รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายเก้าประกาย  พันธ์แก้ว โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายนนทพัทธ์  พุ่มเจริญ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธีธัช  คงเจริญ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกรวิชญ์  กิติยะ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายนิติสิทธิ์  วุฒิสาธิยานนท์ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายนราวิชญ์  แก้วสัมฤทธิ์ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายศุภกิตติ์  เพ็งอร่าม โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงขัตติยา  คำแฝง โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพัชรพร  เขียวอยู่ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนภสร  นุชอ่อง โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายภานุพงษ์  กองแก้ว โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายสัณหณัฐ  กลั่นยิ่ง โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายอติชาต  ทองเปลว โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายอดิเทพ  นิ่มนวล โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายปัณณวิชญ์  ยงภูมิพุทรา โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกวินันท์  อภิรักษ์นันท์ชัย โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงรัตมณี  อุระทัย โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายพัทธดนย์  พิมาย โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายณภัทร  มณีรัตน์ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายอนุพันธ์  หอมหวาน โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายอธิวัฒน์  ศรีธรรมการ โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม