายปวริศ  แทนคร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2102 เด็กชายกิตติชัย  เกตุทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2103 เด็กชายนิติ  จันทร โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2104 เด็กชายภัทร  ขายพราย โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2105 นางสาวกรองกาญจน์  นางนวล โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2106 เด็กชายฐิติวุฒิ  บัวพวน โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2107 เด็กชายวิสุทธิ์  กุลกิ่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2108 เด็กชายอนิวัตน์  จำรูญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2109 เด็กชายภูบดินทร์  ฉ